SJØULYKKESSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØULYKKESSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 536 SJØULYKKESSTATISTIKK 1972 MARINE CASUALTIES 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN

3

4 FORORD SjOulykkesstatistikk 1972 inneholder opplysninger om forlis og havarier ay norske skip og om tap av menneskeliv som folge av slike sjoulykker. Statistikken er med små endringer publisert på samme måte som foregående år. Statistikk over sjøulykker ble for årene utarbeidd av SjOfartsdirektoratet og for de forste fem år offentliggjort i Aarbog for Norges Handelsmarine. Fra 1911 ble statistikken utgitt som egen publikasjon, Norsk SjOulykkestatistikk. Statistisk Sentralbyrå overtok utarbeidingen av statistikken fra og med Sekretær Eva Hotvedt har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. februar 1973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE Statistics on Marine Casualties 1972 contain data on total losses and partial losses of Norwegian ships and on losses of lives resulting from marine casualties. The publication appears with small changes only from the issue of the previous year. Statistics on marine casualties were for the years prepared by the Directorate of Shipping and for the first five years published in the yearbook of the Norwegian Merchant Marine, as from 1911 in a separate publication Norwegian Statistics on Marine Casualties. Beginning 1970 the Central Bureau of Statistics has elaborated these statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Eva Hotvedt. Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 February 1973 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 7 Side Tabellregister 10 Vedlegg 1. Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register over havarier ordnet alfabetisk etter skipets navn Skjema Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 61 Standardtegn Null 0,00 Mindre enn en halv av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

7 CONTENTS Principles and definitions 7 Page Index of tables 11 Appendices 1. Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Register on partial losses alphabetically arranged, by vessel's name,s Questionnaire Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 61 Explanation of Symbols Nil 0,00 Less than half of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER SjOulykkesstatistikken omfatter norske skip på 25 bruttotonn og over som har forlist eller havarert. Oppgavene til statistikken blir utarbeidd på grunnlag av opplysninger fra landets seks skipsinspektorer og offentliggjort i samsvar med 15 i lov om statskontroll med skips sjødyktighet av 9. juni I statistikken er forlis definert som totaltap av skip og havari definert som skade på skip som kan repareres. SkipsinspektOrene avgjor om en ulykke skal regnes som forlis eller havari. Statistikken gir særskilte opplysninger om de forliste og havarerte skipene. Skipene er fordelt etter byggemateriale, skipstype, ulykkens art, årsak og havområde, og for grunnstotinger og kollisjoner også etter spesielle omstendigheter ved ulykken. Det gis videre opplysninger om tallet på omkomne om bord og utenfor skipet som folge av ulykken. PRINCIPLES AND DEFINITIONS Statistics on marine casualties comprise Norwegian ships of 25 gross tons and over totally or partially lost. The data are compiled by the Maritime Investigators, who also decide whether a casualty should be considered as a total loss or a partial loss. The statistics provide separate information about the number of total and partial losses. The ships are distributed by building material, type of vessel, type and cause of casualty, geographical area and concerning groundings and collisions, also by special circumstances which may have had an effect on the casualty.

9

10 9 TABELLER TABLES

11 10 TABELLREGISTER 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, storrelse, alder og byggemateriale For;iste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder 18 5, Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, størrelse, byggemateriale og alder Forliste skip etter ulykkens art og havområde Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Forliste skip etter ulykkens art og måned Havarerte skip etter ulykkens art og måned Forliste skip etter ulykkens art og last Havarerte skip etter ulykkens art og last Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Tap av menneskeliv som følge av forlis Tap av menneskeliv som folge av havari Forliste skip Side

12 11 INDEX OF TABLES 1. Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Vessels totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Vessels totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Vessels totally lost by type of casualty and month Vessels partially lost by type of casualty and month Vessels totally lost by type of casualty and cargo Vessels partially lost by type of casualty and cargo Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Loss of life due to total loss Loss of life due to partial loss Vessels totally lost Page

13 12 Tabell 1. Forliste og havarerte skip etter ulykkens art og årsak Årsak FORLIS I alt Total collisions Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Tonnasje Skip Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons GrunnstOting Grounding Skip Vessels Tonnasje Tonnage Br. tonn Gr. tons Andre kollisjoner Other Kollisjon med fartøy Collision with other vessel Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt Forlisprosentl) _ 0,73 0,03 0,24 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 HAVARI Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, last o.1 Feil ved det elektriske anlegg Andre brannårsaker Utilstrekkelig stabilitet Forskyvning av lasten Overlasting Feil ved styreinnretning Havari av maskineri Havari ved elektriske installasjoner/ automatikk Mangler ved navigasjonsmessige hjelpemidler Manøvrering av eget skip Mangelfullt vakthold Manøvrering av andre skip Skrogsvikt Svikt ved menneskelige faktorer Ukjent årsak Andre årsaker Uoppgitt I alt Havariprosent 2) * ,24 6,63 2,79 2,27 1,68 1,84 0,42 0,63 1) Forliste skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over. 2) Havarerte skip i prosent av alle skip på 25 br.tonn og over.

14 Vessels totally lost or partially lost by type and cause of casualty Brann, eksplosjon Fire, explosion Ton Skip Vessels nasje Tonnage Br. tonn Gr. tons Kantring Capsizing Lekkasje Leakage Maskinskade Engine breakdown Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br.tonn Gr. tons Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br tonn Gr. tons Ton Skip nasje Vessels Tonnae Br. tonn Gr. tons Andre skader Other damages Ton Skip nasje Vessels Tonnage Br. tonn Gr. tons Cause TOTAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Damage to electric installations Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,13 0,00 0,06 0,00 0,20 0,01 0,02 0,00 Percentage 1) PARTIAL LOSS Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Damage to electric installations Other causes of fire Insufficient stability Shifting of cargo Overloading Damage to steering gear Breakdown of the engine Breakdown of electrical installations or automatics Deficiency of navigational aids Manoeuvres of own vessel Insufficient lookout Manoeuvres of other vessels Hull damage Human failure Cause not established Other causes Unknown Total 0,70 1,17 0,03 0,00 0,10 0,00 0,34 0,61 0,18 0,11 Percentage 2) 1) Vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over. 2) Vessels partially lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

15 14 Tabell 2. Forliste skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. oljerester, Skipets I alt gasser, kjennemerker Total last 0.1. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Feil ved det Andre elek branntriske åranlegg saker Damage Other to causes electric of instal fire Zations Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util Forstrek skyvkelig ning stabi av litet last Insuf Shiftficient ing stabi of lity cargo Overlasting Overloading Feil ved Havari styre av inn masret kinning eni Damage Breakto down steer of the ing engine gear Havari av elektriske in automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip Bulkskip Andre tørrlastskip 15 Andre spesialskipl) 2 Fiske og fangstbåt Andre skip 2549 br.tonn: Passasjerskip og ferger Fiske og fangstbåt 6 1 Andre, skip 11 _ 1 STØRRELSE br.tonn 17 _ " 10 _ ,, 18 _ 1 1 II '''. "' _ br.tonn og over ALDER 0 4 år " 2 1 _ " " " " 6 30 år og over 22 2 BYGGEMATERIALE Stål og jern 14 Tre og kompositt Andre materialer 1) Omfatter taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o.l. spesialskip.

16 VesseZs totally lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 15 Mangler Man v ved ManOv Mangrer rer Svikt naviga eling ing ved Ukjent sjons fullt Skrog Andre av av mennes årsak Uopp Characteristics of vessel messige vakteget svikt ar andre kelige Cause hjelpe hold gitt skip Hullsaker skip fak not Unmidler Manoeuv Insuf dama Other Manoeuv torer estab Deficiency ficient causes known res of of res naviga Zookown other of gehuman Zished tionaz out failure aids vessel vessels Total TYPE 50 gr. tons and over: Passenger vessels, including ferries _ Tankers _ Bulk/oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels 1 1 Other special types of vessel Fishing and catcher boats _ Other vessels 2549 gr.tons: Passenger vessels, _ including ferries Fishing and catcher boats _ Other vessels SIZE gr.tons II " gr.tons and over years _ II If _ II II II years and over AGE BUILDING MATERIAL Steel or iron Wood or composite _ Other material 1) Comprising tugs, salvage vessels, icebreakers, cable ships and similar types of vessel.

17 16 Tabell 3. Havarerte skip etter ulykkens årsak og etter skipets art, størrelse, alder og byggemateriale Skipets kjennemerker Brann/eksplosjonsårsaker Fire or explosion Selvantennelse p.g.a. oljerester, I alt gasser, Total last o.l. Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on Feil ved det Andre elek branntriske granlegg saker Damage Other to causes electric of instal fire Zations Stabil itetsvansker Maskinhavarier Lack of stability Technical failure Util Forstrek skyvkelig ning Overing laststabi av litet last Over Insuf Shift loadficient ing ing stabi of Zity cargo Feil ved Havari styre av inn masret kinning eni Damage Breakto down steer of the ing engine gear Havari av elektriske installasjoner, automatikk Breakdown of electrical installations or automatics I alt ART 50 br.tonn og over: Passasjerskip og ferger Tankskip Bulk/tankskip 6 Bulkskip Andre tørrlastskip Andre spesialskip') 12 1 Fiske og fangstbåt Andre skip 2549 br. tonn: Passasjerskip og ferger 4 Fiske og fangstbåt 8 2 Andre skip STØRRELSE br.tonn II , tt i, _ br.tonn og over ALDER 0 4år " " " " år og over BYGGEMATERIALE Stål og jern Tre og kompositt Andre materialer 2 1 1) Se note 1, tabell 2.

18 Vessels partially lost by cause of casualty and by type of vessel, size, age and building material Navigasjon, vakthold o.l. Diverse Navigation, guard and so forth Various causes 17 Mangler ManOv ved Manginrernaviga elav sjons fullt messige vaktmidler Insufeget hjelpe hold skip Deficiency Manoeuv fci res of ent of naviga Zookown tionaz out aids vessel ManOvrering av andre skip Manoeuvres of other vessel Skrogsvikt Hull damage Svikt ved Ukjent mennes årsak kelige Cause fak not torer estab Human Zished failure Andre årsaker Other causes Uoppgitt Unknown Characteristics of vessel Total TYPE 50 gr. tons and over: _ Passenger vessels, including ferries Tankers Bulk/Oil carriers Bulk carriers Other dry cargo vessels Other special types of vessel 1) Fishing and catcher boats _ Other vessels 2549 gr.tons: I Passenger vessels, including ferries Fishing and catcher boats Other vessels SIZE _ gr.tons " " " " " gr. tons and over AGE 0 4 years 5 9 " " _ " " " 30 years and over BUILDING MATERIAL Steel or iron Wood or composite Other material 1) See note 1, table 2.

19 Tabell 4. Forliste skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder VesseZs totally lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Skipets kjennemerker Characteristics of vessel I alt Total 18 Kollisjon Grunn med stotfarty ing Groun sion ding with other Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colzi explo zing age break damasions sion down ges I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr. tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries... Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell ) Fiske og fangstbåt Fishing and catcher boats Andre skip Other types of vessel 2549 br.tonn: 2549 gr.tons: Fiske og fangstbåt Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSE SIZE br.tonn gr.tons It 5099 It It fi br.tonn og over gr.tons and over BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years II 5 9 " II " II " II " II " 30 år og over years and over. Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4år years 5 9" II II " II " II " it " 30 år og over years and over r _ _ 3 _ 19 7 _ Andre materialer: Other materials: 0 4 år years 5 år og over years and over 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

20 19 Tabell 5. Havarerte skip etter ulykkens art og etter skipets art, storrelse, byggemateriale og alder Vessels partially lost by type of casualty and by type of vessel, size, building material and age Kollisjon Andre Brann/ Mas Andre Grunn med kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Skipets kjennemerker stotfarty I alt ing Characteristics of vessel Total CoNi Other Fire or Capsi Leak Engine Other Groun sion exploding with zing age break damasions sion down ges other vessel I alt Total ART TYPE 50 br.tonn og over: 50 gr.tons and over: Passasjerskip og ferger Passenger vessels, including ferries Tankskip Tankers Bulk/tankskip Bulk/oil carriers Bulkskip Bulk carriers Andre torrlastskip Other dry cargo vessels Andre spesialskipl) Other special types of vessell) Fiske og fangstbåt Fishing and catcher boats br.tonn: 2549 gr.tons: Fiske og fangstbåt Passasjerskip og ferger Andre skip Other vessels STØRRELSESIZE br.tonn II 5099 vt br.tonn og over gr.tons and over gr.tons II it II II _ BYGGEMATERIALE OG ALDER BUILDING MATERIAL AND AGE Stål og jernskip: Steel or iron vessels: 0 4 år years 5 9" " II " II " II " II 30 år og over years and over... Tre og komposittskip: Wood or composite vessels: 0 4år years " II " II 20 ' 24 " II " fr 30 år og over years and over _ 1 _ _ Andre materialer: Other materials: 0 4 år years år og over years and over 1 1 1) Se note 1, tabell 2. 1) See note 1, table 2.

21 20 Tabell 6. Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Norges kyst: Norwegian coast: Øst for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartoy ing Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sionges down Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnet østkysten av GrOnland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of USSR, Barents Sea, Arctic Ocean, Arctic, Norwegian Sea to 60 N including east coast of Greenland to 45 0 w Østersjøen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Skagerrak, Kattegat, the Sound and Kiel Canal Nordsjøen med tilliggende kyster av OrkenOyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark North Sea with adjoining coasts of Orkeney Islands, Scotland, England, Belgium, Netherlands, Germany and Denmark 1 1 Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, øst og vestkysten av Hebridene og Irland English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of Hebrides and Ireland Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to Strait of Gibraltar Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen Mediterranean Sea with adjoining coasts, Black Sea and Suez Canal

22 Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Havområde NordAtlanteren med vestkysten av Grønland til 45 v.1., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 N, Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia østkysten av NordAmerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and Caribbean Sea SrAtlanteren South Atlantic Ocean 21 Kolli Grunn. Andre Brann/ son I alt stot kolli eksplomed ing sj oner sjon farty Kant Lekkring asje Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp gode håp West coast of Africa from Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope østkysten av SOrAmerika fra og med Panama til Kapp Hoorn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn Vestkysten av Sr Amerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and Panama Canal Vestkysten av NordAmerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska SOrlige Stillehav South Pacific Nordlige Stillehav medregnet Beauforthavet North Pacific including Beaufort Sea Ser og Ostkysten av Afrika fra Kapp gode håp til ekvator og Det indiske hav sor for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and Indian Ocean south of the equator to Australia Det indiske hav nord for ekvator, Rodehavet, Den persiske bukt, vest og Ostkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya Indian Ocean north of the equator, Red Sea, Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya SrKinahavet med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia, South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia Mas Andre kin skaskade der

23 22 Mas Andre Kant Lekk kin skaring asje skade der Capsi Leak Engine Other zing age breakdown damages Tabell 6 (forts.). Forliste skip etter ulykkens art og havområde Vessels totally lost by type of casualty and geographical area Grunnmering asje Andre Brann/ Mao Andre Havområde Toni Kant Lekk I alt IT kolli vrovosjoneskade der kin ska toy far Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sørlige Stillehav sr for 22 n.b. Waters and coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, Philippine Islands, and islands in the South Pacific south of 22 N Ostkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet, Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in the Pacific Ocean north of 22 0 N alt Total Tabell 7. Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Geographical area Norges kyst: Norwegian coast: Ost for Lindesnes East of Lindesnes Fra og med Lindesnes til Bergen From Lindesnes to Bergen Fra og med Bergen til Trondheim From Bergen to Trondheim Fra og med Trondheim til Troms0 From Trondheim to Tromso, I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartoy ing Co/li Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ kolli eksplosjoner sjon Other Fire or call, explosions sion Fra og med Troms0 til den sovjetiske grense, Barentshavet og Nordishavet, Arktis, Norskehavet til 60 n.b. medregnetoostkysten av GrOnland til 45 v.l. From Tromso to the frontier of USSR, Barents Sea, Arctic Ocean, Arctic, Norwegian Sea to 600 N including egst coast of Greenland to 45 W OstersjOen med Finskebukta, Skagerak, Kattegat, Oresund og Kielerkanalen. Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Skagerrak, Kattegat, the Sound and Kiel Canal

24 23 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde Kolli Grunn Andre Brann/ Mas Andre sjon I alt st ot kolli eksplo Kant Lekk kin skamed ing sjoner sjon ring asje skade der farty NordsjOen med tilliggende kyster av OrkenOyene, Skottland, England, Belgia, Nederland, Tyskland og Daamark North Sea with adjoining coasts of Orkney Islands, Scotland, England, Belgium, Netherlands, Germany and Denmark Den engelske kanal med tilliggende kyster av England og Frankrike til Ushant, Irskesjøen med vestkysten av England og Skottland, Ost og vestkysten av Hebridene og Irland English Channel with adjoining coasts of England and France to Ushant, Irish Sea with west coast of England and Scotland, east and west coast of Hebrides and Ireland Biskaya, vestkysten av Frankrike fra Ushant, Portugal og vestkysten av Spania til Gibraltarstredet Bay of Biscay, west coast of France from Ushant, Portugal and west coast of Spain to Strait of Gibraltar Middelhavet med tilliggende kyster, Svartehavet og Suezkanalen Mediterranean Sea with adjoining coasts, Black Sea and Suez Canal NordAtlanteren med vestkysten av GrOnland til 45 v.1., Davisstredet, Newfoundland til kysten av Nova Scotia North Atlantic Ocean including west coast of Greenland to 45 TV, Davis Strait, Newfoundland to the coast of Nova Scotia Ostkysten av NordAmerika til Panama og Det karibiske hav East coast of North America to Panama and Caribbean Sea SOr Atlanteren South Atlantic Ocean Vestkysten av Afrika fra Gibraltarstredet til Kapp gode håp West coast of Africa from Strait of Gibraltar to Cape of Good Hope 2 Østkysten av SOr Amerika fra og med Panama til Kapp Hoorn East coast of South America from Panama to Cape Hoorn 2 2 Vestkysten av SOr Amerika fra Kapp Hoorn til og med Panama og Panamakanalen West coast of South America from Cape Hoorn to Panama and Panama Canal Vestkysten av NordAmerika fra Panama medregnet Alaska West coast of North America from Panama, including Alaska SOrlige Stillehav South Pacific Nordlige Stillehav medregnet Beaufort havet North Pacific including Beaufort Sea 3 3

25 24 Tabell 7 (forts.). Havarerte skip etter ulykkens art og havområde Vessels partially lost by type of casualty and geographical area Havområde I alt Grunn Kolli Andre Brann/ sjon stot kolli eksplomed ing sj oner sjon farto Kant Lekkring asje Maskinskade Andre skader SOr og Ostkysten av Afrika fra Kapp gode håp til ekvator og Det indiske hav sor for ekvator til Australia South and east coast of Africa from Cape of Good Hope to the equator and Indian Ocean south of the equator to Australia Det indiske hav nord for ekvator, ROdehavet, Den persiske bukt, vest og østkysten av India, Den bengalske bukt, kysten av Malaya Indian Ocean north of the equator, Red Sea, Persian Gulf, west and east coast of India, Bay of Bengal and coast of Malaya SOrKinahavet med tilliggende kyster fra Malaya til Hong Kong, farvannene ved Sumatra, Java, Borneo, Celebes til nordkysten av Australia South China Sea with adjoining coasts from Malaya to Hong Kong, waters around Sumatra, Java, Borneo, Celebes to the north coast of Australia Farvannet og kystfarvannet ved Australia, New Zealand, New Guinea, Filippinene og Oyer i det sorlige Stillehav sor for 22 n.b. Waters and coastal waters around Australia, New Zealand, New Guinea, Philippine /s/ands, and islands in the South Pacific south of 22 N. 1 1 Ostkysten av Asia fra Hong Kong til Beringstredet og nordkysten av Sovjet,. Japan og Oyer i Stillehavet nord for 22 n.b. East coast of Asia from Hong Kong to Bering Strait and north coast of USSR, Japan and islands in thepacific Ocean north of 220 N 1 1 SOrishavet, Antarktis Southern Ocean, Antarctic 1 1 I alt Total

26 Tabell 8. Forliste skip etter ulykkens art og måned Vessels totally lost by type of casualty and month Maned Month I alt Total ing 25 Kollisjon Grunn med støtfarty Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine call, explo zing age break Other damasions sion down ges Januar January 6 Februar February 5 Mars March 6 April April 1 Mai May 2 Juni June 3 Juli July 7 August August 5 September September 1 Oktober October 1 November November 3 Desember December 5 I alt Total _ _ _ Tabell 9. Havarerte skip etter ulykkens art og måned Vessels partially lost by type of casualty and month Kollisjon Andre Brann/ Mas Andre Grunn med kolli eksplo Kant Lekk kin ska Maned I alt stot fartoy sjoner sjon ring asje skade der Month Total ing Other Fire or Capsi Leak Engine Other Groun sion colli explo zing age break damading with other sions sion down ges vessel Januar January Februar February Mars March AprilApril Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December I alt Total

27 Tabell 10. Forliste skip etter ulykkens art og last Vessels totally lost by type of casualty and cargo Last Cargo I alt Total Fisk Fish 8 Stykkgods General cargo 10 Bulklast Bulk cargo 8 Trelast Timber and wood 1 Container Container Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure. 26 Kollisjon Grunn med støt fartøy ing Cali Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli expzo zing age break damasions sion down ges _ Passasjerer Passengers Ballast In ballast 17 7 Annet Others 1 1 Uoppgitt Unknown alt Total Tabell 11. Havarerte skip etter ulykkens art og last Vessels partially lost by type of casualty and cargo Last Cargo 7 Fisk Fish Stykkgods General cargo Bulklast Bulk cargo I alt Total Kollisjon Grunn med stot fartøy ing Colii Groun sion ding with other vessel Andre Brann/ Mas Andre kolli eksplo7 Kant Lekk kin skasjoner sjon ring asje skade der Other Fire or Capsi Leak Engine Other colli explo zing age break damasions sion down ges Trelast Timber and wood 1 1 Container Container 1 1 Oljelast Oil Fast, farlig last Dangerous solid cargo 1 Flytende, farlig last Dangerous liquid cargo Farlig gass under trykk Dangerous gases under pressure _ Passasjerer Passengers Ballast In ballast Annet Others , 1 Uoppgitt Unknown 1 I alt Total

28 Tabell 12. Skip forlist ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels totally lost by grounding or collision by circumstances of casualty Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty 27 Grunnstøtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunnmed Andre stoting fartøy kollisjoner Groun Collision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv, kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL Fortøyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped, without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2 4,9 " knots 5 9,9 " 10 14,9 " 15 19,9 " 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Uoppgitt Unknown VÆRFORHOLD WEATHER CONDITIONS Take Fog 4 1 Regn og snotykke Rain or drifting snow 3 3 Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown _ SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile ,9 nautiske mil nautical miles 1 1 It II II 2 4,9 " nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale5 5 Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown 1 SJOFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/høy sjo Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprørt hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown

29 Tabell 13. Skip havarert ved grunnstoting eller kollisjon etter omstendigheter ved ulykken Vessels partially lost by grounding or collision by circumstances of casualty 28 Omstendigheter ved ulykken Circumstances of casualty GrunnstOtinger og kollisjoner i alt Groundings and collisions total Kollisjon Grunn med Andre stotingfartykollisjoner GrounCollision Other ding with other collisions vessel I alt Total ULYKKESSTED PLACE OF CASUALTY Åpent hav Open sea Kystfarvann Coastal waters Strede Strait Havn Port Elv,kanal River, channel Uoppgitt Unknown SKIPETS FART SPEED OF THE VESSEL FortOyd eller til ankers Moored or at anchor Stilleliggende Stopped without speed through water Under 2 knop Under 2 knots 2 4,9 " knots 5 9,9 " It 10 14,9 " II 15 19,9 " If 20 knop og over 20 knots and over Uoppgitt Unknown LYSFORHOLD LIGHT CONDITIONS Lyst Light MOrkt Dark Uoppgitt Unknown VERFORHOLD WEATHER CONDITIONS Tåke Fog Regn og snotykke Rain or drifting snow Klarvær Clear weather Uoppgitt Unknown SIKTBARHET VISIBILITY Under 1 nautisk mil Under 1 nautical mile 1 1,9 nautiske mil nautical miles 2 4,9,t It II It 5 nautiske mil og over 5 nautical miles and over Uoppgitt Unknown VINDFORHOLD WIND CONDITIONS Stille/lett bris Calm/gentle breeze Laber/frisk bris Moderate/fresh breeze Liten/sterk kuling Strong breeze/moderate gale Liten storm/orkan Full gale/hurricane Uoppgitt Unknown SJØFORHOLD SEA CONDITIONS Smul/svak sjo Smooth to slight sea Noe/høy sjø Moderate to rough sea Svært/overordentlig opprort hav High and very rough sea Uoppgitt Unknown RADAR RADAR Ikke i bruk Not used I bruk Used Plottet Plotted Ikke om bord Not aboard Uoppgitt Unknown _

30 Tabell 14. Skip forlist ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels totally lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Selvantennelse p.g.a. oljerester, gasser, Ulykkessted om bord I alt last o.l. Location of outbreak Total Spontaneous ignition due to remnants of oil, gases, cargo and so on 29 Feil ved det elektriske anlegg Damage to electric installations Andre brannårsaker Other causes of fire Havari av maskineni Breakdown of the engine Havari ved elektriske Mangelinstalla fullt Ukjent sjoner, vakt årsak automa hold Cause tikk Insuf not Breakdown ficient estabof electriczook Zished cal instal out lations or automatics Andre årsaker Other causes Lasterom/tanker Cargo holds or tanks Maskinrom Engine room Innredning Accommodation 1 1 Andre steder Other places I alt Total Tabell 15. Skip havarert ved brann/eksplosjon etter ulykkens årsak og ulykkessted om bord Vessels partially lost by fire or explosion by cause of casualty and by location of outbreak Ulykkessted om bord Location of outbreak Selvan tennelse Havari p.g.a. ved elek Feil Havari olje Andre brann av Mangelrester, installa fullt Ukjent ved det elektriske masgasser, år sj oner, vakt årsak Andre anlegg kin år I alt last o.l. saker automa Cause Damage i hold Total Spontaneous er saker Other tikk to Break Insuf not Other ignition causes down Breakdown ficient estab electric due to of of the of electri Zook Zished causes remnants of instal fire cal instal out Zations engine oil, gases, Zations or cargo and automatics so on Lasterom/tanker Cargo hold's or tanks Maskinrom Engine room Innredning Accommodation Andre steder Other places I alt Total

31 Tabell 16. Tap av menneskeliv som følge av forlis Loss of life due to total loss 30 Ulykkens art Cause of casualty Personer utenfor skipet Personer om bord Persons on board Persons outside the vessel På annet På uten Besetning Crew I alt Passa norsk landsk Andre Nord Utlendin Total sjerer Andre skip skip steder menn ger Passen Others On other On Other Norweg Foreigngers Norwegian foreign places ians ers vessel vessel Kollisjon med fartøy Collision with other vessel. 3 3 Andre skader Other damage. I alt Total 7 7 Tabell 17. Tap av menneskeliv som følge av havari Loss of life due to partial loss Ulykkens art Cause of casualty Personer utenfor skipet Personer om bord Persons on board Persons outside the vessel På annet På uten Besetning Crew I alt Passa norsk landsk Andre Total Nord Utlendin sjerer Andre skip skip steder menn ger Passen Others On other On Other Norweg Foreign gers Norwegian foreign places ians ers vessel vessel Brann, eksplosjon: Fire, explosion: I lasterom, tanker In cargo holds or tanks I maskinrom In engine room 1 1 Andre steder Other places 3 3 I alt Total Tabell 18. Forliste skip Vessels totally lost Ar Ye ar Forliste skip" Vessels totally lost 1) Forlisprosent ) Percentage 2) Skip Tonnasje Skip Tonnasje Vessels TonnaQeVessels Tonnage Br.tonn Gr. tons ,47 0, ,69 0, ,65 0, ,59 0, ,73 0,03 1) For årene forliste skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip på 25 bruttotonn og over. 2) For grene forliste skip i prosent av alle skip på 50 bruttotonn og over. Fra 1970 forliste skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over. 1) For the years vessels of 50 gross tons and over totallu lost. From 1970 vessels of 25 gross tons and over totally lost. 2) For the years vessels totally lost as a percentage of all vessels of 50 gross tons and over. From 1970 vessels totally lost as a percentage of all vessels of 25 gross tons and over.

32 31 Vedleggl Appendix 1 Dato 1. Skipets navn 4. Date Name of vessel Kjenningssignal Signal letters Hjemsted Port o re istration 15/12 1. Augusta 2. LIAD 3. Ålesund Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name Bruttotonn Gross tons 7. Byggeår Year of 8. construction Byggemateriale 9. Building material Tre og komposittskip Skipets art Type of vessel Ulykkens art Type of casualty Ulykkens årsak Cause of casualty 7. Annet tørrlastskip 8. Kollisjon med fartøy 9. Mangelfullt vakthold 10. Skipets last Cargo 11. Ulykkessted Place of casualty 10. Stykkgods 11. Romsdalsfjorden 12. Tallet på omkomne Number of lost lives 13. Andre opplysninger Other information Rormannen sovnet alene på broen 2/6 1. Beton 2. LKYM 3. Molde Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Ukjent årsak 10. Bulklast 11. SunndalsOra, Nordmøre /7 1. Bratten 2. LFQI 3. Svolvær Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Bulklast 11. Altafjorden Sannsynligvis lekkasje i skroget 27/1 1. Britania II LFQW Sandnessjøen 6. Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods Landegodefjorden /1 1. Bulending LJJA Flor0 6. Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Ballast 8. Brann i innredning 11. Leksa, 9. Andre brannårsaker SørTrOndelag /8 1. Diddi 2. LHXJ 3. Oslo Annet tørrlastskip Lekkasje 6. Stålog jern 9. Ukjent årsak skip 10. Bulklast 11. Sognefjorden /12 1. Elbred 2. LISY 3. Ålesund Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. GrunnstOting 9. Manøvrering av eget skip 10. Ballast KlOvningerne ved 13. Føreren uten Molde navigatørsertifikat og beruset 19/2 1. Gatt 2. LJMj 3. Oslo Annet tørrlastskip 10. Fisk Kollisjon med fartøy 11. Skagerak 6. Stål og jern 9. ManOvrering av skip andre skip /2 1. Glygg I 2. LGCS 3. Trondheim Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 8. GrunnstOting 9. ManOvrering av eget skip 10. Annet 11. Stamsund /12 1. Gråholmen 2. LDFA 3. BodO Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. Skjærstadfjorden 13. 9, Mangelfullt vakthold 22/3 1. Gunnar II 2. LGEA 3. Mosjøen 24/8 1. Harengus 2. LHLX 3. Ålesund Annet tørrlastskip GrunnstOting 6. Tre og 9. ManOvrering av komposittskip eget skip Annet spesialskip GrunnstOting 6. Stål og jern 9. Manøvrering av skip eget skip 10. Ballast Nappstrømmen i 13. Lofoten 10. Ballast EdgeOya, Svalbard 13. Arbeid med måling i meget urent og mangelfullt opploddet farvann

33 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal. Hjemsted 32 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn(forts.) Register on total losses alphabetically arranged, by vessel's name(cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet pa omkomne 13. Andre opplysnin er 19/1 1. Hystein 2. LAQS 3. Stavanger Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip 10. Stykkgods Kollisjon med fartoy 11. Hjeltefjorden Mangelfullt vakthold 2 18/3 1. Håk0y 2. LAIN 3. Tromso Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk GrunnstOting 11. Svartoksen, Svikt ved menneskelige Finnmark faktorer 11/8 1. Judith II 2. LGML Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods GrunnstOting 11. Jærens rev Svikt ved menneskelige faktorer 27/2 1. K.L. 2. LNKI 3. Haugesund Stål og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods Kollisjon med fartoy 11. MalOysundet Mangelfullt vakthold 1 9/1 1. KarmOy 2. LALF 3. Stavanger Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip 10. Stykkgods 8. GrunnstOting 11. Farsund 9. Svikt ved menneskelige faktorer /1 1. Kjellungen 2. LEHS 3. Troms Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Kantring 11. VestAfrikakysten 13. Åpning i over 9. Svikt ved menneskelige bygning ikke faktorer lukket 3/5 1. Klepsvik 2. LGOB 3. Flor Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip GrunnstOting ManOvrering av eget skip Trelast Hus tadvika, NordmOre Tett tåke. Sank under forsøk på berging 19/2 1. Kvefjord 2. LKUZ 3. Harstad Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt Brann, eksplosjon i 11. maskinrom 9. Ukjent årsak Ballast Vannvåg ved Troms Muligens feil ved det elektriske anlegget 10/6 1. Langstrand 2. JWXE 3. Bodo Stål og jernskip 7. Annet torrlastskip Kantring Svikt ved menneskelige faktorer Stykkgods HindOysundet Havarist ble berget, dog mulig den blir kondemnert 4/12 1. LepsOy Fiske og fangstbåt 10. Fisk LDSZ Kantring 11. Vestkysten av 13. Kantring under 3. Ålesund6. Stål og 9. Utilstrekkelig Afrika stort makrelljernskip stabilitet kast 20/11 1. Nekstadfjord Annet tørrlastskip 10. Bulklast LKHU Brann, eksplosjon i 11. Ramstadfjorden, Kristiansund N 6. Tre og maskinrom NordmOre komposittskip 9. Andre brannårsaker 14/6 1. NordOying Fiske og fangstbåt 10. Ballast LCKT GrunnstOting 11. Brimanger Ålesund6. Tre og 9. Mangelfullt vakthold komposittskip 18/3 1. Norstein Fiske og fangstbåt 10. Ballast LCOK Brann, eksplosjon i 11. Vestfjorden, 13. Sannsynligvis 6. Tre og maskinrom vest av Bode oljerorlekkasje komposittskip 9. Andre brannårsaker 11/2 1. Nybella Annet torrlastskip 10. Fisk JXMB GrunnstOting 11. Flåvær, SunnmOre 13. Skipperen 3. Sandnes 6. Stål og 9. ManOvrering av skiftet kurs jernskip eget skip for tidlig

34 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 33 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total losses alphabetically arranged., by vessel's name(cont.) 4. Bruttotonn 7. Skipets art 5. Byggeår 8. Ulykkens art 6. Byggemateriale 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet på omkomne 13. Andre opplysniner 14/7 1. Oddstein 2. LAKO 3. Haugesund 4/11 1. Osund 2. LMUP Tre og kompositt skip Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Lekkasje 11. Vest av Utsira Ukjent årsak 7. Fiske og fangstbåt 10. Ballast Lekkasje 11. Skagerak Ukjent årsak 1/10 1. Rapp II 2. LHBU 3. Svolvær Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods 11. Nord for Landegode /5 1. Ristøy 2. LDTC 3. Troms Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 10. Fisk Brann, eksplosjon i 11. Finnmarkskysten 13. maskinrom 9. Feil ved det elektriske anlegg 26/7 I. RossOY 2. LMYM 3. Flekkefjord Tre og komposittskip 7. Fiske og fangstbåt 8. Andre skader 9. Ukjent årsak 10. Fisk SOrvest av 13. Lista 4/7 1. Roy Anders 2. LCWG 3. Svolvær Tre og kompositt skip 7. Annet tørrlastakip 10. Ballast 8. Lekkasje 11. Lofoten 9. Skrogsvikt Sprunget lekk og forlist under slep til reparasjonshavn 11/7 1. Saudahorn 2. LNHQ 3. Ålesund Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 10. Bulklast Lekkasje 11. Rombakfjorden Skrogsvikt 17/8 1. Solrand 2. LJLX 3. Vardø Tre og kompositt skip 7. Fiske og fangstbåt 8. Brann, eksplosjon i maskinrom 9. Feil ved det elektriske anlegg 10. Ballast Risfjord i Finn 13. mark 17/3 1. Stedtind 2. LFJP 3. Bod Tre og komposittskip 7. Annet tørrlastskip 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Stykkgods 11. Henningsværstrømmen /9 1. SterkeNils 2. LAEZ 3. Porsgrunn Stål og jernskip 7. Annet spesialskip 8. Kantring 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Krager0 havn Skipsseksjon på slep 1/7 1. Stokkfjord 2. JXSK 3. Haugesund Stål og jernskip 7. Annet tørrlastskip 10. Stykkgods 8. Kollisjon med fartøy 11. Jærens rev 9. Mangelfullt vakthold Sank etter kollisjonen 28/7 1. Storegga 2. LMQP 3. Troms Fiske og fangstbåt Brann, eksplosjon i 6. Tre og maskinrom komposittskip 9. Ukjent årsak 10. Ballast 11. Lyngenfjorden /11 1. Tor Hugo 2. JWSG 3. Hammerfest Stål og jernskip 7. Fiske og fangstbåt 8. Lekkasje 9. Skrogsvikt 10. Ballast 11. VestAfrika Lekkasje i skroget

35 Dato 1. Skipets navn 2. Kjenningssignal 3. Hjemsted 34 Register over forlis ordnet alfabetisk etter skipets navn (forts.) Register on total Zosses alphabetically arranged, by vessel's name (cont.) 9. Bruttotonn 10. Byggeår 6. Byggemateriale 7. Skipets art 8. Ulykkens art 9. Ulykkens årsak 10. Skipets last 11. Ulykkessted 12. Tallet på omkomne 13. Andre opplysninger 20/1 1. Tor Kristian 2. JWVQ 3. Troms0 18/3 1. Urd I 2. LHRR 3. Namsos 7/8 1. Vaarleik 2. LLHO 3. Kirkenes 1/12 1. Vega I 2. LHTT 3. Flor0 1/3 1. Oybrand 2. LJID 3. Molde 8/4 1. Asta 2. LACW 3. Troms Fiske og fangstbåt 10. Ballast GrunnstOting 11. Spenna, Troms 13. Motoren stoppet 6. Tre og kompositt skip 9. Havari av maskineri og fartøyet drev i land og totalforliste Annet torrlastskip 10. Bulklast GrunnstOting 11. Lofoten Tre og komposittskip 9. Manøvrering av eget skip Fiske og fangstbåt 10. Ballast GrunnstOting 11. Varangerfjorden 13. Skipperen 6. Tre og 9. Svikt ved menneskelige sovnet ved kompositt skip faktorer roret Annet tørrlastskip 10. Ballast GrunnstOting 11. Eikefjord 13. Sank etter 6. Tre og 9. ManOvrering av grunnstoting kompositt skip andre skip mens den var under slep Annet tørrlastskip 10. Bulklast Lekkasje 11. BergsOyfjorden, Tre og kompositt skip 9. Skrogsvikt NordMore Annet torrlastskip 10. Ballast Brann, eksplosjon i 11. Ved Troms0 13. Sannsynligvis 6. Tre og maskinrom uforsiktighet komposittskip 9. Ukjent årsak med åpen ild

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A950 SJØULYKKESSTATISTIKK 1977 MARINE CASUALTIES 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 IS 8253708408 FORORD SjOulykkesstatistikk 1977

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY MK. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 20 sjøu LYKKESSTATISTI KK 978 MARINE CASUALTIES 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 491 SJØULYKKESSTATISTIKK 1971 MARINE CASUALTIES 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0158 6 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 8 SJØULYKKESSTATISTIKK 980 MARINE CASUALTIES 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 82-537- 238-3 I SSN 0332-8007 FORORD Sjøulykkesstatistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATM`flOS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B SJØULYKKESSTATISTIKK 979 MARINE CASUALTIES 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 795 SJØULYKKESSTATISTIKK 975 MARINE CASUALTIES 975 TATSTISK SENTRALBY RÅ CENTRAL

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 7 2 SJØULYKKESSTATISTIKK 970 MARINE CASUALTIES 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 034 9 FORORD SjOulykkesstatistikk

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 279 SJØULYKKESSTATISTIKK 1981 MARINE CASUALTIES 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1753-9 ISSN 0332-8007 FORORD SjOulykkesstatistikk 1981 inneholder

Detaljer

SJØULYKKESSTATISTIKK

SJØULYKKESSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B387 SJØULYKKESSTATISTIKK 98 MARINE CASUALTIES 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 983 ISBN 8-537-96-7 ISSN 033-8007 EMNEGRUPPE Sjøtransport STI KKORD Forlis Havari

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B454 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2046-7 ISSN 0332-8007 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Sjøtransport ANDRE EMNEORD Borefartøysuhell Dødsfall Forlis

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet

A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet A-LEX Prosjektet Drivende Skip i Barentshavet Arbeidsmøte Nødslep i Nordområdene, 25. november 2015 Ørjan Selvik Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Oversikt presentasjon A-LEX prosjektbeskrivelse A-LEX

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo

Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009. Ole Sævild Managing Director Sea Cargo Høringskonferanse om Bergen Havn 20 Januar 2009 Ole Sævild Managing Director Sea Cargo PROGRAM: Luftslott ved sjøen? Hva skal vi med ny storhavn på Vestlandet SEA-CARGO Sea-Cargo connecting West-Coast

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Handelsflåten 2001. The Norwegian Merchant Fleet 2001. C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 741 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Handelsflåten 2001 The Norwegian Merchant Fleet 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis

Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Maritim infrastruktur og sikkerhet i Nordområdene/Arktis Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Fiskeri- og kystdepartementet SINTEF Seminar Oslo 5. November 2012 Global interesse for Arktis Hvorfor Fiskeri,

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr.

Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr. Undersøkelse av forurensing av det marine miljøet etter M/S Server forliset på Fedje 12. Januar 2007 vannkvalitet, villfisk og skalldyr. Sonnich Meier, Bjørn Einar Grøsvik, Kjell Westrheim, Are Salthaug

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge

Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge Dimensjonering av landstrøminfrastruktur- ReCharge KSBedrift Havn Gardermoen 2. November 2017 Hans Anton Tvete, Senior Researcher 02 November 2017 1 DNV GL 2017 02 November 2017 SAFER, SMARTER, GREENER

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene.

Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA) Lokal verdiskapning i nordområdene. Trond Dahlberg, Tschudi Kirkenes Skrugard 1 Favorable location Norway and Russia s signing of new delimitation agreement.

Detaljer

Skipsfart og ressurser i nord

Skipsfart og ressurser i nord Skipsfart og ressurser i nord Mulighetene for Nord-Norge Kyst- og havnekonferansen 2011 Kystverket Troms og Finnmark, Honningsvåg 9-10. november 2011 Jan Magne Markussen Daglig leder, seniorforsker Ocean

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Offshore vind - markedet og leverandørene

Offshore vind - markedet og leverandørene Offshore vind - markedet og leverandørene Stiftere: Myndigheter OED NFD UD Kombinasjon av INTSOK og INTPOW Uavhengig non-profit stiftelse 250 partnere/medlemmer Organisasjoner: Energi Norge Norsk Industri

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer Sjøfartsdirektoratet Haugesund Organisasjonskart 2010 O. Akselsen Sjøfartsdirektør (198) S. Gude Ass Sjøfartsdirektør B.E.Pedersen Avd. direktør strategisk sikkerhet (S) (5) E.Fjon Avd.direktør kommunikasjon

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Genetikk og Snøkrabbe (familieforhold)

Genetikk og Snøkrabbe (familieforhold) Snøkrabbe i Barentshavet Genetikk og Snøkrabbe (familieforhold) Er snøkrabben en ny fremmed art kommet via ballastvann o.lign Eller har den kommet vandrende inn selv Ann-Lisbeth Agnalt, Knut Jørstad, Geir

Detaljer

Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 7. juli 2009 med hjemmel i lov 6. februar 2007

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond

NOx-reduserende tiltak - virkemidler. Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond NOx-reduserende tiltak - virkemidler Tore Søiland, Miljørådgiver Næringslivets NOx-fond Stord, 24. oktober 2012 Nox-avgift i Norge siden 2007 Avtale mellom 15 næringslivsorganisasjoner og norske myndigheter

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015 Notat Ulykkesstatistikk næringsfartøy 215 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER 7.3.216 SAMMENDRAG 215 karakteriseres ved en moderat økning i antallet registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff

Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff Fra dybdekartlegging til digitale terrengmodeller og skyggerelieff HYDROGRAPHIC DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Hanne Hodnesdal Statens kartverk Sjø Programmøte i MAREANO Bergen 29-30 May 2011 MAREANO

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya.

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. Dato frigitt: 213-2-4 Vardø trafikksentral Årsrapport 212 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. ÅRSRAPPORT 212 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Snøkrabbe fangst, priser og eksport

Snøkrabbe fangst, priser og eksport Snøkrabbe fangst, priser og eksport Totalt er det landet 3679 tonn rundvekt snøkrabbe hittil i år. Totalen i 2014 var 4290 tonn fra 14 fartøy. Landinger av snøkrabbe i lagets distrikt fordelt på norsk/utenlandsk

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN. Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik

Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN. Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik Kort om Smart Produksjon sammenligning LEAN Frode Brakstad Seminar PROSIN - konferansen 16 august 2012, Fevik Partners at present: Wood Pharmacy IVD tools Metallurgy Alimentary Fish feed Sensors/instrumentation

Detaljer

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8108 Factmaps in new window Status. Ferdig Barentshavet - Nord.

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8108 Factmaps in new window Status. Ferdig Barentshavet - Nord. General information name NPDID for survey 8108 Factmaps in new window Status Area Marked available Category Main type Sub type Company - responsible Source type Number of sources 1 Source size Source pressure

Detaljer

jernbanetransporter i nord

jernbanetransporter i nord Potensialet for internasjonale jernbanetransporter i nord Tromsø 19. august 2010 Av Stig Nerdal Transportutvikling AS & Union Internationale des Chemins de Fer Barents railways -main structures TRANSPORTUTVIKLING

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-06.11. NOR VTS Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden MAI 2014 Oljetransporter langs kysten i nord, mai 2014 Innledning har i mai registrert

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge

Levende marine ressurser i nord. UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Levende marine ressurser i nord UD aspirantkurs 21 februar 2007 Rasmus Hansson, Maren Esmark WWF- Norge Fysiske forutsetninger Store områder Store periodiske variasjoner Store uforutsigbare variasjoner

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer