Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur"

Transkript

1 Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember

2 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet Innledning Felles konsernstruktur Områder som er regulert med fullmakter Tildeling av fullmakter senere endringer Delegering av fullmakter Representasjon i styrende organer Endringer og opphør av fullmakter Retningslinjer for konsernets deleide selskaper Økonomisk fullmakt (A-fullmakt) Skranke Noen viktige prinsipper: Investeringer Attestasjon og anvisning Konserninterne transaksjoner Matrisen Finans fullmakt (B-fullmakt) Personal fullmakt (C-fullmakt) Uttalelses fullmakt (D-fullmakt)

3 i Eidsiva-konsernet 1.1 Innledning Eidsivakonsernet skal ha tilstrekkelige og praktiske rammer for at selskapene og ansatte skal kunne løse sine oppgaver raskt og effektivt. Gode og praktisk gjennomførbare fullmakter er en vesentlig del av et slikt rammeverk. Formålet med dette dokumentet er å klargjøre de interne fullmakter i Eidsiva-konsernet, og å bidra til at den enkelte ansatte får økt bevissthet omkring tildelte fullmakter. I dette dokumentet beskrives de rammer som gjelder for Eidsivakonsernet, herunder for styrene i datterselskapene og den enkelte ansatte. For å sikre formell korrekt implementering av fullmaktsstrukturen i konsernet vedtas den av konsernstyret, og det forutsettes at dette i nødvendig utstrekning følges opp med formelle beslutninger også i datterselskapenes styrer og av daglig leder. For Eidsiva Nett AS gjelder dette likevel med forbehold om at de instrukser og rammer som påhviler styret i nettselskapet til enhver tid skal være innenfor det lovverket tillater, jfr. kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven kapittel 4. Dette vil tas hensyn til i implementeringen. en etablerer definerte fullmakts typer. Den gir interne retningslinjer/rammer for de fullmakter den enkelte kan tildeles ved ansettelse, eller ved senere endringer. Styrene og ansatte med stillingsfullmakt er legitimert utad til å forplikte selskapet så langt deres lov- og sedvanebestemte fullmakter rekker. Det innebærer at selskapet blir forpliktet ovenfor godtroende tredjemenn, selv om man opptrer i strid med interne retningslinjer. Det er derfor viktig at du gjør deg godt kjent med dine tildelte fullmakter Styret og selskapets daglige leder Aksjeloven Hvem som har overordnede fullmakter til å representere et aksjeselskap utad er i utgangspunktet regulert av aksjeloven, som har bestemmelser om myndighet til styret og daglig leder. Selskapets daglige leder er etter aksjeloven den som representerer og forplikter selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse, han har en lovbestemt stillingsfullmakt. Eidsivas fullmaktsstruktur gir på enkelte områder sterkere begrensninger i styrenes og daglig leders fullmakter enn det som følger av aksjelovens normal ordning Øvrige ansatte stillingsfullmakt Når du som ansatt utfører de lovbestemte eller sedvanlige oppgaver som hører til din stilling, har du stillingsfullmakt, og du vil da normalt forplikte selskapet ovenfor tredjemenn. Langt fra alle stillinger har slik lov- eller sedvanebestemt fullmakt og den ansatte kan da bare forplikte selskapet utad etter nærmere tildelt fullmakt. 3

4 Eidsivas fullmaktsstruktur vil kunne innebære at ansatte med stillingsfullmakt får sine fullmakter innskrenket eller utvidet, og at de uten stillingsfullmakt likevel gis fullmakter. Følgende sentrale prinsipp gjelder for Eidsiva-konsernet; Hvis du som ansatt i Eidsiva ikke er skriftlig tildelt fullmakter, har du ikke rett til å forplikte Eidsiva innenfor de områder som er regulert av fullmaktsstrukturen. Det er ditt ansvar å påse at dine fullmakter ikke overskrides. Er du i tvil skal du konsultere din leder. Går du utover fullmaktene kan det få konsekvenser i form av advarsler, inndratt fullmakt, endret stilling eller avslutning av arbeidsforholdet. Det kan forekomme unntakssituasjoner hvor krav om å ha fullmakt må kunne fravikes fordi det utvilsomt er i selskapets interesse at du foretar den aktuelle handling, og dette gjelder mindre verdier. Dette skal umiddelbart rapporteres til nærmeste leder. 1.2 Felles konsernstruktur en som er beskrevet i dette dokumentet skal være mal for fullmaktsstruktur i hele Eidsivakonsernet, se likevel punkt om konsernets deleide selskaper. en forutsettes innført i alle heleide datterselskaper i Eidsivakonsernet. en er ikke til hinder for at daglig leder i det enkelte selskap kan tilpasse fullmaktene for sine ansatte. Slik tilpasning må være foretatt i samråd med økonomi- /finansdirektør i konsernet og konsernsjef. 1.3 Områder som er regulert med fullmakter A-fullmakt Økonomisk fullmakt Alle situasjoner hvor en ansatt påfører Eidsiva-konsernet en økonomisk forpliktelse krever at den enkelte ansatte er tildelt og handler innenfor sin tildelte A-fullmakt. Merk at dette også omfatter utsendelse av tilbud og lignende som kan ha økonomisk konsekvens for konsernet B-fullmakt Finansfullmakt Datterselskapenes styrer og deres daglig leder kan ikke foreta finansielle transaksjoner, som beskrevet under punkt 3, herunder for eksempel opptak av lån, plassering av overskuddslikviditet, handel med valuta, inngåelse av renteavtaler og avgivelse av garantier/kausjoner. Finansielle transaksjoner kan kun foretas av personer med B-fullmakt. Konsernstyret tildeler B1 fullmakt til konsernsjef, som for øvrig tildeler øvrige B-fullmakter. Det enkelte selskaps styre skal etablere unntak fra overnevnte innen blant annet krafthandel i Vannkraft og Marked, hvor det skal vedtas særskilte fullmakter vedrørende valutatransaksjoner som har sammenheng med krafthandelen jf. punkt Generalforsamlingen/konsernstyret skal orienteres om etablerte rammer og ved senere endringer i disse C-fullmakt Personalfullmakt Denne fullmakten gjelder personalforhold, som ansettelser, fastsettelse av betingelser, oppsigelser, advarsler med mer, og foretas etter konsernets retningslinjer innenfor personalhåndtering. Slike disposisjoner krever tildelt C-fullmakt. 4

5 1.3.4 D-fullmakt Uttalelsesfullmakt Eidsivakonsernet For å kunne uttale seg til media eller andre eksterne aktører om saker som kan ha offentlighetens interesse kreves en tildelt D-fullmakt. Konsernets medieinstruks er en del av D-fullmakten Særlige instrukser/prosedyrer Utover de omtalte fullmakter finnes det instrukser/prosedyrer som inngår i konsernets styringsdokumenter, for eksempel fullmakter knyttet til krafthandel innenfor områdene vannkraft og marked (kjøp og salg av strøm), og som kan innebære avvik fra vanlige fullmakter. Generalforsamling/konsernstyret skal orienteres om etablerte rammer og ved senere endringer i disse. 1.4 Tildeling av fullmakter senere endringer Tildeling av fullmakt innebærer at en ansatt gis en ikke tidsbegrenset rett til å fatte beslutninger eller gjennomføre handlinger innenfor fullmaktens rammer, jfr. fullmaktsmatrise. Tildeling av fullmakter foretas skriftlig ved ansettelse, og ansatte skal ved å signere på sitt fullmaktsbrev bekrefte å ha gjort seg kjent med denne. Ved senere endringer skal nytt fullmaktsbrev signeres som bekreftelse på mottatt endring. Dersom det er uklarhet om en aktuell disposisjon/handling krever fullmakt, skal dette tas opp med overordnet. Etablerte fullmakter gjelder inntil eventuelle vedtatte endringer er implementert. Konsernstyret skal vedta eventuelle endringer i fullmaktsstrukturen for konsernet, og alle styrene i datterselskaper skal deretter implementere eventuelle reviderte fullmakter til daglig leder, og eventuelle nye rammer for fullmakter til underliggende datterselskapers styrer. Daglig leder tildeler sine ansatte fullmakter, og kan senere endre eller trekke tilbake disse. Fullmaktene til daglig leders ledergrupper skal legges frem for styrene til orientering Tildeling A-fullmakt - Økonomisk fullmakt Konsernstyret tildeler konsernsjef A1 fullmakt. I henhold til instruks til styret i datterselskapene er deres generelle økonomiske fullmakter alltid begrenset tilsvarende A1 fullmakt. Datterselskapenes styre tildeler daglig leder A2 fullmakt. Innehaver av A1 og A2 fullmakt tildeler de øvrige A-fullmakter til ansatte i eget selskap Tildeling B-fullmakt - Finansfullmakt Konsernstyret tildeler konsernsjef B1 fullmakt. Konsernsjef tildeler de øvrige B-fullmakter til ansatte i eget selskap, og kan på vegne av generalforsamling/konsernstyret godkjenne saksbegrensede fullmakter til datterselskaper Tildeling C-fullmakt - Personal fullmakt Konsernsjef og daglig leder i datterselskap har C1 fullmakt. Konsernsjef og daglig leder i datterselskap kan tildele C2 fullmakt til ansatte i eget selskap. 5

6 1.4.4 Tildeling D-fullmakt - Uttalelses fullmakt Eidsivakonsernet Konsernsjef har D1 fullmakt. Konsernstyret/generalforsamling har besluttet at denne funksjonen ivaretas av morselskapet på vegne av hele konsernet. Konsernsjef tildeler D2 fullmakt, og denne er aktuell for daglig leder i datterselskapene og direktørene i konsernfunksjonene. Innehaver av D1 og D2 fullmakt tildeler D3 fullmakt. D3 fullmakt er aktuelle for saksbehandlere og fagansvarlige. 1.5 Delegering av fullmakter En delegering av fullmakt innebærer at en ansatt får en midlertidig tildeling av en fullmakt, begrenset til et prosjekt, og/eller begrenset i tid, og/eller en bestemt handling. Også et datterselskaps styre kan få delegert utvidet myndighet fra generalforsamling (konsernstyret) i enkeltsaker. Delegasjon kan bare finne sted innenfor det enkelte selskap, med unntak for D-fullmakten. Enhver delegasjon skal så langt det er mulig være skriftlig. Det er utarbeidet standard delegasjonsbrev for dette formål. Generalforsamlingens og styrets delegasjoner gjøres i form av protokollerte vedtak. Ved skriftlig delegasjon skal du gjøres kjent med og signere for mottak av delegasjonsdokumentet. Også gjennomføring av en beslutning kan delegeres, jfr. aktuell delegeringsadgang i fullmaktsmatrisen. Når styret eller daglig leder i et selskap har truffet en beslutning på overordnet nivå, er alle de påfølgende handlinger i dette selskapet for å følge opp beslutningen å anse som gjennomføring. For gjennomføring benyttes formelle delegasjoner i nødvendig utstrekning. Ved større drifts- og investeringssaker som tas til styrebehandling, skal det framgå av styrevedtaket hvem som har fullmakt til å gjennomføre styrebeslutningen innenfor vedtatt ramme. Med mindre annet fremgår, står vedkommende selskap fritt til å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. 1.6 Representasjon i styrende organer Konsernsjefen skal være styrets leder i alle heleide datterselskaper direkte eid av Eidsiva Energi AS, med mindre konsernstyret beslutter annet. Konsernstyret er generalforsamling i disse selskapene. Daglig leder i de heleide datterselskapene som er direkte eid av Eidsiva Energi AS skal representere datterselskapet som eier på generalforsamling i de selskaper der datterselskapet har eierinteresser. Dette gjelder med mindre styret har besluttet annet. Man skal så langt mulig unngå at samme person både sitter i styret i et selskap, og samtidig representerer eier på generalforsamling. Dette kan skje bare etter særlig beslutning av styret i eierselskapet. Enhver som representerer i generalforsamling, må særlig påse at han/hun handler innenfor sine økonomiske fullmakter. 1.7 Endringer og opphør av fullmakter For den enkelte ansatte gjelder alle fullmakter inntil man meddeles at de gamle er tilbakekalt, normalt ved at nytt fullmaktsbrev er mottatt. Nytt fullmaktsbrev utarbeides kun ved endringer av tildelte fullmakter. 6

7 Enhver fullmakt bortfaller når ansettelsesforholdet opphører. Utstedte fullmaktsdokumenter /delegasjonsbrev pliktes tilbakelevert eller makulert. 1.8 Retningslinjer for konsernets deleide selskaper Majoritetseide selskaper Eidsivakonsernets styremedlemmer skal sørge for at det etableres tilsvarende retningslinjer for praktisering av fullmakter i majoritetseide selskaper, og så langt som hensiktsmessig skal Eidsivakonsernets fullmaktsstruktur gjøres gjeldende Minoritetseide selskaper Eidsivakonsernets styremedlemmer skal være en pådriver for at det etableres fullmaktsstruktur hvis det ikke foreligger. 6. Desember 2011 Ola Mørkved Rinnan 7

8 2. Økonomisk fullmakt (A-fullmakt) Dette er en fullmakt som primært forplikter selskapet økonomisk i form av en avtale. Dette gjelder kjøp, investeringer, salg, tilbud, reklamasjoner osv. som gir, eller kan gi, selskapet en økonomisk forpliktelse. For konserninterne kjøp, se punkt 2.5. Konsernstyret har tildelt konsernsjef A1 fullmakt. Konsernsjef tildeler de øvrige A- fullmakter. I henhold til instruks til styret i datterselskapene er deres generelle økonomiske fullmakter alltid begrenset tilsvarende A1 fullmakt. 2.1 Skranke Bruk av fullmakten forutsetter at investeringen, salget, kjøpet, avtalen, tilbudet, forliket mv. er av ikke uvanlig art eller stor betydning for det aktuelle selskap og normalt iht. ordinær drift og innenfor budsjett. Dette gjelder for alle fullmakter, med mindre styret har delegert utvidet fullmakt i saken. 2.2 Noen viktige prinsipper: Enhver avtale skal så langt mulig være formalisert, dvs. et krav om skriftlighet. Kjøp/salg kan ikke splittes opp for å bringes inn under fullmaktens rammer. Ved beregning av en kontrakts verdi skal hele kontraktsperioden summeres (kan altså omfatte mange år). Det å avgi et forpliktende tilbud likestilles med å inngå avtale, og krever dermed fullmakt. 2.3 Investeringer Alle investeringer over 10 millioner kroner skal behandles i Investeringskomiteen før endelig beslutning Investering mellom 3 og 10 millioner kroner kan besluttes uten forutgående behandling i Investeringskomiteen, men beslutningsgrunnlaget skal inneholde en kort investeringsanalyse med begrunnelser for investeringen. Hovedprinsippene for investeringssaker i konsernet må følges også for disse investeringene. 2.4 Attestasjon og anvisning Alle utbetalinger, unntatt lønnsutbetalinger, skal både attesteres og anvises. Med attestasjon av utbetalingsbilag menes: bekreftelse på at varen/tjenesten er mottatt/utført og i henhold til bestilling. Med anvisning menes: at bestillingen er godkjent (dette skal alltid være en overordnet med tilstrekkelig fullmakt). Samme person kan ikke både attestere og anvise. Ingen har adgang til å anvise for bestillinger som hovedsakelig er til egen bruk i arbeidssituasjonen. 2.5 Konserninterne transaksjoner Med konserninterne avtaler menes avtaler mellom selskaper som inngår i Eidsivakonsernet, i henhold til aksjelovens konserndefinisjon. 8

9 Konserninterne avtaler skal i henhold til aksjeloven være armlengde basert Ved konserninterne avtaler skal det selskap som skal yte en kontantytelse forankre beslutningen i henhold til fullmaktstrukturen. Det selskap som er leverandør trenger ikke å vurdere sine tilbud opp mot de økonomiske fullmaktene. Aksjelovens 3-8 og 3-9 innebærer i enkelte situasjoner særlige krav til saksbehandlingen av konserninterne avtaler, i form av revisorerklæring og generalforsamlingsbehandling som vilkår for gyldighet. Dette bør undersøkes i hvert tilfelle der det er aktuelt å inngå avtaler som avviker fra ordinære løpende forretningsmessige avtaler og samtidig har en verdi som overstiger 1/10 av selskapets aksjekapital. 2.6 Matrisen Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A1-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 50 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 50 millioner kroner. Kjøp av aksjer inntil 10 millioner kroner Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 50 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/driftsmessige avtaler med kontraktsverdi inntil 250 millioner kroner. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Beslutte å inngå forlik innen fullmaktens økonomiske rammer. Beslutte å ta ut stevning eller begjære voldgiftsavgjørelse i saker av ikke uvanlig art eller stor betydning for selskapet, og innenfor fullmaktens økonomiske rammer Delegering: JA Tildeling: Kan tildele A2,A3,A4,A5,A 6 og A7- fullmakt. 9

10 Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A 2-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 10 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 10 millioner kroner. Kjøp av aksjer inntil 3 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 10 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 10 millioner kroner. Kan inngå enkeltkjøp og forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi mellom millioner kroner i samråd med styrets leder eller den han delegerer ansvaret til, forutsatt påfølgende orientering i selskapets styre. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Beslutte å inngå forlik innen fullmaktens økonomiske rammer. Beslutte å ta ut stevning eller begjære voldgiftsavgjørelse i saker av ikke uvanlig art eller stor betydning for selskapet, innenfor fullmaktens økonomiske rammer Delegering: JA, inntil 5 millioner kroner. Tildeling: Kan tildele A3,A4,A5,A6 og A7-fullmakt. A3-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 3 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 3 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 3 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 6 millioner kroner Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: JA, inntil 1 millioner kroner. Tildeling: Kan tildele A4,A5,A6 og A7-fullmakt. A4-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 1 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 1 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 1 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 3 millioner kroner Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: JA, inntil kr Tildeling: Kan tildele A5,A6 og A7-fullmakt. 10

11 Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A5-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 0,5 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 0,5 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 0,5 millioner kroner. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: Nei Tildeling: Nei A6- fullmakt Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil kr Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. A7-fullmakt Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil kr Delegering: Nei Tildeling: Nei Delegering: Nei Tildeling: Nei 11

12 3. Finans fullmakt (B-fullmakt) Finansielle transaksjoner som opptak av lån, plassering av overskuddslikviditet, handel med valuta, inngåelse av renteavtaler, avgivelse av garantier/kausjoner med videre er transaksjoner forbeholdt finansfunksjonen i konsernet, plassert i Eidsiva Energi AS. Alle slike transaksjoner foretas av eller i samarbeid med konsernets finansfunksjon i henhold til retningslinjer utarbeidet for konsernet. For finansiell krafthandel med tilhørende valutatransaksjoner skal det foreligge egne retningslinjer i datterselskapene, jfr. punkt og Konsernstyret skal årlig behandle tildeling av B1 fullmakt til konsernsjef på vegne av Eidsiva-konsernets heleide selskaper. Konsernsjef avgjør tildeling av øvrige B- fullmakter intern i morselskapet, og kan på vegne av konsernstyret/generalforsamling godkjenne andre typer saksbegrensede finansielle fullmakter til datterselskapene. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang B1-fullmakt Finansstrategi og årlig handlingsplan for hele konsernet Opptak av lån Plassering av overskuddslikviditet Handel med valuta Inngåelse av renteavtaler Avgivelse av garantier/kausjoner B2-fullmakt Plassering av overskuddslikviditet inntil 250 millioner norske kroner Opptak av sertifikatlån inntil 250 millioner norske kroner Opptrekk ledige kredittrammer B3-fullmakt Tilsvarer B2, men begrenset til 100 millioner norske kroner Delegering: Ja Tildeling: Ja, B2 og B3 Delegering: Ja Tildeling: Nei Delegering: Nei Tildeling: Nei 12

13 4. Personal fullmakt (C-fullmakt) Dette er en fullmakt som gjelder ansettelsesforhold i det selskap C-fullmaktshaver er ansatt, og gjelder prosessen knyttet til ansettelse, oppsigelse og avskjed. Den omfatter også fastsettelse og endring av betingelser. Konsernsjef og daglig leder har C1 fullmakt. Daglig leder ansettes av det enkelte selskaps styre, men ansettelsen forutsetter styrets leder/konsernsjefen sin forutgående positive innstilling, herunder mht lønns- og arbeidsvilkår. Ansettelser av personer som rapporterer direkte til daglig leder, ansettes av daglig leder etter godkjenning av styrets leder/konsernsjef. I de datterselskaper hvor konsernsjefen eventuelt ikke er styreleder forutsettes at generalforsamlingen vedtar retningslinjer som på tilsvarende måte ivaretar hans innflytelse. Konsernets rutiner i henhold til personalhåndbok skal følges. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang C1-fullmakt C2-fullmakt I henhold til avtaler, retningslinjer og instrukser I henhold til avtaler, retningslinjer og instrukser. Fastsettelse av betingelser krever forhåndsgodkjenning av innehaver av C1 fullmakt i det aktuelle selskapet ansette, oppsigelse, avskjed alle ansatte i det aktuelle selskap, unntatt daglig leder fastsette betingelser for alle ansatte i det aktuelle selskapet ansette, oppsigelse, avskjed innenfor fullmakthavers avdeling i det aktuelle selskapet fastsette betingelser for aktuelle ansatte fullmakthavers avdeling Delegering: Nei Tildeling: Ja, C2 fullmakt Delegering: Nei Tildeling: Nei 13

14 5. Uttalelses fullmakt (D-fullmakt) Denne fullmakten gjelder all mediehåndtering. Ved enhver forespørsel fra media skal det henvises til rett person i henhold til medieinstruksen når dette er praktisk mulig. Medieinstruksen er en del av D-fullmakten. Konsernstyret/generalforsamling i datterselskapene tildeler konsernsjef D1 fullmakt, idet det er besluttet at denne funksjonen ivaretas av morselskapet på vegne av hele konsernet. Konsernsjef tildeler øvrige D-fullmakter. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang D1-fullmakt Avgi uttalelser/ pressemeldinger på vegne av Eidsivakonsernet D2-fullmakt Avgi uttalelser/ pressemeldinger på vegne av det aktuelle selskapet eller konsernfunksjon D3-fullmakt Områder av konsern eller selskap innenfor fagområdet eller definert område Delegering: Ja Tildeling: Ja, D2 og D3 Delegering: Ja Tildeling: Ja, D3 Delegering: Nei Tildeling: Nei 14

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer