NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring # Høringsfrist: GENERELT FOR ALLE SAKER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:"

Transkript

1 NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring # Høringsfrist: GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova) - Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) - Statens kartverks Adresseveileder - Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. - Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) - Adresseplan for Nord-Odal kommune - Adresseringskart - Vegadresseringsliste Skrivemåten i rådmannens forslag er tilpasset godkjente navneformer i sentralt stedsnavnregister (SSR) og anbefalinger fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene ved Universitet i Oslo. Alle forslagene er oversendt Stedsnavntjenesten før behandling i adressegruppa, og deres kommentarer er tatt inn i saksvurderingen. Stedsnavntjenesten har gitt følgende Generelle kommentarer: til navneforslagene i tillegg til det som er nevnt under hver enkelt veg: 1. Etterleddet -vegen er foreslått i rundt halvparten av navneforslagene. Her kan man med fordel skape mer variasjon ved å bruke andre etterledd, for eksempel -bakken, -stien, - kneika, -dalen, -åsen eller liknende. 2. Når valget står mellom to (eller flere) navn som begge (alle) er ok, bør det eldste navnet foretrekkes, eventuelt det navnet som er mest innarbeidet. Adressenavnene skal vedtas i formannskapet når høringsfristen er ute. Disse navnevedtakene er endelige og kan ikke påklages. 1

2 SAKER TIL HØRING: Saker til 2. gangs høring Saker som tidligere har vært lagt ut på høring og som etter ny behandling i adressegruppa har fått endret innstilling: Adressekode Tidligere innstilling Adressegruppas innstilling Norligutua Engergutua Engerfjellet Engerfjellvegen Gråmyrvegen Stamphusvegen Råsåvegen Løkkervegen 2

3 ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg og går til 54/53 Nordli. Det har kommet inn forslag om Nordligutua. Det er et bra navn men forstavelsen Nordli- er også brukt i Knapper på Nordlimovegen. Nordligutua her blir da veldig likt dette. Ettersom området knyttet til Nordlinavnet i Knapper er større en i Austvatn, bør det prioriteres å bruke det der. Utgarden er en gammel plass som ligger i området som kan være et alternativ til adressenavn her. Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Forslag: Utgarden Ingen merknader Behandling i adressegruppa : Rådmannens innstilling adressekode 50031: Utgarden Adressegruppa mener Utgarden er misvisende siden vegen ikke går om Utgarden. Gruppas forslag er Norligutua uten d. Adressegruppas innstilling adressekode 50031: Norligutua Høringsuttalelse: Stedsnavntjenesten Her er det vel gårds- eller bruksnavnet Nordli (jf. Norske Gaardnavne og Matrikkelutkastet av 1950) som utgjør første ledd i navnet. Vi tilrår derfor skrivemåten Nordligutua. Adressegruppa ble bedt om å vurdere et annet navn pga bruk av samme forstavelse i Knapper, men opprettholdes det her må skrivemåten bli Nordligutua. 2. gangs behandling: Behandling i adressegruppa : For å unngå å bruke samme forstavelse her som i Knapper endrer adressegruppa sin innstilling til Engergutua. Enger er eiendommen der vegen starter. Adressegruppas innstilling adressekode 30076: Engergutua 3

4 Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Adressekode 50031, endring fra Norligutua til Engergutua Ingen merknader. ADRESSEKODE ENGERFJELLVEGEN Vegen er en forlengelse av veg fra Stamphuset til Engerfjellet inkludert sideveger. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Engerfjellvegen er brukt i Fylkesmannens skogsbilvegregister og på ØK. Nedre del er kalt Nydamvegen i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Forslag: Engerfjellvegen. Greit navn, alternativt kunne man kanskje droppe -vegen og kalle veien Engerfjellet? Behandling i adressegruppa : Rådmannens innstilling adressekode 30076: Engerfjellet Adressegruppas innstilling adressekode 30076: Engerfjellet Høringsuttalelse: Erik Delphin Vedr.; Høring vegnavn Jeg viser til ønsket fra kommunen om høringsuttalelser vedr. veinavn, og har noen kommentarer til de foreslåtte navnene til veiene på min eiendom. At vei # skal hete Verkensgrenda eller eventuelt Verkensvegen er både logisk og uproblematisk, men at det navnet skal brukes helt inn til Stamphuset er veldig merkelig og i grunn svært historieløst. Det som folk i hverdagen har kalt Verkensgrenda/vegen har gått til Verket gård, men ikke lenger innover. Det veinavnet som er innarbeidet fra eiendomsgrensen er Nydamvegen, som går fra Verket gård og opp til Lisætra ved Nydammen. Med andre ord strekket ifra der vei # begynner på Føsker Skog eiendommen i krysset ved Verket Gård, og videre oppover vei # til enden av Nydammen. Det er også mere korrekt at veien ifra Nydammen/Lisætra og videre opp 4

5 til Engerfjellet heter Engerfjellvegen, slik det har blitt kalt i lange tider. Denne veistrekningen har aldri blitt kalt for bare Engerfjellet. Hvis det av en eller annen grunn ikke skulle la seg gjøre å beholde navnet Nydamvegen ifra eiendomsgrensen ved Verket og opp til Lisætra, ville det i så fall vært mere korrekt at Engerfjellvegen (Vei # 30076) ble forlenget nedover forbi Stamphuset og til krysset/eiendomsgrensen Verket gård/føsker Skog...Det er flott at kommunen er opptatt av å bevare kulturhistorien i distriktet, og ved å bruke de navnene som har vært i bruk her på eiendommen i lang tid vil man langt på vei bidra med å videreføre bygdens historie for fremtidige generasjoner. Mvh Føsker Skog 2120 Sagstua 2. gangs behandling: Det er ikke aktuelt å endre på vegparsellinndelingen her. Eierforhold og eiendomsgrenser på berørte veger er ikke relevant for oppdelingen i adresseparseller. Formålet er å få et godt og hensiktsmessig adressesystem med naturlige geografiske avgrensinger uavhengig av vegtype og eierforhold. Om vegparsellen skal hete bare Engerfjellet eller Engerfjellvegen er en smaksak, begge navn er greie alternativer. Siden grunneier ønsker Engerfjellvegen vil jeg anbefale at adressegruppa endrer sin innstilling til Engerfjellvegen. Behandling i adressegruppa : Adressegruppa tar høringsuttalelsen til følge og endrer sin innstilling til Engerfjellvegen. Adressegruppas innstilling adressekode 30076: Engerfjellvegen. ADRESSEKODE STAMPHUSVEGEN Vegen går fra Eidsvollsvegen ved Steinberg til Stamphuset i Verkensgrenda. 5

6 Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Gråmyrvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt, Fylkesmannens skogsbilvegregister og på ØK. Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Forslag: Gråmyrvegen Ingen merknader Behandling i adressegruppa : Rådmannens innstilling adressekode 30078: Gråmyrvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30078: Gråmyrvegen Høringsuttalelser: Inger Johanne Delphin Vedr. Høringsuttalelse - Vegnavn Jeg har flg. kommentarer Gråmyrvegen. Jeg har aldri hørt den benevnelsen helt opp til Stampehuset. Stampehusveien er blitt mye brukt og det er jo også enden på veien. Gråmyra ligger vel ca midt på denne veistrekningen.. Med vennlig hilsen Inger Johanne Delphin Jan Haakonsen Vedr. Høringsuttalelse veinavn.vei Gråmyrveien. Dette navnet virker upresist/misvisende. Jeg foreslår at veien kalles Stamphusveien. Vei slutter/begynner ved Stamphuset. Ved Stamphuset bodde det i sin tid et ektepar som drev med stamping av ull. Derfor blir Stamphusveien et mer korrekt og selvforklarende navn. Med vennlig hilsen Jan Haakonsen Stenen 2120 Sagstua 2. gangs behandling: Både Gråmyrvegen og Stamphusvegen er gode navneforslag. Gråmyrvegen er allerede etablert som navn på denne skogsbilvegen, mens Stamphusvegen er et navn som bærer med seg mer historie om stedet der vegen ender. Stedsnavntjenesten har i andre saker uttalt at når valget står mellom to (eller flere) navn som begge (alle) er ok, bør det eldste navnet foretrekkes, eventuelt det navnet som er mest innarbeidet. Her er det svært få adressepunkter langs vegen, så Gråmyrvegen er lite innarbeidet som adresse, det får derfor lite konsekvenser å velge et annet navn. Det er mulig Stamphusvegen er en vanlig brukt betegnelse på den nordre del av vegen. Behandling i adressegruppa : Adressegruppa tar høringsuttalelsene til følge og endrer sin innstilling til Stamphusvegen. Adressegruppas innstilling adressekode 30078: Stamphusvegen. 6

7 Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Adressekode 30078, endring fra Gråmyrvegen til Stamphusvegen Vi har ingen merknader til skrivemåten Stamphusvegen, men Gråmyrvegen er allerede registrert i SSR som navn på veien som går til Stamphuset, og vi vil i utgangspunktet ikke tilrå et navnebytte. Ut fra den første av de innkomne kommentarene kan det virke som om Gråmyrvegen og Stamphusvegen har vært brukt om forskjellige deler av veien. Hadde det vært aktuelt å dele opp veistrekningen og gi hver av strekningene hvert sitt navn? Her må kommunen vurdere hva som er hensiktsmessig, og særlig ta hensyn til hvor navnene hører hjemme. Ta gjerne kontakt med historielaget eller lokalkjente. ADRESSEKODE LØKKERVEGEN Vegnavnet gjelder FV 261 som går i fra FV24 ved Bakkebua til FV181 ved Løkker. Det har kommet inn forslag om Råsenvegen, Råsen vestside, Råsen vest, Vestsida og Vestsidavegen. Alternativene Vestsida/Vestsidevegen er brukt opp i og med at Vestsida er vedtatt som navn på veg Jeg synes det beste alternativet er å ta utgangspunkt i dialektuttalen Råsån slik det er gjort i andre vegnavn med forleddet i ubestemt form, Råsåvegen, jf Storsjøvegen. Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Forslag: Råsåvegen Primærnavnet skrives Råsen, men dette innsjønavnet er dokumentert med jamningsforma /råsån/ i Herredsregisteret og i bind 3 av Norske innsjønavn (1987). Navnet kan muligens knyttes til verbet rasa i betyninga styrte, falle ut. Vi mener den foreslåtte forma Råsåvegen er i samsvar med det tradisjonelle navnelagingsmønsteret, og støtter forslaget om denne skrivemåten. 1. gangs behandling i adressegruppa : Rådmannens innstilling adressekode 30092: Råsåvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30092: Råsåvegen 7

8 Navneforslaget Råsåvegen har vært lagt ut på høring. Det har kommet inn 9 uttalelser til forslaget, se vedlegg 1. Det har i høringsrunden kommet fram tre alternativer til: Vestre Råsenveg, Råsanvegen og Råsåvægen som har vært sendt Stedsnavntjenesten til uttalelse: Uttalelse fra Stedsnavntjenesten: Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Ut fra skrivemåten Råsen burde dermed veinavnet bli Råsevegen. Men skrivemåten Råsåvegen vil vel være mer i tråd med uttalen, ettersom innsjønavnet i vårt arkiv er registrert med uttalen /råsån/. I kommentarene til stedsnavnloven står det at "I jamvektsformer skal som hovudregel rotvokalen og den trykklette vokalen i andrestavinga skrivast i samsvar med uttalen i dialekten". Dette vil altså tilsi skrivemåten Råsåvegen. Dersom uttalen Råsan er i vanlig bruk, må skrivemåten Råsavegen være grei. Men Råsån er vel den opprinnelige uttalen, og dersom den fortsatt er i levende bruk, vil vi heller tilrå skrivemåten Råsåvegen. Råsenvegen og Råsanvegen - som nevnt vil som regel et navn i bestemt form miste den bestemte endelsen når det inngår som forledd i et annet navn. Vi vil derfor ikke tilrå disse skrivemåtene. Råsen vest og Råsen vestside - disse navnene blir veldig papirpreget og passer dårlig inn i vanlig norsk navnelagingsmønster. Dersom man vil ha med ordet "vest", bør navnet heller bli Vest-Råsen eller Vestre Råsen. Råsåvægen - sisteleddet må skrives i samsvar med norsk rettskrivning, altså Råsåvegen. 2. gangs behandling Jeg er enig i stedsnavntjenesten vurdering. På odøling er uttalen av navnet på sjøen Råsån. Det logiske er da å bruke Råsåvegen, noe som også er i samsvar med navnelaginga som er brukt i tidligere saker. Adressegruppa har gjennomgående lagt seg opp til dialektuttalen så langt det er tillatt i andre navneforslag, som Måsåmyrvegen, Trøbråtåvegen. Messunnrudvegen, og ved bruk av endingene -bråtån, - hagan og lykkja. Når det har vært brukt navn i bestemt form i forledd har det som anbefalt, vært uten den bestemte endelsen, jf Storsjøvegen, ikke Storsjøenvegen, Bjertvegen og ikke Bjertenvegen. Det er skrivemåten som de fleste reagerer på, ikke at vegen er oppkalt etter sjøen. Å bruke bestemt form (Råsenvegen) vil jeg fraråde, det samme gjelder Råsen vest og Råsen vestside. Alle disse virker veldig oppkonstruerte. Vestsida/Vestsidevegen er bruk opp i og med at Vestsida nå er vedtatt som vegnavn i Mo. Vest-Råsen kanskje det beste alternativet av de andre som er nevnt, eller at man unngår hele problematikken ved å velge noe helt annet. Jeg synes imidlertid det opprinnelige forslaget fra adressegruppe er det beste. Det er en logikk i navninga som er foreslått på hovedvegnettet, Nord-Odalsvegen gjennom kommunen, en veg langs Storsjøen heter Storsjøvegen og en langs Råsen, Råsåvegen. Navneforslaget ivaretar også odalsdialekta, så jeg anbefaler at adressegruppa opprettholder sin opprinnelige innstilling på navnet Råsåvegen. 8

9 2. gangs behandling i adressegruppa : Adressegruppa hadde en grundig diskusjon rundt høringsuttalelsene, og var også innom andre forslag som Føskervegen, Løkkervegen og Bruvollvegen, men disse ble forkastet. Forslagene Råsenvegen, Råsen vest og Råsen vestside virker veldig fremmedartet og oppkonstruerte og bryter med navnelagingsmønsteret som er brukt i tidligere navnesaker. Adressegruppa velger derfor å beholde sin innstilling på Råsåvegen ut fra de prinsipper de har lagt til grunn i tidligere saker: Bruk av Odalsdialekta så langt det er mulig innenfor rettskrivningsreglene, dialektuttalen er Råsån og denne jamningsforma er godkjent brukt i navnelaging. Følge normalt navnelagingsmønster der navnet i bestemt form mister den bestemte endelsen når det inngår som forledd i et annet navn. Adressegruppas innstilling adressekode 30092: Råsåvegen Behandling i Formannskapet : Vedtak : Formannskapet ber om at navneutvalget ser på saken på nytt. Ber om at navnene Råsen Vest og Råsenvegen vurderes. Etter behandling i formannskapet har det kommet inn ytterligere 12 uttalelser, se vedlegg 1. Disse er sammen med vedtaket i formannskapet oversendt adressegruppa for ny behandling. Et nytt navneforslag som er nevnt i seks av uttalelsene er Løkkervegen. 3. gangs behandling i adressegruppa : Adressegruppa vurderte forslagene Råsen Vest og Råsenvegen etter høringsrunden i sitt møte : Forslagene Råsenvegen, Råsen vest og Råsen vestside virker veldig fremmedartet og oppkonstruerte og bryter med navnelagingsmønsteret som er brukt i tidligere navnesaker. Adressegruppa velger derfor å beholde sin innstilling på Råsåvegen ut fra de prinsipper de har lagt til grunn i tidligere saker: - Bruk av Odalsdialekta så langt det er mulig innenfor rettskrivningsreglene, dialektuttalen er Råsån og denne jamningsforma er godkjent brukt i navnelaging. - Følge normalt navnelagingsmønster der navnet i bestemt form mister den bestemte endelsen når det inngår som forledd i et annet navn. Adressegruppa er fremdeles av den oppfatning at skal vegen oppkalles etter sjøen bør navnet være Råsåvegen. Det har ikke kommet inn nye momenter etter høringsfristen som endrer dette. Siden det er motstand mot dette forslaget forslås det heller at vegen gis navnet Løkkervegen, som også er foreslått som alternativ av flere av de som er i mot Råsåvegen. Det beskriver hvor vegen ender og er i samsvar med vegvesenets skilting til Løkker ved avkjøringa fra FV24 ved Bakkebua. Adressegruppas innstilling adressekode 30092: Løkkervegen 9

10 10

11 VEDLEGG 1 Høringsutalelser til Råsåvegen I høringsperioden Ragnar Olsen Høringsutalse om veinavn. Jeg ser at det for veien på vest siden av Råsen er forslag på navn Råsåvegen. Jeg mener et navn bør ha i seg enten stedsområdet, eller hvor veien går til eller oppkalt etter en person som har gjort seg fortjent med å få oppkalt en vei etter seg. Dette bør vel være de første kriterier å se etter. Jeg har ikke før hørt navnet Råså. Sjøen som veien går langs ved heter jo Råsen. På folkemunne sier vel de fleste Råsan. Jeg mener disse to navneforslag forteller mere hvor veien er. Helst skulle også vest vært med i navnet da beliggenheten enda bedre ville fortelle hvor veien er, men navnet blir vel da for langt. Mitt forslag er 1 Råsenveien eventuelt Råsenvegen, 2 Råsanveien eventuelt Råsanvegen, eventuelt at også vest blir tatt med i navnet. Med hilsen Ragnar Olsen Hammerstadsgate 23 c 0363 Oslo Sommerhalvåret: Ila 2120 Sagstua. Brit Snekkerlien Høringsuttalelse vegnavn Høring 2, SAND. Råsåvegen virker kunstig. Dersom man skal bruke dialekt, bør det skrives Råsåvægen. Dersom det er nødvendig å følge rettskriving og bruke vegen, bør navnet være Råsenvegen, Å blande dialekt og bokmål i ett ord virker ikke bra! Men det beste her ville vært et helt annet navn der vest eller vestsida inngår. Råsåvægen assosieres med en veg rundt hele sjøen. Vestsidevegen kunne vært et vel så bra navnevalg, eller rett og slett Råsen vest. Med vennlig hilsen Brit Snekkerlien Goro Lien Høringsuttalelse - vegnavn Adressekode nr RÅSÅVEGEN Det er inga å (elv) som heter RÅS. Derfor kan det ikke hete RÅSÅVEGEN. Det er ingen sjø som heter RÅSÅ. Derfor kan det ikke hete RÅSÅVEGEN. Sjøen heter RÅSEN, så navnet må bli RÅSENVEGEN. Andre forslag kan være Løkkervegen, Råsen vest eller Føskervegen. 11

12 Hjertelig hilsen Goro Lien Råsenvegen? Ellen Røhne Amundsen Høringsuttalelse - vegnavn. Vedr. Råsåvegen: Aldri vært brukt, Vestsida er innarbeidet gjennom generasjoner. Mvh Ellen Røhne Amundsen Thomas Amundsen Høringsutalelse vegnavn Råsåvegen bør hete Vestsidevegen. Det er jo på vestsiden av Råsen dem bor, ikke på Råsåsiden. Alternativt Vestre Råsenveg MVH Thomas Amundsen Ruud vel Høringsuttalelse - vegnavn Hei. På vegne av Ruud Vel, vill vi komme med føgende bemerkninger. Vi har fått mange henvendelser fra folk i grenda vår, som er uenig i de navnene som er foreslått. Vi har blitt forespurt om vi kan starte en underskriftskampanje for å forhindre at det blir Råsånvegen og Verkengrenda. Vi vil derfor komme med disse uttalelsene. Råsåvegen: Ingen av de vi har snakket med liker dette navnet, sjøen som navnet ant kommer fra heter Råsen og ikke Råsån. Vi synes navnet klinger dårlig og ikke forbinder veien med stedet, vi vil derfor stå for de navnene vi allerede har foreslått. Råsen Vest evt. Råsenvegen, Råsenveien, Vestsidevegen, Vestsideveien. Hilsen Ruud Vel Petter Rudsbråten, Leder Therese Bråthen Høringsuttalelse - vegnavn Hei, jeg bor på vestsiden av Råsen og er ikke begeistret over navneforslaget som foreligger til høring ( Råsånvegen ) for veien mellom Ringvold Rør og Bruvoll. Jeg synes et bedre forslag er Råsen vest. Med vennlig hilsen Therese Bråthen Bakketun 12

13 Inger Johanne Delphin Vedr. Høringsuttalelse - Vegnavn Jeg har flg. Kommentarer. Da det gjelder veien vest for Råsen, adressekode Råsåvegen virker det fremmed, har aldri hørt det har vært brukt. Mer naturlig synes jeg ville være Råsenvegen, Råsen Vest eller rett og slett Vestsidevegen (Vestsida) som det ofte refereres til... Med vennlig hilsen Inger Johanne Delphin Gunvor Røhne Høringsuttalelse - vegnavn Kommentarer til foreslåtte navn for veg nr: Råsåvegen. Dette navnet har aldri vært brukt, åa Råså eksistere ikke. Sjøen heter Råsen. Foreslår derfor Råsen Vest, eller Vestsidavegen.... Vennlig hilsen Gunvor Røhne Løkker 2120 Sagstua Etter høringsfristens utløp, etter 1. gangs behandling i formannskapet Ellen Røhne Amundsen og Even Amundsen Kommentar til navneforslag nr Råsåvegen. Foreslås endret til Løkkervegen, da vegen går fra Bakkebua til Løkker. Løkker er et stedsnavn som opptrer i Norges kartverk. Det er skiltet til Løkker fra både Bruvol og Sand, og det er skilt på stedet som viser stedsnavn. Mvh Ellen Røhne Amundsen og Even Amundsen Goro Lien Forslaget gjelder ved med adressekode : Vi som bor på vestsiden av Råsen, her ved forrige høring protestert mort navnet Råsåvegen. Hvorfor høring når vi likevel ikke blir hørt? Sjøen heter ikke Råså men Råsen, og strekningen har heller aldri vært kalt Råsåvegen. Jeg har aldri tidliger hørt dette navnet, så det må være oppkonstruert i forbindelse med adresseprosjektet. Når vi har forklart denne vegen til ukjente, har vi sagt nordover (el. sydover) på vestsiden av Råsen. Jeg synes derfor vegen kan hete Råsen vest. Et annet navn kan verre Løkkervegen da Løkker er i begynnelsen (el slutten) på vegen. Løkkernavnet er godt kjent fra før pga skilting ved Bakkebua og på Sand. Skal dere bruke navn på sjøen, må vegen hete Råsenvegen og ikke Råsåvegen. Denne gangen må dere ta hensyn til våre meninger 13

14 Hilsen Goro Lien Som bor på den aktuelle strekningen. Thomas Amundsen Forslag på vegnavn 30092: Råsen vest Råsen vestside Forslaget fra Adressegruppa om Råsåvegen har fått massiv motstand, noe adressegruppa bør ta hensyn til. MVH Thomas Amundsen Bruvoll Ruud vel Råsåvegen Hei. Vedrørende veinavn på vestsiden av Råsen, så har Ruud vel bestemt seg for å opprettholde Råsen Vest. Dette pga at et sier veldig mye om hvor vegen ligger. Det har også blitt brukt av postvesenet i alle år. Andre forslag er Løkkervegen dete fordi det beskriver hvor vegen starter/stopper. Det er også skiltet Løkker i begge ender, det er på kart og gps. Vi har hatt diskusjoner i grenda om dette og det er tydelig at det engasjerer folk, det er spørreunderskelser p på facebook og det er tydelig at ingen liker Råsåvegen. Folk sier: Alt annet er bedre enn Råsåvegen. Vestsidevegen er det mest populære, men skjønner at det er opptatt, så da foreslår vi Vestsida. Vi synes det er viktig av navnet beskriver hvor den ligger og at det klnger bra, Råså klinger ikke bra. Så våre forslag er 1. Råsen Vest 2. Løkkervegen 3. Vestsida Håper at dette kan bli tatt til vurdering, og at det ikke blir et veinavn som ingen vil ha eller bruke. Styret i Ruud Vel Petter Rudsbråten Erlend Ruud Vestsida Erlend Ruud 14

15 Gunvor og Jan A. Røhne, Solveig Løkker Kommentar til navneforslag nr Råsåvegen. Foreslås endret til Løkkervegen, da vegen går fra Bakkebua og til Løkker. Løkker er et stedsnavn som opptrer i Norges kartverk. Det er skiltet til Løkker fra både Bruvoll og Sand, og det er skilt på stedet som viser stedsnavn. Mvh Gunvor og Jan A. Røhne, Solveig Løkker. Anne Natland Førde Ad. vegnavn De som bor langs Råsens vestside bor på vestisa ta Råsån. Et godt navn på denne veistrekningen vil være VESTSIDA. Anne Natland Førde Jorunn Vestli, Åge Strand, Brit Snekkerlien AD Råsåvegen Vi aksepterer ikke navnet Råsåvegen. Vårt førstevalg er Råsen vest. Det navnet er meget beskrivende. Hensikten med et vegnavn bør være et det nettopp er beskrivende, at det skal være slik at det gir klar beskjed om hvor vegen ligger. Vi vil understreke at Råsen vest ikke er fremmedartet, posten har brukt dette navnet internt som stedsnavn i flere tiår for å bøte på mangelfull adressering. Vi mener bestemt at navnet er det aller beste for veistrekningen og ber innstendig om at forslaget tas opp til ny vurdering. Dersom komiteen etter en ny vurdering, mot all formodning, ikke finner å kunne akseptere Råsen vest mener vi at Løkkervegen kan være et bortimot akseptabelt navn. Løkker har nylig fått stedsskilt, og det er skiltet til Løkker fra rv 24 ved Korsholen. Om man situasjonen fra nord, så er Løkkervegen riktig nok. Men: Råsen vest forklarer mye tydeligere hvor vegen befinner seg. Ettersom vegnavnene skal ut på høring, vil vi anmode om at engasjert lokalbefolknings meninger høres! Uten det ser vi liten hensikt i høringsrunder. Vi håper på en positiv behandling av rette vedkommende! Med vennlig hilsen Jorunn Vestli Åge Strand Brit Snekkerlien Anne Britt Møller I diskusjonen vedr navn på vei på vestsiden av Råsen kan jeg ikke se at noe annet er med passende enn Råsen Vest. Dette da det tydelig beskriver beliggenhet, det er enkelt å uttale og i tillegg er det noe som denne strekningen har blitt kalt i alle år. Håper virkelig dette kan tas hensyn til i vurderingen. Med vennlig hilsen 15

16 Anne Britt Møller Beboer :o) Ragnar Olsen Jeg håper nå at navnekomiteen tar hensyn til alle innvendingene mot å bruke Råsåvegen som navn. Stedet Råså finnes ikke, og kan derfor ikke fortelle hvor vegen ligger. Jeg vil henstille til navnekomiteen å bruke et av de følgende navn: 1. Råsen Vest 2. Løkkervegen Med hilsen og håp om fornuft Ragnar Olsen Hammerstadsgt. 23 c 0363 Oslo Sommerhalvåret: Ila 2120 Sagstua Goro Lien Om vegen på vestsiden av Råsen Veien bør hete Råsen vestside Begrunnelse: Når vi skal forklare hvor vi bor, sier vi alltid på vestsiden av Råsen, og det har fungert uten problemer. Hilsen Goro Lien 2120 Sagtua 16

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012 Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) -

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 3 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 3 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 3 2012 Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 2 2011. Høringsfrist: 27.01.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 2 2011. Høringsfrist: 27.01.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 2 2011 Høringsfrist: 27.01.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida Ingen merknader.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag FLESBERG KOMMUNE Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-L32 15/233 16/418 Ragnhild Haugen 02.02.2016 Adresseringsprosjekt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

Adressering i Sigdal kommunes hytteområder

Adressering i Sigdal kommunes hytteområder Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Sigdal kommune v/tor Kolstad REF. VÅR REF. DATO 14/386-2 363 21.3.2014 Adressering i Sigdal kommunes hytteområder Vi har jamført navneforslagene med uttaleopplysningene

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

RAUMA KOMMUNE 26.02.2015

RAUMA KOMMUNE 26.02.2015 RAUMA KOMMUNE 26.02.2015 Adresseringsprosjektet Høring foreslåtte vegnavn adresseområde D Nordsida. Innkomne merknader innen fristen 15.02.2015: sak 14/2091 dokument 37 48. MERKNADER TIL DEN ENKELTE VEG:

Detaljer

Nye adressenavn i Folldal kommune

Nye adressenavn i Folldal kommune Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Folldal kommune v/ole Håkon Flatøy REF. VÅR REF. DATO 363-04, Sak 97/2013 29.5.2013 Nye adressenavn i Folldal kommune Vi har jamført navneforslagene med

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Navn skrevet med grønt er allerede godkjent og innført i SSR. Kommunens Kart Navnekonsulentenes navneforslag tilråding 1155 Aunsætervegen 3 1190 Bakerivegen 14 1210

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse.

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse. Arkivsaknr: 2015/1289 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Formannskapet 16.02.2016 Behandling klager på tildelte vei- og områdenavn i Gildeskål Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/1349-150 ADRESSERINGSPROSJEKT - NAVNEKOMITE - NAVN PÅ GATER OG VEIER I HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: -

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 018/18 Kommunestyret PS 08.02.2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Unn-Rita Lindtveit K2 - L32, ADR - Kvennhusmonen 16/3714 Valg av adressenavn og skrivemåte

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE I. Page i of i. Til. Navnekomiteen i Klæbu kommune. Svar til forslag på navnesetting av veger Klæbu.

KLÆBU KOMMUNE I. Page i of i. Til. Navnekomiteen i Klæbu kommune. Svar til forslag på navnesetting av veger Klæbu. ARKKODE L ARK.KODE Navnekomiteen i Klæbu kommune. SAKSBEH. Til RSAI)Rp 15 TTT H KLÆBU KOMMUNE I Emne: Dato: TV: ra: Malermester Frode Røstum AS Navnekomiteen Mardag,19 oktober, 2009 12:16

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016

Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016 Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Smøla kommune Att. Per Ottar Brattås postmottak@smola.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016 Smøla kommune adressenavn tilråding Vi viser til eposter

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER

KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Postboks 1011 Blindern 0315 Oslo tlf. 22 85 40 27 faks 22 85 43 81 e-post: stedsnavn@iln.uio.no MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Veinavnsaker til høring

Veinavnsaker til høring Veinavnsaker til høring Saker til høring: Kode Forslag fra publikum Innstilling PLU Vedlegg og adm. 1150 Gamle Elsvassveien Gamle Elsvassveien 1150 Gamle Elsvassvei 1000 Hattfjelldalsveien Hattfjelldalsveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 Saksframlegg LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til høringsuttalelse: Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken NAVNEKOMITEEN - NYE VEINAVN RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune vedtas med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Vedtak i navnesak 1992/01 - Mjølemonen - Gjenopptaking

Vedtak i navnesak 1992/01 - Mjølemonen - Gjenopptaking BIRKENES KOMMUNE Postboks 115 4795 BIRKELAND Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 08/01046-85 04.01.2018 Ark.: 326.12 Vedtak i navnesak 1992/01 - Mjølemonen - Gjenopptaking Kartverk har i dag gjort

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 35/2015, Fauske kommune Bakgrunn for saka Kartverket har oppretta navnesak på bakgrunn av en

Detaljer

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-9 31.07.2014 Ark.: 326.12 Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 9306 Finnsnes REF. VÅR REF. DATO 2014/25-6 01.09.14 Høringsuttalelse til foreslåtte endringer i LOV OM STADNAMN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gerd Karin Espedal FA - L32 15/887 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015 Adressenavn Ålgård sentrum Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på Merknad/ Teknisk Geografisk beskrivelse Merknad til navn/språk Innspill 0 72 Saltøya // 74 Krokvikavegen // OK Fra Svea til Krokvika -s kan diskuteres av 75 Håmmårsvegen // OK Fra Svea til Fløanvegen navnekonsulent

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

Navnesak 2016/ Omgjøringsvedtak Tjønnøya/Kjønnøya i Bamble kommune.

Navnesak 2016/ Omgjøringsvedtak Tjønnøya/Kjønnøya i Bamble kommune. BAMBLE KOMMUNE Postboks 80 3993 LANGESUND Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 08/00176-42 15.06.2018 Ark.: 326.12 Navnesak 2016/81401 - Omgjøringsvedtak Tjønnøya/Kjønnøya i Bamble kommune. Det har

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Ylva Sneve, tlf 77722042 Saksframlegg Dato 04.12.2015 Arkivkode: Referanse 2015/316 - L32 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Nye veinavn i Balsfjord

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/18 Kommunestyret PS 08.02.2018 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Unn-Rita Lindtveit K2 - L32, ADR - Mjølemonen 16/3713 Valg av adressenavn og skrivemåte

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09.

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09. STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 0 1 / 2 0 1 4 O M M U N E (nr og navn): 2025 Tana Nr oordinat r sinstans er artverket om ikke annet Fk=fylkesn V = artverket 1 7803707 961330 2 7804527 961767 3 7804527

Detaljer

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/987 3. september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre 24.09.2015, sak 34/15 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV 25.10.13 Denne adresseplanen skal

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag LOKAL FORSKRIFT OM ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag 1 Adressemyndighet Kommunens adressemyndighet er delegert til Enhet Næring, plan og forvaltning. Enheten

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte VRENDALEN KOMMUNE E-POSTMØTE FORMANNSKAPET Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte 4b-d cr+wr>r+ 95,4 11' t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% Saksliste: Saksnr. Tittel 59/14 SKILTFORSKRIFT FOR RENDALEN

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er Statens om 1 7603399 594143 2 7608447 617569 3 7605694 620820 4 7607159 619369 vann Brev 18.02.2011 Skallavatnet N50 1332-2 Sjøkart 142 Skallvatnet N5

Detaljer

Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal - Melding om vedtak

Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal - Melding om vedtak Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 11/04807-15 04.02.2013 Ark.: 326.12 Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26. august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. SKILTING... 3 4. ANSVARLIG... 3 5. ADRESSENAVNSKILT... 3 5.1 ANVENDELSE,

Detaljer

Namnesaker reiste av Kartverket Ulike skrivemåtar som er føreslått eller brukte Granheim/Graneim/Granei (gnr. 46 og 47)

Namnesaker reiste av Kartverket Ulike skrivemåtar som er føreslått eller brukte Granheim/Graneim/Granei (gnr. 46 og 47) Namnesaker reiste av Kartverket Ulike skrivemåtar som er føreslått eller brukte Granheim/Graneim/Granei (gnr. 46 og 47) Merknad frå Språkrådet, og grunnlag for at det er reist namnesak Bruksnavnet som

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800133 : E: L32 : Gudrun Flatebø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Navnekomiteen Møterom Langsua :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Navnekomiteen Møterom Langsua :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Navnekomiteen Møterom Langsua 11.10.2017 12:00 Det innkalles med dette til møte i Navnekomiteen. SAKER TIL BEHANDLING: REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2012/312-4555/2016 Saksbehandler: Roar Moren Nye gate - veinavn i Engerdal kommune Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien

Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien I forbindelse med omadressering fra matrikkeladresser til gateadresser må en del veier få eget veinavn. Navnekomiteen i Modum har i sitt forrige

Detaljer

Haug, Knut Dyre <knut.dyre.haug@storebrand.no> Sendt: 10. februar 2016 08:44 Jan Børre Øien SV: Vegnavn Lyseren

Haug, Knut Dyre <knut.dyre.haug@storebrand.no> Sendt: 10. februar 2016 08:44 Jan Børre Øien SV: Vegnavn Lyseren Fra: Haug, Knut Dyre Sendt: 10. februar 2016 08:44 Til: Jan Børre Øien Emne: SV: Vegnavn Lyseren Det var en rask respons fra vellet: Hellebrautet betyr Mjølkevegen iflg ordlisten

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er, Stedsnavntjenesten for 1 7876315 989825 i sjø Njimmenjárga Čoalbmenjárga 2336-3 N5o Kartdata Sjøkart 110 KV: parallellnavn: Smalfjordneset Det blir opplyst at Čoalbmenjárga er feilplassert.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

NYE VEGNAVN I GRUE KOMMUNE

NYE VEGNAVN I GRUE KOMMUNE Innkommet til GRUE VEST Teppagutua. I dag den vegen som går fra Vegen bør bytte navn fordi det finnes en Vestre Solørveg ved Halvorsen og møter Jansvegen / Søndre annen veg som heter Teppavegen. Unaturlig

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL A Vestre Storfjord, Oteren og E6/E8 Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Gjennomgående Stedsangivelse

Detaljer

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1 Jf følgeskriv: sbrev dat. r sinstans er 1 7372215 406607 nes Uspesifisert forekomst SSR i : 6.5.2015 V: I navnesak 3/1995 blei det fatta vedtak omskrivemåten i funksjon som navn på bruk 17/1. er ikke blitt

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 63/18 Kommunestyret

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 63/18 Kommunestyret Navnsetting av veger i nytt boligområde, Granmo Kommunestyret Møtedato: 18.10.2018 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 63/18 Kommunestyret 18.10.2018 Kommunestyrets vedtak Med

Detaljer

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl.

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-20 18.05.2015 Ark.: 326.12 Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Med hjemmel i lov

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL.

FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL. FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL. FV. 134 videre fra Lona til Sigdal. Navneforslag: LYNGDALSVEGEN. (Samme navn som FV. 134 fra Lampeland til Lona) Begrunnelse: Det er hva vegen blir nevnt i dagligtale. FRA

Detaljer

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn.....3 2. Mål for adressearbeidet.... 4 2.1 Hovedmål.....4 2.2 Delmål....4 3. Lovgrunnlag........4 4. Fastsetting av offisiell adresse....

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

høring, sak nr 11/15854

høring, sak nr 11/15854 høring, sak nr 11/15854 02.04.2012 høring, sak nr 11/15854 Pedersen Eli-K [elikp@agderlink.no] Sendt: 30. mars 2012 08:24 Til: Postmottak Fiskeridirektoratet Ang. sak nr 11/15854 om fiskesoner i Tvedestrand

Detaljer

VEDLEGG 02: Kopi av kunngjering i HF/BT

VEDLEGG 02: Kopi av kunngjering i HF/BT VEDLEGG 02: Kopi av kunngjering i HF/BT VEDLEGG 03: Varsel om planarbeid til høyringsinstansane VEDLEGG 04: Varsel om planarbeid til partar VEDLEGG 05: Informasjon til Kvam herad oppstart av arbeid med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014)

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) Jf følgeskriv: sbrev dat. evt. r språk hvis Dnl=Den norske los 1 7283271 390902 2 7283289 391008 Bruk 26/1 Bruk 26/2 N5 DJ 178-5-2 K: K: 1. 1. 3 7283195 390947 Bruk 26/3 K: 1. 4 7282855 390601 7285183

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Detaljer

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Forord Denne brosjyren er en innføring i navnsetting av gater og veier (adressenavn). Den tar for seg de viktigste prinsippene for navngiving, hvilke regler som gjelder

Detaljer

Navnsetting av gater og veier

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Språkrådets stedsnavntjeneste Språkrådets stedsnavntjeneste gir råd om skrivemåten av norske og kvenske stedsnavn. Vi gir også råd om navnsetting og svarer på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk

Detaljer

Skaun kommune. Saksprotokoll. Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad

Skaun kommune. Saksprotokoll. Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad Skaun kommune Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad Saksnummer Utvalg Møtedato 38/16 Plan og miljøutvalget 30.08.2016 20/16 Formannskapet 01.09.2016 51/16 Kommunestyret

Detaljer

Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. : Navnekomiteen Møterom Langsua :00. : Inga Johanne Pighaug

Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. : Navnekomiteen Møterom Langsua :00. : Inga Johanne Pighaug Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. : Navnekomiteen Møterom Langsua 11.10.2017 12:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Inga Johanne Pighaug : Ingen vararepresentanter

Detaljer