Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr"

Transkript

1 Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/ /MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Det vises til Datatilsynets kontroll Protector Forsikring ASA den 14. februar 2012 og Datatilsynets varsel om vedtak av 14. mars Endelig kontrollrapport Virksomheten fikk tilsendt foreløpig kontrollrapport i brev av 14. mars 2012, med oppfordring til å ta opp eventuelle feil eller mangler med tilsynet. Datatilsynet mottok merknader til varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport i brev av 11. april Datatilsynet har gjennomgått merknadene, men finner ikke grunn til å gjøre nevneverdige endringer i selve kontrollrapporten. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at rapporten skal gjenspeile de faktiske forhold på kontrolltidspunktet, slik at eventuelle senere endringer ikke får betydning for rapportens innhold. De avvik som ble avdekket i kontrollen er nærmere beskrevet i vedlagte kontrollrapport. Varsel om vedtak tilfredsstillende oppfylt I brev av 14. mars 2012 varslet Datatilsynet, med hjemmel i personopplysningslovens 46, vedtak om følgende pålegg: 1. Virksomheten må utbedre oversikt over behandling av personopplysninger med tilhørende behandlingsgrunnlag, jf. personopplysningsforskriften 3-1, jf. personopplysningsloven 14. Det vises til tilsynsrapportens punkt Virksomheten må etablere et system for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-1, 2-11 og Det vises til tilsynsrapportens punkt 6.5. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 I tilsvaret av 11. april 2012 viser Protector til at grunnlagene for påleggene er rettet opp. Det følger av brevet at: Ad pålegg 1. Vedlagt følger dokumentet Styringsdokument internkontroll personopplysninger som nå er utvidet og oppdatert i tråd med de merknader som fremkom i varselet. Ad pålegg 2. Det stedlige tilsynet reagerte på at vårt system ikke har tilstrekkelig sikkerhetstiltak for sensitive personopplysninger som i vesentlig grad begrenser faren for uautorisert eller uaktsom utlevering eller utlevering ved datainnbrudd. Et av de sentrale oppfølgingspunktene i Protector etter forrige års internkontrollgjennomgang var en forbedring og utvikling av sikkerheten av våre datasystemer. Dette var allerede påbegynt før Datatilsynet varslet stedlig tilsyn i januar. Arbeidet er krevende og vil neppe bli ferdigstilt før mot slutten av dette året. Protector har derfor besluttet med umiddelbar virkning at alle sensitive personopplysninger skal lagres manuelt i saksmapper som holdes innelåst når de ikke er til behandling. Ingen sensitive perosnopplysninger skal lagres elektronisk før Protector har etablert en sikkerhet i våre datasystemer som tilfresstiller Datatilsynets krav. I det alt vesentlig innebærer ikke dette en særlig endring for Protector da det aller meste av sensitive personopplysninger så langt ikke har vært lagret elektronisk. På bakgrunn av tilsvaret anses det ikke nødvendig å fatte endelig vedtak. Varslet vedtak av 14. mars 2012 anses dermed bortfalt, og denne delen av saken avsluttes. Vedtak om overtredelsesgebyr I henhold til personopplysningsloven 46 har Datatilsynet anledning til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven med forskrift gitt i medhold av loven (personopplysningsforskriften). I vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmåling av dette, skal det særlig legges vekt på momentene som er listet opp i personopplysningsloven 46, 2. ledd bokstav a-h. Datatilsynet vil i det følgende gå gjennom de meste aktuelle momentene i personopplysningsloven 46. Merknadene til Protector i brev av 11. april 2012 vil kommenteres fortløpende. a) hvor alvorlig overtredelsen har krenket de interesser loven verner Lovgiver har på forhånd definert enkelte virksomheter som konsesjonspliktige, herunder forsikringsbransjen. Bakgrunnen for dette er blant annet at: Forsikringsselskapers behandling av personopplysninger vil ofte være av en slik karakter at de representerer en ikke ubetydelig personverntrussel. Disse behandlingene vil det derfor være nødvendig å konsesjonsbehandle. 1 1 Jf. merknader til personopplysningsforskriften

3 Konsesjonsinstituttet gjør det blant annet mulig for Datatilsynet å foreta en forhåndskontroll med enkelte virksomheter samt adgangen til å fastsette vilkår for behandling av personopplysninger. Protector gjør i brev av 11. april 2012 gjeldende at: Hva gjelder forhåndskontroll er det slik at Protector (tidligere Gabler Rådgivning AS) hadde konsesjon inntil denne ble trukket tilbake. Hensynet til mulighet til forhåndskontroll før konsesjon innvilges kan således ikke gjøre seg gjeldende med særlig tyngde i denne saken, idet adgang til forhåndskontroll allerede må ha vært til stede da konsesjon tidligere ble innvilget. For ordens skyld minnes det i denne sammenheng om at tilbakekallet av konsesjonen kun var foranledig av at Datatilsynet på uriktig grunnlag antok at Gabler Rådgivnings virksomhet ikke lenger krevde konsesjon. Tilsynet vil i den sammenheng presisere at det foretas en konkret vurdering av tildeling av konsesjon i medhold av forvaltningslovens regler. Tilsynet vil også poengtere at bakgrunnen for brevet fra Datatilsynet var at Gabler Rådgivning selv orienterte om at Gabler Rådgivning AS har ikke videreført forsikringskonsesjonen. Tilsynet finner derfor ikke grunn til å legge vekt på ovennevnte merknad fra selskapet. I standardkonsesjon for forsikringsvirksomhet er behandlingen av personopplysninger mer utfyllende regulert, herunder med hensyn til innhenting av samtykke fra den registrerte samt krav til relevans. Manglende konsesjon vil i å så måte kunne virke inn på hvordan virksomheten behandler personopplysninger ved at det behandles opplysninger i strid med vilkår oppstilt i konsesjon. Dette synes å ha gjort seg gjeldende for Protectors innhenting av samtykke samt vurdering av relevanskrav i personopplysningsloven 11. Protector anfører at selskapet har gått ut fra at det hadde konsesjon, og at selskapet har forsøkt å innrette seg etter konsesjonsvilkårene. Selskapet påpeker videre at det er av den oppfatning at det foreligger gyldig samtykke til innhenting av opplysninger. Tilsynet har ikke grunn til å tro at selskapet bevisst har unnlatt å søke om konsesjon, men poengterer at standardkonsesjonen legger viktige føringer for hvordan personopplysninger skal behandles av forsikringsselskaper. Denne har også blitt endret siden Swiss Re fikk konsesjon i Tilsynet bestrider heller ikke at selskapet nå har fått på plass bedre rutiner for innhenting av samtykke, ved at det skilles mellom basisfullmakt, utvidet fullmakt I og utvidet fullmakt II. Det avgjørende for tilsynet er imidlertid den manglende differensieringen tilbake i tid. Tilsynet har mottatt tips om dette, i tillegg viste en tilfeldig gjennomgang av saker på stedet at en generell fullmakt uten presisering av hvilke opplysninger som skulle innhentes ble brukt, jf. endelig kontrollrapport punkt Det presiseres videre at et gyldig samtykke etter personopplysningsloven 2 nr. 7 avhenger av at dette er frivillig, uttrykkelig og informert. Personopplysningsloven 11 og 8 jf. 9 er sentrale bestemmelser i personopplysningsloven og en manglende etterlevelse vil innebære en alvorlig overtredelse av de interesser personopplysningsloven er ment å verne. 3

4 b) graden av skyld Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at det med graden av skyld siktes til hvor klanderverdig handlingen er, for eksempel om den bærer preg av et uhell eller om den har et mer systematisk eller planmessig preg. Protector anfører at selskapet ikke har mottatt brevet der vedtaket om tilbakekall av konsesjonen fremgikk. Det vises til at: Det kan her stilles spørsmålstegn ved om Datatilsynet selv bør ta selvkritikk for at brevet ikke har kommet til Protectors kunnskap. Det vises her kort til at vedtaket skal ha blitt sendt som alminnelig post. Det ble således ikke sendt rekommandert eller på annen måte som sikret mottak hos rett adressat. Brevet var dessuten stillet til en bestemt person i Gabler Rådgivning og ikke til selskapet / den behandlingsansvarlige som sådan Protector peker videre på at selskapets unnlatelse med hensyn til å sende inn bekreftelse på at behandlingen skjer i tråd med loven, må vurderes isolert, samt at Protector er av den oppfatning at ileggelse av overtredelsesgebyr er et vedtak av pønal karakter, og at det ikke foreligger tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt for ileggelse av overtredelsesgebyr. Datatilsynet bemerker at brevet ble sendt til Gabler Rådgivning AS v/trond Høye, og således adressert til selskapet som sådan. Tilsynet sender, som alle øvrige offentlige instanser, herunder politiet, brev per post. Tilsynet vil derfor ikke ta selvkritikk for at samtlige brev ikke sendes rekommandert. Etter tilsynets vurdering er det flere faktorer som peker i retning av at selskapet ikke har hatt god nok kjennskap til personvernregelverket, noe som har manifestert seg i selskapets behandling av personopplysninger. Avslutningsvis viser tilsynet til at et overtredelsesgebyr ofte karakteriseres som et pengebeløp et forvaltningsorgan pålegger en privatperson eller et foretak å betale til det offentlige som følge av overtredelse av en handlingsnorm som er fastsatt i lov eller forskrift. 2 Ileggelse av overtredelsesgebyr regnes ikke som straff i internrettslig forstand. Av hensyn til EMK må imidlertid Datatilsynet ha et bevisst forhold til om forholdet skal anmeldes eller om tilsynet selv skal reagere med et overtredelsesgebyr. Bakgrunnen for at sanksjonsformen ble innført var nettopp å ha et effektivt virkemiddel for å håndheve lovens bestemmelser som ikke var straffesanksjonert, samt den generelle føringen om å vise tilbakeholdenhet med å bruke straff dersom andre og mindre inngripende sanksjoner er tilstrekkelige. Dersom Datatilsynets brev ikke ble mottatt av selskapet er dette selvsagt svært beklagelig. Brevet etterfulgte selskapets orientering om at forsikringskonsesjonen ikke skulle videreføres, og det må derfor synes nærliggende at selskapet hadde oppfordring til å følge opp dette punktet. Mangelen på konsesjon sammenholdt med mangler ved behandlingen av personopplysninger, herunder manglende melding om at opplysningene behandles i tråd med loven, gir Datatilsynet grunnlag for å fastslå at rutiner for behandling av personopplysninger har vært for dårlige samt at kunnskap knyttet til personopplysningsloven med forskrift har vært manglende eller klart mangelfull. 2 Jf. NOU 2003: 15 Fra bot til bedring side 64 og

5 c) om overtrederen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen Etter tilsynets vurdering er det åpenbart at bedre rutiner for behandling av personopplysninger samt bedre kontroll med selskapets behandling av personopplysninger, kunne forhindret overtredelsen. d) om overtredelsen er begått for å fremme overtrederens interesser Det legges til grunn at Protector Forsikring ASA har et ønske om å opptre i tråd med personopplysningsloven med forskrift. Selv om manglende rutiner for innhenting av samtykke som følger direkte av standardkonsesjon kan ha medført økonomisk gevinst for selskapet, vil ikke dette momentet tillegges særlig vekt. e) om overtrederen har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen Det vises til bokstav d. f) om det foreligger gjentakelse Standardkonsesjon for forsikring gis som hovedregel for en tidsubestemt periode. Det er dermed ikke aktuelt å vurdere om det foreligger gjentakelse. Tilsynet bemerker imidlertid at det er nærliggende å anta at manglende konsesjon har medført følgefeil med hensyn til selskapets behandling av personopplysninger. Det vises i forlengelsen av dette til manglende rutiner for innhenting av samtykke fra den registrerte. g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt overtrederen eller noen som har handlet på vegne av denne, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff Det følger av den foreløpige rapporten punkt at manglende konsesjon anses som et brudd på personopplysningsloven 33 jf. personopplysningsforskriften 7-2. Datatilsynet har unnlatt å varsle vedtak om at selskapet plikter å søke konsesjon, da søknad ble journalført 23. februar Det følger av personopplysningsloven 48, 1. ledd bokstav b at den som forsettlig eller grovt uaktsomt behandler personopplysninger uten nødvendig konsesjon etter 33 kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler. Datatilsynet vil ikke anmelde forholdet. Det bemerkes for øvrig at personopplysningsloven 46, 4. ledd, hvoretter Datatilsynet kan gi pålegg om at behandling av personopplysninger skal opphøre eller stille vilkår som må være oppfylt for at behandlingen skal være i samsvar med loven, egner seg dårlig i et tilfelle som dette. Grunnen er at overtredelsen av bestemmelsen ikke kan repareres ved hjelp av et pålegg eller ved at det stilles vilkår for selskapets behandling av opplysninger for fremtiden. 5

6 h) overtrederens økonomiske evne Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges skal det sees hen til overtreders økonomiske situasjon. Dette momentet vil i utgangspunktet ha større betydning for utmåling av overtredelsesgebyret enn i vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges. Det presiseres videre at virksomhetens økonomi tillegges mindre betydning hvis overtredelsen først er vurdert som grov, jf. bokstav a. Datatilsynet legger til grunn at Protector Forsikring ASA har betydelig økonomisk evne. Konklusjon Etter en konkret vurdering av de ovennevnte momenter har Datatilsynet funnet grunnlag for å fatte vedtak om overtredelsesgebyr overfor Protector Forsikring ASA. Det legges særlig vekt på at overtredelsen innebærer en krenkelse av grunnleggende krav som oppstilles for den behandlingsansvarlige, og at manglende konsesjon kan ha hatt innvirkning på selskapets behandling av personopplysninger. Det vektlegges videre at rutiner for behandling av personopplysninger har vært for dårlige samt at kunnskap knyttet til personopplysningsloven med forskrift har vært manglende eller svært mangelfull. Protector har subsidiært anført at den varslede størrelsen på gebyret må reduseres betydelig. Det vises til at størrelsen på gebyret synes å være urimelig høyt sammenlignet med andre saker der det har blitt ilagt overtredelsesgebyr. Det vises i den forbindelse til sak om Posten Norge AS, hvor selskapet ble ilagt kr , og sak om Sparebank 1 Nord-Norge, hvor det ble ilagt kr I sak om fortrolig adresse ble Posten Norge AS ilagt et overtredelsesgebyr på kr Det ble særlig lagt vekt på at overtredelsen innebærer en alvorlig krenkelse av en interesse som det er svært viktig å verne om, at det må stilles strenge krav til behandlingen av fortrolige adresser fordi terskelen for innvilgelse er høy, og fordi risikoen for, og konsekvensene av, en tilgjengeliggjøring av adressen kunne vært minket betydelig dersom tilfredsstillende rutiner hadde vært etablert. I denne saken hadde én fortrolig adresse blitt tilgjengeliggjort. I sak om Sparebank 1, hadde banken sendt ut en e-post som inneholdt fødselsnummer og økonomiske detaljer om kundene. Det ble ikke utlevert sensitive personopplysninger, men opplysninger som ases følsomme. Banken ble ilagt kr , blant annet fordi det forelå et gjentagelseselement. Til forskjell fra de ovennevnte sakene hvor det har vært enkeltstående episoder som har dannet utgangspunktet for et overtredelsesgebyr, har Protector gjennom en årrekke hatt en praksis som har medført en overtredelse av grunnkravene i personopplysningsloven. Forsikringsselskapet behandler svært sensitive personopplysninger om kunder, og en innhenting av hele eller store deler av legejournal hvor dette ikke er nødvendig kan innebære en integritetskrenkelse for kunden. Det er svært viktig at selskapet, som den profesjonelle part, har et bevisst forhold til hvilke opplysninger som etterspørres. Tilsynet finner etter en konkret vurdering ikke grunn til å sette ned det varslede overtredelsesgebyret. 6

7 Vedtak om overtredelsesgebyr Med hjemmel i personopplysningsloven 46 ilegges Protector Forsikring ASA et overtredelsesgebyr på NOK to hundre og femti tusen kroner. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling etter at vedtaket er endelig. Vedtaket vil være endelig tre uker etter at virksomheten er underrettet, det vil si tre uker etter mottak av dette brev. Vedtaket er tvangsgrunnlag for utlegg. Inndrivelse av kravet vil bli gjennomført av Statens innkrevingssentral, jf. personopplysningsloven 47a. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages til Personvernnemnda i tråd med forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage må fremsettes for Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at partene har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Avsluttende bemerkninger Tilsynet vil avslutningsvis bemerke at det anses som positivt at Protector Forsikring ASA har fulgt opp varslede vedtak, at Protector har innført krav om innhenting av særskilt samtykke før behandling av sensitive personopplysninger starter, og har utarbeidet ytterligere informasjon til forsikringstagere og skadelidte om behandlingen av personopplysninger. Med vennlig hilsen Bjørn Erik Thon direktør Mari Hersoug Nedberg seniorrådgiver Vedlegg: Endelig kontrollrapport Kopi: Statens innkrevingssentral, Postboks 455, 8601 Mo i Rana 7

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/1496 2009/40 18.02.2010 Klagenemndas gebyrvedtak 18. februar 2010

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer