Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS

2

3 Årsrapport Innhold Side 04 Hovedtall/nøkkeltall 05 Redegjørelse fra administrerende direktør 06 Forretningsidé, visjon og strategi 09 Organisasjonskart 16 Styrets årsberetning 27 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Endring i egenkapital 30 Kontantstrømoppstilling 31 Resultater fra kvartalsregnskapene 32 Noter 76 Erklæring fra styret og administrerende direktør 77 Revisjonsberetning 79 Kontrollkomitéens melding 80 Kontrollkomitéens uttalelse 81 Bankens organer 82 SpareBank 1-alliansen

4 Årsrapport HOVEDTALL/NØKKELTALL BANK 1 OSLO AKERSHUS KONSERN mill. kr i % mill. kr i % Resultatsammendrag (i prosent av gj.sn.forv.kap.) Netto renteinntekter 432 1, ,48 Netto provisjons- og andre inntekter 502 1, ,37 Netto inntekter på finansielle investeringer 57 0, ,12 Sum inntekter 990 3, ,98 Sum kostnader 666 2, ,29 Resultat før tap 324 1, ,68 Tap på utlån og garantier 150 0, ,19 Resultat før skatt 174 0, ,49 Skatt på ordinært resultat 68 0, ,12 Resultat for perioden 106 0, , Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1.) 6,2 % 6,5 % Rentenetto 2.) 1,56 % 1,48 % Kostnadsprosent 3.) 67,3 % 77,0 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl SB 1 Boligkreditt AS Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 4.) 77,9 % 75,1 % Utlånsvekst siste 12 mnd 6,1 % -0,6 % Utlånsvekst siste 12 mnd inkl. SB1 Boligkreditt AS 18,6 % 11,5 % Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,1 % 4,6 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Forretningskapital 5.) Tap og mislighold Tap på utlån i % av brutto utlån 0,64 % 0,24 % Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 0,92 % 1,00 % Andre tapsutsatte engasjementer i % av brutto utlån 0,58 % 0,45 % Soliditet Kapitaldekning i % 6.) 12,8 % 13,3 % Kjernekapitaldekning i % 7.) 10,9 % 10,9 % Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Kontorer og bemanning Antall bankkontorer Antall eiendomsmeglerkontorer Totalt antall årsverk ) Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital, beregnet som et snitt av kvartalsvis egenkapital og per og ) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3.) Sum kostnader i forhold til sum netto inntekter 4.) Innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån (eks. utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 5.) Forvaltningskapital + utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS 6.) Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 7.) Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse

5 Årsrapport Redegjørelse fra administrerende direktør Konsernet Bank 1 Oslo Akershus har lagt bak seg et år med sterk vekst. Utlån til personkundemarkedet for 2012 økte med 19,7 %, mens generell kredittvekst blant husholdningene ifølge SSB var 5,0 %. EiendomsMegler 1 Oslo Akershus økte omsetningen fra 170 mill. kroner til 200 mill. kroner og markedsandelen fra 9,5 % i 2011 til 10,5 % ved utgangen av I løpet av 2012 har banken gjennomført et omfattende lønnsomhetsforbedringsprosjekt. Divisjon personmarked har reorganisert virksomheten og redusert bemanningen med 21 årsverk, mens divisjon bedriftsmarked har fokusert på kredittkvalitet, reprising og kryssalg. Eierne har ikke tatt ut utbytte for Bankens kapitalisering er i løpet av 1. kvartal 2013 i tillegg blitt styrket gjennom egenkapitalemisjon på 500 mill. kroner og ved at banken utstedte nytt ansvarlig lån på 200 mill. kroner. Banken har dermed et godt utgangspunkt for å ta ytterligere markedsandeler i bankens nedslagsområde. For meglerselskapet har salget ved inngangen til 2013 vært høyere enn inngangen til Trenden de siste årene har vært at de bankeide meglerkjedene vokser på bekostning av de mindre meglerkjedene, noe som forventes å fortsette. Konsernet investerer betydelige ressurser i å styrke meglerforetakets markedsposisjon og befeste stillingen som en av regionens ledende eiendomsmeglere. I løpet av 2012 har meglerforetaket etablert nytt meglerkontorer på Nesodden. Konsernet planlegger å åpne nye bank- og meglerkontorer i Kolbotn og i Eidsvoll i løpet av Samfunnet gjennomgår en rask utvikling innen elektronisk kommunikasjon og tjenesteyting, samtidig som vi ser en tydelig utvikling også mot etterspørsel etter personlig kontakt når beslutninger av stor økonomisk betydning for den enkelte skal tas. Konsernets ambisjon er at våre kunder skal ha den beste kundeopplevelsen i sitt møte med banken og meglerforetaket, uansett hvilken kanal man velger for å ta kontakt. Dette anses helt avgjørende for fortsatt fremgang. Det legges derfor ned et omfattende arbeide for å oppnå kontinuerlig forbedring og tilpassing i hele organisasjonen, hvor utvikling av den enkelte medarbeiders kompetanse er en avgjørende del. Bank 1 Oslo Akershus har i 2012 med dette som bakgrunn lansert bankkort for barn og en rekke nye løsninger for nettbank og mobilbank, samtidig som vi i 2013 planlegger åpning av nye lokalbanker med personlig betjening. I 2012 kom det tydelige signaler fra norske myndigheter om skjerpede kapitalkrav til norske banker. På slutten av året kom det og signaler om at norske myndigheter ønsker å redusere risikoen for det man oppfatter som en mulig boliglånsboble. Dette skal skje gjennom å pålegge norske banker å anse boliglån som betydelig mer risikofylte enn hva beregninger basert på historiske data og statistikk tilsier, og dermed holde mer kapital bak hvert lån enn tidligere. Banken vil måtte revurdere sine vekstambisjoner når man får oversikt over hvor strenge de nye kravene faktisk blir, men holder inntil videre fast ved sin ambisjon om fortsatt betydelig vekst innenfor personmarkedet. Rentemarginene er økt noe det siste halvåret, som følge av reduksjon i markedsrenter på innlån. Den økte marginen forventes å bli opprettholdt eller økt på kort sikt etter som norske banker tilpasser seg nye regler. Dette bildet vil imidlertid forrykkes dersom norske banker pålegges vesentlig strengere kapitaldekningsregler enn hva de utenlandske bankene som opererer i Norge får fra sine respektive myndigheter. Da vil de utenlandske bankfilialene kunne overta en større del av finansieringen så vel av boliger som bedrifter gjennom sin mulighet til å operere med lavere marginer enn de norske bankene. Banken vil følge markedet nøye og som del av sin strategi for å øke markedsandeler tilby konkurransedyktige betingelser i den grad det er mulig.

6 Årsrapport Forretningsidé, visjon og strategi Forretningside Bank 1 Oslo Akershus tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Banken skal framstå som en profesjonell rådgiver og totalleverandør av finansielle tjenester med en produktbredde som skal dekke kundenes behov gjennom ulike livsfaser. Banken skal utvikle nye tjenestetilbud og produkter for å tilfredsstille behovene til eksisterende kunder og nå nye kundegrupper i sitt marked. Banken vil tilby produkter innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling, forsikring og økonomisk rådgivning. Gjennom datterselskapet EiedomsMegler 1 vil banken også tilby eiendomsmegling. Bank 1 Oslo Akershus AS opererer under merkenavnet SpareBank 1 Oslo Akershus ut mot kundene. Visjon Kunden opplever trygghet, nærhet og en enklere hverdag. Verdier «Nær og dyktig». Organisasjon SpareBank 1 Oslo Akershus er organisatorisk delt inn etter forretningsområder, med personmarked, bedriftsmarked og fagbevegelse samt støtte- og kontrollfunksjoner. Årsaken til at fagbevegelsen er organisert som et eget forretningsområde er at dette segmentet utgjør et viktig kundegrunnlag gjennom betydelige plasseringer. I tillegg er fagbevegelsen en strategisk samarbeidspartner gjennom sin store medlemsmasse der SpareBank 1 tilbyr gunstige tjenester innenfor bank og forsikring. Det er personmarkedet som er bankens klart største område. Av bankens 274 årsverk arbeider 186 i personmarkedet. Personmarkedet er inndelt i fire regioner. Her er bankens lokalbanker organisert. I tillegg til dette har banken innenfor PM-området et kundesenter, avdeling for formuende kunder (Private Banking) samt produktstøtte, markeds- og opplæringsfunksjoner. Bedriftsmarkedsområdet er inndelt i storkundeteam, bedriftssenter, rente- og valutaavdeling, cash managementavdeling, samt støttefunksjoner. Banken er i tillegg til dette betydelig til stede innenfor eiendomsmegling i Oslo og Akershus. EiendomsMegler 1 Oslo Akershus er et heleid datterselskap av banken. Meglerselskapet har 25 kontorer i Oslo og Akershus. VEKSTSTRATEGI I VÅRT LOKALMARKED Oslo og Akershus hører til de områder i landet der veksten er sterkest, der inntektsnivået er høyest og der det finnes og utvikles flest arbeidsplasser. Som eksempel kan nevnes at det forventes en økning i antall innbyggere i dette området på ca innbyggere frem mot år Denne veksten vil være spredt ut over Oslo og kommunene i Akershus. Høye boligpriser sentralt i Osloområdet fører til befolkningsvekst i kommunene som ligger litt utenfor Oslogryta. Dette understøttet av etter hvert forbedret infrastruktur i området. Det er som nevnt høy aktivitet og mange arbeidplasser i Oslo og Akershus. Det finnes mer enn bedrifter i distriktet, og antall offentlige arbeidsplasser er betydelig. Det er dette markedet Bank 1 Oslo Akershus AS regner som sitt nærmarked, og det er i dette markedet banken ønsker vekst og høyere markedsandeler. Personmarkedet er bankens største, viktigste og det mest lønnsomme. Det er også her vi har lykkes best i å øke markedsandelen. Banken har over flere år effektuert en vekststrategi innenfor personmarkedsområdet. Da denne ble iverksatt, ble det lagt opp til en ekspansjon i distribusjonsnettet med totalt 10 nye lokalbanker. Denne ekspansjonen ble sluttført i 2009, og det er bankens oppfatning at denne i stor grad er gjennomført i henhold til planene. En analyse av utviklingen viser at volumer/markedsandeler har utviklet seg til dels betydelig over målene for enkelte kontorer. Resultatene har utviklet seg i tråd med opprinnelige planer.

7 Årsrapport Det er på plass et solid korps av rådgivere i lokalbankene og ved Kundesenteret. Dette gjør at organisasjonen er rigget for videre vekst. Sammenlignende analyser viser at bankens rådgiverkorps presterer meget godt sammenliknet med andre banker når det gjelder salg og effektivitet. Forretningsvolumet i PM var ved utgangen av 2012 på ca 28 mrd kr. Det planlegges for at dette skal økes opp mot 40 mrd i løpet av de nærmeste årene. For å få dette til er blant annet behov for foreta ytterligere etableringer av nye lokalbanker. Det foreligger konkrete planer for dette. I løpet av 2013 vil det bli etablert nye enheter på Eidsvoll og på Kolbotn. Det vil videre være behov får å styrke samkjøring og samhandling mellom banken og bankens heleide datterselskap, Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus. Også en forsterket satsing på å få nye bankkunder blant LO medlemmene, der banken tilbyr rabatterte tjenester, vil også være et viktig område for å øke markedsandelene. Banktjenester blir i stadig større grad selvbetjente. En høy andel av betalingstransaksjoner skjer nå gjennom mobilbank og nettbank. Det forventes at kundene i tiden fremover vil foretrekke å gjøre ytterligere tjenester via digitale plattformer. Boliglån, som et viktig og ressurskrevende produkt for banken, står foran en tid der vi forventer at en betydelig andel av kundene vil betjenes seg selv. På tross av at flere kunder vil velge selvbetjente løsninger i tiden fremover, satser banken på en utvidelse av lokalbanknettet. Det er bankens oppfatning at for å tiltrekke seg nye kunder, og betjene lokale markeder, er det en fordel å være fysisk tilstede med rådgivere med rådgivingskompetanse og salgskompetanse. Marginene på utlån og innskudd er under et kontinuerlig press, og det er en sterk konkurranse på denne type produkter. For at banken skal beholde og utvikle sitt inntektsgrunnlag er det avgjørende å kunne tilby kundene et bredere og bedre produkttilbud lokalt.

8 Årsrapport

9 Årsrapport Bank 1 Oslo Akershus Konsern Torbjørn Vik Administrerende direktør Risikostyring og compliance Forretningsstøtte Gudrun Michelsen Direktør Risikostyring og Compliance Geir-Egil Bolstad Finansdirektør/CFO Juridisk avdeling EiendomsMegler 1 Marianne Uppman Leder Juridisk avdeling Odd Nymark Administrerende direktør Personmarked Bedriftsmarked Fagbevegelse Kåre Johan Osen Direktør Personmarked Monica Mathisen Direktør Bedriftsmarked Ottar Karbøl Viseadministrerende direktør

10 Årsrapport «Norges beste prospekt» EiendomsMegler 1 Oslo Akershus er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Oslo Akershus. Selskapet omsatte i boliger til en verdi av 10 milliarder kroner. I løpet av 2012 er det etablert nye eiendomsmeglerkontor på Nesodden og Årnes. Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 147 ansatte fordelt på 25 avdelinger hvorav 12 er samlokalisert med banken. Meglerforetaket har opparbeidet seg en sterk merkevare og posisjon i markedet i Oslo og Akershus, og var det meglerselskapet med størst markedsandelsvekst i Selskapet omsatte for 200 MNOK i 2012 og resultat før skatt ble 16,3 MNOK. I 2012 etablerte selskapet et svært vellykket ett-årig traineeprogram for nyutdannede studenter. SpareBank 1 utmerker seg Hvert år hedrer Sponsor- og eventforeningen bedrifter for deres arbeid med sponsing. I 2012 gikk prisen for «Årets Kampanje» til SpareBank 1 og reklamebyrået Kitchen. Prisen ble tildelt på bakgrunn av kampanjen under tittelen «Sammen får vi ting til å skje». For studentene gir traineeprogrammet en lettere overgang fra skole til yrkesliv og for EiendomsMegler 1 sikrer programmet god rekruttering i et marked der det er stor konkurranse om talentene. Traineeprogrammet videreføres og videreutvikles i Med sitt highend-konsept «Signatur» vant EiendomsMegler 1 Oslo Akershus den prestisjefylte prisen «Norges beste prospekt» kåret av Norges Eiendomsmeglerforbund. Signatur-konseptet ble utviklet av selskapets markedsavdeling i 2011 og er et konsept skreddersydd for å «fremheve det unike ved din bolig». Konseptet har mottatt god respons i markedet og lanseres i 2013 for resten av det norske eiendomsmarkedet gjennom EiendomsMegler 1s regionale meglerforetak. Samhandling mellom meglerselskapet og banken fungerer godt, og hadde en vekst på 15 % i Dette betyr at begge selskaper er sterkere i arbeidet med å hente ut forretning fra anbefalingene. SpareBank 1 og Kitchen. Foto: Sponsor- og eventforeningen Her er juryens begrunnelse: «Vinneren av Årets Kampanje bekrefter ordtaket mange bekker små gjør en stor å. Juryen ble sjarmert av mangfoldet i sponsorporteføljen som kampanjen viste frem og ble samtidig litt stolt av å se så mye lokalt engasjement landet rundt. Årets Kampanje løfter frem en sponsorstrategi der det nære er et sentralt element av forretningsstrategien på en finurlig og troverdig måte, slik som vaffelsteking til inntekt for barnas klubb. Kampanjen skapte engasjement og stolthet. «Årets Kampanje» går til SpareBank 1 og Kitchen for elegant å løfte frem hverdagslige hendelser i lokalmiljøet til den nasjonale sfæren». Vant sikkerhetsprisen 2012 SpareBank 1 ble vinner av informasjonssikkerhetsprisen Fidus i 2012 Det var Statsråd Rigmor Aasrud som delte ut prisen på Sikkerhetskonferansen, og det var sikkerhetssjef Mari Grini som mottok prisen på vegne av SpareBank 1. Nominert av folkejury Det var en «folkejury» på 2000 respondenter som nominerte kandidatene, og som i en landsrepresentativ undersøkelse fra TNS Gallup ble bedt om å rangere bedrifter/bransjer ut fra tillit til hvordan bedriftene blant annet behandler personopplysninger. Vurdert av fagjury En fagjury bestående av ledere fra Datatilsynet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vurderte fem finalister, før de kom frem til årets vinner. Fagjuryens vurdering Juryen sa i sin vurdering at de la stor vekt på folkets oppfatning, og hvordan SpareBank 1 evner å jobbe med sikkerhetsarbeid på en helhetlig måte. Juryen om vinneren - SpareBank 1: Vinneren nyter stor tillit i befolkningen og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid, som i stor grad involverer kundene og ivaretar deres behov for sikre tjenester på en balansert måte Vinneren hedres med Fidusprisen 2012 for sin gode forankring og fokus på å skape gode holdninger basert på forståelse for sikkerhetstiltak internt og eksternt Vinneren betrakter sikkerhetsarbeidet som en del av sitt samfunnsansvar og utviser stor evne til åpenhet og handlekraft i forbindelse med sikkerhetshendelser som berører kundene

11 Årsrapport Jentetaxi nyttige og bejublet Nærmere jenter kom seg trygt hjem med gratis Jentetaxi fra Oslo sentrum i løpet av noen sommeruker og i førjulsesongen Det var SpareBank 1 Oslo Akershus som i 2012 sponset det gratis jentetaxi konseptet i samarbeid med radio selskapet P5 og Christiania Taxi. Som en del av vårt samfunns engasjement i «Vi bryr oss», ønsket vi å gi unge jenter i Oslo et fornuftig og trygt bidrag, sier Roald Stene, markedssjef i SpareBank 1 Oslo Akershus. Nesten «Likes» Jentetaxisiden på Facebook fikk nærmere «Likes» i løpet av de to periodene, og det har vært stort engasjement og mange kommentarer også i andre sosiale medier. Samarbeid med Natteravnene Natteravnene har også vært involvert og kalt opp bilene med direkte tilgang ved behov. Vi er svært godt fornøyd, sier daglig leder av Natteravnene, Lars Norbom. Jentetaxi økte vår tilstedeværelse og effektivitet ved at vi ikke ble opptatt med enkeltoppdrag over tid. Sterke episoder og kjendisstatus Jentetaxiene kjørte i skytteltrafikk mellom Oslo sentrum og boligområdene fra kl 2200 om kvelden til kl 0500 om morgenen hver onsdag til søndag fra midten av juni til ut juli, og fra midten av november til og med lille julaften. Sjåførene meldte om kjendisstatus for bilene. Jentene flokket seg rundt dem, men fortalte også om flere episoder som gjorde sterke inntrykk. Stolte av At Jentetaxiene har kjørt så mange jenter trygt hjem fra by n er noe vi er svært stolte av, sier banksjef Line Amundsen i SpareBank 1 Oslo Akershus. Vi har fått fantastisk respons på opplegget fra veldig mange, ikke minst fra jentene selv, sier hun. Det har også vært godt å vite at Natteravnene har hatt glede av tiltaket, og at de rosa bilene har vært til hjelp i det viktige arbeidet de utfører i Oslos gater, sier Amundsen.

12 Årsrapport Mobilbanken tar over Lørdag 27. oktober 2012 opplevde SpareBank 1 for første gang at mobilbanken var større en den tradisjonelle nettbanken i antall pålogginger. Siden høsten 2012 har mobilbanken stort sett vært «større» enn nettbanken i SpareBank 1 på lørdager. Større enn nettbank i julen I julen 2012 tok imidlertid mobilbanken innersvingen på nettbanken og var større enn den på både lille julaften, julaften og 1. juledag. Hver fjerde SpareBank 1-kunde, landet sett under ett, brukte bare mobilbanken i desember Ti prosent «rene» mobilbankkunder Fra slutten av 2012 regnes hele 10 prosent av kundene til SpareBank 1 som «rene» mobilbankkunder. Det betyr at de har «kuttet ut» å bruke nettbanken det vil si: De har ikke vært innlogget i nettbanken de siste tre månedene. Flere tar mobilbanken i bruk Nå ser vi imidlertid en trend at mobile banktjenester er på vei til å bli tatt i bruk på bredere basis blir definitivt mobilbankens år, mener Slaatelid i SpareBank 1. Sjekket skattepengene på mobilbanken Aldri har vi hatt så mange pålogginger i mobilbanken som på skatteutbetalingsdagen 2012, forteller mobilbanksjef Baard Slaattelid i SpareBank 1. Den dagen hadde vi over pålogginger, dobbelt så mange som en vanlig dag. Bankkort for barn I 2012 lanserte vi bankkort for barn. Bankkort for barn er spesielt tilpasset barn, med flere sikkerhets elementer enn vanlig bankkort. Kortet kan brukes i butikk og minibank. Foreldre får dermed mindre behov for kontanter, og kan samtidig lære barn gode vaner ved bruk av visakort i trygge omgivelser. Foreldrenes ansvar Bruk av bankkort krever trening hos et barn. Barnet må forstå at kortet kan gå tomt, og hvordan penger går ut og inn på konto. Det er viktig at de voksne tar aktivt ansvar for denne læringen. Sammen med organisasjonen Barnevakten har vi utviklet en samtaleguide som kan hjelpe deg å snakke med barn om penger og kortbruk. Mange av våre kunder som på fagspråket gjerne kalles «early adopters» (raske med å adoptere trender), har allerede flyttet fra nettbanken til mobilbanken, forteller mobilbanksjef Baard Slaattelid i SpareBank 1-alliansen. Tidlig ute med mobilbank I 2009 lanserte SpareBank 1 første versjon av mobilbank. I dag er mobilbanken på mobiltelefonen eller nettbrettet en av de viktigste bank kanalene for mange av kundene. SpareBank 1 forsikring har de mest fornøyde kundene SpareBank 1 har nok en gang de mest fornøyde skadeforsikringskundene, både før og etter en skade. Det viser kunde tilfredshetsundersøkelsen Norsk Kundebarometer Her kommer SpareBank 1 nok en gang best ut i forsikringsklassen. Selskapet kommer dessuten på 15. plass av samtlige bedrifter - uansett bransje. Vi får en tilfredshetsscore på 79,4 basert på en poeng - givning fra 0 til 100, der 100 er best. Når det gjelder lojalitet, får SpareBank 1 Skadeforsikring en score på 84 av 100 poeng. SpareBank 1 legger vekt på at kundene skal få raske og gode skadeoppgjør. Det gode forholdet til kundene er noe vi ønsker å ta vare på, og vi vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å levere gode opplevelser i årene fremover.

13 Årsrapport Hvordan kan Svein Asbjørn alltid ha råd til all verdens rare el-dubbeditter når de dukker opp? SPAREKONTO NR 1 Spar fast minst kr 200,- pr mnd, og få 3,15 %* rente på sparepengene dine. Du får 4 frie uttak og kan velge 2 sparefrie måneder i året. Svein Asbjørn Medhus fra Kolsås er styremedlem i Miljø partiet De Grønne i Bærum, og mer enn gjennomsnittlig opptatt av miljø og sparing. I huset på Kolsås, for eksempel, har han både spart miljøet og mange tusenlapper i året ved å installere varme pumpe og etterisolere loftet. Alt han sparer ved små og store miljøtiltak, setter han inn på sparekontoen i SpareBank 1. Så når det dukker opp noe han ønsker seg, slår han til. Siste ervervelse er en el-sykkel. På den måten sparer Svein Asbjørn litt krefter også i de tøffe motbakkene hjem fra jobben. Hva blir det neste? El-båt? Uansett. Svein Asbjørn kan glede seg over at vi nå kan tilby et helt nytt spareprodukt: SPArEKonto nr 1, med skikkelig høy rente fra første krone! Les mer om SPArEKonto nr 1 på Da vil du skjønne hva vi mener når vi sier at sparing er nedskrytt. SPAREKONTO NR 1 Spar fast minst kr 200,- pr mnd, og få 3,15 % rente på sparepengene dine. Du får 4 frie uttak og kan velge 2 sparefrie måneder i året. Send SPARING til Send Tveita til 07040, så tar vi kontakt med deg. Du kan også komme innom oss i 2. etasje på Tveita senter. SPAREKONTO NR 1 I 2012 har banken hatt en god innskuddsvekst. Mye av denne veksten skyldes et nytt innskuddsprodukt for privatmarkedet, SPAREKONTO NR 1, en spareavtale med høy rente fra første krone. I reklamekampanjen for produktet ble tre privatkunder benyttet i markedsføringen, og fortalte sin sparehistorie. Norges nest største bank STØRST på Facebook I 2012 hadde SpareBank 1-alliansen samlet rundt følgere på Facebook, og var dermed største bankaktør på Facebook, fulgt av DNB, Nordea og Skandiabanken og Gjensidige. Lokale og regionale Facebooksider SpareBank 1 har lokale og regionale Facebooksider for hver bank i alliansen, og altså ikke én stor nasjonal Facebookside. Vi tror dette oppleves som mer relevant og nær for de som følger oss. Fra Tromsø til Stavanger Det betyr igjen at vi har mange Facebookteam som daglig er i kontakt med folk rundt om i landet der folk bor, jobber og lever. Dermed kan vi ta pulsen på, og bry oss om, lokalsamfunnene der folk bor. I SpareBank 1 Oslo og Akershus er det rundt følgere av banken på Facebook, pluss nesten følgere av bankens vellykkede samfunnsengasjement, Jentetaxi i 2012.

14 Årsrapport Bedriftsmarked satser på SMB-markedet I 2012 lanserte vi PRO et bedriftskonsept vi tilbyr til små og mellomstore bedrifter. PRO gir bedriften alt den trenger av bank- og forsikringsløsninger, samt ulike tilvalgspakker for skreddersøm. Bedrifter har ulike behov. Derfor tilbyr vi gjennom PRO en total gjennomgang hvor vi sammen med bedriften ser på hvilke løsninger som passer best. Alt er satt i system, og vi har gode verktøy som gir flyt og profesjonalitet i møte med kunden. PRO-kundene får mer tid til sin kjernevirksomhet, siden de slipper å bruke tid på å sette sammen bankprodukter, lovpålagt pensjon, personalforsikringer og lignende på egenhånd! PRO-skolen Vi skal arrangere den første PRO-skolen i Oslo våren 2013, hvor en dyktig foreleser fra BI skal undervise i ulike moduler, samt gi tips og råd som kan benyttes i det daglige arbeidet. Nettverksbygging er en viktig del av PRO-skolen! Vi var først ute med mobilbankløsning for våre bedriftskunder! PRO-skolen består av følgende moduler: Økonomi Innovasjon Ledelse Markedsføring Nettbank bedrift med mulighet for lønnskjøring, effektivt mottak og utsendelse av fakturaer Nødvendige og relevante bankkonti PRO-driftskonto og VISAbetalingskort Kredittkort inntil kr (personlig ansvar) Tilgang til nettbanken på mobil Skadeforsikringsprodukter for å gi virksomheten trygghet Personforsikring og pensjonstjenester for å gi eventuelle ansatte trygghet i fremtiden Lån og leasing

15 Årsrapport Våre lokalbanker i Oslo og Akershus Oslo Sentrum Hammersborggata 2 - inngang Storgata 0181 Oslo Asker Bankveien Asker Lillestrøm Adolph Tidemands gate Lillestrøm Lørenskog Solheimveien 85 - Metrosenteret 1473 Lørenskog Skøyen Sjølyst plass Oslo Storo Vitaminveien Storosenteret 0485 Oslo Eidsvoll (åpner 2013) Bekkestua Signaturgården Gamle Ringeriks vei 45A 1357 Bekkestua Grorud Bergensveien Grorud Nærsenter 0963 Oslo Jessheim Storgata Jessheim Kolbotn Kolbotnveien Kolbotn (åpner 2013) Lambertseter Langbølgen Oslo Majorstuen Majorstuveien 38 - inngang Kirkeveien 0367 Oslo Eidsvoll Gladbakkveien 1 - Råholt Senter 2070 Råholt (åpner 2013) Sandvika Claude Monets allé 18 - vis à vis Sandvika Storsenter 1338 Sandvika Ski Jernbaneveien 10 - i den nye delen av Ski Storsenter 1400 Ski Strømmen Stasjonsveien Strømmen Tveita Tvetenveien Tveitasenteret 0671 Oslo Vika Olav Vs gate Oslo Jessheim Majorstuen Storo Grorud Strømmen Lillestrøm Bekkestua Skøyen Vika Oslo sentrum Tveita Lørenskog Sandvika Lambertseter Asker Kolbotn (åpner 2013) SpareBank 1 Oslo Akershus EiendomsMegler 1 Ski

16 Årsrapport Styrets årsberetning (Hvis ikke annet er nevnt viser alle tall konserntall per , med unntak av tall i parentes som viser tall per ) Sterk resultatutvikling før tap og god avkastning fra finansielle instrumenter Ett stort utlånstap, avsatt 100 mill. kroner til dekning Økte marginer på utlån og sterk økning i provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS Sterk vekst i utlån og innskudd, spesielt innenfor personmarkedet. Forretningskapitalen (forvaltningskapitalen inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) passert 41 mrd kroner Lønnsomhetsprogram iverksatt. Bemanning redusert med 10 årsverk i morbanken gjennom året. God soliditet og likviditet Positiv resultatutvikling og økt markedsandel i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus. Etablert 2 nye eiendomsmeglerkontorer i 2012 Emisjon på 500 mill. kroner ble godkjent av Finanstilsynet i januar 2013 og gjennomføres i 1. kvartal 2013 Gevinst ved salg av lokalbank og meglingskontor på Årnes med 25 mill. kroner

17 Årsrapport Konsernets virksomhetsområde Konsernregnskapet omfatter Bank 1 Oslo Akershus AS, samt datterselskapene EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS og Invest 3, 4, 5 og 6 AS, samt bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Bank 1 Oslo Akershus AS har hovedkontor i Oslo og har til sammen 16 lokalbanker, hvor 8 er lokalisert i Oslo og 8 i Akershus. EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS har hovedkontor i Oslo og har til sammen 25 meglerkontor, hvor 15 er lokalisert i Oslo og 10 i Akershus. Konsernet planlegger å åpne nye bank- og meglerkontorer i Kolbotn og i Eidsvoll i løpet av Banken har lagt ned betydelig innsats i å autorisere rådgivere og hadde ved utgangen av året 100 autoriserte finansielle rådgivere. Økt kunnskap bidrar til at banken kan påta seg en stadig viktigere rolle som rådgiver innen privatøkonomiske forhold. I løpet av 2012 har banken gjennomført et omfattende lønnsomhetsforbedringsprosjekt. Divisjon personmarked (PM) har reorganisert virksomheten og redusert bemanningen, mens divisjon bedriftsmarked (BM) har fokusert på kredittkvalitet, prising og kryssalg. Resultatutvikling Konsernet har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Oslo og Akershus. Dette innbefatter foruten lån, innskudd og betalingsformidling, også de fleste spareprodukter og liv- og skadeforsikring. I tillegg driver konsernet eiendomsmegling. Det samlede produkt- og tjenestespekteret leveres av banken og dens datterselskaper og av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Konsernet har en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og tjenester personlig gjennom lokalbankene, et kundesenter tilgjengelig på telefon og via internett og mobile løsninger. Millioner kroner Konsernets utvikling Konsernet har hatt en total utlånsvekst til person- og bedriftskunder på 18,6 %. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Veksten i personmarkedet var 19,7 %, og i bedriftsmarkedet 14,8 %. Generell kredittvekst blant husholdningene ifølge SSB utgjorde for ,0 %. Banken har således vokst mer enn markedet, og har økt sin markedsandel i Oslo og Akershus. EiendomsMegler 1 Oslo Akershus har økt markedsandelen fra 9,5 % i 2011 til 10,5 % ved utgangen av De viktigste kundegruppene for banken er personmarkedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisasjonsmarkedet primært fagbevegelsen. Bankens gjeldende strategi innebærer en sterk satsing på fysisk tilstedeværelse i bankens markedsområde, med spesiell fokus på bred rådgivning Driftsresultat før tap Driftsresultat før skatt Konsernets resultat etter skatt ble 106 mill. kroner (103 mill. kroner). Konsernets resultat før tap ble 324 mill. kroner (187 mill. kroner). Resultatøkningen skyldes i hovedsak økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS, økte netto renteinntekter, gevinst ved salg av lokalbank og meglingskontor på Årnes og økt gevinst fra derivater. Konsernets egenkapitalavkastning ble 6,2 % (6,5 %). Bank 1 Oslo Akershus AS har rundt aktive bankkunder. Dette medfører at en stor kundegruppe får økonomisk oppfølging gjennom personlig rådgivning og betjening av sine behov for finansielle tjenester.

18 Årsrapport Netto renteinntekter ,5 % 2,0 % (-11 mill. kroner). Inntekter fra derivater var på 31 mill. kroner, en økning på 18 mill. kroner sammenlignet med Verdi regulering av investeringseiendom viser -31 mill. kroner (20 mill. kroner). Bankens investeringer i obligasjoner er hovedsakelig et ledd i likviditetsstyringen. Millioner kroner ,5 % 1,0 % Driftskostnader ,60 % 2,50 % 100 0,5 % ,40 % 450 2,30 % Netto renteinntekter i mill. kr SpareBank 1 Boligkreditt Rentenetto i % av GFK 0,0 % Millioner kroner ,20 % 2,10 % 2,00 % Netto renteinntekter endte på 432 mill. kroner, som er en økning på 26 mill. kroner fra Rente nettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,56 % (1,48 %). Ved utgangen av 2012 hadde banken overført 12 mrd. kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntektene fra disse lånene er ført som provisjons - inn tekter. For 2012 utgjorde disse provisjonsinntektene 85 mill. kroner (19 mill. kroner). Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre driftsinntekter utgjorde 502 mill. kroner (375 mill. kroner), en økning på 34 % fra Inntektsøkningen kan henføres til økte provisjons inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS og eiendomsmegling, i tillegg til gevinst ved salg av lokalbank og meglingskontor på Årnes med 25 mill. kroner. Netto resultat fra finansielle eiendeler Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde 2,8 mrd. kroner ved utgangen av 2012, mens konsernets beholdning av aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser utgjorde 253 mill. kroner. Netto inntekter fra finansielle investeringer endte på 57 mill. kroner (33 mill. kroner). Økningen på 24 mill. kroner skyldes i hovedsak høyere kursgevinst/ utbytte på aksjer i 2012 enn i Netto kursgevinst på bankens obligasjoner endte på 14 mill. kroner Kostnader Kostnader i % av GFK Driftskostnadene utgjorde 666 mill. kroner (626 mill. kroner). Dette tilsvarer en økning på 40 mill. kroner, eller 6 %. Av dette står morbanken for en økning på 18 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økte kostnader knyttet til samarbeidet i SpareBank 1- alliansen. Invest-selskapene har hatt kostnader på 21 mill. kroner (23 mill. kroner). Reduksjonen skyldes salg av Invest 1 med regnskapsmessig virkning fra 1. april Eiendomsmeglervirksomheten har hatt en kostnadsøkning på 24 mill. kroner fra 2011 til 2012, noe som i hovedsak skyldes økte lønnskostnader som følge av økt bemanning og aktivitetsnivå. De relative driftskostnadene for konsernet utgjorde 2,40 % (2,29 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Konsernets kostnadsprosent (kostnader i forhold til inntekter) ble 67,3 % (77,0 %). 1,90 % 1,80 %

19 Årsrapport Mislighold og tap på utlån 700 Balansen ,0 % ,0 % ,0 % Millioner kroner Millioner kroner ,0 % ,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Bedriftsmarked Forvaltningskapital Personmarked SpareBank 1 Boligkreditt Netto tap på utlån endte på 150 mill. kroner (53 mill. kroner). Av dette var 100 mill. kroner knyttet til ett stort enkeltengasjement. Tapet inntraff i desember og avsetningen anses som tilstrekkelig. Tapsprosenten (tap i prosent av brutto utlån) utgjorde 0,64 % (0,24 %). Misligholdte engasjementer består av engasjementer med betalingsmislighold over 90 dager, samt øvrige engasjementer med tapsnedskrivninger (benevnt tapsutsatte). Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån endte på 351 mill. kroner (314 mill. kroner). Målt mot brutto utlån utgjorde dette 1,5 % (1,4 %). Individuelle nedskrivninger utgjorde 183 mill. kroner (84 mill. kroner). Dette tilsvarer en økning på 99 mill. kroner siste 12 måneder. Gruppevise nedskrivninger utgjorde 85 mill. kroner (95 mill. kroner). Av samlet mislighold over 90 dager på 215 mill. kroner (217 mill. kroner) var det tapsavsatt 69 mill. kroner (49 mill. kroner) tilsvarende 32,1 % (22,4 %). Andre misligholdte og tapsutsatte engasje menter utgjorde 136 mill. kroner (97 mill. kroner), hvorav 114 mill. kroner (36 mill. kroner) tilsvarende 83,6 % (36,6 %) var tapsavsatt. Forvaltningskapitalen endte på 29,2 mrd. kroner (28,2 mrd. kroner), en økning på 3,5 %. Forretningskapitalen (forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) var 41,4 mrd. kroner (36,2 mrd. kroner) etter en vekst på 5,2 mrd. kroner tilsvarende 14,5 %. Økningen skyldes i hovedsak økning i utlån. Utlån Millioner kroner Vekst i % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt) Personmarked (inkl. overført til SpareBank 1 Boligkreditt) Bedriftsmarked (inkl. fagbevegelsen)

20 Årsrapport De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 5,6 mrd. kroner tilsvarende 18,6 %, til 35,6 mrd. kroner. Veksten fordeler seg med 4,6 mrd. kroner, tilsvarende 19,7 %, i personmarkedet og med 1,0 mrd. kroner, tilsvarende 14,8 %, i bedriftsmarkedet. Boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS utgjør 12,2 mrd. kroner. Utlån på 487 mill. kroner knyttet til lokalbank Årnes ble solgt med regnskapsmessig virkning fra 1. oktober Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked utgjorde 68/32 % (70/30 %). Inklusiv overførte boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS ville fordelingen ha vært 79/21 % (78/22 %). Det er ingen andre spesielle endringer i kredittrisikoprofilen i den totale utlåns porteføljen siden Innskudd Innskudd fra kunder endte på 18,2 mrd. kroner (16,5 mrd. kroner). Dette gir en økning på 1,7 mrd. kroner tilsvarende 10,1 %, som fordeler seg med en økning på 0,8 mrd. kroner tilsvarende 15,4 % i personmarkedet og 0,9 mrd. kroner tilsvarende 7,6 % i bedriftsmarkedet (inklusiv organisasjonsmarkedet). Kapitaldekning og kapitalbehov Banken er godkjent for å benytte IRB-grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. Som følge av videreføringen av overgangsreglene i gjeldende kapitalkravsforskrift må IRB-banker inntil videre benytte regulatorisk kapitalkrav beregnet som 80 % etter tidligere regelverk (Basel I) dersom dette viser høyere kapitalkrav enn IRB-metoden. Konsernets kapital- og kjernekapitaldekning utgjorde hhv. 12,8 % og 10,9 %. Ren kjerne kapitaldekning var 9,9 %. Ansvarlig kapital i konsernet var 1,9 mrd. kroner. Styret har utrykt en målsetting om at konsernets kjernekapitaldekning skal være på minimum 12 %. Den vedtatte egenkapitalutvidelsen på 500 mill. kroner som ble godkjent av Finanstilsynet i januar 2013, og nedbetaling av eksisterende ansvarlige lån vil få kapitaldekningsmessig effekt fra 1. kvartal Medregnet disse transaksjonene ville både kapital- og kjernekapitaldekning ha vært 12,8 %. 16,0 % Innskudd på 51 mill. kroner knyttet til lokalbank Årnes ble solgt med regnskapsmessig virkning fra 1. oktober ,0 % 12,0 % 2,6 % 2,4 % 1,9 % Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) endte på 77,9 % (75,1 %). Likviditet Bank 1 Oslo Akershus sin likviditetssituasjon vurderes som tilfredsstillende på kort og lang sikt. Kontantstrømoppstillingen viser netto reduksjon i likvider på -223 mill. kroner (581 mill. kroner), slik at likviditets beholdningen endte på 1,3 mrd. kroner (1,5 mrd. kroner). Reduksjonen skyldes tilpasning til nytt regelverk knyttet til innskuddskvoter i Norges Bank. Ved utgangen av 2012 var samlet utlånsvolum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS på 12,2 mrd. kroner (8,0 mrd. kroner). Ut over allerede overførte lån hadde banken på egen balanse lån som kvalifiserer til overføring på drøyt 2,9 mrd. kroner ved utgangen av året. 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0,1 % 3,0 % 7,9 % 8,6 % Kjernekapital Tilleggskapital 10,9 % 10,9 % 11,0 % Styret anser at konsernets kapitalsituasjon er tilfredsstillende hensyntatt emisjon og nytt ansvarlig lån som gjennomføres i 1. kvartal Det henvises for øvrig til konsernets pilar III-rapportering. Dette utgjør en del av bankens likviditetsreserve, sammen med portefølje av likvide rentepapirer. Porteføljen av likvide rentepapirer utgjorde 2,8 mrd. kroner (2,7 mrd. kroner).

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer