SJØULYKKESSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 8 SJØULYKKESSTATISTIKK 980 MARINE CASUALTIES 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN I SSN

3

4 FORORD Sjøulykkesstatistikk 980 inneholder opplysninger om forlis og havarier av norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjøulykker. Statistikken er lagt opp på samme mate som foregående år. Statistikk over sjoulykker ble for årene utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet og for de første fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 9 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkesstatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med 970. Førstesekretær Eva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. mars 98 Odd Aukrust Leif Skaug

5 PREFACE The publication Marine Casualties 980 contains data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The statistics appear without changes from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 9 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. As from 970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Ms. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 March 98 Odd Aukrust Leif Skaug

6 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel. Formal 9 2. Opplegg og gjennomføring Statistikkgrunnlag og datainnsamling Omfang Offentliggjøring av registre over forliste og havarerte skip 9 3. Feilkilder 9 4. Begreper og kjennemerker 0 5. Merknader til tabellene 0 Tekst på engelsk 0 Tabelldel 2 Vedlegg. Definisjon av havområder Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Oppgaveskjema 5 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 53 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 59 Standardtegn i tabeller - Null 0,00 Mindre enn 0,005 av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables 8 Page Text. Purpose 0 2. Survey design Statistical basis and collection of data Coverage 2.3. Publishing of registers on ve s sels totally and partially lost 3. Errors. 4. Terms and variables 5. Comments to the tables Tables 2 Annexes. Description of geographical areas Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel Questionnaire 5 Publications Previously issued on the subject 53 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 59 Explanation of Symbols in Tables Nil 0,00 Less than of unit employed

8 7 TABELLREGISTER Side. Forliste skip Tap av menneskeliv som følge av forlis Havarerte skip Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip etter ulykkens art og årsak 4 6. Havarerte skip etter ulykkens art og årsak 6 7. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder. 23. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord 3

9 8 INDEX OF TABLES Page. Vessels totally lost Loss of life due to total loss Vessels partially lost Loss of life due to partial loss Vessels totally lost by type and cause of casualty 4 6. Vessels partially lost by type and cause of casualty 6 7. Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material 8 8. Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age 23. Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Vessels partially lost by type of casualty and cargo of vessel Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels partially lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels totally lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outhreak Vessels partially lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak 3

10 9. FORMAL SjOulykkesstatistikken skal gi opplysninger om tallet på forliste og havarerte skip. Skipene blir fordelt etter ulykkens art og årsak, etter skipenes art, størrelse, alder o.l. og etter havområde. For grunnstotinger og kollisjoner blir det også gitt opplysninger om omstendigheter ved ulykken, som vær- og vindforhold, skipets fart m.m. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.. Statistikkgrunnlag og datainnsamling SjOulykkesstatistikken lages på grunnlag av oppgaver fra landets seks sjofartsinspektorer. SjOfartsinspektørene er underlagt Sj0fartsdirektoratet, og statistikken er lagt opp i nært samarbeid med dette direktorat. OffentliggjOringen skjer i samsvar med 5 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni 903. SjofartsinspektOrene fyller ut og sender oppgaveskjemaer til Statistisk Sentralbyrå over de sjøulykker de får melding om, og som de mener er av en slik art at de bor være med i statistikken. Ved vurderingen av om ulykken skal være med eller ikke, tas det blant annet hensyn til om skaden er av betydning eller ikke, vurdert i forhold til omfanget av skaden på skipet, reparasjonstidens lengde, ansvarsforhold m.m. Etter Ønske fra SjOfartsdirektoratet ble oppgaveskjemaet noe mer spesifisert fra og med 979 (jfr. vedlegg 4 i denne publikasjon med vedlegg 4 i NOS Sjoulykkesstatistikk 978). Det Økte omfang av skipsfart i forbindelse med oljeboring har fort til at en under type skip har fort inn "borefartøy" som omfatter flyttbare plattformer og boreskip. Under skipets last er oljeboringsutstyr fort inn som egen post. Dessuten er inndelingen etter skipets byggemateriale, ulykkens art og årsak og omstendigheter ved ulykken noe mer spesifisert enn tidligere Omfang Statistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Statistikken omfatter ikke utenlandske skip i norske farvann. Fra 979 omfatter statistikken også borefartøyer (jfr. 2.. siste aysnitt). Av personulykker tas bare med dødsfall som er en direkte folge av sjøulykken. Skadde personer ved sjoulykken er ikke med, heller ikke drepte eller skadde personer i samband med arbeidsulykker eller arbeidsforhold om bord Offentlig joring av registre over forliste og havarerte skip (fr. vedle gene 2 og 3 Statistisk Sentralbyrå pleier ikke a offentliggjøre registre med opplysninger om den enkelte oppgavegiver. Vedleggene 2 og 3 inneholder imidlertid opplysninger om de enkelte forlis og havarier. Disse er gitt i medhold av 5 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni 903 og atter beslutning av Sjøfartsdirektoratet. 3. FEILKILDER SjOfartsinspektOrene avgjør om en ulykke skal regnes som forlis eller havari, og tar standpunkt til hva som skal oppgis som ulykkens art og årsak. Imidlertid skal statistikken være aktuell, og fristen for innsending av oppgavene er snau. Dette forer til at sjofartsinspektoren i mange tilfeile må fylle ut oppgaveskjemaet for saken er aysluttet og alle nodvendige opplysninger foreligger. Resultatet kan bli at den kode som er fort opp, særlig for ulykkens årsak, kan bli endret etter at statistikken er offentliggjort. Grupperingen på forlis eller havari kan også bli endret, jfr. aysnitt 4.

11 0 Den snaue tidsfristen kan føre til at statistikken ikke får med enkelte ulykker som sj0fartsinspektøren forst får melding om etter at statistikken er ferdig. 4. BEGREPER OG KJENNEMERKER Forlis er definert som totaltap av skip. Havari er definert som skade på skip og som kan repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En båt som er sunket, og altså regnet som forlist, kan seinere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som f.eks. etter brann i forste omgang er vudert som repareringsverdig og regnet som havarert, seinere blir kondemnert, slik at den burde ha vært regnet som forlist. 5. MERKNADER TIL TABELLENE I en del tabeller (, 3, 5 og 6) er det regnet ut forlis- og havariprosenter. Det vil si at tallet på og tonnasjen av forliste, henholdsvis havarerte skip, er regnet i prosent av tallet på og tonnasjen av alle skip på 25 bruttotonn og over. Statistisk Sentralbyrås statistikk over alle registrerte skip omfatter ikke borefartøyer (plattformer). En har heller ikke noen annen sikker oversikt over tallet på og tonnasjen av borefartøyer. Som det går fram av punkt 2. er det bestemt at borefartøyer skal være med i sjøulykkesstatistikken. I 980 forliste plattformen "Alexander L. Kielland" på 0 05 bruttotonn. Plattformen "Henrik Ibsen" på henholdsvis 0 05 og bruttotonn (før og etter ombygging) hadde 2 havarier. En har funnet det riktig å trekke disse ulykkene ut av massen av forliste og havarerte skip for utregning av forlis- og havariprosenten, og har i de aktuelle tabeller markert dette med fotnoter.. PURPOSE The statistics on marine casualties aim at providing information about the number of Norwegian ships which are partially or totally lost. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty and geographical area. For groundings and collisions information is also given about special circumstances which may have had an effect on the casualties. 2. SURVEY DESIGN 2.. Statistical basis and collection of data Statistics on marine casualties are based on reports from the six Maritime Investigators in the country. The Maritime Investigators are subordinated to the Directorate of Shipping, and the principles for the statistics are set up in co-operation with this directorate. The Maritime Investigators complete and send to the Central Bureau of Statistics questionnaires about the marine casualties where the damage is of importance. As from 979, the Directorate of Shipping wanted a more detailed questionnaire (see annex 4 in the present issue against annex 4 in NOS Marine Casualties 978). The more important addition in the statistics is "drilling unit" as a type of vessel. Drilling units comprise drilling vessels and mobile platforms.

12 2.2. Coverage The statistics comprise Norwegian vessels of 25 gross tons and over which are totally or partially lost during a year. Casualties with foreign vessels are not included. Drilling units (see 2.) are included as from 979. The statistics cover lives lost, caused by the marine casualties, whereas persons being killed or injured during their work or due to working conditions on board are not included Publishing of registers on vessels totallk and partially lost (see annexes 2 and 3) The Central Bureau of Statistics usually does not publish information about a single person or case. In annexes 2 and 3, however, some details are given about total and partial losses of vessels. This publishing is decided by the Directorate of Shipping according to 5 in "The Act relating to public control of the seaworthiness of ships". 3. ERRORS The Maritime Investigators decide if the accident is to be grouped as a total or partial loss, and they also chose the codes for type and cause of the casualty. The demand on a rapidly available statistics may have the consequence that Maritime Investigators often have to complete the forms before all information is available. The codes, especially for the cause of the casualty, may therefore be altered after the statistics have been published. 4. TERMS AND VARIABLES The distinction between vessel totally or partially lost is not always clear. Thus, a vessel which seems to be totally lost, can later be raised and repaired. A damage on a partially lost ship can also be so serious that later it is considered not worth while to repair it. 5. COMMENTS TO THE TABLES In some tables (, 3, 5 and 6), the number and tonnage of totally and partially lost vessels are given as percentages of all registered vessels. As from 979, drilling units are to be included in the statistics on marine casualties, but the statistics on all registered vessels do not comprise drilling units. During the year 980, the platform "Alexander L. Kielland" of 0 05 gross tons was totally lost. The platform "Henrik Ibsen" of 0 05 gross tons and gross tons, respectively, (owing to rebuilding) had 2 partial losses. These casualties are withdrawn from the number and tonnage of all totally and partially lost vessels when calculating the percentages.

13 Tabell. Forliste skip Vessels totally lost Ar Year 2 Forliste skip ) Vessels totally lost ) Skip Tonnasje VesselsTonna.e Br.tonn Gr. tons felli!ptrof22 ) Fercentage 2) Skip Tonnasje ,58 0, ,5 0, ,57 0, ,45 0, ) ) 0,58 0,03 ) Forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. 3) Av dette borefartøy (plattform) på 0 05 bruttotonn som ikke er regnet med i forlisprosentene. ) Totally lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Totally lost vessels as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 3) Of which drilling unit (platform) of 0 05 gross tons which is excluded from the percentages. Tabell 2. Tap av menneskeliv som følge av forlis Loss of life due to total loss Personer om bord Personer utenfor skipet Persons on board Persons outside the vessel Ar På annet På uten- Ulykkens art Besetning I Crew alt Passa- norsk landsk Andre Year Total Nord- Utlen- sjerer Andre skip skip steder Type of casualty menn dinger Passen- Others On other On Other Norwe- Foreig- gers Norwegian foreign places gians nors vessel vessel _ _ GrunnstOting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Kollisjon med borefartøy ) Collision with drilling unit ) Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon Fire, explosion I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room I innredning In accommodation Andre steder Other places. Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage _. - _. -^ - -._ _ ^ ) Omfatter boreskip og flyttbare boreplattformer. ) Comprising drilling vessels and mobile drilling platforms.

14 Tabell 3. Havarerte skip Vessels partially lost Nr Year Havarerte skip VesseLs_partiallv lost l)havariprosent Percentage2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons ,98 4, ,72 5, ,40 4, ,94 5, ) ) ) Havarerte skip på 25 bruttotonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. 3) Av dette 2 borefartøyer (plattformer) på tilsammen bruttotonn som ikke er regnet med i havariprosentene. ) Partially lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Partially lost vessels as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 3) Of which 2drillini units (platforms) of total gross tons which are excluded from the percentages. Tabell 4. Tap av menneskeliv som følge av havari Loss of life due to partial loss Personer om bord Personer utenfor skipet Persons on board Persons outside the vessel Ar På annet På uten- Besetning Crew Ulykkens art I alt Passa- norsk landsk Andre Year Total Nord- Utlen- sjerer Andre skip skip steder Type of casucaty menn dinger Lassen- Others On other On Other Norwe- Foreig- versnorwegian foreign places gians ners vessel vessel _ 4 _ GrunnstOting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Kollisjon med borefartøy ) ) Collision with drilling unit Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon Fire s explosion I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrum In engine room I innredning In accommodation 2 2 Andre steder Other places Kantring Capsizing - - Lekkasje Leakage - - Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage ) Se note, tabell 2. ) See note, table _ _ _ - - ^

15 4 Årsak I alt Total Tabell 5. Forliste skip etter ulykkens art og årsak GrunnstOting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Tonnasje Ton- SkipTon- Tonvessezs nasje Skip Skip nasje nasje Tonnage Br. tonn Br.tonn Br.tonn Gr. tons Kollisjon med borefartoy Collision with drilling unit Skip Ton - nasje Br.tonn Andre kollisjoner Other collisions Skip Br. tonn I alt 30 ) 7 73 ) Forlisprosent 2) 0,58 0,03 0,6 0, ,02 0,00 Brann-/eksplosjonsårsaker Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o. Feil ved det elektriske anlegg - Sveising/brenning -. Andre brannårsaker Stabilitetsvansker Utilstrekkelig stabilitet 65 - Forskyvning av lasten Over - Maskinhavarier Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Navigasjon, vakthold o.l. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Feil ved sjokart eller andre nautiske publikasjoner Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy Mangelfullt vakthold ManOvrering/navigering av annet skip/borefartoy Diverse Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker 56 Uoppgitt ) Se note 3, tabell. 2) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br. tonn og

16 Vessels totally lost by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Kantring Lekkasje Fire, Capsizing Leakage explosion Maskinskade Engine breakdown 5 Andre skader Other damages Cause Skip Ton-. nasje Skip Skip Ton- Ton-. Skip Sk ip Tonnasje Ton- nasje nasje nasje Br. tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn 5 0, ) 0,00 0,0 ) ,02 0, ,0 Total Percentage 2) Fire or explosion Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo etc. Damage to electric installations Welding/burning Other causes of fire Lack of stability _ - 65 Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Technical failure Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Navigation, guard etc. Deficiency of navigational aids Incorrectness in charts or other nautical publications Manoeuvres/navigation of own vessel/drilling unit Insufficient lookout Various causes Hull damage Manoeuvres/navigation of other vessel/drilling unit - - _ Human failure Cause not established - 56 Other causes - Unknown ) See note 3, table. 2) Vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

17 Årsak I alt Total Skip Vessels 6 Tabell 6. GrunnstOting Grounding Skip Havarerte skip etter ulykkens art og årsak Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Skip Kollisjon med borefartøy Collision with. dril- Zing unit Skip Ton= nasje Andre kollisjoner Other collisions Skip Tonnasje Tonna e Br.tonn Gr. tons Tonnasje Tonnasje Tonnasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn alt 207 ) ) Havariprosent 4) 4,07 5,38 2,24 2,38 0,95 2,23-0,32 0,3 Brann-/eksplosjonsårsaker Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l Feil ved det elektriske anlegg Sveising/brenning Andre brannårsaker Stabilitetsvansker Utilstrekkelig y stabilitet --, Forskyvning av lasten 299 _ Overlasting -. y Maskinhavarier Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Navigasjon, vakthold o.l. Feil ved sjokart eller andre nautiske publikasjoner Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering/navigering av eget skip/ borefartoy Mangelfullt vakthold Manøvrering/navigering av annet skip/ borefartoy Diverse Skrogsvikt - Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt ) Se note 3, tabell 3. 2) Av dette borefartøy på 0 05 bruttotonn. 3) Av dette borefartøy på bruttotonn. 4) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

18 Vessels partially lost by type and cause of casualty 7 Brann, Maskinskade eksplosjon Kantring Lekkasje Andre skader Fire, Capsizing Engine Leakage Other damages explosion breakdown Cause Skip Ton- Ton- Ton- Ton- SkipSkip Skip nasje nasje nasje nasje Skip Ton - nasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn 2 2) ) ) ) Total 0,40 0,63 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,06 0,0 Percentage 4) _ ^ ^ 299 Fire or explosion Spontaneous ignition due to remnants of oil s gases, cargo.etc. Damage to electric installations Welding/burning Other causes of fire Lack of stability Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Technical failure Damage to steering - _ gear - _ _ _ automatics - Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or _ _ Navigation, guard etc. Deficiency of navigational aids Incorrectness in charts or other nautical publications Manoeuvres/navigation of own vessel/drilling unit Insufficient lookout Manoeuvres/navigation of other vessel/drilling unit Various causes Hull damage Human failure Cause not established Other causes - _ - - Unknown ) See note 3, table 3. 2) Of which drilling unit of gross tons. 3) Of which drilling unit of gross tons. 4) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

19 8 Tabell 7. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale Skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Brann/eksplosjonsårsaker Stabilitetsvansker Maskinhavarier Fire or explosion Lack of stabilitk Technical failure Selvantennelse Havari av elpga. Feil Feil Util- ektriske olje- For- ved ved det Svei- Andre strekrester,.. skyv- elek- sing brann- kelig fling Over- styre- av lasjoner, Havari instal- gasser, ning inn- I alt triske bren- år- stabi- maski- automalast o.l. av retinneri tikk Totalanlegg ning saker litet Spontane- las t ing Damage Wei- Other Insuf- Over- n g Break- Breakdown ous igni- Shif- Damage to ding/causesfici-tinaboatinn due to to down of elecelectric bur- of ent, - ding of the triad remnants instal- fling fire stabi- of stee- of oil, iity cargo ring engine instal- Zations Zations gases, gear or autocargo matics etc. I alt ART 50 brt. og over Passasjerskip og ferjer 2 Tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip 8 - ^ 2 Andre spesialskip Fiske- og fangstbåter BorefartOy Andre skip _. _ brt. Passasjerskip og ferjer Fiske- og fangstbåter Andre skip STØRRELSE brt " " 3 _ " " ^ brt. og over. ALDER 0-4år 3 5-9" 0-4 " " " " år og over BYGGEMATERIALE Stål og jern 3 Aluminium Polyester Tre og kompositt 7 2 Andre materialer 3... _ ^ ) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

20 Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Navigasjon, vakthold o.l. Navigation, guard etc. Diverse Various causes Manor- Feil ved rering/ Mangler sjøkart Manøvrevenavige- na- eller ring/naviga- andre vigering Svikt ring av Mangel- andre sjons- nautiske av eget Ukjent fullt skip/ Skrog- ved messige publika- skip/bo- Andre mennesvakt- bore- årsak hjelpe- sjoner svikt arrefartoy kelige hold midler fartoy moor-manoeuv- Hull Cause saker fak- not Defici- rectness res/navi- Insuf- Manoeuv- dama- Other torer ency of in charts gation ficient estabof res/na- ga lookout vigation Human lished causes naviga- or other own vesof other failure tionaz nautical sel/driivessel/ aids publica- ling unit tions drilling unit 9 Type of vessel, size, age and building material Total TYPE 50 grt. and over Passenger vessels, - including ferries - Tankers - Combined carriers - Bulk carriers - Other dry cargo vessels Other seecial types of - vessels-i) Fishing and catcher boats - Drilling units - Other vessels grt. Passenger vessels, _ including ferries - Fishing and catcher boats - Other vessels SIZE grt " " ti ". _ ". - _ grt. and over _ -. - _ AGE years It ". 5-9?? fr " - 30 years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron - _ Aluminium - _ Polyester Wood or composite -.. Other materials ) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships and similar types of vessels.

21 20 Tabell 8. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale Skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Selvantennelse pga. olje- Brann/eksplosjonsarsaker Fire or explosion Stabilitetsvansker Lack of stability Feil Feil Util- For- ved ved det Svei- Andre strekrester, skyvelek- sing/ brann- kelig Over- styregasser, fling inn- I alt triske bren- år- stabi- - lastlast o.l. av retous igni Total anlegg ning saker litet ng Spontane- last ai Oar- ning Damae Wei- Other insuf- - - tion due to to ding/ causes fici- Damage boating tl,,. electric bur- of ent remnants. of di ding to stee - instal- ning fire stabzof oil, iity cargo ring gases, Zations gear cargo etc. Maskinhavarier Technical failure Havari av elektriske Havari instalav lasjoner, maski- automaneri tikk Break- Breakdown down of ageof the trical engine installations or automatics I alt ^ ART 50 brt. og over Passasjerskip og ferjer Tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip Andre spesialskip Fiske- og fangstbåter BorefartOY Andre skip ^ brt. Passasjerskip og ferjer 4 Fiske- og fangstbåter Andre skip 4 2 STØRRELSE brt brt. og over _ _ ALDER 0-4år 5-9 " år og over ^ BYGGEMATERIALE Stål og jern Aluminium Ployester Tre og kompositt Andre materialer _ - ) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

22 Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Navigasjon, vakthold o.l. Navigation, guard etc. Feil ved Mangler sjokart ved na- eller viga- andre sjons- nautiske messige publikahjelpe- sjoner midler Incor - Defici- rectness ency of in charts naviga- or other tional nautical aids publications Manøvrering/navigering Mangelav eget fullt skip/bovaktrefartoy hold Manoeuvres/navi- Insuf- ficient gation of lookout own vessel/drilling unit ManOvrering/ navigering av 2 Diverse Various causes Svikt skip/ Skrog- ved bore- svikt mennesfartøy Hull Manoeuv- dama- res/na- ge vigation of other vessez drilling unit kelige fak- torer Human failure Ukjent årsak Cause not established Andre årsaker Other causes Type of vessel, si2e, age and building material Total TYPE 50 grt. and over Passenger vessels, including ferries - 2 Tankers - Combined carriers - 3 Bulk carriers - 2 Other dry cargo vessels Other special types of - vessels ) Fishing and catcher boats - Drilling units - Other vessels grt. 3 Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE grt. - - SO- 99, If " " grt. and over AGE years If _ _ 5-30 years and over BUILDING MATERIAL 9Steel or iron - - Aluminium - _ Polyester 4 Wood or composite - - Other material ) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships and similar types of vessels.

23 Tabell 9. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art/storrelse/byggemateriale og alder Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Skipets art, størrelse, byggemateriale og alder Type of vessel, size, building material and age I alt Total i ng ng 22 Kolli- Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestøt- fartoy fartøy Coil -i- Coiii- Groun- sion sion ding with with other drilvessel Zing unit Brann/ Andre eks- Mas- Andre kolli- plo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire Capsi- Leak- Engine Other colli- or ex- zing age break- damasions plo- down ges sion I alt Total ART TYPE 50 brt. og over 50 grt. and over Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries 2 Tankskip Tankers Kombinasjonsskip Combined carriers Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskip l)other special types of vessels ] ) Fiske- og fangstbåter Fishing and catcher boats Borefartøy Drilling units Andre skip Other types of vessels brt grt. Passasjerskip og ferjer Fiske- og fangstbåter Andre skip 2 STØRRELSESIZE brt. grt ^ brt. og overyrt. and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip Steel or iron vessels 0-4åryears " 0-4 " " " " 30 år og over years and over. 3 -^ 3 Tre- og komposittskip Wood and composite vessels år " - ^ " " år og over Andre materialer Other materials 0 år og over ) Se note, tabell 7. ) See note, table 7.

24 23 Tabell 0. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Kolli- Kolli- sjon Brann/ sjon med Andre eks- Mas- Andre Skipets Grunn- med borestøt- fartøy fartop y art, størrelse,, kolli- plo- Kant- Lekk- kin- ska-. byggemateriale suoner og alder I alt. sjon Type of vessel, size, ing Colli ring asje skade der Total - building material and age Groan- sion sion Other Fire Capsi- Leak- Engine Other or ex- zing age break- damasonl. pzo- down ges ding with with other dril- vessel ling sion unit I alt Total ART TYPE 50 brt. og over 50 grt. and over Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Kombinasjonsskip Combined carriers _ - - _ Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessels ]) Fiske- og fangstbåter Fishing and catcher boats Borefartøy Drilling units Andre skip Other types of vessels _ brt grt. Passasjerskip og ferjer Fiske- og fangstbåter 6 _ 3 Andre skip STØRRELSESIZE brt. grt " " " " _ " brt. og over grtand over 2 _ BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip Steel or iron vessels 0-4åryears " " " _ " år og over years and over Tre- og komposittskip Wood or composite vessels 0-4 år " _ " ^ " " " år og over 7-3 Andre materialer Other materials - 4 år I 5 år og over ) Se note, tabell 7. ) See note, table 7.

25 Tabell. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde ) Geographical area l) I alt Total 24 Kolli Kollisjon sjon med Grunn- med borestot- fartoy fartoy ing Colli - Colli - Groan- sion sion ding with with other drilvessel Zing unit Brann/ Andre eksplo- Mas- Andre kolli- sj. on Kant- Lekk- kin- ska- sjoner Fire ring asje skade der Other or ex- Capsi- Leak- Engine Other colli- plo- sing age break- dama- sions sion down ges alt Total Norges kyst Norwegian coast. Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso 4 5. Fra og med Tromso til den sovjetiske grense From Tromso to the frontier of USSR 9 Andre områder Other areas 7. NordsjOen The North Sea 3 8. Den engelske kanal The English Channel.. 0. Middelhavet The Mediterranean 4. Vestkysten av Afrika West coast of Africa. øvrige havområder Remaining geographical areas ) NOyaktige beskrivelser av havområdene er gitt i vedlegg. ) Precise descriptions of geographical areas are given in annex.

26 25 Tabell 2. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially Lost by type of casualty and geographical area Kolli Kolli- sjon sjon med Brann/ Andre Mas- Andre Grunn- med borekolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- ska- Havområde ) I alt stot- fartøy fartøy sjoner. sion ring asje skade der Coiii- Colli - Geographical area Fire. Total ing Other Capsi.- - Leak- Engine Other Groun- sion sion. or ex-. co.,- z,, o_ ing age break- damading with with si,ons fr' down ges other dril- sion vessel Zing unit I alt Total Norges kyst Norwegian coast. Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen FromLindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til TromsO From Trondheim to Tromso Fra og med Troms 0 til den sovjetiske grense From Tromso to the frontier of USSR Andre områder Other areas 6. Ostersjøen The Baltic Sea NordsjOen The North Sea Den engelske kanal The English Channel Atlanterhayskysten fra Ushant til Gibraltar Atlantic coast from Ushant to Gibraltar 0. Middelhavet The Mediterranean Nord-Atlanteren The North Atlantic Ocean østkysten av Nord-Amerika East coast of North America SOr-Atlanteren The South Atlantic Ocean 4. Vestkysten av Afrika West coast of Africa - 5. østkysten av SOr-Amerika East coast of South America 6. Vestkysten av Sr -Amerika West coast of South America 7. Vestkysten av Nord -Amerika West coast of North America - - _ SOrlige Stillehav The South Pacific _ Nordlige Stillehav The North Pacific Sr- og Østkysten av Afrika South and east coast of Africa _ Det indiske hav nord for ekvator The Indian Ocean north of the equator Sr-Kina--havet med tilliggende kyster The South China Sea with adjoining coasts - _ 23. Farvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea osv. The waters around Australia, New Zealand, New Guinea etc _ Ostkysten av Asia og nordkysten av Sovjet East coast of Asia and north coast of USSR ) Se note, tabell. ) See note, table.

27 Tabell 3. Forliste skip etter ulykkens art og måned Vessels totally lost by type of casualty and month Måned Month 26 Ko l l i Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestot- fartoy fartoy I alt 4 Total ing Coiii- CoNi- Groan- sion sion ding with with other drilvessel Zing unit Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capri- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges I alt Total Januar January 2 _ Februar February _ - Mars March April April Mai May - - _ - - Juni June ^ Juli July August August _ - _ September September Oktober October November November Desember December Tabell 4. Havarerte skip etter ulykkens art og måned Vessels partially lost by type of casualty and month Kolli- Kalil- sjon sjon med Andre Brann/ Mas- Andre Grunn- med borekolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- ska- Maned stot- I alt fartoy fartoy sjoner sjon ring asje skade der Month Total CoNi- CoNi- Groun- sion Other Fire or sion Capsi- Leak- Engine Other ding colli- explo- zing age breakwith with damaother drilsions sion down ges vessel ling unit I alt Total Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli july August August September September Oktober October November November Desember December

28 27 Tabell 5. Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Last I alt Cargo Total Kolli- Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestot- fartøy fartøy ing Coili- Colli- Groun- sion sion ding with with other drilvessel ling unit Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other colli- expzo- zing age break- damasions non down ges I alt Total Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Trelast Timber and wood Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo 2 2 Flytende, farlig last Dangerous liquid oargo. Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure Passasjerer Passengers 2 Ballast In ballast Oljeboringsutstyr Oil drilling equipment Annet Others Uoppgitt Unknown

29 Tabell 6. Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last Vessels partially lost by type of casualty and cargo of vessel Last I alt Cargo Total 28 Kolli- Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestot-fartøy fartoy ing Coiii- Colli- Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other explo- Groun- sion sion sing age break- damasions sion down ges ding with with other drilvessel Zing unit I alt Total Fisk Fish 24 Stykkgods General cargo 53 Bulklast Bulk cargo... 5 Trelast Timber and wood 2 Container Container.. 2 Oljelast Oil 5 Fast, farlig last Dangerous solid cargo - Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo. Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure Passasjerer Passengers 30 Ballast In ballast Oljeboringsutstyr Oil drilling equipment 2 Annet Others 3 Uoppgitt Unknown _ I

30 29 Tabel 7. Skip forlist ved grunnstøting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty GrunnstOt- Kollisjon Kollisjon inger og med med bore- Grunnkollisjo-farty fartoy stoting ner i alt Collision Collision Grounwith with (72oundinjs ding anc..? L.olli- other drilling 3ions total vessel unit I alttotal 9 8 ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY kpent hav Open sea ) Kystfarvann Coastal waters 6 6 Strede Strait 2 Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped, without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2-4,9 knop knots 5-9, , , knop og over 20 knots and over Uoppgitt LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light 2 2 MOrkt Dark 7 6 Demring/skumring Twilight - - Uoppgitt - - VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog Snøtykke Drifting snow 2 2 Regn og/eller dis Rain or haze 5 4 Klarvær Clear weather Uoppgitt SIKTBARHET VISIBILITY Under nautisk mil Under 2 nautical mile 4 4 -,9 nautiske mil nautical miles. 2-4,9 " 5 nautiske mil og over E nautical miles and over 3 3 Uoppgitt VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze 2 2 ^ Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze 5 4 Liten/sterk kuling Strong breeze/ moderate gale 2 2 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt SJOFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjø Smooth to slight sea Noe/høy sjø Moderate to rough sea 6 5 Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt RADAR RADAR Ikke i bruk Not used 3 3 bruk Used 4 4 Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard 2 Uoppgitt - - ) Skipet gikk på en båe på åpen haystrekning. ) The vessel grounded on a sunken rock at open sea. Andre kollisjoner Other collisions

31 Tabell 8. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty 30 GrunnstOt- Kollisjon Kollisjon Inger og med med bore- Grunn- Andre kollisjo- fartoy fartoy stoting kollisjoner ner i alt Collision Collision Groun- Groundings Other with with and ding collisions colli- other drilling sions, total vessel unit I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped without speed 6 5 through water 2 Under 2 knop Under 2 knots ,9 knop knots ,9 " ,9 " ,9 " knop og over 20 knots and over - Uoppgitt LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Demring/skumring Twilight 7 6 Uoppgitt VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog SnOtykke Drifting snow Regn og/eller dis Rain or haze Klarvær Clear weather _ 2 Uoppgitt SIKTBARHET VISIBILITY Under nautisk mil Under nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles ,9 " 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/ moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane 2 Uoppgitt SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjø Smooth to slight sea Noe/hOy sjø Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt 2 2 RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard 2 Uoppgitt,

32 Tabell 9. Skip forlist ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak 3 Selvantennelse pga. Feil ved Svikt oljerester, det elek- Andre ved Ukjent gasser, triske Sveising/ brann- mennes- årsak last o.l. I alt anlegg brenning årsaker kelige Cause Total Spontaneous... Damage to Welding/ Other fak- not zgmtson due electric burning causes torer estabto remants instal- of fire Human Zished of oil, galotions failure ses, cargo, etc. I alt Total Lasterom/tanker Cargo holds or tanks _ - _ - Maskinrom Engine room Innredning Accomodation Andre steder Other places - _ - Tabell 20. Skip havarert ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Selvanten- Havari av nelse pga. Feil ved Svei- Havar i elektriske Svikt oljerester, installaved Ukjent det elek- sing/ Andre av magasser, sjoner, triske bren- mennes- årsak Ulykkessted om bord last o.l. I brann- skine- automatikk kelige alt anlegg ning årsaker ri Cause Location of Total Spontaneous Damage to Wei- Other Break- of Breakdown elec- fak- not outbreak ignition due electric ding/ causes down torer estab- to remants trical ininstal- bur- of fire of Human the Zished of oil s ga-lationsfling engine stallases, cargo, failure tions or etc. automatics I alt Total... 2 Lasterom/tanker Cargo holds or tanks Maskinrom Engine room 9 - Innredning Accommodation 0 Andre steder Other places

33

34 33 Vedlegg q ctr-t Havområder Georaphical areas Norges kyst Norwegian coast. Ost for Lindesnes East of Lindesnes 2. Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim 4. Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso 5. Fra og med Troms 0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnet Ostkysten av GrOnland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of TIS,7?, Barents Se',Arr!t -Zo, Norwen Se q t Vcun east coact of 02,, enz,an7 to 45 0 W Andre områder Other areas 6. OstersjOen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen The Baltic Sea, the Gulf of Finland, the Skagerrak, the Cattegat, the Sound and the Kiel Canal 7. Nordsjøen med tilliggende kyster av Orknøyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark The North Sea with adjoining coasts of the Orkney Islands, Scotland, England, Belgium, the Netherlands, Germany and Denmark 8. Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, IrskesjOen med vestkysten av England og Skottland, ost- og vestkysten av Hebridene og Irland The English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, the Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of the Hebrides and Ireland 9. Biscaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet The Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to the Strait of Gibraltar 0. Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen The Mediterranean with adjoining coasts, the Black Sea and the Suez Canal Nord-Atlanteren med vestkysten av GrOnland til 45 v.., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia The North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 W, the Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia 2. østkysten av Nord-Amerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and the Caribbean Sea 3. Sr-Atlanteren The South Atlantic Ocean 4. Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp det gode håp West coast of Africa from the Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope 5. østkysten av SOr-Amerika fra og med Panama til Kapp Horn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn 6. Vestkysten av SOr-Amerika fra Kapp Horn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and the Panama Canal 7. Vestkysten av Nord-Amerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska 8. SOrlige Stillehav The South Pacific 9. Nordlige Stillehav medregnet Beaufort-havet The North Pacific including the Beaufort Sea 20. SOr- og østkysten av Afrika fra Kapp det gode håp til ekvator og Det indiske hav sr for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and the Indian Ocean south of the equator to Australia

35 34 2. Det indiske hav nord for ekvator, ROdehavet, Den persiske bukt, vest- og Ostkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya The Indian Ocean north of the equator, the Red Sea, the Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya 22. SOr- Kina- havetmed tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia The South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, the waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia 23. Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sorlige Stillehav sr for 22 0 n.b. The waters and the coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, the Philippine Islands, and islands in the South Pacific south of 220N 24. Ostkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to the Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in the Pacific Ocean north of 22 N

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SJØULYKKESSTATISTIKK 979 MARINE CASUALTIES 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702329 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 20 sjøu LYKKESSTATISTI KK 978 MARINE CASUALTIES 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A950 SJØULYKKESSTATISTIKK 1977 MARINE CASUALTIES 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 IS 8253708408 FORORD SjOulykkesstatistikk 1977

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 279 SJØULYKKESSTATISTIKK 1981 MARINE CASUALTIES 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1753-9 ISSN 0332-8007 FORORD SjOulykkesstatistikk 1981 inneholder

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0158 6 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 795 SJØULYKKESSTATISTIKK 975 MARINE CASUALTIES 975 TATSTISK SENTRALBY RÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2046-7 ISSN 0332-8007 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Sjøtransport ANDRE EMNEORD Borefartøysuhell Dødsfall Forlis

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 7 2 SJØULYKKESSTATISTIKK 970 MARINE CASUALTIES 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 034 9 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B387 SJØULYKKESSTATISTIKK 98 MARINE CASUALTIES 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 983 ISBN 8-537-96-7 ISSN 033-8007 EMNEGRUPPE Sjøtransport STI KKORD Forlis Havari

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Handelsflåten 2001 The Norwegian Merchant Fleet 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009 Ole Sævild Managing Director Sea Cargo PROGRAM: Luftslott ved sjøen? Hva skal vi med ny storhavn på Vestlandet SEA-CARGO Sea-Cargo connecting West-Coast

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude Occurrence Summary What Location Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude Event type Infrastructure events Wrong-side signalling failure Longitude Description ERAIL-REP

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Skipsfart og ressurser i nord

Skipsfart og ressurser i nord Skipsfart og ressurser i nord Mulighetene for Nord-Norge Kyst- og havnekonferansen 2011 Kystverket Troms og Finnmark, Honningsvåg 9-10. november 2011 Jan Magne Markussen Daglig leder, seniorforsker Ocean

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Naturdata Nordområdene

Naturdata Nordområdene Naturdata Nordområdene Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Generelt Petroleumstilsynet deltar i arbeidet med å utvikle NORSOK N-003, som blant annet inkluderer informasjon om værdata og naturdata for nordområdene

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet Arbeidsmøte Nødslep i Nordområdene, 25. november 2015 Ørjan Selvik Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Oversikt presentasjon A-LEX prosjektbeskrivelse A-LEX

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer