Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport"

Transkript

1 Telenor Norge AS Snarøyveien FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/ /MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Datatilsynet viser til tilsynets varsel om vedtak av 18. november 2011, samt deres tilsvar til varselet av 9. desember 2011 og 13. januar Bakgrunn for vedtaket (fra kontrollrapport og varsel om vedtak) Telenor lagrer i dag brukermønster for enkeltkunder i fem måneder i et system som heter Agama. Det benyttes i hovedsak til å sjekke kvaliteten på kanalen som kunden ser på hvis det forekommer en klage til kundesenter. Feilsøkingsverktøyet Agama brukes per i dag overfor alle kundene, uten at kundene så langt har fått informasjon om dette eller muligheten for å reservere seg mot registreringen av brukermønsteret som bruken av Agama innebærer. I henhold til personopplysningslovens 11 kan den behandlingsansvarlige kun behandle personopplysninger når dette er tillatt etter personopplysningslovens 8 og 9. Telenor behandler personopplysninger om sine kunder i henhold til personopplysningslovens 8 bokstav a) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske. Dette behandlingsgrunnlaget forutsetter at medlemmene får god informasjon om hvilke opplysninger som registreres, hva formålet med registreringen er, og hvor lenge opplysningene skal lagres, jf. personopplysningslovens 19. Datatilsynet har tidligere uttalt at kunder bør ha en mulighet til å reservere seg mot registrering av brukermønster. Det vil da være opp til kunden selv å vurdere om vedkommende ønsker muligheter for kvalitetsmessig vurdering mot at husstandens brukermønster registreres for feilsøking. Registrering av brukermønster over lengre tid er ikke en forutsetning for å levere en IP-TV tjeneste, men i følge virksomheten en forutsetning for å gi en bedre service/brukerstøtte på et allerede eksisterende produkt. Den registrerte bør derfor ha et klart valg om en slik registrering er ønskelig, og det skal derfor finnes alternativer som ikke krever registrering av brukermønster. Datatilsynet er i utgangspunktet skeptisk til at en avtale inneholder vilkår som gjør at kunden vil bli detaljregistrert for å kunne motta en tjeneste, dersom den registrerte ikke har klare alternativer til en slik avtale. Telenor er i henhold til personopplysningslovens 11, jf. 8 bokstav a), jf 19 forpliktet til å informere sine kunder om registreringen av deres brukermønster i Agama, samt hvor lenge Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO Hjemmeside:

2 opplysningene lagres og hva de brukes til for å oppfylle vilkåret til rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger. Manglende avklaring av rettslig grunnlag for lagring av brukermønster for kunder av IP-TV tjenesten anses å være i strid med ovennevnte bestemmelser. Det forutsettes også at kunden får et reelt valg om slik registrering, da registreringen ikke er nødvendig for å levere nevnte tjeneste. Datatilsynet er ikke enig med Telenors vurdering om at virksomheten ikke registrerer og lagrer brukermønster fordi informasjon om kvalitet på signalet og hvilken kanal en kunde så på ikke blir sammenstilt med hvilket program som gikk på kanalen. Da dette er informasjon som er relativt lett å sammenstille, mener Datatilsynet at begrepet brukermønster likevel er dekkende. Om ekomlovgivningen som rettslig grunnlag for lagring av brukermønster Slik Datatilsynet forstår Telenors siste tilsvar, mener virksomheten at det foreligger et rettslig grunnlag for bruk av Agama overfor alle IP-TV kunder, uten at kundene har muligheten til å reservere seg mot dette i henhold til ekomlovgivningen. Datatilsynet har innhentet en uttalelse fra Post- og Teletilsynet vedrørende fortolkningen av ekomlovgivningen med hensyn til dette. Av Post- og Teletilsynets brev fremgår det at tilsynet ikke er enig med Telenors fortolkning av ekomlogvivningen, og at ekomlovgivningen ikke gir hjemmel for slik lagring av brukerhistorikk som Telenor foretar. Post- og Teletilsynet skriver følgende: Post- og teletilsynet (PT) vil innledningsvis understreke at det bare er selve overføringstjenesten, dvs. fremføring og dirigering av elektromagnetiske signaler i et elektronisk nett, som omfattes av ekomloven. I sitt brev viser Telenor til at ekomloven 2-2 indirekte stiller krav til kvaliteten på overføringstjenesten. PT er ikke enig i at bestemmelsen inneholder kvalitetskrav. Ekomloven 2-2 stiller kun krav om at tilbydere skal kunne iverksette tiltak for å måle og informere om kvaliteten på tjenesten de leverer. Bestemmelsen henger nær sammen med ekomloven 2-4 som pålegger tilbydere å informere sluttbruker om leveringsvilkår og ekomforskriften 1-8 som sier at avtalevilkårene blant annet skal inneholde relevante opplysninger om nett og tjeneste, kvalitetsparametre, vedlikeholdsvilkår (nr. 2) og kompensasjons- og refusjonsordninger ved kvalitetsavvik eller ved manglende levering (nr. 5). Ekommyndigheten stiller altså ikke etter 2-2 krav til kvaliteten på framføringen av signalene, men stiller krav om at det framgår av den privatrettslige avtalen mellom en tilbyder og en sluttbruker, hvilken kvalitet kunden kan forvente. Ekommyndigheten kan etter ekomloven 2-3 stille krav til elektroniske kommunikasjonsnett og - tjenester for å sikre kvalitet. Det er for IPTV-tjenester ikke gitt særlige kvalitetskrav. Å pålegge kvalitetskrav som forutsetter at tilbyder lagrer data på sluttbrukenivå for å sikre kvalitet på leveransen, vil ikke være aktuelt. 2

3 Etter PTs syn er det derfor ikke riktig at ekommyndigheten stiller slike krav til kvaliteten på IPTVtjenester, at det er behov for å lagre kvalitetshistorikk knyttet til hver enkelt TV-boks. Som hovedregel skal trafikkdata slettes eller anonymiseres så snart de ikke lenger er nødvendige for kommunikasjons- eller faktureringsformål, jf. ekomloven 2-7 annet ledd. PT kan ikke se at det vil være nødvendig å lagre informasjon om hvilken kanal den enkelte sluttbruker har benyttet samt kvalitetshistorikken for den enkelte sluttbruker i tre måneder, for å oppfylle disse formålene. PT erkjenner at AGAMA gir Telenor et verktøy for å sikre at kvaliteten på tjenesten til enhver tid er god. For å avdekke kvalitetsproblemer i bestemte områder, vil det etter PTs vurdering på grunnlag av de opplysninger Telenor gir i sitt brev til Datatilsynet, ikke være nødvendig å lagre kvalitetshistorikk for den enkelte sluttbruker. For å sikre seg kvalitetshistorikk i et bestemt område over tid, kan Telenor for eksempel lagre de aktuelle data i anonymisert form. PT ser at AGAMA også i forbindelse med behandling av klager fra kunder, kan være et verktøy som forenkler klagebehandlingen. Ved eventuelle klager vil imidlertid vedvarende problemer kunne avdekkes ved for eksempel målinger hos den aktuelle kunden som opplever problemene. På bakgrunn av dette kan ikke Datatilsynet se at Telenor har et rettslig grunnlag for lagring av brukerhistorikk uten at kundene har anledning til å reservere seg mot dette. Avsluttende vurderinger På bakgrunn av dette legger Datatilsynet til grunn at Telenor er forpliktet til å gi kunder en mulighet ved avtaleinngåelsen å velge om de ønsker at deres brukermønster skal registreres i Agama. Også eksisterende kunder må gis dette valget. Det vil da være opp til kunden selv å vurdere om vedkommende ønsker at husstandens brukermønster registreres for feilsøking, eller om kunden aksepterer et produkt uten muligheter for feilsøking, men slipper å få brukermønsteret registrert og lagret i 3 måneder. Dette vil være i tråd med personopplysningslovens 11, jf. 8 med hensyn til rettslig grunnlag for registreringen av brukermønster. Det vises i denne sammenheng til at Datatilsynet også har hatt samme praksis overfor andre aktører innenfor IP-TV. Datatilsynet finner det ikke nødvendig å gå inn i Telenors anførsler i tilsvaret av 13. januar 2012 vedrørende Teknisk redegjørelse og Sikkerhetsaspektet, da disse to delene av tilsvaret forutsetter at Telenor har et rettslig grunnlag for lagring av brukerhistorikk uten samtykke fra og reservasjonsadgang for kundene. Vedtak: Med hjemmel i personopplysningslovens 46 fatter Datatilsynet herved følgende vedtak: 1. Registrering av brukermønster til kunder av IP-TV skal bringes til opphør. Dette med mindre kunder gis en mulighet ved avtaleinngåelsen til å velge om de ønsker at deres brukermønster skal registreres i Agama, jf. personopplysningslovens 11, jf. 8 bokstav a). Også eksisterende kunder må få dette valget. For nærmere informasjon, se den foreløpige kontrollrapportens punkt

4 Dette vedtak kan påklages til Personvernnemnda i medhold av forvaltningslovens kapittel IV, jf. personopplysningslovens 44 jf. 42, 4. ledd. Eventuell klage må sendes til Datatilsynet senest tre uker etter mottaket av dette brev. Med vennlig hilsen Cecilie L. B. Rønnevik seniorrådgiver Maria Bakke rådgiver Kopi: Telenor ASA - Personvernombudet, 1331 FORNEBU Vedlegg: Endelig kontrollrapport Brev fra Post- og Teletilsynet, dokument 11/

5 Saksnummer: 11/00339 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Telenor Sted: Oslo Utarbeidet av: Frank U. Eriksen Maria Bakke 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Telenor ASA (Heretter virksomheten). Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med IP-TV. Kontrollen fant sted ved virksomhetens faste forretningsadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets atilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Rolv-Erik Spilling CTO Telenor Norway - Dag Kristoffersen Produktsjef IPTV - Leif-Henrik Rønnevig Advokat - Anita Flohr Calussen Personvernombud - Kjetil Rognsvåg Group Privacy Officer 2.2 Fra Datatilsynet: - Maria Bakke - Rådgiver - Frank Ulfsby Eriksen - Senioringeniør 3 Generelt Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. De tilbyr bredbånd, telefoni, mobil og kabel-tv til privat og bedriftskunder. Under bredbånd tilbys også en tjeneste for IP-TV. Den forutsetter en såkalt set-top top boks som kunden har hjemme i egen stue. Denne tjenesten overfører enkeltvis kanaler fra et sentralt system hos Telenor ut til kunden avhengig av hva vedkommende vil ses på. I all hovedsak tilbys IP-TV over fibertilknytning, da kravet til båndbredde er høyt for å oppnå tilfredsstillende kvalitet i overføringen. Det tilbys også mulighet for å leie film gjennom et tilgjengelig bibliotek i løsningen. 1 av 5

6 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Virksomheten samler inn opplysninger om kunder for å levere tv-abonnement og filmleie gjennom internett. I tillegg registreres informasjon om filmleie og kanalpakker som kunden har bestilt eller benyttet seg av. Informasjonen lagres av faktureringsformål, og en stor andel av abonnentene har kvartalsvis fakturering. Informasjon om filmleie, bruksmønster og bruk av tjenester ut over kanalpakker samt avbestilte kanalpakker blir lagret i 5 måneder. Kunder har anledning til å slette sitt eget brukermønster på sin egen kundeportal (boks), men dette innebærer ikke sletting av brukermønsteret eller andre opplysninger fra Telenors egne registre, dette gjøres ikke kunden oppmerksom på. Dersom en kunde tar kontakt med Telenor og ber om å få opplysninger om sitt bruk av IP-TV produktet slettet, er det uklart om vedkommende får beskjed om at opplysningene kun slettes etter 5 måneder. 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Generelle krav til behandling av personopplysninger Grunnkrav til behandling av personopplysninger Det oppstilles en rekke grunnkrav til behandling av personopplysninger i personopplysningslovens 11. Personopplysninger skal kun behandles dersom det foreligger et behandlingsgrunnlag for dette i henhold til personopplysningslovens 8 og 9. Den behandlingsansvarlige skal også sørge for at personopplysningene som behandles bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, jf. personopplysningslovens 11 bokstav b). Videre stilles det i personopplysningslovens 11 bokstav e) et krav om at opplysningene som behandles er korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. 28. Opplysningene skal slettes med mindre de deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning. Ved opphør av for eksempel et kundeforhold skal opplysningene slettes med mindre det foreligger utestående krav eller lagring er regulert i annen lovgivning Behandlingsgrunnlag Etter personopplysningslovens 8 kreves et behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger. Behandlingen kan baseres på et samtykke fra den registrerte, lovhjemmel, eller at behandlingen fremstår som nødvendig holdt opp mot nærmere angitte formål, jf. bokstav a-f. Virksomhetens behandlingsgrunnlag for egne aktiviteter ovenfor abonnenten vil være behandling nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, jf. personopplysningslovens 8 bokstav a. For å behandle personopplysninger utover det som anses for å være nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte, må en eventuell behandling av personopplysninger baseres på et samtykke fra den registrerte. 2 av 5

7 5.1.3 Behandlingsgrunnlag for registrering av brukermønster Telenor lagrer i dag brukermønster for enkeltkunder i fem måneder i et system som heter Agama. Det benyttes i hovedsak til å sjekke kvaliteten på kanalen som kunden ser på hvis det forekommer en klage til kundesenter. Feilsøkingsverktøyet Agama brukes per i dag overfor alle kundene, uten at kundene så langt har fått informasjon om dette eller muligheten for å reservere seg mot registreringen av brukermønsteret som bruken av Agama innebærer. I henhold til personopplysningslovens 11 kan den behandlingsansvarlige kun behandle personopplysninger når dette er tillatt etter personopplysningslovens 8 og 9. Telenor behandler personopplysninger om sine kunder i henhold til personopplysningslovens 8 bokstav a) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske. Dette behandlingsgrunnlaget forutsetter at medlemmene får god informasjon om hvilke opplysninger som registreres, hva formålet med registreringen er, og hvor lenge opplysningene skal lagres, jf. personopplysningslovens 19. Datatilsynet har tidligere uttalt at kunder bør ha en mulighet til å reservere seg mot registrering av brukermønster. Det vil da være opp til kunden selv å vurdere om vedkommende ønsker muligheter for kvalitetsmessig vurdering mot at husstandens brukermønster registreres for feilsøking. Registrering av brukermønster over lengre tid er ikke en forutsetning for å levere en IP-TV tjeneste, men i følge virksomheten en forutsetning for å gi en bedre service/brukerstøtte på et allerede eksisterende produkt. Den registrerte bør derfor ha et klart valg om en slik registrering er ønskelig, og det skal derfor finnes alternativer som ikke krever registrering av brukermønster. Datatilsynet er i utgangspunktet skeptisk til at en avtale inneholder vilkår som gjør at man vil bli detaljovervåket for å kunne motta en tjeneste, dersom den registrerte ikke har klare alternativer til en slik avtale. Telenor er i henhold til personopplysningslovens 11, jf. 8 bokstav a), jf 19 forpliktet til å informere sine kunder om registreringen av deres brukermønster i Agama, samt hvor lenge opplysningene lagres og hva de brukes til for å oppfylle vilkåret til rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger. Manglende avklaring av rettslig grunnlag for lagring av brukermønster for kunder av IP-TV tjenesten anses å være i strid med ovennevnte bestemmelser. Det forutsettes også at kunden får et reelt valg om slik registrering, da registreringen ikke er nødvendig for å levere nevnte tjeneste. 5.2 Generelt om sletting og anonymisering I henhold til personopplysningsloven 28 skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis opplysningene ikke deretter skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, skal de slettes. Dersom opplysningene anonymiseres, oppfyller dette også vilkåret i personopplysningsloven 28, da opplysningene ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner og derfor ikke lenger er personopplysninger. Sletting eller anonymisering av opplysninger må skje i alle ledd hvor opplysninger lagres for å oppfylle vilkåret i lovens av 5

8 5.2.1 Sletting og anonymisering av brukermønster I dette avsnittet vises det til den generelle beskrivelsen av registreringen av brukermønster i Agama i avsnitt Tilsynet har i lignende sak lagt seg på en lagringstid på maksimalt tre måneder, og om kunden ønsker det, skal det foreligge en reservasjonsløsning slik at brukermønster ikke lagres. Kunden vil da ikke få den kundeservicen som kan være forventet ved en feilsituasjon, men vil kunne ta et aktivt valg. Dette må ses i sammenheng med punkt 5.3 om informasjonsplikt. Manglende rutine for sletting eller anonymisering av brukermønster anses å være i strid med personopplysningslovens 28, jf 14 om internkontroll Sletting og anonymisering i sikkerhetskopieringsløsningen Under kontrollen fremkom det at det var uklart hvor lenge kundeopplysninger ble lagret i sikkerhetskopieringsløsningen. Datatilsynet legger til grunn at personopplysninger ligger lagret på sikkerhetskopier i en uavklart periode. På bakgrunn av dette legger Datatilsynet til grunn at virksomheten må utarbeide rutiner for å bringe sikkerhetskopieringssystemet i samsvar med personopplysningslovens Sletting og anonymisering av oppsagte TV-kanalpakker Virksomheten lagrer oppsagte Tv-kanalpakker i 5 måneder. Da en lignende problemstilling som gjaldt Telenors lagring av kundeopplysninger ble behandlet i Personvernnemnda (PVN ), kom nemnda frem til at Telenor kunne ha et grunngitt behov for lagring av kundedata om oppsagte abonnement i inntil 2 år. Datatilsynet legger til grunn at Telenor vil foreta en konkret vurdering av eget behov for lagringstid for oppsagte kanalpakker, men slik at lagringstiden ikke overstiger 2 år slik dette er skissert i Personvernnemndas avgjørelse nevnt ovenfor. 5.3 Samtykke til behandling av personopplysninger utover avtalen med kundene samt informasjonsplikt I henhold til personopplysningsloven 18, jf. 19 er behandlingsansvarlig forpliktet til å informere abonnentene om hvordan deres personopplysninger blir behandlet og legge til rette for abonnentens innsynsrett i egne personopplysninger. Som nevnt ovenfor i punkt lagres abonnentenes brukermønster i 5 måneder for det formål å sjekke kvaliteten på produktet kunden får og gi kundestøtte i ettertid. Lagring og behandling av personopplysningene som beskrevet ovenfor i punkt er ikke beskrevet i avtalen med kundene. På bakgrunn av det som kom frem under tilsynet, jf. punkt 4, er det også uklart i hvor stor grad kundene har fått informasjon om at opplysninger om filmleie, avbestilte kanalpakker og bruk av tjenester ut over kanalpakkene lagres i 5 måneder. Dette gjelder spesielt dersom kunden forsøker å slette slike opplysninger fra sin egen kundeportal, eller ringer inn til 4 av 5

9 kundeservice. Datatilsynet legger til grunn, i henhold til personopplysningslovens 19, at kunder har krav på informasjon om lagringstid av opplysninger i forbindelse med bruk av IP- TV, og spesielt informasjon om at sletting på egen kundeportal eller kontakt med kundeservice ikke medfører at opplysningene slettes før 5 måneder er gått. Datatilsynet anser manglende informasjon til kunden, som beskrevet ovenfor, for å være i strid med personopplysningslovens 18, jf av 5

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer