Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport"

Transkript

1 Tafjord Marked AS Serviceboks ÅLESUND Deres referanse 10/ GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/ /HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets stedlige kontroll 23. mars 2010 samt tilsynets varsel om vedtak av 6. juni Virksomheten ba om en frist utsettelse for å komme med kommentarer på den foreløpige kontrollrapporten den 28. juni Denne henvendelsen ble ved en inkurie ikke besvart. Datatilsynet kan dog ikke registrere at virksomheten har kommentert den foreløpige kontrollrapporten eller varsel om vedtak. Vedtak om pålegg I tråd med varsel om vedtak og med hjemmel i personopplysningsloven 46 gis følgende pålegg: 1. Virksomheten må inneha konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger i televirksomheten, jf. personopplysningsforskriften 7-1. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må etablere et internkontrollsystem i samsvar med personopplysningsloven 14. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må etablere databehandleravtaler med Phonect og Tafjord Kraftnett AS i samsvar med personopplysningsloven 15. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må slette trafikkdata senest innen 3 måneder der det benyttes månedsvis fakturering, og 5 måneder der det benyttes kvartalsvis fakturering jf. personopplysningslovens 28. Det vises til kontrollrapportens 5.5. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt Vurdering av overtredelsesgebyr Det følger av personopplysningsloven 46 at Datatilsynet kan pålegge den som har overtrådt personopplysningsloven eller personopplysningsforskriften, å betale et overtredelsesgebyr. Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, skal det særlig legges vekt på momentene i 46, 2. ledd bokstav a-h. Tilsynet vil i det følgende foreta en vurdering av aktuelle momenter. a) hvor alvorlig overtredelsen har krenket de interesser loven verner, Av personopplysningsloven 1, 2. ledd følger det at loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. I denne saken har ikke virksomheten hatt nødvendig tillatelse til å behandle personopplysninger i televirksomhet. Videre har virksomheten ikke slettet data for IP-telefoni siden 1. mars 2006, og aldri slettet IP-adresser. Virksomheten er en av de mindre aktørene innenfor telekomsektoren i Norge. Den ulovlige lagringen av trafikkdata samt IP-adresser, vil ikke ha berørt en stor gruppe mennesker. Det kan generelt hevdes at jo flere personopplysninger som behandles, og jo mer sensitive opplysningene er, desto større er ulempen for personvernet. Trafikkdata vil i utgangspunktet ikke anses som sensitive personopplysninger, men kan allikevel kunne krenke tungtveiende personverninteresser, ut i fra mengden samt arten av personopplysningene som behandles. b) graden av skyld, Det følger av forarbeidene til bestemmelsen, i Ot.prp. nr. 71 ( ), at det med graden av skyld siktes det til hvor klanderverdig handlingen er, for eksempel om den bærer preg av et uhell eller om den har et mer systematisk eller planmessig preg. Virksomheten har behandlet personopplysninger i telesektoren uten nødvendig konsesjon. Datatilsynet legger videre til grunn at virksomheten burde være kjent med tilsynets prinsippvedtak vedrørende lagringstid for IP-adresser, og at manglende innrettelse må kunne anses som klanderverdig. Datatilsynet er av den oppfatning at de bruddene som det her gjelder ligger klart innenfor virksomhetens kontroll. 2

3 c) om overtrederen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen, Virksomheten har vist en manglende kjenneskap til reglene som regulerer behandlingen av personopplysninger innenfor telekommunikasjon. Kjennskap til regelverket må anses som en grunnleggende forutsetning for å kunne operere i bransjen. Det at Tafjord Markeds er en relativ liten aktør i bransjen, er ingen unnskyldning for at man ikke har kjennskap til sentrale bestemmelser som regulerer deres virke. Ledelsen i virksomheten må følgelig bære ansvaret for at virksomheten som sådan har hatt tilstrekkelig med kompetanse innad i virksomheten. d) om overtredelsen er begått for å fremme overtrederens interesser, Datatilsynet legger til grunn at overtredelsen ikke er begått for å fremme overtrederens interesser, men heller skyldes manglende kunnskap om regelverket. e) om overtrederen har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, Det er i henhold til merknadene til bestemmelsen i personopplysingsloven (Ot.prp. nr s. 12), tilstrekkelig at overtredelsen etter sin art er egnet til å oppnå en fordel, jf. «kunne ha oppnådd». Videre er det ikke nødvendig at fordelen har vært av økonomisk art. Datatilsynet legger til grunn at virksomheten kan ha oppnådd flere fordeler ved å bryte personopplysningslovens bestemmelser. Virksomheten kan ha spart kostnader ved ikke å innrette seg med henholdsvis konsesjon og prinsippvedtak. f) om det foreligger gjentakelse, Datatilsynet har ingen grunn til å tro at det foreligger gjentakelse. g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt overtrederen eller noen som har handlet på vegne av denne, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff og Datatilsynet har ovenfor konkluder med å pålegge Tafjord Markeds å endre sin lagringspraksis. Det er ikke aktuelt for Datatilsynet å ilegge andre reaksjoner enn overtredelsesgebyr for overtredelsene. h) overtrederens økonomiske evne. Ved vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges skal det sees hen til overtreders økonomiske situasjon. Dette momentet vil i utgangspunktet ha større betydning for utmåling av overtredelsesgebyret enn i vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges. Det presiseres at virksomhetens økonomi tillegges mindre betydning hvis overtredelsen først er vurdert som grov, jf. bokstav a. 3

4 Konklusjon Etter å ha vurdert momentene i personopplysningsloven 46 bokstav a-h, finner Datatilsynet ikke grunnlag for å kunne ilegge Tafjord Markeds et overtredelsesgebyr. I vurderingen vektlegges særlig det forhold at det har gått lang tid fra kontrolltidspunktet, til vedtak i saken er blitt fattet. Datatilsynet har for øvrig ikke ilagt overtredelsesgebyr i saker som det er naturlig å sammenligne denne med. Med vennlig hilsen Kim Ellertsen avdelingsdirektør Henok Tesfazghi rådgiver Vedlegg: Endelig kontrollrapport 4

5 Saksnummer: 10/ Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Tafjord Marked AS Sted: Ålesund Utarbeidet av: Henok Tesfazghi og Atle Årnes 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Tafjord Marked AS den 23. mars Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med utlevering av personopplysninger til politiet. Kontrollen fant sted ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Asbjørn Krohn Dalen, Administrerende direktør - Harald O. Nøstedahl, Markedssjef - Tove S. Sætre Breivik, Avdelingsleder kundesenter - Dag Olav Par Slettvoll, stedfortreder for teamleder 2.2 Fra Datatilsynet: - Henok Tesfazghi, juridisk rådgiver - Atle Årnes, senioringeniør 3 Generelt Tafjord Marked AS har 40 ansatte. Omtrent 18 av disse er ansatte i kundesenteret. Telekom- delen i Tafjord Kraftnett AS håndterer internettilgang, domener, e-post, telefoni, fiber-tv. Telekom har 8 ansatte. Alt teknisk blir håndtert av Telekomdelen i Tafjord Kraftnett AS, mens kundesenteret hos Tafjord Marked AS håndterer kundehenvendelser, også de tekniske. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Virksomheten har oppgitt følgende antall kunder innen de forskjellige områder: Mer enn 1500 Internett bedriftskunder Mer enn Internett privatkunder Mer enn 1800 Internett privatkunder på fiber 1 av 6

6 Omtrent 150 Internett bedriftskunder på fiber Nesten 3500 IP-telefoni abonnenter. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Konsesjonsplikt I henhold til personopplysningsforskriften 7-1 er det konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i telesektoren. Kontrollen avdekket at virksomheten ikke har konsesjon fra Datatilsynet. Det ble riktignok gitt en konsesjon for teletjenester til Mimer AS, et selskap som ble kjøpt opp av Tafjord Kraft Bredbånd AS, og etter hvert fusjonert med Tafjord Kraftsalg, og som samtidig skiftet navn til Tafjord Markeds AS. Konsesjonen som ble gitt til Mimer AS, og er ikke anvendbar for Tafjord Markeds AS. At virksomheten behandler personopplysninger i telesektoren uten konsesjon, anses som en mangel i henhold til personopplysningsforskriften Internkontroll Personopplysningslovens 14 stiller krav om at behandlingsansvarlig skal etablere internkontroll. Tiltak skal dokumenteres. Internkontrollplikten gjelder både juridiske og sikkerhetsmessige forhold. Virksomheten har startet arbeidet med å etablere rutiner. Under kontrollen kunne det ikke fremlegges noen dokumenterte rutiner for behandling av personopplysninger i virksomheten slik loven krever. Internkontroll krever at den behandlingsansvarlige har kjennskap til gjeldende regler om behandling av personopplysninger, tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon som beskriver hvordan behandling av personopplysninger skal skje i virksomheten (rutiner), samt ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for dem det måtte angå. Internkontrollen bør inneholde en styrende, gjennomførende og kontrollerende del. Den styrende delen bør blant annet inneholde en beskrivelse av formål med behandlingen, behandlingsgrunnlag og ansvaravklaringer. Den gjennomførende del med rutiner skal bidra til at de ansattes behandling av opplysninger skjer i samsvar med regelverket krav. Den kontrollerende del bør inneholder bestemmelser om avvikshåndtering og periodiske gjennomganger. Virksomheten har således ikke dokumentert lovens minimumskrav. Manglende internkontroll anses å være i strid med ovennevnte bestemmelse. 5.3 Databehandleravtale I henhold til personopplysningsloven 15 kan en databehandler ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. 2 av 6

7 Virksomheten benyttet Phonect som databehandler for virksomhetens IP-telefonitjeneste. Det foreligger ingen skriftlig databehandleravtale med denne databehandleren. Phonect lagrer trafikkdata for Tafjord Markeds kunder på IP-telefoni. Trafikkdataene blir sendt Tafjord Marked for fakturering av kunder. Virksomheten benyttet teknisk kunnskap hos Tafjord Kraftnett AS, det ble benyttet 8 personer fra deres telekomavdeling. Datatilsynet anser at de ansatte fra telekomavdelingen i Tafjord Kraftnett AS, behandler personopplysninger på vegne av Tafjord Markeds. Det forelå ingen skriftlig databehandleravtale med Tafjord Kraftnett AS. Datatilsynet anser det som et brudd på personopplysningslovens 15 at det ikke foreligger en skriftlig databehandleravtale med henholdsvis Phonect AS og Tafjord Kraftnett AS. 5.4 Utlevering av personopplysninger til andre virksomheter (politiet) Virksomheten erfarte at politiet etterspurte kunders historiske trafikkdata, identiteten bak en elektronisk kommunikasjonsadresse (ip-adresse vil inngå i begrepet elektronisk kommunikasjonsadresse) eller abonnementsopplysninger i en begrenset grad Det var i løpet av de siste 8 måneder utlevert data til politiet tre ganger. Utleveringene gjaldt følgende: En utlevering av navn på eier av konkret IP-adresse. En utlevering av trafikkdata på IP-telefoni. En utlevering på adresseopplysning. Utlevering av trafikkdata, abonnementsopplysninger eller identiteten bak en elektronisk kommunikasjonsadresse er å anse som en behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens 2 nr. 2. For å behandle personopplysninger, må man ha et behandlingsgrunnlag, jf personopplysningsloven 11, jf. 8. Som hovedregel bør dette være samtykke fra den det gjelder. Andre behandlingsgrunnlag kan være at adgangen til behandling er fastsatt i norsk lov eller at en slik behandling er nødvendig for nærmere angitte formål. For behandling av sensitive personopplysninger må i tillegg et av vilkårene i personopplysningsloven 9 være oppfylt. Hva som regnes som sensitive personopplysninger er uttømmende regulert i personopplysningsloven 2 nr. 8. Det at en person har vært (eller er) mistenkt for en straffbar handling er å anse som en sensitiv personopplysning. Når politi/påtalemyndighet etterspør trafikkdata, abonnementsopplysninger eller identiteten bak en elektronisk kommunikasjonsadresse, vil de personopplysningene teletilbyder utleverer anses som en sensitiv personopplysning, siden opplysningene kan knyttes til en enkeltperson som er mistenkt for en straffbar handling. 3 av 6

8 5.4.1 Samtykke Et samtykke er et av vilkårene som i utgangspunktet vil tilfredsstille både personopplysningslovens 8 og 9. Samtykket må imidlertid være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte, jf. personopplysningslovens 2 nr. 7. Etter forarbeidene (Ot.prp.nr.92 [ ] Behandling av personopplysninger [personopplysningsloven] til personopplysningsloven 2) ligger det i uttrykket at samtykket ikke må være avgitt "under noen form for tvang fra den behandlingsansvarlige eller andre". Problemstillingen som reises når politiet innhenter et samtykke fra en mistenkt, er om samtykke blir avgitt frivillig. Datatilsynet viser da til den «maktubalanse» som ofte vil være til stede dersom politi- og påtalemyndighet ber noen om et samtykke. Det kan være vanskelig å overskue hva som vil være konsekvensen av ikke å avgi et samtykke og personen opplysningene gjelder vil kunne føle seg presset til å avgi samtykke når en myndighetsperson ber om det. Et samtykke til utlevering av trafikkdata samt øvrige personopplysninger kan fort få som konsekvens at individet samtykker med den motivasjon å bevise sin uskyld. Tilsynet peker da på faren for utglidning i forhold til prinsippet om at det er politi- og påtalemyndighetens plikt å bevise skyld. Det er i utgangspunktet virksomheten (tilbyder) som skal foreta den konkrete vurdering av om vilkårene til et gyldig samtykke er oppfylt, før virksomheten utleverer personopplysningene. Datatilsynet kan dog overprøve den vurderingen som virksomheten foretar. Det vil her være naturlig å skille mellom den konkrete informasjonen som står nedfelt i samtykkeerklæringen som virksomheten mottar av politi/påtalemyndighet, samt den psykologiske situasjonen som den enkelte befinner seg i. Den sist nevnte situasjonen vil det være vanskelig for virksomheten å vurdere om den registrerte har blitt utsatt for utilbørlig press fra politi/påtalemyndighet. Ved behandling av sensitive personopplysninger vil det være særlig hensiktsmessig at samtykket blir dokumentert skriftlig. En løsning der den mistenkte kun blir muntlig orientert om at det er frivillig å avgi et samtykke, vil etter de gitte omstendigheter, fremtre som mindre sannsynlig at kravet til et frivillig, utrykkelig og informert samtykke er oppfylt. 1 Samtykkeerklæringer benyttes overfor tilbyder for å dokumentere at den registrerte har samtykket til utlevering av f. eks. trafikkdata, jf. personopplysningsloven 11 jf. 8 første alternativ og 9, 1.ledd litra a, samtykke fra bruker er også en forutsetning for at tilbyders taushetsplikt blir opphevet, jf. ekomloven 2-7 annet ledd annet punktum, jf. ekomforskriften 7-4. Eventuelle mangler ved samtykket, jf. personopplysningslovens 2 nr 7, vil følgelig få 1 Jf. Ot.prp.nr.92 [ ] s av 6

9 betydning for om tilbyder kan utlevere personopplysninger (trafikkdata). Tilsynet vil imidlertid understreke at hvert forhold må vurderes konkret Hjemmel i lov Det andre aktuelle behandlingsgrunnlaget er at det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, jf. personopplysningsloven henholdsvis 8 første ledd og 9 litra b). Når politiet etterspør trafikkdata, abonnementsopplysninger eller identiteten bak en elektronisk kommunikasjonsadresse vises det til beslagshjemler i straffeprosesslovens Politiets beslagshjemler er etter Datatilsynets vurdering lite egnet ovenfor virksomheten, og virksomheten vil etter tilsynets bedømning ikke være rettslig forpliktet til å utlevere trafikkdata, abonnementsopplysninger eller identiteten bak en elektronisk kommunikasjonsadresse, når det vises til straffeprosesslovens Spørsmålet blir så om tilbyder har adgang til å utlevere sensitive personopplysninger, jf. personopplysningslovens 8 første alternativ og 9, 1. ledd litra b? I følge personopplysningslovens 8 første alternativ og 9, 1. ledd litra b kreves det at «det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling». Etter forarbeidene (Ot.prp.nr.92 [ ] Behandling av personopplysninger [personopplysningsloven] til personopplysningsloven 8) sies det følgende: Hjemmelskravet er relativt, slik at det kreves klarere hjemmel jo større personvernmessige konsekvenser behandlingen kan få. Også slik behandling av personopplysninger som er regulert i annen lov må fylle de kravene som oppstilles for lovlig behandling i EU-direktivet artikkel 7 i den utstrekning behandlingen faller inn under direktivets anvendelsesområde. 3 Hvorvidt en behandling faktisk er hjemlet i lov, vil bero på en konkret vurdering. Det må dog legges til grunn at de personopplysninger som behandles av tilbyder er sensitive, og at det derfor må stilles et strengere krav til en klar hjemmel, enn hvis personopplysningene ikke var sensitive. I denne saken må det vurderes om politi/påtalemyndighetens kompetanse til å ta beslag, jf. strprl , tilfredsstiller lovkravet etter personopplysningslovens 8 første alternativ og 9, 1.ledd litra b, slik at tilbyder har adgang til å sammenstille og utlevere sensitive personopplysninger. Bestemmelsene skal forsåes dit hen at hvis det finnes en tiltrekkelig klar lovbestemmelse som tillater en slik behandling, vil bestemmelsenes vilkår vær oppfylt. Bemerkning 2 Se også Riksadvokaten sin vurdering i brev til Oslo statsadvokatembete av 2. mars 2010 (saksnr. Ra TAA/KAK 332.1) 3 Ot.prp.nr.92 [ ] s av 6

10 Riksadvokaten har i sin avklaring konkludert med at politiet både kan benytte reglene om beslag og utleveringspålegg (etter at fritak fra taushetsplikt er innhentet). Datatilsynet tar Riksadvokatens vurdering til etterretning og legger til grunn at et en beslagsbeslutning fra kompetent myndighet, vil kunne oppfylle lovkravet, jf. personopplysningslovens 8 første alternativ og 9, 1.ledd litra b. 5.5 Lagring av unødvendige opplysninger I henhold til personopplysningsloven 28 skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. I henhold til Datatilsynets standard telekonsesjonen, som Tafjord Marked ikke har blitt tildelt, skal opplysninger som benyttes til faktureringsformål, slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er gått ut. Ved kvartalsvis fakturering skal opplysningene slettes senest 5 måneder etter at de ble registrert. Velger virksomheten å gå over til månedsvis fakturering, skal opplysningene slettes senest 3 måneder etter at de ble registrert. Datatilsynet vil her presisere at slettefristene vil kunne være kortere, jf. begrepet «slettes senest». Virksomheten har lagret trafikkdata for IP-telefoni siden 1. mars Det var denne dato virksomheten startet med å tilby IP-telefoni. Virksomheten har aldri slettet kundenes trafikkdata for IP-telefoni. Det ble opplyst at databehandleren Phonect selv har lagret trafikkdataopplysninger tilbake til september I kundens modem ble det lagret trafikkdata i mer enn 3 uker. På dagen for kontrollen den 23. mars 2010, ble det funnet data tilbake til 2. mars. Disse trafikkdataene omfattet tidspunkt og varighet for innkommende, utgående og tapte anrop. Kundene var ikke orienterte om at disse data var tilgjengelige. For oppkoblingen til Internett ble kundene tildelt fast IP-adresse. Dette omfattet rundt internettkunder. De kundene som var tilknyttet Internett via fiber hadde dynamiske IPadresser med tildelingstid på en uke. Datatilsynet anser at det er et brudd på personopplysningsloven 28 å lagre trafikkdata lengre enn det som er nødvendig. Virksomheten kunne ikke vise til noe behandlingsgrunnlag for å lagre trafikkdata. Faktisk ble trafikkdata for IP-telefoni aldri slettet. Konklusjon Virksomhetens manglende sletting av trafikkdata strider mot personopplysningslovens 11 litra e), jf av 6

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014

Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014 Vedtak om pålegg - Brevkontroll ved Alta videregående skole Vi viser til Datatilsynets

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester TV 2 AS Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Adv. Theo Jordahl 11/00258-7/FUE 4. august 2011 Dato Kontroll hos TV2 Sumo 28042011 - Internettbaserte TV-tjenester

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots Norge AS 26092011 Boots Norge AS Postboks 413 Skøyen 0213 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00938-7/SEV 28. februar 2012 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Boots

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Kristiansund kommune Rådhuset, Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00906-5/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) NorgesGruppen ASA Postboks 2775 Solli 0203 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00832-9/MAB 1. februar 2012 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Trumf AS Det vises

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Smart Club AS v/ Advokatene Kjetil Bull og Bjørn Tore Flaatten Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00831-9/HVE 21. desember 2011 Vedtak om pålegg

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 10/01153-3 Dato for kontroll: 05.10.2010 Rapportdato: 18.01.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Stiftelsen SUSS-telefonen Sted: Gøteborggata 23, Oslo Utarbeidet av: Henok Tesfazghi

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse samliv og seksualitet - Vedtak og endelig rapport

Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse samliv og seksualitet - Vedtak og endelig rapport Advokatfirma Ræder DA v/adv. Vebjørn Søndersrød Postboks 2994 Solli 0230 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/01153-11/HTE 18. januar 2012 Kontroll hos SUSS - Senter for ungdomshelse

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Kontroll av Follo legevakt 22112013 - Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Kontroll av Follo legevakt 22112013 - Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Oppegård Kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/137-11 13/01092-10/MEP 21. mai 2014 Kontroll av Follo legevakt 22112013 - Vedtak om pålegg og endelig

Detaljer

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Move Treningssenter AS Arnemannsveien 5 3510 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 14/01089-7/YMA 05.06.2015 Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Datatilsynet viser til kontroll

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/01410 SL HS/KR 13/00439-2/JSK 10. juni 2013 Dato Høringsuttalelse - Om gjennomføring av avtale mellom

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hva er personvern? Personvern: Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag

Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Personvernnemndas praksis om forholdet mellom samtykke og andre rettslige grunnlag Arve Føyen Nestleder i Personvernnemnda Partner - Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 2 Personvernnemnda Opprettet i 2001

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00940 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 11.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rudolf Steinerskolen i Oslo Sted: Oslo Utarbeidet av: Andreas Hobæk Martha Eike 1 Innledning

Detaljer

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013

Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Mønsterbesvarelse til DRI1010 eksamen vår 2013 Oppgave 1 Formålsbestemmelsen til personopplysningsloven (pol) er gitt i 1 og sier loven skal beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Navigea Securities AS Postboks 120 4001 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00863-6/HTE 12. juli 2013 Vedtak om pålegg endelig kontrollrapport for Navigea Security -

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge

Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.4.2010 Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge Innledning NetCom viser til høringsnotat fra 8.1.2010 utarbeidet i

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo

Foreløpig kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo - Datatilsynet Saksnummer: 09/01148-3 Dato for kontroll: 13. oktober 2009 Rapportdato: 2. desember 2009 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kreftregisteret Sted: Fridtjof Nansens gate 19, Oslo Utarbeidet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kjøpmannshuset Norge AS Postboks 330 Skøyen 0213 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00852-9/BSO 25. juni 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport Den 19. oktober 2012

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo Saksnummer: 14/00130 Dato for kontroll: 05.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo Utarbeidet av: Hallstein Husand, Knut B. Kaspersen

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00753 Dato for kontroll: 17.08.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Statens vegvesen Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer