Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur"

Transkript

1 Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember

2 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet Innledning Felles konsernstruktur Områder som er regulert med fullmakter Tildeling av fullmakter senere endringer Delegering av fullmakter Representasjon i styrende organer Endringer og opphør av fullmakter Retningslinjer for konsernets deleide selskaper Økonomisk fullmakt (A-fullmakt) Skranke Noen viktige prinsipper: Investeringer Attestasjon og anvisning Konserninterne transaksjoner Matrisen Finans fullmakt (B-fullmakt) Personal fullmakt (C-fullmakt) Uttalelses fullmakt (D-fullmakt)

3 i Eidsiva-konsernet 1.1 Innledning Eidsivakonsernet skal ha tilstrekkelige og praktiske rammer for at selskapene og ansatte skal kunne løse sine oppgaver raskt og effektivt. Gode og praktisk gjennomførbare fullmakter er en vesentlig del av et slikt rammeverk. Formålet med dette dokumentet er å klargjøre de interne fullmakter i Eidsiva-konsernet, og å bidra til at den enkelte ansatte får økt bevissthet omkring tildelte fullmakter. I dette dokumentet beskrives de rammer som gjelder for Eidsivakonsernet, herunder for styrene i datterselskapene og den enkelte ansatte. For å sikre formell korrekt implementering av fullmaktsstrukturen i konsernet vedtas den av konsernstyret, og det forutsettes at dette i nødvendig utstrekning følges opp med formelle beslutninger også i datterselskapenes styrer og av daglig leder. For Eidsiva Nett AS gjelder dette likevel med forbehold om at de instrukser og rammer som påhviler styret i nettselskapet til enhver tid skal være innenfor det lovverket tillater, jfr. kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven kapittel 4. Dette vil tas hensyn til i implementeringen. en etablerer definerte fullmakts typer. Den gir interne retningslinjer/rammer for de fullmakter den enkelte kan tildeles ved ansettelse, eller ved senere endringer. Styrene og ansatte med stillingsfullmakt er legitimert utad til å forplikte selskapet så langt deres lov- og sedvanebestemte fullmakter rekker. Det innebærer at selskapet blir forpliktet ovenfor godtroende tredjemenn, selv om man opptrer i strid med interne retningslinjer. Det er derfor viktig at du gjør deg godt kjent med dine tildelte fullmakter Styret og selskapets daglige leder Aksjeloven Hvem som har overordnede fullmakter til å representere et aksjeselskap utad er i utgangspunktet regulert av aksjeloven, som har bestemmelser om myndighet til styret og daglig leder. Selskapets daglige leder er etter aksjeloven den som representerer og forplikter selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse, han har en lovbestemt stillingsfullmakt. Eidsivas fullmaktsstruktur gir på enkelte områder sterkere begrensninger i styrenes og daglig leders fullmakter enn det som følger av aksjelovens normal ordning Øvrige ansatte stillingsfullmakt Når du som ansatt utfører de lovbestemte eller sedvanlige oppgaver som hører til din stilling, har du stillingsfullmakt, og du vil da normalt forplikte selskapet ovenfor tredjemenn. Langt fra alle stillinger har slik lov- eller sedvanebestemt fullmakt og den ansatte kan da bare forplikte selskapet utad etter nærmere tildelt fullmakt. 3

4 Eidsivas fullmaktsstruktur vil kunne innebære at ansatte med stillingsfullmakt får sine fullmakter innskrenket eller utvidet, og at de uten stillingsfullmakt likevel gis fullmakter. Følgende sentrale prinsipp gjelder for Eidsiva-konsernet; Hvis du som ansatt i Eidsiva ikke er skriftlig tildelt fullmakter, har du ikke rett til å forplikte Eidsiva innenfor de områder som er regulert av fullmaktsstrukturen. Det er ditt ansvar å påse at dine fullmakter ikke overskrides. Er du i tvil skal du konsultere din leder. Går du utover fullmaktene kan det få konsekvenser i form av advarsler, inndratt fullmakt, endret stilling eller avslutning av arbeidsforholdet. Det kan forekomme unntakssituasjoner hvor krav om å ha fullmakt må kunne fravikes fordi det utvilsomt er i selskapets interesse at du foretar den aktuelle handling, og dette gjelder mindre verdier. Dette skal umiddelbart rapporteres til nærmeste leder. 1.2 Felles konsernstruktur en som er beskrevet i dette dokumentet skal være mal for fullmaktsstruktur i hele Eidsivakonsernet, se likevel punkt om konsernets deleide selskaper. en forutsettes innført i alle heleide datterselskaper i Eidsivakonsernet. en er ikke til hinder for at daglig leder i det enkelte selskap kan tilpasse fullmaktene for sine ansatte. Slik tilpasning må være foretatt i samråd med økonomi- /finansdirektør i konsernet og konsernsjef. 1.3 Områder som er regulert med fullmakter A-fullmakt Økonomisk fullmakt Alle situasjoner hvor en ansatt påfører Eidsiva-konsernet en økonomisk forpliktelse krever at den enkelte ansatte er tildelt og handler innenfor sin tildelte A-fullmakt. Merk at dette også omfatter utsendelse av tilbud og lignende som kan ha økonomisk konsekvens for konsernet B-fullmakt Finansfullmakt Datterselskapenes styrer og deres daglig leder kan ikke foreta finansielle transaksjoner, som beskrevet under punkt 3, herunder for eksempel opptak av lån, plassering av overskuddslikviditet, handel med valuta, inngåelse av renteavtaler og avgivelse av garantier/kausjoner. Finansielle transaksjoner kan kun foretas av personer med B-fullmakt. Konsernstyret tildeler B1 fullmakt til konsernsjef, som for øvrig tildeler øvrige B-fullmakter. Det enkelte selskaps styre skal etablere unntak fra overnevnte innen blant annet krafthandel i Vannkraft og Marked, hvor det skal vedtas særskilte fullmakter vedrørende valutatransaksjoner som har sammenheng med krafthandelen jf. punkt Generalforsamlingen/konsernstyret skal orienteres om etablerte rammer og ved senere endringer i disse C-fullmakt Personalfullmakt Denne fullmakten gjelder personalforhold, som ansettelser, fastsettelse av betingelser, oppsigelser, advarsler med mer, og foretas etter konsernets retningslinjer innenfor personalhåndtering. Slike disposisjoner krever tildelt C-fullmakt. 4

5 1.3.4 D-fullmakt Uttalelsesfullmakt Eidsivakonsernet For å kunne uttale seg til media eller andre eksterne aktører om saker som kan ha offentlighetens interesse kreves en tildelt D-fullmakt. Konsernets medieinstruks er en del av D-fullmakten Særlige instrukser/prosedyrer Utover de omtalte fullmakter finnes det instrukser/prosedyrer som inngår i konsernets styringsdokumenter, for eksempel fullmakter knyttet til krafthandel innenfor områdene vannkraft og marked (kjøp og salg av strøm), og som kan innebære avvik fra vanlige fullmakter. Generalforsamling/konsernstyret skal orienteres om etablerte rammer og ved senere endringer i disse. 1.4 Tildeling av fullmakter senere endringer Tildeling av fullmakt innebærer at en ansatt gis en ikke tidsbegrenset rett til å fatte beslutninger eller gjennomføre handlinger innenfor fullmaktens rammer, jfr. fullmaktsmatrise. Tildeling av fullmakter foretas skriftlig ved ansettelse, og ansatte skal ved å signere på sitt fullmaktsbrev bekrefte å ha gjort seg kjent med denne. Ved senere endringer skal nytt fullmaktsbrev signeres som bekreftelse på mottatt endring. Dersom det er uklarhet om en aktuell disposisjon/handling krever fullmakt, skal dette tas opp med overordnet. Etablerte fullmakter gjelder inntil eventuelle vedtatte endringer er implementert. Konsernstyret skal vedta eventuelle endringer i fullmaktsstrukturen for konsernet, og alle styrene i datterselskaper skal deretter implementere eventuelle reviderte fullmakter til daglig leder, og eventuelle nye rammer for fullmakter til underliggende datterselskapers styrer. Daglig leder tildeler sine ansatte fullmakter, og kan senere endre eller trekke tilbake disse. Fullmaktene til daglig leders ledergrupper skal legges frem for styrene til orientering Tildeling A-fullmakt - Økonomisk fullmakt Konsernstyret tildeler konsernsjef A1 fullmakt. I henhold til instruks til styret i datterselskapene er deres generelle økonomiske fullmakter alltid begrenset tilsvarende A1 fullmakt. Datterselskapenes styre tildeler daglig leder A2 fullmakt. Innehaver av A1 og A2 fullmakt tildeler de øvrige A-fullmakter til ansatte i eget selskap Tildeling B-fullmakt - Finansfullmakt Konsernstyret tildeler konsernsjef B1 fullmakt. Konsernsjef tildeler de øvrige B-fullmakter til ansatte i eget selskap, og kan på vegne av generalforsamling/konsernstyret godkjenne saksbegrensede fullmakter til datterselskaper Tildeling C-fullmakt - Personal fullmakt Konsernsjef og daglig leder i datterselskap har C1 fullmakt. Konsernsjef og daglig leder i datterselskap kan tildele C2 fullmakt til ansatte i eget selskap. 5

6 1.4.4 Tildeling D-fullmakt - Uttalelses fullmakt Eidsivakonsernet Konsernsjef har D1 fullmakt. Konsernstyret/generalforsamling har besluttet at denne funksjonen ivaretas av morselskapet på vegne av hele konsernet. Konsernsjef tildeler D2 fullmakt, og denne er aktuell for daglig leder i datterselskapene og direktørene i konsernfunksjonene. Innehaver av D1 og D2 fullmakt tildeler D3 fullmakt. D3 fullmakt er aktuelle for saksbehandlere og fagansvarlige. 1.5 Delegering av fullmakter En delegering av fullmakt innebærer at en ansatt får en midlertidig tildeling av en fullmakt, begrenset til et prosjekt, og/eller begrenset i tid, og/eller en bestemt handling. Også et datterselskaps styre kan få delegert utvidet myndighet fra generalforsamling (konsernstyret) i enkeltsaker. Delegasjon kan bare finne sted innenfor det enkelte selskap, med unntak for D-fullmakten. Enhver delegasjon skal så langt det er mulig være skriftlig. Det er utarbeidet standard delegasjonsbrev for dette formål. Generalforsamlingens og styrets delegasjoner gjøres i form av protokollerte vedtak. Ved skriftlig delegasjon skal du gjøres kjent med og signere for mottak av delegasjonsdokumentet. Også gjennomføring av en beslutning kan delegeres, jfr. aktuell delegeringsadgang i fullmaktsmatrisen. Når styret eller daglig leder i et selskap har truffet en beslutning på overordnet nivå, er alle de påfølgende handlinger i dette selskapet for å følge opp beslutningen å anse som gjennomføring. For gjennomføring benyttes formelle delegasjoner i nødvendig utstrekning. Ved større drifts- og investeringssaker som tas til styrebehandling, skal det framgå av styrevedtaket hvem som har fullmakt til å gjennomføre styrebeslutningen innenfor vedtatt ramme. Med mindre annet fremgår, står vedkommende selskap fritt til å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. 1.6 Representasjon i styrende organer Konsernsjefen skal være styrets leder i alle heleide datterselskaper direkte eid av Eidsiva Energi AS, med mindre konsernstyret beslutter annet. Konsernstyret er generalforsamling i disse selskapene. Daglig leder i de heleide datterselskapene som er direkte eid av Eidsiva Energi AS skal representere datterselskapet som eier på generalforsamling i de selskaper der datterselskapet har eierinteresser. Dette gjelder med mindre styret har besluttet annet. Man skal så langt mulig unngå at samme person både sitter i styret i et selskap, og samtidig representerer eier på generalforsamling. Dette kan skje bare etter særlig beslutning av styret i eierselskapet. Enhver som representerer i generalforsamling, må særlig påse at han/hun handler innenfor sine økonomiske fullmakter. 1.7 Endringer og opphør av fullmakter For den enkelte ansatte gjelder alle fullmakter inntil man meddeles at de gamle er tilbakekalt, normalt ved at nytt fullmaktsbrev er mottatt. Nytt fullmaktsbrev utarbeides kun ved endringer av tildelte fullmakter. 6

7 Enhver fullmakt bortfaller når ansettelsesforholdet opphører. Utstedte fullmaktsdokumenter /delegasjonsbrev pliktes tilbakelevert eller makulert. 1.8 Retningslinjer for konsernets deleide selskaper Majoritetseide selskaper Eidsivakonsernets styremedlemmer skal sørge for at det etableres tilsvarende retningslinjer for praktisering av fullmakter i majoritetseide selskaper, og så langt som hensiktsmessig skal Eidsivakonsernets fullmaktsstruktur gjøres gjeldende Minoritetseide selskaper Eidsivakonsernets styremedlemmer skal være en pådriver for at det etableres fullmaktsstruktur hvis det ikke foreligger. 6. Desember 2011 Ola Mørkved Rinnan 7

8 2. Økonomisk fullmakt (A-fullmakt) Dette er en fullmakt som primært forplikter selskapet økonomisk i form av en avtale. Dette gjelder kjøp, investeringer, salg, tilbud, reklamasjoner osv. som gir, eller kan gi, selskapet en økonomisk forpliktelse. For konserninterne kjøp, se punkt 2.5. Konsernstyret har tildelt konsernsjef A1 fullmakt. Konsernsjef tildeler de øvrige A- fullmakter. I henhold til instruks til styret i datterselskapene er deres generelle økonomiske fullmakter alltid begrenset tilsvarende A1 fullmakt. 2.1 Skranke Bruk av fullmakten forutsetter at investeringen, salget, kjøpet, avtalen, tilbudet, forliket mv. er av ikke uvanlig art eller stor betydning for det aktuelle selskap og normalt iht. ordinær drift og innenfor budsjett. Dette gjelder for alle fullmakter, med mindre styret har delegert utvidet fullmakt i saken. 2.2 Noen viktige prinsipper: Enhver avtale skal så langt mulig være formalisert, dvs. et krav om skriftlighet. Kjøp/salg kan ikke splittes opp for å bringes inn under fullmaktens rammer. Ved beregning av en kontrakts verdi skal hele kontraktsperioden summeres (kan altså omfatte mange år). Det å avgi et forpliktende tilbud likestilles med å inngå avtale, og krever dermed fullmakt. 2.3 Investeringer Alle investeringer over 10 millioner kroner skal behandles i Investeringskomiteen før endelig beslutning Investering mellom 3 og 10 millioner kroner kan besluttes uten forutgående behandling i Investeringskomiteen, men beslutningsgrunnlaget skal inneholde en kort investeringsanalyse med begrunnelser for investeringen. Hovedprinsippene for investeringssaker i konsernet må følges også for disse investeringene. 2.4 Attestasjon og anvisning Alle utbetalinger, unntatt lønnsutbetalinger, skal både attesteres og anvises. Med attestasjon av utbetalingsbilag menes: bekreftelse på at varen/tjenesten er mottatt/utført og i henhold til bestilling. Med anvisning menes: at bestillingen er godkjent (dette skal alltid være en overordnet med tilstrekkelig fullmakt). Samme person kan ikke både attestere og anvise. Ingen har adgang til å anvise for bestillinger som hovedsakelig er til egen bruk i arbeidssituasjonen. 2.5 Konserninterne transaksjoner Med konserninterne avtaler menes avtaler mellom selskaper som inngår i Eidsivakonsernet, i henhold til aksjelovens konserndefinisjon. 8

9 Konserninterne avtaler skal i henhold til aksjeloven være armlengde basert Ved konserninterne avtaler skal det selskap som skal yte en kontantytelse forankre beslutningen i henhold til fullmaktstrukturen. Det selskap som er leverandør trenger ikke å vurdere sine tilbud opp mot de økonomiske fullmaktene. Aksjelovens 3-8 og 3-9 innebærer i enkelte situasjoner særlige krav til saksbehandlingen av konserninterne avtaler, i form av revisorerklæring og generalforsamlingsbehandling som vilkår for gyldighet. Dette bør undersøkes i hvert tilfelle der det er aktuelt å inngå avtaler som avviker fra ordinære løpende forretningsmessige avtaler og samtidig har en verdi som overstiger 1/10 av selskapets aksjekapital. 2.6 Matrisen Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A1-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 50 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 50 millioner kroner. Kjøp av aksjer inntil 10 millioner kroner Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 50 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/driftsmessige avtaler med kontraktsverdi inntil 250 millioner kroner. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Beslutte å inngå forlik innen fullmaktens økonomiske rammer. Beslutte å ta ut stevning eller begjære voldgiftsavgjørelse i saker av ikke uvanlig art eller stor betydning for selskapet, og innenfor fullmaktens økonomiske rammer Delegering: JA Tildeling: Kan tildele A2,A3,A4,A5,A 6 og A7- fullmakt. 9

10 Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A 2-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 10 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 10 millioner kroner. Kjøp av aksjer inntil 3 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 10 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 10 millioner kroner. Kan inngå enkeltkjøp og forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi mellom millioner kroner i samråd med styrets leder eller den han delegerer ansvaret til, forutsatt påfølgende orientering i selskapets styre. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Beslutte å inngå forlik innen fullmaktens økonomiske rammer. Beslutte å ta ut stevning eller begjære voldgiftsavgjørelse i saker av ikke uvanlig art eller stor betydning for selskapet, innenfor fullmaktens økonomiske rammer Delegering: JA, inntil 5 millioner kroner. Tildeling: Kan tildele A3,A4,A5,A6 og A7-fullmakt. A3-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 3 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 3 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 3 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 6 millioner kroner Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: JA, inntil 1 millioner kroner. Tildeling: Kan tildele A4,A5,A6 og A7-fullmakt. A4-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 1 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 1 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 1 millioner kroner. Kan inngå forretningsmessige rullerende/ driftsmessige avtaler med summert kontraktsverdi inntil 3 millioner kroner Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: JA, inntil kr Tildeling: Kan tildele A5,A6 og A7-fullmakt. 10

11 Fullmaktstype: Investering: Drift: Delegerings- og tildelingsadgang A5-fullmakt Enkeltinvesteringer inntil 0,5 millioner kroner. Salg av aktiva inntil 0,5 millioner kroner. Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil 0,5 millioner kroner. Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. Delegering: Nei Tildeling: Nei A6- fullmakt Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil kr Avgi forpliktende tilbud eller anbud innenfor A-fullmaktens grenser. A7-fullmakt Kan inngå avtaler om enkeltkjøp inntil kr Delegering: Nei Tildeling: Nei Delegering: Nei Tildeling: Nei 11

12 3. Finans fullmakt (B-fullmakt) Finansielle transaksjoner som opptak av lån, plassering av overskuddslikviditet, handel med valuta, inngåelse av renteavtaler, avgivelse av garantier/kausjoner med videre er transaksjoner forbeholdt finansfunksjonen i konsernet, plassert i Eidsiva Energi AS. Alle slike transaksjoner foretas av eller i samarbeid med konsernets finansfunksjon i henhold til retningslinjer utarbeidet for konsernet. For finansiell krafthandel med tilhørende valutatransaksjoner skal det foreligge egne retningslinjer i datterselskapene, jfr. punkt og Konsernstyret skal årlig behandle tildeling av B1 fullmakt til konsernsjef på vegne av Eidsiva-konsernets heleide selskaper. Konsernsjef avgjør tildeling av øvrige B- fullmakter intern i morselskapet, og kan på vegne av konsernstyret/generalforsamling godkjenne andre typer saksbegrensede finansielle fullmakter til datterselskapene. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang B1-fullmakt Finansstrategi og årlig handlingsplan for hele konsernet Opptak av lån Plassering av overskuddslikviditet Handel med valuta Inngåelse av renteavtaler Avgivelse av garantier/kausjoner B2-fullmakt Plassering av overskuddslikviditet inntil 250 millioner norske kroner Opptak av sertifikatlån inntil 250 millioner norske kroner Opptrekk ledige kredittrammer B3-fullmakt Tilsvarer B2, men begrenset til 100 millioner norske kroner Delegering: Ja Tildeling: Ja, B2 og B3 Delegering: Ja Tildeling: Nei Delegering: Nei Tildeling: Nei 12

13 4. Personal fullmakt (C-fullmakt) Dette er en fullmakt som gjelder ansettelsesforhold i det selskap C-fullmaktshaver er ansatt, og gjelder prosessen knyttet til ansettelse, oppsigelse og avskjed. Den omfatter også fastsettelse og endring av betingelser. Konsernsjef og daglig leder har C1 fullmakt. Daglig leder ansettes av det enkelte selskaps styre, men ansettelsen forutsetter styrets leder/konsernsjefen sin forutgående positive innstilling, herunder mht lønns- og arbeidsvilkår. Ansettelser av personer som rapporterer direkte til daglig leder, ansettes av daglig leder etter godkjenning av styrets leder/konsernsjef. I de datterselskaper hvor konsernsjefen eventuelt ikke er styreleder forutsettes at generalforsamlingen vedtar retningslinjer som på tilsvarende måte ivaretar hans innflytelse. Konsernets rutiner i henhold til personalhåndbok skal følges. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang C1-fullmakt C2-fullmakt I henhold til avtaler, retningslinjer og instrukser I henhold til avtaler, retningslinjer og instrukser. Fastsettelse av betingelser krever forhåndsgodkjenning av innehaver av C1 fullmakt i det aktuelle selskapet ansette, oppsigelse, avskjed alle ansatte i det aktuelle selskap, unntatt daglig leder fastsette betingelser for alle ansatte i det aktuelle selskapet ansette, oppsigelse, avskjed innenfor fullmakthavers avdeling i det aktuelle selskapet fastsette betingelser for aktuelle ansatte fullmakthavers avdeling Delegering: Nei Tildeling: Ja, C2 fullmakt Delegering: Nei Tildeling: Nei 13

14 5. Uttalelses fullmakt (D-fullmakt) Denne fullmakten gjelder all mediehåndtering. Ved enhver forespørsel fra media skal det henvises til rett person i henhold til medieinstruksen når dette er praktisk mulig. Medieinstruksen er en del av D-fullmakten. Konsernstyret/generalforsamling i datterselskapene tildeler konsernsjef D1 fullmakt, idet det er besluttet at denne funksjonen ivaretas av morselskapet på vegne av hele konsernet. Konsernsjef tildeler øvrige D-fullmakter. Fullmaktstype: Skranke: Omfatter for øvrig: Delegerings- og tildelingsadgang D1-fullmakt Avgi uttalelser/ pressemeldinger på vegne av Eidsivakonsernet D2-fullmakt Avgi uttalelser/ pressemeldinger på vegne av det aktuelle selskapet eller konsernfunksjon D3-fullmakt Områder av konsern eller selskap innenfor fagområdet eller definert område Delegering: Ja Tildeling: Ja, D2 og D3 Delegering: Ja Tildeling: Ja, D3 Delegering: Nei Tildeling: Nei 14

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Styring og kontroll i Eidsiva

Styring og kontroll i Eidsiva Konsernpolicy Styring og kontroll i Eidsiva Policyeier Operativeier Fagansvarlig Ola Mørkved Rinnan Leif Henning Asla Leif Henning Asla Dokumentnr: 83457 Godkjent: 30.06.2015 Innhold 1 Innledning... 2

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [ INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva [ ] AS Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leder oppgaver og ansvar, samt sette rammer for myndigheten til å forplikte selskapet. 1. DAGLIG

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I DATTERSELSKAP ( SELSKAPET )

INSTRUKS FOR STYRET I DATTERSELSKAP ( SELSKAPET ) INSTRUKS FOR STYRET I DATTERSELSKAP ( SELSKAPET ) Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar i Selskapet, herunder de særlige rammer og oppgaver som er en konsekvens

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 103 2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Comrod Communication ASA fredag 27. april 2012 kl. 11:00. Generalforsamlingen blir avholdt i Fiskåvegen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012)

INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) 1. Generelt INSTRUKS FOR STYRET I STATOIL ASA (Sist endret 5. september 2012, med virkning fra 1. desember 2012) (1) Denne styreinstruksen er vedtatt og sist endret av styret i Statoil ASA 5. september

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13)

Styrets forvaltning av selskapet (jfr. allmennaksjeloven 6-12) Styrets tilsynsansvar (jfr. allmennaksjeloven 6-13) INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER I MOELVEN INDUSTRIER ASA, foretaksnr. 914348803 Gjeldende fra styremøte 27. januar 2015. Formålet med styreinstruksen er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA (Vedtatt av styret i selskapet den 4. mai 2004, endret den 14. februar 2007, 17. mars 2009, 14. desember 2010, 27. juni 2011 og 28. april 2014) 1. FORMÅL Formålet med styreinstruksen

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer