Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse (bes oppgitt ved svar)"

Transkript

1 Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/ / /HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kripos - SIS Det vises til gjennomført kontroll med den nasjonale delen av Schengen informasjonssystem (SIS), Datatilsynets varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport av 27. juni 2011, og Deres tilsvar av 15. september Datatilsynet gjennomførte kontroll med den nasjonale delen av Schengen informasjonssystem. Kontrollen ble gjennomført som et stedlig tilsyn ved Østfold politidistrikt på Rygge lufthavn den 17. juni 2010, og ved Sirenekontoret i KRIPOS den 25. juni Kontrollen skjedde med hjemmel i lov om Schengen informasjonssystem (SISevaluering av Norge. Det forefinnes en rapport av evalueringen, og Politidirektoratet koordinerer den nasjonale oppfølgingen. Foreløpig rapport i denne sak og Kripos tilsvar ble fremlagt under evalueringen. For øvrig behandles denne sak uavhengig av evalueringen. loven) 22 jf 21. Den 4. til 5. oktober 2011 ble det gjennomført en Schengen-evaluering Vurdering av tilsvar Merknader til foreløpig kontrollrapport Tilbakemelding på foreløpig kontrollrapport er i det vesentlige tatt inn i endelig kontrollrapport. Åpenbare korrigeringer gjort uten nærmere merknad, øvrige merknader er tatt inn som fotnoter eller kombinasjon av korreksjon og fotnote. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 Vurdering av tidligere varslede pålegg Datatilsynet varslet i brev av 27. juni at tilsynet ville fatte vedtak om følgende pålegg: 1. Kripos må avklare sitt ansvar som følger av SIS-loven i samsvar med krav om internkontroll etter SIS-loven 4. Se rapportens Kripos må etablere planlagt og systematisk oppfølging av om regelverket og fastsatte rutiner følges for SIS. Dette følger av krav om internkontroll etter SISloven 4. Se rapportens Kripos må gjennom planlagte og systematiske tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med SIS-loven 3, jf. SIS-forskriften 7-3 og 7-4. Se rapportens Kripos må etablere logging av oppslag i SIS i samsvar med SIS-loven 3, jf. SISforskriften 7-8. Pålegget omfatter at logging etableres også for andre fagapplikasjoner enn ELYS II, og at også gjennomføring av søk hvor personopplysninger fremkommer logges. Se rapportens Kripos må etablere løsning for tilgang til logger slik at disse funksjonelt kan benyttes i sikkerhetsarbeidet i samsvar med SIS-loven 3, jf SIS-forskriften Se rapportens Kripos må etablere konfigurasjonskontroll over SIS i samsvar med SIS-loven 3, jf SIS-forskriften 7-7. Pålegget omfatter at det må etableres kontroll med hvilke applikasjoner som kan benyttes for tilgang til SIS. Se rapportens Kripos må etablere konfigurasjonskontroll over SIS i samsvar med SIS-loven 3, jf SIS-forskriften 7-7. Pålegget omfatter at det må etableres kontroll med hvordan registertilgang for UDIs fagapplikasjon er løst, og hvordan sikkerhetsmekanismer er implementert. Se rapportens 5.6 Vurdering av svar - varslet pålegg 1 Det gjøres i tilbakemeldingen rede for at ansvarsforhold innen Politiet er avklart, og at forholdet mellom Kripos og UDI per 15. september er under avklaring. Plan for signering av avtale mellom Kripos og UDI, som blant annet klargjør ansvarsforhold, var stipulert til 15. november Datatilsynet tar redegjørelsen til etterretning, og legger til grunn at avviket er lukket. Det fattes ikke vedtak i samsvar med varsel. 2

3 Vurdering av svar - varslet pålegg 2 Kripos gir en utfyllede redegjørelse for status i arbeidet med internkontroll i Kripos. Datatilsynet slutter seg til Kripos sin konklusjon om at det langt på vei er etablert internkontroll knyttet til SIS, samt at videreutvikling bør følge prosessene ved innføringen av politiregisterloven. Tilsynet legger til grunn at Kripos har tilfredsstillende fremdrift på resterende punkter, og det fremstår ikke som hensiktsmessig å fatte vedtak i samsvar med varsel. Datatilsynet peker imidlertid på Kripos sin selvstendige plikt til å etablere internkontroll i samsvar med SIS-loven 4. Vurdering av svar - varslet pålegg 3 Tilsvarende som for varslet pålegg 2. Det fattes ikke vedtak i samsvar med varsel. Datatilsynet peker imidlertid på Kripos sin selvstendige plikt til å etablere planlagte og systematiske tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med SIS-loven 3, jf. SIS-forskriften 7-3 og 7-4. Vurdering av svar - varslet pålegg 4 Kripos gjør rede for at loggingen i SIS anses for å være innenfor regelverkets krav. Datatilsynet slutter seg ikke til dette. Logger hvor det ikke kan knyttes informasjon til hvilket personell som har gjennomført søk eller oppslag tilfredsstiller etter Datatilsynets vurdering ikke regelverkets krav til logger. Det fattes vedtak i samsvar med varslet. Se pålegg 1 nedenfor. Vurdering av svar - varslet pålegg 5 Kripos gjør rede for en praksis hvor logger kun benyttes ved konkret mistanke om ureglementert bruk. Dette innebærer at loggene kun benyttes for å bekrefte eller avkrefte en mistanke om ureglementert bruk av informasjonssystemet, og ikke til å avdekke slik ureglementert bruk. Praksisen må ses i sammenheng med at svært mange er gitt tilgang til SIS, og at tilgangsstyringen følgelig ikke er et reelt hinder for uautoriserte oppslag. Datatilsynet ba om innsyn i logg over siste 100 oppslag fra Kripos, noe som ikke kunne presenteres da et slikt uttrekk måtte klargjøres i en særskilt prosess. Loggene fremstod under kontrollen som utilgjengelige. Dette kan også knyttes mot Kripos sitt valgte utgangspunkt om at logger kun benyttes ved konkret mistanke om uautorisert bruk. Datatilsynet fastholder at Kripos ikke har sørget for logger som kan benyttes i det daglige sikkerhetsarbeidet slik at det er blir mulig å avdekke uautorisert og forsøk på uautorisert bruk, jf. SIS-forskriftens

4 Det fattes vedtak i samsvar med varslet. Se pålegg 2 nedenfor. Vurdering av svar - varslet pålegg 6 Kripos har gjort rede for at konfigurasjonskontroll er etablert. Datatilsynet legger redegjørelsen til grunn, og det fattes ikke vedtak i samsvar med varsel. Vurdering av svar - varslet pålegg 7 Kripos har gjort rede for tiltak for å etablere konfigurasjonskontroll for registertilgang for UDIs fagapplikasjon. Datatilsynet legger til grunn at forholdet mellom UDI og Kripos er regulert i avtale som skissert. Det fattes ikke vedtak i samsvar med varsel. Datatilsynet peker imidlertid på Kripos sin selvstendige plikt til å etablere konfigurasjonskontroll over SIS i samsvar med SIS-loven 3, jf SIS-forskriften 7-7. Spesielt om tilgangsstyring Påpekning av plikt Det vises til kontrollrapportens 5.5 om tilgang til opplysninger i SIS, og Kripos sitt tilsvar side 12. Kontrollrapporten er endret på bakgrunn av tilbakemeldingen ved at er mindre konkluderende om manglende samsvar mellom praksis for tildeling av tilgang og regelverkets krav om at tilgang begrenses til den som er særskilt bemyndiget. Datatilsynet har i rapporten anført at praksis er at enhver som driver politirelatert arbeid gis tilgang til SIS. Dette er beholdt når rapporten er gjort endelig. I tilbakemeldingen gjøres det rede for at politirelatert arbeid ikke er et kriterium for å tildele tilgang, og at tilgang tildeles basert på tjenestelig behov. Datatilsynet bemerker at politirelatert arbeid var en faktumbeskrivelse av hvem som faktisk ble tildelt tilgang i SIS. Følgelig basert på kriterier for tildelig av tilgang. Datatilsynet finner grunnlag for å spørre om denne praksisen samsvarer med regelverkets krav om at tilgang begrenses til den som er særskilt bemyndiget. Det konstateres imidlertid ikke avvik. Det er imidlertid klart at det ligger en støtte for vide tilganger i forarbeidene (Ot.prp.nr.56 (98-99), pkt )). Dette fremgår av endelig kontrollrapport. Datatilsynet peker på Kripos sin selvstendige plikt til å sørge for at tildeling av tilganger til SIS er i samsvar med SIS-forskriften

5 Vedtak om pålegg Med hjemmel i SIS-loven 23 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Kripos må etablere logging av oppslag i SIS i samsvar med SIS-loven 3, jf. SISforskriften 7-8. Pålegget omfatter at logging etableres også for andre fagapplikasjoner enn ELYS II, og at også gjennomføring av søk hvor personopplysninger fremkommer logges. Se rapportens Kripos må etablere løsning for tilgang til logger slik at disse funksjonelt kan benyttes i sikkerhetsarbeidet i samsvar med SIS-loven 3, jf SIS-forskriften Se rapportens 5.4 Datatilsynet gir frist for gjennomføring av påleggene til 1. november Dere må innen nevnte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at pålegget er gjennomført. Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere dokumentasjon på at pålegget er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. Dersom vedtaket ikke kan gjennomføres innen fristen, bes det om at Datatilsynet kontaktes for dialog om fremdriften. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet gjør i den forbindelse oppmerksom på at dere har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med vennlig hilsen Helge Veum avdelingsdirektør Cecilie L. B. Rønnevik seniorrådgiver Vedlegg: Endelig kontrollrapport 5

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer