Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys"

Transkript

1 Blålys Postboks KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/ /SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises til Datatilsynets brev med overskrift Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport og virksomhetens tilsvar av 7. mars I tilsvaret fra virksomheten går det frem at alle avvikene er lukket. Vurdering av tilsvar Virksomheten har også påpekt at i kontrollrapporten står det at Administrator for nettsiden vil ha tilgang til alle opplysninger som blir lagt inn i løsningen, og det vil være med denne innloggingen de største konsekvensene ved avvik vil kunne skje. Tilgangen til administratorkontoen er i dag beskyttet med et brukernavn og passord. Virksomheten påpeker at løsningen er delt; en offentlig og en intern del. I den offentlige delen lagres det ikke e-post og brukernavn til medlemmer. I den interne delen vil brukeropplysningene vil være beskyttet at to ulike brukernavn med tilhørende passord. Det første brukernavnet og passordet deles av alle medlemmer. Deretter må medlemmene og administrator bruke privat brukerkonto for å autentisere brukeren. Datatilsynet legger overnevnte inn i kontrollrapporten selv om praksisen ikke endrer sikkerheten i vesentlig grad. Dette blir således påpekt i kontrollrapporten. Siden virksomheten har lukket alle avvik vil ikke Datatilsynet fatte vedtak i tråd med varselet, og anser således saken som avsluttet. Med vennlig hilsen Helge Veum avdelingsdirektør Stein Erik Vetland overingeniør Vedlegg: Endelig kontrollrapport Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 Saksnummer: 12/01053 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Blålys Landsforening for seksuelt misbrukte og deres pårørende Sted: Trondheim Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Blålys den 22. november Blålys er en landsdekkende medlemsorganisasjon for seksuelt misbrukte og deres pårørende. Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, nærmere bestemt innsamling og bruk av medlemsopplysninger. Kontrollen fant sted ved virksomhetens kontoradresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen og ut fra den dokumentasjon som ble etterspurt ved varsel om kontroll og som ble overlevert under den stedlige kontrollen. Datatilsynet fikk blant annet overlevert Prosedyre for behandling av medlemsopplysninger. Vår faktabeskrivelse ligger til grunn for Datatilsynets foreløpige fortolkninger og vurderinger. Med mindre Blålys har kommentarer som tilsier at faktabeskrivelsen må korrigeres, vil vår beskrivelse også legges til grunn for Datatilsynets endelige vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Renate Halseth, daglig leder - Hilde M. S. Sætner, styreleder 2.2 Fra Datatilsynet: - Ragnhild Castberg, seniorrådgiver - Stein Erik Vetland, overingeniør 3 Generelt Blålys er en interesseorganisasjon og medlemsforening for seksuelt misbrukte og deres pårørende. Foreningen har rundt 100 medlemmer. Nettsiden til foreningen beskriver at foreningen har tre formål: 1. Arbeide samfunnspolitisk for å fremme medlemmenes interesser i form av å gi økt kunnskap, endre holdninger i befolkningen og å forebygge forekomst av seksuelt misbruk. 1 av 6

3 2. Arbeide for å sikre adekvat behandling, sosial inkludering fremme økonomisk velferd, 3. Organisere bistand til de som trenger hjelp til å ivareta egne interesser For å nå sine mål er foreningens aktiviteter som følger; informasjonsarbeid, samtaler med politikere, samarbeid med andre aktører og administrering av kontakt for medlemmene med selvhjelpsgrupper i kommunene. Innledningsvis ønsket Blålys å orientere om foreningens status. I løpet av sommeren/høsten 2012 trakk hele styret seg etter intern strid i foreningen, og foreningen har konstituert et midlertidig styre frem til ordinært landsmøte i mars Frem til landsmøte i mars 2013 skal det midlertidige styret vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift eller om foreningen bør nedlegges. Nåværende daglig leder har tatt ned nettløsning og arbeider med ny løsning. På kontrolltidspunktet har ikke Blålys behandling av personopplysninger på sine nettsider. Datatilsynet ble presentert en beta-versjon av ny hjemmeside med medlemsfunksjoner. Denne er omhandlet i rapporten under informasjonssikkerhet, men kun i veiledende da løsningen ikke var idriftsatt. Styrets leder og daglig leder har gjennomgått og ryddet opp i tidligere behandlinger av personopplysninger. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Blålys er en forening som får statsstøtte etter hvor mange medlemmer foreningen har. Denne støtten foranlediger ikke utlevering av personopplysninger, men er basert på en bekreftelse om antall fra regnskapsfører. Blålys legger til rette for at medlemskapet skal kreve færrest mulig personopplysninger og det er et uttalt mål at det skal være mulig å være anonymt medlem. Under registreringsprosessen velger brukeren å legge inn sine initialer eller annet kortnavn. Denne opplysningen legges inn som melding på betalingen for kontingenten. Medlemmet har da mulighet til å betale kontingenten kontant i bank, og vil på den måten ikke trenge å legge igjen identifiserende opplysninger. Dette forutsetter dog at brukerne er beviste på å ikke legge igjen identifiserende opplysninger, og at de blir tilstrekkelig informert om hvordan de kan gå frem for å etablere en anonym bruker. Hvis ikke brukeren ønsker å være anonym kan brukeren oppgi adressen sin til foreningen, for å kunne motta brev til nye medlemmer i anonym konvolutt. For å kunne bli medlem må brukerne ha en e-postadresse. Blålys informerer om mulighet og fremgangsmåte for å kunne opprette en e-postkonto som ikke direkte identifiserer medlemmet. Videre tilbyr Blålys sine medlemmer en mulighet for å benytte et nettsamfunn. Brukerne må selv velge passord for innlogging til dette nettsamfunnet. Her får medlemmene blant annet mulighet for å lage blogg, kommunisere med andre via direktemeldinger samt kommunisere med alle på veggen. Blålys har planer om å informerer om hvilke personvernkonsekvenser bruken av nettsamfunnet kan representere, slik at medlemmene er orientert og informert om mulig risiko ved slik bruk. 2 av 6

4 5 Funn og vurderinger fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Grunnkrav, behandlingsgrunnlag og melde- og konsesjonsplikt Krav i regelverket Etter grunnkravene i personopplysningsloven 11 første ledd bokstav a) må en behandling av personopplysninger oppfylle ett av vilkårene i personopplysningsloven 8 og i tillegg 9 om det er sensitive personopplysninger som skal benyttes. Som hovedregel kreves det konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger, jf. lovens 33. I personopplysningsforskriften er det gitt enkelte unntak fra konsesjons- og meldeplikt for behandling av sensitive personopplysninger. Herunder forskriftens 7-15 om foreningers medlemsopplysninger, hvor det i bestemmelsens andre ledd reguleres adgang til å behandle sensitive medlemsopplysninger. Vilkårene for at dette unntaket skal komme til anvendelse er at medlemmene samtykker i den aktuelle innsamling og behandling/bruk av opplysningene, at opplysningene har en naturlig sammenheng med medlemskapet i foreningen og at opplysningene bare behandles som et nødvendig ledd i administrasjon av foreningens virksomhet Funn For foreningens medlemmer er det i prinsippet selve medlemskapet i foreningen som fører til at de personopplysningene som samles inn er sensitive. Blålys registrerer kun kontaktinformasjon og nødvendige opplysninger for regnskapsformål. Så langt det er mulig unngår foreningen å lagre direkte identifiserbare medlemsopplysninger. Foreningen har en bevisst holdning til ivaretakelse av personvern og viktigheten av å lagre færrest mulig identifiserbare opplysninger om det enkelte medlem. Ved videreformidling av kontaktinformasjon mellom medlemmer og selvhjelpsgrupper i kommunal regi, skjer dette ved at Blålys gir sine medlemmer kontaktinformasjon til en person (helsepersonell) i den enkelte kommune som medlemmet selv kan henvende seg til. Det skjer altså ingen behandling i form av utlevering av personopplysninger fra Blålys til kommunene. Kommunene formidler heller ikke opplysninger fra selvhjelpsgruppene tilbake til Blålys Konklusjon Datatilsynet legger til grunn at virksomheten har grunnlag for behandling av personopplysninger om sine medlemmer etter personopplysningslovens 8 a) å oppfylle en avtale med den registrerte og 9 a) samtykke. Behandlingen foregikk innenfor rammene oppstilt i unntaket fra melde og konsesjonsplikt etter forskriftens Det ble ikke konstatert avvik for disse forholdene. Disse vurderingene var ikke dokumentert i virksomheten. Nødvendig dokumentasjon omtales senere under internkontroll. 3 av 6

5 5.2 Sletting Krav i regelverket Personopplysningsloven 28 stadfester at det er forbudt å lagre unødvendige personopplysinger. Den behandlingsansvarlige har ikke anledning til å lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysingene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Funn Ledelsen var usikker på det eksakte antallet aktive medlemmer. Blålys arbeider med å rydde i medlemslister, herunder det eksakte antall medlemmer for å kunne slette tidligere inaktive medlemmer, slik at kravet om ikke å oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig kan ivaretas Konklusjon Manglende oversikten på kontrolltidspunktet utgjorde at unødvendige personopplysninger ble oppbevart. Dette er et avvik etter personopplysningsloven Informasjonssikkerhet Lovkrav Personopplysningsloven 13 krever at den behandlingsansvarlige ved planlagte og systematiske tiltak skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjenglighet ved behandling av personopplysninger. Videre stadfester personopplysningsforskriften 2-4 annet ledd at den behandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Personopplysningsforskriften 2-11 stadfester at det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig Faktiske forhold Foreningen holder på å utvikle en nettløsning der det enkelte medlem kan kommunisere med andre medlemmer. Dette utvikles på en generell nettløsning, som i utgangspunktet ikke er tilpasset foreningen sitt behov. Administratoren for nettsiden vil ha tilgang til alle opplysninger som blir lagt inn i løsningen, og det vil være med denne innloggingen de største konsekvensene ved avvik vil kunne skje. Løsningen er foreningen delt; en offentlig og en intern del. I den offentlige delen lagres det ikke e-post og brukernavn til medlemmer. I den interne delen vil brukeropplysningene vil være beskyttet at to ulike brukernavn med tilhørende passord. Det første brukernavnet og passordet deles av alle medlemmer. Deretter må medlemmene og administrator bruke privat brukerkonto for å autentisere brukeren. Tilgang til administratorkontoen er således i dag beskyttet med to ulike brukernavn og passord. Foreningen har forsøkt å minimere opplysninger medlemmer må legge inn for å kunne bli medlem, men må fremdeles ha e-postadresse registrert for å kunne sende aktiveringslink for å 4 av 6

6 bekrefte medlemskapet. Foreningen har ikke mulighet til å pålegge brukerne kun å bruke e- postadresser som ikke identifiserer brukerne direkte, så administratorkontoen vil potensielt ha tilgang til å identifisere brukerne ut fra e-postadressen. Datatilsynet er kjent med at nettsideleverandøren til foreningen har sendt passordet til administratorkontoen på e-post. Det var ikke gjennomført risikovurderinger for bruk av den eksterne publiseringsløsningen Datatilsynets vurdering Kun brukernavn og passord (svak autentisering) planlegges å benyttes for tilgangskontroll for sensitive personopplysninger gir ikke tilfredsstillende informasjonssikkerhet etter Datatilsynets forvaltningspraksis. Dette selv om det velges gode passord og om det kreves to uavhengige brukernavn og passord. Bruk av e-post i følge med registreringen vil innebære usikret kommunikasjon om medlemsforholdet, samt at det legges til rette for at medlemmet identifiseres i løsningen. Ovennevnte vil være et avvik fra personopplysningsloven 13, jf personopplysningsforskriften 2-11 om løsningen settes i drift. Tilsvarende vil manglende risikovurderinger. Datatilsynet er generelt spørrende til løsingens beskaffenhet med hensyn til informasjonssikkerhet. Dette skal imidlertid vurderes av virksomheten selv, jf. kravet om risikovurdering. Løsningen var ikke i drift på kontrolltidspunktet, og det konstateres ikke avvik. Vurderingen er til virksomhetens veiledning. 5.4 Internkontroll Lovkrav Personopplysningsloven 14 stadfester at den behandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysingenes kvalitet. Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Videre stadfester personopplysningsforskriftens 3-1 blant annet at de systematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav gitt i eller i medhold av personopplysningsloven Faktiske forhold Virksomhetens vurderinger knyttet til behandlingsgrunnlag og melde- og konsesjonsplikt var mangelfullt dokumenter, jf. rapportens Foreningen har påbegynt en prosedyre for behandling av medlemsopplysninger, men denne er noe mangelfull ved for eksempel rutiner for sletting av medlemmer, avvikshåndtering, mv. 5 av 6

7 5.4.3 Datatilsynets vurdering Tilsynet ser det som positivt at daglig leder og styreleder er opptatt av at internkontroll etableres for å sikre en best mulig beskyttelse av medlemmene. I tillegg blir det påpekt at en aktiv/ levende internkontroll vil gjøre det lettere å overføre kompetanse til nye medarbeidere og vil kunne brukes aktivt for å informere medlemmer på en god måte. Det var imidlertid ikke etablert tilstrekkende dekkende internkontroll. Herunder nevnes mangelfulle vurderinger knyttet til behandlingsgrunnlag og melde- og konsesjonsplikt, samt utilstrekkelige rutiner for ivaretakelse av plikter om sletting m.v. Manglende dokumentert internkontroll anses som et brudd på personopplysningsloven 14, jf personopplysningsforskriften Databehandleravtale Lovkrav Personopplysningsloven 15 stadfester at en databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Opplysningene kan heller ikke uten en slik avtale overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse Faktiske forhold Foreningen har selv identifisert at de bruker en regnskapsfører utenfor virksomheten, samt at de har nettløsningen hos en nettsideleverandør. De har taushetserklæring med regnskapsføreren, og en generell avtale med nettsideleverandøren. Disse inkluderte rammene for behandling av personopplysninger Datatilsynets vurdering Datatilsynet har lagd en mal for hva Datatilsynet anser som et minimum i en databehandleravtale. Her fremgår det at en avtale bør inneholde følgende punkter: Avtalens hensikt, formål, databehandlers plikter, bruk av underleverandør, sikkerhet, sikkerhetsrevisjoner, avtalens varighet, ved opphør, meddelelser og lovvalg og verneting. En taushetserklæring vil blant annet ikke spesifisere hvilken sikkerhetsløsning foreningen anser at regnskapsføreren skal legge til grunn for at personopplysningene blir tilstrekkelig beskyttet. I tillegg beskriver den sjelden om hva som skal skje ved opphør av avtalen. Manglende databehandleravtale anses som et brudd på personopplysningslovens av 6

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer