Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF"

Transkript

1 Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

2 Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg har seks beslutningsnivåer Del II - Nærmere om fullmaktsstrukturen... 6 Definisjoner og beskrivelse av beslutningsveien i Undervisningsbygg... 6 Avgrensning i forhold til fakturabehandling Grunnleggende prinsipper for fullmaktsstrukturen... 7 Kontroll... 7 Sanksjoner... 8 Elementene i fullmaktsstrukturen... 8 Side: 2 av 9

3 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser Dette dokumentet beskriver beslutningsnivåer, ansvar og fullmakter for Undervisningsbygg. Gjennom dette dokumentet ønsker vi å klargjøre ansvars- og myndighetsområder i Undervisningsbygg. Enhver bruk av fullmakt i foretaket må utøves innenfor de rammene som fremkommer av kommunens regelverk, i tillegg til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt bestemmelser gitt i foretakets vedtekter og instrukser. I tillegg til lover og forskrifter, har kommunen regelverk knyttet til blant annet: Anskaffelser Etiske retningslinjer Budsjettfullmakter Instrukser for økonomiforvaltningen Låne- og garantiforhold Finansforvaltning Garantidokumenter Konkurranseutsetting Regnskapsregler Instruks for salg av fast eiendom Rettsinstruks for Oslo kommune Dette danner grunnlaget for utøvelse av fullmakter for alle beslutningsnivåene i Undervisningsbygg Oslo KF. Alle ansatte har et ansvar for at virksomhetens styringssystem etterleves og at svakheter i dette forbedres. Dette innebærer et ansvar for å følge vedtatte retningslinjer og prosedyrer, for å varsle observerte brudd, og til å foreslå forbedringer. 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten Ansvar medfører plikt Formelle fullmakter er en viktig del av den totale kontrollen med beslutninger som iverksettes i virksomheten, men formelle fullmakter alene er ikke tilstrekkelig. En helhetlig fullmaktsstruktur består av et sett med: (1) Kontrolltiltak (ledelseskontroller, arbeidsdeling, rutinebeskrivelser, systembegrensninger, stillingsbeskrivelser, mv.), (2) Formelle fullmakter (fullmakt til å godkjenne for utbetaling, forplikte Undervisningsbygg ved anskaffelser, tegne utleiekontrakter, mm.) Ledere har plikt til å påse, og løpende evaluere og iverksette nødvendige forbedringer, slik at den totale interne kontrollen innenfor lederens ansvarsområde er tilfredsstillende. Undervisningsbygg har seks beslutningsnivåer Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Styret Administrerende direktør Avdelingsdirektør Seksjonsleder Prosjektutvikler, Prosjektleder, Byggeleder, Driftsingeniør, Eiendomsforvalter, Energikonsulent, Brannteknisk rådgiver, Driftskoordinator og Fagansvarlig FDV Alle andre Side: 3 av 9

4 Enkelte beslutninger må fattes av byrådet eller bystyret, og er således utenfor styrets beslutningsmyndighet. Modellen under illustrerer rapporteringsvei og personalansvar for beslutningsnivåene. Rapporteringsvei kan avvike fra organisasjonskartet. Fullmaktshierarkiet følger denne inndelingen. Avgrensninger mot eksterne funksjoner Nivå 1 - Styret Eksternt kjøpte funksjoner som f. eks. byggeledere og rådgivere har et ansvar i henhold til kontrakt med Undervisningsbygg, men utgjør ikke et beslutningsnivå i Undervisningsbygg. Innleide (f. eks. prosjektledere) betraktes på lik linje som ansatte i de funksjoner disse fyller. Styret er overordnet ansvarlig for Undervisningsbyggs virksomhet. Styrets ansvar er beskrevet i kommuneloven med forskrifter, vedtektene og styreinstruksen, samt retningslinjer og instrukser gitt av Oslo kommune. Styret utsteder fullmakter til administrerende direktør. Styret skal påse at administrerende direktør (daglig leder) arbeider etter de retningslinjene som angis gjennom Undervisningsbyggs visjon, mål, strategi og budsjett, og skal følge opp at Undervisningsbygg driftes og utvikles i henhold til disse. Nivå 2 Administrerende direktør Administrerende direktør er ansvarlig for Undervisningsbyggs daglige virksomhet. Administrerende direktørs ansvar er beskrevet i kommuneloven med forskrifter, vedtektene og administrerende direktørs lederavtale, samt retningslinjer og instrukser gitt av Oslo kommune. Administrerende direktør og bare han, utsteder alle fullmakter til Undervisningsbyggs ansatte og funksjoner. Kun administrerende direktør kan endre fullmaktsmatrisen. Side: 4 av 9

5 Vedtak om endring meddeles ledergruppen og de endringen gjelder for. Dette verifiseres ved at dokumentasjonen sendes ansvarlig for styringssystemet, som oppdaterer myndighetsmatrisen og gjør denne tilgjengelig via styringssystemet. Ledergruppen Nivå 3 - Avdelingsdirektører Undervisningsbyggs ledergruppe består av hhv. administrerende direktør og avdelingsdirektørene. Ledergruppen ledes av administrerende direktør. Ledergruppen utgjør ikke noe beslutningsnivå, men er rådgivende organ for administrerende direktør. Avdelingsdirektørene er ansvarlig for Undervisningsbyggs daglige virksomhet innenfor sin avdelings ansvarsområde og rapporterer til administrerende direktør. Avdelingsdirektørene kan også ha blitt tildelt annet ansvar fra Administrerende direktør, for eksempel virksomhetsovergripende prosjekter. Avdelingsdirektørene har budsjett- og resultatansvar for sin avdeling. Avdelingsdirektørene utøver sine tildelte fullmakter i henhold til dennes stillingsbeskrivelse, samt avdelingens handlingsplan og budsjett godkjent av administrerende direktør og styret. Nivå 4 - Seksjonsledere Seksjonslederne er ansvarlig for Undervisningsbyggs daglige virksomhet innenfor sin seksjons ansvarsområde og rapporterer til avdelingsdirektøren. Seksjonslederne har budsjett- og resultatansvar for sin seksjon. Seksjonslederne utøver sine tildelte fullmakter i henhold til dennes stillingsbeskrivelse, samt seksjonens mål og budsjett, godkjent av avdelingslederen, og i tråd med avdelingens handlingsplan. Nivå 5 - Prosjektutvikler, prosjektleder, byggeleder, driftsingeniør, eiendomsforvalter, energikonsulent, brannteknisk rådgiver, driftskoordinator og fagansvarlig FDV Nivå 6 (alle) Nivå 5 disponerer et budsjett med tilhørende selvstendige ansvarsområder. Funksjonenes ansvarsområder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelse eller kontrakt (innleide), og de utøver sine tildelte fullmakter i henhold til fullmaktsstrukturen i Undervisningsbygg og innenfor sitt ansvarsområde og budsjett. Den enkelte ansatte i Undervisningsbygg er ansvarlig for sitt daglige arbeid. Side: 5 av 9

6 3. Del II - Nærmere om fullmaktsstrukturen Fullmaktsstrukturen skal sikre en enhetlig beslutningsstruktur i Undervisningsbygg. Fullmaktene skal bidra til kontroll med beslutninger slik at risikoen for misligheter og forretningsmessige tap minimeres, herunder risikoen for tapte inntekter, tapt omdømme, tapt konkurransekraft, økte kostnader, og feilaktig prioritering av knappe ressurser. Definisjoner og beskrivelse av beslutningsveien i Undervisningsbygg Innstilling/ anbefaling Kontrollere, vurdere, akseptere Godkjennelse Iverksettelse Innstilling innebærer å fremme et forslag til endelig godkjennelse. Rett til å innstilling er ikke en formell fullmakt. Å kontrollere, vurdere eller akseptere innebærer et kontrolltiltak som legger til rette for at den som skal godkjenne kan legge til grunn at behovet for beslutningen er reelt. Å kontrollere, vurdere eller akseptere er ikke en formell fullmakt, men et kontrolltiltak. Dette er den formelle fullmakten; fullmakt er knyttet til det å kunne godkjenne at en handling med en økonomisk / potensiell økonomisk konsekvens skal iverksettes på vegne av virksomheten. I dette ligger at den som har fullmakt også kan stoppe en handling fra å bli iverksatt med mindre en overordnet med samme eller høyere fullmakt godkjenner iverksettelsen. Iverksettelse gjennomføres i tråd med godkjent beslutning. Avgrensning i forhold til fakturabehandling Fullmakter til å kontrollere og godkjenne fakturaer følger navngitte personer og er ikke en del av det generelle fullmaktsstrukturen beskrevet her. Beløpsgrenser og tilhørende prosedyrer er beskrevet i egne rutinebeskrivelser for fakturagodkjennelse. Side: 6 av 9

7 4. Grunnleggende prinsipper for fullmaktsstrukturen Fullmakt er å betrakte som en personlig myndighet hvor denne personen, og kun denne personen, innehar det ansvaret utøvelsen av en slik myndighet innebærer. Ingen har fullmakt utover sitt budsjett. Dette gjelder også før budsjettet nås dersom enkelttransaksjonen vil kunne medføre overskridelse, eller at inntektsbudsjettet ikke nås. Regler for anskaffelser skal følges. Alle fullmakter knyttet til anskaffelser forutsetter at retningslinjer for offentlige anskaffelser og kommunens anskaffelsesreglement, kontraktsformularer og rutiner for øvrig følges. Investeringer skal godkjennes. Budsjettgodkjenning, herunder godkjenning av investeringsrammer, gir i seg selv ikke adgang til å forplikte Undervisningsbygg. En fullmakt innebærer en rett, men ingen plikt. Dersom en er i tvil om en beslutning innen sitt fullmaktsområde, kan saken forelegges overordnet nivå for beslutning. I så fall må det redegjøres for tvilen. Beløpsgrenser angir enkelttransaksjoner med mindre annet er angitt. Der det er naturlig å se flere transaksjoner i sammenheng skal beløpet ses samlet. For leieavtaler gjelder beløpsgrensen det samlede leiebeløpet for hele leieperioden. Stillingsbeskrivelser angir ansvarsområde og begrenser fullmaktshavers handlingsrom. Fullmaktsmatrisen sammen med stillingsbeskrivelser, forretningsplanen og handlingsplanene, angir og avgrenser alene alle ansattes ansvarsområder og beslutningsmyndighet. Det er den enkeltes leders ansvar å utarbeide tilstrekkelige stillingsbeskrivelser for sine medarbeidere. Ingen kan videredelegere sine fullmakter permanent. Bare administrerende direktør kan endre fullmaktene i foretaket. Spesialfullmakter kan utstedes ved særskilte tidsbegrensede behov. Administrerende direktør utsteder og godkjenner alle fullmakter etter innstilling fra vedkommende ansattes nærmeste leder. Innstilling skal følge linjen. Spesialfullmakter skal ikke svekke den interne kontrollen, og en spesialfullmakt som innebærer en økning av beløpsgrensene ihht. fullmaktsmatrisen, må kompenseres med andre kontrolltiltak slik at den totale risikoen forblir uendret. En delegert fullmakt innebærer at vedkommende som har fått en fullmakt delegert, trer inn i den stillingen som fullmakten gjelder for, med det ansvar og de fullmakter som stillingen innehar. Alle som blir tildelt en spesialfullmakt skal motta en skriftlig beskjed om dette med kopi av retningslinjene beskrevet i dette dokumentet. Det vil også gis retningslinjer for eventuelle andre kontrolltiltak som må iverksettes i sammenheng med spesialfullmakten. Endringer i ansvarsforhold skal medføre endring i fullmakt. Alle tildelte fullmakter skal, dersom ansvarsforhold endres, opphøre og nye skal utstedes iht. nytt ansvarsområde iht. fullmaktsmatrisen. Kontroll Det er den enkelte medarbeiders ansvar å rapportere avvik fra disse bestemmelser. Den som oppdager fullmaktsbrudd skal rapportere dette til vedkommendes overordnede. Ledere med personalansvar har et særskilt ansvar for opplæring, oppfølging og kontroll slik at det ikke forekommer brudd på fullmaktene. Den enkelte leder må derfor legge opp rutiner for fullmaktskontroll. Side: 7 av 9

8 Sanksjoner Brudd på fullmakt, herunder også handling utenfor eget ansvarsområde, kan medføre skriftlig advarsel eller andre personalmessige forføyninger etter kommunens personalreglement. Elementene i fullmaktsstrukturen Fullmaktsmatrisen inneholder følgende elementer: Fullmaktsområder Fullmaktskategorier Fullmaktsbegrensninger Angir hvilke typer transaksjoner fullmaktshaver kan godkjenne. For eksempel personal og lønn, anskaffelser, inngåelse av leiekontrakter, finansiering mv. Angir hvilke beslutninger fullmaktshaver kan godkjenne. For eksempel vil dette innenfor fullmaktsområdet Anskaffelser kunne være å inngå kontrakt, foreta avrop, inngå endringsavtale med mer. Angir hvilke begrensninger fullmaktshaver har i utøvelse av sin fullmakt. Begrensningen er som regel knyttet til beløp. Ingen har heller fullmakt utover sitt budsjett eller utenfor sitt ansvarsområdes handlingsplan. Fullmaktsmatrisen er det gjeldende fullmaktsdokumentet knyttet til funksjonene i Undervisningsbygg. Saker som er utenfor foretakets fullmaktsområde, må bringes inn for byrådet for beslutning i byrådet eller bystyret. Side: 8 av 9

9 Versjonshistorikk Ver. Endret dato Bakgrunn for revisjon Utarbeidet av Faglig godkjent Systemgodkjent Oppdatert nivåkartet. KJO KJO TEL Klargjøre hvordan endringer i fullmaktene dokumenteres og informeres. Klargjøring av hvordan delegering av fullmakt utføres, og hva det innebærer. Diverse tilpasninger av innholdet for å gjøre dette mer entydig Ny instruks KVI GLE EHM Side: 9 av 9