NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring Høringsfrist: GENERELT FOR ALLE SAKER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 2 2011. Høringsfrist: 27.01.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:"

Transkript

1 NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring Høringsfrist: GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova) - Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) - Statens kartverks Adresseveileder - Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. - Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) - Adresseplan for Nord-Odal kommune - Adresseringskart - Vegadresseringsliste Skrivemåten i rådmannens forslag er tilpasset godkjente navneformer i sentralt stedsnavnregister (SSR) og anbefalinger fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene ved Universitet i Oslo. Alle forslagene er oversendt Stedsnavntjenesten før behandling i adressegruppa, og deres kommentarer er tatt inn i saksvurderingen. Stedsnavntjenesten har gitt følgende Generelle kommentarer til navneforslagene i tillegg til det som er nevnt under hver enkelt veg: 1. Etterleddet -vegen er foreslått i rundt halvparten av navneforslagene. Her kan man med fordel skape mer variasjon ved å bruke andre etterledd, for eksempel -bakken, -stien, - kneika, -dalen, -åsen eller liknende. 2. Når valget står mellom to (eller flere) navn som begge (alle) er ok, bør det eldste navnet foretrekkes, eventuelt det navnet som er mest innarbeidet. Adressenavnene skal vedtas i formannskapet når høringsfristen er ute. Disse navnevedtakene er endelige og kan ikke påklages. 1

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sand/Bruvoll Adressekode / Nåværende vegnavn Adresse gruppas innstilling Nesetlykkja Delbekklia Måsåmyrvegen Mørktjennsvegen Tennungsvegen Granmyrlia Heerlivegen Muruvegen Bjertvegen Bjerten Sundsætervegen Gråmyrvegen Hansmyrvegen Råsåvegen Brurhella terrasse Brurvegen Oppturen Sandsbråtån Nell Gravlies veg Sør-Breibyvegen Breibyhaugen Nord-Breibyvegen Breibybråtån Steinskjærbakken Oppivegen Holtødegarden Hukavegen Holthagan Juptjennvegen Trudvangvegen Langfløyta Jammerhølvegen Styggådamvegen Vatningsætervegen Krafshølvegen Eriksætervegen Skyrudsvegen Trautskogvegen Trautfeltet Gruvevegen 2

3 Adressekode Adressegruppas innstilling Lognsjølia Sjøenden Gammelsagvegen Rundsjøstien Rundsjødammen Mortleikvegen Nylandvegen Nordhagavegen Bråtåhøgda Kjernlivegen Kjernlisvingen Dalsrudvegen Søndre Ottvegen Nordre Ottvegen Høymyrbruvegen Rovelstadgrenda Rovelstadgrenda Rovelstadgrenda Lisgrenda Verkensgrenda Engerfjellet Føskersætervegen Tempelsætervegen Gråmyrvegen Hansmyrvegen Bjørnstadgrenda Gardvik/Knapper Adressekode Adressegruppas innstilling Bekkegrenda Kjølavegen Høymyrbakken Tjernsligrenda Norbakken Rudshauggutua Kolbergbakken Elsmobakken Havrebråtån Solør-Odalsvegen 3

4 Austvatn/Gardvik Adressekode Adressegruppas innstilling Brennabakken Overåsvegen Kuggerudsætervegen Grasbergvegen Pilterudsvegen Karihagavika Sandvikvegen Lensebakken Syningomvegen Bergsvangen Bergsætervegen Abborsætervegen Stuttbakkvegen Husmannssætervegen Nøkktjennsvegen Bakken Bjerkelia Kalvhella Ramsvikvegen Køyvegen Norligutua Gamlevegen Hustømmerhaugen Bakkefløyta Linnerudsgutua Sollia Trøsivegen Trøbråtåvegen Trøhaugen Fosshaugvegen Østmosætervegen Sanderudsvegen Skålbergsætervegen Rudsætervegen Eitjennet 4

5 ADRESSEKODE Vegen tar av fra og inn i et hyttefelt fradelt Neset 11/1. Det er kommet inn et vegnavnforslag, Bjørkestubben, et helt greit navn, men det er også en Bjørkevegen i Knapper, som kan gi muligheter for sammenblanding. Et brev til Nord-Odal kommune på 70-tallet angående en parkeringsplass i området er undertegnet av Nessetlykkja Vel, og hyttefeltet er der kalt Nessetlykkja. Jeg anbefaler derfor at det navnet tas i bruk igjen som vegnavn. Forslag: Nessetlykkja Når forleddet i navnet er et stedsnavn i bestemt form, mister det endelsen (den bestemte artikkelen) eller får en sammensetningsfuge: Aulisætra, men Aulisætervegen. Vatnemyra, men Vatnemyrvegen. Sandbekken, men Sandbekkvegen. Her er det stedsnavnet Nes(s)et i bestemt form som er brukt som forledd. Når dette står først i ei sammensetning, sløyfes altså den bestemte artikkelen. Etter vanlig navnelaging og rettskriving bør skrivemåten derfor være Neslykkja. I en seinere epost kommenterer stedsnavntjenesten generelt om navne former av typen Nesetlykkja: Lov om stadnamn sier at en skal ta vare på stedsnavn som kulturminner, og at skrivemåten skal bygge på nedarva uttale, men tilpassa vanlige rettskrivingsprinsipper. I dette ligger også at en lengst mulig skal legge tradisjonelle sammensetningsmønstre til grunn. Hvis en lokalt finner seg bedre til rette med former som Vikavegen og Tangenvegen istedenfor Vikvegen/ Vikevegen/ Viksvegen, Tangevegen, kan de ikke forbys. Dette har å gjøre med at Vika og Tangen nærmest føles ubøyelige, altså at det gamle ordlagingssystemet ikke fungerer lenger. Dette henger sammen med oppløsning av den lokale dialekten, delvis som følge av innflytting og delvis som følge av økende skriftspråklig innvirkning på talemålet. Konklusjonen blir at navn av typen Vikavegen og Tangenvegen ikke vil være lovstridig dersom det bare er disse formene som brukes og føles naturlige. På den andre siden vil vi sterkt rå til at også adressenavn lengst mulig får en skriftform som avspeiler nedarvet uttale og lokal navnetradisjon og navnelaging. Adressenavna er jo de som blir brukt mest og som det derfor bør være viktig å føre videre på et lokalspråklig grunnlag. Tilrådning fra stedsnavntjenesten: Neslykkja Jeg mener dette navnet kommer inn under unntakstilfellene nevnt over. Sammenstillinger med bestemt form Nes- i dette området ikke vil virke naturlig i forhold til den lokale navnebruken. Rådmannens innstilling adressekode 30055: Nesetlykkja Saken ble utsatt i møte den Det ble foreslått at veg ble adressert til Bjønnlivegen. Da Bjønnlivegen har for mange adressepunkt lar dette seg ikke gjøre. 5

6 Ny behandling : Adressegruppas innstilling adressekode 30055: Nesetlykkja ADRESSEKODE Vegen går fra Eidsvollvegen ved Delbekk til Stygghaugen hyttefelt. Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Vegen går til Stygghaugen, men det er vel ikke noe godt salgsfremmende navn å bruke i et hytteområde. Vegen bør ha et navn med tilknytning til Delbekk, f eks Delbekklia eller Delbekkhellinga. Forslag: Delbekklia Delbekkhellinga til skrivemåten. Begge navna er gode forslag. Kanskje greiest med den korteste sammensetninga (Delbekklia)? Rådmannens innstilling adressekode 30064: Delbekklia Adressegruppas innstilling adressekode 30064: Delbekklia ADRESSEKODE Vegen går fra Eidsvollvegen ved Heer forbi Ringvoll til Høymyra/Måsåmyra. Det har kommet inn to vegnavnforslag Mosemyrvegen/Måsåmyrvegen som begge begrunner med at navnet er godt innarbeidet og beskriver hvor vegen går. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt og også på ØK med skrivemåten Mosemyrvegen. Måsåmyrvegen er imidlertid mye mer i samsvar med lokal uttale. Måsåmyra er også skrivemåten som er brukt på ØK på det stedet vegen ender. Forslag: Måsåmyrvegen Rådmannens innstilling adressekode 30065: Måsåmyrvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30064: Måsåmyrvegen ADRESSEKODE

7 Vegen tar av fra Eidsvollsvegen, går forbi Mørktjennet til Prinsegarden. Det har kommet inn to vegnavnforslag på Mørktjernsvegen som er et innarbeidet navn på vegen. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt som Mørktjernsvegen, Fylkesmannens skogsbilvegregister som Mørkåvegen og også på ØK som Mørktjennsvegen. Den innerste delen har navnet Prinsegardsvegen, men i adresesringssammenheng må hele parsellen ha samme navn. Forslag: Mørktjennsvegen Skrivemåten Mørktjennet av primærnavnet blei vedtatt av Kartverket i 2006 (samlevedtak). Denne skrivemåten bør følges opp også når navnet er brukt i andre funksjoner. Vi støtter derfor Rådmannens innstilling om skrivemåten Mørktjennsvegen. Rådmannens innstilling adressekode 30067: Mørktjennsvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30067: Mørktjennsvegen ADRESSEKODE Vegn tar av fra veg ved Masthaugdammen og går langs Tennungen. Det har kommet inn to forslag om Tennungsvegen som begge begrunner med at vegnavnet er godt innarbeidet og beskriver hvor vegen går. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt og Fylkesmannens skogsbilvegregister som Tennungvegen og på ØK som Tennungsvegen. Forslag: Tennungsvegen Rådmannens innstilling adressekode 30068: Tennungsvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30068: Tennungsvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg ved Masthaugdammen forbi Granmyra og Granmyrlia. 7

8 Det har kommet inn forslag om Granmyrlivegen. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt og på ØK som Granmyrlivegen, og en annen variant i Fylkesmannens skogsbilvegregister: Granlimyrvegen som antagelig skyldes en skrivefeil. Det er Granmyra og Granmyrlia som er opphavet til navnet, og jeg foreslår at navnet forenkles til Granmyrlia. Forslag: Granmyrlia Rådmannens innstilling adressekode 30069: Granmyrlia Adressegruppas innstilling adressekode 30069: Granmyrlia ADRESSEKODE Vegen tar av og går nordøstover fra veg og ender i Tjennsdalen. Det har kommet inn to forslag om Heerlivegen som begge påpeker at navnet er godt innarbeidet og beskriver hvor vegen går. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt, som hhv Heierlivegen og Heerlivegen og også på ØK som Heerlivegen. Forslag: Heerlivegen Rådmannens innstilling adressekode 30091: Heerlivegen Adressegruppas innstilling adressekode 30091: Heerlivegen ADRESSEKODE Vegen tar av Eidsvollsvegen ved Gråsia til Murua på grensa til Akershus. Det har kommet inn forslag om Muruvegen. I landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt er navnet Muruavegen, Fylkesmannens skogsbilvegregister og ØK har navnet Buruavegen, jeg antar det skyldes en skrivefeil. Forslag: Muruvegen Muruavegen 8

9 Muruvegen, jf. også skrivemåten Murukollen (som dessuten er vedtatt i 1992 etter formell navnesak). Rådmannens innstilling adressekode 30070: Muruvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30070: Muruvegen ADRESSEKODE Vegen går fra Eidsvollsvegen til vestsida av Vesle-Bjerten. Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Bjertvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt, Fylkesmannens skogsbilvegregister og også på ØK. Forslag: Bjertvegen Rådmannens innstilling adressekode 30071: Bjertvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30071: Bjertvegen ADRESSEKODE Vegnavnet gjelder hytteefelt i enden av veg (Bjertvegen) Adresseparsellen har kommet i tillegg til den opprinnelige oppdelinga. Det er hensiktsmessig med et eget adressnavn på hyttefeltet da blir trangt å adressere alt til veg Et alternativ er å bruke bare Bjerten på vegen inn i hytteområde, selv om det er navnet på sjøen er det også brukt som navn på hyttefeltet og reguleringsplanen, Bjerten hyttområde. Forslag: Bjerten Dersom hyttefeltet ligger ved Bjerten-sjøen(e), er det i prinsippet greit å bruke navnet direkte uten tillegg. Vi fraråder imidlertid generelt at en tar i bruk navn på større naturlokaliteter uendra som adressenavn. Dette er fordi adresseparsellen som regel bare dekker en liten del av det primære navneobjektet. Rådmannens innstilling adressekode 30096: Bjerten Adressegruppas innstilling adressekode 30096: Bjerten 9

10 ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg og går på østsida av Vesle-Bjerten mot Sundsætra. Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Sundsætervegen er brukt i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt. Forslag: Sundsætervegen Rådmannens innstilling adressekode 30072: Sundsætervegen Adressegruppas innstilling adressekode 30072: Sundsætervegen ADRESSEKODE Vegen går fra Eidsvollvegen ved Steinberg til Stamphuset i Verkensgrenda. Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Gråmyrvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt, Fylkesmannens skogsbilvegregister og på ØK. Forslag: Gråmyrvegen Rådmannens innstilling adressekode 30078: Gråmyrvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30078: Gråmyrvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg ved Holtet og går til Hansmyra. Det har ikke kommet inn noe vegnavnforslag. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilvegog gardsvegoversikt, Fylkesmannens skogsbilvegregister og også på ØK. 10

11 Forslag: Hansmyrvegen Rådmannens innstilling adressekode 30073: Hansmyrvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30073: Hansmyrvegen ADRESSEKODE Vegnavnet gjelder FV 261 som går FV24 ved Bakkebua til FV181 ved Løkker. Det har kommet inn forslag om Råsenvegen, Råsen vestside, Råsen vest, Vestsida og Vestsidavegen. Alternativene Vestsida/Vestsidevegen er brukt opp i og med at Vestsida er forslått som navn på veg Jeg synes det beste alternativet er å ta utgangspunkt i Råsenvegen men med forleddet i ubestemt form, Råsåvegen, jf Storsjøvegen. Forslag: Råsåvegen Primærnavnet skrives Råsen, men dette innsjønavnet er dokumentert med jamningsforma /råsån/ i Herredsregisteret og i bind 3 av Norske innsjønavn (1987). Navnet kan muligens knyttes til verbet rasa i betyninga styrte, falle ut. Vi mener den foreslåtte forma Råsåvegen er i samsvar med det tradisjonelle navnelagingsmønsteret, og støtter forslaget om denne skrivemåten. Rådmannens innstilling adressekode 30092: Råsåvegen Adressegruppas innstilling adressekode 30092: Råsåvegen ENDRING AV VEGNAVN - BRURHELLA TERRASSE Vegen fikk tildelt vegnavn i sak 050/09. Det er ikke tildelt adresser til vegen enda. Det har kommet inn forslag om endring av vegnavnet fra tre grunneiere som vil få adresse til Brurhella terrasse: I forbindelse med adresseprosjektet i Nord-Odal er det flere veier som er tenkt gitt nytt navn. Vi som bor ved BRURHELLA TERRASSE veien, finner navnet rart og upassende. Vi synes BRURHELLA TERRASSE ikke passer på denne gamle veien med tre bolighus, ei hytte og to tomter. Vi ber navnekomiteen komme med et nytt navn. Vi foreslår: BRURVEGEN. I telefonsamtale har de kommet med et alternativ forslag til navn: EVJELIA 11

12 Vegen går i lia ned mot Evja, og navnet er i følge forslagsstillerne brukt som navn på området der vegen går. Evjelia er derfor et bedre vegnavn enn å lage enda en ny konstruksjon med forleddet Brur-. Forslag: Evjela. Vi tilrår navnet Evjelia fordi det har lokal tilknytning, men Brurvegen er også greit. Rådmannens innstilling endring av Brurhella terrasse: Evjelia Adressegruppas innstilling endring av Brurhella terrasse: Brurvegen ADRESSEKODE Vegen går fra FV24 nord for Norderud. Det har ikke kommet inn navneforslag. Det er imidlertid et forslag som har kommet inn men ikke ble brukt på veg 40034, som passer bra på denne bratte vegen: Oppturen. Forslagsstiller synes det er greit at navnet brukes på en annen veg enn opprinnelig foreslått. Forslag: Oppturen.. Rådmannens innstilling adressekode 30049: Oppturen Adressegruppas innstilling adressekode 30049: Oppturen ADRESSEKODE Vegen går Fra FV24 ved Sandsbråten til Karlstad. Det har ikke kommet inn navneforslag. Sandsbråten er godt kjent som stedsnavn og et navn som er brukt på flere eiendommer i området. Skal en følge en konsekvent skrivemåte som på tilsvarende navn, må skrivemåten bli Sandsbråtån, jf Stedsnavntjenestens tilrådning om Songnesbråtån. Evt navnesak på endring av skrivemåten på primærnavnet reises eventuelt seinere. Forslag Sandsbråtån: Skrivemåten av primærnavnet (gårdsnavnet) er i Sentralt Stedsnavnregister (SSR) registrert som Sandsbråten. Selv om formen -bråtån er helt kurant 12

13 etter vanlig normeringspraksis, vil vi anbefale kommunen å reise navnesak for primærnavnet før dette tas i bruk som adressenavn. Rådmannens innstilling adressekode 30050: Sandsbråtån Adressegruppas innstilling adressekode 30050: Sandsbråtån ADRESSEKODE Vegen tar av ved Dagfinrud, østover forbi Sand Trevare. Det har kommet inn forslag om Østunvegen og Nell Gravlis veg. Begrunnelse Østunvegen: Gammelt navn på stedet/området. Begrunnelse Nell Gravlis veg: Navneforslaget gjelder veien ved Dagfinrud som går opp i fra rv 24 ved Gravli og forbi Sand trevare. Forslaget er: Nell Gravlis vei. Begrunnelse: Den gamle smia til Nell Gravli ligger i starten av veien (mot rv. 24) og han var en kulturpersonlighet og oppfinner som fortjener å bli hedret med en vei. Vegen går opp fra FV24 mellom Nordstua Dagfinrud og Øststua Dagfinnrud. Østunvegen referer seg til den ene av disse eiendommene. Dersom man ønsker å knytte vegnavnet til stedet anbefale Dagfinrudsvingen, siden vegen tar av FV24 i svingen ved Dagfinrud, og Dagfinrudvegen er vedtatt som navn på vegen som tar av her og går ned mot sjøen vestover. Prinsippielt mener jeg at vegnavn knyttet til stedet er bedre enn oppkalling etter personer når man skal navnsette veger i spredtbygde strøk, men her er det gode grunner til å gjøre unntak fra det prinsippet. Om Gravlisaksa og Nell Gravli står det følgende på Nord-Odal kommunes hjemmesider: Gravliesaksa Tømmersaksa som blir brukt i skogbruket er laget av Nell Gravlie ( ) fra Sand i Nord-Odal. I midten av 1920-årene ville Treschow-Fritzøe at tømmersaksa, ikke øksa, skulle brukes til løfting og lunning av tømmer, og han utlyste en konkurranse om hvem som laget den beste saksa. Nell sendte inn sin saks, som han for øvrig hadde funnet opp da han var 12 år gammel, og han vant konkurransen. Saksa hadde da vært i bruk i Nord- Odal en tid. I 1928 ble den mønsterbeskyttet. Det er laget store mengder av saksa, både til store og små skogeiere, og i den senere tid til utlandet også. Nell livnærte seg lenge som tømmerhogger, men han tjente også 13

14 penger som felespiller og komponerte fine melodier som i dag spilles både i danselokaler og i radio vedtok kommunestyret i Nord-Odal vårt nye kommunevåpen med to tømmersakser stolpestilt i sort med gullfarget bakgrunn. Forslag: Nell Gravlis veg. Det ser ut til at Nell Gravlie skrev navnet sitt med en e på slutten, i så fall bør veinavnet skrives Nell Gravlies veg hvis man velger å oppkalle den etter ham. Jeg finner ikke navnet Østun i SSR eller bygdebøkene, kommer det av Øvst+tun eller Øst+tun? I så fall bør det skrives henholdsvis Øvsttun eller Østtun. I folkeregisteret var han registrert med navnet Gravli, men han skrev seg nok for Gravlie, det er også brukt på gravstøtta. Rådmannens innstilling adressekode 30051: Nell Gravlies veg Adressegruppas innstilling adressekode 30051: Nell Gravlies veg ADRESSEKODE Vegen går inn ved gardstunet på Sør-Breiby. Denne vegen var ikke med på den opprinnnelige veginndelingen. Det er usikkert om denne blir med som egen adresseparsell eller om eiendommene adresseres til FV24, men den tas emd i høringen for å ha et alternativ klart hvis det blir behov for det. Forslag: Sør-Breibyvegen/Sø-Breibyvegen. Her tilrår vi formen Sør-Breibyvegen i samsvar med rettskrivningen. Se ellers under generelle kommentarer punkt 1. Rådmannens innstilling adressekode 20027: Sør-Breibyvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20027: Sør-Breibyvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 ved Breiby og går ned til Breibyhaugen. Det har kommet inn forslag om Breibygrenna og Breibyhaugen. Breibygrenda er bruk som vegnavn i Sør Odal, så når det foreliger et annet bra alternativ velger jeg å gå for det. Breibyhaugen er navnet på eiendommen vegen går til. Det er usikkert 14

15 om denne blir med som egen adresseparsell eller om eiendommene adresseres til FV24, men den tas med i høringen for å ha et alternativ klart hvis det blir behov for det. Forslag: Breibyhaugen. Dersom Breibygrenda er i bruk som veinavn i Sør-Odal (jeg finner det ikke i SSR), tilrår vi navnet Breibyhaugen. Velges likevel førstnevnte, må det skrives Breibygrenda med nd, og ikke Breibygrenna som det står i forslaget. Rådmannens innstilling adressekode 20021: Breibyhaugen Adressegruppas innstilling adressekode 20021: Breibyhaugen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 nord for Nord-Breiby. Det har ikke kommet inn noen navneforslag. Deler av vegen er en sving av den gamle RV24. Denne vegen ligger også i tilknytning til Breiby og bør også ha med Breiby i navnet, Breibysvingen, Breibylia e.l., alternativt (jf veg 20022) Nord-Breibyvegen. Forslag: Nord-Breibyvegen/Breibysvingen. Begge navnene er greie. Se ellers under generelle kommentarer punkt 1. Rådmannens innstilling adressekode 20020: Nord-Breibyvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20020: Nord-Breibyvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 og opp til Breibybråten inkludert sideveger. Det har ikke kommet inn noen navneforslag. Siden vegen går til Breibybråten og eiendommene rundt er det greit å kalle vegen det. Skal en følge en konsekvent skrivemåte som på tilsvarende navn må skrivemåten bli Breibybråtån, jf Stedsnavntjenestens tilrådning om Songnesbråtån. Forslag: Breibybråtån. 15

16 Rådmannens innstilling adressekode 20006: Breibybråtån Adressegruppas innstilling adressekode 20006: Breibybråtån ADRESSEKODE Vegen tar av FV24 ved Steinskjær og går nordøstover opp i bolig-/hytteområde. Det har ikke kommet inn noen navneforslag. Navnet Steinskjær er brukt på ØK. Eiendommen Steinkjær ligger på begge sider av FV24 og vegen går opp over denne eiendommen. Steinskjærbakken kan være et alternativ som beskriver hvor vegen går. I bygdebok for Nord-Odal bind 2 (2003) s 521 står det følgende historie om Steinskjær: Så hvis man ønker å ta vare på et enda eldre stedsnavn i området er Kælvteppa/Kalvteppa et mulig vegnnavn. Et annet alternativ kan være å knytte vegnavnet til Kakonberget som ligger ovafor bebyggelsen. Forslag: Steinskjærbakken/Kalvteppa. Jeg finner ikke navnet Steinskjær i SSR. I bygdeboken og matrikkelutkastet er navnet skrevet Stenkjær, hvor kommer den ekstra s-en fra? Kalvteppa er greit. Rådmannens innstilling adressekode 20007: Steinskjærbakken Adressegruppas innstilling adressekode 20007: Steinskjærbakken ADRESSEKODE

17 Vegen tar av fra FV og går forbi Holt til Oppi. Det har kommet inn to forslag om Oppivegen. Begrunnelser: Dette er navnet som blir brukt og som vegen har hatt siden den ble bygget Vegen går til Oppi. Vegen er også registrert i Fylkesmannens skogsbilvegregister som veg nr 62 Oppivegen I landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt og Fylkesmannens skogsbilvegregister hhv Oppiveien og Oppivegen. Forslag: Oppivegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20009: Oppivegen Adressegruppas innstilling adressekode 20009: Oppivegen ADRESSEKODE Vegen går fra FV24 inn forbi Holt-Ødegarden Det har kommet inn forslag på Ødegardsvegen. Det navnet er også foreslått på veg i Knapper. Man må derfor velge ett av stedene å bruke navnet Ødegardsvegen eller identifisere en eller begge vegene med en forstavelse, her Holtødegarden, alternativt i Knapper: Bergsødegarden. Navnet er også brukt i Sør-Odal, men da med skivemåte Øgardsvegen Forslag: Holtødegardsvegen/Holtødegarden/Ødegardsvegen Vi tilrår formen Holtødegarden, da unngår man forveksling med liknende navn i nabokommunene. Holtødegardsvegen er også greit, men blir som nevnt svært langt. Rådmannens innstilling adressekode 20010: Holtødegarden Adressegruppas innstilling adressekode 20010: Holtødegarden ADRESSEKODE

18 Vegen tar av fra FV24 ved Holt bru og inkludere vegen videre forbi grustaket til Malerud. Det har kommet inn to forslag om Hukavegen her, samt på en annen veg i kommunen. Begrunnelser: Vegen leder til Huka, et gammelt navn på småbruk i enden av vegen, samt brukt som navn på grustaket (Hukahølet) og alminnelig brukt i området. Hukavegen opp til vegkrysset med Juptjernnsvegen. Malerudvegen fra krysset og inntil Malerud. Hukavegen er en privatisert tidligere kommunal veg som går til vegkrysset med Juptjennsvegen. Det må da være mest riktig å ha et annet navn videre inn til Malerud. Det er ikke aktuelt å dele i flere parseller pga lenge og antall adressepunkter. Siden den andre vegen det navnet Hukavegen ble forslått er kalt Songneshuken er det greit å bruke Hukavegen her. Det er et godt innarbeidet navn. Forslag: Hukavegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20011: Hukavegen Adressegruppas innstilling adressekode 20011: Hukavegen ADRESSEKODE Vegen går fra veg og tar av Østover ved 29/43. Det har ikke kommet inn noen navneforslag. Holthagen er eiendommen som vegen går over og som de fleste adresseobjektene enten tilhører eller er fradelt fra. Forslag: Holthagen.. Rådmannens innstilling adressekode 20012: Holthagen Adressgruppa mener skrivemåten bør være i hht uttalen også her Holthagan, jf bråten/-bråtån Adressegruppas innstilling adressekode 20012: Holthagan ADRESSEKODE

19 Vegen tar av fra veg og går til Juptjennet/Djuptjennet Det har kommet inn forslag om Juptjennsvegen. Begrunnelse: Vegen har alltid hatt dette navnet. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. Vegen gis eget navn pga Juptjenn vannverks renseanlegg ved Juptjennet/Djuptjennet. Det er to Djuptjenn i Mo også, men siden Juptjenn vannverk BA (etbl 1955) som er det største vannverket i Nord-Odal bruker skivemåte Juptjenn er det vel blitt til at dette navnet her både på vegen og tjennet ofte skrives uten D i motsetning til de andre to djuptjenna. Forslag: Juptjennsvegen. Ifølge SSR er navnet Djuptjennsvegen allerede vedtatt som veinavn i Nord-Odal. Jeg antar at det er samme veien det er snakk om? Hvis ikke må den nye veien få et annet navn. Uansett er det skrivemåten Djup- som må brukes i samsvar med rettskrivningen. Djuptjennsvegen som det vises til i SSR er en annen veg, Det har ikke noe vedtatt adressenavn, og er en skogsbilveg i Austvatn som ikke skal tildeles dette, men evt adresseres til Syningomvegen. Rådmannens innstilling adressekode 20013: Djuptjennsvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20013: Juptjennsvegen ADRESSEKODE Vegen går fra FV24 ved Holt bru til FV261 ved Trautmoen. Det har kommet inn tre forslag om Trudvangvegen og ett om Moavegen. Begrunnelser Trudvangvegen: Det er navn som jeg i dag bruker på denne vegen Lokalet Trudvang har vært et sentralt sted etter denne vegen. Begrunnelse Moavegen: Vegen går over Haugsmoen til Trautmoen eller omvendt. Vegen er en tidligere fylkesveg som har vært kommunal siden 1984, og Trudvangvegen er alminnelig brukt navn på vegen. 19

20 Trudvang ble bygd i 1897 og er det nå nedlagte forsamlingslokalet som ligger midt på vegen. Det har opp igjennom tiden har huset både festlokale, kino, teater og badstue. Forslag: Trudvangvegen. Begge navnene er greie. Se ellers under generelle kommentarer punkt 1. Rådmannens innstilling adressekode 20014: Trudvangvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20014: Trudvangvegen ADRESSEKODE Vegen tar av østover fra FV24 like nord for Bruvoll fengsel. Det har kommet inn forslag om Fløytbråtevegen. Begrunnelse: Skogsbilvegen har blitt omtalt med dette navnet, selv om innerste del noen steder står oppført som Langfløytvegen. Langfløytvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt og på ØK. Langfløytvegen med sidervegee er betegnelsen i Fylkesmannens skogsbilvegregister. Skal en følge en konsekvent skrivemåte som på tilsvarende navn må skrivemåten bli Fløytbråtåvegen, jf Stedsnavntjenestens tilrådning om Songnesbråtån. Langfløytvegen vil kanskje være det mest beskrivende navnet siden Langfløyta er et kjent sted som ligger i Haugsåa langs denne vegen. Forslag: Langfløytvegen/Fløytbråtåvegen. Alle forslagene er greie. Se ellers under generelle kommentarer. Rådmannens innstilling adressekode 20015: Langfløytvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20015: Langfløyta ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg og østover til Jammerhølet. 20

21 Det har kommet inn forslag om Jammerhølvegen. Begrunnelse: Skogsbilvegen har hatt dette navnet siden den ble bygget. Vegnavnet forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt, Fylkesmannens skogsbilvegregister og på ØK. Forslag: Jammerhølvegen. Navnet Jammerhølet/Jammerholet eller liknende er ikke å finne i SSR. Ut fra kommentarene i den første e-posten du sendte, virker dette som et nytt navn som ble gitt i forbindelse med byggingen av skogsbilveien. Dersom dette er tilfelle, burde kommunen vurdere å heller gi veien et navn med lenger tradisjon og lokal tilknytning. Hvis man likevel går inn for Jammerhølvegen, må det jo være greit med skrivemåten -høl- siden den allerede er vedtatt i Krafshølvegen. (Stedsnavntjenesten ønsket opprinnelig skrivemåten Krafsholvegen/Jammerholvegen) Rådmannens innstilling adressekode 20026: Jammerhølvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20026: Jammerhølvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 og går inn til Styggådammen i sørenden av Sætersjøen. Det har ikke kommet inn noen vegnavnforslag. Styggådamvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt og på ØK. Forslag: Styggådamvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20028: Styggådamvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20028: Styggådamvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 ved rasteplassen ved Vatningsætra og går nordover langs vestsida av Sætersjøen. 21

22 Det har ikke kommet inn noen vegnavnforslag. Vatningsetervegen/-veien forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. Forslag: Vatningsætervege, Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20022: Vatningsætervegen Adressegruppas innstilling adressekode 20022: Vatningsætervegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra vestsida av FV24 nord for Sætersjøen og går opp til Krafshølkoia. Det har kommet inn forslag om Krafshølvegen. Begrunnelse: Foreslår Krafshølvegen som navn på denne strekningen. Dette er et navn som blir brukt i dag og dette navnet finnes også på kartet over dette området. Krafshølvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og på ØK, og Krafshølveien landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. Forslag: Krafshølvegen. Krafshølvegen finnes allerede som veinavn i kommunen.. må det jo være greit med skrivemåten -høl- siden den allerede er vedtatt i Krafshølvegen. (Stedsnavntjenesten ønsket opprinnelig skrivemåten Krafsholvegen/Jammerholvegen) Rådmannens innstilling adressekode 20023: Krafshølvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20023: Krafshølvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra FV24 ved Mattisdammen og går sørover langs vestsida av Sætersjøen. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Eriksetervegen/-veien forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. I Fylkesmannens 22

23 skogsbilvegregister er vegen med sideveger registrert som Mattisdammen-Eriksetra og på ØK er det brukt Eriksætervegen. Forslag: Eriksætervegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20024: Eriksætervegen Adressegruppas innstilling adressekode 20024: Eriksætervegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra Østbyvegen og går til vegen til Holtet som kommer fra Johansrudvegen. Det har kommet inn forslag om Skyrudsvegen. Skyrudsvegen er et greit navn, vegen går over Skyrud-eiendommene. Evt navnesak på endring av skrivemåten på primærnavnet reises eventuelt seinere. Forslag: Skyrudsvegen. I SSR finnes både Skirud og Skyrud. Det ser ut til å være to forskjellige gårder, uten at jeg er sikker på dette. Vi anbefaler kommunen å reise navnesak for primærnavnet før dette tas i bruk som del av et adressenavn. Rådmannens innstilling adressekode 20029: Skyrudsvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20029: Skyrudsvegen ADRESSEKODE Gjelder FV228 som tar av fra veg og går til Trautskogen og videre til Stange. Det har kommet inn forslag om Trautskogvegen. Dette er et navn som er i daglig bruk som navn på vegen. Forslag: Trautskogvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20030: Trautskogvegen 23

24 Adressegruppas innstilling adressekode 20030: Trautskogvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg og inn til boligfelt. Det har kommet inn forslag om Trautskogfeltet og Trautfeltet. Begrunnelse: Har snakket med en på Trautskogfeltet som igjen har snakket med noen av de andre der oppe. De mente at Trautskogfeltet kunne det kalles. Forøvrig mener jeg privat at Trautskogfeltet er et svært misvisende navn, siden jeg mener at det ikke kan kalles Trautskogen sør for Gjeddevatnet. Derfor kan Trautfeltet ville være mere riktig. Den vanligste betegnelsen på dette lille boligfeltet er Trautskogfeltet, selv om det ikke ligger på selve Trautskogen, mens det i Bygdebok for Nord-Odal bind II (2003) er kalt Trautfeltet. Det mest korrekte i forhold til beliggenheten vil være Trautfeltet. Forslag: Trautskogfeltet/Trautfeltet. Begge navnene er greie, men vi tilrår Trautfeltet dersom dette passer best lokalt. For øvrig er -felt et litt teknisk ord, hadde vært en mulighet å heller bruke -tunet, -grenda eller liknende? Rådmannens innstilling adressekode 20031: Trautfeltet Adressegruppas innstilling adressekode 20031: Trautfeltet ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg og går til Trautgruva. Det har kommet inn forslag om Gruvvegen og Gruvevegen. Begrunnelser: Fra FV228 til Gruva foreslås navnet: Gruv-vegen. Dette er et navn som blir brukt allerede på denne strekningen. Fordi vegen går til Trautgruva og alle eiendommer som ligger til vegen har gruva i navnet (Sø-Gruva, Midt-Gruva og Øvre-Gruva). Gruvvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt (Gruvveien), Fylkesmannens skogsbilvegregister og på ØK. 24

25 Forslag: Gruvvegen. Vi tilrår formen Gruvevegen i samsvar med vanlig norsk ordlagingsmønster (jf. gruvearbeider, gruveby, gruvedrift). Rådmannens innstilling adressekode 20032: Gruvevegen Adressegruppas innstilling adressekode 20032: Gruvevegen ADRESSEKODE Vegen går fra på Trautskogen opp til Lognsjølia. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Langsjølivegen (Liavegen) forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, Lognsjøliveien i landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt og Lognsjøvegen i Fylkesmannens skogsbilvegregister. Jeg vil foreslå å bare kalle vegen Lognsjølia uten den ekstra endinga -vegen. Jeg vurderer problemstillingen med at ett bruk kan få likelydende adresse og adressetilleggsnavn som så lite aktuell at det navnet kan brukes. Forslag: Lognsjølia. Lognsjølia er i bruk som gårds- og bruksnavn. Det er ikke noe i veien for å vedta dette navnet som adressenavn, men man bør være oppmerksom på at forskriftene til matrikkelloven åpner for å benytte bruksnavnet som adressetilleggsnavn. For eksempel kan Knut Hansen ha adresse Lognsjølia 8 pluss Lognsjølia som adressetilleggsnavn, og deretter poststednavnet. For å unngå eventuell forvirring kan man legge til et etterledd, for eksempel Lognsjølibakken (eller bare Lognsjøbakken). Men det er også mulig at det blir mindre aktuelt med adressetilleggsnavn når adressenavnet er identisk med bruksnavnet. Rådmannens innstilling adressekode 20034: Lognsjølia Adressegruppas innstilling adressekode 20034: Lognsjølia ADRESSEKODE Vegen går fra ved Sjøenden og omfatter hyttefeltet der. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Området ligger i enden av Lognsjøen og ved å gi vegen navnet Sjøenden vil det beskrive hvor vegen er og den vil også ha navn etter eiendommen hyttene er fradelt. 25

26 Forslag: Sjøenden. Rådmannens innstilling adressekode 20046: Sjøenden Adressegruppas innstilling adressekode 20046: Sjøenden ADRESSEKODE Vegen går fra veg ved Svarverud og går til Gammelsaga i Stange. Det har ikke kommet inn noen vegnavnforslag. Gammelsagvegen/-veien forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt. Gammelsagvegen er også brukt på ØK. Vegen er registret med samme navn i Stange i Fylkesmannens skogbilvegregister. Forslag: Gammelsagvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20035: Gammelsagvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20035: Gammelsagvegen ADRESSEKODE Vegen går fra veg inn i hyttefeltet i sørenden av Rundsjøen. Det har ikke kommet inn noen vegnavnforslag. Denne vegen var ikke med på den opprinnelige veginndelingen. Det er usikkert om denne blir med som egen adresseparsell eller om eiendommene adresseres til FV24, men den tas med i høringen for å ha et alternativ klart hvis det blir behov for det. Forslag: Rundsjøstien.. Rådmannens innstilling adressekode 20047: Rundsjøstien Adressegruppas innstilling adressekode 20047: Rundsjøstien 26

27 ADRESSEKODE Vegen går fra veg (FV228) inn i hyttefeltet ved Rundsjødammen. Denne vegen var ikke med på den opprinnnelige veginndelingen. Det er usikkert om denne blir med som egen adresseparsell eller om eiendommene adresseres til FV228, men den tas med i høringen for å ha et alternativ klart hvis det blir behov for det. Forslag: Rundsjødammen.. Rådmannens innstilling adressekode 20049: Rundsjødammen Adressegruppas innstilling adressekode 20049: Rundsjødammen ADRESSEKODE Vegen går fra veg sørover til Mortleikkoia. Det har kommet inn forslag om Mortleikvægen. Mortleikvegen er brukt i Fylkesmannens skogsbilvegregister. Forslag: Mortleikvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20045: Mortleikvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20045: Mortleikvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg ved Nerhagen, med sideveger. Det har ikke kommet inn noen vegnavnforslag. Vegen går til Nyland og et alternativ er da Nylandvvegen. 27

28 Forslag: Nylandvegen. Navnet er greit, et alternativ er Nylandsvegen dersom det passer bedre med uttalen. Se ellers under generelle kommentarer punkt 1. Rådmannens innstilling adressekode 20036: Nylandvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20036: Nylandvegen ADRESSEKODE Vegen går fra veg opp til kapellet og videre til Nordhagen, inkludert hyttefeltet der og sideveger. Det har kommet inn et forslag om Prost Zarbells veg. Prost Zarbells veg er kommet inn som et generelt navneforslag, men foreslått fortrinnsvis på denne vegen eller på veg (Solør- Odalsvegen). Begrunnelse: Einar Zarbell var en markert sogneprest i mange år i Sør-Odal (frem til 1937) da han overtok som prost i Vinger og Odal. (Hans svigersønn var prost i Åsnes.) Usikker om Prost Zarbell er et personnavn som det kjennes riktig å knytte til Trautskogen. Skal det brukes noe navn her bør det kanskje heller være noen med lokal tilknytning, som var sentral ved oppføringa av kapellet f eks. Eller bruke et stedsnavn fra området, som det er gjort ellers, Nordhagenvegen. Forslag: Nordhagenvegen. Prost Zarbells veg er greit, men dersom det andre navnet har sterkere lokal tilknytning tilrår vi å bruke det. Det må i så fall skrives Nordhagevegen (alternativt Nordhagavegen) i samsvar med vanlig norsk navnelaging. Rådmannens innstilling adressekode 20037: Nordhagavegen Adressegruppas innstilling adressekode 20037: Nordhagavegen ADRESSEKODE Vegen går fra veg og opp til hyttefeltet på Bråtåhøgda. Det har kommet inn forslag om Bråtatoppsvingen(e). Begrunnelse: 28

29 Forslag til vegnavn Bråtatoppsvingen(ene). Bråtahøgda som stedsnavn kan passe til vegen som i dag både er svingete og går til topps på hyttefeltet. På hyttefeltet er det også svingete, ja nærmest kronglete... I Fylkesmannens skogsbilvegregister er vegen kalt Bråtehøgdvegen. Det foreslåtte navnet Bråtatoppsvingene er for så vidt beskrivende, men langt og kronglete. Jeg foreslår å bruke bare adressenavnet Bråtåhøgda her. Forslag: Bråtåhøgda. Begge navnene er greie, men det første er som nevnt litt kronglete. Rådmannens innstilling adressekode 20038: Bråtåhøgda Adressegruppas innstilling adressekode 20038: Bråtåhøgda ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg opp til hyttefeltet ved Kjernli/Tjernli. Nedre veg inn i hyttefeltet er gitt egen adressekode Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. I Bygdebok for Nord-Odal bind II (2003) er det brukt K, der står det: Kjernli ligger i lia et stykke nord for Tjernsjøen og har navn etter denne beliggenheten. Navnet blir skrevet med K og ikke T i Ryghs Norske Gaadnavne (1900) og Norges Matrikkel (1904) Kjernlivegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt (Kjernliveien) og på ØK. Tjernli/Kjernli er brukt opp i og med at navnet Tjernsligrenda ble valgt i Mo, så for å unngå fare for sammenblanding må en annen forstavelse eller et annet navn velges her. Legger man til forstavelsen Øver- blir faren for misforståelser redusert. Øver-Kjernlivegen/ Øverkjernlivegen Et alternativ kan være å bruke navn med utgangspunkt i Stuggua eller Plassen som også er navn brukt på eiendommene her. Forslag: Øver-Kjernlivegen/Øver-Tjernlivegen. Det blir riktig å bruke T i dette og neste navn. Norske Gaardnavne skriver ganske riktig navnet med K, men skriver i kommentarene at navnet kommer fra ordet tjern. Formen med T er også den eneste som forekommer i SSR. Hva med å enkelt og greit gi denne og neste vei navnene Tjernlivegen og Tjernlisvingen, så unngår man problemet med bindestrek/ikke bindestrek? I og med at det bare er ett navn i Mo som har fått navn med Tjernsli-, går det fint å ha to navn med dette forleddet her. Navnet i Mo er vel dessuten oppkalt etter en annen gård, siden det skrives Tjernsli- og ikke Tjernli-? Det går også fint å bruke alternativene Stugua (med denne skrivemåten) eller Plassen som adressenavn her, eventuelt med etterledd: Stugulia, Plasslia eller liknende som måtte passe. 29

30 Her er det ikke antall forekomster av Tjernli/Kjernli/Tjernsli som gjør at det må velges en annen forstavelse, men faren for misforståelser ved en alarmtelefon som nevnt over. Rådmannens innstilling adressekode 20039: Øver-Tjernlivegen Adessegruppa mener Tjernli/Kjernli på Trautskogen må skrives med K Adressegruppas innstilling adressekode 20039: Kjernlivegen ADRESSEKODE Vegen går fra veg og den nedre vegen i hyttefeltet. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Vegen er en rundkjøring som begynner og slutter på veg og gis eget navn for det blir for trangt å adressere til veg Svegen gis samme forstavelse som 20030, men annen ending Øvertjernlisvingen Øver-Tjernlisvingen eller kanskje bare Øver-Tjernlia Forslag: Øver-Tjernlisvingen Øver-Tjernli(a)/ Øver-Kjernlisvingen Øver-Kjernli(a). Se kommentar til forrige navn. (Adressekode 20039) Rådmannens innstilling adressekode 20048: Øver-Tjernlisvingen Adessegruppa mener Tjernli/Kjernli på Trautskogen må skrives med K Adressegruppas innstilling adressekode 20039: Kjernlisvingen ADRESSEKODE Vegen går fra veg forbi Tjennsjøen. Det har ikke kommet inn vegnavnforslag. Tjernsjøvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt (-veien) og på ØK. Skrivemåten må bli Tjennsjøvegen siden Tjennsjøen er den godkjente naneformen. Forslag: Tjennsjøvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. 30

31 Rådmannens innstilling adressekode 20040: Tjennsjøvegen For å unngå problemstillingen med K og T også i dette navnet foreslås navnet Dalsrudvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20040: Dalsrudvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra veg ved Fløytdammen og går til sørenden av Ottsjøen (Otten). Det har kommet inn forslag om Søndre Ottvegen. Begrunnelse: Navnet gir seg selv. Vegen ender i sørenden på Ottsjøen (Stor-Otten). Ottvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972, landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt (-veien). På ØK er Ottvegen brukt på nedre del og Søndre Ottvegen på øvre del. Forslag: Søndre Ottvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Dersom det passer med uttalen, kan utmerkingsleddet Søre brukes i stedet for Søndre. Rådmannens innstilling adressekode 20041: Søndre Ottvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20041: Søndre Ottvegen ADRESSEKODE Vegen tar av fra og går til Nord-Otten inkludert sideveger. Det har kommet inn forslag om Nordre Ottvegen. Begrunnelse: Dette er den nordre vegen til Otten. Nordre Ottvegen er brukt på ØK. Forslag: Nordre Ottvegen. Se under generelle kommentarer punkt 1, ellers ingen merknader. Rådmannens innstilling adressekode 20042: Nordre Ottvegen 31

32 Adressegruppas innstilling adressekode 20042: Nordre Ottvegen ADRESSEKODE 20044: Vegen tar av fra veg 20041og går nordover på vestsida av Gjeddevatnet. Det har kommet inn forslag Høymyrbruvegen evt Heimebruvegen. Begrunnelse: Det blir sagt Heimebrua og Heimebruvegen, men opprinnelig har vel navnet noe med høy å gjøre. Høymyrbruvegen forekommer i Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt (-veien), og er også brukt på ØK. Forslag: Høymyrbruvegen. Begge navnene er greie, men jeg finner bare forleddet Høymyra i SSR. Et alternativt forslag er å droppe -bru- og bruke Høymyrvegen, så blir ikke navnet så langt. De to forekomstene av stedsnavnet Høymyra i Nord-Odal er ved Svarttjennet og langs FV181, ikke i tilknytning til denne vegen, så bru bør være med her. Rådmannens innstilling adressekode 20044: Høymyrbruvegen Adressegruppas innstilling adressekode 20044: Høymyrbruvegen ADRESSEKODE Vegen går gjennom Rovelstadgrenda fra Li bru til Fløytdammen. Det har kommet inn forslag om Rovelstadvegen, Rovelstadgrenda, Myrhagavegen og Sodomavegen. Begrunnelse Rovelstadvegen: Vegen går opp gjennom Rovelstadgrenda, og dette er også navn på vegen etter den ble privat. Begrunnelse Rovelstadgrenda: Rovelstadgrenda. Nummerering av husene på hovedveg og sideveger. Liker bruken av grenda i navnet. Vi som bor på Opset og andre rundt oss bruker navnet Rovelstadgrenda Det er navn som jeg bruker i dag på denne vegen. 32

33 Begrunnelse Myrhagavegen og Sodomavegen: Vegnavn i Sodoma (Rovelstadgrenda) Etter mitt syn er valg av vegnavn en fin måte å bevare lokalhistorien på som ellers kanskje vil bli glemt. Derfor synes jeg at det skal velges navn som forteller noe, og kanskje også forteller folk noe som de ikke visste fra før. --- Veg er hovedvegen gjennom grenda. På fleip har grenda alltid blitt kalt Sodoma. Hvorfor vet jeg ikke. Noen få har tatt seg nær av det mens de fleste har flirt. Jeg synes det kunne være en fin måte å møte bygdehumoren på å bruke dette navnet på vegen.humor er en del av vår kultur så hvorfor ikke vedstå oss den.sodomavegen vet alle hvor er. Skal det brukes et geografisk navn, synes jeg Myrhagavegen passer best. Fra før har det stått et skilt ved Lie bru med Myrhagen på. I tillegg var Ole Myrhagen den siste som hadde oppsyn med vegen før kommunen tok over i Han og familien hans hadde bare ubehageligheter av dette vervet Derfor synes jeg at det kunne være et plaster på såret og en påminnelse til oss alle nå når vegen igjen er blitt privat. Rovelstadvegen synes jeg ikke er noe godt forslag. Man har ikke kjørt mange hundre meterne før Rovelstad er passert så det navnet sier for lite. Mht forslaget Rovelstadgrenda så er forslaget å kalle alle tre vegene 20017, og for Rovelstadgrenda. Det er praktisk mulig å få til det mht avstandsnummering. I Skogeierlagets/Skogoppsynets lokale vegregister fra 1972 og landbrukskontorets skogsbilveg- og gardsvegoversikt er Rovelstadvegen brukt på søndre del (tidligere kommunal veg) og Fløytdamvegen brukt på nordre del. Jeg synes forslaget om et felles adressenavn i hele området vil være det beste og mest dekkende og går derfor inn for Rovelstadgrenda på adressekode 20017, og Forslag: Rovelstadgrenda. Rovelstadgrenda og Rovelstadvegen er greie forslag, men hvis det står mellom disse to tilrår vi det første, jf. generelle kommentarer punkt 1. Myrhagavegen er foreslått i kommentarene, men har ikke kommet med i skjemaet. Dette er også et greit forslag. Vi vil frarå å bruke navnet Sodomavegen, med bakgrunn i prinsippene for valg av adressenavn, der det blant annet står at et adressenavn ikke bør virke støtende eller komisk. Selv om navnet er kjent og brukt i området, vil det nok vekke uheldige assosiasjoner hos nye innflyttere og utenforstående. Den som har foreslått navnet vet tydeligvis heller ikke bakgrunnen for at området har blitt kalt Sodoma. Rådmannens innstilling adressekode 20017: Rovelstadgrenda Adressegruppas innstilling adressekode 20017: Rovelstadgrenda ADRESSEKODE Vegen går fra veg ved til Rovelstadmoen. 33

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 3 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 3 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 3 2012 Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) -

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012. Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #1 2012 Høringsfrist: 21.05.12 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) -

Detaljer

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida Ingen merknader.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag FLESBERG KOMMUNE Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-L32 15/233 16/418 Ragnhild Haugen 02.02.2016 Adresseringsprosjekt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

Nye adressenavn i Folldal kommune

Nye adressenavn i Folldal kommune Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Folldal kommune v/ole Håkon Flatøy REF. VÅR REF. DATO 363-04, Sak 97/2013 29.5.2013 Nye adressenavn i Folldal kommune Vi har jamført navneforslagene med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Navn skrevet med grønt er allerede godkjent og innført i SSR. Kommunens Kart Navnekonsulentenes navneforslag tilråding 1155 Aunsætervegen 3 1190 Bakerivegen 14 1210

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016

Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016 Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Smøla kommune Att. Per Ottar Brattås postmottak@smola.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/389-1 og 2 06.05.2016 Smøla kommune adressenavn tilråding Vi viser til eposter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer

Adressering i Sigdal kommunes hytteområder

Adressering i Sigdal kommunes hytteområder Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Sigdal kommune v/tor Kolstad REF. VÅR REF. DATO 14/386-2 363 21.3.2014 Adressering i Sigdal kommunes hytteområder Vi har jamført navneforslagene med uttaleopplysningene

Detaljer

RAUMA KOMMUNE 26.02.2015

RAUMA KOMMUNE 26.02.2015 RAUMA KOMMUNE 26.02.2015 Adresseringsprosjektet Høring foreslåtte vegnavn adresseområde D Nordsida. Innkomne merknader innen fristen 15.02.2015: sak 14/2091 dokument 37 48. MERKNADER TIL DEN ENKELTE VEG:

Detaljer

NYE VEGNAVN I GRUE KOMMUNE

NYE VEGNAVN I GRUE KOMMUNE Innkommet til GRUE VEST Teppagutua. I dag den vegen som går fra Vegen bør bytte navn fordi det finnes en Vestre Solørveg ved Halvorsen og møter Jansvegen / Søndre annen veg som heter Teppavegen. Unaturlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 9306 Finnsnes REF. VÅR REF. DATO 2014/25-6 01.09.14 Høringsuttalelse til foreslåtte endringer i LOV OM STADNAMN

Detaljer

Veinavnsaker til høring

Veinavnsaker til høring Veinavnsaker til høring Saker til høring: Kode Forslag fra publikum Innstilling PLU Vedlegg og adm. 1150 Gamle Elsvassveien Gamle Elsvassveien 1150 Gamle Elsvassvei 1000 Hattfjelldalsveien Hattfjelldalsveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/1349-150 ADRESSERINGSPROSJEKT - NAVNEKOMITE - NAVN PÅ GATER OG VEIER I HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: -

Detaljer

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse.

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse. Arkivsaknr: 2015/1289 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Formannskapet 16.02.2016 Behandling klager på tildelte vei- og områdenavn i Gildeskål Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER

KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Postboks 1011 Blindern 0315 Oslo tlf. 22 85 40 27 faks 22 85 43 81 e-post: stedsnavn@iln.uio.no MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er Statens om 1 7603399 594143 2 7608447 617569 3 7605694 620820 4 7607159 619369 vann Brev 18.02.2011 Skallavatnet N50 1332-2 Sjøkart 142 Skallvatnet N5

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på Merknad/ Teknisk Geografisk beskrivelse Merknad til navn/språk Innspill 0 72 Saltøya // 74 Krokvikavegen // OK Fra Svea til Krokvika -s kan diskuteres av 75 Håmmårsvegen // OK Fra Svea til Fløanvegen navnekonsulent

Detaljer

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/987 3. september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre 24.09.2015, sak 34/15 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV 25.10.13 Denne adresseplanen skal

Detaljer

Nr Utstrekning Navneforslag Begrunnelse 1 Fra Kjøravegen i krysset med Kjørmovegen og sørover gjennom boligfelt. Kjøraflata Kjørastien

Nr Utstrekning Navneforslag Begrunnelse 1 Fra Kjøravegen i krysset med Kjørmovegen og sørover gjennom boligfelt. Kjøraflata Kjørastien Navnekomiteens forslag til navn vegparseller/adresseparseller som mangler navn. Adresseparsellene er avmerket på vedlagte kart med rød heltrukket linje samt et nummer. Nr Utstrekning Navneforslag Begrunnelse

Detaljer

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014)

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) Jf følgeskriv: sbrev dat. evt. r språk hvis Dnl=Den norske los 1 7283271 390902 2 7283289 391008 Bruk 26/1 Bruk 26/2 N5 DJ 178-5-2 K: K: 1. 1. 3 7283195 390947 Bruk 26/3 K: 1. 4 7282855 390601 7285183

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-9 31.07.2014 Ark.: 326.12 Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien

Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien Forslag til veinavn på sideveier tilknyttet Øst-Modumveien I forbindelse med omadressering fra matrikkeladresser til gateadresser må en del veier få eget veinavn. Navnekomiteen i Modum har i sitt forrige

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gerd Karin Espedal FA - L32 15/887 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Drifts- og miljøutvalget PS 27.05.2015 Adressenavn Ålgård sentrum Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09.

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09. STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 0 1 / 2 0 1 4 O M M U N E (nr og navn): 2025 Tana Nr oordinat r sinstans er artverket om ikke annet Fk=fylkesn V = artverket 1 7803707 961330 2 7804527 961767 3 7804527

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26. august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. SKILTING... 3 4. ANSVARLIG... 3 5. ADRESSENAVNSKILT... 3 5.1 ANVENDELSE,

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2012/312-4555/2016 Saksbehandler: Roar Moren Nye gate - veinavn i Engerdal kommune Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken NAVNEKOMITEEN - NYE VEINAVN RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune vedtas med

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Ylva Sneve, tlf 77722042 Saksframlegg Dato 04.12.2015 Arkivkode: Referanse 2015/316 - L32 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Nye veinavn i Balsfjord

Detaljer

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02663-111 27.02.2017 Ark.: 326.12 Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2008/1460-45 Saksbehandler: Egil Steinar Slind Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Innføring av

Detaljer

FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL.

FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL. FV. 134 FRA LONA TIL SIGDAL. FV. 134 videre fra Lona til Sigdal. Navneforslag: LYNGDALSVEGEN. (Samme navn som FV. 134 fra Lampeland til Lona) Begrunnelse: Det er hva vegen blir nevnt i dagligtale. FRA

Detaljer

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn.....3 2. Mål for adressearbeidet.... 4 2.1 Hovedmål.....4 2.2 Delmål....4 3. Lovgrunnlag........4 4. Fastsetting av offisiell adresse....

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 35/2015, Fauske kommune Bakgrunn for saka Kartverket har oppretta navnesak på bakgrunn av en

Detaljer

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1 Jf følgeskriv: sbrev dat. r sinstans er 1 7372215 406607 nes Uspesifisert forekomst SSR i : 6.5.2015 V: I navnesak 3/1995 blei det fatta vedtak omskrivemåten i funksjon som navn på bruk 17/1. er ikke blitt

Detaljer

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Forord Denne brosjyren er en innføring i navnsetting av gater og veier (adressenavn). Den tar for seg de viktigste prinsippene for navngiving, hvilke regler som gjelder

Detaljer

Navnsetting av gater og veier

Navnsetting av gater og veier BOKMÅL Språkrådets stedsnavntjeneste Språkrådets stedsnavntjeneste gir råd om skrivemåten av norske og kvenske stedsnavn. Vi gir også råd om navnsetting og svarer på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Melding om vedtak i sak 5/2014, Målselv kommune

Melding om vedtak i sak 5/2014, Målselv kommune Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02300-16 21.01.2016 Ark.: 326.12 Melding om vedtak i sak 5/2014, Målselv kommune Kartverket har 4.1.2016 gjort vedtak etter lov om stadnamn om skrivemåten

Detaljer

Ivar Utne: NAVN PÅ GÅRDSBRUK SOM ETTERNAVN

Ivar Utne: NAVN PÅ GÅRDSBRUK SOM ETTERNAVN Ivar Utne: NAVN PÅ GÅRDSBRUK SOM ETTERNAVN Med den nye personnavnloven vil det bli utvida muligheter til å få etternavn av navnet på gårdsbruk som en har tilknytning til. I praksis betyr det flere forskjellige

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse Adresseprosessen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2014 Versjon 1.0 Foto: Inger M. Kristiansen ADRESSEPROSESSEN -HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 ADRESSEPROSESSEN

Detaljer

Stedsnavn, adresser og skilting. Gjennomgang av lovverk, bestemmelser og rutiner for offentlige etater

Stedsnavn, adresser og skilting. Gjennomgang av lovverk, bestemmelser og rutiner for offentlige etater Stedsnavn, adresser og skilting Gjennomgang av lovverk, bestemmelser og rutiner for offentlige etater Lov om stadnamn bestemmer: Hvem som kan reise navnesak Hvordan en navnesak skal gjennomføres Regler

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 Saksframlegg LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til høringsuttalelse: Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er, Stedsnavntjenesten for 1 7876315 989825 i sjø Njimmenjárga Čoalbmenjárga 2336-3 N5o Kartdata Sjøkart 110 KV: parallellnavn: Smalfjordneset Det blir opplyst at Čoalbmenjárga er feilplassert.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

MOTTA-3TT SEPT2014. Høringsuttalelse. Innledning. Tidligereholdningertil privatiseringav råderettenover gamlestedsnavn

MOTTA-3TT SEPT2014. Høringsuttalelse. Innledning. Tidligereholdningertil privatiseringav råderettenover gamlestedsnavn Språkråd:- Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO MOTTA-3TT SEPT2014 Deres ref. Vår ref. Dato 14/838 28.8.2014 Høringsuttalelse Stedsnavntjenesten i Midt-Norge

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN 14/1015-6 064 HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Hemne kommunestyre 24.6.2014 sak 44/14. Innholdsfortegnelse l.0 Bakgrunn 3 2.0 Mål for adresserarbeidet 4 2.1 Hovedmål 4 3.0 Lovgrunnlag 4 4.0 Fastsetting

Detaljer

Adressering vs. stedsnavn

Adressering vs. stedsnavn Adressering vs. stedsnavn Erfaringer med endring av stedsnavnloven Finn E. Isaksen Stedsnavnansvarlig i Kartverket for Vestfold, Telemark og Agderfylkene Bare en liten illustrasjon Da bør veien hete Prest(e)vegen?

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800133 : E: L32 : Gudrun Flatebø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR

Detaljer

MØTEREFERAT NAVNEKOMITEEN

MØTEREFERAT NAVNEKOMITEEN MØTEREFERAT NAVNEKOMITEEN 03.04.2014 Til: Kopi til: Møtedeltakerne Berørte parter Fra: Anne Gro Haviken Sak: NAVNSETTING I MODUM - OMRÅDE 4 Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 13/3534 - L32 VIKERSUND 07.04.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl.

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-20 18.05.2015 Ark.: 326.12 Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Med hjemmel i lov

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON

ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON Ivar Utne: ETTERNAVN OG MELLOMNAVN MED FAMILIETRADISJON 1. Innledning Av 4 i den nye personnavnloven går det fram at følgende navn [kan] tas som etternavn: 1. navn som er eller har vært en av tippoldeforeldrenes,

Detaljer

Navnesak 2016/ Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Marnardal kommune Bjeddan m.fl.

Navnesak 2016/ Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Marnardal kommune Bjeddan m.fl. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 15/08676-18 18.01.2017 Ark.: 326.12 Navnesak 2016/102102 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Marnardal kommune Bjeddan m.fl. Med hjemmel

Detaljer

Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal - Melding om vedtak

Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal - Melding om vedtak Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 11/04807-15 04.02.2013 Ark.: 326.12 Navnesak 2012/02 Birkenes og Kristiansand kommuner - Avklaring av skrivemåten for stedsnavnet Topdal/Tovdal/Tofdal

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer