Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF"

Transkript

1 Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 11/

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn, formål Avgrensing og tilnærming FUNN OG VURDERINGER Fullmaktsstruktur Budsjettansvarliges mulighet til å påvirke kostnaden Budsjettoppfølging OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER VEDLEGG 1: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER VEDLEGG 2: KORT BESKRIVELSE AV FULLMAKTSREGISTRENE

3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn, formål Styret i Helse Nord RHF ga i sak oppdrag til internrevisjonen og revisjonskomiteen om å foreta en utredning av Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene. Bakgrunnen for oppdraget var helseforetakenes vanskelige økonomiske situasjon, jf også styresak Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å fastslå hvorvidt fullmakts- og ansvarsstrukturene i helseforetakene er innrettet på en slik måte at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar. Kjernen i denne problemstillingen er hvorvidt den som har budsjettansvar også har reell mulighet og gode forutsetninger for å styre kostnadene på det området han/hun har ansvaret for. Revisjonsprosjektet ved Helse Finnmark HF er ett av flere delprosjekter. Det er gjort tilsvarende undersøkelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT. Revisjonen ble varslet helseforetaket i brev av 16. november Avgrensing og tilnærming Internrevisjonen har kartlagt de overordnede linjene i fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF. Vi har videre sett nærmere på hvordan organiseringen av fullmakter er på avdeling for sykepleietjeneste ved Klinikk Hammerfest. Rapporten baserer seg på denne gjennomgangen. Organiseringen kan være annerledes ved andre avdelinger. Revisjonen er gjort ved dokumentgjennomgang, intervjuer og skriftlige og muntlige tilbakemeldinger. Vi viser til vedlegg 1 for oversikt over sentrale dokumenter som er gjennomgått og hvem som er intervjuet. Oppsummeringsmøte ble avholdt 7. april 2008 i form av videomøte. 3

4 2 FUNN OG VURDERINGER 2.1 Fullmaktsstruktur Helse Finnmark HF har utarbeidet en økonomihåndbok med retningslinjer for økonomistyringen for helseforetaket. Kapittel 2 inneholder definisjoner av Roller og begreper, og helseforetaket har i utgangspunktet følgende nivå i organisasjonen: Nivå Rolle Foretaksdirektør Ansvar for å gjennomføre strategi og vedta budsjett for virksomheten Ansvar for foretakets totale økonomiforvaltning Klinikksjef Ansvar for å styre virksomheten innenfor klinikkens rammer Avdelingssjef Ansvar for å styre avdelingen innenfor budsjettrammene som er tildelt avdelingen Har det formelle budsjettansvaret i organisasjonen (avdelingen) Kan delegere myndighet og attestasjonsansvar til underavdelinger/koststeder Avdelingsleder (f.eks. avdelingssykepleier) Kan ha fått delegert budsjettansvar og attestasjonsrett Tabellen ovenfor viser at det er avdelingssjefen som har det formelle budsjettansvar for avdelingen. Fra 2008 er dette ansvaret ytterligere formalisert gjennom dialogmøter hvor budsjettavtale inngår som ett av temaene. Dialogmøter avholdes mellom henholdsvis foretaksdirektør og klinikksjef, og klinikksjef og avdelingssjef. Dersom avdelingssjefen velger å delegere fullmakt og budsjettansvar videre innen sin avdeling, betegnes dette som et uformelt budsjettansvar. Budsjettansvarlig er i økonomihåndboken definert som En person med delegert ansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett. Kan også være den som har ansvaret for oppfølging av et allerede eksisterende budsjett. Delegering av fullmakt og budsjettansvar ved Helse Finnmark er gjort slik at hver budsjettansvarlig har ansvaret for en spesifikk del av budsjett, og at ikke flere budsjettansvarlige har et kollektivt ansvar. Attestasjon: Dette er en sentral kontroll- og godkjenningsfunksjon i anskaffelsesprosessen, og innebærer at attestanten skal: 4

5 Bekrefte at kostnaden vedrører helseforetaket Påse at konteringen er korrekt Kontrollere at det er budsjettmessig dekning I fullmaktsregister pr 27. april 2008 er det registrert 222 personer med attestasjonsfullmakt i Helse Finnmark. Anvisning: Følgende kontroller skal bl.a. utføres før anvisning: Om den som attesterer faktisk har myndighet til å attestere på koststedet Rimelighetskontroll med hensyn på størrelse på beløp og mottaker av beløpet Foretaksdirektør, økonomisjef, klinikksjefer, driftssjef og ansatte i økonomiavdelingen har fullmakt til å anvise bilag, totalt 17 personer. Fullmaktsregisteret angir det koststed/de koststeder den enkelte har anvisningsrett på. Kontroll av budsjettmessig dekning: Som det fremgår ovenfor har Helse Finnmark valgt å legge kontroll av budsjettmessig dekning inn som en del av de kontrollene man skal gjøre ved attestasjon av kostnader og ikke ved anvisning slik man ofte ser i andre fullmaktsstrukturer. Dette er naturlig ettersom anvisning her skjer sentralt i organisasjonen og av personer som ikke har budsjettansvar for de aktuelle koststedene. Foretaket opplyser at de ved å legge anviserrollen sentralt oppnår en annen type kvalitetskontroll, og sikrer lik behandling i hele helseforetaket. Videre gir det økonomikonsulentene god innsikt i hva som skjer i organisasjonen, noe som er nyttig ved budsjettoppfølging mot avdelingene. Beløpsgrenser: Det er ingen beløpsgrenser på attestasjonsmyndighet i fullmaktsregisteret. Per i dag er det heller ikke teknisk mulig å legge inn beløpsgrense på attestasjon i BasWare (system for behandling av inngående fakturaer). Denne funksjonaliteten er kun satt opp for anvisningsfullmakt. Foretaksdirektør og økonomisjef har ubegrenset anvisningsfullmakt, mens dette er begrenset til kr ,- eller 1 million for de øvrige anviserne. Fullmaktsregister: Delegering av fullmakter: Ettersom attestasjon av en kostnad ved Helse Finnmark innebærer godkjenning av at det er budsjettmessig dekning, er det viktig med samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsmyndighet. Slikt samsvar foreligger bl.a. ved avdeling for sykepleietjeneste ved Klinikk Hammerfest, men vår gjennomgang av fullmaktsregisteret viser at dette ikke er tilfelle fullt ut i hele helseforetaket. Attestasjonsfullmakt er i flere tilfeller delegert til kontorledere som normalt ikke har budsjettansvar. (Attestasjonsretten kan gjelde både for inngående faktura i BasWare og for variabel lønn i lønnsystemet GAT.) 5

6 Denne organiseringen kan medføre at en underordnet vil måtte attestere for anskaffelser en overordnet har foretatt. Sett fra et kontrollperspektiv er dette uheldig, og det bør utformes rutiner for å unngå slike situasjoner. Det opplyses at helseforetakets praksis for delegering av attestasjonsfullmakt til ansatte uten budsjettansvar til dels er historisk betinget (innenfor psykiatrien) og ofte skyldes praktiske hensyn (særlig med tanke på arbeidsbelastningen på ledere og hyppigere utskiftninger på ledernivå). Angivelse av koststed: Det fremgår ikke av fullmaktsregisteret hvilket koststed den enkelte har attestasjonsfullmakt på. Melding om registrering av fullmakter inneholder vanligvis opplysninger om hvilken avdeling den enkelte skal tildeles fullmakt på, men dette er foreløpig ikke benyttet til å angi koststed i fullmaktsregisteret. Dermed vil enhver som har attestasjonsfullmakt rent systemteknisk kunne attestere på alle koststedene i hele helseforetaket. Anviser må derfor foreta en manuell kontroll med at den som har attestert har attestasjonsfullmakt på koststedet. (Foretaket opplyser at de vil vurdere å endre denne praksisen slik at opplysning om koststed legges inn i fullmaktsregisteret.) Vi viser til vedlegg 2 for flere opplysninger om fullmaktsregisteret. 2.2 Budsjettansvarliges mulighet til å påvirke kostnaden Myndighet til å attestere er i flere tilfeller gitt til kontorledere, noe som innebærer at budsjettansvarlige ikke alltid godkjenner kostnadene på sitt ansvarsområde. En kostnad påføres normalt allerede på bestillingspunktet. For at en budsjettansvarlig skal kunne styre økonomien innenfor sine rammer, vil det derfor være avgjørende at vedkommende har tilstrekkelig kontroll med hva som rekvireres til avdelingen. Her vil vi samtidig nevne protokollen fra foretaksmøtet for Helse Nord RHF fra 24. januar 2008, hvor det forutsettes at fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen er utformet slik at fullmakt til å ansette eller opprette stillinger, bruke innleid arbeidskraft og godkjenne overtid skal ligge på høyere eller samme nivå som tildelt budsjettansvar. For flere viktige typer anskaffelser har vi undersøkt hvem som bestiller, attesterer og anviser. Resultatet er oppsummert i tabellen nedenfor: 6

7 Type anskaffelse/ kostnad Bestilling Attestasjon (inkl kontroll av budsjettmessig dekn.) Anvisning Konklusjon: Er bestilling godkjent av budsjettansvarlig før effektuering? Arb.- kraft Variable tillegg via GAT (overtid, ekstravakt) Avd. for sykepleietjeneste H.fest: Avd.sykepleier med budsjettansvar. Kveld, natt og helg: Delegert videre til ansvarlig vakthavende. Avdelingssjef. Avdelingssykepleier. Rimelighetskontroller i lønnsavdelingen. Ja, hvis bestilling går fra avdelingsleder. Nei, når bestilling er delegert til ansvarlig vakthavende. Innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå Avd. for sykepleietjeneste H.fest: Avdelingssykepleier melder inn behov til avdelingssjef som innhenter godkjenning fra klinikk- og økonomisjef før bestilling. Avdelingssykepleier, enten på faktura eller på lønnsutbetaling. Inngående faktura: økonomikonsulent. Ordinær lønnsutbetaling: avdelingssjef. Rimelighetskontroller i lønnsavdelingen. Ja. Faste stillinger og vikariater Avd. for sykepleietjeneste H.fest: Avd.sjef kan tilsette personer innenfor avdelingens budsjetterte stillinger. Avdelingssjef. Avdelingssykepleier. Rimelighetskontroller i lønnsavdelingen. Ja 7

8 Type anskaffelse/ kostnad Bestilling Attestasjon (inkl kontroll av budsjettmessig dekn.) Anvisning Konklusjon: Er bestilling godkjent av budsjettansvarlig før effektuering? Ingen systemteknisk sperre mot at samme person kan bestille og motta varer. Pga få ansatte på lageret er det vanlig at samme person gjør begge arbeidsoperasjonene. Forsyningslager Anskaffelser til forsyningslageret. En av de ansatte på forsyningslageret. Ingen attestasjon utover bestilling. Ingen anvisning. Ikke relevant innkjøp til lager er normalt ingen kostnad. (Kostnadsføring skjer først ved uttak fra lageret, på den enkelte avdeling.) Uttak av lagervarer fra forsyningslager Enten aktiv forsyning eller rekvirent i Clockwork. Ingen attestasjon (gjelder begge varianter). Ingen anvisning. Vanligvis nei. Ja, hvis rekvirenten (Clockwork) har budsjettmyndighet. Skaffevarer Skaffevarer via innkjøpsavdeling Bestillingsanmodning kommer fra avdelingsleder eller avdelingssjef. Avdelingsleder eller avdelingssjef. Økonomikonsulent. Ja. Kan initieres av ansatt. Skaffevarer direkte fra lokale leverandører Avdelingsleder eller avdelingssjef signerer rekvisisjon. Avdelingsleder eller avdelingssjef. Økonomikonsulent. Ja. 8

9 Type anskaffelse/ kostnad Bestilling Attestasjon (inkl kontroll av budsjettmessig dekn.) Anvisning Konklusjon: Er bestilling godkjent av budsjettansvarlig før effektuering? Annet Anskaff. fra leverandør u/ rekvisisj. (kurs, reiser o.l.) Den enkelte ansatte sender skriftlig søknad til nærmeste overordnede. Nærmeste overordnede. Økonomikonsulent. Ja. Med. teknisk utstyr og inventar Behov meldes tjenestevei. Beslutningene tas av egne komiteer/utv. Attesteres ved avdelingen som har budsjett. Økonomikonsulent. Ja. Tabellen viser at bestilling av mange varer og tjenester iverksettes/forhåndsgodkjennes av den budsjettansvarlige, mens andre er delegert til ansatte uten budsjettfullmakt eller skjer på et høyere nivå i organisasjonen. Vi vil knytte kommentarer til noen av disse temaene: Bestillingsfullmakt delegert til ansatte uten budsjettansvar: Innleie av ekstravakter/bruk av overtid: Gjennom intervjuer og samtaler, både i Helse Finnmark og ved andre helseforetak, er vi kjent med at variabel lønn er den kostnaden som vurderes vanskeligst å styre. Det er derfor viktig å ha retningslinjer for hvem som er bemyndiget til å rekvirere ekstravakt og overtid. Avdelingssjef for sykepleietjenesten har, på oppdrag fra klinikksjefen, utarbeidet skriftlige Retningslinjer for innleie av personell ved avdeling for sykepleietjenesten. Foretaket opplyser at tilsvarende retningslinjer er utarbeidet for akuttavdelingen. På medisinsk avdeling C ved Klinikk Hammerfest er det avdelingsleder med budsjettansvar som har ansvaret for at avdelingene er forsvarlig bemannet. På kveld og natt og i helgene er avdelingsleder normalt selv ikke tilstede, og ansvaret for å sørge for forsvarlig bemanning er derfor delegert til ansvarlig sykepleier. Dette innebærer at rekvirering av ekstravakter og overtid som gjøres utenfor avdelingsleders arbeidstid ikke vil være forhåndsgodkjent av den budsjettansvarlige. Det aller meste av rekvirering av ekstravakt gjøres imidlertid av avdelingsleder på dagtid, det antydes at dette sannsynligvis er opp mot 95 %. Det skyldes at mye av behovet for ekstravakt gjelder sykefravær (ofte langtidssykemeldte) som avdelingen er kjent med i forkant. Uttak av lagervarer: Noen avdelinger har tatt i bruk Aktiv Forsyning for levering av lagervarer, mens andre bestiller dette gjennom Clockwork (innkjøps- og lagersystem). Aktiv Forsyning innebærer at ansatte i 9

10 avdelingene henger opp en brikke på ei tavle, og brikken angir hvilken vare de trenger. Ansatte fra forsyningsavdelingen skanner inn bestillingen fra brikkene. I Clockwork bestilles ordinære lagervarer av en som er tildelt bestillingsfullmakt i systemet, en rekvirent. Dette er gjerne en ansatt uten budsjettansvar. Det skjer ingen godkjenning av hver enkelt bestilling før den effektueres, og dette er gjort for at reglene skal være praktikable. Bestilling av lagervarer vil dermed ikke være godkjent av budsjettansvarlig på forhånd, uavhengig av hvordan den foretas. Beslutning om bestilling tatt på høyere nivå enn hos den budsjettansvarlige: Innleie fra vikarbyrå: På avdeling for sykepleietjeneste ved Klinikk Hammerfest melder avdelingsleder inn behov om innleie fra vikarbyrå til avdelingssjefen. Etter å ha konferert med klinikksjef og økonomisjef er det avdelingssjefen som tar beslutning om innleie. Denne beslutningsfullmakten kan ikke delegeres til avdelingssykepleier, selv om kostnaden belastet koststed som avdelingssykepleier har budsjettansvar for. Vurdering: Som det fremgår ovenfor forekommer det at medarbeidere uten budsjettansvar (kontorledere) har attestasjonsfullmakt i Helse Finnmark HF. Den budsjettansvarlige vil heller ikke alltid foreta eller godkjenne en bestilling før den effektueres. Dette betyr at fullmaktsstrukturen alene ikke gir den budsjettansvarlige muligheter for full styring av kostnadene på eget ansvarsområde. Å etablere en fullmaktsstruktur hvor den budsjettansvarlige selv iverksetter eller forhåndsgodkjenner alle anskaffelser/kostnader, er for øvrig neppe mulig i praksis, jf. bl.a. behovet for overtid/ekstravakter i helger og på nattestid. Man bør likevel tilstrebe en fullmaktsstruktur som så langt det er praktisk mulig bringer den budsjettansvarlige inn i prosessene allerede på stadiet for bestilling/rekvirering av varer og tjenester. Internkontrollen som er bygget inn i denne strukturen må så suppleres med andre rutiner og tiltak for å gi den budsjettansvarlige en reell mulighet og gode forutsetninger for å styre de kostnadene han/hun har ansvar for. Slike tiltak vil naturlig omfatte bl.a. klare retningslinjer for rekvirering av overtid og ekstravakter samt gode rutiner for løpende budsjettoppfølging. For øvrig vil en gjennomført risikovurdering ved foretaket være den beste måten å avklare hvilke rutiner og tiltak som bør iverksettes på dette området. 2.3 Budsjettoppfølging I og med at ikke alle anskaffelser av varer og tjenester blir forhåndsgodkjent eller attestert av den budsjettansvarlige, er det viktig med gode rutiner for budsjettoppfølging. Internrevisjonen har i dette revisjonsprosjektet ikke vurdert budsjettoppfølgingsrutinene ved foretaket nærmere, men vi har notert oss følgende: 10

11 Det er utarbeidet egne retningslinjer for økonomioppfølging i helseforetaket. Alle avdelinger skal ha oppfølgingsmøte hver måned med unntak av juli og august. For mindre avdelinger er det tilstrekkelig med møte hvert tertial. Dersom det er spesielle forhold, holdes det møter oftere enn det rutinebeskrivelsen legger opp til. For de avdelingene ved Klinikk Hammerfest som har størst budsjettavvik er det ukentlig oppsummering av vikarbruk med avdelingssjef og økonomikonsulent. På grunn av ledighet i stilling ved Klinikk Kirkenes er tilsvarende oppfølging ikke etablert der per 1. tertial OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Ved Helse Finnmark HF er kontroll av budsjettmessig dekning lagt til attestant, dermed er det viktig at det er samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt. Slikt samsvar foreligger imidlertid ikke alltid, ettersom attestasjonsrett også er delegert til ansatte uten budsjettansvar i foretaket. For mange viktige anskaffelser er den budsjettansvarlige med i bestillingsprosessen og har innflytelse på denne, men dette er ikke alltid tilfelle. Som påpekt i pkt 2.2 kan ikke en hensiktsmessig fullmaktsstruktur alene sikre den budsjettansvarlige styring med kostnadene på sitt ansvarsområde, men det bør tilstrebes en fullmaktsstruktur som så langt det er praktisk mulig bidrar til slik styring. Internrevisjonen anbefaler derfor foretaket å innføre begrensninger i hvilke koststeder den enkelte kan attestere på, eventuelt også beløpsmessige begrensninger ved attestering, og å vurdere rutinene for delegering av attestasjonsfullmakt til ansatte uten budsjettansvar nærmere. Direktør for Helse Finnmark HF har vedtatt å sette i gang en evaluering av organiseringen av foretaket. Som et ledd i denne prosessen anbefaler internrevisjonen at det foretas en risikovurdering for å avklare om den valgte strukturen og øvrige rutiner og tiltak samlet sett gir de budsjettansvarlige reelle muligheter og gode forutsetninger for å styre kostnadene på sine ansvarsområder, eller om rutinene bør forbedres, eventuelt suppleres med nye tiltak. En slik vurdering vil naturlig omfatte bl.a. gjeldende rutiner for budsjettoppfølging, retningslinjer for rekvirering av overtid og ekstravakter, ajourhold av fullmaktsregistre m.m. 11

12 VEDLEGG 1: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER Følgende dokumenter har vært benyttet i revisjonsprosjektet: - Økonomihåndbok 2004 versjon Organisasjonskart - Fullmaktsregister - Attestasjonsfullmakter - koststeder Helse Finnmark_ (excel-fil) - Ajourføring anvisning 01. okt 2007 og 01. mars Retningslinjer for innleie av personell ved avdelingen for sykepleietjenesten - Prosedyre for budsjettoppfølging, datert 25. februar Informasjon innhentet fra nettsidene til Helse Finnmark HF (både interne og eksterne) - Protokoll fra foretaksmøtet for Helse Nord RHF fra 24. januar 2008 Internrevisjonen har intervjuet/innhentet informasjon fra følgende medarbeidere: - Jan-Erik Hansen, økonomisjef - Trine Ingebrigtsen, økonomikonsulent - Ståle Aarseth, økonomirådgiver - Nancy Ananiassen, regnskapskonsulent - May Synnøve Birkeli, leder ressursgruppen GAT turnus - Trond Michelsen, innkjøpssjef - Raymond Pedersen, konsernansvarlig Clockwork - Vigdis Kvalnes, avdelingssjef sykepleietjeneste, Klinikk Hammerfest - Kari-Anne Wæraas, avdelingsleder medisinsk avd C, Klinikk Hammerfest 12

13 VEDLEGG 2: KORT BESKRIVELSE AV FULLMAKTSREGISTRENE Helse Finnmark har ikke ett samlet register for alle fullmaktene, men benytter forskjellige hjelperegistre. Attestasjon og anvisning inngående faktura i Basware: Fullmaktsregisteret er en excel-fil som regnskapskonsulent ved Klinikk Hammerfest har ansvaret for å holde oppdatert. Avdelingssjef gir beskjed pr mail til konsulenten om hvilke nye fullmakter som skal inn. Dersom mailen også inneholder opplysninger om hvem den nye fullmakten skal erstatte, blir gammel person tatt ut. Hvis ikke, er det ikke sikkert at det løpende blir registrert hvem som skal ut av registeret. Dette innebærer at fullmaktsregisteret i excel pr dags dato ikke er helt oppdatert. Registreringen av fullmakter inn i BasWare skjer mer løpende og er mer à jour enn fullmaktsregisteret i excel. Dette innebærer at det ikke er samsvar mellom excel-registeret og det som er registert i BasWare. Hvem som har fullmakt til anvisning oppsummeres i brev som går ut til organisasjonen med kopi til Posten (fakturabehandling i Basware). Oppdatert brev gikk sist ut 1. mars Foretaket opplyser at selv om de ikke har et ajourholdt register å forholde seg til, vil de som attesterer og anviser ha kunnskap om og kjennskap til hvem av de ansatte som har fullmakt (organisasjonen er liten og oversiktlig). Attestasjon og anvising GAT (lønnssystem): Ajourhold og registrering av fullmakter i GAT er lagt til lønningskontoret ved Klinikk Kirkenes. Variabel lønn i GAT: Variable tillegg må godkjennes på forskjellige nivåer i GAT før overføring til lønns- og personalsystemet NLP (Norsk Lønn og Personal) for videre behandling og rimelighetskontroller. De to øverste nivåene er Ledelseskontroll 1 og 2. På det første nivået kontrolleres detaljer om antall timer, prosentsats for overtid mv, mens det andre nivået gjelder opplysninger på et mer aggregert nivå. Ved avdeling for sykepleietjeneste på Klinikk Hammerfest er disse kontrollene lagt til henholdsvis avdelingssykepleier og avdelingssjef. Signaturprøve: Innmelding til fullmaktsregisteret skjer gjerne på bakgrunn av mail fra avdelingslederen. Foretaket vil derfor ikke ha signaturprøve av de som har fått tildelt rettigheter. I og med at det meste av attestasjon og anvisning skjer i form av elektronisk signatur (BasWare, GAT og Clockwork), vil manglende signaturprøve kun ha betydning for manuelle bilag som utlegg og reiseregninger. 13

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Direktøren Styresak 49/08 Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 08/08 Saksbehandlers kommentar : Saksnr.: 2008/824

Detaljer

INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008: FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE, JF. STYRESAK

INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008: FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE, JF. STYRESAK Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200800614-14 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 76-2009

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: 2010/242-25/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 21.5.2010 Styresak 61-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Pasientreiser ANS Årsberetning 2009,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport 01/09 07.09.09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål... 3 1.2

Detaljer

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie

Økonomi. Stasjonsledermøte 19.11.2012. v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomi Stasjonsledermøte 19.11.2012 v/ økonomidirektør Bente Sollie Økonomirådgivere Avd Nord-Trøndelag: Fast ansatt Avd Møre og Romsdal: Fast ansatt Avd Sør-Trøndelag: Midlertidig ansettelse innleie

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge

Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge 1 Internrevisjonsrapport Helse Midt-Norge RHF System og rutiner for å sikre kontroll med bemanningsutviklingen i Helse Midt-Norge Stjørdal, 21.01.2010 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon...

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 09-2012 Dato: 29. juni 2012 Saksnr.: 201200020-9 Saksbehandler: RLAR Emnekode: SARK-20 Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - Vedlegg Forfatter: Jan Rune Amundsen Versjon: 1.0 Godkjent av: Jan Rune Amundsen ID: 8656 Gyldig fra: 29.05.2015 Revisjonsfrist: 28.05.2018

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging av styresak

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging av styresak Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 19.8.2011 Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen oppfølging

Detaljer

Forvaltning av inventar og utstyr ved Helse Finnmark HF

Forvaltning av inventar og utstyr ved Helse Finnmark HF Forvaltning av inventar og utstyr ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 10/09 01.02.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn, formål... 4 2.2 Avgrensing og tilnærming...

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF

Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF Internrevisjonen Helse Øst 6.10.2006 Rapport nr. 10-2006 Revisjonsperiode: Juni-august 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor: Helse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen

Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen Møtedato: 26. mars 2010 Arkivnr.: 134 2010/661 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 12.3.2010 Styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i etaksgruppen Formål/sammendrag

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Saksfremstilling Dato møte: 31. mars 2011 Saksbehandler: HR direktør SAK 29/2011: ORIENTERINGSSAK BRUDD PÅ ARBEIDSTIDS- BESTEMMELSENE Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/08 16.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø,

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, Bodø, Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 23-2013/4 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Fullmaktsregisteret. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Fullmaktsregisteret. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fullmaktsregisteret "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Vi viser hvordan du oppnår bedre oversikt og sporbarhet. Håndtering av

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner OPPHEVET Dato 09.03.2010 nr. 359 Departement Kulturdepartementet Avd/dir Norsk filminstitutt Publisert I 2010 hefte 4 Ikrafttredelse 09.03.2010 Sist endret FOR-2016-12-06-1453 fra 01.01.2017 Gjelder for

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Refusjon av utlegg ikke-ansatt Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer