SJØULYKKESSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 1972 inneholder opplysninger om forlis og havarier ay norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjoulykker. Statistikken er med små endringer publisert på samme måte som foregående år. Statistikk over sjøulykker ble for årene utarbeidd av SjOfartsdirektoratet og for de forste fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 1911 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkestatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med Sekretær Eva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. februar 1973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE Statistics on Marine Casualties 1972 contain data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The publication appears with small changes only from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 1911 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. Beginning 1970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 February 1973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 7 Side Tabellregister 10 Vedlegg 1. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Skjema Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 61 Standardtegn Null 0,00 Mindre enn en halv av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

7 CONTENTS Principles and definitions 7 Page Index of tables 11 Appendices 1. Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Register on partial losses alphabetically arranged, by vessel's name,s Questionnaire Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 61 Explanation of Symbols Nil 0,00 Less than half of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER SjOulykkesstatistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Oppgavene til statistikken blir utarbeidd på grunnlag av opplysninger fra landets seks skipsinspektorer og offentliggjort i samsvar med 15 i lov om statskontroll med skips sjødyktighet av 9. juni I statistikken er forlis definert som totaltap av skip og havari definert som skade på skip som kan repareres. SkipsinspektOrene avgjor om en ulykke skal regnes som forlis eller havari. Statistikken gir særskilte opplysninger om de forliste og havarerte skipene. Skipene er fordelt etter byggemateriale, skipstype, ulykkens art, årsak og havområde, og for grunnstotinger og kollisjoner også etter spesielle omstendigheter ved ulykken. Det gis videre opplysninger om tallet på omkomne om bord og utenfor skipet som folge av ulykken. PRINCIPLES AND DEFINITIONS Statistics on marine casualties comprise Norwegian ships of 25 gross tons and over totally or partially lost. The data are compiled by the Maritime Investigators, who also decide whether a casualty should be considered as a total loss or a partial loss. The statistics provide separate information about the number of total and partial losses. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty, geographical area and concerning groundings and collisions, also by special circumstances which may have had an effect on the casualty.

9

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale For;iste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder 18 5, Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, størrelse, byggemateriale og alder Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og last Havarerte skip etter ulykkens art og last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Tap av menneskeliv som følge av forlis Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip Side

12 11 INDEX OF TABLES 1. Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo Vessels partially lost by type of casualty and cargo Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Loss of life due to total loss Loss of life due to partial loss Vessels totally lost Page

13 12 Tabell 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Årsak FORLIS I alt Total collisions Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Tonnasje Skip Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons GrunnstOting Grounding Skip Vessels Tonnasje Tonnage Br. tonn Gr. tons Andre kollisjoner Other Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt Forlisprosentl) _ 0,73 0,03 0,24 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 HAVARI Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt Havariprosent 2) * ,24 6,63 2,79 2,27 1,68 1,84 0,42 0,63 1) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

14 Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Fire, explosion Ton Skip Vessels nasje Tonnage Br. tonn Gr. tons Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br tonn Gr. tons Ton Skip nasje Vessels Tonnae Br. tonn Gr. tons Andre skader Other damages Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Cause TOTAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Damage to electric installations Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,13 0,00 0,06 0,00 0,20 0,01 0,02 0,00 Percentage 1) PARTIAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Damage to electric installations Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,70 1,17 0,03 0,00 0,10 0,00 0,34 0,61 0,18 0,11 Percentage 2) 1) Vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 2) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

15 14 Tabell 2. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. oljerester, Skipets I alt gasser, kjennemerker Total last 0.1. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Feil ved det Andre elek branntriske åranlegg saker Damage Other to causes electric of instal fire Zations Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util Forstrek skyvkelig ning stabi av litet last Insuf Shiftficient ing stabi of lity cargo Overlasting Overloading Feil ved Havari styre av inn masret kinning eni Damage Breakto down steer of the ing engine gear Havari av elektriske in automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip Bulkskip Andre tørrlastskip 15 Andre spesialskipl) 2 Fiske og fangstbåt Andre skip 2549 br.tonn: Passasjerskip og ferger Fiske og fangstbåt 6 1 Andre, skip 11 _ 1 STØRRELSE br.tonn 17 _ " 10 _ ,, 18 _ 1 1 II '''. "' _ br.tonn og over ALDER 0 4 år " 2 1 _ " " " " 6 30 år og over 22 2 BYGGEMATERIALE Stål og jern 14 Tre og kompositt Andre materialer 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

16 VesseZs totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 15 Mangler Man v ved ManOv Mangrer rer Svikt naviga eling ing ved Ukjent sjons fullt Skrog Andre av av mennes årsak Uopp Characteristics of vessel messige vakteget svikt ar andre kelige Cause hjelpe hold gitt skip Hullsaker skip fak not Unmidler Manoeuv Insuf dama Other Manoeuv torer estab Deficiency ficient causes known res of of res naviga Zookown other of gehuman Zished tionaz out failure aids vessel vessels Total TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, including ferries _ Tankers _ Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels 1 1 Other special types of vessel Fishing and catcher boats _ Other vessels 2549 gr.tons: Passenger vessels, _ including ferries Fishing and catcher boats _ Other vessels SIZE gr.tons II " gr.tons and over years _ II If _ II II II years and over AGE BUILDING MATERIAL Steel or iron Wood or composite _ Other material 1) Comprising tugs, salvage vessels, icebreakers, cable ships and similar types of vessel.

17 16 Tabell 3. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Skipets kjennemerker Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. oljerester, I alt gasser, Total last o.l. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Feil ved det Andre elek branntriske granlegg saker Damage Other to causes electric of instal fire Zations Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util Forstrek skyvkelig ning Overing laststabi av litet last Over Insuf Shift loadficient ing ing stabi of Zity cargo Feil ved Havari styre av inn masret kinning eni Damage Breakto down steer of the ing engine gear Havari av elektriske installasjoner, automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip 6 Bulkskip Andre tørrlastskip Andre spesialskip') 12 1 Fiske og fangstbåt Andre skip 2549 br. tonn: Passasjerskip og ferger 4 Fiske og fangstbåt 8 2 Andre skip STØRRELSE br.tonn II , tt i, _ br.tonn og over ALDER 0 4år " " " " år og over BYGGEMATERIALE Stål og jern Tre og kompositt Andre materialer 2 1 1) Se note 1, tabell 2.

18 Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 17 Mangler ManOv ved Manginrernaviga elav sjons fullt messige vaktmidler Insufeget hjelpe hold skip Deficiency Manoeuv fci res of ent of naviga Zookown tionaz out aids vessel ManOvrering av andre skip Manoeuvres of other vessel Skrogsvikt Hull damage Svikt ved Ukjent mennes årsak kelige Cause fak not torer estab Human Zished failure Andre årsaker Other causes Uoppgitt Unknown Characteristics of vessel Total TYPE 50 gr. tons and over: _ Passenger vessels, including ferries Tankers Bulk/Oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats _ Other vessels 2549 gr.tons: I Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE _ gr.tons " " " " " gr. tons and over AGE 0 4 years 5 9 " " _ " " " 30 years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron Wood or composite Other material 1) See note 1, table 2.

19 Tabell 4. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder VesseZs totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total 18 Kollisjon Grunn med stotfarty ing Groun sion ding with other Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colzi explo zing age break damasions sion down ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr. tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries... Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell ) Fiske og fangstbåt Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessel 2549 br.tonn: 2549 gr.tons: Fiske og fangstbåt Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons It 5099 It It fi br.tonn og over gr.tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years II 5 9 " II " II " II " II " 30 år og over years and over. Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4år years 5 9" II II " II " II " it " 30 år og over years and over r _ _ 3 _ 19 7 _ Andre materialer: Other materials: 0 4 år years 5 år og over years and over 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

20 19 Tabell 5. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Kollisjon Andre Brann/ Mas Andre Grunn med kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Skipets kjennemerker stotfarty I alt ing Characteristics of vessel Total CoNi Other Fire or Capsi Leak Engine Other Groun sion exploding with zing age break damasions sion down ges other vessel I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr.tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske og fangstbåt Fishing and catcher boats br.tonn: 2549 gr.tons: Fiske og fangstbåt Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSESIZE br.tonn II 5099 vt br.tonn og over gr.tons and over gr.tons II it II II _ BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years 5 9" " II " II " II " II 30 år og over years and over... Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4år years " II " II 20 ' 24 " II " fr 30 år og over years and over _ 1 _ _ Andre materialer: Other materials: 0 4 år years år og over years and over 1 1 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

21 20 Tabell 6. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Norges kyst: Norwegian coast: Øst for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartoy ing Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sionges down Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnet østkysten av GrOnland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of USSR, Barents Sea, Arctic Ocean, Arctic, Norwegian Sea to 60 N including east coast of Greenland to 45 0 w Østersjøen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Skagerrak, Kattegat, the Sound and Kiel Canal Nordsjøen med tilliggende kyster av OrkenOyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark North Sea with adjoining coasts of Orkeney Islands, Scotland, England, Belgium, Netherlands, Germany and Denmark 1 1 Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, øst og vestkysten av Hebridene og Irland English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of Hebrides and Ireland Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to Strait of Gibraltar Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen Mediterranean Sea with adjoining coasts, Black Sea and Suez Canal

22 Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde NordAtlanteren med vestkysten av Grønland til 45 v.1., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 N, Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia østkysten av NordAmerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and Caribbean Sea SrAtlanteren South Atlantic Ocean 21 Kolli Grunn. Andre Brann/ son I alt stot kolli eksplomed ing sj oner sjon farty Kant Lekkring asje Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp gode håp West coast of Africa from Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope østkysten av SOrAmerika fra og med Panama til Kapp Hoorn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn Vestkysten av Sr Amerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and Panama Canal Vestkysten av NordAmerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska SOrlige Stillehav South Pacific Nordlige Stillehav medregnet Beauforthavet North Pacific including Beaufort Sea Ser og Ostkysten av Afrika fra Kapp gode håp til ekvator og Det indiske hav sor for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and Indian Ocean south of the equator to Australia Det indiske hav nord for ekvator, Rodehavet, Den persiske bukt, vest og Ostkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya Indian Ocean north of the equator, Red Sea, Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya SrKinahavet med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia, South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia Mas Andre kin skaskade der

23 22 Mas Andre Kant Lekk kin skaring asje skade der Capsi Leak Engine Other zing age breakdown damages Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Grunnmering asje Andre Brann/ Mao Andre Havområde Toni Kant Lekk I alt IT kolli vrovosjoneskade der kin ska toy far Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sørlige Stillehav sr for 22 n.b. Waters and coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, Philippine Islands, and islands in the South Pacific south of 22 N Ostkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in the Pacific Ocean north of 22 0 N alt Total Tabell 7. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso, I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartoy ing Co/li Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli eksplosjoner sjon Other Fire or call, explosions sion Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnetoostkysten av GrOnland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of USSR, Barents Sea, Arctic Ocean, Arctic, Norwegian Sea to 600 N including egst coast of Greenland to 45 W OstersjOen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen. Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Skagerrak, Kattegat, the Sound and Kiel Canal

24 23 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Kolli Grunn Andre Brann/ Mas Andre sjon I alt st ot kolli eksplo Kant Lekk kin skamed ing sjoner sjon ring asje skade der farty NordsjOen med tilliggende kyster av OrkenOyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Daamark North Sea with adjoining coasts of Orkney Islands, Scotland, England, Belgium, Netherlands, Germany and Denmark Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, Ost og vestkysten av Hebridene og Irland English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of Hebrides and Ireland Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to Strait of Gibraltar Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen Mediterranean Sea with adjoining coasts, Black Sea and Suez Canal NordAtlanteren med vestkysten av GrOnland til 45 v.1., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 TV, Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia Ostkysten av NordAmerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and Caribbean Sea SOr Atlanteren South Atlantic Ocean Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp gode håp West coast of Africa from Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope 2 Østkysten av SOr Amerika fra og med Panama til Kapp Hoorn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn 2 2 Vestkysten av SOr Amerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and Panama Canal Vestkysten av NordAmerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska SOrlige Stillehav South Pacific Nordlige Stillehav medregnet Beaufort havet North Pacific including Beaufort Sea 3 3

25 24 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde I alt Grunn Kolli Andre Brann/ sjon stot kolli eksplomed ing sj oner sjon farto Kant Lekkring asje Maskinskade Andre skader SOr og Ostkysten av Afrika fra Kapp gode håp til ekvator og Det indiske hav sor for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and Indian Ocean south of the equator to Australia Det indiske hav nord for ekvator, ROdehavet, Den persiske bukt, vest og østkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya Indian Ocean north of the equator, Red Sea, Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya SOrKinahavet med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sorlige Stillehav sor for 22 n.b. Waters and coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, Philippine /s/ands, and islands in the South Pacific south of 22 N. 1 1 Ostkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet,. Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in thepacific Ocean north of 220 N 1 1 SOrishavet, Antarktis Southern Ocean, Antarctic 1 1 I alt Total

26 Tabell 8. Forliste skip etter ulykkens art og måned Vessels totally lost by type of casualty and month Maned Month I alt Total ing 25 Kollisjon Grunn med støtfarty Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine call, explo zing age break Other damasions sion down ges Januar January 6 Februar February 5 Mars March 6 April April 1 Mai May 2 Juni June 3 Juli July 7 August August 5 September September 1 Oktober October 1 November November 3 Desember December 5 I alt Total _ _ _ Tabell 9. Havarerte skip etter ulykkens art og måned Vessels partially lost by type of casualty and month Kollisjon Andre Brann/ Mas Andre Grunn med kolli eksplo Kant Lekk kin ska Maned I alt stot fartoy sjoner sjon ring asje skade der Month Total ing Other Fire or Capsi Leak Engine Other Groun sion colli explo zing age break damading with other sions sion down ges vessel Januar January Februar February Mars March AprilApril Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December I alt Total

27 Tabell 10. Forliste skip etter ulykkens art og last Vessels totally lost by type of casualty and cargo Last Cargo I alt Total Fisk Fish 8 Stykkgods General cargo 10 Bulklast Bulk cargo 8 Trelast Timber and wood 1 Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure. 26 Kollisjon Grunn med støt fartøy ing Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli expzo zing age break damasions sion down ges _ Passasjerer Passengers Ballast In ballast 17 7 Annet Others 1 1 Uoppgitt Unknown alt Total Tabell 11. Havarerte skip etter ulykkens art og last Vessels partially lost by type of casualty and cargo Last Cargo 7 Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartøy ing Colii Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo7 Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges Trelast Timber and wood 1 1 Container Container 1 1 Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo 1 Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure _ Passasjerer Passengers Ballast In ballast Annet Others , 1 Uoppgitt Unknown 1 I alt Total

28 Tabell 12. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 27 Grunnstøtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunnmed Andre stoting fartøy kollisjoner Groun Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL Fortøyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped, without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2 4,9 " knots 5 9,9 " 10 14,9 " 15 19,9 " 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Uoppgitt Unknown VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog 4 1 Regn og snotykke Rain or drifting snow 3 3 Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown _ SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles 1 1 It II II 2 4,9 " nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale5 5 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown 1 SJOFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/høy sjo Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown

29 Tabell 13. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty 28 Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn med Andre stotingfartykollisjoner GrounCollision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv,kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2 4,9 " knots 5 9,9 " It 10 14,9 " II 15 19,9 " If 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Uoppgitt Unknown VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Tåke Fog Regn og snotykke Rain or drifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile 1 1,9 nautiske mil nautical miles 2 4,9,t It II It 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/høy sjø Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown _

30 Tabell 14. Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, Ulykkessted om bord I alt last o.l. Location of outbreak Total Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on 29 Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Andre brannårsaker Other causes of fire Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Mangelinstalla fullt Ukjent sjoner, vakt årsak automa hold Cause tikk Insuf not Breakdown ficient estabof electriczook Zished cal instal out lations or automatics Andre årsaker Other causes Lasterom/tanker Cargo holds or tanks Maskinrom Engine room Innredning Accommodation 1 1 Andre steder Other places I alt Total Tabell 15. Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak Selvan tennelse Havari p.g.a. ved elek Feil Havari olje Andre brann av Mangelrester, installa fullt Ukjent ved det elektriske masgasser, år sj oner, vakt årsak Andre anlegg kin år I alt last o.l. saker automa Cause Damage i hold Total Spontaneous er saker Other tikk to Break Insuf not Other ignition causes down Breakdown ficient estab electric due to of of the of electri Zook Zished causes remnants of instal fire cal instal out Zations engine oil, gases, Zations or cargo and automatics so on Lasterom/tanker Cargo hold's or tanks Maskinrom Engine room Innredning Accommodation Andre steder Other places I alt Total

31 Tabell 16. Tap av menneskeliv som følge av forlis Loss of life due to total loss 30 Ulykkens art Cause of casualty Personer utenfor skipet Personer om bord Persons on board Persons outside the vessel På annet På uten Besetning Crew I alt Passa norsk landsk Andre Nord Utlendin Total sjerer Andre skip skip steder menn ger Passen Others On other On Other Norweg Foreigngers Norwegian foreign places ians ers vessel vessel Kollisjon med fartøy Collision with other vessel. 3 3 Andre skader Other damage. I alt Total 7 7 Tabell 17. Tap av menneskeliv som følge av havari Loss of life due to partial loss Ulykkens art Cause of casualty Personer utenfor skipet Personer om bord Persons on board Persons outside the vessel På annet På uten Besetning Crew I alt Passa norsk landsk Andre Total Nord Utlendin sjerer Andre skip skip steder menn ger Passen Others On other On Other Norweg Foreign gers Norwegian foreign places ians ers vessel vessel Brann, eksplosjon: Fire, explosion: I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room 1 1 Andre steder Other places 3 3 I alt Total Tabell 18. Forliste skip Vessels totally lost Ar Ye ar Forliste skip" Vessels totally lost 1) Forlisprosent ) Percentage 2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels TonnaQeVessels Tonnage Br.tonn Gr. tons ,47 0, ,69 0, ,65 0, ,59 0, ,73 0,03 1) For årene forliste skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) For grene forliste skip i prosent av alle skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. 1) For the years vessels of 50 gross tons and over totallu lost. From 1970 vessels of 25 gross tons and over totally lost. 2) For the years vessels totally lost as a percentage of all vessels of 50 gross tons and over. From 1970 vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

32 31 Vedleggl Appendix 1 Dato 1. Skipets navn 4. Date Name of vessel Kjenningssignal Signal letters Hjemsted Port o re istration 15/12 1. Augusta 2. LIAD 3. Ålesund Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Bruttotonn Gross tons 7. Byggeår Year of 8. construction Byggemateriale 9. Building material Tre og komposittskip Skipets art Type of vessel Ulykkens art Type of casualty Ulykkens årsak Cause of casualty 7. Annet tørrlastskip 8. Kollisjon med fartøy 9. Mangelfullt vakthold 10. Skipets last Cargo 11. Ulykkessted Place of casualty 10. Stykkgods 11. Romsdalsfjorden 12. Tallet på omkomne Number of lost lives 13. Andre opplysninger Other information Rormannen sovnet alene på broen 2/6 1. Beton 2. LKYM 3. Molde Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Bulklast 11. SunndalsOra, Nordmøre /7 1. Bratten 2. LFQI 3. Svolvær Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Bulklast 11. Altafjorden Sannsynligvis lekkasje i skroget 27/1 1. Britania II LFQW Sandnessjøen 6. Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods Landegodefjorden /1 1. Bulending LJJA Flor0 6. Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Ballast 8. Brann i innredning 11. Leksa, 9. Andre brannårsaker SørTrOndelag /8 1. Diddi 2. LHXJ 3. Oslo Annet tørrlastskip Lekkasje 6. Stålog jern 9. Ukjent årsak skip 10. Bulklast 11. Sognefjorden /12 1. Elbred 2. LISY 3. Ålesund Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. Manøvrering av eget skip 10. Ballast KlOvningerne ved 13. Føreren uten Molde navigatørsertifikat og beruset 19/2 1. Gatt 2. LJMj 3. Oslo Annet tørrlastskip 10. Fisk Kollisjon med fartøy 11. Skagerak 6. Stål og jern 9. ManOvrering av skip andre skip /2 1. Glygg I 2. LGCS 3. Trondheim Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 8. GrunnstOting 9. ManOvrering av eget skip 10. Annet 11. Stamsund /12 1. Gråholmen 2. LDFA 3. BodO Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. Skjærstadfjorden 13. 9, Mangelfullt vakthold 22/3 1. Gunnar II 2. LGEA 3. Mosjøen 24/8 1. Harengus 2. LHLX 3. Ålesund Annet tørrlastskip GrunnstOting 6. Tre og 9. ManOvrering av komposittskip eget skip Annet spesialskip GrunnstOting 6. Stål og jern 9. Manøvrering av skip eget skip 10. Ballast Nappstrømmen i 13. Lofoten 10. Ballast EdgeOya, Svalbard 13. Arbeid med måling i meget urent og mangelfullt opploddet farvann

33 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal. Hjemsted 32 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn(forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name(cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet pa omkomne 13. Andre opplysnin er 19/1 1. Hystein 2. LAQS 3. Stavanger Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip 10. Stykkgods Kollisjon med fartoy 11. Hjeltefjorden Mangelfullt vakthold 2 18/3 1. Håk0y 2. LAIN 3. Tromso Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk GrunnstOting 11. Svartoksen, Svikt ved menneskelige Finnmark faktorer 11/8 1. Judith II 2. LGML Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods GrunnstOting 11. Jærens rev Svikt ved menneskelige faktorer 27/2 1. K.L. 2. LNKI 3. Haugesund Stål og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods Kollisjon med fartoy 11. MalOysundet Mangelfullt vakthold 1 9/1 1. KarmOy 2. LALF 3. Stavanger Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip 10. Stykkgods 8. GrunnstOting 11. Farsund 9. Svikt ved menneskelige faktorer /1 1. Kjellungen 2. LEHS 3. Troms Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Kantring 11. VestAfrikakysten 13. Åpning i over 9. Svikt ved menneskelige bygning ikke faktorer lukket 3/5 1. Klepsvik 2. LGOB 3. Flor Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip GrunnstOting ManOvrering av eget skip Trelast Hus tadvika, NordmOre Tett tåke. Sank under forsøk på berging 19/2 1. Kvefjord 2. LKUZ 3. Harstad Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt Brann, eksplosjon i 11. maskinrom 9. Ukjent årsak Ballast Vannvåg ved Troms Muligens feil ved det elektriske anlegget 10/6 1. Langstrand 2. JWXE 3. Bodo Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip Kantring Svikt ved menneskelige faktorer Stykkgods HindOysundet Havarist ble berget, dog mulig den blir kondemnert 4/12 1. LepsOy Fiske og fangstbåt 10. Fisk LDSZ Kantring 11. Vestkysten av 13. Kantring under 3. Ålesund6. Stål og 9. Utilstrekkelig Afrika stort makrelljernskip stabilitet kast 20/11 1. Nekstadfjord Annet tørrlastskip 10. Bulklast LKHU Brann, eksplosjon i 11. Ramstadfjorden, Kristiansund N 6. Tre og maskinrom NordmOre komposittskip 9. Andre brannårsaker 14/6 1. NordOying Fiske og fangstbåt 10. Ballast LCKT GrunnstOting 11. Brimanger Ålesund6. Tre og 9. Mangelfullt vakthold komposittskip 18/3 1. Norstein Fiske og fangstbåt 10. Ballast LCOK Brann, eksplosjon i 11. Vestfjorden, 13. Sannsynligvis 6. Tre og maskinrom vest av Bode oljerorlekkasje komposittskip 9. Andre brannårsaker 11/2 1. Nybella Annet torrlastskip 10. Fisk JXMB GrunnstOting 11. Flåvær, SunnmOre 13. Skipperen 3. Sandnes 6. Stål og 9. ManOvrering av skiftet kurs jernskip eget skip for tidlig

34 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 33 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged., by vessel's name(cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet på omkomne 13. Andre opplysniner 14/7 1. Oddstein 2. LAKO 3. Haugesund 4/11 1. Osund 2. LMUP Tre og kompositt skip Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Lekkasje 11. Vest av Utsira Ukjent årsak 7. Fiske og fangstbåt 10. Ballast Lekkasje 11. Skagerak Ukjent årsak 1/10 1. Rapp II 2. LHBU 3. Svolvær Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods 11. Nord for Landegode /5 1. Ristøy 2. LDTC 3. Troms Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Brann, eksplosjon i 11. Finnmarkskysten 13. maskinrom 9. Feil ved det elektriske anlegg 26/7 I. RossOY 2. LMYM 3. Flekkefjord Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 8. Andre skader 9. Ukjent årsak 10. Fisk SOrvest av 13. Lista 4/7 1. Roy Anders 2. LCWG 3. Svolvær Tre og kompositt skip 7. Annet tørrlastakip 10. Ballast 8. Lekkasje 11. Lofoten 9. Skrogsvikt Sprunget lekk og forlist under slep til reparasjonshavn 11/7 1. Saudahorn 2. LNHQ 3. Ålesund Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast Lekkasje 11. Rombakfjorden Skrogsvikt 17/8 1. Solrand 2. LJLX 3. Vardø Tre og kompositt skip 7. Fiske og fangstbåt 8. Brann, eksplosjon i maskinrom 9. Feil ved det elektriske anlegg 10. Ballast Risfjord i Finn 13. mark 17/3 1. Stedtind 2. LFJP 3. Bod Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods 11. Henningsværstrømmen /9 1. SterkeNils 2. LAEZ 3. Porsgrunn Stål og jernskip 7. Annet spesialskip 8. Kantring 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Krager0 havn Skipsseksjon på slep 1/7 1. Stokkfjord 2. JXSK 3. Haugesund Stål og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods 8. Kollisjon med fartøy 11. Jærens rev 9. Mangelfullt vakthold Sank etter kollisjonen 28/7 1. Storegga 2. LMQP 3. Troms Fiske og fangstbåt Brann, eksplosjon i 6. Tre og maskinrom komposittskip 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Lyngenfjorden /11 1. Tor Hugo 2. JWSG 3. Hammerfest Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Ballast 11. VestAfrika Lekkasje i skroget

35 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 34 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total Zosses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 9. Bruttotonn 10. Byggeår 6. Byggemateriale 7. Skipets art 8. Ulykkens art 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet på omkomne 13. Andre opplysninger 20/1 1. Tor Kristian 2. JWVQ 3. Troms0 18/3 1. Urd I 2. LHRR 3. Namsos 7/8 1. Vaarleik 2. LLHO 3. Kirkenes 1/12 1. Vega I 2. LHTT 3. Flor0 1/3 1. Oybrand 2. LJID 3. Molde 8/4 1. Asta 2. LACW 3. Troms Fiske og fangstbåt 10. Ballast GrunnstOting 11. Spenna, Troms 13. Motoren stoppet 6. Tre og kompositt skip 9. Havari av maskineri og fartøyet drev i land og totalforliste Annet torrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. Lofoten Tre og komposittskip 9. Manøvrering av eget skip Fiske og fangstbåt 10. Ballast GrunnstOting 11. Varangerfjorden 13. Skipperen 6. Tre og 9. Svikt ved menneskelige sovnet ved kompositt skip faktorer roret Annet tørrlastskip 10. Ballast GrunnstOting 11. Eikefjord 13. Sank etter 6. Tre og 9. ManOvrering av grunnstoting kompositt skip andre skip mens den var under slep Annet tørrlastskip 10. Bulklast Lekkasje 11. BergsOyfjorden, Tre og kompositt skip 9. Skrogsvikt NordMore Annet torrlastskip 10. Ballast Brann, eksplosjon i 11. Ved Troms0 13. Sannsynligvis 6. Tre og maskinrom uforsiktighet komposittskip 9. Ukjent årsak med åpen ild

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports

Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen. Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997. 98/22 Rapporter Reports 98/22 Rapporter Reports Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 1996 og 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger Rapporter Reports

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN

GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 181 GODSTRANSPORT PÅ KYSTEN 1964 1965 COASTWISE TRANSPORT OF GOODS 1964 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Forord Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 1-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. januar 2014 ISSN 1890-6117

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 1-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. januar 2014 ISSN 1890-6117 R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 0 q 4 1 3 19 25 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 1-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. januar 2014 ISSN 1890-6117

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 1-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. januar 2014 ISSN 1890-6117 R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 0 q 4 1 3 19 25 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009 Avgitt april 2011 RAPPORT Sjø 2011/02 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE SPEEDSJARKEN MONICA IV, LK 9412, FORLIST UNDER INNSEILING TIL SKUDENESHAVN 8. SEPTEMBER 2009 English summary included Statens

Detaljer

NAVIGARE. Skoleskipet Sjøkurs. Farlige kroker. Sightseeing med Erna Side 38-39. Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37

NAVIGARE. Skoleskipet Sjøkurs. Farlige kroker. Sightseeing med Erna Side 38-39. Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Farlige kroker Side 6 11 Skoleskipet Sjøkurs Side 14 19 Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37 Sightseeing med Erna Side 38-39 At OSM

Detaljer

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal 25/26 Rapporter Reports Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren Transport and environment Selected indicators for the transport

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer