NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY MK.

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 20 sjøu LYKKESSTATISTI KK 978 MARINE CASUALTIES 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 973 inneholder opplysninger om forlis og havarier av norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjøulykker. Statistikken er lagt opp på samme mate som foregående år. Statistikk over sjøulykker ble for årene utarbeidd av SjOfartsdirektoratet og for de forste fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 9 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkestatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med 970. Førstesekretær Eva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. mars 979 Odd Aukrust Leif Skaug

5 PREFACE The publication Marine Casualties 973 contains data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The statistics appear without changes from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 9 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. As from 970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Ms. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 March 979 Odd Aukrust Leif Skaug

6 INNHOLD Tabellregister... Side 7 Tekstdel. Formal 9 2. Opplegg og gjennomføring Statistikkgrunnlag og datainnsamling Omfang 9 3. Feilkilder 9 4. Begrep og kjennemerker. OOOOOOOO 9 Tekst på engelsk 0 Tabelldel Vedlegg. Definisjon av havområder Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn O Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Oppgaveskjema 5 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 53 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 58 Standardtegn i tabeller Null 0,00 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables 8 Page Text. Purpose 0 2. Survey design Statistical basis and collection of data Coverage 0 3. Errors 0 4. Terms and variables 0 Tables Annexes. Description of geographical areas Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel 3 3. Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel 5 4. Questionnaire 5 Publications Previously issued on the subject 53 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN). 58 Explanation of Symbols in Tables Nil 0,00 Less than 0.5 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER. Forliste skip Tap av menneskeliv som folge av forlis Havarerte skip Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste og havarerte skip, etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/storrelse/alder/byggemateriale 6 7. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale 8 8. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art/storrelse/byggemateriale og alder Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/storrelse/byggemateriale og alder 2 0. Forliste skip etter ulykkens art og havområde 22. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last 6. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon,etter forhold ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter forhold ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon,etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon,etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord 28 Side

9 8 INDEX OF TABLES. Vessels totally lost Loss of life due to total loss Vessels partially lost Loss of life due to partial loss Vessels totally lost or partially lost, by type and cause of casualty 4 6. Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material 6 7. Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material 8 8. Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age 2 0. Vessels totally lost by type of casualty and geographical area 22. Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Vessels partially lost by type of casualty and 'cargo of vessel Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels partially lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels totally lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion,by cause of casualty and by location of outbreak 28 Page

10 9. FORMAL SjOulykkesstatistikken skal gi opplysninger om tallet på forliste og havarerte skip. Skipene blir fordelt etter ulykkens art og årsak, etter skipenes art, storrelse, alder o.l. og etter havområde. For grunnstotinger og kollisjoner blir det også gitt opplysninger om omstendigheter ved ulykken, som vær og vindforhold, skipets fart m.m. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING ;.. Statistikkgrunnlag og datainnsamling SjOulykkesstatistikken lages på grunnlag avj oppgaver fra landets seks sjofartsinspektorer. SjOfartsinspektOrene er underlagt SjOfartsdirektoratet og statistikken er lagt opp i nært samarbeid med dette direktorat. OffentliggjOringen skjer i samsvar med 5 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni 903. SjOfartsinspektOrene fyller ut og sender oppgaveskjemaer til Statistisk Sentralbyrå over de sjoulykker de får melding om, og som de mener er av en slik art at de bor være med i statistikken. Ved vurderingen av om ulykken skal være med eller ikke, tas det blant annet hensyn til om skaden er av betydning eller ikke, vurdert i forhold til omfanget av skaden på skipet, reparasjonstidens lengde, ansvarsforhold m.m Omfang Statistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Borerigger o.l. omfattes ikke av statistikken, heller ikke utenlandske skip i norske farvann. Av personulykker tas bare med dodsfall som er en direkte folge av sjøulykken, således ikke skadde personer eller drepte eller skadde personer i samband med arbeidsulykker eller arbeidsforhold om bord. 3. FE ILKILDER SjOfartsinspektOrene avgjor om en ulykke skal regnes som forlis eller havari, og tar standpunkt til hva som skal oppgis som ulykkens art og årsak. Imidlertid skal statistikken were aktuell, og fristen for innsending av oppgavene er snau. Dette forer til at sjofartsinspektoren i mange tilfelle må fylle ut oppgaveskjemaet for saken er aysluttet og alle nodvendige opplysninger foreligger. Resultatet kan bli at den kode som er fort opp, særlig for ulykkens årsak, kan bli endret etter at statistikken er offentliggjort. Grupperingen på forlis eller havari kan også bli endret, jfr. aysnitt 4. Den snaue tidsfristen kan fore til at statistikken ikke får med enkelte ulykker som sjofartsinspektoren forst får melding om etter at statistikken er ferdig. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER Forlis er definert som totaltap av skip og havari som skade på skip som kan repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En båt som er sunket, og altså regnet som forlist, kan seinere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som f.eks. etter brann i forste omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, seinere blir kondemnert, slik at den burde vært regnet som forlist.

11 0. PURPOSE The statistics on marine casualties aim at providing information about the number of Norwegian ships which are partially or totally lost. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty and geographical area. For groundings and collisions information is also given about special circumstances which may have had an effect on the casualties. 2. SURVEY DESIGN 2.. Statistical basis and collection of data Statistics on marine casualties are based on reports from the six Maritime Investigators in the country. The Maritime Investigators are subordinated to the Directorate of Shipping, and the principles for the statistics are set up incooperationwith this directorate. The Maritime Investigators complete and send to the Central Bureau of Statistics questionnaires about the marine casualties where the damage is of importance Coverage The statistics comprise Norwegian vessels of 25 gross tons and over which are totally or partially lost during a year. Casualties with drilling rigs etc. and foreign vessels are not included. The statistics cover lives lost, caused by the marine casualties whereas persons being killed or injured during their work or due to working conditions on board are not included. 3. ERRORS The Maritime Investigators decide if the accident is to be grouped as a total or partial loss, and they also chose the codes for type and cause of the casualty. The demand on a rapidly available statistics may have the consequence that Maritime Investigators often have to complete the forms before all information is available. The codes, especially for the cause of the casualty, may therefore be altered after the statistics have been published. 4. TERMS AND VARIABLES The distinction between vessel totally or partially lost is not always clear. Thus, a vessel which seems to be totally lost, can later be raised and repaired. A damage on a partially lost ship can also be so serious that later it is considered not worthwhile to repair it.

12 Tabell. Forliste skip Vessels totally lost Ar Year ) Forliste skip Skip Vesse l s Vessels totally lost ) Tonnasje Tonnage Br.tonn Gr. tons Forlisprosent Skip Vessels Percentage 2) Tonnasje Tonnage ,53 0, ,52 0, ,58 0, ,5 0, ,57 0,07 I) Forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. ) Totally lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Totally lost vessels as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. Tabell 2. Tap av menneskeliv som folge av forlis Loss of life due to total loss Ar Ulykkens art Year Type of casualty I alt Total Besetning Crew Nord Utlendinmenn ger Norweg Foreignians ers Personer om bord Persons on board Personer utenfor skipet Persons outside the vessel På annet På uten Passa norsk landsk Andre sjerer Andre skip skip steder Passen Others On other On Other gers Norwegian foreign places vessel vessel 978 GrunnstOting Grounding... Kollisjon med fartoy Collision with other vessel Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon: Fire, explosion: I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room I innredning In accommodation Andre steder Other places Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage

13 Tabell 3. Havarerte skip VesseZs partially lost Ar Year Havarerte skip l) Skip VesseZs 2 Vessels partially losti) Tonnasje Tonnage Br.tonn Gr.tons Havariprosent 2) Percentage 2) Skip Tonnasje Vessels Tonnage ,98 5, ,2 6, ,98 4, ,72 5, ,40 4,55 ) Havarerte skip på 25 bruttotonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. ) Partially lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Partially lost vessels as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

14 3 Tabell 4. Tap av tenneskeliv som følge av havari Loss of life due to partial loss År Ulykkens art Year Type of casualty I alt Total Personer om bord Persons on board Besetning Crew Passa Nord Utlendin sjerer Andre menn ger Passen Others Norweg Foreign gers ians ers Personer utenfor skipet Persons outside the vessel På annet På utennorsk landsk Andre skip skip steder On other On Other Norwegian foreign places vessel vessel GrunnstOting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel 3 Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon: Fire, explosion: I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room I innredning In accommodation Andre steder Other places Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage

15 4 Tabell 5. Forliste og havarerte skip, etter ulykken s art og årsak Kollisjon Andre I alt GrunnstOting med farty kollisjoner Total Grounding Collision with Other Årsak other vessel collisions Ton TonTon Ton Skip Skip Skip Skip nasje nasje nasje nasje Vessels Vessels Tonnage Vessels Vessels Tonnage Tonnage Tonnage Br.tonn Gr.tons Br.tonn Gr.tons Br.tonn Gr.tons Br.tonn Gr.tons FORLIS I alt Forlisprosent l) 0,57 0,07 0,5 0,0 0,06 0,03 0,02 0,00 Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o. 495 Feil ved det elektriske anlegg 99 Andre brannårsaker 79 Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold ManOvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker 297 Uoppgitt HAVARI I alt Havariprosent 2) 6,40 4,55 3,26 2,39,60 0,96 0,43 0,34 Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l Feil ved det elektriske anlegg 6 84 Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet 48 Forskyvning av lasten 320 Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler ManOvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt 35 Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt ) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

16 Vessels totally lost or partially Lost, by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Fire, explosion Ton Skip, nasje Vease 'stonna Kantring Lekkasje Capsizing Leakage 5 Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damages Ton Ton Ton Ton Skip Skip Skip Skip nasje nasje Vessels Vessels Vessels Vessels e Tonna e nasje Tonnae Tonnase Tonna se Br. tonn Br.tonn Br. tonn Br. tonn Br. tonn Gr. tons Gr. tons Gr. tons Gr. tons Gr. tons Cause TOTAL LOSS Total 0,0 0,06 0,00 0,06 0,02 0,9 0,04 0,00 Percentagel) Spontaneous ignition due to remn 495 ants of oil, gases, cargo and so on 99 Damage to electric installations 79 Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear _ Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of _ navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage 285 Human failure i Cause not established 297 Other causes _ Unknown PARTIAL LOSS Total 0,62 0,77 0,06 0,00 0,06 0,04 0,2 0,03 0,7 0,02 Percentage 2) Spontaneous ignition due to remn 4 i53626 _ ants of oil, gases, cargo and so on 6 84 Damage to electric installations Other causes of fire i48 Insufficient stability _i320 Shifting of cargo _ Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical 49 _ installations or automatics Deficiency of _ navigational aids 297 Manoeuvres of own vessel _ Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels 35 Hull damage i _ Human failure Cause not established Other causes Unknown ) Vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 2) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

17 6 Tabell 6. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets. art/størrelse/alder/byggemateriale Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse pga. Feil olje rester, Havari Feil av.elek Util For ved Havari ved det Andre strek sk triske yv styre av Skipets art, elek brann installa I alt gasser, Overkelig ning inn masstørrelse, alder triske år last sjoner, Total last o.l. stabi av ret kin og byggemateriale anlegg saker ing automa Spontaneous litet last fling eri Damage Other Overignition Insuf ft Shi load D Break tikk a Breakdown due to to causes ficient ing to d own electric of of ing steerelect riremnants stabi of of instal fire the cal instal of oiz, Zity cargo ing engine Zations or gases, Zations gear cargo and automatics so on I alt 30 2 ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferjer _ Tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip 20 Andre spesialskipl) Fiske og fangstbåter 5 Andre skip br.tonn: Passasjerskip og ferjer Fiske og fangstbåter Andre skip STØRRELSE br. tonn " br.tonn og over ALDER 0 4 år If 30 år og over 5 4 O O OO O O 3 OOOOOO 2 2 OOO OO 3 BYGGEMATERIALE Stål og jern 9 2 Tre og kompositt Andre materialer ) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

18 Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 7 Mangler Man v Manovved Mangrer rer Svikt naviga eling ing ved Ukjent' sjons fullt Skrog Andre Type of vessel, size, age av av mennes årsak Uoppeget andre i kelige Cause gitt messige vakt sv kt år and building material hjelpe hold Hull saker skip f skip fakmidler Insu not '. Other Un De f dama Manoeuv.. iciency Manoeuv torer estab c a known res of ge uses lookres of of Human naviga awn Zished tonalv other failure out essel vessels aids 3 3 Total TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels,. including ferries Tankers _ Combined carriers _ Bulk carriers Other dry cargo vessels Other special types of vessels) 2 Fishing and catcher boats i Other vessels gr. tons: Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels gr. tons ff ff " " ff gr. tons and over SIZE _ 0 4 years _ If AGE 4 rt 5 9 If I _ _ fl years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron _ Wood or composite _ Other material ) Comprising tugs, salvage vessels, icebreakers, cable ships and similar types of vessels.

19 8 Tabell 7. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/storrelse/alder/byggemateriale Brann/eksplosjonsårsaker Fire or exvlosion Selvantennelse pga. Feil olje rester, Stabilitetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Havari Feil av elek Util For ved Havari triske ved det Andre strek skyv Over styre inn av Skipets art, elek brann installa I alt gasser, massjoner, storrelse, kelig ning alder triske år last Total last o.l. stabi av ret kin og byggemateriale anlegg saker ing automa tikk Spontaneous litet last flin eri Damage Other Overignition Insuf Shift Damage Breakload Breakd ow n due to to causes ficient ing to down electric of ing of elect risteer of remnants stabi of of oil, instal fire the cal metal i Zity cargo in Zations engine Zations or gases, gear automatics cargo and so on I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferjer Tankskip 24 2 _... _ 2 Kombinasjonsskip 3 Bulkskip 8 _ Andre tørrlastskip 20 _ Andre spesialskip). 5 Fiske og fangstbåter _ 5 Andre skip br.tonn: Passasjerskip og ferjer 5 Fiske og fangstbåter Andre skip 3 2 STØRRELSE br.tonn " " If If 7 _ ,I br. tonn og over 2 ALDER 0 4 år " " " 26 _ " _ 2 30 år og over BYGGEMATERIALE Stål og jern Tre og kompositt _... _ 3 Andre materialer 9 ) Se note, tabell 6.

20 Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material 9 Navigasjon, vakthold o.l. Navigation, guard and so forth Diverse Various causes Mangler Manov Man ved Mangrer rer Svikt naviga eling ing ved Ukjent sjons fullt Skrog Andre av av mennes årsak ar Uoppmessige vakt svikt eget andre kelige Cause gitt hjelpe hold Hull saker skip skip fak not Unmidler Insuf dama Other Manoeuv Manoeuv torer estab known Deficiency res of ficient res of gacauses of naviga Zookown other Human Zished tional out failure vessel vessels aids Type of vessel, size, age and building material Total TYPE _ _ gr.tons and over: Passenger vessels, including ferries Tankers Combined carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels _ Other specialtypes of vesse8) Fishing and catcher boats Other vessels gr. tons Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE g. tons If gr. tons and over AGE 0 4 years 5 9 II 0 4 I, 5 9 II II II 30 years and over ) See note, table 6. BUILDING MATERIAL Steel or iron Wood or composite Other material

21 Tabell 8. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Skipets art, størrelse, byggemateriale og alder I alt Type of vessel, size, Total building material and age 20 Kollisjon Grunn med sun fartøy ing CoZli Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr. tons and over: Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Kombinasjonsskip Combined carriers Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl ) Other special types of vessels ) Fiske og fangstbåter Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessels br.tonn: gr. tons: Fiske og fangstbåter Passasjerskip og ferjer Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr. tons 3 2 II " II II II II v, br.tonn og over gr.tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years II 5 9,, 0 4 it li II It ti II år og over years and over Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4 år years VI If H II tt II H II II II år og over years and over _ 3 3 Andre materialer: Other materials: 0 4 år years 5 år og over years and over... _ ) Se note, tabell 6. ) See note, table 6.

22 Tabell 9. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Skipets art, størrelse, byggemateriale og alder I alt Type of vessel, size, building Total material and age I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr.tons and over: Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Kombinasjonsskip Combinedcarriers Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskip) Other special types of vessels ]) Fiske og fangstbåter Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessels 2549 br.tonn: 2549 gr.tons: Fiske og fangstbåter Passasjerskip og ferjer Andre skip STØRRELSESIZE br.tonn " br.tonn og over gr. tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years 5 9 " " 0 _ 4 N " 5 9 ' If ", gr.tons fl " If 30 år og over years and over.... Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4 år years 5 _ 9, ff 0 4 " ff " " " If " ff 30 år og over years and over.... Andre materialer: Other materials: 0 4 år years If 5 9 " if 0 4 " år og over years and over.. ) Se note, tabell 6. ) See note, table 6. If If If 2 Kollisjon Grunn med støt fartøy ing CoZli Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other cal& explo zing age break damasions sion down ges _ 8 7 _ _ _ _ _ _ 6 5 _... _

23 Tabell 0. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havomrade ) ) Geographical area I alt Total 22 Andre kollisjoner Other collisions Kollisjon Grunn med støtfartøy ing Coni Groun sion ding with other vessel rålt Total Norges kyst: Norwegian coast:. Ost for Lindesnes East of Lindesnes 2 2. Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 0 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim 3 4. Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Troms Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense From Troms0 to the frontier of USSR 6 3 Andre områder: Other areas: Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges Ostersjøen The Baltic Sea 7. Nordsjøen The North Sea _ 8. Den engelske kanal The English Channel 9. Atlanterhayskysten fra Ushant til Gibraltar Atlantic coast from Ushant to Gibraltar 2 0. Middelhavet The Mediterranean. Nord Atlanteren The North Atlantic Ocean Øvrige havområder Remaining geographical areas ) Nøyaktige beskrivelser av havområdene er gitt i vedlegg. ) Precise descriptions of geographical areas are given in annex. Tabell. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområdel) ) Geographical area I alt Total Norges kyst: Norwegian coast:. Ost for Lindesnes East of Lindesnes 2. Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim ) Se note, tabell 0. ) See note, table 0. I alt Total Kollisjon Grunn med støtfartøy ing Colli Groun sion ding with other vessel Brann/ Mas Andre eksplo Kant Lekk kin skasjon ring asje skade der Fire or Capsi Leak Engine Other explo zing age break damasion down ges

24 Tabell (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area. ) Havområde Norges kyst (forts.): Norwegian coast (cont.): 23 Kolli Grunn Andre Brann/ Mas Andre sjon Kant Lekk I alt stot kolli eksplo. kin skamed ring asje ing sjoner sjon skade der fartøy 4. Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Troms Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense From Tromso to the frontier of USSR Andre områder: Other areas: 6. Østersjøen The Baltic Sea Nordsjøen The North Sea Den engelske kanal The English Channel 9. Atlanterhayskysten fra Ushant til Gibraltar Atlantic coast from Ushant to Gibraltar 0. Middelhavet The Mediterranean 3 2. NordAtlanteren The North Atlantic Ocean 2 2. østkysten av NordAmerika East coast of North America 3. SrAtlanteren The South Atlantic Ocean 4. Vestkysten av Afrika West coast of Africa østkysten av SOrAmerika East coast of South America 6. Vestkysten av SOrAmerika West coast of South America 7. Vestkysten av NordAmerika West coast of North America 8. SOrlige Stillehav The South Pacific 9. Nordlige Stillehav The North Pacific 20. SOr og Østkysten av Afrika South and east coast of Africa Det indiske hav nord for ekvator The Indian Ocean north of the equator SOrKinahavet med tilliggende kyster The South China Sea with adjoining coasts 23. Farvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea osv. The waters around Australia, New Zealand, New Guinea 24. østkysten av Asia og nordkysten av Sovjet East coast of Asia and north coast of USSR ) Se note, tabell 0. ) See note, table 0.

25 Tabell 2. Forliste skip etter ulykkens art og maned Vessels totally lost by type of casualty and month Maned I alt Month Total 24 Kollisjon Grunn med stot fartøy ing Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges I alt Total Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November _ Desember December Tabell 3. Havarerte skip etter ulykkens art og maned Vessels partially lost by type of casualty and month Maned I alt Month Total Kollisjon Grunn med støtfartøy ing Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ting asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges I alt Total Januar January 43 Februar February 23 Mars March 32 April April 7 Mai May 32 Juni June 22 Juli July 25 August August 35 September September 27 Oktober October 34 November November 30 Desember December

26 Tabell 4. Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Kollisjon Andre Brann/ Mas Andre Grunn med kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der stot fartøy Last I alt ing Colli Cargo Total Other Fire or Capsi Leak Engine Other expzo Groun sion zing age break damasions sion down ges ding with other vessel 25 I alt Total Fisk Fish 5 Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo 8 2 Trelast Timber and wood Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure Passasjerer Passengers Ballast In ballast 7 2 Annet Others Uoppgitt Unknown 2 2 Tabell 5. Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last Vessels partially lost by type of casualty and cargo of vessel Last Cargo I alt Total Kollisjon Grunn med støtfartøy ing Colli Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges I alt Total Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulkcargo Trelast Timber and wood 2 Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo _ Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo 4 3 Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure.. Passasjerer Passengers Ballast In ballast Annet Others Uoppgitt Unknown 4

27 Tabell 6. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon,etter forhold ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty 26 Grunnstøtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions, total I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters 9 8 Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL Fortøyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped, without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2 4,9" knots ,9" II ,9 " 5 9,9 " 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Kollisjon Grunn med Andre stoting fartoy kollisjoner GrounCollision Other ding with other collisions vessel Lyst Light 4 Mørkt Dark 7 6 Uoppgitt Unknown VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Tåke Fog 3 Regn og snotykke Rain or drifting snow 3 3 Klarvær Clear weather 5 3 Uoppgitt Unknown SIKTBARHET VISIBILITY Under nautisk mil Under nautical mile,9 nautiske mil nautical miles 2 4,9 " " II II 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS OOOOO OS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjø Smooth to slight sea Noe/høy sjø Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown

28 Tabell 7. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon,etter forhold ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision s by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty 27 Grunnst0tinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions, total Kollisjon Grunn med Andre stoting fartøy kollisjoner Grown Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped without speed through 2 water 5 2 Under 2 knop Under 2 knots ,9 knop knots ,9 It ,9 " " ,9 ", knop og over 20 knots and over 4 3 Uoppgitt Unknown 3 2 LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Uoppgitt Unknown 3 3 VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Tåke Fog... O Regn og snøtykke Rain or drifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown 3 3 SIKTBARHET VISIBILITY Under nautisk mil Under nautical mile,9 nautiske mil nautical miles.... it 2 4,9 " 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown. OOOOO OOOOOO OOOOO VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane 2 2 Uoppgitt Unknown 3 3 SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjø Smooth to slight sea Noe/høy sjø Moderate to rough sea 36 2 Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard 3 3 Uoppgitt Unknown 4 3

29 Tabell 8. Skip forlist ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak 28 Selvantennelse pga. oljerester, gasser, I alt last o.l. Total Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Andre Svikt brann ved Ukjent år menne årsak saker skelige Cause Other fak not causes torer estabof Human lished fire failure Andre Arsaker Other causes I alt Total 3 Lasterom/ tanker Cargo holds or tanks Maskinrom Engine room 3 Innredning Accomodation Andre steder Other places Tabell 9. Skip havarert ved brann/eksplosjon,etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak Selvantennelse pga. oljerester, gasser, I alt last o.l. Total Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and SO On Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Andre brannårsaker Other causes of fire Havari av ma skin' eni Breakdown of the engine Havari av elektriske Svikt installa ved Ukjent sjoner, menne årsak automa skelige Cause tikk fak not Breakdown torer estabof electri Human lished cal instal failure Zations or automatics Andre årsaker Other causes I alt Total 33 Lasterom/tanker Cargo holds or tanks... 4 Maskinrom Engine room. 4 Innredning Accommodation 2 Andre steder Other places

30 , 29 Vedleggl Annex Havområder Geographical areas Norges kyst: Norwegian coast:. Ost for Lindesnes East of Lindesnes 2. Fra,og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim 4. Fra og med Trondheim til Troms Prom Trondheim to Troms0 5. Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnet østkysten av GrOnland til 45 v.l. From Troms0 to the frontier of USSR, Barents Sea, Arctic Ocean, Arctic, Norwegian Sea to 600 N including east coast of Greenland to 450 W Andre områder: Other areas: 6. Østersjøen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen The Baltic Sea, the Gulf of Finland, the Skagerrak, the Cattegat, the Sound and the Kiel Canal 7. Nordsjøen med tilliggende kyster av Orknøyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark The North Sea with adjoining coasts of the Orkney Islands, Scotland, England, Belgium, the Netherlands, Germany and Denmark 8. Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, Ost og vestkysten av Hebridene og Irland The English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, the Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of the Hebrides and Ireland 9. Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet The Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to the Strait of Gibraltar 0. Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen The Mediterranean with adjoining coasts, the Black Sea and the Suez Canal. NordAtlanteren med vestkysten av GrOnland til 45 v.., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia The North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 P; the Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia 2. østkysten av NordAmerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and the Caribbean Sea 3. SOrAtlanteren The South Atlantic Ocean 4. Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp det gode håp West coast of Africa from the Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope 5. Østkysten av SOrAmerika fra og med Panama til Kapp Hoorn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn 6. Vestkysten av SOrAmerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and the Panama Canal 7. Vestkysten av NordAmerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska 8. SOrlige Stillehav The South Pacific 9. Nordlige Stillehav medregnet Beauforthavet The North Pacific including the Beaufort Sea 20. SOr og østkysten av Afrika fra Kapp det gode håp til ekvator og Det indiske hav sør for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and the Indian Ocean south of the equator to Australia

31 30 2. Det ipdiske hav nord for ekvator, ROdehavet, Den persiske bukt, vest og Ostkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya The Indian Ocean north of the equator, the Red Sea, the Persian Gulf, west and east coast of Inaia, Bay of Bengal and coast of Malaya 22. SOrKinahpvet med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia The South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, the waters around Sumatra, java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia 23. Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sorlige Stillehav sør for 22 n.b. The waters and the coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, the Philippine Islands, and islands in the South Pacific south of 220N 24. østkysten av Asia fra H8ng Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong Ao the Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in the Pacific Ocean north of 22" N

32 3 Vedlegg Annex 2. Skipets navn Name of vessel Dato 2. Kjennings Date signal Signal letters 3. Hjemsted Port of registration Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel 25. Bruttotonn 2. Gross tons 7. Skipets art 0. Skipets last 26. Byggeår Type of vessel Cargo Year of 8. Ulykkens art. Ulykkessted construction Type of casualty 3. Place of. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak casualty Building Cause of casualty material Tallet pa omkomne Number of lost lives Andre opplysninger Other informations 3/0. Aisa 2. LCVX 26/4. Alva 3 2. LHRQ 3. Fredrikstad /5. Aro 2. LLTW 3. Ålesund 8/9. Bandeirante 2. JXLE 3. Oslo /. Bente 2. LFEG 3. Trondheim 8/7. Birgo 2. LMXT 3. Trondheim 5/. Bugøyfisk 2. LCXD 3. Vard0 27/0. Dyre Vaa 2. LDJQ 3. Haugesund 6/3. Elin Christine 2. JXBK 3. Molde 3/. Feang 2. LCXQ 3. Kristiansand 3/8. Goelo 2. LJLT 3. Kopervik 3/0. Golar Borg 2. LLBT 3. Oslo Annet torrlastskip 0. Bulklast Kollisjonmedfartøy. SwinemUnde Stål/jern 9. ManOvrering av havn andre skip Annet tørrlastskip 0. Ballast Brann/eksplosjon i. Langesunds Tre/kompositt maskinrom bukta 9. Andre brannårsaker Annet tørrlastskip 0. Bulklast Lekkasje. Stadhavet Stål/jern 9. Svikt ved menneskelige faktorer Annet tørrlastskip 0. Stykkgods Kollisjonmedfartøy. Biscaya Stål/jern 9. Manøvrering av andre skip Annet tørrlastskip 0. Stykkgods GrunnstOting. Vesterålen Stål/jern 9. Manøvrering av eget skip Annet tørrlastskip 0. Bulklast Lekkasje. Ryfylke3. 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak fjordene Fiske/fangstfartøy 0. Ballast GrunnstOting. Ved Makkaur Stål/jern 9. Manøvrering av fyr eget skip Annet tørrlastskip 0. Stykkgods Lekkasje. Korsfjorden, Stål/jern 9. Ukjent årsak sjokart Annet tørrlastskip 0. Stykkgods Kantring (stålruller) Stål/jern 9. Forskyvning av. Utenfor Sanlasten tander, Spania Annet torrlastskip 0. Bulklast Lekkasje. Ved Lista Stål/jern 9. Ukjent årsak Annet tørrlastskip 0. Stykkgods Kollisjon med. BOmlafjorden,3. 6. Tre/kompositt fartoy sjøkart 9 9. ManOvrering av andre skip Annet tørrlastskip 0. Stykkgods Kantring. Nord3. 6. Stål/jern 9. Forskyvning av Atlanteren lasten

33 32 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) Dato Skipets navn Kjenningssignal Hjemsted Bruttotonn Byggeår Byggemateriale Skipets art Ulykkens art Ulykkens årsak 2. Tallet pa omkomne 0. Skipets last 3. Andre opplys. Ulykkessted nin er 25/4. Gry II Annet torrlastskip 0. Fisk LKED Andre kollisjoner. Ved Laupen i 3. Kjørte på fjell 3. Kristiansund 6. Tre/kompositt 9. Mangelfullt vakthold Rovdefjorden, SunnmOre veggen og sank kort etter 27/. Jap Lekter 0. Bulklast LM Lekkasje. Ytre TOns Risør 6. Stål/jern 9. Skrogsvikt bergfjord 26/. Karine Annet torrlastskip 0. Ballast LLVH GrunnstOting. Saltdals 3. Radar i uorden 3. BodO 6. Tre/kompositt 9. Svikt ved menneskelige faktorer fjorden 29/8. Knut Hansen Fiske/fangstfartøy 0. Ballast LCFP Lekkasje. SOrOysundet Hammerfest 6. Stål/jern 9. Skrogsvikt 23/3. Lena Anita Fiske/fangstfartOY 0. Fisk LGWJ Lekkasje. Ved Haugesund 6. Tre/kompositt 9. Skogsvikt Honningsvåg 4/4. Lunde Junior Taubåt 0. Ballast LFMV Kantring. Stavanger Stavanger 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak havneområde 3/0. Norsand Annet torrlastskip 0. Bulklast JXMS GrunnstOting. Karmsundet Sandnes 6. Stål/jern 9. Svikt ved menneskelige faktorer 3/0. Nynes Annet tørrlastskip 0. Bulklast LKKS Andre skader. Ryfylke Egersund 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak fjordene 25/. Orvik Fiske/fangstfartOy 0. Fisk LDQN Grunns tot ing. Ved HavOY Måloy 6. Tre/kompositt 9. Manøvrering av eget skip sund 22/3. Rig Chief Forsyningsskip 0. Stykkgods JWQH GrunnstOting. Sletta ved Molde 6. Stål/jern 9. Svikt ved menneskelige faktorer Haugesund 26/6. Ruth Eva Fiske/fangstfartOY 0. Fisk LKNQ Lekkasje. Slettnes BodO 6. Tre/kompositt 9. Skrogsvikt 30/6. Stålegg Fiske/fangstfartøy 0. Ballast LEBD Brann/eksplosjon i. Borgundvåg Ålesund 6. Stål/jern maskinrom på Stadlandet 9. Feil ved det elektriske anlegg 7/4. Tangenes Annet tørrlastskip 0. Stykkgods LFNE Lekkasje. Vestfjorden MosjOen 6. Tre/kompositt 9. Skrogsvikt 3/0. Tender Trigger Annet tørrlastskip 0. Stykkgods LNMX Brann/eksplosjon i. Middelhavet 3. Oljelekkasje 3. TOnsberg 6. Stål/jern maskinrom pga. maskin 9. Selvantennelse pga. oljerester havari. Skipet utbrent 3/4. Tom Have Annet tørrlastskip 0. Ballast LMAQ Lekkasje. Ved Lista 3. Oppstått lekkasje 3. Sandefjord 6. Stål/jern 9. Andre årsaker under slep

34 Register over forlis ordnet alfabetisic etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 33 Dato 7/2. Skipgts navn 4. Bruttotonn 7. Skipets art 2. Kjenningssignal 5. Byggeår 8. Ulykkens art 3. Hjemsted 6. Bmemateriale 9. Ulykkens årsak. Utvik Senior Fiske/fangstfartOy 2. LMLF Andre skader 3. Harstad 6. Tre/kompositt 9. Ukjent årsak 2: Tallet på omkomne 0. Skipets last 3, Andre opplys. Ulykkessted..9Ser 0. Fisk Utenfor 3, Senja 3/9 29/9. Vikholm Annet torrlastskip 2. LHVS S I GrunnstOting 3. Haugesund 6. Tre/kompositt 9. Svikt ved menneskelige faktorer. Vaagen Annet tørrlastskip 2. LHSE GrunnstOting 3. Harstad 6. Tre/kompositt 9. Svikt ved menneskelige faktorer 0. Bulklast 2.. Ryfylke 3. fjorden 0. Stykkgods 2.. Ved Lyngs 3. tuva

35

36 35 Vedlegg3 Annex 3 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel Dato Date. Skipets navn Name of vessel 2. Kjenningssignal Sis al letters. Hjemsted Port of registration 4. Bruttotonn Gross tons 5. Ulykkens art Type of casualty 6. Ulykkens årsak Cause of casualt Tallet pa omkomne Number of lost lives 24/7. Admiral Nigeria 2. LGAS 24/. Admiral Nigeria 2. LGAS 7/4. Aker0 2. LMBX 3/. Alnar 2. LANF 0/8. Alsten 2. LGXU 20/. Andenesfisk III 2. LEPU 2/. Andrott 2. LHOZ 8/6. Anna 2. LFLM 24/. Arnes 2. LMSM 29/5. Asperoni 2. JWPP 23/8. Atle 2. LHFK 7/. Aunholm 2. UPS 3. Oslo Oslo Fredrikstad Haugesund Sandnessjøen Harstad Harstad Kopervik Hammerfest Trondheim Brønnøysund Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering av andre skip 5. Andre kollisjoner 6. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 29/8. Bajka 3. Oslo 2. LITC Andre årsaker 4/8. Bale 3. Vardø 5. Brann/eksplosjon i maskinrom 2. LNSY Havari av maskineri 4/. Berby 3. Oslo 2. LAUH /8. Bergholm 3. Måløy 2. LKRP /2. Berntsen Senior 3. Troms0 5. Brann/eksplosjon i innredning 2. LLQI Andre brannårsaker 27/0. Bindal 3. Brønnøysund 5. Andre skader 2. LGKW Forskyvning av lasten 6/3. Birgo 3. Trondheim 2. LMXT /7. Birkeland 5. Kollisjon med fartoy 2. JWTD 4. 54

37 36 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) Dato. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på 2. Kjenningssignal 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 20/0. Bismillah 2. LCNS /2. BjerkOsund 2. LNDW 6/9. Bogtind 2. JXEG 24/2. Bow Lind 2. LJFO 3/8. Bragd 2. LNDS 7/7. Bravur 2. JXPN 29/6. Breivaag 2. LNNY 2/. Brit Mari 2. JVMS 6/3. Bruni 2. LDY0 /8. Brunla 2. LXCT 0/0. BrOdrene Gangstad 2. LELM 25/4. BrOdrene Nilsen 2. LFOC 9/5. Byrding 2. JXSJ 20/. ByrknesOY 2. LFEE 25/0. BOrgefjell 2. LEX? 2/. BOtrål I 2. LATX 2/. Cargadøren 2. LFBK 9/. Coaster Betty 2. LGHN 30/9. Coaster Conny 2. LGJV 7/. Corner Brook 2. LDGH 3/5. Dalsfjord 2. LECU 3/9. Diagara 2. LAWA 3. Oslo TOnsberg Molde Haugesund Molde Harstad Namsos Sortland f 3. Sandefjord Porsgrunn Andre kollisjoner 5. Andre kollisjoner 6. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 6. Ukjent årsak 6. ManOvrering av andre skip 5. Andre kollisjoner 6. Andre årsaker 5. Brann/eksplosjon i lasterom/tanker 6. Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l. 5. Kollisjon med fartoy 6. ManOvrering av andre skip 5. Andre skader 6. Andre årsaker 5. Kollisjon med fartoy 5. Maskinskade 6. Havari av maskineri 6. ManOvrering av eget skip 5. Brann/eksplosjon i maskinrom 6. Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l.

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702329 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 8 SJØULYKKESSTATISTIKK 980 MARINE CASUALTIES 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 82-537- 238-3 I SSN 0332-8007 FORORD Sjøulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A950 SJØULYKKESSTATISTIKK 1977 MARINE CASUALTIES 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 IS 8253708408 FORORD SjOulykkesstatistikk 1977

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SJØULYKKESSTATISTIKK 979 MARINE CASUALTIES 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0158 6 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 7 2 SJØULYKKESSTATISTIKK 970 MARINE CASUALTIES 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 034 9 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 795 SJØULYKKESSTATISTIKK 975 MARINE CASUALTIES 975 TATSTISK SENTRALBY RÅ CENTRAL

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 279 SJØULYKKESSTATISTIKK 1981 MARINE CASUALTIES 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1753-9 ISSN 0332-8007 FORORD SjOulykkesstatistikk 1981 inneholder

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B387 SJØULYKKESSTATISTIKK 98 MARINE CASUALTIES 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 983 ISBN 8-537-96-7 ISSN 033-8007 EMNEGRUPPE Sjøtransport STI KKORD Forlis Havari

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2046-7 ISSN 0332-8007 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Sjøtransport ANDRE EMNEORD Borefartøysuhell Dødsfall Forlis

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet Arbeidsmøte Nødslep i Nordområdene, 25. november 2015 Ørjan Selvik Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Oversikt presentasjon A-LEX prosjektbeskrivelse A-LEX

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Handelsflåten 2001 The Norwegian Merchant Fleet 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009 Ole Sævild Managing Director Sea Cargo PROGRAM: Luftslott ved sjøen? Hva skal vi med ny storhavn på Vestlandet SEA-CARGO Sea-Cargo connecting West-Coast

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Skipsfart og ressurser i nord

Skipsfart og ressurser i nord Skipsfart og ressurser i nord Mulighetene for Nord-Norge Kyst- og havnekonferansen 2011 Kystverket Troms og Finnmark, Honningsvåg 9-10. november 2011 Jan Magne Markussen Daglig leder, seniorforsker Ocean

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge KSBedrift Havn Gardermoen 2. November 2017 Hans Anton Tvete, Senior Researcher 02 November 2017 1 DNV GL 2017 02 November 2017 SAFER, SMARTER, GREENER

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene.

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Trond Dahlberg, Tschudi Kirkenes Skrugard 1 Favorable location Norway and Russia s signing of new delimitation agreement.

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015 Notat Ulykkesstatistikk næringsfartøy 215 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER 7.3.216 SAMMENDRAG 215 karakteriseres ved en moderat økning i antallet registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Levende marine ressurser i nord UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Fysiske forutsetninger Store områder Store periodiske variasjoner Store uforutsigbare variasjoner

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer