SJØULYKKESSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 1971 inneholder opplysninger om forlis og havarier av norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjøulykker. Statistikken er med små endringer publisert på samme måte som foregående år. Statistikk over sjoulykker ble for årene utarbeidd av SjOfartsdirektoratet og for de forste fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 1911 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkestatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med Sekretær Fva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. mai 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE Statistics on Marine Casualties 1971 contain data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The publication appears with small changes only from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 1911 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. Beginning 1970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 261 May 1972 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipperog definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 7 Side Tabellregister 10 Vedlegg 1. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Skjema Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 57 Standardtegn Null 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

7 CONTENTS Principles and definitions 7 Page Index of tables 11 Appendices 1. Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Register on partial losses alphabetically arranged, by vessel's name Questionnaire Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 57 Explanation of Symbols Nil 0,0 Less than half of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER SjOulykkesstatistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Oppgavene til statistikken blir utarbeidd på grunnlag av opplysninger fra landets seks skipsinspektører og offentliggjort i samsvar med 15 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni I statistikken er forlis definert som totaltap av skip og havari definert som skade på skip som kan repareres. Skipsinspektørene avgjør om en ulykke skal regnes som forlis eller havari. Statistikken gir særskilte opplysninger om de forliste og havarerte skipene. Skipene er fordelt etter byggemateriale, skipstype, ulykkens art, årsak og havområde, og for grunnstotinger og kollisjoner også etter spesielle omstendigheter ved ulykken. Det gis videre opplysninger om tallet på omkomne om bord og utenfor skipet som følge av ulykken. PRINCIPLES AND DEFINITIONS Statistics on marine casualties comprise Norwegian ships of 25 gross tons and over totally or partially lost. The data are compiled by the Maritime Investigators, who also decide whether a casualty should be considered as a total loss or a partial loss. The statistics provide separate information about the number of total and partial losses. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty, geographical area and concerning groundings and collisions, also by special circumstances which may have had an effect on the casualty.

9

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og last Havarerte skip etter ulykkens art og last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Tap av menneskeliv som folge av forlis Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip Side

12 11 INDEX OF TABLES 1. Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo Vessels partially lost by type of casualty and cargo Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Loss of life due to total loss Loss of life due to partial loss Vessels totally lost Page

13 - 12 Tabell 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Grunn- Kollisjon Andre I altmed fartøy kollisjoner st Oting Total Collision with Other Årsak Grounding other vessel collisions Ton- Ton- Ton- Ton- Skip. Skip Skip nasje nasje nas. enasje Vessels Vessels Vessels Vessels Tonnage Tonnage Tonnage Tonnage Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Gr. tons Gr. tons Gr. tons Gr. tons FORLIS Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l Andre brannårsaker _ - - Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Feil ved styreinnretning Havari av maskineri - - Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip - - Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt - - I alt Forlisprosent 1) 0,59 0,51 0,18 0,26 0,03 0,00 0,02 0,00 HAVARI Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting - - Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt ,28 Havariprosent 2) 8, ,05 2,90 1,83 2, ,29 0,22 1) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over. 2) warerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

14 Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Kantring Fire, Capsizing explosion Ton- Ton- Ton- Skip nasje Skip Skip nasje nasje Vessels Tonnage Vessels Vessels Vessels Tonnage Tonnage Tonnage Br.tonn Br-.tonn Br.tonn Br. tonn Br. tonn Gr. tons Gr. tonsgr. tons Gr. tons Gr. tons Ton- Skip nasje Vessels Tonna e Lekkasje Leakage 13 Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damages Skip Tonnasje _ Cause TOTAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo - and so on - Other causes of fire - Insufficient stability - Shifting of cargo - Damage to steering gear - Breakdown of the engine - Manoeuvres of own vessel - Insufficient lookout - Manoeuvres of other vessels - Hull damage - Human failure - Cause not established - Other causes - Unknown - Total 0,11 0,24 0,11 0,01 0,14 0,00 - Percentage 1) $ ,68 1,74 0, ,00 * 0, ,02 0, ,58 0, PARTIAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,49 Percentage 2) 1) Vessels totally lost as a percentage of all vessele of 25 gross 'rns and over. 2) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

15 Tabell 2. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Over, lasting Overloading Brannjeksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, brann- I alt gasser, Skipets kjennemerker år- Total last o.l. saker Spontaneous ignition Other due to causes remnants of of oil, fire gases, cargo and so on I alt 14 Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util- Forstrek- skyv,- kelig ning stabi- av litet last Insuf- Shiftficient ing stabi- of Zity cargo Feil ved styreinnretfling Damage to steering gear Havari av mas- kin- Breakdown of the engine Havari av elektriske installa, Omer, sut0m4 - tikk Ireakdown of electrical installations or automatics ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip - _ - _ - _ 7. _ Bulkskip Andre torrlastskip 13 2 Andre spesialskip') Fiske- og fangstfartoy 7 1 Andre skip br.tonn: Passasjerskip og ferger Fiske- og fangstfartoy 5 _ - - _ Andre skip STØRRELSE br.tonn 14 _ " II * ,, 1 _ - it br.tonn og over ALDER r 0-4år " _ år og over BYGGEMATERIALE Stål- og jernskip Tre- og komposittskip 22 3 Andre materialer - _ 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

16 - Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 15 Mangler ManOvved ManOv- Mangrer- rer- Svikt naviga- eling ing ved Ukjent sjons- fullt Skrog- Andre av av mennes- årsak Uopp- Characteristics of vessel messige vakteget svikt At., andre kelige hjelpe- Cause hold gitt Hull saker g skip skip fak- not Unmidler Insuf- dama- Other Manoeuv- j 1: 01: ent Manoeuv- torer estab- Deficiency ge causes known res of res of Human Zished of naviga- lookown other failure tionaz out aids vessel vessels Total TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, _ - _ - _ including ferries Tankers _ Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels - - _ - _ - - _ Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats - - Other vessels gr. tons: Passenger vessels, including ferries _ Fishing and catcher boats Other vessels SIZE gr.tons II II - - II if II gr.tons and over AGE _ 0-4 years - _i 1 - _ 5-9 II - - "* ' _ it II II _ rr years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron vessels Wood or composite vessels Other material 1) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships qnd siml:zar types of vessez.

17 Tabell 3. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Overlasting Overloading Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, brann- I alt gasser, Skipets kjennemerker år- Total last o.l. saker Spontaneous Other ignition due to causes remnants of of oil, fire gases, cargo and so on 16 Stabilitetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util- Forstrek- skyvkelig ning stabi- av litet last Insuf- Shiftficient ing stabi- of Zity cargo Feil ved styreinnretfling Damage to steering gear Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari av elektriske installasjoner, automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger 41 - Tankskip 33 - Bulk/tankskip 8 1 Bulkskip 15 1 Andre tørrlastskip Andre spesialskip) 4 - Fiske- og fangstfartøy 87 - Andre skip - _ br.tonn: Passasjerskip og ferger _ Fiske- og fangstfartøy 24-5 Andre skip STØRRELSE br.tonn ,, _ ,, br.tonn og over ALDER 0-4 år " " " 53 _ _ " " år og over BYGGEMATERIALE Stål- og jernskip 'Tre- og komposittskip Andre materialer ) Se note 1, tabell 2.

18 Vessels partially lost by qause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 17 Mangler ManOvved ManOv- Mangrernavigarer- Svikt eling sjonsing ved Ukjent Skrog- Andre av fullt av messige mennes- årsak vakt- svikt Areget andre kelige Cause hjelpe,hold Hull saker skip skip fak- not midler Insuf- dama- Other Deficiency Manoeuvtorer ficient Manoeuv- ge estabres of of naviga- Zookown other res of Human Zished causes tional out failure aids vessel vessel Uoppgitt Unknown Characteristics of vessel Total ' _ _ TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, including ferries Tankers Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cqrgo vessels Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats Other vessels gr.tons: Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE gr.tons ff II II If If i gr.tons and over 0-4 years 5-9 " If fr II tr years and over AGE BUILDING MATERIAL Steel or iron vessels Wood or composite vessels Other material 1) See note table 2.

19 Tabell 4. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total 18 Kollisjon Grunn- med støt- fartoy ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr. tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske- og fangstfartøy Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessel br.tonn: gr.tons: Fiske- og fangstfartoy Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons If II II " II II u II II II br.tonn og over gr. tons and over _ _ _ - BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip: Steel or iron vessels: 0-4år years 5-9" II " tt " it " II " II 30 år og over years and over Tre- og komposittskip: Wood or composite vessels: 0-4år years II " II " II " II " II 30 år og over years and over Andre materialer: Other materials: 0-4 år years 5 år og over years and over 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table "" _

20 19 Tabell 5. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, størrelse, byggemateriale og a1der Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total Kollisjon Grunn- med støt- fartøy ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other Fire or Capsi- Leakcollisions explosion zing age Mas- Andre kin-skaskade der Engine Other break- damadown ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr.tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske- og fangstfartøy Fishing and catcher boats br.tonn: gr.tons: Fiske- og fangstfartøy Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons If II II fl If br.tonn og over gr.tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål- og jernskip: Steel or iron vessels: 0-4 år years II 5-9 " " II " fl " If " 30 år og over years and over Tre- og komposittskip: Wood or composite vessels: 0-4år years 5-9 " If " If " rt " ff " If 30 år og over years and over i / _ _ Andre materialer:, Other materials: 0-4 år years 5 år og over years and over.. 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

21 20 Tabell 6. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area I alt Total Kollisjon Grunn- med støt- farty ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Ca-psi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes 3 Lindesnes - Trondheim 5 Nord for Trondheim North of Trondheim Norskehavet Norwegian Sea Skagerak, Kattegatt, Oresund Østersjøen, Finskebukta Baltic Sea, Gulf of Bothnia i Nordsjøen North Sea Kysten av Storbritannia og Nord- Irland (unntatt Kanal-kysten) The coast of Great Britain and Northern Ireland (English Channel coast excluded) Engelske kanal The English Channel Kielerkanalen Kiel Canal Atlanterhayskysten mot Frankrike, Spania, Portugal og Gibraltar The Atlantic coast of France, Spain, Portugal and Gibraltar Nord-Amerikas Atlanterhayskyst, Mexikanske Golf, Karibiske hav, Panamakanalen The Atlantic coast of North America, Gulf of Mexico, Caribbean Sea and Panama Canal Det nordlige Atlanterhav for Øvrig The North Atlantic Ocean excluding coastal waters Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen Mediterranean Sea, the Black Sea and the Suez Canal Afrikas vestkyst The west coast of Africa Sør-Amerikas Østkyst The east coast of South America Det sørlige Atlanterhav for øvrig The South Atlantic Ocean excluding coastal waters Det indiske hays kystområder (Ost-Afrikakysten, ROdehavet, Persiske Golf, Arabiske hav, Bengalbukten) The coastal waters of the Indian Ocean (The east coast of Africa, the Red Sea, the Arabian Sea and the Bay of Bengal) Det indiske hav for øvrig The Indian Ocean excluding coastal waters 1

22 Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area 21 Havområde Grunn- Kolli- Andre Brann/ Mas- Andre sjon Kant- Lekk- I alt støt-kollimed eksplo- kin- ska- ring asje ing sjoner sjon skade der fartoy Det nordlige Stillehavs kystområder (Japanhavet, Kinahavet, Filippinene, Malaysia, Nord- Amerika) The coastal waters of the Pacific Ocean (the Sea of Japan, the China Sea, the Philippine Islands, Malaysia and the west coast of North America) 1 1 Det nordlige Stillehav for øvrig The North Pacific excluding coastal waters Det sørlige Stillehavs kystområder (Australia, Indonesia, SOr-Amerika) The coastal waters of South Pacific (Australia, Indonesia and the west coast of South America) 1 1 Det sørlige Stillehav for øvrig The South Pacific excluding coastal waters Nordishavet The Arctic Ocean SOrishavet Southern Ocean alt Total Tabell 7. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Kollisjon Andre Brann/ Mas- Andre Grunn- med kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skastøt- fartoy I alt soner j sjon ring asje skade der ing Colli- Total Other Fire or Copsi- Leak- Engine Other Groun- sion colli- explo- zing age break- damading with other sions son down ges vessel Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes 13 Lindesnes - Trondheim 109 Nord for Trondheim North of Trondheim Norskehavet Norwegian Sea 1 Skagerak, Kattegatt, Oresund 6 Østersjøen, Finskebukta Baltic Sea, Gulf of Bothnia 6 NordsjOen North Sea 19 Kysten av Storbritannia og Nord- Irland (unntatt Kanal-kysten) The coast of Great Britain and Northern Ireland (English Channel coast excluded) 5 Engelske kanal The English Channel

23 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Kielerkanalen Kiel Canal Atlanterhavskysten mot Frankrike, Spania, Portugal og Gibraltar The Atlantic coast of France, Spain, Portugal and Gibraltar Nord-Amerikas Atlanterhayskyst, Mexikanske Golf, Karibiske hav, Panamakanalen The Atlantic coast of North America, Gulf of Mexico, Caribbean Sea and Panama Canal Det nordlige Atlanterhav for øvrig The north Atlantic Ocean excluding coastal waters Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen Mediterranean Sea, the Black Sea and the Suez Canal Afrikas vestkyst The west coast of Africa SOr-Amerikas østkyst The east coast of South America Det sørlige Atlanterhav for øvrig The South Atlantic Ocean excluding coastal waters 22 Kolli- Grunn- Andre Brann/ Mas- Andre sjon Kant- Lekk- I alt stot- kolli- eksplo-. kin- skamed ring asje ing sjoner sjon skade der fartoy Det indiske hays kystområder (Ost-Afrikakysten, ROdehavet, Persiske Golf, Arabiske hav, Bengalbukten) The coastal waters of the Indian Ocean (The east coast of Africa, the Red Sea, the Arabian Sea and the Bay of Bengal) Det indiske hav for øvrig The Indian Ocean excluding coastal waters Det nordlige Stillehavs kystområder (Japanhavet, Kinahavet, Filippinene, Malaysia, Nord- Amerika) The coastal waters of the Pacific Ocean (the Sea of Japan, the China Sea, the Philippine Islands, Malaysia and the west coast of north America) Det nordlige Stillehav for øvrig The North Pacific excluding coastal waters Det sørlige Stillehavs kystområder (Australia, Indonesia, SOr-Amerika) The coastal waters of South Pacific (Australia, Indonesia and the west coast of South America) Det sørlige Stillehav for øvrig The South Pacific excluding coastal waters Nordishavet The Arctic Ocean SOrishavet Southern Ocean Uoppgitt Unknown. I alt Total

24 Tabell 8. Forliste skip etter ulykkens art og måned Vessels totally lost by type of casualty and month Måned Month I alt Total 23 Kollisjon Grunn- med stot- farty ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other coil& Fire or explosion Capsizing Leak- age sions Mas- Andre kin- skaskade der Engine Other break- damadown ges Januar January 2 Februar February 8 Mars March 3 April 'April 5 Mai May - Juni June 2 Juli July 1 August August 5 September September - Oktober October 1 November November 3 Desember December 7 I alt TotaZ _ Tabell 9. Havarerte skip etter ulykkens art og maned Vessels partially lost by type of casualty and month Kollisjon Grunn- med Maned I alt stot- farty Month Total ing Groun- sion ding with other vessel Andre kollisjoner Other sions Brann/ Mas- Andre eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjon ring asje skade der Fire or Capsi- Leak- Engine Other explo- zing age break- damasion down ges Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December , I alt Total

25 Tabell 10. Forliste skip etter ulykkens art og last Vessels totally lost by type of casualty and cargo Last Cargo I alt Total 24 Kollisjon Grunn- med stot- farty ing Colli- Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas- Andre kolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi- Leak- Engine Other colli- explo- zing age break- damasions sion down ges Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo - - Farlig gass Dangerous gases - Annet Others Ballast In ballast Uoppgitt Unknown _ I alt TotaZ Tabell 11. Havarerte skip etter ulykkens art og last Vessels partially lost by type of casualty and cargo Last I alt Cargo Total Kollisjon Grunn- med støt- fartoy ing Groun- sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other Fire or Capsi- Leakcollisions explosion zing age Mas- Andre kin- skaskade der Engine Other break- damadown ges Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass Dangerous gases Annet Others Ballast In ballast Uoppgitt Unknown I alt Total

26 Tabell 12. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 25 GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn- med Andre stoting fartoy kollisjoner Groun- Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel - Uoppgitt Unknown SKIPETS HASTIGHET SPEED OF THE VESSEL Under 2 knop Under 2 knots ,9 II knots ,9 Ii II II 10-14, II 15-19, knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown - - LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Dag Daylight 4 4 Natt Darkness Uoppgitt Unknown - - VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog, Regn og snotykke Rain ordrifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown _ SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles ,9 H If II nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale3 3 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea 9 Noe/hy sjo Moderate to rough sea 5 Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard 5 Uoppgitt Unknown

27 Tabell 13. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 26 GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn- med Andre stoting fartoy kollisjoner Groun- Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Apent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kånal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS HASTIGHET SPEED OF THE VESSEL Under 2 knop Under 2 knots ,9 knots 69 34, , , , knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown 2 LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Dag Daylight Natt Darkness Uoppgitt Unknown VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog Regn og snotykke Rain or drifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles II II?I II 2-4, nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLDSEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/hy sjo Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown

28 27 Tabell 14. Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak I alt Total Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, branngasser, årlast o.l. saker Spontaneous Other ignition causes due to of remnants of fire oil, gases, cargo and so on Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Svikt installa- ved Ukjent sjoner, mennes- årsak autama- kelige Cause tikk fak- not Breakdown torer estabof electri- Human Zished cal instal- failure Zations or automatics Andre årsaker Other causes Lastèrom/tanker Cargo holds or tanks 1 1 Maskinrom Engine room 3 3 Innredning Accommodation 2 2 Andre steder Other places 1 1 I alt Total Tabell 15. Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak Selvantennelse p.g.a. olje- Andre rester, branngasser, år- I alt last o.l. saker Total Spontaneous Other ignition causes due to of remnants of fire oil, gases, cargo and so on Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Svikt installa- ved Ukjent sjoner, mennes- årsak automa- kelige Cause tikk fak- not Breakdown torer estabof electri- Human Zished cal instal- failure Zations or automatics Andre Arsaker Other causes Lasterom/tanker Cargo hold's or tanks 4 2 Maskinrom Engine room 9 Innredning Accommodation 28 Andre steder Other places 1 Uoppgitt Unknown I alt Total

29 Tabell 16. Tap av menneskeliv som folge av forlis Loss of life due to total lose Ulykkens art Cause of casualty 28 Passe- Andre I alt Besetning Crew sjerer personer TotalNordmenn Utlendinger Passenc4h1;rrsd Norwegians Foreignersgers Brann/eksplosjon Fire or explosion Kantring Capsizing Lekkasje Leakage 2 2 I alt Total Tabell 17. Tap av menneskeliv som folge av havari Loss of life due to partial loss Ulykkens art Cause of casualty Besetning Crew I alt Total Nordmenn Utlendinger Norwegians Foreigners Andre personer om bord Others on hoard På annet På utennorsk landsk skip skip On other On Norwegian foreign vessel vessel Kollisjon med farty Collision with other vessel Brann/eksplosjon. Fire or explosion I alt Total Tabell 18. Forliste skip Vessels totally lost Ar Year Forliste skip 1) Vessels totally lost 1) Forlisprosent 2) Percentage 2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels Tonnage Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons , , , , ,59 0,06 0,23 0,49 0,17 0,51 1) For årene forliste skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) For årene forliste skip i prosent av alle skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip i prosent av alle skip, på 25 bruttotonn og over. 1) For the years vessels of 50 gross tont and over totally lost. From 1970 vessels of 25 gross tons and over totally lost. 2) For the years vessels totally lost as a percentage of all vessels of 50 gross tons and over. From 1970 vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

30 29 Dato Date 2. Skipets navn Name of the vessel Kjenningssignal Signal letters 3. Hjemsted Port o re istration 24/2 1. Altsula LLNV Kristiansund N. 6. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name 4. Bruttotonn 7. Gross tons 5. Byggeår Year of 8. construction Byggemateriale Building material Tre- og komposittskip Skipets art Type of vessel Ulykkens art Type of casualty Ulykkens årsak Cause of casualty 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. ManOvrering av eget skip 10. Annet Kåpa varde 13. v/farmandsøy lykt nord for Stoksund, Sør-Trøndelag Vedleggl Appendix Skipets last 12. Tallet pa omkomne Cargo of the vessel Number of lost 11. Ulykkessted lives Place of 13. Andre opplysninger casualty Other information Dårlig sikt, stor avdrift 2/4 1. Boknasund 2. LLDX 3. Kopervik Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. BOmlafjorden Mangelfullt vakthold 21/2 1. Busen 2. LDKM Stål- og jernskip 7. Fiske- og fangstfarty 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Fisk SOrOysundet i 13. Årsaken ukjent Finnmark foreløpig 18/11 1. Cerno 2. JXUA 3. Arendal Stål-og jernskip 7. Tankskip 8. Grunnstøting 9. Ukjent årsak 10. Ballast Afrikas vestkyst /7 1. Combi 2. LIVV 3, Bergen Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. Kantring 9. Ukjent årsak 10. Stykkgods 11. Oslofjorden /8 1. Fernbank 2. LATJ Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. Grunnstøting 9. Andre årsaker 10. Ballast 11. Hong Kong havn Drevet på land under tyfon 17/2 1. Ferncastle 2. LKBQ Stål- og jernskip 7. Tankskip 8. Brann, eksplosjon i lasterom, tanker 9. Andre brannårsaker 10. Ballast 11. Atlanterhavskysten Eksplosjonsårsaken ikke sikkert fastslått da skipet sank 20/8 1. Framy 2. LFFS Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer 10. Stykkgods 11. Gjeslingene Ost av Lindesnes Påfølgende bram og kondemnasjon 11/3 1. Gerd I 2. LENC 3. Svolvær Tre- og komposittskip 7. Annet torrlastskip 8. Kollisjon med fartøy 9. Svikt ved menneskelige faktorer 10. Stykkgods 11. Solbergsfjorden ved Harstad /11 1. Hanna I 2. LGFE Tre- og komposittskip 7, Annet tørrlastskip 8. Andre kollisjoner 9. Andre årsaker 10. Bulklast 11. Vestfjorden Kollisjon zed ukjent gjenstand med lekkasje og totalhavari til følge 24/3 1. HarOyfjord 2. LLZB 3. Ålesund Fiske- og fangstfartøy Tre- og 8. komposittskip 9. Brann, eksplosjon i maskinrom Andre brannårsaker 10. Fisk 11. FrOyabanken på fiskefeltet Automatisk sentralfyranlegg i maskinrom sluknet. Tok fyr under kjelen og rundt da anlegget skulle tennes

31 30 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 2/4 1. Høgholm 2. LNCA 3. Trondheim Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn 5. Byggeår 6. Byggemateriale 7. Skipets art 10. Skipets last 12. Tallet pa om- 8. Ulykkens art 11. Ulykkessted komne 9. Ulykkens årsak 13. Andre opplyaninger Annet tørrlastskip Brann, eksplosjon 6. Tre- og i maskinrom komposittskip 9. Andre brannårsaker 10. Stykkgods Kvaløy i Flat- 13. Brudd i sveis anger,n.-trondelag på eksosrør må antas å være årsak, men er ikke klarlagt 21/12 1. Jark 2. LAUW 16/2 1. Joge 2. LEKZ 3. Trondheim Stål- og jern- 9. skip Stål- og skip jern- 9. Annet tørrlastskip Kantring Skrogsvikt Annet tørrlastskip Kantring Ukjent årsak 10. Stykkgods Nord-Atlanteren 13. Ikke ferdigbehandlet 10. Stykkgods Porsangerfjorden 13. Fartøyet fikk slagside og sank. Sannsynligvis dårlig S tabilitet 11/ Kongsvik 4. LGOO 5. BodO Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods GrunnstOting 11. Helgelandskysten, Mangelfullt vakthold Nordland 30/4' / Kvalungen 4. LLET 5, Svolvær 6. Lillesund 4. LKLE 5. Hammerfest Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip 7. Fiske-; f og fangst- 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Ballast Ved Henningsvær 13. Beruset besetning som senere ikke har kunnet gjøre rede for hva som egentlig skjedde 10. Fisk U. Breivikfjorden 13. Forlisårsak i Finnmark ukjent. Det ble smell i motorrommet, og vannet strømmet inn 17/ Lin Sue 4. LNOQ 5. Oslo Annen type Brann, eksplosjon 11. Stål- og jern- i maskinrom skip 9. Andre brannårsaker Ballast Kysten av Portugal Ikke ferdigbehandlet 19/ Maraton 4. JXSB 5. Haugesund Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Annet Storkolla, Folla, 13. N.-Trøndelag 8. GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer Hjelpomakin stoppet p.g.a, mangel på olje. Hovedmaskin stoppet av mangel på kjøling. Ikke strom til å drive pumper 14/4 1. Miller LJOF Krager0 6. Tre- og komposittskip 7. Annet torrlastskip 8. Brann, eksplosjon andre steder 9. Andre brannårsaker 10. Ballast mil sydost av 13. Lyngør - Skipet oppbrent til vannlinjen. Vraket forsvant. Gnistdannelse i eksosrør 14/6 1. Molli LLCK Troms0 6. Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 10. Ballast Utenfor Makkaur Brann, eksplosjon fyr, Finnmark i innredning 9. Ukjent årsak - Sannsynligvis feil ved oljeovnen 27/2 * 1. Mot LMHR Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Fisk Utenfor Honnings- 13. våg, Norskekysten

32 31 Dato. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Wemsted 6/10 1. Ragnvald 2. LINY Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak Tre- og komposittskip 10. Skipets last 11. Ulykkessted 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods 8. Lekkasje 11. Stadthavet 9. Ukjent årsak 12. Tallet pa omkomne 13. Andre opplysnin'er /8 1. Rosa II 2. UTE 3. Trondheim Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Bulklast Helgelandskysten, 13. Lekkasjen kunne Nordland ikke stedfestes 1/6 1: ROstbanken 2. LNCR 3. Svolvær 7/1 1. Seilfjell 2. LFGY 3. Måløy 9/11 1. Senjafjord 2. LMKB 3. Harstad Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangst- 10. fartøy GrunnstOting 9. Svikt ved menneskelige faktorer 7. Fiske- og fangst- 10. fartoy Kantring 9. Ukjent årsak Fisk Helnes fyr på 13. Skipperen sov- Magerøy i net ved roret Finnmark Fisk Nordsjøen, 13. Forsvunnet antakelig 40 mil under full vest av Fedje storm 7. Fia:tz-, f og fangst- 10. Ballast Vest for Andøy GrunnstOting 9. Ukjent årsak 10/8 1. Skavnes 2. LGOE 3. Ålesund Tre- og komposittskip 7. Fiske-y f og fangst- 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Ballast 11. Nord for Trondheim /2 1. Slidre Timur 4, LALL Stål- og jernskip 7. Annet tørrlastskip GrunnstOting Svikt ved menneskelige faktorer Stykkgods Australia- Østkyst /12 1. Sollys 2. LLLE 3. Harstad Tre- og komposittskip 7. Fiske- og fangstfartøy 8. Brann, eksplosjon i innredning 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Harstad havn Saken ikke aysluttet 18/2 1. Stjerna 2. LHLK 3. Troms Tre- og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Ballast 8. Lekkasje 11. Tromsøysundet 9. Andre årsaker Sannsynligvis lekkasje i bunnen 30/4 1. SOrli Annet tørrlastskip 10. Ballast LHNX GruhnstOting 11. Osterfjorden Tre- og 9. Svikt ved menneskekomposittskip lige faktorer 4. 8/ Vesleper LCJU 5, Ålesund 6. Stål- og jern- 8. skip 9. Fiske- og fangstfartøy Kantring Ukjent årsak 10. Fisk På Nordkappbanken,13. Sviktende langca. 5 n.mil nord skipsskott anfor Nordkapp tatt årsak. Kantret under innpumping av last 24/12 1. Vestervåg 2. LDOM Annet tørrlastskip 10. Bulklast Kantring 11. Utenfor Lista 6. Stål- og jern- 9. Forskyvning av lasten skip

33 32 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 28/3 1. Vestrefjord 2. LMTM 3. Steinkjer Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged; by vessel's name (cont.) 4. Bruttotonn Byggeår Byggemateriale 9. Skipets art 10. Skipets last 12. Tallet pi om- Ulykkens art 11. Ulykkessted komne Ulykkens årsak 13. Andre opplysninger Annet tørrlastskip10. Stykkgods Kantring 11. Helgelandskysten 13. Dårlig surret 6. Stål- og jern- 9. Forskyvning av lasten dekkslast. Ikke skip skalkede luker. Overlastet 20/12 1. Viking Anton Annet tørrlastskip 10. Bulklast LAVD Lekkasje 11. I Nordsjøen 13. Slagside under 3. Ålesund 6. Stål- og jern- 9. Ukjent årsak sterk storm skip 2/12 1. Vaagstein LGEK MA Tre- og 8. komposittskip 9. Fiske- og fangst- 10. fartøy 11. Kollisjon med fartoy Manøvrering av eget skip Ballast 12. Ulvesundet i 13. maloy

34 33 Vedlegg2 Appendix 2 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on partial losses alphabetically arranged; by vessel's name Dato. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på Date Name of the vessel Port of registration Type of casualty omkomne 2. Kjenningssignaler 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak Number of Signal letters Gross tons Cause of casualty lost lives 3/7 1. Agena 3. Trondheim 2. LNSJ /1 1. Agn I 3. Troms0 2. LLHQ /8 1. Aldor Ingebrigtsen 3..Troms0 2. LKPP /3 1. Alf Snorre 3. Sortland 2. LKNB /2 1. Alflid 3. Harstad 2. LFKB /8 1. Altnes 2. LCNM /11 1. Altnes 2. LCNM Maskinskade 6. Havari av maskineri 6. Andre årsaker 16/10 1. Anatina 3. Kristiansand S. 5. Brann, eksplosjon i innredning 2 2. LHOW Andre brannårsaker 25/2 1. Anna G 2. LCOD 7/9 1. Anna G 2. LCOD 1/3 1. Anna Lovise 2. LGIP 1/6 1. Anna Vikan 2. LHZI 11/11 1. Arcibus 2. LESJ 13/4 1. Arkturus 2. LAZP 18/4 1. Askelad I 2. LFMN 8/7 1. Aspirant 2. LDJG 27/1 1. Astrid Bakk 2. LJAB 21/11 1. Atlegutt 2. LDUW 1/6 1. Audtun 2. JXEG 30/5 1. Aurora I 2. LKRA 28/10 1. Aurora I 2. LKRA 4/8 1. B.M. Evensen 2. LCLW 30/8 1. B.P JXBX Trondheim BodO Haugesund Troms Svolvær Molde Trondheim Trondheim BodO BodO Svolvær Mangelfullt vakthold 6. Mangelfullt vakthold 6. Mangelfullt vakthold, 6. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 6. Andre årsaker 6. Mangelfullt vakthold

35 34 Dato 30/3 18/12 16/8 28/10 30/6 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged!, by vessel's name (cont.) 1. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på 2. Kjenningssignaler 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 1. Baltique 2. LHBL ManOvrering av andre skip 1. Baltique 2. LHBL ManOvrering av andre skip 1. Bandeirante 2. JXLE Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 1. Bastant 2. LDOX Beaumont 3. Moss 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LJES Andre brannårsaker 30/11 1. Berby 2. LAUH Havari ved elektriske installasjoner, automatikk 27/7 1. Berge Commander 3. Stavanger 2. JXDD Kollisjon med fartøy 6. ManOvrering av andre skip 20/8 1. Berge Sigval 2. LLOU 3/12 1. Bergljot 2. LCXZ 13/10 1., Bergmann 2. JWQZ 16/10 1. Bergo 2. JXNL 31/3 1. Berton Kiil 2. LAHS 19/9 1. Besna 2. LADH 12/11 1. Biala 2. LAJB 21/1 1. Bianca 2. LHLL 27/3 1. Bibba 2. LHDX 24/3 1. Bios 2. LFNA 16/4 1. Birkenes 2. LLRK 26/8 1. BjerkOsund 2. LAOC 21/3 1. Bjogna 2. LGBO 3. Stavanger Sarpsborg Hammerfest TOnsberg Trondheim Trondheim TOnsberg Kristiansund N Kollisjon med fartøy 6. ManOvrering av andre skip 5. GrunnstØting 6. Andre årsaker 5. GrunnstØting 5. Brann, eksplosjon i lasterom, tanker 6. Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.l. 6. Mangelfullt vakthold 6. Feil ved styreinnretning 6. ManØvrering av andre skip 11/9 1. Venus (Black Prince) 2. LHXI (Kristian- 5. Andre skader sand S.) 6. Feil ved styreinnretning /11 1. Bleikvassli 2. LAVH 8/11 1. Blue Lady 2. LAKG 11/11 1. Bogodd 2. LLIL 3. Mo Troms ManØvrering av eget skip 5. Lekkasje 6. Ukjent årsak

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702329 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A950 SJØULYKKESSTATISTIKK 1977 MARINE CASUALTIES 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 IS 8253708408 FORORD SjOulykkesstatistikk 1977

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 20 sjøu LYKKESSTATISTI KK 978 MARINE CASUALTIES 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 7 2 SJØULYKKESSTATISTIKK 970 MARINE CASUALTIES 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 034 9 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 8 SJØULYKKESSTATISTIKK 980 MARINE CASUALTIES 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 82-537- 238-3 I SSN 0332-8007 FORORD Sjøulykkesstatistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SJØULYKKESSTATISTIKK 979 MARINE CASUALTIES 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 795 SJØULYKKESSTATISTIKK 975 MARINE CASUALTIES 975 TATSTISK SENTRALBY RÅ CENTRAL

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 279 SJØULYKKESSTATISTIKK 1981 MARINE CASUALTIES 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1753-9 ISSN 0332-8007 FORORD SjOulykkesstatistikk 1981 inneholder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2046-7 ISSN 0332-8007 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Sjøtransport ANDRE EMNEORD Borefartøysuhell Dødsfall Forlis

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B387 SJØULYKKESSTATISTIKK 98 MARINE CASUALTIES 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 983 ISBN 8-537-96-7 ISSN 033-8007 EMNEGRUPPE Sjøtransport STI KKORD Forlis Havari

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet Arbeidsmøte Nødslep i Nordområdene, 25. november 2015 Ørjan Selvik Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Oversikt presentasjon A-LEX prosjektbeskrivelse A-LEX

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Handelsflåten 2001 The Norwegian Merchant Fleet 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009 Ole Sævild Managing Director Sea Cargo PROGRAM: Luftslott ved sjøen? Hva skal vi med ny storhavn på Vestlandet SEA-CARGO Sea-Cargo connecting West-Coast

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge KSBedrift Havn Gardermoen 2. November 2017 Hans Anton Tvete, Senior Researcher 02 November 2017 1 DNV GL 2017 02 November 2017 SAFER, SMARTER, GREENER

Detaljer

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015 Notat Ulykkesstatistikk næringsfartøy 215 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER 7.3.216 SAMMENDRAG 215 karakteriseres ved en moderat økning i antallet registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Skipsfart og ressurser i nord

Skipsfart og ressurser i nord Skipsfart og ressurser i nord Mulighetene for Nord-Norge Kyst- og havnekonferansen 2011 Kystverket Troms og Finnmark, Honningsvåg 9-10. november 2011 Jan Magne Markussen Daglig leder, seniorforsker Ocean

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Service, forenkling og tilrettelegging for skipsanløp. Jon Leon Ervik, NCA

Service, forenkling og tilrettelegging for skipsanløp. Jon Leon Ervik, NCA Service, forenkling og tilrettelegging for skipsanløp. Jon Leon Ervik, NCA Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur Farleder Navigasjonsinstallasjoner Fiskerihavner Maritime tjenester Los Trafikkovervåking/kontroll

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr.

Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr. Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr. Sonnich Meier, Bjørn Einar Grøsvik, Kjell Westrheim, Are Salthaug

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene.

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Trond Dahlberg, Tschudi Kirkenes Skrugard 1 Favorable location Norway and Russia s signing of new delimitation agreement.

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Norwegian Coastal Administration takes responsibility - along the sea route

Norwegian Coastal Administration takes responsibility - along the sea route Norwegian Coastal Administration takes responsibility - along the sea route Our vision is to develop the coast and sea area to be the safest and cleanest of the world Distriktskontorer Arendal Haugesund

Detaljer

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond NOx-reduserende tiltak - virkemidler Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond Stord, 24. oktober 2012 Nox-avgift i Norge siden 2007 Avtale mellom 15 næringslivsorganisasjoner og norske myndigheter

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot Sannsynlighet for akutt oljeforurensning -

Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot Sannsynlighet for akutt oljeforurensning - Forvaltningsplan Barentshavet - Formål og organisering - Dagens skipstrafikk og prognose mot 2025 - Sannsynlighet for akutt oljeforurensning - Senario for akutt hendelse - Konsekvenser for miljø - Konsekvenser

Detaljer

Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff

Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff HYDROGRAPHIC DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Hanne Hodnesdal Statens kartverk Sjø Programmøte i MAREANO Bergen 29-30 May 2011 MAREANO

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Den Norske Gasskonferansen 11.04-2013 Gunnar Helmen Markeds segmenter Marine Industri Kjøretøy Verdikjeden industri...vårt

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Hva skjer på Sørlandet? Et glimt fra Marinteknisk aktivitet i Arendal

Hva skjer på Sørlandet? Et glimt fra Marinteknisk aktivitet i Arendal Hva skjer på Sørlandet? Et glimt fra Marinteknisk aktivitet i Arendal Sevan Marine - 3.desember 2010 Marinteknisk Avdeling Page 1 MCG - 1991 Momentfritt laste og offloading system for shuttletankere and

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN. Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik

Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN. Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik Partners at present: Wood Pharmacy IVD tools Metallurgy Alimentary Fish feed Sensors/instrumentation

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Innledning om mikroplast. Utfordringer. internasjonalt samarbeid om løsninger. v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet

Innledning om mikroplast. Utfordringer. internasjonalt samarbeid om løsninger. v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet Innledning om mikroplast Utfordringer internasjonalt samarbeid om løsninger v. Runar Mathisen, Miljødirektoratet Mikroplast utfordringer: produseres enorme mengder plast det meste av marint søppel

Detaljer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer Sjøfartsdirektoratet Haugesund Organisasjonskart 2010 O. Akselsen Sjøfartsdirektør (198) S. Gude Ass Sjøfartsdirektør B.E.Pedersen Avd. direktør strategisk sikkerhet (S) (5) E.Fjon Avd.direktør kommunikasjon

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

jernbanetransporter i nord

jernbanetransporter i nord Potensialet for internasjonale jernbanetransporter i nord Tromsø 19. august 2010 Av Stig Nerdal Transportutvikling AS & Union Internationale des Chemins de Fer Barents railways -main structures TRANSPORTUTVIKLING

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip LNG som drivstoff til skip Økonomiske betingelser for videre utvikling Martin Wold 26.03.2014 1 DNV GL 2013 26.03.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda Status og forventet utvikling Alternative drivstoff

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer