SJØULYKKESSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 279 SJØULYKKESSTATISTIKK 1981 MARINE CASUALTIES 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN ISSN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 1981 inneholder opplysninger om forlis og havarier av norske skip og om tap av menneskeliv som følge av slike sjoulykker. Statistikken er lagt opp på samme mate som foregående ar. Statistikk over sjoulykker ble for årene utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet og for de første fem ar offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 1911 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkesstatistikk: Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med Førstesekretær Eva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 13. april 1982 Arne Oien Leif Skaug

5 PREFACE The publication Marine Casualties 1981 contains data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The statistics 'appear without changes from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 1911 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. As from 1970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Ms. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 13 April 1982 Arne Oien Leif Skaug

6 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel 1. Formal 9 2. Opplegg og gjennomføring Statistikkgrunnlag og datainnsamling Omfang Offentliggjøring av registre over forliste og havarerte skip 9 3. Feilkilder 9 4. Begreper og kjennemerker Merknader til tabellene 10 Tekst på engelsk 10 Tabelldel 12 Vedlegg 1. Definisjon av havområder Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Oppgaveskjema 49 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 51 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 58 Standardtegn i tabeller - Null 0,00 Mindre enn 0,005 av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Index of tables 8 Text 1. Purpose 2. Survey design 2.1. Statistical basis and collection of data 2.2. Coverage 2.3. Publishing of registers on vessels totally and partially lost 3. Errors 4. Terms and variables 5. Comments to the tables Tables 12 Annexes 1. Description of geographical areas 2. Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel 3. Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel 4. Questionnaire Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) Explanation of Symbols in Tables - Nil 0,00 Less than of unit employed

8 7 TABELLREGISTER Side 1. Forliste skip Tap av menneskeliv som folge av forlis Havarerte skip Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip etter ulykkens art og årsak Havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/storrelse/alder/byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/storrelse/byggemateriale og alder Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord 31

9 8 INDEX OF TABLES Page 1. Vessels totally lost Loss of life due to total loss Vessels partially lost Loss of life due to partial loss Vessels totally lost by type and cause of casualty Vessels partially lost by type and cause of casualty Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Vessels partially lost by type of casualty and cargo of vessel Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels partially lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Vessels totally lost by fire or explosion, Ly cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak 31

10 9 1. FORMAL SjOulykkesstatistikken skal gi opplysninger om tallet på forliste og havarerte skip. Skipene blir fordelt etter ulykkens art og.årsak, etter skipenes art, storrelse, alder o.l. og etter havområde. For grunnstotinger og kollisjoner blir det også gitt opplysninger om omstendigheter ved ulykken, som \MT- og vindforhold, skipets fart m.m. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Statistikkgrunnlag og datainnsamling SjOulykkesstatistikken lages på grunnlag av oppgaver fra landets seks sjofartsinspektorer. SjOfartsinspektOrene er underlagt Sjofartsdirektoratet, og statistikken er lagt opp i nært samarbeid med dette direktorat. OffentliggjOringen skjer i samsvar med 15 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni SjOfartsinspektOrene fyller ut og sender oppgaveskjemaer til Statistisk Sentralbyrå over de sjoulykker de får melding om, og som de mener er av en slik art at de bor være med i statistikken. Ved vurderingen av om ulykken skal være med eller ikke, tas det blant annet hensyn til om skaden er av betydning eller ikke, vurdert i forhold til omfanget av skaden på skipet, reparasjonstidens lengde, ansvarsforhold m.m. Etter Ønske fra SjOfartsdirektoratet ble oppgaveskjemaet noe mer spesifisert fra og med 1979 (jfr. vedlegg 4 i denne publikasjon med vedlegg 4 i NOS Sjoulykkesstatistikk 1978). Det Okte omfang av skipsfart i forbindelse med oljeboring har fort til at en under type skip har fort inn "borefartoy" som omfatter flyttbare plattformer og boreskip. Under skipets last er oljeboringsutstyr fort inn som egen post. Dessuten er inndelingen etter skipets byggemateriale, ulykkens art og årsak og omstendigheter ved ulykken noe mer spesifisert enn tidligere Omfang Statistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Statistikken omfatter ikke utenlandske skip i norske farvann. Fra 1979 omfatter statistikken også borefartoyer (jfr siste avsnitt). Av personulykker tas bare med dodsfall som er en direkte folge av sjøulykken. Skadde personer ved sjulykken er ikke med, heller ikke drepte eller skadde personer i samband med arbeidsulykker eller arbeidsforhold om bord OffentliggjOring av reeistre over forliste og havarerte skip (jfr. vedlegene 2 og 3) Statistisk Sentralbyrå pleier ikke å offentliggjore registre med opplysninger am den enkelte oppgavegiver. Vedleggene 2 og 3 inneholder imidlertid opplysninger om de enkelte forlis og havarier. Disse er gitt i medhold av 15 i lov om statskontroll med skips sjodyktighet av 9. juni 1903 og etter beslutning av Sj0fartsdirektoratet. 3. FEILKILDER SjOfartsinspektOrene avgjor om en ulykke skal regnes som forlis eller havari, og tar standpunkt til hva som skal oppgis som ulykkens art og årsak. Imidlertid skal statistikken være aktuell, og fristen for innsending av oppgavene er snau. Dette Urer til at sjofartsinspektoren i mange tilfelle må fylle ut oppgaveskjemaet fr saken er aysluttet og alle nodvendige opplysninger foreligger. Resultatet kan bli at den kode som er fort opp, særlig for ulykkens årsak, kan bli endret etter at statistikken er offentliggjort. Grupperingen på forlis eller havari kan også bli endret, jfr. avsnitt 4.

11 10 Den snaue tidsfristen kan fore til at statistikken ikke får med enkelte ulykker som sjøfartsinspektøren forst far melding om etter at statistikken er ferdig. 4. BEGREPER OG KJENNEMERKER Forlis er definert som totaltap av skip. Havari er definert som skade på skip og som kan repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En bat som er sunket, og altså regnet som forlist, kan seinere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som f.eks. etter brann i forste omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, seinere blir kondemnert, slik at den burde ha vært regnet som forlist. 5. MERKNADER TIL TABELLENE I en del tabeller ( 1, 3, 5 og 6) er det regnet ut forlis- og havariprosenter. Det vil si at tallet på og tonnasjen av forliste, henholdsvis havarerte skip, er regnet i prosent av tallet på og tonnasjen av alle skip på 25 bruttotonn og over. Statistisk Sentralbyrås statistikk over alle registrerte skip omfatter ikke borefartøyer (plattformer). En har heller ikke noen annen sikker oversikt over tallet på og tonnasjen av borefartøyer. Som det gar fram av punkt 2.1 er det bestemt at borefartøyer skal være med i sjøulykkes - statistikken. I 1980 forliste plattformen "Alexander L. Kielland" på bruttotonn. Plattformen "Henrik Ibsen" på henholdsvis og bruttotonn (fr og etter ombygging) hadde 2 havarier. En har funnet det riktig a trekke disse ulykkene ut av massen av forliste og havarerte skip for utregning av forlis- og havariprosenten, og har i de aktuelle tabeller markert dette med fotnoter. 1. PURPOSE The statistics on marine casualties aim at providing information about the number of Norwegian ships which are partially or totally lost. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty and geographical area. For groundings and collisions information is also given about special circumstances which may have had an effect on the casualties. 2. SURVEY DESIGN 2.1. Statistical basis and collection of data Statistics on marine casualties are based on reports from the six Maritime Investigators in the country. The Maritime Investigators are subordinated to the Directorate of Shipping, and the principles for the statistics are set up in co-operation with this directorate. The Maritime Investigators complete and send to the Central Bureau of Statistics reports about marine casualties when the damage is of a certain importance. As from 1979, the Directorate of Shipping wanted a more detailed questionnaire (see annex 4 in the present issue against annex 4 in NOS Marine Casualties 1978). The more important addition in the statistics is "drilling unit" as a type of vessel. Drilling units comprise drilling vessels and mobile platforms.

12 Coverage The statistics comprise Norwegian vessels of 25 gross tons and over which are totally or partially lost during a year. Casualties with foreign vessels are not included. Drilling units (see 2.1) are included as from The statistics cover lives lost, caused by the marine casualties, whereas persons being killed or injured during their work or due to working conditions on board are not included Publishing of registers on vessels totally and partially lost (see annexes 2 and 3) The Central Bureau of Statistics usually does not publish information about a single person or case. In annexes 2 and 3, however, some details are given about total and partial losses of vessels. This publishing is decided by the Directorate of Shipping according to 15 in "The Act relating to public control of the seaworthiness of ships". 3. ERRORS The Maritime Investigators decide if the accident is to be grouped as a total or partial loss, and they also chose the codes for type and cause of the casualty. The demand on a rapidly available statistics may have the consequence that Maritime Investigators often have to complete the forms before all information is available. The codes, especially for the cause of the casualty, may therefore be altered after the statistics have been published. 4. TERMS AND VARIABLES The distinction between vessel totally or partially lost is not always clear. Thus, a vessel which seems to be totally lost, can later be raised and repaired. A damage on a partially lost ship can also be so serious that later it is considered not worth-while to repair it. 5. COMMENTS TO THE TABLES In some tables (1, 3, 5 and 6), the number and tonnage of totally and partially lost vessels are given as percentages of all registered vessels. As from 1979, drilling units are to be included in the statistics on marine casualties, but the statistics on all registered vessels do not comprise drilling units. During the year 1980, the platform "Alexander L. Kielland" of gross tons was totally lost. The platform "Henrik Ibsen" of gross tons and gross tons, respectively, (owing to rebuilding) had 2 partial losses. These casualties are withdrawn from the number and tonnage of all totally and partially lost vessels when calculating the percentages.

13 Tabell 1. Forliste skip Vessels totally lost. 19?? Ar Year 12 1) I) Forliste skip Vessels totally lost Forlis_prosent2) Percentaqe 2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tone ,51 0, ,57 0, ,45 0, ) ) 0,58 0, ,46 0,02 1) Forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. 3) Av dette 1 borefartøy (plattform) på bruttotonn som ikke er regnet med i forlisprosentene (Alexander L. Kielland). 1) Totally lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Totally lost vessels as a percentage of all Vessels of 25 gross tone and over. 3) Of which 1 drilling unit (platform) of gross tons which is excluded from the percentages (Alexander L. Kielland). Tabell 2. Tap av menneskeliv som følge av forlis Loss of life due to total loss Personer om bord Personer utenfor skipet Persons on board Persons outside the vessel ArPå annet På uten- Besetning Crew Ulykkens art I alt Passa- norsk landsk Andre Year Total Nord- Utlen- sjerer Andre skip skip steder Type of casualty menn dinger Passen- Others On other On Other Norwe- Foreig- gers Norwegian foreign places gians ners vessel vessel ) 13 1 _ Grunns tøting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Kollisjon med borefartity 1) Collision with drilling unit l) Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon Fire, explosion I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room I innredning In accommodation - Andre steder Other places. Kantring Capsizing 6 6 Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage... - Uoppgitt Unknown _... - _ _ - _ - - _ - _ _ _, -- - I) Omfatter boreskip og flyttbare boreplattformer. 2) Av dette 1 borefartøy (plattform) med 123 omkomne (Alexander L. Kielland). 1) Comprising drilling vessels and mobile drilling platforms. 2) Of this 1 drilling unit (platform) with 123 lost lives (Alexander L. Kielland).

14 Tabell 3. Havarerte skip Vessels partially lost Havarerte skip Ar 1 Vessels partially lost 1) SkipTonnasje Year Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons 13 Havariprosent 2) Percentage 2) Skip Tonnasje , , , ) ) 4, ,85 5,20 4,55 5,87 5,38 3,86 1) Havarerte skip på 25 bruttotonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip p 5 bruttotonn og over. 3) Av dette 2 borefartøyer (plattformer) på til sammen bruttotonn som ikke er regnet med i havariprosentene. 1) Partially lost vessels of 25 gross tons and over. 2) Partially lost vessels as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 3) Of which 2 drilling units (platforms) of total gross tons which are excluded from the percentages. Tabell 4. Tap av menneskeliv som følge av havari Loss of life due to partial loss Personer om bord Personer utenfor skipet Persons on board Persons outside the vessel Ar På annet PA uten- Besetning Crew Ulykkens art I alt Passa- norsk landsk Andre Year Total Nord- Utlen- sjerer Andre skip skip steder Type of casualty menn dinger Passen- Others On other On Other Nome- Foreig- gers Norwegian foreign places gians ners vessel vessel I _ Grunnstoting Grounding Kollisjon med fartøy Collision with other vessel 1) Kollisjon med borefartøy Collision with drilling unit 1) Andre kollisjoner Other collisions Brann, eksplosjon Fire, explosion I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room I innredning In accommodation Andre steder Other places. Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Andre skader Other damage I) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

15 14 Årsak Skip Vessels alt GrunnstOting Total Grounding Tonnasje Tonnas e Br.tonn Gr. tons Tabell 5. Forliste skip etter ulykkens art og årsak Skip vessel 11±,ILIELLL Kollisjon Kollisjon med med fartøy borefartøy Collision Collision with other with dril- Andre kollisjoner Other collisions Ton-Ton- Ton- Ton- Skip Skip Skip nasje nasje nasje nasje Br. tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn I alt Forlisprosent 1) 0,46 0,02 0,04 0,00 0,04 0,01 Brann-/eksplosjonsårsaker Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Sveising/brenning Andre brannårsaker Stabilitetsvansker Utilstrekkelig stabilitet 1 74 _a Forskyvning av lasten Overlasting Maskinhavarier Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Navigasjon, vakthold o.l. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Feil ved sjøkart eller andre nautiske publikasjoner Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy Mangelfullt vakthold Manøvrering/navigering av annet Diverse Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsqk Andre årsaker Uoppgitt ) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br. tonn og over.

16 - 15 Vessels totally lost by typpeand cause of casualty Brann, Andre Maskinskade eksplosjon Kantring Lekkasje skader Uoppgitt Fire, Engine Capsizing Leakage Other Unknown explosion breakdown damages Cause Skip Skip Tonnasje Tonnasje Skip Ton- Ton- Ton- Skip Skip Skip nasje nasje nasje Tonnasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn ,10 0,00 0,12 0,01 0,14 0,00 0,02 0,00 Total Percentage 1) _ Fire or explosion Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo etc. Damage to electric installations Welding/burning Other causes of fire Lack of stability Insufficient stability Shifting of cargo _ - Overloading Technical failure Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical _ installations orautomatics nal aids Navigation, guard etc. Deficiency of navigatio- Incorrectness in charts or other nautical publi- cations Manoeuvres/navigation of own vessel/drilling unit Insufficient lookout Manoeuvres/navigation of - other vessel/drilling unit _ Various causes Hull damage _ - Human failure _ - Other causes Unknown 1) Vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over Cause not established

17 - 16 Tabell 6. Havarerte skip etter ulykkens art og årsak Kollisjon med Kollisjon Andre borefartoy GrunnstOting med fartoy I alt -Total Collision kollisjoner Grounding Collision with w Other ith dril- Årsak other vessel collisions Zing unit Skip Vessels Tonnasje Skip Tonnage Br.tonn Gr. tons Ton - nasje Br.tonn Skip Ton- Ton- Ton- SkipSkip nasje nasje nasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn I alt Havariprosent 1) Brann-/eksplosjonsårsaker Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Sveising/brenning Andre brannårsaker. Stabilitetsvansker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting ,85 3,86 2,65 1,73 0,93 0,55 0,02 0,07 0,32 0, Maskinhavarier Feil ved styreinnretning... Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Navigasjon, vakthold o.l. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Feil ved sjokart eller andre nautiske publikasjoner Manøvrerinenavigering av eget skip/ borefartoy Mangelfullt vakthold Manøvrering/navigering av annet skip/ borefartøy Diverse Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt _... _ ) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

18 Vessels partially lost by type and cause of casualty 17 Brann, Maskinskade eksplosjon Kantring Lekkasje Andre skader Engine Fire, Capsizing Ledkage Other damages breakdown explosion Cause Skip Ton- Ton- Ton- Ton- SkipSkip Skip nasje nasje nasje nasje Skip Ton - nasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn ,51 0, ,10 0,01 0,02 0, Total 0,08 0,52 0,22 0,47 Percentage 1) Fire or explosion Spontaneous ignition due to remnants of oil, - gases, cargo -,7tc. Damage to electric installations Welding/b4rning Other causes of fire Lack of stability Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Technical failure Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Navigation, guard etc. Deficiency of navigational aids Incorrectness in charts or other nautical publications Manoeuvres/navigation of own vessel/drilling unit Insufficient lookout Manoeuvres /navigation of other vessel/dril Zing unit Various causes Hull damage Human failure Cause not established Other causes - _ - _ - - imknown 1) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

19 18 Tabell 7. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/storrelse/alderibyggemateriale Skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Brann/eksplosjonsarsaker Stabilitetsvansker Maskinhavarier Fire or explosion Lack of stability Technical failure Selvantennelse Havari av elpga. Feil Feil Utilved det Svei- Andre strek- Havari instal- ektriske oljerester, skyv- styre- For- ved elek- sing/ brann- kelig. Over- av lasjoner, gasser, rang i I alt triske bren- år- stai. n.- last- nnanlegg ning saker litet neri tikk maski- automaing fling last o.l. av ret- TotaZ Spontane - last Dawage Wet- Other Insuf= Over- Break- Breakdown ous igni - tion due to to ding/ causes ic fs- Shi-f-,. loa- Damage down of elecremnants to electric bur- of ent ti.frg ding of the trical steeof oil, cargo ring instal- fling fire stabi- o ' engine installations lity lotions gases, gear or automatics cargo etc. I alt ART 50 brt. og over Passasjerskip og ferjer _ Tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre torrlastskip Andre spesialskip 1) 1 _ 1 _ Fiske- og fangstbåter BorefartOy - - Andre skip brt. Passasjerskip og ferjer Fiske- og fangstbåter 3 Andre skip STØRRELSE brt " " " " brt og over. ALDER 0-4 år _ - _ 5-9 " 1 _ " " 3 _ " " år og over BYGGEMATERIALE Stål og jern Aluminium Polyester Tre og kompositt 10 Andre materialer 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

20 - Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard etc. Various causes ManOv- Feil ved rering/ Mangler sjokart ManOvrenavigeved na- eller ring/naring av viga- andre vigering Svikt Mangel- andre sjons- nautiske av eget ved Ukjent fullt skip/ messige publika- skip/bo- Andre Skrogvakt- bore- mennes - årsak Uopp - Type of vessel, size, age hjelpe- sjoner årkelige refartoy svikt hold Cause gitt and building material midler Incor- Manoeuv- fartoy saker Insuf- Manoeuv- Hull fak- not Un- Deftci- rectness res/navificient res/naency of in charts gation of damage Other torer estab- known naviga- or other own vesof other lookout vigation Human Zished causes tional nautical sel/drilvessel/ failure aids publica- ling unit tions drilling unit Total TYPE 2 50 grt. and over Passenger vessels, in eluding ferries _ - Tankers Combined carriers - Bulk carriers Other dry cargo vessels Other spqcial types of - vessels li Fishing and catcher boats - Drilling units 1 - Other vessels grt. Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels grt re " _ fl " " grt. and over SIZE AGE ^ _ - _ 1 _ years 5-9 " If tl If " 30 years and over BUILDING MATERIAL ^ Steel or iron Aluminium Polyester Wood or composite Other materials 1) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships and similar types of vessels.

21 engine installations or automatics Brann/eksplosjonsårsaker Stabilitetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Fire or explosion Technical failure Selvantennelse Havari av elektriske pga. Feil oljerester, ved Havari instalgasser, Feil Util- For- ved det Svei- Andre streksing/ brann- kelig Over- av lasjoner, skyv- ning inn- styre- elektriske bren- år- stabi- last- maski- automa- Skipets art, I alt størrelse, alder last o.l. av ret- ning ing Total anlegg fling saker litet neri tikk og byggemateriale last Over- Spontaneous igni- Shif- Damage Damage Wei- Other Insufding/ causes fici- Break- Breakdown to ting loa- down of elecding electric bur- of ent of the tion due to to trical remnants of oil s gases, cargo etc. installations 20 Tabell 8. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art/størrelse/alder/byggemateriale ning fire stability of cargo steering gear I alt ART 50 brt. og over Passasjerskip og ferjer 42 Tankskip 21 Kombinasjonsskip 1 Bulkskip 4 Andre tørrlastskip Andre spesialskip 10 Fiske- og fangstbåter 45 BorefartOy 3 Andre skip I 1 _ - _ - _ - _ _ _ _ brt. Passasjerskip og ferjer 4 Fiske- og fangstbåter 12 Andre skip STØRRELSE brt ti " " " " brt. og over _ 3-1 _ _ - 1 _ _ 1 _ _ _ ALDER 0-4år 45 91T " " " " år og over _ 1 1 I _ BYGGEMATERIALE Stål og jern 199 Aluminium 5 Polyester - Tre og kompositt 36 Andre materialer _ _ _ - _ - 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

22 Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel/size/age/buildin'g material 21 Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Various causes Navigation, guard etc..manov- Feil ved rering/ Mangler sjokart Manovrenavigeved na- eller ring/naring av viga- andre vigering Svikt Mangel- andre sjons- nautiske av eget ved Ukjent fullt skip/ Andre messige publika- skip/bovakt- bore- ar- Skrog- mennes- årsak Uopp- Type of vessel, size, age hjelpe- sjoner refart oy svikt kelige Cause gitt and building material hold fartoy saker midler Incor- Manoeuv- HullL ak- not Un- Insuf- Manoeuv- Other Defici- rectness res/navi- ft. torer estab- known cl. ent res/na- damage ency of in charts gation of Human lg.-shed causes lookout vigation naviga- or other own vestional nautical sel/dril- failure of other vessel/ aids publica- ling unit drilling tions unit Total TYPE grt. and over Passenger vessels, in- - eluding ferries - Tankers - Combined carriers - Bulk carriers - Other dry cargo vessels Other special types of - vesselsf) 2 Fishing and catcher boats - Drilling units - Other vessels grt. Passenger vessels, in- - eluding ferries - Fishing and catcher boats - Other vessels _ SIZE grt ff " ff " " grt. and over _ _ AGE years " " " " D " - 30 years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron Aluminium - _ - _ - _ Polyester Wood Or composite _ - - _ - _ Other material 1) Comprising tugs, salvage vessels, ice-breakers, cable ships and similar types of vessels.

23 Tabell 9. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets artistorrelseibyggemateriale og alder Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Type of vessel, size, building material and age 22 Kolli- Kolli- sjon Brann/ sjon med Andre eks- Mas- Andre Grunn- med borekolli- plo- Kant- Lekk- kin- ska- Uoppstot- farty fartoy Tl I alt sjoner sjon ring asje skade der gitt ing ota Cali- Colli- Other Fire Groun- sion sion Cåpsi- Leak- Engine Other Un - colli- or ex- zing age break- dama- known ding with with other dril- sions pio- down ges sion vessel ling unit I alt Total ART TYPE 50 brt. og over 50 grt. and over Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Kombinasjonsskip carriers Combined Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesia1skir 1 ) Other special _ types of vessels' _ ) - Fiske- og fangstbåter Fishing and catcher boats BorefartOy Drilling units _ brt grt. Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Fiske- og fangstbåter Fishing and catcher boats 3 Andre skip Other types of vessels. STØRRELSE SIZE brt. grt it " brt. og over grt. and over. BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE 1 - Andre skip Other types of vessels _ _ ii _ " _ " Stål- og jernskip Steel or iron vessels 0-4år years 5-9" " " " " 30 år og over years and over Tre- og komposittskip Wood and composite vessels 0-4 år 5-9 " " " " " 30 år og over Andre materialer Other materials 0 år og over 1) Se note 1, tabell 7. 1) See note 1, table _ _ _ _ 1 - _ _ _ _ _ _ _ 1-2

24 - Tabell 10. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art/størrelse/byggemateriale og alder Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel/size/building material and age Skipets art, størrelse, byggemateriale og alder Type of vessel, size, building material and age 23 Ko Iii- Kalil- sjon Brann/ sjon med Andre eks- Grunn- med bore- kohl- pia- Kant- Lekkstøt- fartøy fartøy I alt sjoner sjon ring ase Coiii- Total Cali- GrouningOther sion sion Fire Capsi- Leakding with with colli- or ex- sing age other drilvessel Zing sions plo- unit Mas- Andre kin- skaskade der Engine Other break- damadown ges I alt Total ART TYPE 50 brt. og over 50 grt. and over Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers KombinasjonsskipCombined carriers. 1 1 _ - Bulkskip Bulk carriers Andre tørrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vesselsi ) Fiske - og fangstbåter Fishing and catcher boats Borefartøy Drilling units Andre skip Other types of vessels 1 -^ brt grt. Passasjerskip og ferjer Passenger vessels, including ferries 4 4 Fiske - og fangstbåter Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessels STØRRELSESIZE brt. grt brt. og over grt. and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål - og jernskip Steet or iron vessels 0-4 år years _ år og over years and over Tre- og komposittskip Wood or composite vessels 0-4 år " ^ år og over Aluminium Aluminium år " år og over 1) Se note 1, tabell 7. 1) See note 1, table 7.

25 Tabell 11. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost bg type of casualty and geographical area Havområde l) Geographical 24 Kolli- Kolli- sjon sjon med Brann/ Andre Mas- Andre Grunn- med bore- eksplokolli- Kant- Lekk- kin- ska- Uoppstøt-farty fartoy sjon soner. ring asje skade der gitt ing Coni- Colli- Fl-re I alt Total Other Capsi- Leak- Engine Other Un- Groun- sion sion collior 7sing exding with with age break- dama- known sions P- -down ges other dril- sion vessel ling unit I alt Total Norges kyst Norwegian coast 1. Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Troms Fra og med Tromso til den sovjetiske grense From Troms0 to the frontier of USSR Andre områder Other areas 7. NordsjOen The North Sea ^ 1) NOyaktige beskrivelser av havområdene er gitt i vedlegg 1. 1) Precise descriptions of geographical areas are given in annex 2.

26 I alt Total 240 Norges kyst Norwegian coast 1. Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Tromso From Trondheim to Troms Fra og med Troms 0 til den sovjetiske grense From Tromso to the frontier of USSR 35 Andre områder Other areas 6. Ostersjoen The Baltic Sea NordsjOen The North Sea Den engelske kanal The English Channel Atlanterhayskysten fra Ushant til Gibraltar Atlantic coast 25 Tabell 12. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde ' 1) Geographical area Kolli- Kalil- sjon sjon med Brann/ Andre Mas- Andre Grunn- med bore- eksplo- Kant- Lekk- kin- skassjon Ialt. joner Firering asje skade der stot- farty farty kolliingcali- Colli- Total Groun- sion sion Other Capsi- Leak- Engine Other co1i,1-7,_ or ex-. ding with with z-bng age break- dama- other dril- sions k' down ges sion vessel ling unit _ _ _ - _ from Ushant to Gibraltar Middelhavet The Mediterranean 1 1 _ Nord-Atlanteren The North Atlantic Ocean østkysten av Nord-Amerika East coast of North America _ - _ Sr-Atlanteren The South Atlantic Ocean _ Vestkysten av Afrika West coast of Africa _ østkysten av SOr-Amerika East coast of South America _ 16. Vestkysten av Sor -Amerika West coast of South America Vestkysten av Nord -Amerika West coast of North America 18. SOrlige Stillehav The South Pacific 19. Nordlige Stillehav The North Pacific SOr- og Østkysten av Afrika South and east coast of Africa Det indiske hav nord for ekvator The Indian Ocean north of the equator Sor- Kina-havet med tilliggende kyster The South China Sea with adjoining coasts Farvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea osv. The waters around Australia, New Zealand, New Guinea etc 24. østkysten av Asia og nordkysten av Sovjet East coast of Asia and north coast of USSR ) Se note 1, tabell 11. 1) See note 1, table 11.

27 Tabell 13. Forliste skip etter ulykkens art og maned Vessels totally lost by type of casualty and month Maned I alt Month Total Kolli- Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestot- fartøy farty ing Coiii- Colli- Groun- sion sion ding with with other drilvessel ling unit 26 Andre Brann/ kolli- eksplo- Kant- Lekksjoner sjon ring asje Other Fire or Capsi- Leaksions explosion zing age Mas- Andre kin- ska- Uoppskade der gitt Engine Other Unbreak- dama- known down ges I alt Total Januar January 1 1 Februar February Mars March 1 1 April April 1 - Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Tabell 14. Havarerte skip etter ulykkens art og maned Vessels partially lost by type of casualty and month Maned I alt Month Total Andre kollisjoner Other collisions Kolli- Kolli- sjon sjon med Grunn- med borestot- fartøy fartøy ing Colli- Groun- sion sion ding with with other drilvessel Zing unit Brann/ Mas- Andre eksplo- Kant- Lekk- kin- skasjon ring asje skade der Fire or Capsi- Leak- Engine Other explo- zing age break- damesion down ges 1 alt Total Januar January Februar February Mars March I April April Mai May JuniJune Juli July August August September September Oktober October November November Desember December I

28 27 Tabell 15. Forliste skip etter ulykkens art og skipets last Vessels totally lost by type of casualty and cargo of vessel Last Cargo Kolli- Kolli- sjon sjon med Andre Grunn- med borekollistot- fartøy farty I alt Total Colli sjoner ingcolli- - Groun- sion sion Other ding with with collisions other dril- vessel ling unit Brann/ Mas- Andre eksplo- Kant- Lekk- kin- ska- Uoppsjon ring asje skade der gitt Fire or Capai- Leak- Engine Other Unexplo- sing age break- dama- known sion down ges I alt Total Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Trelast Timber and wood Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure.. Passasjerer Passengers Ballast In ballast Oljeboringsutstyr Oil drilling equipment Annet Others Uoppgitt Unknown _

29 Tabell 16. Havarerte skip etter ulykkens art og skipets last Vessels partially lbst by type of casualty and cargo of vessel 28 Kolli- Kolli- sjon sjon med Andre Brann/ Mas- Andre Grunn- med borekolli- eksplo- Kant- Lekk- kin- skainz - Celli- Colli- stot farty fartoy Last I alt sjoner sjon ring asje skade der Cargo Total - Other Fire or Groun- sion sion Capai- Leak- Engine Other ding with with colli- explo- sing age break- damaother drilsions sion down ges vessel ling unit I alt Total Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo Trelast Timber and wood Container Container Oljelast Oil I Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo. 3-3 _ - - Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure Passasjerer Passengers Ballast In ballast Oljeboringsutstyr Oil drilling equipment Annet Others Uoppgitt Unknown

30 Tabell 17. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon, etter forhold ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty 29 GrunnstOt- Kollisjon Kollisjon inger og med med bore- Grunn- Andre kollisjo-farty farty stoting kollisjoner ner i alt Collision Collision (7roundings Groun- Other with with and,-olliding collisions other drilling aions total vessel unit I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea 1-1 Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped, without speed through water - Under 2 knop Under 2 knots ,9 knop knots 5-9,9 " ,9 " ,9 " 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark 1 1 Demring/skumring Twilight Uoppgitt _ - - VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog Snotykke Drifting snow Regn og/eller dis Rain or haze Klarvær Clear weather Uoppgitt SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under I nautical mile 1-1,9 nautiske mil nautical miles.. 2-4,9 " 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/left bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/ moderate gale 1 1 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/hOy sjø Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt RADAR RADAR Ikke i bruk Not used 1-1 I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard _ - - Uoppgitt - -

31 Tabell 18. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon, etter forbold ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision, by circumstance of casualty Forhold ved ulykken Circumstance of casualty 30 GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total GrunnstOting Grounding Kollisjon med farty Collision with other vessel Kollisjon med borefarty Collision with drilling unit Andre kollisjoner Other collisions I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY hent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL Fortoyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2-4,9 knop knots 5-9,9 " 10-14, ,9 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Demringiskumring Twilight Uoppgitt VARFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog Snotykke Drifting snow Regn og/eller dis Rain or haze Klarvær Clear weather Uoppgitt SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under i nautical mile 1-1,9 nautiske mil nautical miles 2-4,9 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/ moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/hy sio Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt

32 Tabell 19. Skip forlist ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted.om bord Vessels totally lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak I alt Total 31 Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo, etc. Svikt Andre ved Ukjent Sveising/ brann- mennes- årsak brenning årsaker kelige Cause Welding/ Other fak- not burning causes torer estabof fire Human lished failure I alt Total Lasterom/tanker Cargo holds or tanks _ - Maskinrom Engine room Innredning Accomodation Andre steder Other places - _ - Tabell 20. Skip havarert ved brann/eksplosjon, etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion, by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak I alt Total Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo, etc. Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Andre Ukjent Sveising/ brann- årsak Andre brenning årsaker Cause årsaker Welding/ Other not Other burning causes established causes of fire I alt Total Lasterom/tanker Cargo holds or tanks Maskinrom Engine room Innredning Accomodation Andre steder Other places

33

34 33 Vedlegg 1 AKInex Havområder Geographical areas Norges kyst Norwegian coast 1. Ost for Lindesnes East of Lindesnes 2. Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen 3. Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim 4. Fra og med Trondheim til Troms 0 From Trondheim to Tromso, 5. Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnet østkysten av Grønland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of USS.!?, Barents Sea, Arct Ocean, Arctc, Norwegian Sea to 600 X including east coast of Greenland to 45 0 Andre områder Other areas 6. Østersjøen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen The Baltic Sea, the Gulf of Finland, the Skagerrak, the Cattegat, the Sound and the Kiel Canal 7. NordsjOen med tilliggende kyster av OrknOyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark The North Sea with adjoining coasts of the Orkney Islands, Scotland, England, Belgium, the Netherlands, Germany and Denmark 8. Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, Ost- og vestkysten av Hebridene og Irland The English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, the Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of the Hebrides and Ireland 9. Biscaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet The Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to the Strait of Gibraltar 10. Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen The Mediterranean with adjoining coasts, the Black Sea and the Suez Canal 11. Nord-Atlanteren med vestkysten av Gronland til 45 v.1., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia The North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 Al, the Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia 12. østkysten av Nord-Amerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and the Caribbean Sea 13. Sør-Atlanteren The South Atlantic Ocean 14. Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp det gode håp West coast of Africa from the Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope 15. Østkysten av SOr-Amerika fra og med Panama til Kapp Horn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn 16. Vestkysten av SOr -Amerika fra Kapp Horn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and the Panama Canal 17. Vestkysten av Nord -Amerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska 18. SOrlige Stillehav The South Pacific 19. Nordlige Stillehav medregnet Beaufort-havet The North Pacific including the Beaufort Sea 20. Sr- og Østkysten av Afrika fra Kapp det gode håp til ekvator og Det indiske hav sr for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and the Indian Ocean south of the equator to Australia

35 Det indiske hav nord for ekvator, Rodehavet, Den persiske bukt, vest- og Østkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya The Indian Ocean north of the equator, the Red Sea, the Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya 22. SOr- Kina- havet.med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia The South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, the waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia 23. Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og oyer i det sorlige Stillehav sør for 22 n.b. The waters and the coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, the Philippine Islands, and islands in the South Pacific south of 22 0N 24. østkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to the Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in the Pacific Ocean north of 22 N

36 35 Vedlegg 2 Annex 2 Dato Date Skipets navn Name of vessel Kjenningssignal Signal letters Hjemsted Port of registration Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel Bruttotonn Gross tons Byggeår Year of construction Byggemateriale Building material Skipets art Type of vessel Ulykkens art Type of casualty Ulykkens årsak Cause of casualty Skipets last Cargo Ulykkessted Place of casualty 12. Tallet på omkomne Number of lost lives 13. Andre opplysninger Other informations 13/6 1. Activ Annet tørrlastskip LCCC Kantring Mo i Rana 6. Stål/jern 9. Forskyvning av lasten Stykkgods Vestfjorden /2 1. Castel Annet tørrlastskip LCAR Kantring Oslo 6. Stål/jern 9. Forskyvning av lasten 16/11 1. Glunt Fiske/fangstfartøy LRBX Lekkasje Svolvær 6. Tre/kompositt 9. Ukjent årsak 25/2 1. Greta-Liv Fiske/fangstfartøy LMVX Brann, eksplosjon i Hammerfest 6. Tre/kompositt maskinrom 9. Ukjent årsak Stykkgods N.64 33' ' Fisk Finnmarkskysten Ballast Nordvågen Saken ikke avsluttet /11 1. Hammerholm Annet tørrlastskip LDGG Kantring Haugesund 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak 19/10 1. Havblik Annet tørrlastskip LMLW GrunnstOting Bergen 6. Stål/jern 9. Manøvrering/navigering av eget skip/ borefartøy 9/9 1. Kvalnes Senior Fiske/fangstfartøy LLNF Brann, eksplosjon i H. 3. Svolvær 6. Tre/kompositt maskinrom 9. Ukjent årsak 30/7 1. Lekter Annen type LM Lekkasje H. 3. Drammen 6. Stål/jern 9. Skrogsvikt 1/6 1. Linsund Annet tørrlastskip JXMA Kollisjon med fartøy Oslo 6. Stål/jern 9. Manøvrering/navigering av eget skip/ borefartoy 14/9 1. Mosvik Annet tørrlastskip LEAC Kantring Namsos 6. Stål/jern 9. Forskyvning av lasten Bulklast SOrlige 13. Saken ikke Nordsjøen aysluttet Bulklast Ved Skarv0 13. Saken ikke nord av Frøya aysluttet N.63 45,6' ,1' Ballast Værøy havn Bulklast Fagerstrand Bulklast N.54 13' ' Stykkgods 12. Ved Ryvingen 13. fyr 12/8 1. Namo Annet tørrlastskip JXQV Lekkasje Narvik 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak Stykkgods Nordsjøen Saken ikke aysluttet 23/4 1. Normand Rock Annet spesialskip LGOC Brann, eksplosjon i Skudeneshavn 6. Stål/jern maskinrom 9. Andre brannårsaker 19/9 1. Notbas Fiske/fangstfartøy LHHK Lekkasje Tromso 6. Stål/jern 9. Ukjent årsak Ballast 12. Norsk konti- 13. nentalsokkel Fisk 12. Barentshavet Saken ikke aysluttet

37 36 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 4. Bruttotonn Dato 2. Kjenningssignal 5. Byggeår 3. Hjemsted 6. Byggemateriale Skipets art Ulykkens art Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted Tallet pa omkomne Andre opplysninger 14/11 1. Ole Henrik 2. LGKX 3. Hammerfest 7/8 1. Pinto 2. JWVK 3. Bergen 27/10 1. Senjabanken 2. LLWF 3, Varde 31/7 1. Siw Heidi 2. JXEN 3. BrOnnOysund 2/9 1. Sjangse 2. LL1K 3. Bergen 14/3 1. Steingutt 2. LJQL 3. Bergen 25/1 1. SvalOy 2. LDPM 3. Troms0 24/11 1. SOrstrand 2. JWUV 3. Mandal 7/10 1. SOrOyvaring 2. J-WRD 3. Hammerfest 6/2 1. Western 2. JWSA 3. Bode Tre/kampositt Stål/jern Tre/kompositt Stål/jern Tre/kompositt Tre/kompositt Tre/kompositt Stål/jern Tre/kompositt Tre/kompositt 7. Fiske/fangstfartOY 10. Fisk Brann, eksplosjon i n. mil N NV 13. Saken ikke maskinrom av Kjels- avsluttet 9. Ukjent årsak næringen 7. Annet torrlastskip 10. Stykkgods Kollisjon med fartøy 11. Byfjorden ved Manøvrering/navigering Bergen av annet skip/ borefartoy 7. Fiske/fangstfartøy 10. Ballast Lekkasje n. mil N 13. Saken ikke 9. Skrogsvikt NO av Vardo5 avsluttet N.71 15'0. 32%4' 7. Fiske/fangstfartøy 10. Stykkgods Kantring 11. NerOysundet 13. Saken ikke 9. Utilstrekkelig stabilitet ved ROrvik avsluttet 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods GrunnstOting 11. Hagelsundet i Svikt ved menneskelige Nordhordland faktorer 7. Fiske/fangstfarty 10. Fisk Lekkasje 11. Ved Helnes Skrogsvikt fyr 7. Fiske/fangstfartøy 10. Ballast Lekkasje 11. Malangs Skrogsvikt grunnen N.70 0,6' ,5' 7. Annet torrlastskip 10. Bulklast Kantring 11. SOrlige Forskyvning av lasten Nordsjoen 7. Fiske/fangstfartOy 10. Ballast Brann, eksplosjon i n. mil ND maskinrom avmakkaur fyr 9. Ukjent årsak 7. Fiske/fangstfartOy 10. Ballast Uoppgitt 11. Trænfjorden 13. Saken hos 9. Uoppgitt politiet til nye unders0- kelser

38 37 Vedlegg 3 Annex 3 Dato Date Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel 1. Skipets navn Name of vessel 2. Kjenningssignal Signal letters Hjemsted Port of registration Bruttotonn Gross tons 5. Ulykkens art Tallet på Type of casualty omkomne 6. Ulykkens årsak Number of Cause of casualty lost lives 26/11 10/12 27/1 19/5 1. Aasanøy LCSJ Actantus LFTT Adna JXRJ Agn I LLHQ 4. Stokmarknes Svikt ved menneskelige faktorer Bergen 5. Brann, eksplosjon i innredning Sveising/brenning Kristiansand.S 5. Maskinskade Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Troms0 5. Brann, eksplosjon i maskinrom Feil ved det elektriske anlegg 11/6 1. Aino 3. Arendal 2. LFXJ Andre årsaker 12/3 1. Alden 3. Bergen 5. Andre kollisjoner 2. JWUX ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 21/9 1. Altsula 3. Kristiansund N 5. Kollisjon med farty 2. LIFC Mangelfullt vakthold 1/3 1. Andenesfisk I 3. Harstad 5. Andre kollisjoner 2. LLOW Svikt ved menneskelige faktorer 31/7 1. Argonaut 3. Troms 0 5. Kollisjon med farty 2. LFYR Svikt ved menneskelige faktorer 3/1 1. Arica 3. Arendal 2. LCMQ Andre årsaker 30/10 1. Ask 3. Bergen 2. LCLU Svikt ved menneskelige faktorer 7/4 1. Askita 3. Askery 5. Kollisjon med farty 2. LNDW Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 2/2 1. Astrid Bakk 3. Bergen 2. LIAR ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 29/11 1. Atlas 3. Haugesund 2. LNXZ ManOvrering/navigering av eget 5/10 1. Aud 3. Kopervik 2. LCFJ Mangelfullt vakthold 14/9 1. Aukra 3, Molde 5. Kollisjon med fartoy 2. LGPH Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 2/10 1. Bactus 3. Harstad 2. LDUL ManOvrering/navigering av eget 4/8 1. BastO I 3. Moss 5. Brann, eksplosjon i lasterom/ 2. LGZT tanker 6. Andre brannårsaker

39 Dato 38 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn. Kjennin ssignal 3. Hjemsted 5. Ulykkens art 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak Tallet på omkomne 25/7 1. Beth 2. LHDX 3. Oslo Andre årsaker 2/9 1. Birkeland 2. JWTD 3. Bergen Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 9/3 1. BjOrgvin 2. LADK 3. Bergen Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 12/12 1. Botno 2. LADF 3. Bergen Andre kollisjoner 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 17/5 1. Bow Flower 2. LAKP 3. Bergen Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 25/11 1. Bravur 2. JXPN 3. Moss Brann, eksplosjon andre steder 6. Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l. 24/5 1. Bruni 2. LDY0 3. Bergen Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 11/4 1. Brunita 2. LKEE 3. Bergen ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 10/3 1. BrusOyskjær 2. JXIH 3. Namsos Lekkasje 6. Svikt ved menneskelige faktorer 29/3 1. BrOdrene Nilsen 2. LFOC 3. Harstad Grunnstøting 6. ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 7/5 1. Budal 2. LLRC 3. Bergen Grunnstøting 6. ManOvrering/navigering av eget 10/11 1. BærOyfjord 2. LJYI 3. Haugesund Manøvrering/navigering av eget skip /borefartøy 10/4 1. BOgutten 2. LEDM 3. Melbu Brann, eksplosjon i innredning 6. Andre brannårsaker 24/1 1. Båtsfjord 2. LDXD 3. Ålesund Grunnstoting 6. Mangelfullt vakthold 14/5 1. Båtsfjord 2. LDXD 3. Ålesund Kollisjon med fartøy 6. Uoppgitt årsak 8/7 1. Coast Narvik 2. LGHM 3. Narvik Svikt ved menneskelige faktorer 5/3 1. Concordia Star 2. LFMK 3. Haugesund Andre skader 6. Forskyvning av lasten 20/5 1. Drett 2. LEKQ 3. Haugesund Grunnstøting 6. Ukjent årsak 13/5 1. Drys 2. LGNR 3. Oslo Brann, eksplosjon i lasterom, tanker 6. hldre brannårsaker 26/2 1. Eldborgtrål 2. LHOO 3. Ålesund Kantring 6. Andre årsaker

40 Dato 1. Skipets navn 3. Hjemsted 5. Ulykkens art 2. Kjenningssignal 4z Bruttotonn 6. Ulykkens årsak 39 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (fort's.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) Tallet på omkomne 3/12 1. Essi Flora 2. JXFA 3. Oslo Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 14/5 1. Esso 9 2. LGMX 3. Oslo Kollisjon med fartøy 6. Mangelfullt vakthold 17/12 1. Esso Slagen 2. LAWN 3. Oslo Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av andre 12/3 1. Eva 2. LEZF 3. Bergen Andre skader 6. Andre årsaker 8/4 1. Fagerstrand 2. LJJO 3. Haugesund Svikt ved menneskelige faktorer 27/1 1. Fagervik I 2. LFXP 3. Bergen Brann, eksplosjon i maskinrom 6. Andre brannårsaker 6/2 1. Finnmarken 2. LAUV 3. Stokmarknes Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 13/10 1. Finnmarkværing 2. LNEM 3. Hammerfest Kollisjon med fartøy 6. Mangelfullt vakthold 18/10 1. Fjord 2. LDWP 3. Trondheim Manøvrering/navigering av eget 24/1 1. Fjording 3. Bergen 2. LIFJ /6 1. Fjording 3. Bergen 2. LIFJ /8 1. Fjordsand 3. Bergen 2. LFBG /8 1. Fob 5 3. Bergen 2. LJUD /11 1. Folla 3. Namsos 2. LHLW /5 1. Garmo 3. Bergen 2. LFAT Garmo 3. Bergen 2. LFAT /7 1. Garpeskjær 3. Hammerfest 2. LAWQ /1 1. Gek 3. Moss 2. LMNW 4, /2 1. Germa Lionel 3. Oslo 2. LHXK /4 1. Gjemnes 3. Kristiansund N 2. LIU /6 1. Coma 3. Kristiansund N 2. LAIA Andre skader 6. Forskyvning av lasten 5. Brann, eksplosjon i maskinrom 6. Andre brannårsaker 5. Grunnstøting 6. Mangelfullt vakthold 6. Svikt ved menneskelige faktorer 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Andre kollisjoner 6. Svikt ved menneskelige faktorer 5. Brann, eksplosjon andre steder 6. Sveising/brenning 6. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 6. Manøvrering/navigering av eget 6. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 5. Andre kollisjoner 6. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk

41 Dato 40 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 3. Hjemsted 2. Kjenningssignal 4. Bruttotonn 5. Ulykkens art 6. Ulykkens årsak TalleIT-51 omkomne 14/12 1. Grasøy 3. Ålesund 2. LLON /1 1. Gravel Bulk 3. Sandnes 2. LLCZ Manøvrering/navigering av eget 6. Svikt ved menneskelige faktorer 21/11 1. Grimo 2. LGYD 25/3 1. GrOtua 2. LKKU 7/4 1. Hamarøy 2. LCSM 3. Bergen Svolvær Bodo Andre årsaker 5. Brann, eksplosjon i innredning 6. Ukjent årsak 6. Manøvrering/navigering av eget 7/1 1. Hammerstein 3. Haugesund 2. LACX 4, Manøvrering/navigering av eget 4/1 1. Hamre 3. Bergen 2. LFFL Manøvrering/navigering av eget 4/10 1. Harøy 3. Molde 5. Grunnstøting 2. LKKW Manøvrering/navigering av eget 16/1 1. Harøyfjord 3. Ålesund 5. Andre skader 2. JWQF Andre årsaker 24/1 1. Haukeli 3. Stavanger 2. LFJW 4, /1 1. Havis 3. Oslo 2. LJLT GrunustOting 6. anøvrering/navigering av eget 5. Andre skader 6. Ukjent årsak 13/10 1. Havøyfisk 2. LINZ 26/6 1. Hebe 2. LJPF 3. Hammerfest 5. Kollisjon med fartoy Mangelfullt vakthold 3. Stavanger Svikt ved menneskelige faktorer 7/4 I. Heimvik 3. Bergen 2. LNBE /8 1. Helene Presthus 3. Bergen 2. LOUD /7 1. Herdla 3. Bergen 2. LIWK /11 1. Hessa 3. Ålesund 2. LCXX Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Kollisjon med faroty 6. Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 5. Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av andre 29/12 1. Hestia 3. Stavanger 5. Andre kollisjoner ^ 2. LHFC Havari av maskineri 29/11 I. Hippo 3. Bergen 2. LGCK Manøvrering/navigering av eget 10/5 1. Hjalmar Bjørge 3. Oslo 5. Kantring 2. LCQE Manøvrering/navigering av andre 4/6 1. HOegh Clipper 3. Oslo 2. LICS Manøvrering/navigering av eget

42 41 Dato Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) Skipets navn Kjenningssignal Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet pt Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 10/ / / / / / / / / / / Hoegh Gandria 3. LFVM 4. HOegh Orchid 3. LNAW 4. HOyken 3. LNRX 4. Ibis One 3. LKNX 4. Innvær 3. LKWA 4. Irene 3. JXRH 4. Irene 3. JXRH 4. Jan-Roar 3. LMLN 4. Jar 3. LAMV 4. Jarlon 3. LKUL 4. Jenka 3. LFES 4. John Helge 3. LNIN 4. Oslo Andre årsaker Oslo 5. Kollisjon med farty ManOvrering/navigering av andre skip/borefartoy Bod O ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy Bergen 5. Andre skader Andre årsaker Haugesund Svikt ved menneskelige faktorer Namsos ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy Namsos ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy Harstad Svikt ved menneskelige faktorer Harstad 5. Kollisjon med farty Svikt ved menneskelige faktorer Kristiansund N Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy Bergen 5. Brann, eksplosjon i innredning Andre årsaker Hammerfest Svikt ved menneskelige faktorer 7/ / Jondal 3. LNMT 4. Jæren 3. LAQL 4. Bergen Feil ved styreinnretning Stavanger 5. Kantring Utilstrekkelig stabilitet 11/ / JOrpeland 3. LAVH 4. Kamo 3. LHKW 4. Karl Snorre 3. LANQ 4. Stavanger Svikt ved menneskelige faktorer Bergen 5. Kollisjon med farty Uoppgitt årsak Troms0 5. Brann, eksplosjon i innredning Sveising/brenning 22/5 1. Kato 3. Ålesund 5. Kollisjon med fartoy 2. LLJC Manøvrering/navigering av andre 13/8 1. Kelvin 3. Svolvær 5. Grunnstøting 2. LIRS ManOvrering/navigering av eget skip /borefartøy 1/11 1. Kelvin 3. Svolvær 2. LIRS Andre årsaker 15/4 1. Kerroch 3. Namsos 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LLAV Ukjent årsak 2/4 1. Kronprins Harald 3. Sandefjord 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LCHI Andre brannårsaker

43 Dato 42 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Bruttotonn 6. Ulykkens årsak Tallet på omkomne 30/9 9/3 31/8 9/11 17/9 3/10 1. Kronprins Harald LCHI Krusning LHVE Kvinnherad LHHQ Kvintess LGDJ Kystfangst 3, 2. LINW Leca Nord LDNE 4. Sandefjord 5. Kollisjon med fartøy Manøvrering/navigering av andre Bod Manøvrering/navigering av eget Bergen 5. Andre kollisjoner Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy Kristiansand S Manøvrering/navigering av eget Bergen Svikt ved menneskelige faktorer Kristiansund N 5. Kollisjon med fartøy Manøvrering/navigering av andre 27/1 1. Leca Vest LHRX 4. Kristiansund N 5. Grunnstøting Mangelfullt vakthold 2/12 9/7 26/11 27/2 7/3 28/2 22/2 25/4 22/2 13/1 13/2 3/12 4/12 1. Leibøen LCIZ Leif I LGQE Leiro LKBY Lekter Sml LLOM Lenangsbuen JWTB Levendefisk I LJDY Lilljan Greta LGNX 4, 1. Linhav LAEW Lofoten LIXN Lofottrål III LNYQ Lyngenfjord LAZK Lys-Point LHKY Lys-Point LHKY 4. Svolvær 5. Brann, eksplosjon i innredning Selvantennelse pga. oljerester, gasser, last o.l. Bergen Manøvrering/navigering av eget Bergen 5. Maskinskade Svikt ved menneskelige faktorer Brevik 5. Andre skader Forskyvning av lasten Troms0 5. Grunnstøting Svikt ved menneskelige faktorer Trondheim ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy Sortland 5. Kollisjon med fartøy Manøvrering/navigering av andre Oslo 5. Andre skader Forskyvning av lasten Svolvær 5. Kollisjon med fartøy Manøvrering/navigering av eget Svolvær 5. Maskinskade Ukjent årsak Oslo 5. Andre kollisjoner ManOvreringinavigering av eget Oslo 5. Grunnstøting Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy Oslo 5. Andre kollisjoner Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy

44 43 Data Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (fort's.) Register on partial loses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet på 4: Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 24/9 1. MelOyvær 2. LFMR 19/6 1. Murholm 2. LEIU 4/4 1. Myrefisk III 2. JXRX 1/10 1. Myrland 2. LLQG 3. BodO ManOvrering/navigering av eget skip! borefartøy 3. BodO 5. Grunnstøting Mangelfullt vakthold 3. Sortland Svikt ved menneskelige faktorer 3. Haugesund Svikt ved menneskelige faktorer 10/2 1. MOrejarl 3. Ålesund 5. Brann, eksplosjon i maskinrom 2. LLTM Feil ved det elektriske anlegg 30/1 1. Nerma 3. Haugesund 2. LAMR Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 19/9 1. Norbarytt 3. Haugesund 5. Maskinskade 2. LLBV Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 23/4 1. Nordfart 3. BodO 5. Kollisjon med fartøy 2. JXXG Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 27/1 1. Nordhordland 3. Bergen 5. Andre kollisjoner 2. LDUU Svikt ved menneskelige faktorer 7/1 1. Nordkyst 3. BodO 5. Andre kollisjoner 2. LNBI Svikt ved menneskelige faktorer 8/2 1. Nordkyst 3. BodO 5. Grunnstøting 2. LNBI ManOvrering/navigering av eget skip /borefartøy 31/5 1. Nord= 3. BodO 2. LFZP Mangelfullt vakthold 21/2 1. Norjarl 3. Trondheim 5. Kollisjon med fartøy 2. LFAK Manøvrering/navigering av andre 22/5 1. Norol Oslo 2. LFIO Svikt ved menneskelige faktorer 2/9 1. Norsel 3. Troms0 5. Kollisjon med fartøy 2. LDQJ Manøvrering/navigering av eget 7/8 1. Norsk Viking 3. Oslo 5. Kollisjon med fartøy 2. LJKA Manøvrering/navigering av eget 31/1 1. Nyegg 2. LFAP 3. Ålesund 4, GrunnstOting Svikt ved menneskelige faktorer 18/12 1. Nyhavn 2. LATS 3/4 1. Os 2. LHFA 13/2 1. P.J. Senior 2. LEOP 3/9 1. Polarbas 2. LCSE 3. Haugesund 5. Brann, eksplosjon andre steder Andre brannårsaker 3. Bergen Svikt ved menneskelige faktorer 3. Hammerfest 5. Kantring Forskyvning av lasten 3. Troms ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy

45 Dato 44 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 2. jçjenningssignal 3. Hjemsted 5. Ulykkens art 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak Tallet på omkomne 28/10 1. Polaric 3. Ålesund 2. LEPW Manevrering/navigering av eget skip/borefartoy 19/11 1. Polarlys 3. Trams(?) 2. LAMO Manøvrering/navigering av eget 4/12 1. Polytraveller 3. Kristiansand S 5. Andre skader 2. LHRM Ukjent årsak 17/2 1. Prestfjord 3. Sortland 5. Kantring 2. LMTC Andre årsaker 2/2 1. Raana 3. Ålesund 2. JWPW Manøvrering/navigering av eget 14/5 1. Ragamu 3. Varde 5. Grunnstøting 2. LJNM Svikt ved menneskelige faktorer 31/1 1. Ragni Berg 3. Drammen 5. Grunnstoting 2. LHQQ Manøvrering/navigering av andre 15/1 1. Ramnes 3. Bergen 2. LAGZ Andre årsaker 14/9 1. Rauma 3. Molde 5. Kollisjon med fartey 2. JXCF Manevrering/navigering av eget 11/2 1. Raunefjord 3. Kristiansund N 5. Grunnsteting 2. LEQX Manevrerinenavigering av eget skip/borefartoy 31/7 1. Ringvoll 3. Trondheim 5. Kollisjon med fartøy 2. LHGL Svikt ved menneskelige faktorer 20/11 1. Ripnes 3. Steinkjer 5. Grunnsteting 2. LKXS Manøvrering/navigering av eget 17/1 1. Ritar-Eline 3. Tromse 2. LCLW Svikt ved menneskelige faktorer 19/2 1. Rombak 3. Narvik 2. LEBO Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 17/9 1. Roy-Arve 3. Molde 2. LMPP Feil ved sjøkart eller andre nautiske publikasjoner 5/2 1. Ryssenes 3. Maley 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LLIO Andre brannårsaker 20/3 1. ROdOyløven 3. Bode 5. Andre kollisjoner 2. LEUY Havari av maskineri 10/2 1. Røyksund 3. Haugesund 2. LINB Mangelfullt vakthold 6/6 1. Sagafjord 3. Oslo 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LFSA Andre brannårsaker 4/12 1. Salmo 3. Bergen 5. Kollisjon med fartøy 2. LIFI Manøvrering/navigering av andre skip /borefartøy 6/2 1. Salten 3. Bode 2. JWQW Manøvrering/navigering av eget

46 45 Dato Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 2. Hjemsted 4. Bruttotonn 5. Ulykkens art Tallet på 6. Ulykkens årsak omkomne 4/11 1. Salten 3. Bod0 2. JWQW ManOvrering/navigering av eget 11/7 1. Saltstraum 3. Bergen 2. LJJX ManOvrering/navigering av eget 17/8 1. Sandal 3, Haugesund 2. LMMA Svikt ved menneskelige faktorer 27/9 1. Sannoil 3.Bod 0 2. LNHO ManOvrering/navigering av eget 5/10 1. Sardinen 3. Stavanger 2. LLHY ManOvrering/navigering av eget 6/8 1. Seingen 3. Sortland 5. Grunnstøting 2. LMHC Svikt ved menneskelige faktorer 10/2 1. Selstein 3. Stavanger 2. LKZP Svikt ved menneskelige faktorer 16/1 1. Selvig Senior 3. BodO 2. LNZA Svikt ved menneskelige faktorer 6/3 1. Sessøy 3. Troms0 2. LIMR Manøvrering/navigering av eget 8/9 1. Siddis Pilot 3. Stavanger 2. LAYD Svikt ved menneskelige faktorer 22/1 1. Sigurd Jorsalfar 3. Oslo 5. Kollisjon med fartoy 2. LMKP ManOvrering/navigering av andre 2/12 1. Sirafisk 3. Haugesund 5. Brann, eksplosjon i innredning 2. LDHC Sveising/brenning 17/8 1.Sjøkraft 3. Bergen 2. LFJL Manøvrering/navigering av eget 18/6 1. SjOodd 3. Troms0 2. JUZ 4, Svikt ved menneskelige faktorer 31/5 1. Skarheim Senior 3.Solvær 2. JWYH Svikt ved menneskelige faktorer 1/6 1. Skjergar 3. Bergen 5. Kollisjon med fartøy 2. LGEO Manøvrering/navigering av andre 4/4 1. Skongsnes 3. Maløy 2. LKJW Svikt ved menneskelige faktorer 24/3 1. Skånevik 3. Bergen 5. Kollisjon med fartoy 2. LLVX Manøvrering/navigering av eget 20/11 1. Sletter 3. Fredrikstad 5. Kollisjon med fartøy 2. LDKZ ManOvrering/navigering av eget 2/12 1. Sletter 3. Fredrikstad 2. LDICZ Manøvrering/navigering av eget

47 Dato 1. Skipets navn 2. Hjemsted 5. Ulykkens art. Kjennin ssi nal T. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak 46 Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.) Tallet på omkomne 13/7 1. SmOla 2. JXZE 11/8 1. Soldag 2. LLKU 22/7 1. Solskjel 2. LJVT 16/8 1. Solskjel 2. LJVT 25/9 1. Sote Jarl 2. JXTO 10/5 1. Southward 2. LCKF 3. Kristiansund N Harstad Kristiansund N Kristiansund N Trondheim Oslo ManOvrering/navigering av eget 5. Kollisjon med fartøy 6. Mangelfullt vakthold 5. Andre kollisjoner 6. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 5. Andre kollisjoner 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Brann, eksplosjon i maskinrom 6. Ukjent årsak 5. Kollisjon med fartøy 6. ManOvrering/navigering av andre skip/borefartoy 10/3 1. Speculator 2. LHKF 3. Stavanger Mangelfullt vakthold 18/11 1. Spes 2. LJHL 8/8 1. Stavskjell 2. LALY 24/3 1. Steinbukk 2. LFGI 11/9 1. Stordal 2. LHAD 23/2 1. Stratos 2. LLMJ 3. Stavanger Stavanger Kopervik Ålesund Svolvær Mangelfullt vakthold 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av andre skip/borefartoy 5. Andre kollisjoner 6. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk 5. Brann, eksplosjon i innredning 6. Andre brannårsaker 21/7 1. Streif Senior 2. LITS 3. Hammerfest 5. Grunnstøting Svikt ved menneskelige faktorer 22/2 1. Sudervon 2. LEHO 4/8 1. Sundgar 2. LJRK 11/4 1. Sunnmøre 2. LHBL 7/4 1. Svein Roger 2. LLYN 18/10 1. Syren 2. LJFY 3. Ålesund Bergen Ålesund Harstad BodO Manøvrering/navigering av eget 5. Grunnstøting 6. Manøvrering/navigering av eget skip /borefartøy 5. Andre kollisjoner 6. Manøvrering/navigering av eget 6. Svikt ved menneskelige faktorer 5. Brann, eksplosjon i innredning 6. Feil ved det elektriske anlegg 18/7 1. SOrstrand 2. JWUV 13/9 1. SOrvang 2. JXCJ 3. Mandal Farsund GrunnstOting Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy GrunnstOting Manøvrering/navigering av eget

48 47 Dato Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn (fort's.) Register on partial losses alphabetically arranged by name of vessel (cont.). Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 5. Ulykkens art Tallet pa 4. Bruttotonn 6. Ulykkens årsak omkomne 6/6 1. Taknes 2. JWSQ 11/4 1. Tedno 2. LLPS 6/8 1. Telekabel 2. JWRE 3. Kristiansund N Bergen Bergen Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 6. Manøvrering/navigering av eget skip /borefartøy 6. Manøvrering/navigering av eget 19/2 1. Tender Carrier 3. TOnsberg 2. LNUY Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av andre skip /borefartøy 7/6 1. Tender Senior 2. JXPG 23/12 1. Tender Senior 2. JXPG 5/10 1. Tenor 2. LMVP 18/1 1. Texaco Norge 2. LCWN 1/2 1. Thelma 2. JXAV 13/1 1. Thor 2. LGAL 2/11 1. Thordis 2. LJDG Tikal 2. LFZQ 11/6 1, Tindar 2. LKHG 6/1 1. Tinganes 2. LM /11 1. Tore Hund 2. LHFV 6/2 1. Torgeirson 2. LEAK 12/3 1. Trans Hav 2. LNQH 6/10 1. Trans Hav 2. LNQH 13/4 1. Trans Holm 2. LAST 3. TOnsberg TOnsberg Måløy Oslo Grimstad Sandefjord Grimstad Bergen Harstad 4, Bergen Harstad Hammerfest Bergen Bergen Bergen Mangelfullt vakthold 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 6. Svikt ved menneskelige faktorer 5. Brann/eksplosjon i maskinrom 6. Andre brannårsaker 5. Grunnstøting 6. Manøvrering/navigering av eget skip /borefartøy 5. Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av andre 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Kollisjon med fartøy 6. Manøvrering/navigering av eget skip /borefartøy 6. Svikt ved menneskelige faktorer 5. Grunnstøting 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 6. Svikt ved menneskelige faktorer 5. Kollisjon med fartoy 6. Manøvrering/navigering av andre 6. Manøvrering/navigering av eget 5. Andre skader 6. Forskyvning av lasten 6. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 14/1 1. Trine 2. LLKN 3. Haugesund Svikt ved menneskelige faktorer

49 48 Dato Register over havaricr oraoet ai Register on partial loss,:, 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 4. Bruttotonn (forts.) arranged by name of vessel (cont.) 5. Ulykkens art Tallet på 6. Ulykkens årsak omkomne 11/5 1. Trondenes 3. Tromso 2. LAZI ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 29/11 1. Trondenes 3. Tromso i. Grunnstoting 2. LAZI ;ring/navigering av eget skip/borefartoy 17/2 1. Tysnes 3. Bergen 5. Kollisjon med fartøy 2. LMHD ManOvrering/navigering av andre skip/borefartoy 19/5 1. Urd 3. Troms0 5. Kollisjon med fart LMDM ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 14/8 1. Valanes 3. Troms0 2. LDGW Svikt ved menneskelige faktorer 17/1 1. Vardholm 3. Sortland 5. Brann, eksplosjon i maskinrom 2. LILL Andre brannårsaker 6/2 1. VarOy 3. Tromso 5. Kollisjon med fartoy 2. LHGM Manøvrering/navigering av eget 2/4 1. VassOy 3. Stavanger 5. Grunnstoting 2. JXLB Andre årsaker 16/1 1, Vegtind 3. BrønnOysund 2. LEOV ManOvrering/navigering av eget skip/borefartoy 16/5 1. Veidnes 3. Hammerfest 5. Grunnstøting 2. LHEB Manøvrering/navigering av eget 23/2 1. Vela 3. Bergen 5. Kollisjon med fartoy 2. JXCB Mangelfullt vakthold 4/9 1. Vestfart 3. Fiorito 2. LNPE Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 8/3 1. Vestvågøy 3. Svolvær 2. JWZT Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 27/10 1. Wangkoll 3. Arendal 5. Grunnstøting 2. LDNA Ukjent årsak 16/5 1. West Venture 3. Stavanger 5. Kollisjon med borefartøy 2. LFXV Manøvrering/navigering av andre 6/9 1. West Venture 3. Stavanger 5. Andre skader 2. LFXV Andre årsaker

50 Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131 Dep, Oslo 1 Tlf. (02) * SJOULYKKESSTATISTIKK Oppgavene over norske sjøulykker hentes inn av Statistisk Sentralbyrå etter avtale med Sjøfartsdirektoratet. Vedlegg 4 Annex 4 Melding fra sjøfartsinspektøren i: Ulykkesdato Kode Ulykkesstedet 1. Apent hav 4 = Havn Kjenningssignaler og navn Hjemsted Bruttotonn Byggeår Hvert spørsmål nedenfor besvares ved å skrive kodetallet rubrikken til høyre for det svar som passer. Dersom flere svar er mulige, skal bare det viktigste oppgis. Regnes ulykken som: Type skip Ulykkens art Ulykkens kiosk 1= Forlis 2. Havari 1.Stilijern 2. Aluminium 3 = Polyester 4.Treikompositt 5 Annet 1. Passasjerskip, medregnet ferge 2 = Tankskip. Kombinasjonsskip 4 = Bulkskip 5 Annet tørrlastskip 6.Annet spesialskip (taubåt, bergingsbåt, isbryter o.1.) 7 Fiske- og fangstfartøy 8 = Borefartøy o.l. 9 = Annen type 0. Grunnstøting 1 Kollisjon med fartoy 2 Kollisjon med borefartoy 3 =Andre kollisjoner 4. Brann, eksplosjon i lasterom, tanker»»i maskinrom»» i innredning 7:»» andre steder 8 = Kantring 9 = Lekkasje 10 Maskinskade 11 =Andre skader Brann-/eksplosjonsårsaker: 1= Selvantennelse p.g.a. oljerester,gasser,last o.. 2= Feil ved det elektriske anlegg. Sveising/brenning 4 = Andre brannårsaker Stabilitetsvansker: 5 Utilstrekkelig stabilitet 6 =Forskyvning av lasten 7. Overlasting Maskinhavarier: 8. Feil ved styreinnretning 9. Havari av maskineri 10. Havari ved elektriske installasjoner/automatikk Navigasjon, vakthold o.l.: 11. Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler 12. Feil ved sjøkart eller andre nautiske publikasjoner 13. Manøvrering/navigering av eget skip/borefartoy 14.1vlangelfullt vakthold 15= Manøvrering/navigering av andre Diverse: 16 =Skrogsvikt 17= Svikt ved menneskelige faktorer 18.Ukjent årsak 19 =Andre årsaker RA Bare trykt på bokmål. Kode Ulykkessted Byggematerials Omstendigheter ved ulykken. (Gjelder grunnstotinger og kollisjoner) Skipets last Havområde (1-24. Se kodeliste) Nærmere angivelse av stedet, med posisjonsangivelse Av besetningen. Nordmenn Omkomne ombord som Wye av ulykken Passasjerer Omkomne utenfor skipet som folge av ulykken Andre personer På norsk skip Skipets navn: 2. Kystfarvann 3. Strede Skipets fart 1. Fortøyd eller til ankers. Stilleliggende 3 Under 2 knop Lysforhold Lyst 2= Mørkt 3. Demring/skumring Værforhold 1 Tåke 2.Snetykke.Regn og/eller dis 4 = Klarvær Siktbarhet 1. Under 1 nautisk mil 2=1-1,9 nautiske mil 3.2-4,9 nautiske mil 4 =5 nautiske mil og over Vindforhold Stille/lett bris 2. Laber/frisk bris 3 = Liten/sterk kuling 4. Liten storm/orkan Sjøforhold 1 Smul/svak sjø På utenlandsk skip 5 Elv, kanal ,9 knop 5= 5.- 9,9 knop 6=10-14,9 knop ,9 knop 8 =20 knop og over 2.Noe/hOY sjø 3.Svært/overordentlig opprørt hav Radar 1. Ikke i bruk 2.1 bruk 3.= Plottet 4 Ikke ombord 1 Fisk. Flytende, farlig last 2.Stykkgods 9. Farlig gass under 3 = Bulkiest trykk 4.Trelast 10. Passasjerer 5. Container 11 : Ballast 6. Oljelast 12 = Oljeboringsutstyr 7. Fast, farlig last 13. Annet Annet sted (ombord i mindre fartøy, i larwl o.a.) Dato, underskrift/stempel VEND

51 50 HAVOMRÅDE HVOR ULYKKEN FANT STED Hvis mulig, oppgi nøyaktig posisjon (lengde og bredde) 1. Norges kyst øst for Lindesnes. 2.» o fra og med Lindesnes til Bergen. 3.»»»»» Bergen til Trondheim. 4.» o o 0 0 Trondheim til Tromso. 5.»» o»» Tromso til den sovjetiske grense medregnet Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 600 n.b. medregnet østkysten av Grønland til 450 vi. 6. Ostersjøen med Finskebukta, Skagerrak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen. 7. Nordsjøen med de tilliggende kyster av Orkenøyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark. 8. Den engelske kanal med de tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, ost- og vestkysten av Hebridene og Irland. 9. Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltar-stredet. 10. Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen. 11. Nord-Atlanteren medregnet vestkysten av Grønland til 45 0 v.1., Davis-stredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia. 12. østkysten av Nord-Amerika til Panama og Det karibiske hav. 13. Sor-Atlanteren. 14. Vestkysten av Afrika fra Gibraltar-stredet til Kapp gode hip. 15. østkysten av Sør-Amerika fra og med Panama til Kapp Hoorn. 16. Vestkysten av Sør-Amerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen. 17. Vestkysten av Nord-Amerika fra Panama medregnet Alaska. 18. Sørlige Stillehav. 19. Nordlige Stillehav medregnet Beaufort-havet. 20. Son og østkysten av Afrika fra Kapp gode hip til ekvator og Det indiske hav sør for ekvator til Australia. 21. Det indiske hav nord for ekvator, Rødehavet, Den arabiske bukt, vest- og østkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya. 22. Sør-Kinahavet med de tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia. 23. Farvannet og kystfarvannet i Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og øyer i det sørlige Stillehav sør for 220 n.b. 24. østkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og øyer i Stillehavet nord for 22 0 n.b.

52 51 Tidligere utkommet innen emneområdet Previously issued on the subject SjOulykkesstatistikk Marine Casualties 1970 NOS A 472, 1971 A 491, 1972 A 536, 1973 A 622, 1974 A 704, 1975 A 795, 1976 A 873, 1977 A 950, 1978 B 20, 1979 B 112, 1980 B 188

53 52 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk SentralbyrS siden 1. januar 1981 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1981 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke B Trykt 1981 Nr. 174 Økonomisk utsyn over året 1980 Economic Survey Sidetall 165 Pris kr 25,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1980 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1979 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 104 Pris kr 11,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1979 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 162 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1980 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN Veitrafikkulykker 1979 Road Traffic Accidents Sidetall 156 Pris kr 15,00 ISBN Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 132 Pris kr 15,00 ISBN Rygge- og anleggsstatistikk 1979 Construction Statistics Sidetall 75 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN Varenomenklatur Tillegg til Industristatistikk 1980 Commodity Nomenclature Supplement to Industrial Statistics Sidetall 155 ISBN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1980 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1980 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 39 Pris kr 10,00 ISBN Statistikk over bilverksteder mv Statistics on Car Repair Shops etc. Sidetall 33 Pris kr 10,00 ISBN Statistikk over arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1979 Statistics on Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 37 Pris kr 10,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1980 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 1980 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 26 Pris kr 10,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1979 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 87 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1980 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 58 Pris kr 10, Sosialstatistikk 1979 Social Statistics Sidetall 89 Pris kr 15,00 ISBN Helsestatistikk 1979 Health Statistics Sidetall 127 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Industristatistikk 1979 Industrial Statistics Sidetall 220 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Statistisk rbok 1981 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 496 Pris kr 25,00 ISBN ISSN Rutebilstatistikk 1979 Scheduled Road Transport Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN Fruktbarhetsundersøkelse 1977 Fertility Survey Sidetall 225 Pris kr 20,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn I. oktober 1980 Wa9e and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 97 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1980 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1979 Electricity Statistics Sidetall 98 Pris kr 15,00 ISBN Kriminalstatistikk Reaksjoner, Fengslinger 1978 Criminal Statistics Sanctions, Imprisonments Sidetall 108 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1980 Educational Statistics Basic Schools Sidetall 78 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X 203 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1, oktober 1980 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN

54 53 Rekke B Trykt 1981 (forts.) Nr. 204 Statistikk over tjenesteyting 1979 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Statistics on Services 1979 Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants Sidetall 54 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1980 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 40 Pris kr 10,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1979/80 Educational Statistics Adult Education Sidetall 94 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Oljevirksomheten 1980 The Oil Activities Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN Utenrikshandel 1980 I External Trade I Sidetall 344 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1980 Population by Age and Marital Status Sidetall 159 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Arbeidsmarkedstatistikk 1980 Labour Market Statistics Sidetall 183 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1979 Educational Statistics Survey Sidetall 111 Pris kr 15,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc. Sidetall 80 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk 1980 Wage Statistics Sidetall 101 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Helsepersonellstatistikk 1979 Statistics on Health Personnel Sidetall 150 Pris kr 15,00 ISBN Sivilrettsstatistikk 1980 Civil Judicial Statistics Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN Fiskeristatistikk 1979 Fishery Statistics Sidetall 157 Pris kr 15,00 ISBN Varehandelsstatistikk 1979 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 171 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv Credit Market Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 5 Pris kr 10,00 ISBN Jaktstatistikk 1980 Hunting Statistics Sidetall 60 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1980 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 80 Pris kr 15,00 ISBN Samferdselsstatistikk 1980 Transport and Communication Statistics Sidetall 250 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 237 Pris kr 20,00 ISBN Flyttestatistikk 1980 Migration Statistics Sidetall 94 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Folkemengdens bevegelse 1980 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utenrikshandel 1980 II External Trade II Sidetall 325 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Energistatistikk 1980 Energy Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN Skattestatistikk Inntektsåret 1979 Tax Statistics Income Year 1979 Sidetall 201 Pris kr 20,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1979 og 1980 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 90 Pris kr 15,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Private og offentlige banker Statistics of Accounts Private and Public Banks Sidetall 123 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lakse- og sjoaurefiske 1980 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 98 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1980 Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 310 Pris kr 20,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjeolk på skip i utenriksfart Mars 1981 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN Alkohol og andre rusmidler 1980 Alcohol and Drugs Sidetall 46 Pris kr 10,00 ISBN ISSN Kriminalstatistikk Reaksjoner, fengslinger 1979 Criminal Statistics Sanctions, Imprisonments Sidetall 110 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Strukturtall for kommunenes økonomi 1979 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 123 Pris kr 15,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 144 Pris kr 15,00 ISBN Veitrafikkulykker 1980 Road Traffic Accidents Sidetall 183 Pris kr 15,00 ISBN

55 54 Rekke B Trykt 1981 (forts.) Nr. 238 Reiselivsstatistikk 1980 Statistics on Travel Sidetall 142 Pris kr 15,00 ISBN Nasjonalregnskap Revidert utgave National Accounts Revised Edition Sidetall 133 Pris kr 15,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1980 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 131 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Skogstatistikk 1980 Forestry Statistics Sidetall 117 Pris kr 15,00 ISBN Kvinners arbeid 1980 Women's Work Sidetall 111 Pris kr 15,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1980 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 95 Pris kr 15,00 ISBN Dødsårsaker 1980 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 98 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure Sidetall 219 Pris kr 20,00 ISBN Kriminalstatistikk 1980 Criminal Statistics Sidetall 199 Pris kr 15,00 ISBN Statistisk varefortegnelse over utenrikshandelen 1982 Sidetall 135 ISBN Rekke B Trykt 1982 Nr. 249 Folke- og boligtelling 1980 Hefte I Boligstatistikk Population and Housing Census 1980 Volume I Housing Statistics Sidetall 138 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN Rutefart på kysten 1979 Godstransport og passasjertransport Regular Coastal Trade Goods and Passenger Transport Sidetall 158 Pris kr 15,00 ISBN Commodity List for External Trade Statistics 1982 Sidetall 126 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 59 Pris kr 15,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 165 Pris kr 15,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN Landbruksteljing 1979 Hefte I Eigedomstilhøve arealressursar Census of Agriculture 1979 Vol. I Type of Ownership - Area Resources Sidetall 290 Pris kr 20,00 ISBN Byggearealstatistikk 1980 Building Statistics Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1981 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN ISSN Stortingsvalget 1981 I Storting Elections I Sidetall 156 Pris kr 15,00 ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1980 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN Folketalet i kommunane Population Statistics for Municipalities Sidetall 48 Pris kr 10,00 ISBN Sosialstatistikk 1980 Social Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1981 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1980 Electricity Statistics Sidetall 102 Pris kr 15,00 ISBN Inntektsstatistikk 1979 Income Statistics Sidetall 190 Pris kr 15,00 ISBN Bilverkstader mv Car Repair Shops etc. Sidetall 34 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1981 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 26 Pris kr 10,00 ISBN

56 55 Rekke B Trykt 1982 (forts.) Nr. 271 Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Construction Statistics Sidetall 76 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Formuesstatistikk 1979 Property Statistics Sidetall 108 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1981 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 45 Pris kr 10,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1981 Marine Casualties Sidetall 58 Pris kr ISBN ISSN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 53 Pris kr 15,00 ISBN Strukturtall for kommunenes økonomi 1980 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 124 Pris kr 15,00 ISBN ISSN I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN Nr. 43 Klienter i institusjoner for alkoholistomsorg 1977 Clients in Institutions for Alcoholics Sidetall 80 Pris kr 11,00 ISBN Lønnsstruktur og lønnsutvikling Wage Structure and Wage Development Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN Sosialt utsyn 1980 Social Survey Sidetall 284 Pris kr 20,00 ISBN Ressursregnskap Resource Accounts Sidetall 198 Pris kr 20,00 ISBN I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) - ISSN Nr. 43 MODIS IV A Model for Economic and National Planning MODIS IV Modell for økonomisk analyse og nasjonal planlegging Sidetall 189 Pris kr 13,00 ISBN Holdninger og atferd 0 arbeidsmarkedet Attitudes and Behaviour in the Labour Market Sidetall 223 Pris kr 15,00 ISBN Nasjonalregnskapet i Norge System og beregningsmetoder National Accounts of Norway System and Methods of Estimation Sidetall 313 Pris kr 18,00 ISBN Inntektsfordeling og levekår Income Distribution and Level of Living Sidetall 264 Pris kr 15,00 ISBN Fruktbarhetsutvikling og fruktbarhetsteorier Norge i et internasjonalt perspektiv Trends and Theories in Fertility Norway in an International Context Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN Framskriving av arbeidsstyrken Labour Force Prosjections Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) - ISSN X Nr. 122 REGION En modell for regional krysslopsanalyse REGION A Model for Regional Input- Output Analysis Sidetall 61 Pris kr 11,00 ISBN Inntektsfordeling og konsum Income Distribution and Consumption Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN MODIS IV Virkningstabeller for 1978 MODIS IV Impact Tables for 1978 Sidetall 76 Pris kr 11,00 ISBN MIFO-En modell for analyse av folketrygdens alderspensjon MIFO-A Model for Analysis of the Old Age Pension of the National Insurance Sidetall 43 Pris kr 10,00 ISBN The Consumption Function and the Life Cycle Hypothesis: An Analysis of Norwegian Household Data Konsumfunksjonen og livsinntektshypotesen: En analyse av norske husholdningsdata Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN Estimating Economic Relations from Incomplete Cross-Section/Time-Series Data Estimering av økonomiske relasjoner på grunnlag av ufullstendige tverrsnitts-tidsseriedata Sidetall 21 Pris kr 10,00 ISBN Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning MakroOkonomiske modeller for planlegging på mellomlang og lang sikt Sidetall 35 Pris kr 10,00 ISBN Jobb, barn og likestilling Om kvinners tilpasning til arbeid og familie Work, Children and Equality on the Adaptation of Women to Work and Family Sidetall 24 Pris kr 10,00 ISBN Trends in Demographic Structure in Norway Endringer i befolkningsstrukturen i Norge Sidetall 56 Pris kr 10,00 ISBN A Review of Models and Data in the Norwegian System of Economic Planning En oversikt over modeller og data i norsk økonomisk planlegging Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN Barnetall og yrkesaktivitet Number of children and female employment Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Using the Oil and Gas Revenues: The Norwegian Case Virkninger av bruk av olje- og gassinntekter i Norge Sidetall 19 Pris kr 10,00 ISBN Bjørg Moen og Per Sevaldson: FOdselstallene i Norge Endringsfaktorer Births in Norway Components of Change 1982 Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X MODEX - En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods 1982 Sidetall 133 Pris kr 10,00 ISBN ISSN X

57 I serien Rapporter fra Statistisk Sentralhyrg (RAPP) - ISSN Trykt 1981 Nr. 81/1 National Accounts of Norway System and Methods of Estimation Sidetall 101 Pris kr 15,00 ISBN /2 Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata 2. utgave Sidetall 424 Pris kr 20,00 ISBN /3 Byggekostnadsindeks for boliger Sidetall 127 Pris kr 15,00 ISBN /4 Intervjuernes erfaringer fra arbeidskraftundersøkelsene Rapport fra 99 intervjuere Field Work Experiences with the Labour Force Sample Survey Reports from 99 Interviewers Sidetall 40 Pris kr 10,00 ISBN /5 Strukturundersøkelse for bygg og anlegg Vann- og kloakkanlegg Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN /6 Metoder for estimering av tall for fylker ved hjelp av utvalgsundersøkelser Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN /7 Temperaturkorrigering av energiforbruket Sidetall 43 Pris kr 10,00 ISBN /8 En analyse av faktorinnsatsen i Norges utenrikshandel med utviklingsland og industriland Sidetall 55 Pris kr 15,00 ISBN /9 A System of Natural Resource Accounts Eit rekneskapssystem for naturressursar Sidetal 26 Pris kr 10,00 ISBN /10 Tilgangen pg arbeidskraft i fylkene for årene Sidetall 72 Pris kr 15,00 ISBN /11 MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1979 Sidetall 264 Pris kr 20,00 ISBN /12 Framskriving av folkemengden etter ekteskapelig status Projections of the Population by Marital Status Sidetall 75 Pris kr 15,00 ISBN /13 Importinnhold i sluttleveringer Sidetall 20 Pris kr 10,00 ISBN /14 MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 16 Endringer i utgave 78-1 og 79-1 Sidetall 100 Pris kr 15,00 ISBN /15 Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetall 74 Pris kr 15,00 ISBN /16 Helgeturer 1978/79 Sidetall 23 Pris kr 10,00 ISBN /17 Eie og bruk av personbil Foreløpige tall for 1979 og 1. kvartal 1980 Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN /18 Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger Metodiske forskjeller belyst med materiale fra TrOgstad kommune Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN /19 Holdninger til norsk utviklingshjelp 1980 Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN /20 Konkurser i industri og varehandel Utvikling, hyppighet og omfang Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN /21 Miljøverninvesteringer i industrien Problemer ved kartlegging av data Sidetall 34 Pris kr 10,00 ISBN /22 EtterspOrsel etter energi i norsk industri Sidetall 27 Pris kr 10,00 ISBN /23 Produktivitet og sysselsetting i industrien Sidetall 75 Pris kr 15,00 ISBN /24 Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del I Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN /25 Norske ferieformer Sidetall 112 Pris kr 15,00 ISBN /26 Aktuelle skattetall 1981 Current Tax Data Sidetall 46 Pris kr 10,00 ISBN /27 Planregnskap Ressursregnskap for fysisk planlegging Sidetall 70 Pris kr 15,00 ISBN

58 57 I serien Rapporter fra Statistisk SentralbyrS (RAPP) (forts.) - ISSN Trykt 1981 Nr. 81/28 Figurer i publikasjoner Sidetall 115 Pris kr 15,00 ISBN /29 UtprOving av modellen REGION mot fylkesfordelte nasjonalregnskapsdata for perioden Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN /30 MODAG En modell for makroøkonomiske analyser Sidetall 70 Pris kr 15,00 ISBN /31 Inntektsbegreper - Inntektsfordeling Sidetall 43 Pris kr 10,00 ISBN /32 Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen Sidetall 39 Pris kr: 10,00 ISBN /34 MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1980 Sidetall 272 Pris kr 20,00 ISBN /35 Markedsindikatorer for norsk eksport Sidetall 47 Pris kr 15,00 ISBN Trykt 1982 Nr. 82/1 Praktiske eksempler pg måling av latente variable: Sammenhengen mellom subjektive og objektive indikatorer på arbeidsforhold Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN ISSN /2 Jan MOnnesland, Helge Brunborg og Randi Selmer: Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet Formation and Dissolution of Marriage by Age and Duration Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN /3 Ole K. Hovland og Håvard ROyne: En revidert versjon av skattemodellen LOTTE Sidetall 63 Pris kr 15,00 ISBN /4 Gunvor Iversen: Arbeidsmiljø 1980 Noen hovedresultater Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN /5 Naturressurser 1981 Sidetall 29 Pris kr 10,00 ISBN /6 Stein Erland Brun: Nettoflytting og arbeidsmarked i fylkene En foreløpig analyse av sammenhengen Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN /7Øystein Engebretsen: Arealbruk i norske byer og tettsteder Sidetall 183 Pris kr 15,00 ISBN /9 Rolf Aaberige: Om maling av ulikskap Sidetall 73 Pris kr 15,00 ISBN /10 Arne S. Andersen: Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del II Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN /11 Audun Rosland: Forbruk av fast brensel i husholdninger Sidetall 41 Pris kr 10,00 ISBN /12 Bjørn Kjensli: Strukturundersøkelse for bygg og anlegg Industribygg Sidetall 58 Pris kr 15,00 ISBN

59 58 Standarder for norsk statistikk (SPIS) Standards for Norwegian Statistics (SPIS) I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger: Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås HAndbOker (SSH): Nr. 9 Standard for næringsgruppering " 13 Standard for handelsområder II ii 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - d$dsårsaker i offentlig norsk statistikk 28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk 35 Standard for kommuneklassifisering 38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev. 2) Andre publikasjoner i serien SSH: Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering " 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning " 42 Engrosstatistikk. Engrosprisindeks og produsentprisindeks

60 Pris kr 15,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 8 SJØULYKKESSTATISTIKK 980 MARINE CASUALTIES 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 82-537- 238-3 I SSN 0332-8007 FORORD Sjøulykkesstatistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SJØULYKKESSTATISTIKK 979 MARINE CASUALTIES 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702329 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A950 SJØULYKKESSTATISTIKK 1977 MARINE CASUALTIES 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 IS 8253708408 FORORD SjOulykkesstatistikk 1977

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 20 sjøu LYKKESSTATISTI KK 978 MARINE CASUALTIES 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2046-7 ISSN 0332-8007 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Sjøtransport ANDRE EMNEORD Borefartøysuhell Dødsfall Forlis

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B387 SJØULYKKESSTATISTIKK 98 MARINE CASUALTIES 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 983 ISBN 8-537-96-7 ISSN 033-8007 EMNEGRUPPE Sjøtransport STI KKORD Forlis Havari

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 795 SJØULYKKESSTATISTIKK 975 MARINE CASUALTIES 975 TATSTISK SENTRALBY RÅ CENTRAL

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0158 6 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 7 2 SJØULYKKESSTATISTIKK 970 MARINE CASUALTIES 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 034 9 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Handelsflåten 2001 The Norwegian Merchant Fleet 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet Arbeidsmøte Nødslep i Nordområdene, 25. november 2015 Ørjan Selvik Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Oversikt presentasjon A-LEX prosjektbeskrivelse A-LEX

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009 Ole Sævild Managing Director Sea Cargo PROGRAM: Luftslott ved sjøen? Hva skal vi med ny storhavn på Vestlandet SEA-CARGO Sea-Cargo connecting West-Coast

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude Occurrence Summary What Location Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude Event type Infrastructure events Wrong-side signalling failure Longitude Description ERAIL-REP

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER

TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER TRÅL-, SNURPE- OG SNURREVADVINSJER Som et konkurransefortrinn ved bygging av båter til kystfiskeflåten startet MBH først på 80 tallet å lage lette fiskerivinsjer i aluminium og rustfritt stål til egne

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Naturdata Nordområdene

Naturdata Nordområdene Naturdata Nordområdene Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Generelt Petroleumstilsynet deltar i arbeidet med å utvikle NORSOK N-003, som blant annet inkluderer informasjon om værdata og naturdata for nordområdene

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Skipsfart og ressurser i nord

Skipsfart og ressurser i nord Skipsfart og ressurser i nord Mulighetene for Nord-Norge Kyst- og havnekonferansen 2011 Kystverket Troms og Finnmark, Honningsvåg 9-10. november 2011 Jan Magne Markussen Daglig leder, seniorforsker Ocean

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer