Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse (bes oppgitt ved svar)"

Transkript

1 Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/ /MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i Steinkjer Det vises til Datatilsynets kontroll Scanstat AS, avdeling Steinkjer, i samarbeid med Arbeidstilsynet den 28. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 7. juli Vurdering av tilsvar Datatilsynet har i brev av 18. august 2011 mottatt virksomhetens merknader til varselet, og vil i det følgende komme med kommentarer til tilsvaret. Varslet vedtak nr. 1: Datatilsynet noterer at virksomheten har oversendt en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Det bemerkes at oversikten kan forbedres med hensyn til hva som anses som behandlingsgrunnlag for behandlingen. Tilsynet forutsetter at det foretas en kvalitetssikring av dokumentet. På bakgrunn av det ovennevnte bortfaller varslet vedtak nr. 1. Varslet vedtak nr. 2: Datatilsynet merker seg at virksomheten har påbegynt arbeidet med å etablere et internkontrollsystem i samsvar med personopplysningsloven 14. Det forventes at dette arbeidet skal være klart i løpet av desember Varslet vedtak nr. 3: Virksomheten har utarbeidet utkast til rutiner som sikrer at informasjonsplikten overfor den registrerte ivaretas, jf. personopplysningsloven 19 og 20, jf. personopplysningsloven 14. Det forutsettes at dokumentet kvalitetssikres. På bakgrunn av dette bortfaller varslet vedtak nr. 3. Varslet vedtak nr. 4: Det fremgår av brevet at: Loggføring av individuell internettbruk blir ikke foretatt. Dette har blitt klargjort og våre ansatte har blitt/blir informert om dette. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 Datatilsynet legger virksomhetens merknader til grunn og frafaller varslet vedtak nr. 4. Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Virksomheten må etablere et internkontrollsystem i samsvar med personopplysningsloven 14. Det vises til rapportens punkt I tråd med fremdriftsplanen gir Datatilsynet frist for gjennomføring av pålegget til 31. desember Scanstat AS må innen nevnte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at pålegget er gjennomført. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage må fremsettes for Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at virksomheten har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket. Med hilsen Leif T. Aanensen avdelingsdirektør Mari Hersoug Nedberg rådgiver Kopi: Arbeidstilsynet, region Midt-Norge, Jan Norman Bjørkmo, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Vedlegg: Endelig kontrollrapport 2

3 Saksnummer: 11/00720 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Scanstat AS, avdeling Steinkjer Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Mari Hersoug Nedberg 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Scanstat AS i Steinkjer, 28. juni Kontrollen ble foretatt i medhold av personopplysningsloven 44 jf. 42, 3. ledd. Temaet for tilsynet var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med gjennomføring av kontrolltiltak. Kontrollen ble utført hos virksomhetens avdeling i Steinkjer. I det følgende beskrives de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Til stede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Peter Pålsson, avdelingsleder - Per Smith, CATI-ansatt - Anders Grut, IT-konsulent - Lillian Sjømaling, prosjektmedarbeider - Elin Gipling, prosjektmedarbeider - May Shirin Høe, prosjektmedarbeider - Einar Holder, prosjektmedarbeider - Cathrine Sæther, prosjektmedarbeider 2.2 Fra Arbeidstilsynet: - Jan Norman Bjørkmo, seniorinspektør/prosjektleder, region Midt-Norge - Mette Bakkerud, seniorrådgiver (jurist), region øst - Magnus Melhus Overå, jurist, Direktoratet for Arbeidstilsynet 2.3 Fra Datatilsynet: - Aslaug Bendiksen, seniorrådgiver - Mari Hersoug Nedberg, rådgiver 3 Generelt Scanstat AS jobber med meningsmålinger og ringer opp privatpersoner og virksomheter for å gjennomføre bestilte oppdrag. Oppdragene besettes med prosjektmedarbeidere. Scanstats hovedkontor ligger i Oslo, og driver primært med salg. Hovedkontoret består av daglig leder og tre fast ansatte. Telefonintervjuavdelingen er plassert i Steinkjer og består av tre fast ansatte samt prosjektmedarbeidere, som avlønnes etter faste satser. 1 av 5

4 Prosjektmedarbeiderne er verken representert gjennom verneombud, tillitsvalgt eller annen representant. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Prosjektmedarbeiderne logger seg på en jobbkalender for å legge inn planlagte vakter i systemet. Navn og telefonnummer brukes som brukernavn og passord for slik innlogging. Gjennom systemet gis det en oversikt over hvilke andre ansatte som etter planen skal være på jobb. Systemet som benyttes for å gjennomføre telefonintervjuer registrerer en rekke opplysninger, herunder start- og stopptidspunkt for intervju, navn på intervjuer, og antall intervjuer per vakt. Datamaterialet brukes primært for å kvalitetssikre datafangsten. Det utleveres ikke opplysninger fra underlagsmaterialet til kunden. Verktøyet ComuniQuest benyttes av de tre fast ansatte i virksomheten for å følge opp det enkelte oppdrag. Opplysninger behandles på aggregert nivå. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Innledende bemerkninger Datatilsynet vil under dette punktet gjennomgå de gjeldende bestemmelser etter personopplysningsloven vurdert opp mot de funn som ble avdekket under kontrollen, herunder vurdere om det foreligger brudd på personopplysningsloven, og eventuelt konsekvenser av slike brudd. 5.2 Generelle krav til behandling av personopplysninger Oversikt over behandlinger og behandlingsgrunnlag Etter personopplysningsloven 8 kreves et behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger. Ved en behandling av sensitive personopplysninger må i tillegg kravene oppstilt i personopplysningsloven 9 være oppfylt. Behandlingsgrunnlaget etter begge bestemmelsene kan være lovhjemmel, et samtykke fra den registrerte, eller at behandlingen fremstår som nødvendig holdt opp mot nærmere angitte formål. I medhold av personopplysningsforskriften 2-4 skal det føres en oversikt over hva slags personopplysninger som behandles. Virksomheten hadde ikke utarbeidet en oversikt over behandlinger av personopplysninger og tilhørende behandlingsansvar. Mangelen anses som et brudd på personopplysningsforskriften av 5

5 5.2.2 Melde- og konsesjonsplikt Behandling av personopplysninger er meldepliktig, jf. personopplysningsloven 31. En melding er gyldig i tre år. En behandling av sensitive personopplysninger vil som et utgangspunkt være konsesjonspliktig, jf. 33. Unntak finnes hovedsakelig i personopplysningsforskriften kapittel 7, og spesielt i 7-16 som regulerer arbeidsgivers behandling av personopplysninger. Scanstat AS står ikke registrert med noen meldinger i Datatilsynets meldedatabase. Det forutsettes at virksomheten i forbindelse med gjennomgangen av hvilke personopplysninger som behandles vurderer om behandlingene er meldepliktige, jf. punkt jf. personopplysningsloven Internkontroll Plikten til å etablere internkontroll følger av personopplysningsloven 14 jf. personopplysningsforskriften kapittel 3. Den behandlingsansvarlige pålegges å etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven med forskrift. Tiltak skal dokumenteres. Bestemmelsen om internkontroll krever at den behandlingsansvarlige har kjennskap til gjeldende regler om behandling av personopplysninger, tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon som beskriver hvordan behandling av personopplysninger skal skje i virksomheten (rutiner), samt ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for ansatte i virksomheten. Scanstat AS ble i varsel om tilsyn bedt om å sende inn etterspurt dokumentasjon. Dette ble ikke gjort i forkant av tilsynet. Det viste seg under tilsynet at virksomheten ikke har noen skriftlige rutiner for håndtering av personopplysninger. Mangelen på planlagte og systematiske tiltak anses som et brudd på personopplysningsloven Informasjon, innsyn og sletting Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon i medhold av 19, 1. ledd. Når opplysninger innhentes fra andre enn den registrerte selv, skal tilsvarende informasjon gis så snart opplysningene er innhentet, jf. personopplysningsloven 20, 1. ledd. Datatilsynet etterspurte i varsel om tilsyn rutiner for å gi informasjon i medhold av personopplysningsloven 19 og 20 samt eventuelle informasjonsskriv knyttet til det enkelte kontrolltiltak. Etterspurt dokumentasjon ble ikke oversendt. Det ble opplyst at prosjektmedarbeiderne ble gitt informasjon i forbindelse med ansettelse, men de ansatte syntes ikke å kjenne til at slik informasjon var gitt. Slik informasjon var heller ikke tilgjengelig i systemer som ble brukt av prosjektmedarbeiderne. 3 av 5

6 Manglende informasjon til den registrerte anses som et brudd på personopplysningsloven 19 og Registrering av personopplysninger om ansatte ( kontrolltiltak) Loggføring Det fremsto som uklart for de ansatte og Datatilsynet om virksomheten registrerer og logger hvilke hjemmesider den enkelte besøker. Det syntes videre som om de ansatte hadde fått ulike beskjeder om hva som var lov, herunder instrukser for bruk av Facebook, YouTube mv. Datatilsynet vil bemerke at registrering og logging av Internettrafikk ikke anses å være en del av autorisert og uautorisert bruk av et informasjonssystem. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at loggføringsplikten etter personopplysningsforskriften 2-8, 3. ledd refererer seg til autorisert og uautorisert pålogging til informasjonssystemet og ikke registrering av den ansattes bruk av Internett. Loggføring av Internettrafikk kan ei heller hjemles i personopplysningsforskriften 2-14 og Dersom virksomheten vil hindre de ansatte i å besøke visse nettsider av hensyn til belastning av Internettlinjen kan dette gjøres ved å stenge for gitte nettsteder, i tillegg til at det utarbeides en retningslinje for hvordan de ansatte skal bruke systemet. Virksomhetens eventuelle loggføring av hvilke hjemmesider den enkelte har besøkt er å anse som et brudd på personopplysningsloven 11 jf Registrering i telefonsystem Virksomheten registrerte antall oppringte nummer, antall oppringninger som fører til samtaler, slåtte nummer, antall gjennomførte intervjuer, samt totale antall timer. Det fantes ingen skriftlige rutiner knyttet til bruken av disse opplysningene, ei heller informasjon til de ansatte om hva som ble registrert om dem. Datatilsynet forutsetter at de ansatte informeres om hvilke opplysninger som behandles i tråd med personopplysningsloven 19 og 20, jf. punkt Kamera Ved en gjennomgang av virksomhetens kontrolltiltak ble det på direkte spørsmål om kameraovervåking av lokalet avkreftet av virksomheten. Det fremkom imidlertid i intervju med arbeidstakerne at det var oppmontert flere kameraer over arbeidsstasjonene til to av de fast ansatte i virksomheten, som var plassert slik at de fanget opp store deler av lokalet hvor prosjektmedarbeiderne gjennomførte telefonintervjuer. Det viste seg senere at disse skulle ha blitt demontert i forkant av det stedlige tilsynet. Da arbeidsgiver ble konfrontert med dette ble det hevdet at man hadde montert opp sensorer knyttet til alarmsystemet for å få billigere forsikring, men at disse senere hadde blitt tatt ned. Datatilsynet ba om å få se de omtalte sensorene, som viste seg å være tre webkameraer som nå lå innpakket i emballasje. 4 av 5

7 Datatilsynet kunne ikke verifisere at kameraene faktisk var plassert over arbeidsstasjonene, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er straffbart å unnlate å gi opplysninger etter personopplysningsloven 44, jf. personopplysningsloven Øvrige funn Informasjon hvor opplysninger er hentet fra I intervju med arbeidstakerne fremgikk det at de flere ganger hadde opplevd at personer de ringte opp spurte hvor opplysninger om dem var hentet fra, uten at de fast ansatte i virksomheten gjorde dem i stand til å svare på dette. Datatilsynet begrenser seg til å påpeke plikten til å gi informasjon til den registrerte, jf. personopplysningsloven 19 og 20 jf. personopplysningsloven Brukernavn og passord Det fremgikk under tilsynet at den ansattes brukernavn og passord for å logge seg inn på kalendersystemet var prosjektmedarbeiderens initialer og telefonnummer. I systemet for gjennomføring av telefonintervjuer var passordet felles for alle prosjektmedarbeidere. Selv om opplysningsomfanget som gjøres tilgjengelig gjennom systemene er beskjedent, minner Datatilsynet om plikten til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsloven 13 jf. personopplysningsforskriften kapittel Håndtering av personopplysninger ved gjennomføring av markedsundersøkelser Prosjektmedarbeiderne som gjennomfører intervjuer ringer noen ganger etter navnelister, andre ganger er det kun telefonnummeret til husstanden eller mobiltelefonnummeret som kommer opp på skjermen. Som hovedregel vil det således være mulig å finne ut hvem man ringer. I en del spørreundersøkelser som gjennomføres behandles det sensitive personopplysninger, eksempelvis opplysninger om politisk tilhørighet. Det fremgikk av intervju med arbeidstakerne at virksomheten ikke hadde utarbeidet noen rutiner for håndtering av opplysninger som ble gjort tilgjengelig gjennom systemet som ble brukt til markedsundersøkelser. Datatilsynet avgrenser seg til å påpeke den behandlingsansvarliges plikt til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsloven 13. Det vises særlig til de mer utfyllende bestemmelsene i personopplysningsforskriften kapittel 2 samt plikten til å etablere planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i personopplysningsloven, jf av 5

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer