Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011."

Transkript

1 Sjøsiden v/senterleder Teatergaten HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/ /SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november Vurdering av tilsvar Datatilsynet kan ikke se å ha mottatt merknader til varselet, og fatter vedtak i tråd med varselet. Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Virksomheten må melde behandlingen av personopplysninger i forbindelse med fjernsynsovervåking til Datatilsynet i samsvar med personopplysningslovens 31. Det vises til tilsynsrapportens Virksomheten må avslutte fjernsynsovervåking på toalett, jf personopplysningslovens 8. Det vises til tilsynsrapporten Virksomheten må gi informasjon til den registrerte om hvem som er behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningslovens 40. Det vises til tilsynsrapportens Virksomheten må etablere internkontroll i samsvar med personopplysningslovens 14. Det vises til tilsynsrapportens Virksomheten må etablere databehandleravtale i samsvar med personopplysningslovens 15. Det vises til tilsynsrapportens Datatilsynet gir frist for gjennomføring av påleggene til 6. april Virksomheten må innen nevnte nte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at påleggene er gjennomført. Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere ere dokumentasjon på at påleggene er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at virksomheten har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med vennlig hilsen Helge Veum avdelingsdirektør Stein Erik Vetland overingeniør Vedlegg: Endelig kontrollrapport 2

3 Saksnummer: 11/01070 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sjøsiden Kjøpesenter Sted: Horten Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte en uanmeldt kontroll hos Sjøsiden Kjøpesenter 28. september Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med fjernsynsovervåking. Kontrollen fant sted ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten ten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Tom Haugen, driftstekniker RVS - Anne Cathrine Sjøblom, vekter Securitas - Ingrid Mjelde Gran, senterleder Sjøsiden Kjøpesenter 2.2 Fra Datatilsynet: - Knut B. Kaspersen, fagdirektør - Stein Erik Vetland, overingeniør 3 Generelt Sjøsiden eies av Vital Forsikring ASA og driftes av Vital Eiendom AS. Vital Eiendom AS er et heleid datterselskap i DnBNOR-konsernet, og forvalter Vital Forsikrings eiendomsinvesteringer. Selskapet er en av de største private eiendomsforvaltere i Norge. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Kontrollen var uanmeldt og står i sammenheng med oppfølging av tips. Temaet var virksomhetens bruk av kameraovervåking, og da spesielt med tanke på kamera montert på toalettet. Under kontrollen informerte Datatilsynet om hjemmel for kontrollen og det ble også opplyst om rettigheter samt plikter for den parten som kontrollen rettet seg mot. 1 av 5

4 Kontrollen ble avsluttet med en kort oppsummering og informasjon om saksgang. Kameraovervåkingen består av relativt mange kameraer med ulike posisjoner i kjøpesenteret. I all hovedsak overvåker kameraene inngang til parkeringsanlegget, ulike butikker, inngangsdører til senteret og toalettene. Opptaksenheten står i kontoret avsatt til vekterne på senteret. Det er mulig å se løpende overvåkingsbilder, men brukernavn og passord er nødvendig for å kunne logge seg inn på alle kameraene og opptak. Kontoret er låst med nøkkel eller kode. Opptak lagres i 7 dager. Det skal ikke være lagring eller overføring av lyd, og det er heller ikke mulig å styre kameraene (opp/ned, i side eller zoom) fra PC-en. Det er kun et fåtall personer som har tilgang til opptakene. Overvåkingsbildene er av god kvalitet. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) har egne bestemmelser om fjernsynsovervåkning, definert i lovens 36. Disse følger av personopplysningslovens kapittel VII. Personopplysningsforskriftens kapittel 8 har utfyllende bestemmelser for fjernsynsovervåking. I tillegg til bestemmelsene i lovens kapittel om fjernsynsovervåking ( 36 41), gjelder lovens 8, 9, 11, 31 og 32 for all fjernsynsovervåking. 5.1 Melding Lovkrav Personopplysningsloven 31 stadfester at den behandlingsansvarlige skal gi melding til Datatilsynet før behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler Funn Datatilsynet kan ikke finne en gyldig melding for kameraovervåkingen ved Sjøsiden Kjøpesenter, og virksomheten kunne ikke gjøre rede for om melding var innsendt tilsynet Vurdering og konklusjon Virksomheten er pålagt å melde inn behandlingen til tilsynet. Byrden av denne plikten anses som liten, men den gjør Datatilsynet i stand til å holde oversikt over hvem som behandler personopplysninger på ulike måter. Manglende melding anses som et avvik og er et brudd på personopplysningslovens av 5

5 5.2 Formålet med fjernsynsovervåkingen og behovet for overvåkingen Lovkrav Personopplysningsloven 8 stadfester at personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, c) å vareta den registrertes vitale interesser, d) å utføre en oppgave en oppgave av allmenn interesse, e) å utøve offentlig myndighet, eller f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen Funn På kontrolltidspunktet var det ingen gyldig melding å ta utgangspunkt i for å kunne avklare formål eller behov for kameraovervåkingen. (Det er naturlig at dette er angitt i meldingens punkt 6 c - Nærmere beskrivelse.) Under møtet med driftstekniker ble formålet nærmere belyst muntlig. Det gis her en fremstilling av dette: Det viktigste hensynet bak kameraovervåkingen er at kameraer forhåpentlig vil gi en preventiv effekt mot kriminelle handlinger og at overvåkingen således sikrer ansatte, kunder og verdier. Dernest er det et formål med overvåkingen at den muliggjør å oppdage og å dokumentere kriminelle forhold som innbrudd, stjeling av varer/ verdier, hærverk og svindel. Datatilsynet tar utgangspunkt i beskrivelsen ovenfor som formålet med behandlingen av personopplysningene, jf. personopplysningslovens 8 bokstav f Vurdering og konklusjon Det oppgitte formålet er klargjort og forholdsvis tydelig med tanke på å kunne ta stilling til hva som faller innenfor formålet og hva som ikke gjør det. Datatilsynet har sett at kameraovervåking blir brukt preventivt på kjøpesentre tidligere. Hvorvidt dette faktisk har en effekt er vanskelig å måle, men det er en selvfølge at det er lettere å dokumentere hendelser i etterkant. Vilkåret etter personopplysningslovens 8 bokstav f er at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan vareta en berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Med den registrerte menes her enhver som omfattes av opptakene og kan gjenkjennes, herunder ansatte, kunder, besøkende, eller andre. Oppfyller ikke overvåkningen vilkåret i 8, 3 av 5

6 vil den mangle behandlingsgrunnlag, og følgelig være en behandling av personopplysninger i strid med loven. En avveining av interesser må ta utgangspunkt i en konkret vurdering. Det må anses som et gode for enkeltmennesket å kunne forholde seg til hva en selv kan se og lett kan ta stilling til. Det må også betraktes som et gode å kunne vite seg usett og alene, og å kunne vite seg usett ut over dem man inngår i en samhandling med. I noen situasjoner er dette viktigere enn i andre situasjoner. Personverninteressen i å ikke bli overvåket må ses opp mot hvor inngripende tiltaket er. Eventuell interesse i diskresjon, alminnelige forventninger til å være i fred i denne type situasjoner eller om det som overvåkes har en privat karakter, vil være relevant i vurderingen av personverninteresser. Den konkrete personverninteressen kan ikke vurderes løsrevet fra hva som overvåkes. Fjernsynsovervåkingen av toalettet anses av tilsynet som et område der folk flest forventer seg usett. Dette gjelder selv om kameraene kun fanger opp inngangsdøren til fellesområde inne på toalettet, samt området rundt vaskene. Når driftstekniker heller ikke kan vise til at dette er et spesielt utsatt område for det som ligger under formålet med behandlingen, anses dette som et avvik og er et brudd på personopplysningslovens Varsling Lovkrav Personopplysningslovens 40 stiller krav om at fjernsynsovervåkning tydelig skal varsles. Det skal i varslet også opplyses om hvem som er behandlingsansvarlig Funn Virksomheten har markert fjernsynsovervåkingen med mange og store skilt. Dette er i tråd med formuleringen i lovens 40. Dog mangler skiltene informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig. Dette er et krav Vurdering og konklusjon Datatilsynets vurdering er at varslingen må gjennomgås og utbedres om kravene i personopplysningslovens 40 skal være overholdt. Behandlingsansvarlig står fritt i hvordan dette utføres så lenge resultatet fungerer etter sin hensikt. Manglende informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig anses som et avvik og er et brudd på personopplysningslovens Internkontroll Lovkrav Personopplysningsloven 14 stadfester at den behandlingsansvarlige skal etablere og holde ved like planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Videre skal den behandlingsansvarlige dokumentere tiltakene, jf personopplysningslovens forskrifter 3-1. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og 4 av 5

7 hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda Funn Virksomheten manglet dokumenter som beskriver hvordan virksomheten behandler personopplysninger i forbindelse med fjernsynsovervåking Vurdering og konklusjon Virksomheten er lovpålagt å ha skriftlig dokumentasjon for sitt internkontrollsystem, jf. personopplysningslovens forskrifter 3-1. Det er formålstjenlig at dokumentasjonen deles opp i tre hoveddeler: a) styrende dokumentasjon, b) gjennomførende dokumentasjon, og c) kontrollerende dokumentasjon. Manglende skriftlig dokumentasjon er uheldig siden det gjør det vanskelig å kunne kvalitetsvurdere opplæringen og rutinene virksomheten har. Manglende dokumentasjon gjør det også vanskelig for tilsynet å få kunnskap om virksomheten har en rutine som etterleves eller ikke. Manglende skriftlig dokumentasjon anses som et avvik og er et brudd på personopplysningslovens 14, jf personopplysningsforskriftens Databehandleravtale Lovkrav Personopplysningslovens 15 stadfester at en databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Opplysningene kan heller ikke uten en slik avtale overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse Funn Vital Eiendom AS benytter underleverandører for håndtering av drift og sikring av kjøpesenteret, henholdsvis RVS og Securitas. Tilsynet har ikke fått adgang til avtaler som regulerer forholdet mellom disse virksomhetene når det gjelder behandling av personopplysninger Vurdering og konklusjon Manglende skriftlig avtale anses som et avvik og er et brudd på personopplysningslovens av 5

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer