Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :"

Transkript

1 Direktøren Styresak 49/08 Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 08/08 Saksbehandlers kommentar : Saksnr.: 2008/824 Dato: Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF ga i sak 88/2007 oppdrag til internrevisjonen og revisjonskomiteen i Helse Nord å foreta en utredning av Håndtering av fullmaktsstrukturen i foretakene. Bakgrunnen for oppdraget var helseforetakenes vanskelige økonomiske situasjon. Hovedformålet var å fastslå hvorvidt fullmakts- og ansvarsstrukturene i helseforetaket er innrettet på en slik måte at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar. Et sentralt moment var hvorvidt den som har budsjettansvar også har reell mulighet og gode forutsetninger for å styre kostnadene på det området hun/han har ansvaret for. I tillegg til kartlegging av den overordnede fullmaktsstrukturen i Nordlandssykehuset, har internrevisjonen også sett på organisering av fullmakter i kirurgisk avdeling. Følgende tema belyses i rapporten: Fullmaktsstruktur Budsjettansvarliges mulighet til å påvirke kostnaden Budsjettoppfølging Anbefalinger Internrevisjonen sier i sin oppsummering at Nordlandssykehuset har etablert en ansvars- og fullmaktsstruktur som inneholder flere elementer som vurderes som positive. Internrevisjonen påpeker viktigheten av at det skal være sammenheng mellom det å ha en rettighet og det å ha ansvar. I Nordlandssykehuset er attestasjonsfullmakt lagt til ledere som har ansvar for økonomi, personal og fag. Kun i unntakstilfeller er attestasjonsfullmakt delegert uten budsjettansvar. Det fremheves også at det er lagt inn klare beløpsgrenser for attestasjon i strukturen, samt at den budsjettansvarlige har innflytelse på bestillingsprosessen for mange viktige anskaffelser. Unntaket er rekvirering av ekstravakter og overtid som skjer når budsjettansvarlig ikke er på vakt. I følge avdelingene utgjør imidlertid dette en liten andel av ekstravaktene. Internrevisjonen anbefaler at det gjennomføres en risikovurdering av fullmaktsstrukturen i foretaket i forbindelse med vurdering av ny organisering. Her bør det vurderes om budsjettansvaret ligger på et hensiktsmessig nivå og om den budsjettansvarlige har tilstrekkelig mulighet til å påvirke kostnad og aktivitet, bl.a. om bestillingsrutinene er innrettet på en måte som gir budsjettansvarlige den ønskede innflytelse. Styresak nr49 /08 10 oktober 1

2 Innstilling til vedtak : Styret viser til internrevisjonsrapport 08/2008 Fullmaktsstrukturen ved Nordlandssykehuset HF og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går frem av saken. Avstemming : Vedtak : Styresak nr49 /08 10 oktober 2

3 HELSE * * * NORD Fullmaktsstrukturen ved Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 08/

4 INNHOLDSFORTEGNELSE i INNLEDNING Bakgrunn, formål Avgrensing og tilnærming 3 2 FUNN OG VURDERINGER Fullmaktsstruktur Budsjettansvarliges mulighet til å påvirke kostnaden Budsjettoppfølging OPPSUMMERING OG ANBEFALING...11 VEDLEGG 1: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER VEDLEGG 2: DELEGERING AV FULLMAKTER - KORT BESKRIVELSE AV FULLMAKTSREGISTERET

5 I INNLEDNING 1.1 Bakgrunn, formål Styret i Helse Nord RHF ga i sak oppdrag til internrevisjonen og revisjonskomiteen om å foreta en utredning av "Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene ". Bakgrunnen for oppdraget var helseforetakenes vanskelige økonomiske situasjon, jf også styresak Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å fastslå hvorvidt fullmakts- og ansvarsstrukturene i helseforetakene er innrettet på en slik måte at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar. Kjernen i denne problemstillingen er hvorvidt den som har budsjettansvar også har reell mulighet og gode forutsetninger for å styre kostnadene på det området han/hun har ansvaret for. Revisjonsprosjektet ved Nordlandssykehuset HF er ett av flere delprosjekter. Det er gjort tilsvarende undersøkelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT. Revisjonen ble varslet helseforetaket i brev av 16. november Avgrensing og tilnærming Internrevisjonen har kartlagt de overordnede linjene i fullmaktsstrukturen ved Nordlandssykehuset HF (heretter NLSH). Vi har videre sett nærmere på hvordan organiseringen av fullmakter er på Kirurgisk avdeling. Rapporten baserer seg på denne gjennomgangen. Organiseringen kan være annerledes ved andre avdelinger. Revisjonen er gjort ved dokumentgjennomgang, intervjuer og skriftlige og muntlige tilbakemeldinger. Vi viser til vedlegg 1 for oversikt over sentrale dokumenter som er gjennomgått og hvem som er intervjuet. Oppsummeringsmøte ble avholdt hos foretaket 26. mars

6 2 FUNN OG VURDERINGER 2.1 Fullmaktsstruktur Flere viktige rutiner vedrørende fullmakter ved NLSH er nedfelt i "Retningslinjer for godkjenning og kontroll av anskaffelser av varer og tjenester", som ligger tilgjengelig på foretakets intranett. Nordlandssykehuset har i utgangspunktet 4 nivå for budsjettansvar, men dette kan variere fra avdeling til avdeling: Nivå Stillingsbenevnelse Type fullmakt Direktør Foretaksdirektør Budsjettfullmakt Budsjettansvarliig 1 F.eks. avdelingsdirektør/ Delegert klinikksjef (i psykiatri)/ attestasjonsmyndighet avdelingssjef (i somatikk) Budsjettansvarlig 2 F.eks. avdelingsleder Bemyndiget psykiatri/seksjonssjefer attestasjonsfullmakt Formell leder av F.eks. avdelingssykepleier Bemyndiget kostnadssted attestasjonsfullmakt Utgangpunktet er at bare foretaksdirektøren ved NLSH har myndighet til å forplikte sykehuset (budsjettfullmakt). Foretaksdirektøren delegerer attestasjonsmyndighet til neste nivå i organisasjonen. Delegert attestasjonsmyndighet innebærer å kunne forplikte foretaket innenfor gitte ansvarsområder og budsjetter. NLSH har følgelig valgt en overordnet struktur hvor det er samsvar mellom attestasjonsmyndighet og budsjettansvar. De som har en delegert attestasjonsmyndighet, kan velge å delegere en bemyndiget attestasjonsfullmakt videre på ulike nivåer i sin organisasjon, men selve myndigheten til å delegere kan ikke gis videre. Dette gir 3 typer fullmakter ved NLSH. Delegering av bemyndiget attestasjonsfullmakt kan skje til formelle ledere som har budsjettansvaret for koststed, eksempelvis avdelingssykepleiere, seksjonsledere, enhetsledere mv. og deres stedfortredere. Det å være formell leder innebærer å ha ansvar både for økonomi, fag og personal for et ansvarssted. Formell leder vil derfor ikke bare være en betegnelse som knyttes til det fjerde nivået, men vil forekomme på alle nivåene i organisasjonen. Delegering av fullmakt og budsjettansvar på NLSH er gjort slik at hver formell leder har ansvaret for en spesifikk del av budsjettet, dette ansvaret deles ikke med andre på samme nivå. 4

7 På kirurgisk avdeling er attestasjonsfullmakt for kostnadssted knyttet til operasjonsstua delegert til ansatte uten tilhørende overføring av budsjettansvar. Vi viser til vedlegg 2 for ytterligere detaljer vedrørende delegering av fullmakt samt en kort beskrivelse av fullmaktsregisteret. Attestasjon: Dette er en sentral kontroll- og godkjenningsfunksjon i anskaffelsesprosessen, og innebærer at attestanten skal: Godkjenne/bekrefte bestillingen Godkjenne/bekrefte at det er utført kontroll på at varen / tjenesten er mottatt, har rett pris og er i henhold til bestilling Godkjenne/bekrefte at konteringen er korrekt Bekrefte at det er budsjettmessig dekning for utgiften innenfor det budsjettområdet myndigheten / fullmakten gjelder Bekrefte at utgiften er økonomisk forsvarlig, dvs. at den ikke medfører at mer prioriterte anskaffelser må vike og at den ikke forplikter foretaket utover de fullmakter som er gitt Bekrefte at det er hjemmel for utgiften, dvs. at den er en følge av de oppdrag NLSH er gitt fra Helse Nord RHF samt at utgiften er i tråd med lover og regler. Det er ingen beløpsgrenser for budsjettfullmakt og delegert attestasjonsmyndighet. For bemyndiget attestasjonsfullmakt er dette begrenset til kr , og kontroll gjøres manuelt mot attestasjonsregisteret for hver enkelt faktura. Begrensningen på kr praktiseres på avdelingsnivå, og ikke så strengt på stabsnivå. Det skyldes at enkelte fakturaer langt overskrider kr , eksempelvis for pensjonspremie og strøm. I fullmaktsregister tatt ut fra intranettet den 26. april 2008 er det registrert 403 personer med attestasjonsfullmakt for driftskostnader (ekskl. fellesutgifter og investering) ved NLSH. Anvisning: Fullmakt til å anvise bilag er delegert til ansatte på seksjon for plan og analyse i økonomiavdelingen. 11 personer har slik fullmakt pr 26. april Følgende kontroller skal bl.a. utføres før anvisning: Om det er hjemmel for utgiften Om utgiften er økonomisk forsvarlig Om bilaget er kontert og attestert i henhold til gjeldende retningslinjer Det er ikke lagt inn beløpsgrenser på anvisningsfullmaktene, men to av de er begrenset til kun å gjelde for Lofoten eller Vesterålen. Kontroll av budsjettmessig dekning: Som det fremgår ovenfor har NLSH valgt å legge kontroll av budsjettmessig dekning inn som en del av de kontrollene man skal gjøre ved attestasjon av kostnader og ikke ved anvisning slik man ofte ser i andre fullmaktsstrukturer. Dette er naturlig ettersom anvisning her skjer ved en seksjon 5

8 som ikke har budsjettansvar for de aktuelle kostnadene. Foretaket opplyser at de ved å legge anviserrollen sentralt oppnår en annen type kvalitetskontroll. Det sikrer lik behandling i hele helseforetaket, overholdelse av lovkrav, retningslinjer og avtaler og kan kompensere for noe manglende økonomikompetanse ute i linjen. Videre gir det rådgiverne i plan og analyse god innsikt i hva som skjer i organisasjonen, noe som er nyttig ved budsjettoppfølging mot avdelingene. 2.2 Budsjettansvarliges mulighet til å påvirke kostnaden Bortsett fra at noen ansatte uten budsjettansvar er gitt attestasjonsrett for varer og tjenester til enkelte spesielle avdelinger, er det ved NLSH samsvar mellom å ha en attestasjonsrett, som inkluderer kontroll av budsjettmessig dekning, og budsjettansvar. Attestasjon av lønn skal aldri delegeres til personer uten budsjettansvar. Her er det naturlig å nevne protokollen fra foretaksmøtet for Helse Nord RHF fra 24. januar 2008, hvor det forutsettes at fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen er utformet slik at fullmakt til å ansette eller opprette stillinger, bruke innleid arbeidskraft og godkjenne overtid skal ligge på høyere eller samme nivå som tildelt budsjettansvar. En kostnad påføres normalt på bestillingspunktet. For at en budsjettansvarlig skal kunne styre økonomien innenfor sine rammer, vil det derfor være avgjørende at vedkommende har tilstrekkelig kontroll med hva som rekvireres til avdelingen. For flere viktige typer anskaffelser har vi undersøkt hvem som bestiller, attesterer og anviser. Resultatet er oppsummert i tabellen nedenfor: Type anskaffelse/ kostnad Bestilling Attestasjon (inkl kontroll av budsjettmessig dekn.) Anvisning Konklusjon: Er bestilling godkjent av budsjettansvarlig før effektuering? Ar- Variable Formell leder. Formell leder. Anvises ikke. Ja, hvis bestilling beids- tillegg via Men rimelighets- går fra formell kraft GAT I kir.avd.: De- kontroll i leder. (overtid, legert til av- lønnsavdelingen. ekstra- delingssyke- Nei, når bestilling vakt) pleier uten er delegert til budsjett- avdelingssykeansvar. pleier uten Kveld, natt og budsjettansvar helg: Delegert eller videre til videre til ansvarlig ansvarlig vakthavende. vakthavende. 6

9 Type Attestasjon Konklusjon: anskaf- Bestilling (inkl kontroll Anvisning Er bestilling godfelse/ av budsjett- kjent av budkostnad messig dekn.) sjettansvarlig før effektuering? Innleie av Formell leder. Formell leder, Inngående faktura: Ja. arbeids- Eventuelt enten på faktura Plan og analyse. kraft avdelingssjef, eller på ut fra behov lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling: innmeldt Rimelighetskontroll tjenestevei. i lønnsavdelingen. Faste Kir avd: Formell leder. Anvises ikke. Ja. stillinger Seksjonsleder Men rimelighetsog konfererer kontroll i vikariater med avd.sjef lønnsavdelingen. før utlysning. Forsy- Anskaf- Avdelings- Ingen attes- Ingen anvisning av Ikke relevant - nings- felser til leder på tasjon utover varer bestilt via innkjøp til lager er lager forsy- innkjøpsav- avdelingsleders Clockwork. normalt ingen nings- delingen, i bestilling. kostnad. lageret Clockwork. Ingen systemtek- (Kostnadsføring nisk sperre mot at skjer først ved samme person kan uttak fra lageret, bestille og motta på den enkelte varer. Arbeids- avdeling.) deling ivaretas ved etablerte rutiner. Uttak av Rekvirent. Ingen Ingen anvisning. Vanligvis nei. lager- attestasjon. varer fra Ja, hvis rekvirenforsy- ten har budsjettnings- myndighet. lager Skaffe- Skaffe- Rekvirent. Formell leder Ingen anvisning. Ja. varer varer via attesterer ordren Clock- før bestilling. work Skaffe- Den enkelte Formell leder Plan og analyse Ja. varer ansatte. attesterer anviser inngående direkte rekvisisjon før faktura. fra leve- effektuering. randør 7

10 Type anskaffelse/ kostnad Bestilling Attestasjon (inkl kontroll av budsjettmessig dekn.) Anvisning Konklusjon: Er bestilling godkjent av budsjettansvarlig før effektuering? Annet Anskaff. Den enkelte Formell leder. Plan og analyse. Ja. fra leve- ansatte, etter randør u/ beslutning i rekvisisj. eget utvalg (kurs, rei- eller avklaring ser o.l.) med nærmeste overordnede. Med. Avdelingen Avdelingsleder Hvis bestilling via Ja. teknisk melder inn på medisinsk Merida: ikke anvisutstyr - behov til teknisk avdeling ning (samme rutine ikke egne medisinsk godkjenner som ved bestilling budsjett teknisk avd. bestilling før via Clockwork). på av- via formell effektuering. delingene leder. Ellers: Inng fakt anvises av Plan og analyse. Tabellen viser at bestilling av mange varer og tjenester iverksettes/forhåndsgodkjennes av den budsjettansvarlige, mens andre er delegert til ansatte uten budsjettfullmakt eller tas på et høyere nivå i organisasjonen. Vi vil knytte kommentarer til noen av disse: Bestillingsfullmakt delegert til ansatte uten budsjettansvar: Innleie av ekstravakter/bruk av overtid: Gjennom intervjuer og samtaler, både på NLSH og ved andre helseforetak, er vi kjent med at variabel lønn er den kostnaden som vurderes vanskeligst å styre. Det er derfor viktig å ha retningslinjer for hvem som er bemyndiget til å rekvirere ekstravakt og overtid. På NLSH vil budsjettansvar normalt være delegert til avdelingssykepleier. På kirurgisk avdeling har man imidlertid valgt en litt annen løsning. Avdelingssjefen har delegert deler av sitt budsjettansvar til seksjonsleder som ligger på neste nivå, men andre deler er delegert til nivået under der. Budsjettansvar for de kirurgiske sengepostene er lagt til seksjonsleder. Dette medfører at avdelingssykepleierne på disse postene ikke har budsjettansvar, men de har et medansvar for økonomien, noe som også er nedfelt i stillingsbeskrivelsen. I den daglige driften er det avdelingssykepleierne som har ansvaret for at avdelingene er forsvarlig bemannet. På kveld og natt og i helgene er avdelingssykepleier normalt selv ikke tilstede, og ansvaret for å sørge for forsvarlig bemanning er derfor delegert til ansvarshavende. 8

11 For kirurgisk avdeling medfører dette at rekvirering av ekstravakter og overtid ikke vil være forhåndsgodkjent av den budsjettansvarlige, enten bestillingen er gjort av avdelingssykepleier eller vakthavende. På de avdelingene hvor budsjettansvar er lagt til avdelingsleder, vil det kun være de bestillingene vakthavende har foretatt, som ikke er godkjent på forhånd. Det aller meste av rekvirering av ekstravakt betjenes imidlertid av avdelingssykepleier på dagtid, og seksjonsleder for kirurgisk avdeling anslår at dette sannsynligvis er opp mot 95 %. Årsaken er at mye av behovet for ekstravakt skyldes sykefravær (ofte langtidssykemeldte), som avdelingen vil være kjent med i forkant. Uttak av lagervarer: Bestilling av ordinære lagervarer gjøres av en som er tildelt en bestillingsfullmakt i Clockwork (innkjøps- og lagersystem), en rekvirent. Dette er gjerne en ansatt uten budsjettansvar. Det skjer ingen godkjenning av hver enkelt bestilling før den effektueres, og dette er gjort for at reglene skal kunne være praktikable. Ved bestilling av lagervarer vil dermed kostnaden ikke være godkjent av budsjettansvarlig på forhånd. Beslutning om bestilling tatt på høyere nivå enn hos den budsjettansvarlige: Innleie fra vikarbyrå: Beslutning om innleie fra vikarbyrå vil kunne bli tatt på forskjellig nivå, avhengig av organiseringen, men det vil alltid være av en leder med økonomisk ansvar. På kirurgisk avdeling tas beslutningen av avdelingssjefen. I og med at behovet er meldt tjenestevei, vil seksjonsleder som budsjettansvarlig og attestant ha informasjon om at kostnaden påløper. Anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr: De enkelte avdelingene har ikke egne budsjett for anskaffelse av slikt utstyr da dette er sentralisert til medisinsk teknisk avdeling. Avdelingene melder sitt behov via formell leder, og beslutning om hvilke innkjøp som skal gjøres, foretas av avdelingsleder for medisinsk teknisk avdeling. Vurdering: Som det fremgår ovenfor er delegering av en bestillingsfullmakt som oftest gjort for at rutinene skal være praktikable, og det er ikke alltid slik at den budsjettansvarlige godkjenner bestillingen før den effektueres (jf. uttak av lagervarer og rekvirering av ekstravakter). Dette betyr at fullmaktsstrukturen alene ikke gir den budsjettansvarlige den fulle styringen av slike kostnader. Å etablere en fullmaktsstruktur hvor den budsjettansvarlige selv iverksetter eller forhåndsgodkjenner alle anskaffelser/kostnader, er for øvrig neppe mulig i praksis, jf. bl.a. behovet for overtid/ekstravakter i helger og på nattestid. Man bør likevel tilstrebe en fullmaktsstruktur som så langt det er praktisk mulig bringer den budsjettansvarlige inn i prosessene allerede på stadiet for bestilling/rekvirering av varer og tjenester. Internkontrollen som er bygget inn i denne strukturen må så suppleres med andre rutiner og tiltak for å gi den budsjettansvarlige en reell mulighet og gode forutsetninger for å styre de kostnadene han/hun har ansvar for. Slike tiltak vil naturlig omfatte bl.a. klare retningslinjer for rekvirering av overtid og 9

12 ekstravakter samt gode rutiner for løpende budsjettoppfølging. For øvrig vil en gjennomført risikovurdering ved foretaket være den beste måten å avklare hvilke rutiner og tiltak som bør iverksettes på dette området. 2.3 Budsjettoppfølging I og med at ikke alle anskaffelser av varer og tjenester blir forhåndsgodkjent av den budsjettansvarlige, er det viktig med gode rutiner for budsjettoppfølging. Internrevisjonen har i dette revisjonsprosjektet ikke vurdert budsjettoppfølgingsrutinene ved foretaket nærmere, men vi har notert oss følgende: Seksjon for plan og analyse har rutiner for oppfølgingsmøter med avdelingene. Hyppighet av møtene varierer fra månedlig til kvartalsvis, avhengig av avdelingens størrelse og resultatutvikling. Kirurgisk avdeling har i tillegg ukentlige driftsmøter hvor økonomisk status tas opp 1 gang i måneden og hvor også rådgiver fra plan og analyse deltar. 10

13 3 OPPSUMMERING OG ANBEFALING Nordlandssykehuset HF har etablert en ansvars- og fullmaktsstruktur som inneholder flere elementer internrevisjonen vurderer som positive: Det skal være sammenheng mellom det å ha en rettighet og det å ha ansvar, attestestasjonsfullmakt er derfor lagt til ledere som har ansvaret for økonomi, personal og fag. Det finnes eksempler på at helseforetaket har valgt å delegere attestasjonsfullmakt uten tilhørende budsjettansvar for enkelte kostnader, men for det alt vesentligste utføres attestasjon av den budsjettansvarlige. Videre er det i strukturen lagt inn klare beløpsgrenser for attestasjon. For mange viktige anskaffelser er den budsjettansvarlige også med i bestillingsprosessen og har innflytelse på denne, men det er ikke alltid tilfelle, eksempelvis for rekvirering av ekstravakt/ overtid. Styret for Nordlandssykehuset HF har vedtatt å sette i gang en prosess hvor man vurderer en organisering med færre og større enheter. Som en del av denne prosessen anbefaler vi at det foretas en risikovurdering av fullmaktsstrukturen i foretaket. Her bør det vurderes om budsjettansvaret ligger på et hensiktsmessig nivå og om den budsjettansvarlige har tilstrekkelig mulighet til å påvirke kostnad og aktivitet, bl.a. om bestillingsrutinene er innrettet på en måte som gir budsjettansvarlige den ønskede innflytelse. 11

14 VEDLEGG 1: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER Følgende dokumenter har vært benyttet i revisjonsprosjektet: - Organisasjonskart - Retningslinjer for godkjenning og kontroll av anskaffelser av varer og tjenester - Fullmaktsregister - Brev til attestasjonsansvarlige vedr "Likviditet og drift nødvendige tiltak for kostnadsreduksj on" - Brev om "Driftsplan 2007" - legger premisser for bruk av budsjettmidler og sendes med ved utsendelse av budsjett - Samhandlingsrutiner for kirurgisk- og gynekologisk avdeling (PowerPoint-presentasjon) - Informasjon innhentet fra nettsidene til NLSH (både interne og eksterne) - Protokoll fra foretaksmøtet for Helse Nord RHF fra 24. januar 2008 Internrevisjonen har intervjuet/innhentet informasjon fra følgende medarbeidere: - Gro Ankill, økonomisjef - Kerstin Thoresen, personalsjef - Marit Barosen, seksjonsleder lønn - Mariann Monsen, seksjonsleder plan og analyse - Merete Holm, seksjonsleder innkjøps- og forsyningsavdelingen - Turid Aasjord, seksjonsleder regnskap - Lasse Solhaug, rådgiver plan og analyse - Hans T. Kvig Rydningen, avdelingssjef kirurgisk avdeling - Øystein Reksen Johansen, assisterende avdelingssjef kirurgisk avdeling - Vidar Øyen, seksjonsleder kirurgisk sengepost 12

15 VEDLEGG 2: DELEGERING AV FULLMAKTER - KORT BESKRIVELSE AV FULLMAKTSREGISTERET Fullmaktsregisteret i NLSH er i excel og ligger tilgjengelig under "Økonomiverktøy" på intranettet. Registeret gjelder både attestasjon av lønn og anskaffelse av varer/tjenester. Ansvaret for oppdatering av registeret er lagt til en av økonomikonsulentene i seksjon for plan og analyse. Oppdateringer av registeret skjer etter behov, anslagsvis 5-10 ganger i løpet av måned. De er avhengige av henvendelser fra avdelingene for at registeret skal være a jour til en hver tid. Fullmaktsregisteret inneholder opplysninger om hvem som har attestasjonsrett på de enkelte koststedene, og hvilken av de tre fullmaktstypene den enkelte har. Det er egne oversikter for drift, investering og fellesregninger hvor det største registeret gjelder for drift. Attestasjon: Varer/tjenester (inngående faktura): Avhengig av organisasjonsstruktur og størrelse, er det maksimalt 6 personer som er bemyndiget til å attestere på et koststed. Dette følger bl.a. av at det er beløpsgrense på kr på den som har bemyndiget attestasjonsfullmakt og at stedfortredere tildeles fullmakt til bruk i leders fravær. Den som ligger inne som den primære attestanten (formell leder) er den som har budsjettansvar på koststedet. Noen ansatte uten budsjettansvar er tildelt attestasjonsfullmakt for å kunne attestere for anskaffelser på enkelte koststed (eksempelvis kjøp til operasjonsstua). Variabel lønn i GAT: Attestasjon av variabel lønn er kun tildelt ledere med budsjettansvar, og kontrollen benevnes ledelseskontroll 1 i GAT. Det er ikke tillatt å delegere attestasjon av lønn til personer uten budsj ettansvar. Anvisning: Varer ogtjenester(inngående faktura): Utføres av seksjon for plan og analyse. Variabel lønn i GAT: Det skjer ingen ordinær anvisning av lønn. Variable tillegg må godkjennes på forskjellige nivåer i GAT før det overføres lønns- og personalsystemet NLP (Norsk Lønn og Personal) for videre behandling og rimelighetskontroller. De to øverste nivåene er Ledelseskontroll 1 og 2. På det første nivået, hvor kostnaden attesteres, kontrolleres detaljer om antall timer, prosentsats for overtid mv, mens det andre nivået gjelder opplysninger på et mer aggregert nivå. Ved NLSH er Ledelseskontroll 1 lagt til linjen, mens Ledelseskontroll 2 utføres av lønningskontoret. Fil som går til bank må godkjennes av to personer før utbetaling finner sted. 13

16 Signaturprøve: Innmelding til fullmaktsregisteret skjer vanligvis ved henvendelse per mail. Foretaket vil derfor ikke ha signaturprøve av de som har fått tildelt rettigheter. For systemer som har elektronisk signatur vil dette ikke ha betydning. Foretaket er i ferd med å implementere elektronisk signatur også for godkjenning av inngående faktura. Manglende signaturprøve vil derfor kun ha betydning for manuelle bilag som utlegg og reiseregninger. 14

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF

Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 11/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008: FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE, JF. STYRESAK

INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008: FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE, JF. STYRESAK Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200800614-14 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 76-2009

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 103 2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: 2010/242-25/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 21.5.2010 Styresak 61-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Pasientreiser ANS Årsberetning 2009,

Detaljer

Roller og skjemaflyt i PagaWeb

Roller og skjemaflyt i PagaWeb Roller og skjemaflyt i PagaWeb Generelt om transaksjonskontroller Budsjettdisponeringsmyndighet, lederrollen Attestasjonskontroll, fast- og variabellønnsattestanter Kontroll ved bokføring Etterkontroll

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge

Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge 1 Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge Stjørdal, 21.01.2010 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon...

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten for helsefaglig forskning i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING 1 KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten ved de psykiatriske avdelingene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Direktøren Styresak 16-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 07.03.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014

Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014 Offentlig journal Periode: 05-02-2014-05-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00199-34 I Dok.dato: 13.02.2013 Jour.dato: 05.02.2014 Helse Møre

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 0.00 Utarbeidet av: Godkjent av [] Gjelder fra: [] Side 1 av 19 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt fullmakter og rammer med retningslinjer fra

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

OPPFØLGING SAMMENSLÅING MED STOKMARKNES

OPPFØLGING SAMMENSLÅING MED STOKMARKNES . Styresaknr. 35/06 REF: 2006/000304 OPPFØLGING SAMMENSLÅING MED STOKMARKNES Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 26/2006 Sammenslåing med Stokmarknes sykehus Saksbehandlers

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging av styresak

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging av styresak Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 19.8.2011 Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer