Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse (bes oppgitt ved svar)"

Transkript

1 Teletopia Gruppen AS Strandveien LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/ /HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS varsel om vedtak varsel om overtredelsesgebyr - endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets uanmeldte kontroll hos Teletopia Gruppen AS (heretter TG) den 22. november 2011, samt tilsynets foreløpige kontrollrapport datert 24. januar Det vises videre til TG sine merknader til foreløpige kontrollrapport datert 2. mars 2012, samt tilleggsmerknader datert 12. mars Innledning Datatilsynet vil innledningsvis presisere at kontrollrapporten skal gjengi forholdet på kontrolltidspunktet slik tilsynet har vurdert funnene. Eventuelle senere endringer vil ikke påvirke innholdet i rapporten, men kan få betydning for utforming av eventuelle vedtaks punkter. TG har i sine merknader trukket inn en rekke forhold som etter Datatilsynets vurdering ikke er relevante for utformingen av kontrollrapporten. Datatilsynet vil i det følgende ikke ta stilling til alle av TG sine merknader, men kun imøtegå eller referere til kommentarer eller påstander som anses relevante, samt kommentere enkelte endringer fra den foreløpige kontrollrapporten. Vurderingen av virksomhetens tilsvar Ad. databehandleravtaler Det registreres at TG i sine merknader opplyser at det foreligger r databehandleravtaler der det er relevant. Datatilsynet etterspurte under kontrollen kopier av databehandleravtaler, og virksomheten ble bedt om å ettersende kopier av inngåtte databehandleravtaler med søsterselskapene. Datatilsynet sendte virksomheten en ny forespørsel i brev datert 30. november 2011 (saksnr. 11/ ). 2). Det ble sendt en purring datert 28. desember 2011 (saksnr. 11/ ). Brevene ble i tillegg sendt Robert Hercz (heretter RH) pr. e-post. Datatilsynet har ikke mottatt noen kopier av inngåtte databehandleravtaler pr. dags dato. Datatilsynet legger derfor til grunn at virksomheten ikke har inngått skriftlige databehandleravtaler, jf. personopplysningsloven 15. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside:

2 Ad. rapportens form og ordbruk I merknader til foreløpig kontrollrapport blir det reagert på tilsynets form og ordbruk, og da særlig begrepene «avdekket» og «innrømmet». Datatilsynet anser begrepene beskrivende og dekkende for den situasjonen som det refereres til. RH ble under kontrollen spurt om han hadde tilgang til opptakene uten å være fysisk koblet til virksomhetens server. Han besvarte med at man måtte være fysisk tilkoblet serveren. Når tilsynet gjennom egne undersøkelser får kjennskap til at dette ikke var tilfelle, vil det etter tilsynets vurdering, være treffende å benytte uttrykket «avdekket» til å beskrive forholdet. RH ble videre spurt om han hadde fjerntilgang til kameraovervåkingssystemet, noe som ble benektet. Under kontrollen får tilsynet imidlertid kjennskap til at han har en slik tilgang og at han har benyttet den, noe han senere erkjenner. Det er etter tilsynets vurdering treffende å benytte begrepet «innrømmet». Det kan videre påpekes at unnlatelse til å gi tilsynet korrekte opplysninger er straffbart, jf. personopplysningsloven 48 bokstav f), jf. 44. Ad. punkt i foreløpig kontrollrapport I merknader til foreløpig kontrollrapport punkt 3 fremgår det at RH tidligere har vist tilsynet at det 1) finnes fjerntilgang til kamerasystemet, og 2) at undertegnede har, og har benyttet, slik tilgang. Videre påstår RH at han aldri har gitt uttrykk for noe annet. Som det fremgår av kontrollrapporten, samt våre merknader under Ad. rapportens form og ordbruk, ble tilsynet under kontrollen gitt informasjon av RH som direkte motstrider dette. I tilleggsmerknader til foreløpig kontrollrapport anføres det at Datatilsynet ved sin gjennomgang av løsningen kan ha skrudd på fjerntilgangen. Tilsynet mener at denne tilgangen var skrudd på før kontrollen. Ad. punkt i foreløpig kontrollrapport (overvåking av resepsjonsområdet) 1 I merknader til foreløpig kontrollrapport punkt 4 anføres det at Datatilsynets gjengivelse av kontrollrapporten fra 2008 er feilaktig. Datatilsynet viser til reviderte endelige kontrollrapport vedlagt oversendelsesbrev datert 16. desember 2008 (saksnr. 08/ ), der det i punkt (kameraer i kontorets korridorer) sies følgende: Det er fire kameraer i virksomhetens korridorer. Behandlingsansvarlig oppgir at disse ikke er i bruk. Plasseringen medfører at hvert kamera peker nedover hver sin korridor, hvor de ansatte har sitt daglige virke i tilstøtende kontorer. (vår understrekning) 1 Enkelte bestemmelser i personopplysningsloven har blitt endret siden den foreløpige kontrollrapporten ble utformet (loven ble endret 20. april 2012). Endringene får ingen materiell betydning i nærværende sak, men tilsynet vil dog endre begrepet «fjernsynsovervåking» til «kameraovervåking» samt eventuelt lovhenvisning der det er aktuelt. 2

3 I underlag til vedtak ble det presisert at kamera plassert i korridor må demonteres. Dette punktet ble fulgt opp gjennom vedtak om pålegg datert 18. mars 2009, der sies det: Kamera plassert i korridor må tas ut av funksjon. Det vises til personopplysningslovens 8 f, jf 38 og 13. Det vises til kontrollrapportens Det vises videre til Datatilsynets brev av 16. desember 2008 (Ad. vedtak 4) der tilsynet uttaler følgende: De aktuelle areal fremstår som ordinære kontorlokaler, dog med et datateknisk rom plassert inne i lokalet. Etter tilsynets vurdering er overvåkningstiltaket ut av proporsjon og må opphøre. Etter tilsynets vurdering kan inngang til og selve driftsrommet overvåkes, men ikke korridorene hvor ansatte til daglig ferdes. (vår understreking) Datatilsynet har registrert at TG har sitert fra samme punkt i sine merknader til foreløpig kontrollrapport, men at TG har utelatt den siste setningen. Det kommer følgelig klart frem at virksomheten pålegges å ta (de fire) kameraene som er plassert i korridorene ut av funksjon. I e-post av 19. mai 2009 opplyser TG ved RH at «vi vil med dette informere om at kameraer i gangområde for overvåking av trafikk til datarom i teknisk avdeling er nedmontert og fjernet.» TG sine opplysninger er ikke sammenfallende med hva de er pålagt, og TG har følgelig ikke etterkommet Datatilsynets pålegg. Ved en inkurie blir ikke dette oppdaget av Datatilsynet, som avslutter saken 16. juni Forholdet ble imidlertid fanget opp på et senere tidspunkt, og var en av grunnene til at det ble gjennomført en etterkontroll. Datatilsynet ser at begrepet «resepsjonsområdet» ved en inkurie er benyttet i den foreløpige kontrollrapporten punkt (annet avsnitt, første setning) og endrer dette til «korridorene». Begrepet «korridorer» fjernes også i punkt første setning samt punkt 4.1. Ad. punkt og 4.2 i foreløpig kontrollrapport (lydopptak) Datatilsynet vil under disse punktene fjerne begrepne «samtlige» og «de fleste», slik at henholdsvis lydopptak av telefonsamtaler samt interne og eksterne møter ikke blir kvantifisert i kontrollrapporten. Datatilsynet vil under punkt presisere at blant de 500 timene av opptak som var lagret på den bærbare-pc, så var det også private lydfiler. Datatilsynet tar til etterretning at RH ikke mener at sikkerhet ble angitt som en begrunnelse for lydopptak. Datatilsynet erindrer at sikkerhet ble angitt som et av flere ymse formål for lydopptak og endrer setningen i pkt deretter. Ad. punkt i foreløpig kontrollrapport (trafikkdata) 3

4 Datatilsynet setter spørsmålstegn ved at ansattes trafikkdata skal være «åpen og tilgjenglig» for både ledelse og teknikere i bedriften. RH (som i den sammenheng må anses som en representant for Servicebyrået) opplyser i sine merknader at «Data behandles ikke annerledes for tjenester som benyttes av egne ansatte. At vi i arbeidsavtalen eksplisitt opplyser at selskapets teknikere har tilgang til informasjonen, jf. at CDR ene prosesseres for å gjøre avregninger, kan ikke være feil». Datatilsynet er av den oppfatning at når opplysningene gis i en arbeidsavtale, og punktet i arbeidsavtalen regulerer de ansattes bruk av elektronisk kommunikasjon eller elektroniske hjelpmidler, vil det etter tilsynets vurdering, fremstå (ut i fra konteksten) som en regulering av hvordan arbeidsgiver forholder seg til ansattes trafikkdata. Tilsynet stiller seg undrende til hvorfor en slik presisering anses nødvendig eller ønskelig i en bestemmelse som regulerer ansattes bruk av elektronisk kommunikasjon eller elektroniske hjelpmidler. Undringen skyldes dels fordi en prosessering av trafikkdata er en forutsetning for at Servicebyrået skal kunne foreta avregninger, og en særskilt presisering av hvordan virksomheten behandler ansattes trafikkdata vil i en slik sammenheng fremstå som overflødig. Undringen skyldes videre at en slik presisering vil kunne gi grobunn for desinformasjon og gi ansatte inntrykk av at deres trafikkdata ble overvåket av arbeidsgiver, i enn større utstrekning en for øvrige kunder. Ad. punkt 5.4 i foreløpig kontrollrapport (Internkontroll) Av merknader til foreløpig kontrollrapport vedlegg 4 punkt 5.4 blir det påstått at tilsynet aldri noen gang under besøket, ei heller innledningsvis, etterspurte noen slik dokumentasjon. Konklusjonen fra virksomheten er at kritikken er ugrunnet, og avvises. I dokumentet med tittel Tilleggsmerknader 1 til foreløpig rapport punkt 4 ønsker virksomheten å korrigere sine merknader for dette punktet. I punkt 5.4 fremgår det at Datatilsynet har etterspurt dokumentasjon og at RH svarte dette ikke kunne fremskaffes der og da. Tilsynet opprettholder punktet uten endringer i kontrollrapporten. Ad. punkt 5.5 i foreløpig kontrollrapport (Krav om informasjonssikkerhet) Av merknader til foreløpig kontrollrapport vedlegg 4 punkt 5.5 blir det påstått at tilsynet aldri noen gang under besøket, ei heller innledningsvis, etterspurte noen slik dokumentasjon. Konklusjonen fra virksomheten er at kritikken er ugrunnet, og avvises. Datatilsynet viser til punkt 5.4 der det fremgår at tilsynet har etterspurt dokumentasjon. RH har forklart at han ikke kunne fremskaffe dokumentasjon der og da på grunn av at disse dokumentene var utarbeidet av tidligere daglig leder. Videre blir det i merknader til foreløpig kontrollrapport punkt 5 hevdet at kameraserveren var beskyttet i en DMZ. En DMZ brukes for å skille de offentlig tilgjenglige delene fra resten av nettverket. Denne adskillelsen skal forhindre at en hacker skal få tilgang til hele bedriftens nettverk dersom han greier å bryte seg inn på maskinen. Datatilsynet anser det som lite 4

5 hensiktmessig å plassere en server som inneholder konfidensielle personopplysninger i en DMZ. Tilsynet har etter kontrollen forsøkt IP-adressen til kameraserveren. Tilsynet fikk respons fra serveren og fikk anledning til å taste inn brukernavn og passord. Dette tilsvarer det tilsynet så under kontrollen. Tilsynet opprettholder punktet uten endringer i kontrollrapporten. Varsel om vedtak Dette er et varsel om at Datatilsynet, med hjemmel i personopplysningslovens 46, vil fatte vedtak om følgende pålegg: 1. Virksomhetens bruk av databehandler(e) må opphøre, med mindre virksomheten kan vise til skriftlig inngått(e) databehandleravtale(r), jf. personopplysningsloven 15. Databehandleravtalen(e) skal oversendes Datatilsynet. 2. Kameraene som overvåker korridorene må fjernes. Det vises til personopplysningsloven 8 bokstav f), jf 38. Det vises til kontrollrapportens Kameraovervåkingen av inngangspartiet til virksomheten kan kun skje utenom ordinær arbeidstid, jf. personopplysningsloven 8 bokstav f), jf. 38. Det vises til kontrollrapportens Tilgang til kameraopptak via offentlig IP-adresse må opphøre. En slik tilgang til opptakene mangler et gyldig behandlingsgrunnlag, jf. personopplysningsloven 8 bokstav f). Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må gi tilstrekkelig informasjon til de registrerte, inkludert eventuelt innleid personale, i samsvar med personopplysningslovens 19. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må slette kameraopptak senest innen syv dager etter at opptak er gjort, jf. personopplysningsforskriften 8-4. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må slette kameraopptak gjort ved serverrommet senest innen syv dager, jf. personopplysningsforskriften 8-4. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må slette lagrede skjulte lydopptak, med mindre det kan vises til et gyldig behandlingsgrunnlag, jf. personopplysningsloven 8. Det vises til kontrollrapportens Virksomheten må etablere og implementere internkontroll i samsvar med personopplysningsloven 14, jf. personopplysningsforskriften kapittel 3. Det vises til kontrollrapportens 5.4. Internkontrollen skal oversendes Datatilsynet. 10. Virksomheten må dokumentere tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved at det utarbeides en risikovurdering i samsvar med personopplysningsloven 13, jf. 5

6 personopplysningsforskriften 2-4. Risikovurderingen skal oversendes Datatilsynet. 11. Virksomheten må sørge for tilgangsstyring samt innføre tiltak som sikrer at personopplysninger ikke er tilgjengelig for øvrige konsernselskap, jf. personopplysningsloven 13, jf personopplysningsforskriftens 2-11 og Det vises til kontrollrapportens Frist for tilsvar Eventuelle merknader til foreliggende varsel eller kontrollrapport bes sendt Datatilsynet snarest, og senest innen 1. august Det anbefales at virksomheten oversender Datatilsynet et forslag til fremdriftsplan for lukking av de avvik som er beskrevet i kontrollrapporten. Datatilsynet vil se hen til denne fremdriftsplanen når det skal vedtas en frist for virksomhetens gjennomføring av vedtaket. Datatilsynet vil allikevel ikke fatte vedtak som her nevnt dersom virksomheten innen samme frist dokumenterer at de avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten er lukket. Varsel om overtredelsesgebyr I henhold til personopplysningslovens 46, har Datatilsynet anledning til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven eller forskrift i medhold av loven (personopplysningsforskriften). I vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmåling av dette, skal det særlig legges vekt på momentene som er listet opp i personopplysningslovens 46 litra a) til h). Vurderingstemaene vil bli punktvis drøftet i det følgende: a) hvor alvorlig overtredelsen har krenket de interesser loven verner Av personopplysningsloven 1 annet ledd følger det at loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. TG sine handlinger har etter tilsynets vurdering krenket grunnleggende rettigheter som personopplysningsloven tillegger den enkelte. Det vises i den forbindelse til virksomhetens kameraovervåking av innleid personell samt øvrige registrerte i korridorene og resepsjonsområdet, og virksomhetens manglende sletting av slike opptak. Det vises særlig til TG v/robert Hercz sin praksis om å foreta skjulte lydopptak av interne samt eksterne møter og telefonsamtaler. TG sine handlinger har medført at blant annet ansatte i Teletopia-systemet er blitt fratatt rettigheter som personopplysningsloven gir, for eksempel retten til informasjon og således retten til å kreve innsyn i personopplysninger som er lagret om dem. Informasjonsplikten er en grunnleggende rettighet etter personopplysningsloven, i det den gjør det mulig for den 6

7 enkelte å ivareta øvrige rettigheter etter loven. Manglende informasjon har blant annet ført til at ansatte i Teletopia-systemet har mistet kontrollen over egne personopplysninger. Datatilsynet finner at TG sine handlinger krenker de registertes interesser, som personopplysningsloven er satt til å beskytte, i en betydelig grad. b) graden av skyld TG har opprettholdt kameraovervåkingen i korridorer i strid med tidligere pålegg. TG har overvåket resepsjonsområdet på et tidspunkt (i arbeidstiden), som tilsynet tidligere har uttalt var i strid med regelverket. TG har videre ikke slettet opptakene i tråd med regelverket. TG v/robert Hercz har lagret skjult lydopptak av henholdsvis interne og eksterne møter samt telefonsamtaler i strid med personopplysningsloven. TG kunne ikke dokumentere overfor Datatilsynet at virksomheten hadde foretatt en risikovurdering, eller vise til inngåtte databehandleravtaler. TG kunne ikke dokumentere at man hadde en internkontroll. De mange overtredelsene som er funnet sted skyldes forhold som klart er innenfor virksomhetens kontroll. Etter Datatilsynets vurdering har TG overtrådt bestemmelser som virksomheten kjente eller burde ha kjent til. Det at virksomheten har behandlet personopplysninger i strid med Datatilsynets tidligere vedtak og konklusjoner anser tilsynet som sterkt klanderverdig. c) om overtrederen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen TG har i brev opplyst at den manglende etterlevelsen av regelverket hovedsakelig skyldes forhold som tidligere daglig leder hadde ansvaret for, og at tilsynets uvarslede kontroll kun fant sted 22 dager etter daglige leder sluttet i virksomheten (Servicebyrået AS). Datatilsynet gjennomførte den uvarslede kontrollen overfor TG og kan ikke se at avgangen til daglig leder i søsterselskapet Servicebyrået AS skal være en forklaring på TG sin manglende etterlevelse av regelverket. Uansett er det etter personopplysningsloven den behandlingsansvarliges ansvar å påse at den behandling av personopplysninger som virksomheten er ansvarlig for, skjer i henhold til regelverket. Klare og innarbeidede rutiner for hvordan personopplysninger skal håndteres, vil etter Datatilsynets vurdering redusere sannsynligheten for brudd på regelverket. Spørsmålet blir så om en bedre internkontroll og klare rutiner for å etterleve personopplysningsloven ville ha endret hvordan TG har behandlet personopplysninger. Dette spørsmålet må sees i sammenheng med den grad av skyld (jf. bokstav b) som de involverte i saken har utvist. 7

8 Årsaken til at TG har overtrådt reglene i personopplysningsloven er trolig sammensatt. For Datatilsynet er det nærliggende å anta at noe av årsaken til overtredelsen ligger i Teletopia-systemet sin organisering. TG har ikke hatt på plass retningslinjer eller andre tiltak som kunne ha forebygget overtredelsene. Datatilsynet er videre av den oppfatning at selv om virksomheten hadde hatt klare og innarbeidede rutiner, er det tvilsomt om rutinene hadde forhindret de handlingene og vurderingene som ble foretatt, siden TG ikke har noen ansatte, men kun styres av styreleder RH. d) om overtredelsen er begått for å fremme overtrederens interesser TG har behandlet personopplysninger fra ansatte i Teletopia-systemet (samt øvrige personer som TG har kontakt med) i strid med reglene i personopplysningsloven. TG har således kunnet utøve en større kontroll overfor ansatte i Teletopia-systemet samt overfor øvrige personer som TG har kontakt med, enn det personopplysningsloven gir anledning til. Datatilsynet legger til grunn at alle aspekter av kameraovervåkingen samt de skjulte lydopptakene er begått for å fremme TG sine interesser. TG sin manglende etterlevelse av de øvrige pliktene etter personopplysningsloven, kan anses å være en konsekvens av en manglende prioritering fra virksomhetens side. Datatilsynet finner at overtredelsene er begått for å fremme TG sine interesser. e) om overtrederen har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen Etter Datatilsynets vurdering ligger det i sakens natur at TG oppnår en fordel på bekostning av de ansatte i Teletopia-systemet og øvrige registrertes krav på personvern. I forarbeidene 2 til bestemmelsen fremkommer det at det er tilstrekkelig at overtredelsen etter sin art er egnet til å gi en fordel, jf. «kunne ha oppnådd». Videre er det ikke nødvendig at fordelen har vært av økonomisk art. Det er for Datatilsynet klart at TG får tilgang til personopplysninger som man ellers ikke ville hatt tilgang til, og har dermed oppnådd en fordel. f) om det foreligger gjentakelse TG ble i vedtak av 18. mars 2009 pålagt å ta kameraene, som overvåket korridorene, ut av funksjon. Etter tilsynets kontroll av 22. november 2011 er det klart at TG ikke har fulgt tilsynets pålegg. 2 Ot.prp. nr s. 12 8

9 Datatilsynet konkluderte i kontroll av 2008 at TG sin kameraovervåking av resepsjonsområdet og inngangsparti kun kunne skje utenom ordinær arbeidstid. TG opplyste den gang (under saksbehandlingen) at virksomheten hadde brakt kameraovervåkingen til opphør. Etter tilsynets kontroll av 22. november 2011 viser det seg at TG enten ikke hadde brakt kameraovervåkingen til opphør eller har oppført kameraene på ny, i strid med tilsynets vurdering. Datatilsynets etterkontroll avdekket at TG har behandlet personopplysninger i strid med tidligere pålegg og konklusjoner. TG sin praksis vil derfor, etter tilsynets vurdering, karakteriseres som gjentagende. g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt overtrederen eller noen som har handlet på vegne av denne, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff Datatilsynet har ikke vurdert å anmelde forholdet til politiet. Tilsynet er heller ikke kjent med at andre har anmeldt forholdet. Det er ikke aktuelt for Datatilsynet å ilegge andre reaksjoner enn overtredelsesgebyr for overtredelsene. h) overtrederens økonomiske evne Ved vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges skal det ses hen til overtreders økonomiske situasjon. Dette momentet vil i utgangspunktet ha større betydning for utmåling av overtredelsesgebyret, enn i vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges. Det må her presiseres at den økonomiske situasjonen vil på dette punkt være av mindre betydning, hvis overtredelsen først er vurdert som grov, jf. bokstav a). Konklusjon Etter å ha vurdert momentene i personopplysningslovens 46 bokstav a) til h), finner Datatilsynet grunnlag for å kunne ilegge Teletopia Gruppen AS et overtredelsesgebyr. Utmåling Overtredelsesgebyret skal etter Datatilsynets vurdering settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å begå lovbruddet. De verdier som i denne sak er blitt krenket, vil vanskelig la seg måle økonomisk. Likeledes vil de opplysningene som TG urettmessig har fått tilgang til, vanskelig kunne sies å utgjøre en fast økonomisk verdi. Ved utmåling av overtredelsesgebyret er det Datatilsynet sin oppfatning at det er relevant og se hen til både allmenn- og individualpreventive hensyn. I det overtredelsesgebyret skal virke adferdspåvirkende samt motvirke at virksomheten begår nye regelbrudd. Datatilsynet må ved utmålingen av overtredelsesgebyret også se hen til tidligere lignende forhold som tilsynet har hatt til behandling. Sanksjonsformen overtredelsesgebyr er en relativ 9

10 ny beføyelse, som Datatilsynet tidligere ikke har kunnet benytte. Det er av den grunn beskjedent med lignende praksis. Ut i fra sakens omfang og karakter, jf. drøftelsen a) til h) ovenfor, vil det bli fattet et vedtak om overtredelsesgebyr på kr tohundretusenkroner -. Overtredelsesgebyret vil forfalle til betaling fire uker etter at vedtaket er fattet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Datatilsynet er kjent med Sivilombudsmannens vurderinger vedrørende overtredelsesgebyr i sak 2008/2349. Tilsynet kan imidlertid ikke se at de problemstillingene som reises kommer til anvendelse for gjeldende sak. Etter forvaltningslovens 16 skal parten varsles og gis anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes. Dersom De har kommentarer til varselet eller andre merknader i saken, ber vi om at dere sender dette til Datatilsynet senest innen 1. august Med vennlig hilsen Kim Ellertsen avdelingsdirektør Henok Tesfazghi rådgiver Vedlegg: Endelig kontrollrapport 10