Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi"

Transkript

1 Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/ /SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Det vises til Datatilsynets kontroll hos Stavanger Taxi AS den 5. september 2012 og Datatilsynets s varsel om vedtak av 31. mai Vurdering av tilsvar Datatilsynet har i brev av 15. august 2013 mottatt virksomhetens merknader til varselet. Datatilsynet kan ikke se at virksomheten har innvendinger mot rapportens beskrivelse av fakta, riktig nok med ett mulig unntak: Datatilsynet er noe usikker på om virksomheten har ment at rapporten gir en gal fremstilling av tiltakets formål. Dette kommenteres lengre nede i brevet. I det vesentlige omhandler merknadene Datatilsynets vurderinger og konklusjoner. Det mest sentrale er at virksomheten ikke er enig i Datatilsynets konklusjonen om at løpende kameraovervåking fra taxiene ikke er tillatt. Nedenfor gjengis i korthet virksomhetens syn med Datatilsynets kommentarer til disse. Rettslig grunnlag for overvåkingen Virksomheten mener at en samlet vurdering av relevante argumenter tilsier at personopplysningsloven ikke gir hjemmel til å forby den aktuelle overvåkingen (det første av de varslede vedtakene i Datatilsynets brev av 31. mai 2013). Et viktig poeng for virksomheten er at opptak kun skal tas frem dersom noe svært spesielt har skjedd, og at dette kun medfører beskjedne personvernulemper for passasjerene. Virksomheten viser i den forbindelse til Personvernnemndas vurdering i sakene om kameraovervåking av Sporveisbussene og NSBs lokaltog fra Med henblikk på en svært begrenset bruk av opptak, mener virksomheten at rapporten etablerer et kunstig skille mellom taxi på den ene siden og buss eller tog på den andre. Overvåking av taxi burde vært vurdert på samme måte som ved overvåking av buss eller tog, slik virksomheten ser det. Datatilsynet merker seg virksomhetens syn, men vurderer saken annerledes: Det er en betydelig forskjell på å bli overvåket i en taxi og i et transportmiddel hvor man reiser sammen Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 med, og i påsyn av en rekke andre mennesker. I vedlagt rapport har Datatilsynet søkt å tydeliggjøre denne vurderingen i rapportens Datatilsynet er ening i at høye terskler for at opptak skal ses på, reduserer personvernulemper i forhold til en mer omfattende bruk. For Datatilsynet er det et sentralt poeng at lagring også representerer en inngripen i seg selv. Dette poenget tydeliggjøres i rapportens I taxiselskapest merknader vises det til personopplysningslovens 37 andre ledd (side 2). Denne delen av 37 omhandler spørsmålene om behandlingsgrunnlag etter lovens 9 og mulig konsesjonsplikt. Datatilsynet forstår ikke denne henvisningen i sammenhengen da det fra Datatilsynets side ikke har vært hevdet at virksomheten har konsesjonsplikt for overvåkingen eller mangler behandlingsgrunnlag i lovens 9. Muligens har virksomheten ment bestemmelsens tredje ledd: Lovteksten i kameraovervåkingskapittelet har blitt endret i Dagens lov har et nytt tredje ledd i 37 om vurderingen av berettiget interesse når behandlingsgrunnlaget er 8 f. Det skal i den forbindelse legges «vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger». Tilsynet vil her påpeke at formuleringen ovenfor kun omhandler én del av lovens 8 f, nemlig vurderingen av om det foreligger en berettiget interesse eller ikke. Datatilsynet vil presisere at dets vurdering i saken er at taxiselskapet har en berettiget. Problemet er ikke oppfyllelse av dette kriteriet, men selve interesseavveiningen og om virksomheten kan ta i bruk mindre inngripende tiltak (vurdering av nødvendighetskriteriet og proporsjonalitet), herunder også en mindre inngripende kameraløsning enn løpende opptak. Virksomheten viser til Danske lovgivning, hvor det finnes en egen lov som pålegger kameraovervåking i taxier. Tilsvarende påbud finnes ikke i Norge. Per i dag har kameraovervåking av taxier ikke hjemmel i eget regelverk. Overvåkingen må derfor oppfylle ett av nødvendighetskriteriene i personopplysningslovens 8 som vilkår for behandlingen av personopplysningene. Datatilsynet vil legge til at det innenfor temaet kameraovervåking er store nasjonale forskjeller i praksis og regelverk blant land som er forpliktet på EUs personverndirektiv (noe både Danmark og Norge er). Formålet med overvåkingen I merknadene står det følgende om temaet overvåking av sjåførene: «Hans [sjåføren] arbeidsplass overvåkes ikke. Det er heller ikke nødvendig ut fra formålet med overvåkingen, som er førerens sikkerhet». Datatilsynet er uenig i beskrivelsen. For Stavanger Taxis del, blir riktig nok ikke sjåførens ansikt eller kropp med på overvåkingsbildet så lenge sjåførens sitter stille i førersetet. Opptaket representerer likevel klart personopplysninger om sjåføren. Dette kommenteres i rapportens Teksten her er endret med en litt større beskrivelse og eksempler. Detter er gjort for å tydeliggjøre hva Datatilsynet ser som faktum: Opptakene må også forstås som personopplysninger om sjåføren, og overvåkingen representerer en overvåking av vedkommendes arbeidsplass. 2

3 Med dette som utgangspunkt, mener tilsynet at også personopplysningslovens 38 kommer til anvendelse. Bestemmelsen setter et krav om et særskilt behov for overvåkingen. (Denne siden av saken blir ikke kommenter i virksomhetens brev.) For å tydeliggjøre vurderingen av personvernkonsekvenser av overvåkingen for ansatte, er det også lagt til en setning i Fra virksomhetens merknader kan setningen «Det er heller ikke nødvendig ut fra formålet med overvåkingen, som er førerens sikkerhet» forstås som om overvåkingens formål ene og alene er å sikre sjåføren. Det strider i så fall mot beskrivelsen i rapportens 5.5. Rapporten beskriver formålet som beskyttelse av sjåføren, men at overvåkingen også har til formål å verne passasjerene. I dette ligger det også i ytterste konsekvens å sikre passasjerer mot eventuelle overgrep fra sjåføren. Det legges her til at nettopp denne problematikken en rekke påstander om overgrep fra taxisjåfører og utrygghet blant taxikunder i Stavangerområdet for noen år tilbake var en utløsende faktor virksomheten. Datatilsynet har i valgt å tolke sitatet som argumentasjon i sammenheng med personvernulemper for sjåførene, ikke som en bestridelse av det beskrevne formålet i rapporten. Andre merknader I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, har virksomheten enkelte merknader av mer subsidiær karakter. Disse gjelder skriftlige rutiner, kontroll av at systemet virker og sletting av opptak. I tillegg nevnes varsling av overvåkingen inne i bilene, noe virksomheten sier seg enig i. Datatilsynet har i denne sammenheng følgende kommentarer: Selv om virksomheten anser kameraovervåkingen som å være i en testfase, vil regelverkets vanlige krav gjelde. Når det gjelder ønsket om syv dages lagring, som er maksgrensen for det tillatte etter vanlige bestemmelser, har Datatilsynet ingen innvending mot dette. Datatilsynets påpekning i denne sammenheng er at virksomheten ikke har anledning til å lagre lengre enn syv dager. Virksomheten må sørge for at slettefristen ikke brytes. (Det gjøres her oppmerksom på unntaket i personopplysningsforskriftens 8-5 om opptak som sannsynligvis skal utleveres til politiet.) Endelig kontrollrapport og grunnlag for å fatte pålegg Endelig rapport er lik den foreløpige rapporten, riktignok med de endringer som det er gjort oppmerksom på tidligere i dette brevet. Disse er kun tydeliggjøringer, og ikke endringer av fakta og vurderinger. Vi er ikke kjent med at virksomheten har gjort endringer i praksisen. Det fattes derfor vedtak som varslet i brev av 31. mai

4 Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Virksomheten må sørge for at kontinuerlig løpende overvåking avsluttes. Virksomhetene skal enten begrense overvåkingen betydelig etter alternativene nedenfor eller avslutte kameraovervåkingen fullstendig, jf personopplysningslovens 11, 8 og 38. Det vises til rapportens Virksomheten må etablere tilfredsstillende sikring av opptakene med hensyn til tilgjengelighet. Dette ved at lagringen gjøres robust mot påvirkning (fjerning, ødeleggelse eller manipulering). Mulighetene for å oppdage at opptak ikke finnes, eller at systemet ikke fungerer etter sin hensikt, skal økes. Kravet stilles i medhold av personopplysningslovens 11, 8 bokstav f og 13, jf personopplysningsforskriftens 2-2, 2-12 og Det vises til tilsynsrapportens Virksomheten må etablere tilfredsstillende varsling av og informasjon om kameraovervåkingen i de overvåkede taxiene. Informasjon skal også finnes inne i bilen. Kravet stilles i medhold av personopplysningslovens 40. Det vises til tilsynsrapportens Virksomheten skal sørge for at kameraovervåkingen blir inkludert i virksomhetens internkontroll etter kravene i personopplysningslovens 14, jf personopplysningsforskriftens kapittel 3. Det må etableres skriftlige rutiner for når og hvordan opptak skal hentes ut og hvordan innsynsbegjæringer fra den registrerte skal håndteres. Det vises til tilsynsrapportens Kameraovervåkingen skal meldes til Datatilsynet i samsvar med personopplysningslovens 31. Det vises til rapportens 5.7. Merknader til oppfyllelse av vedtakene For ordens skyld gjøres det klart at kravene og føringene nedenfor er en del av vedtaket. Ad nr 1. Vedtaket fordrer en betydelig begrensning i overvåkingen, sammenliknet med situasjonen på kontrolltidspunktet: - Virksomheten kan ta bilde fra kupeen i forbindelse med den enkelte turs begynnelse eller slutt, eventuelt bilde ved både start og slutt. - Virksomheten kan benytte alminnelige overvåkingsopptak dersom alarm er utløst i taxien. Hvorvidt det skal nyttes samme alarmknapp som allerede finnes i taxiene eller ikke, bli opp til virksomheten. Dersom en slik løsning skal benyttes, må det lages rutiner for hvordan alarmer følges opp og hvor lenge opptaket skal gå. Det må gis føringer til sjåførene om hva som skal ligge til grunn for at det slås alarm med overvåkingsopptak. Virksomheten kan også etablere et system hvor passasjerene gis en egen alarmknapp, men dette settes ikke som et krav. 4

5 For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at virksomheten ikke må begrense seg til ett av de to alternativene ovenfor, men kan velge å ta i bruk begge to dersom det ses som tjenlig. Ad nr 2. Hva som er tilfredsstillende sikkerhet må baseres på en risikovurdering etter personopplysningsforskriftens 2-4. Datatilsynet kan etter forskriftens 2-2 fastsette kriterier for sikringen. Datatilsynets vurdering av denne type desentralisert løsning er at den totalt sett må ivareta disse kravene: Lagringsmediumet skal være skjult. Det skal eksistere fysiske hindre mot fjerning, slik at selv personer med kjennskap til lagringen ikke med letthet skal kunne fjerne de lagrede opplysningene. Om det likevel skjer, skal det være synlig at lagringsmediumet er blitt utsatt for en bevisst manipulering eller fjerning. En desentralisert lagring skal skje i kryptert form. Det skal være rutinemessig kontroll av at utstyret er på plass og i funksjon. Kontroll skal skje med en hyppighet som tilsier at utstyr som ikke fungere blir oppdaget raskt. Noen av punktene ovenfor har virksomheten allerede en løsning for. Andre vil være nye. Datatilsynet er innforstått med at en desentralisert lagring i denne sammenheng ikke kan gi absolutt sikkerhet, men en utbedret løsning må gi større sikkerhet enn løsningen på kontrolltidspunktet. Frist for gjennomføring Noen av påleggene er lette å gjennomføre raskt. Datatilsynet gir derfor en todelt frist for å gjennomføre påleggene: For påleggene 1 og 2 settes fristen til 1. januar For påleggene 3, 4 og 5 settes fristen til 15. november Virksomheten må innen 1. januar 2014 bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at alle påleggene er gjennomført. Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere dokumentasjon på at pålegget er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. 5

6 Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen fire uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at virksomheten har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med vennlig hilsen Helge Veum avdelingsdirektør Stian D Kringlebotn seniorrådgiver Kopi: Norges Taxiforbund v/ advokat Runar Kehlin, Postboks 6114 Etterstad, 0602 OSLO Vedlegg: Endelig kontrollrapport 6

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS 12 M.M. - BRUK AV BIOMETRISKE KJENNETEGN

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS 12 M.M. - BRUK AV BIOMETRISKE KJENNETEGN Justis- og politidepartementet Lovavdelingen V/Knut-Erik Sæther Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger BEST Helse Nordstrand Postboks 104 Bekkelagshøgda 1109 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/01093-10/CGN 8. april 2014 BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig

Detaljer