Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011."

Transkript

1 NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/ /FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS Vedtak Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni Vurdering av tilsvar Datatilsynet har i brev av 24.juni 2011 mottatt virksomhetens merknader til varselet, og har følgende kommentarer til det som fremkommer der: Generelt Datatilsynet har tatt hensyn til to av virksomhetens tilbakemeldinger vedrørende presiseringer i kontrollrapporten, lrapporten, herunder om logger og navn på systemer som benyttes. Den siste presiseringen om sikkerhetskopiering som er ønsket endret, kan tilsynet ikke endre i rapporten da det endrer faktum på kontrolltidspunktet. Tilsynet har uansett ingen kommentarer til tidsperioden på en måned som er fastsatt i sikkerhetskopieringsrutinen. Videre har tilsynet ingen kommentarer til fremdriftsplanen som er forelagt og vil dermed fatte vedtak i samsvar med de frister som virksomheten selv har satt. Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Virksomheten må etablere en rutine for sletting av personopplysninger i sikkerhetskopieringssystemet som samsvarer med rutinene for sletting og anonymisering i kundesystemet, jf. personopplysningslovens 28. Det vises til tilsynsrapportens Frist for gjennomføring medio Q Virksomheten må etablere en rutine for sletting av oppsagte TV-kanalpakker jf. personopplysningslovens 28. Det vises til tilsynsrapportens Se også Personvernnemndas vedtak Frist for gjennomføring Q Virksomheten må gi tilstrekkelig informasjon til den registrerte i samsvar med personopplysningslovens 19. Det vises til tilsynsrapportens Frist for gjennomføring Q Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 NextGenTel må innen bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at pålegget er gjennomført og vedlegge kopi av de nye skriftlige rutinene. Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere dokumentasjon på at pålegget er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at virksomheten/de har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med hilsen Leif T. Aanensen avdelingsdirektør Frank Ulfsby Eriksen senioringeniør Vedlegg: Endelig kontrollrapport 2

3 Saksnummer: 11/00257 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nextgentel AS Sted: Bergen Utarbeidet av: Frank Ulfsby Eriksen Maria Bakke 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Nextgentel AS (Heretter virksomheten). Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med IP-TV. Kontrollen fant sted ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets atilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Lars-Inge Alvær Direktør kvalitet - Liv Solveig Olafsson - Personvernombud - Åddne Brunborg Leder IT Utvikling - Erlend Dyrnes Sikkerhetssjef - Elin Visthoff Vice President Consumer - Simon Brunet Prosesskonsulent Operational Excellence - Cecilie Garmannslund Leder Operational Excellence 2.2 Fra Datatilsynet: - Maria Bakke - rådgiver - Frank Ulfsby Eriksen - senioringeniør 3 Generelt NextGenTel ble etablert 1. mars 2000, og er et heleid datterselskap av TeliaSonera AB. Virksomheten har ca. 262 faste ansatte, der ca. 60 ansatte arbeider innen for området teknologi og ca. 160 ansatte arbeider innefor området privat (salg og kundeservice). NextGenTel leverer bredbånd og bredbåndstjenester, deriblant ip-telefoni og ip-tv, til privat- og bedriftskunder. NextGenTel sin markedsandel på bredbåndskunder utgjorde i siste halvdel av 2009 i overkant av 10 %, ifølge tall fra Post- og teletilsynet.

4 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Virksomheten samler inn opplysninger om kunder for å levere tv-abonnement gjennom internett. I tillegg registreres informasjon om filmleie og kanalpakker som kunden har bestilt eller benyttet seg av. Informasjon om filmleie blir anonymisert i kundesystemene innen sju dager. Personopplysninger nødvendig for fakturering lagres i 120 dager, deretter slettes de såfremt kravet er oppgjort. I hovedsak benyttes to løsninger for lagring av personopplysninger. Den første er en løsning for oppslag i TV-profiler, som lages når kunde bestiller et TV produkt. Det siste et systemet er NextGenTel sitt CRM-system. Det som var uklart på kontrolltidspunktet var ikke hvorvidt det finnes logger i løsningen, men hva slags logger som befinner seg hos Telia Sonera i Sverige og dermed hva som ble logget. Grunnen til dette er at Nextgentel er eid av Telia Sonera og får sin TV-løsning levert fra dette selskapet. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger Grunnkrav til behandling av personopplysninger Det oppstilles en rekke grunnkrav til behandling av personopplysninger i personopplysningslovens 11. Personopplysninger skal kun behandles dersom det foreligger et behandlingsgrunnlag for dette i henhold til personopplysningslovens 8 og 9. Den behandlingsansvarlige skal også sørge for at personopplysningene som behandles bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, jf. personopplysningslovens 11 bokstav b). Videre stilles det i personopplysningslovens 11 bokstav e) et krav om at opplysningene som behandles er korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. 28. Opplysningene skal slettes med mindre de deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning. Ved opphør av for eksempel et kundeforhold skal opplysningene slettes med mindre det foreligger utestående krav eller lagring er regulert i annen lovgivning Behandlingsgrunnlag Etter personopplysningslovens 8 kreves et behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger. Behandlingen kan baseres på et samtykke fra den registrerte, lovhjemmel, eller at behandlingen fremstår som nødvendig holdt opp mot nærmere angitte formål, jf. bokstav a-f. Virksomhetens behandlingsgrunnlag for egne aktiviteter ovenfor abonnenten vil være behandling nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, jf. personopplysningslovens 8 bokstav a. For å behandle personopplysninger utover det som anses for å være nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte, må en eventuell behandling av personopplysninger baseres på et samtykke fra den registrerte. 2 av 5

5 5.1.3 Ansvarsforhold mellom Telia Sonera og Nextgentel og logging av brukermønster Personopplysningsloven 2 nr 4 omhandler plassering av behandlingsansvar for personopplysninger. I tillegg omhandler paragrafens nr 5. bruk av databehandler, den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige må som hovedregel være etablert i Norge, jf. personopplysningsloven 4. Personopplysningsloven 15 regulerer forholdet mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler med hensyn til rådighet over personopplysinger. Det må foreligge en avtale som klart definerer ansvaret virksomheter imellom. I henhold til personopplysningsforskriftens 2-4 første ledd skal den behandlingsansvarlige i denne sammenheng ha oversikt over samtlige behandlinger av personopplysninger som foretas av eller på vegne av virksomheten. Nextgentel er heleid av Telia Sonera, men er egen juridisk enhet og er behandlingsansvarlig for personopplysninger for egne kunder i Norge. TV-løsningen som Nextgentel selger til sine kunder, er delvis levert av Telia Sonera. I praksis betyr dette at levering av kanaler og filmleie skjer fra servere hos Telia Sonera i Sverige. Nexgentel logger ikke brukerhandlinger i sin del av TV-løsningen. Når det gjelder delen i Sverige, har ikke Nexgentel per i dag noen oversikt over hvordan logger benyttes av Telia Sonera. Dette må ses i sammenheng med behandlingsansvaret og ansvarsforholdet mellom selskapene. Under kontrollen viste det seg at det ikke er inngått en databehandleravtale mellom Nexgentel og Telia Sonera. Nextgentel har som følge av dette pr i dag ikke en fullstendig oversikt over hvordan personopplysninger behandles hos Telia Sonera med hensyn til Nextgentel sine kunder. Datatilsynet anser det at det ikke foreligger en databehandleravtale mellom Nexgentel og Telia Sonera for å være i strid med personopplysningsloven 15. Datatilsynet anser for øvrig at manglende oversikt over behandling av personopplysninger foretatt av databehandlere er i strid med personopplysningsforskriftens 2-4 første ledd Sletting og anonymisering for filmleie I henhold til personopplysningsloven 28 skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis opplysningene ikke deretter skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, skal de slettes. Dersom opplysningene anonymiseres, oppfyller dette også vilkåret i personopplysningsloven 28, da opplysningene ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner og derfor ikke lenger er personopplysninger. Sletting eller anonymisering av opplysninger må skje i alle ledd hvor opplysninger lagres for å oppfylle vilkåret i lovens 28, dette gjelder også sikkerhetskopiering. Virksomheten har rutiner for anonymisering av filmleieforbruk. Anonymisering skjer etter 120 dager i et web-basert system. Rutinen gjennomføres ukentlig. Det som anonymiseres er filmtittel, kategori, leverandør og butikk. I kundesystemet anonymiseres den samme 3 av 5

6 informasjonen så snart opplysningene er overført til fakturering, som vil si maksimum lagring på sju dager. Rutinen som er etablert omfatter ikke at tilsvarende anonymiseringen skjer i sikkerhetskopieringssystemet. I praksis betyr dette at personopplysninger ligger lagret på sikkerhetskopier i en uavklart periode. På bakgrunn av dette legger Datatilsynet til grunn at virksomheten har avvik i forhold til bestemmelsene i personopplysningslovens Sletting og anonymisering av oppsagte TV-kanalpakker I henhold til personopplysningsloven 28 skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis opplysningene ikke deretter skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, skal de slettes. Dersom opplysningene anonymiseres, oppfyller dette også vilkåret i personopplysningsloven 28, da opplysningene ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner og derfor ikke lenger er personopplysninger. Sletting eller anonymisering av opplysninger må skje i alle ledd hvor opplysninger lagres for å oppfylle vilkåret i lovens 28. Virksomheten lagrer oppsagte Tv-kanalpakker i CRM-systemet uten å ha et oppgitt formål for dette. Informasjonen blir lagret på kundens profil så lenge kundeforholdet til Nextgentel vedvarer. Da en lignende problemstilling som gjaldt Telenors lagring av kundeopplysninger ble behandlet i Personvernnemnda (PVN ), kom nemnda frem til at Telenor kunne ha et grunngitt behov for lagring av kundedata om oppsagte abonnement i inntil 2 år. Datatilsynet legger til grunn at Nexgentel vil foreta en konkret vurdering av eget behov for lagringstid for oppsagte kanalpakker, men slik at lagringstiden ikke overstiger 2 år slik dette er skissert i Personvernnemndas avgjørelse nevnt ovenfor Samtykke til behandling av personopplysninger utover avtalen med kundene samt informasjonsplikt Lagring og behandling av personopplysningene som beskrevet ovenfor i punkt til er ikke inntatt i avtalen med kundene. Det er heller ikke innhentet samtykke fra abonnentene til en oppbevaring av opplysninger utover det som følger av avtalen med medlemmet, og det finnes etter dette ikke behandlingsgrunnlag for denne behandlingen. Manglende behandlingsgrunnlag anses som et brudd på personopplysningslovens 11 jf. 8. I henhold til personopplysningsloven 18, jf. 19 er behandlingsansvarlig forpliktet til å informere abonnentene om hvordan deres personopplysninger blir behandlet og legge til rette for abonnentens innsynsrett. Som følge av at noe av behandlingen av personopplysninger om Nexgentels kunder ikke er inntatt i avtalen med kundene, og det heller ikke er innhentet samtykke for dette, får abonnenten per i dag ikke tilstrekkelig informasjon over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas. Dette må ses i sammenheng med punkt og om 4 av 5

7 henholdsvis ansvarsforhold mellom Nextgentel og Telia Sonera i Sverige og logging. Da Nexgentel ikke har tilstrekkelig kunnskap til hvordan personopplysninger om deres abonnenter behandles hos Telia Sonera i Sverige, vil ikke selskapet kunne oppfylle vilkårene til informasjonsplikt i personopplysningslovens 18 og 19. Datatilsynet anser manglende informasjon til kunden i strid med personopplysningslovens 18, jf av 5

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer