SJØULYKKESSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 1971 inneholder opplysninger om forlis og havarier av norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjøulykker. Statistikken er med små endringer publisert på samme måte som foregående år. Statistikk over sjoulykker ble for årene utarbeidd av SjOfartsdirektoratet og for de forste fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 1911 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkestatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med Sekretær Fva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. mai 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE Statistics on Marine Casualties 1971 contain data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The publication appears with small changes only from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 1911 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. Beginning 1970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 261 May 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipperog definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 7 Side Tabellregister 10 Vedlegg 1. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Skjema Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 57 Standardtegn Null 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

7 CONTENTS Principles and definitions 7 Page Index of tables 11 Appendices 1. Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Register on partial losses alphabetically arranged, by vessel's name Questionnaire Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 57 Explanation of Symbols Nil 0,0 Less than half of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER SjOulykkesstatistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Oppgavene til statistikken blir utarbeidd på grunnlag av opplysninger fra landets seks skipsinspektører og offentliggjort i samsvar med 15 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni I statistikken er forlis definert som totaltap av skip og havari definert som skade på skip som kan repareres. Skipsinspektørene avgjør om en ulykke skal regnes som forlis eller havari. Statistikken gir særskilte opplysninger om de forliste og havarerte skipene. Skipene er fordelt etter byggemateriale, skipstype, ulykkens art, årsak og havområde, og for grunnstotinger og kollisjoner også etter spesielle omstendigheter ved ulykken. Det gis videre opplysninger om tallet på omkomne om bord og utenfor skipet som følge av ulykken. PRINCIPLES AND DEFINITIONS Statistics on marine casualties comprise Norwegian ships of 25 gross tons and over totally or partially lost. The data are compiled by the Maritime Investigators, who also decide whether a casualty should be considered as a total loss or a partial loss. The statistics provide separate information about the number of total and partial losses. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty, geographical area and concerning groundings and collisions, also by special circumstances which may have had an effect on the casualty.

9

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og last Havarerte skip etter ulykkens art og last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Tap av menneskeliv som folge av forlis Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip Side

12 11 INDEX OF TABLES 1. Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo Vessels partially lost by type of casualty and cargo Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Loss of life due to total loss Loss of life due to partial loss Vessels totally lost Page

13 - 12 Tabell 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Grunn- Kollisjon Andre I altmed fartøy kollisjoner st Oting Total Collision with Other Årsak Grounding other vessel collisions Ton- Ton- Ton- Ton- Skip. Skip Skip nasje nasje nas. enasje Vessels Vessels Vessels Vessels Tonnage Tonnage Tonnage Tonnage Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Gr. tons Gr. tons Gr. tons Gr. tons FORLIS Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l Andre brannårsaker _ - - Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Feil ved styreinnretning Havari av maskineri - - Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip - - Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt - - I alt Forlisprosent 1) 0,59 0,51 0,18 0,26 0,03 0,00 0,02 0,00 HAVARI Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting - - Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt ,28 Havariprosent 2) 8, ,05 2,90 1,83 2, ,29 0,22 1) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over. 2) warerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

14 Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Kantring Fire, Capsizing explosion Ton- Ton- Ton- Skip nasje Skip Skip nasje nasje Vessels Tonnage Vessels Vessels Vessels Tonnage Tonnage Tonnage Br.tonn Br-.tonn Br.tonn Br. tonn Br. tonn Gr. tons Gr. tonsgr. tons Gr. tons Gr. tons Ton- Skip nasje Vessels Tonna e Lekkasje Leakage 13 Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damages Skip Tonnasje _ Cause TOTAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo - and so on - Other causes of fire - Insufficient stability - Shifting of cargo - Damage to steering gear - Breakdown of the engine - Manoeuvres of own vessel - Insufficient lookout - Manoeuvres of other vessels - Hull damage - Human failure - Cause not established - Other causes - Unknown - Total 0,11 0,24 0,11 0,01 0,14 0,00 - Percentage 1) $ ,68 1,74 0, ,00 * 0, ,02 0, ,58 0, PARTIAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,49 Percentage 2) 1) Vessels totally lost as a percentage of all vessele of 25 gross 'rns and over. 2) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

15 Tabell 2. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Over, lasting Overloading Brannjeksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, brann- I alt gasser, Skipets kjennemerker år- Total last o.l. saker Spontaneous ignition Other due to causes remnants of of oil, fire gases, cargo and so on I alt 14 Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util- Forstrek- skyv,- kelig ning stabi- av litet last Insuf- Shiftficient ing stabi- of Zity cargo Feil ved styreinnretfling Damage to steering gear Havari av mas- kin- Breakdown of the engine Havari av elektriske installa, Omer, sut0m4 - tikk Ireakdown of electrical installations or automatics ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip - _ - _ - _ 7. _ Bulkskip Andre torrlastskip 13 2 Andre spesialskip') Fiske- og fangstfartoy 7 1 Andre skip br.tonn: Passasjerskip og ferger Fiske- og fangstfartoy 5 _ - - _ Andre skip STØRRELSE br.tonn 14 _ " II * ,, 1 _ - it br.tonn og over ALDER r 0-4år " _ år og over BYGGEMATERIALE Stål- og jernskip Tre- og komposittskip 22 3 Andre materialer - _ 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

16 - Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 15 Mangler ManOvved ManOv- Mangrer- rer- Svikt naviga- eling ing ved Ukjent sjons- fullt Skrog- Andre av av mennes- årsak Uopp- Characteristics of vessel messige vakteget svikt At., andre kelige hjelpe- Cause hold gitt Hull saker g skip skip fak- not Unmidler Insuf- dama- Other Manoeuv- j 1: 01: ent Manoeuv- torer estab- Deficiency ge causes known res of res of Human Zished of naviga- lookown other failure tionaz out aids vessel vessels Total TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, _ - _ - _ including ferries Tankers _ Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels - - _ - _ - - _ Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats - - Other vessels gr. tons: Passenger vessels, including ferries _ Fishing and catcher boats Other vessels SIZE gr.tons II II - - II if II gr.tons and over AGE _ 0-4 years - _i 1 - _ 5-9 II - - "* ' _ it II II _ rr years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron vessels Wood or composite vessels Other material 1) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships qnd siml:zar types of vessez.

17 Tabell 3. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Overlasting Overloading Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, brann- I alt gasser, Skipets kjennemerker år- Total last o.l. saker Spontaneous Other ignition due to causes remnants of of oil, fire gases, cargo and so on 16 Stabilitetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util- Forstrek- skyvkelig ning stabi- av litet last Insuf- Shiftficient ing stabi- of Zity cargo Feil ved styreinnretfling Damage to steering gear Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari av elektriske installasjoner, automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger 41 - Tankskip 33 - Bulk/tankskip 8 1 Bulkskip 15 1 Andre tørrlastskip Andre spesialskip) 4 - Fiske- og fangstfartøy 87 - Andre skip - _ br.tonn: Passasjerskip og ferger _ Fiske- og fangstfartøy 24-5 Andre skip STØRRELSE br.tonn ,, _ ,, br.tonn og over ALDER 0-4 år " " " 53 _ _ " " år og over BYGGEMATERIALE Stål- og jernskip 'Tre- og komposittskip Andre materialer ) Se note 1, tabell 2.

18 Vessels partially lost by qause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 17 Mangler ManOvved ManOv- Mangrernavigarer- Svikt eling sjonsing ved Ukjent Skrog- Andre av fullt av messige mennes- årsak vakt- svikt Areget andre kelige Cause hjelpe,hold Hull saker skip skip fak- not midler Insuf- dama- Other Deficiency Manoeuvtorer ficient Manoeuv- ge estabres of of naviga- Zookown other res of Human Zished causes tional out failure aids vessel vessel Uoppgitt Unknown Characteristics of vessel Total ' _ _ TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, including ferries Tankers Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cqrgo vessels Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats Other vessels gr.tons: Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE gr.tons ff II II If If i gr.tons and over 0-4 years 5-9 " If fr II tr years and over AGE BUILDING MATERIAL Steel or iron vessels Wood or composite vessels Other material 1) See note table 2.

19 Tabell 4. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total 18 Kollisjon Grunn- med støt- fartoy ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr. tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske- og fangstfartøy Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessel br.tonn: gr.tons: Fiske- og fangstfartoy Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons If II II " II II u II II II br.tonn og over gr. tons and over _ _ _ - BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip: Steel or iron vessels: 0-4år years 5-9" II " tt " it " II " II 30 år og over years and over Tre- og komposittskip: Wood or composite vessels: 0-4år years II " II " II " II " II 30 år og over years and over Andre materialer: Other materials: 0-4 år years 5 år og over years and over 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table "" _

20 19 Tabell 5. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, størrelse, byggemateriale og a1der Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total Kollisjon Grunn- med støt- fartøy ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other Fire or Capsi- Leakcollisions explosion zing age Mas- Andre kin-skaskade der Engine Other break- damadown ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr.tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske- og fangstfartøy Fishing and catcher boats br.tonn: gr.tons: Fiske- og fangstfartøy Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons If II II fl If br.tonn og over gr.tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip: Steel or iron vessels: 0-4 år years II 5-9 " " II " fl " If " 30 år og over years and over Tre- og komposittskip: Wood or composite vessels: 0-4år years 5-9 " If " If " rt " ff " If 30 år og over years and over i / _ _ Andre materialer:, Other materials: 0-4 år years 5 år og over years and over.. 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

21 20 Tabell 6. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area I alt Total Kollisjon Grunn- med støt- farty ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Ca-psi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes 3 Lindesnes - Trondheim 5 Nord for Trondheim North of Trondheim Norskehavet Norwegian Sea Skagerak, Kattegatt, Oresund Østersjøen, Finskebukta Baltic Sea, Gulf of Bothnia i Nordsjøen North Sea Kysten av Storbritannia og Nord- Irland (unntatt Kanal-kysten) The coast of Great Britain and Northern Ireland (English Channel coast excluded) Engelske kanal The English Channel Kielerkanalen Kiel Canal Atlanterhayskysten mot Frankrike, Spania, Portugal og Gibraltar The Atlantic coast of France, Spain, Portugal and Gibraltar Nord-Amerikas Atlanterhayskyst, Mexikanske Golf, Karibiske hav, Panamakanalen The Atlantic coast of North America, Gulf of Mexico, Caribbean Sea and Panama Canal Det nordlige Atlanterhav for Øvrig The North Atlantic Ocean excluding coastal waters Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen Mediterranean Sea, the Black Sea and the Suez Canal Afrikas vestkyst The west coast of Africa Sør-Amerikas Østkyst The east coast of South America Det sørlige Atlanterhav for øvrig The South Atlantic Ocean excluding coastal waters Det indiske hays kystområder (Ost-Afrikakysten, ROdehavet, Persiske Golf, Arabiske hav, Bengalbukten) The coastal waters of the Indian Ocean (The east coast of Africa, the Red Sea, the Arabian Sea and the Bay of Bengal) Det indiske hav for øvrig The Indian Ocean excluding coastal waters 1

22 Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area 21 Havområde Grunn- Kolli- Andre Brann/ Mas- Andre sjon Kant- Lekk- I alt støt-kollimed eksplo- kin- ska- ring asje ing sjoner sjon skade der fartoy Det nordlige Stillehavs kystområder (Japanhavet, Kinahavet, Filippinene, Malaysia, Nord- Amerika) The coastal waters of the Pacific Ocean (the Sea of Japan, the China Sea, the Philippine Islands, Malaysia and the west coast of North America) 1 1 Det nordlige Stillehav for øvrig The North Pacific excluding coastal waters Det sørlige Stillehavs kystområder (Australia, Indonesia, SOr-Amerika) The coastal waters of South Pacific (Australia, Indonesia and the west coast of South America) 1 1 Det sørlige Stillehav for øvrig The South Pacific excluding coastal waters Nordishavet The Arctic Ocean SOrishavet Southern Ocean alt Total Tabell 7. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Kollisjon Andre Brann/ Mas- Andre Grunn- med kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skastøt- fartoy I alt soner j sjon ring asje skade der ing Colli- Total Other Fire or Copsi- Leak- Engine Other Groun- sion colli- explo- zing age break- damading with other sions son down ges vessel Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes 13 Lindesnes - Trondheim 109 Nord for Trondheim North of Trondheim Norskehavet Norwegian Sea 1 Skagerak, Kattegatt, Oresund 6 Østersjøen, Finskebukta Baltic Sea, Gulf of Bothnia 6 NordsjOen North Sea 19 Kysten av Storbritannia og Nord- Irland (unntatt Kanal-kysten) The coast of Great Britain and Northern Ireland (English Channel coast excluded) 5 Engelske kanal The English Channel

23 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Kielerkanalen Kiel Canal Atlanterhavskysten mot Frankrike, Spania, Portugal og Gibraltar The Atlantic coast of France, Spain, Portugal and Gibraltar Nord-Amerikas Atlanterhayskyst, Mexikanske Golf, Karibiske hav, Panamakanalen The Atlantic coast of North America, Gulf of Mexico, Caribbean Sea and Panama Canal Det nordlige Atlanterhav for øvrig The north Atlantic Ocean excluding coastal waters Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen Mediterranean Sea, the Black Sea and the Suez Canal Afrikas vestkyst The west coast of Africa SOr-Amerikas østkyst The east coast of South America Det sørlige Atlanterhav for øvrig The South Atlantic Ocean excluding coastal waters 22 Kolli- Grunn- Andre Brann/ Mas- Andre sjon Kant- Lekk- I alt stot- kolli- eksplo-. kin- skamed ring asje ing sjoner sjon skade der fartoy Det indiske hays kystområder (Ost-Afrikakysten, ROdehavet, Persiske Golf, Arabiske hav, Bengalbukten) The coastal waters of the Indian Ocean (The east coast of Africa, the Red Sea, the Arabian Sea and the Bay of Bengal) Det indiske hav for øvrig The Indian Ocean excluding coastal waters Det nordlige Stillehavs kystområder (Japanhavet, Kinahavet, Filippinene, Malaysia, Nord- Amerika) The coastal waters of the Pacific Ocean (the Sea of Japan, the China Sea, the Philippine Islands, Malaysia and the west coast of north America) Det nordlige Stillehav for øvrig The North Pacific excluding coastal waters Det sørlige Stillehavs kystområder (Australia, Indonesia, SOr-Amerika) The coastal waters of South Pacific (Australia, Indonesia and the west coast of South America) Det sørlige Stillehav for øvrig The South Pacific excluding coastal waters Nordishavet The Arctic Ocean SOrishavet Southern Ocean Uoppgitt Unknown. I alt Total

24 Tabell 8. Forliste skip etter ulykkens art og måned Vessels totally lost by type of casualty and month Måned Month I alt Total 23 Kollisjon Grunn- med stot- farty ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other coil& Fire or explosion Capsizing Leak- age sions Mas- Andre kin- skaskade der Engine Other break- damadown ges Januar January 2 Februar February 8 Mars March 3 April 'April 5 Mai May - Juni June 2 Juli July 1 August August 5 September September - Oktober October 1 November November 3 Desember December 7 I alt TotaZ _ Tabell 9. Havarerte skip etter ulykkens art og maned Vessels partially lost by type of casualty and month Kollisjon Grunn- med Maned I alt stot- farty Month Total ing Groun- sion ding with other vessel Andre kollisjoner Other sions Brann/ Mas- Andre eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjon ring asje skade der Fire or Capsi- Leak- Engine Other explo- zing age break- damasion down ges Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December , I alt Total

25 Tabell 10. Forliste skip etter ulykkens art og last Vessels totally lost by type of casualty and cargo Last Cargo I alt Total 24 Kollisjon Grunn- med stot- farty ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo - - Farlig gass Dangerous gases - Annet Others Ballast In ballast Uoppgitt Unknown _ I alt TotaZ Tabell 11. Havarerte skip etter ulykkens art og last Vessels partially lost by type of casualty and cargo Last I alt Cargo Total Kollisjon Grunn- med støt- fartoy ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other Fire or Capsi- Leakcollisions explosion zing age Mas- Andre kin- skaskade der Engine Other break- damadown ges Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass Dangerous gases Annet Others Ballast In ballast Uoppgitt Unknown I alt Total

26 Tabell 12. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 25 GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn- med Andre stoting fartoy kollisjoner Groun- Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel - Uoppgitt Unknown SKIPETS HASTIGHET SPEED OF THE VESSEL Under 2 knop Under 2 knots ,9 II knots ,9 Ii II II 10-14, II 15-19, knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown - - LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Dag Daylight 4 4 Natt Darkness Uoppgitt Unknown - - VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog, Regn og snotykke Rain ordrifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown _ SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles ,9 H If II nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale3 3 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea 9 Noe/hy sjo Moderate to rough sea 5 Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard 5 Uoppgitt Unknown

27 Tabell 13. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 26 GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn- med Andre stoting fartoy kollisjoner Groun- Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Apent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kånal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS HASTIGHET SPEED OF THE VESSEL Under 2 knop Under 2 knots ,9 knots 69 34, , , , knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown 2 LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Dag Daylight Natt Darkness Uoppgitt Unknown VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog Regn og snotykke Rain or drifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles II II?I II 2-4, nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLDSEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/hy sjo Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown

28 27 Tabell 14. Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak I alt Total Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, branngasser, årlast o.l. saker Spontaneous Other ignition causes due to of remnants of fire oil, gases, cargo and so on Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Svikt installa- ved Ukjent sjoner, mennes- årsak autama- kelige Cause tikk fak- not Breakdown torer estabof electri- Human Zished cal instal- failure Zations or automatics Andre årsaker Other causes Lastèrom/tanker Cargo holds or tanks 1 1 Maskinrom Engine room 3 3 Innredning Accommodation 2 2 Andre steder Other places 1 1 I alt Total Tabell 15. Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, branngasser, år- I alt last o.l. saker Total Spontaneous Other ignition causes due to of remnants of fire oil, gases, cargo and so on Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Svikt installa- ved Ukjent sjoner, mennes- årsak automa- kelige Cause tikk fak- not Breakdown torer estabof electri- Human Zished cal instal- failure Zations or automatics Andre Arsaker Other causes Lasterom/tanker Cargo hold's or tanks 4 2 Maskinrom Engine room 9 Innredning Accommodation 28 Andre steder Other places 1 Uoppgitt Unknown I alt Total

29 Tabell 16. Tap av menneskeliv som folge av forlis Loss of life due to total lose Ulykkens art Cause of casualty 28 Passe- Andre I alt Besetning Crew sjerer personer TotalNordmenn Utlendinger Passenc4h1;rrsd Norwegians Foreignersgers Brann/eksplosjon Fire or explosion Kantring Capsizing Lekkasje Leakage 2 2 I alt Total Tabell 17. Tap av menneskeliv som folge av havari Loss of life due to partial loss Ulykkens art Cause of casualty Besetning Crew I alt Total Nordmenn Utlendinger Norwegians Foreigners Andre personer om bord Others on hoard På annet På utennorsk landsk skip skip On other On Norwegian foreign vessel vessel Kollisjon med farty Collision with other vessel Brann/eksplosjon. Fire or explosion I alt Total Tabell 18. Forliste skip Vessels totally lost Ar Year Forliste skip 1) Vessels totally lost 1) Forlisprosent 2) Percentage 2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels Tonnage Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons , , , , ,59 0,06 0,23 0,49 0,17 0,51 1) For årene forliste skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) For årene forliste skip i prosent av alle skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip i prosent av alle skip, på 25 bruttotonn og over. 1) For the years vessels of 50 gross tont and over totally lost. From 1970 vessels of 25 gross tons and over totally lost. 2) For the years vessels totally lost as a percentage of all vessels of 50 gross tons and over. From 1970 vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

30 29 Dato Date 2. Skipets navn Name of the vessel Kjenningssignal Signal letters 3. Hjemsted Port o re istration 24/2 1. Altsula LLNV Kristiansund N. 6. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name 4. Bruttotonn 7. Gross tons 5. Byggeår Year of 8. construction Byggemateriale Building material Tre- og komposittskip Skipets art Type of vessel Ulykkens art Type of casualty Ulykkens årsak Cause of casualty 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. ManOvrering av eget skip 10. Annet Kåpa varde 13. v/farmandsøy lykt nord for Stoksund, Sør-Trøndelag Vedleggl Appendix Skipets last 12. Tallet pa omkomne Cargo of the vessel Number of lost 11. Ulykkessted lives Place of 13. Andre opplysninger casualty Other information Dårlig sikt, stor avdrift 2/4 1. Boknasund 2. LLDX 3. Kopervik Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. BOmlafjorden Mangelfullt vakthold 21/2 1. Busen 2. LDKM Stål- og jernskip 7. Fiske- og fangstfarty 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Fisk SOrOysundet i 13. Årsaken ukjent Finnmark foreløpig 18/11 1. Cerno 2. JXUA 3. Arendal Stål-og jernskip 7. Tankskip 8. Grunnstøting 9. Ukjent årsak 10. Ballast Afrikas vestkyst /7 1. Combi 2. LIVV 3, Bergen Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. Kantring 9. Ukjent årsak 10. Stykkgods 11. Oslofjorden /8 1. Fernbank 2. LATJ Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. Grunnstøting 9. Andre årsaker 10. Ballast 11. Hong Kong havn Drevet på land under tyfon 17/2 1. Ferncastle 2. LKBQ Stål- og jernskip 7. Tankskip 8. Brann, eksplosjon i lasterom, tanker 9. Andre brannårsaker 10. Ballast 11. Atlanterhavskysten Eksplosjonsårsaken ikke sikkert fastslått da skipet sank 20/8 1. Framy 2. LFFS Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer 10. Stykkgods 11. Gjeslingene Ost av Lindesnes Påfølgende bram og kondemnasjon 11/3 1. Gerd I 2. LENC 3. Svolvær Tre- og komposittskip 7. Annet torrlastskip 8. Kollisjon med fartøy 9. Svikt ved menneskelige faktorer 10. Stykkgods 11. Solbergsfjorden ved Harstad /11 1. Hanna I 2. LGFE Tre- og komposittskip 7, Annet tørrlastskip 8. Andre kollisjoner 9. Andre årsaker 10. Bulklast 11. Vestfjorden Kollisjon zed ukjent gjenstand med lekkasje og totalhavari til følge 24/3 1. HarOyfjord 2. LLZB 3. Ålesund Fiske- og fangstfartøy Tre- og 8. komposittskip 9. Brann, eksplosjon i maskinrom Andre brannårsaker 10. Fisk 11. FrOyabanken på fiskefeltet Automatisk sentralfyranlegg i maskinrom sluknet. Tok fyr under kjelen og rundt da anlegget skulle tennes

31 30 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 2/4 1. Høgholm 2. LNCA 3. Trondheim Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn 5. Byggeår 6. Byggemateriale 7. Skipets art 10. Skipets last 12. Tallet pa om- 8. Ulykkens art 11. Ulykkessted komne 9. Ulykkens årsak 13. Andre opplyaninger Annet tørrlastskip Brann, eksplosjon 6. Tre- og i maskinrom komposittskip 9. Andre brannårsaker 10. Stykkgods Kvaløy i Flat- 13. Brudd i sveis anger,n.-trondelag på eksosrør må antas å være årsak, men er ikke klarlagt 21/12 1. Jark 2. LAUW 16/2 1. Joge 2. LEKZ 3. Trondheim Stål- og jern- 9. skip Stål- og skip jern- 9. Annet tørrlastskip Kantring Skrogsvikt Annet tørrlastskip Kantring Ukjent årsak 10. Stykkgods Nord-Atlanteren 13. Ikke ferdigbehandlet 10. Stykkgods Porsangerfjorden 13. Fartøyet fikk slagside og sank. Sannsynligvis dårlig S tabilitet 11/ Kongsvik 4. LGOO 5. BodO Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods GrunnstOting 11. Helgelandskysten, Mangelfullt vakthold Nordland 30/4' / Kvalungen 4. LLET 5, Svolvær 6. Lillesund 4. LKLE 5. Hammerfest Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip 7. Fiske-; f og fangst- 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Ballast Ved Henningsvær 13. Beruset besetning som senere ikke har kunnet gjøre rede for hva som egentlig skjedde 10. Fisk U. Breivikfjorden 13. Forlisårsak i Finnmark ukjent. Det ble smell i motorrommet, og vannet strømmet inn 17/ Lin Sue 4. LNOQ 5. Oslo Annen type Brann, eksplosjon 11. Stål- og jern- i maskinrom skip 9. Andre brannårsaker Ballast Kysten av Portugal Ikke ferdigbehandlet 19/ Maraton 4. JXSB 5. Haugesund Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Annet Storkolla, Folla, 13. N.-Trøndelag 8. GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer Hjelpomakin stoppet p.g.a, mangel på olje. Hovedmaskin stoppet av mangel på kjøling. Ikke strom til å drive pumper 14/4 1. Miller LJOF Krager0 6. Tre- og komposittskip 7. Annet torrlastskip 8. Brann, eksplosjon andre steder 9. Andre brannårsaker 10. Ballast mil sydost av 13. Lyngør - Skipet oppbrent til vannlinjen. Vraket forsvant. Gnistdannelse i eksosrør 14/6 1. Molli LLCK Troms0 6. Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 10. Ballast Utenfor Makkaur Brann, eksplosjon fyr, Finnmark i innredning 9. Ukjent årsak - Sannsynligvis feil ved oljeovnen 27/2 * 1. Mot LMHR Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Fisk Utenfor Honnings- 13. våg, Norskekysten

32 31 Dato. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Wemsted 6/10 1. Ragnvald 2. LINY Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak Tre- og komposittskip 10. Skipets last 11. Ulykkessted 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods 8. Lekkasje 11. Stadthavet 9. Ukjent årsak 12. Tallet pa omkomne 13. Andre opplysnin'er /8 1. Rosa II 2. UTE 3. Trondheim Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Bulklast Helgelandskysten, 13. Lekkasjen kunne Nordland ikke stedfestes 1/6 1: ROstbanken 2. LNCR 3. Svolvær 7/1 1. Seilfjell 2. LFGY 3. Måløy 9/11 1. Senjafjord 2. LMKB 3. Harstad Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangst- 10. fartøy GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer 7. Fiske- og fangst- 10. fartoy Kantring 9. Ukjent årsak Fisk Helnes fyr på 13. Skipperen sov- Magerøy i net ved roret Finnmark Fisk Nordsjøen, 13. Forsvunnet antakelig 40 mil under full vest av Fedje storm 7. Fia:tz-, f og fangst- 10. Ballast Vest for Andøy GrunnstOting 9. Ukjent årsak 10/8 1. Skavnes 2. LGOE 3. Ålesund Tre- og komposittskip 7. Fiske-y f og fangst- 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Ballast 11. Nord for Trondheim /2 1. Slidre Timur 4, LALL Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip GrunnstOting Svikt ved menneskelige faktorer Stykkgods Australia- Østkyst /12 1. Sollys 2. LLLE 3. Harstad Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 8. Brann, eksplosjon i innredning 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Harstad havn Saken ikke aysluttet 18/2 1. Stjerna 2. LHLK 3. Troms Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Ballast 8. Lekkasje 11. Tromsøysundet 9. Andre årsaker Sannsynligvis lekkasje i bunnen 30/4 1. SOrli Annet tørrlastskip 10. Ballast LHNX GruhnstOting 11. Osterfjorden Tre- og 9. Svikt ved menneskekomposittskip lige faktorer 4. 8/ Vesleper LCJU 5, Ålesund 6. Stål- og jern- 8. skip 9. Fiske- og fangstfartøy Kantring Ukjent årsak 10. Fisk På Nordkappbanken,13. Sviktende langca. 5 n.mil nord skipsskott anfor Nordkapp tatt årsak. Kantret under innpumping av last 24/12 1. Vestervåg 2. LDOM Annet tørrlastskip 10. Bulklast Kantring 11. Utenfor Lista 6. Stål- og jern- 9. Forskyvning av lasten skip

33 32 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 28/3 1. Vestrefjord 2. LMTM 3. Steinkjer Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged; by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn Byggeår Byggemateriale 9. Skipets art 10. Skipets last 12. Tallet pi om- Ulykkens art 11. Ulykkessted komne Ulykkens årsak 13. Andre opplysninger Annet tørrlastskip10. Stykkgods Kantring 11. Helgelandskysten 13. Dårlig surret 6. Stål- og jern- 9. Forskyvning av lasten dekkslast. Ikke skip skalkede luker. Overlastet 20/12 1. Viking Anton Annet tørrlastskip 10. Bulklast LAVD Lekkasje 11. I Nordsjøen 13. Slagside under 3. Ålesund 6. Stål- og jern- 9. Ukjent årsak sterk storm skip 2/12 1. Vaagstein LGEK MA Tre- og 8. komposittskip 9. Fiske- og fangst- 10. fartøy 11. Kollisjon med fartoy Manøvrering av eget skip Ballast 12. Ulvesundet i 13. maloy

34 33 Vedlegg2 Appendix 2 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on partial losses alphabetically arranged; by vessel's name Dato. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på Date Name of the vessel Port of registration Type of casualty omkomne 2. Kjenningssignaler 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak Number of Signal letters Gross tons Cause of casualty lost lives 3/7 1. Agena 3. Trondheim 2. LNSJ /1 1. Agn I 3. Troms0 2. LLHQ /8 1. Aldor Ingebrigtsen 3..Troms0 2. LKPP /3 1. Alf Snorre 3. Sortland 2. LKNB /2 1. Alflid 3. Harstad 2. LFKB /8 1. Altnes 2. LCNM /11 1. Altnes 2. LCNM Maskinskade 6. Havari av maskineri 6. Andre årsaker 16/10 1. Anatina 3. Kristiansand S. 5. Brann, eksplosjon i innredning 2 2. LHOW Andre brannårsaker 25/2 1. Anna G 2. LCOD 7/9 1. Anna G 2. LCOD 1/3 1. Anna Lovise 2. LGIP 1/6 1. Anna Vikan 2. LHZI 11/11 1. Arcibus 2. LESJ 13/4 1. Arkturus 2. LAZP 18/4 1. Askelad I 2. LFMN 8/7 1. Aspirant 2. LDJG 27/1 1. Astrid Bakk 2. LJAB 21/11 1. Atlegutt 2. LDUW 1/6 1. Audtun 2. JXEG 30/5 1. Aurora I 2. LKRA 28/10 1. Aurora I 2. LKRA 4/8 1. B.M. Evensen 2. LCLW 30/8 1. B.P JXBX Trondheim BodO Haugesund Troms Svolvær Molde Trondheim Trondheim BodO BodO Svolvær Mangelfullt vakthold 6. Mangelfullt vakthold 6. Mangelfullt vakthold, 6. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 6. Andre årsaker 6. Mangelfullt vakthold

35 34 Dato 30/3 18/12 16/8 28/10 30/6 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged!, by vessel's name (cont.) 1. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på 2. Kjenningssignaler 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 1. Baltique 2. LHBL ManOvrering av andre skip 1. Baltique 2. LHBL ManOvrering av andre skip 1. Bandeirante 2. JXLE Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 1. Bastant 2. LDOX Beaumont 3. Moss 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LJES Andre brannårsaker 30/11 1. Berby 2. LAUH Havari ved elektriske installasjoner, automatikk 27/7 1. Berge Commander 3. Stavanger 2. JXDD Kollisjon med fartøy 6. ManOvrering av andre skip 20/8 1. Berge Sigval 2. LLOU 3/12 1. Bergljot 2. LCXZ 13/10 1., Bergmann 2. JWQZ 16/10 1. Bergo 2. JXNL 31/3 1. Berton Kiil 2. LAHS 19/9 1. Besna 2. LADH 12/11 1. Biala 2. LAJB 21/1 1. Bianca 2. LHLL 27/3 1. Bibba 2. LHDX 24/3 1. Bios 2. LFNA 16/4 1. Birkenes 2. LLRK 26/8 1. BjerkOsund 2. LAOC 21/3 1. Bjogna 2. LGBO 3. Stavanger Sarpsborg Hammerfest TOnsberg Trondheim Trondheim TOnsberg Kristiansund N Kollisjon med fartøy 6. ManOvrering av andre skip 5. GrunnstØting 6. Andre årsaker 5. GrunnstØting 5. Brann, eksplosjon i lasterom, tanker 6. Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l. 6. Mangelfullt vakthold 6. Feil ved styreinnretning 6. ManØvrering av andre skip 11/9 1. Venus (Black Prince) 2. LHXI (Kristian- 5. Andre skader sand S.) 6. Feil ved styreinnretning /11 1. Bleikvassli 2. LAVH 8/11 1. Blue Lady 2. LAKG 11/11 1. Bogodd 2. LLIL 3. Mo Troms ManØvrering av eget skip 5. Lekkasje 6. Ukjent årsak

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702329 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports 98/22 Rapporter Reports Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

SKOGSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 584 FORESTRY STATISTICS ISBN 82-537-0295-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

SKOGSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 584 FORESTRY STATISTICS ISBN 82-537-0295-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 584 SKOGSTATISTIKK 972 FORESTRY STATISTICS 972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 82-537-0295-7 FORORD Skogstatistikk 972 er lagt

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009 Avgitt april 2011 RAPPORT Sjø 2011/02 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009 English summary included Statens

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer