NOU Norges offentlige utredninger 2005:1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2005:1"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2005:1 God forskning - bedre helse Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humànt biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven) Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. juni Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember Statens foryaltnìngstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2005

2 Innhold Del I Satnmendrag, oppnevning og mandat 11 1 God forskning - bedre helse (Sammendrag) Bakgrunn Mandatet Dagens situasjon Fremme, forbedre og forenkle "Énlov" "Én postkasse" Oppsummering 16 2 Utvalgets oppnevning, mandat, formai og arbeidsmàte Oppnevning og sammensetning Mandat Utvalgets màlsetting - presisering av mandatet Utvalgets arbeidsmàte Oversikt over utredningen 19 Del II Medisinsk og helsefaglig forskning 21 3 Hva kjennetegner god forskning? God forskning - god helse Kjennetegn ved forskningen Kreativ og systematisk Uavhengig, aerlig og fullstendig Publisering og formidling Hovedkrav til forskningen Kvalitet Originalitet Relevans 25 4 Hva er medisinsk og helsefaglig forskning? Hovedinndeling av medisinsk og helsefaglig forskning Valg av begreper Grunnforskning, klinisk forskning og epidemiologisk forskning Grunnforskning Klinisk forskning Epidemiologisk forskning Oppdragsforskning versus den "Me" forskningen Forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger Intervensjonsstudier Forskning pà humant biologisk materiale Helseopplysninger 31 5 Begrepet medisinsk og helsefaglig forskning Definisjonen av medisinsk og helsefaglig forskning? Eksisterende definisjoner Utvalgets definisjon Avgrensing av forskning mot andre virksomheter Forskning og ordinaer klinisk virksomhet Forskning versus utprevende behandling Forskning, kvalitetsforbedring og metodeutvikling Forskning versus markedsfaring Medisinsk og helsefaglig forskning i Norge Organisering Hvor foregàr forskningen? Yrkesbakgrunn Forskerutdanningen Arbeidsforhold Disposisjons- og eiendomsrett Norge iverden Ressurser Vitenskapelig produksjon Ekstern evaluering Forskning i endring - fremtidige utfordringer Profesjonalisering Teknologiskutvikling Internasjonalisering 39 7 Reguleringsbehovet Samfunnets behov for forskning Deltakernes behov for beskyttelse Deltakernes motivasjon Informasjonsbehovet Forskernes behov for beskyttelse Noen etiske aspekter ved medisinsk og helsefaglig forskning Prioriteringer Hvorfor regulere medisinsk og helsefaglig forskning? 43

3 Del III Gjeldende reguleringer 45 8 Reguleringer Begrepsbruk Etiske normer, rettsnormer og profesjonsnormer Forholdet mellom atferdsregler, organisatoriske regler og saksbehandlingsregler Nasjonale, internasjonale og andre lands reguleringer 48 9 Utviklingstrekk Innledning Nasjonal utvikling Internasjonal utvikling kende rettslig regulering Oversikt over gjeldende reguleringer Et fragmentert regelverk Lover og forskrifter av saerlig interesse Generelt Transplantasjonsloven Legemiddelloven med forskrift om klinisk utproving av legemidler Menneskerettsloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Personopplysningsloven Helseregisterloven Biobankloven Bioteknologiloven Profesjonsnonner, ikke-rettslige veiledninger m.m Helsinki-deklarasjonen Vancouver-konvensjonen CIOMS Internasjonale etiske retningslinjer for biomedisinsk forskning som involverer mennesker Etiske regler for leger Retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasoytisk industri Tannleger Psykologer Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden Forskningsetisk sjekkliste Inkludering av kvinner Oppdragsforskning Menneskerettighetene Oversikt Menneskerettsloven Kravet om samtykke i artikkel 7 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter Retten til privatliv i Den europeiske menneskerettighets-konvensjon artikkel 8 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel Europaràdets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oviedo-konvensjonen) UNESCOs erklaering om menneskets arveanlegg og menneskerettigheter Alminnelig forvaltningsrett Oversikt Forvaltningsorganer og grunnleggende krav til forvaltningsvirksomhet Forvaltningsvirksomhet og legalitetsprinsippet Forvaltningsloven og offentlighetsloven Forvaltningslovens anvendelse Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt Forvaltningens veiledningsplikt Offentlighetsloven Helserett Oversikt Respekt for og beskyttelse av menneskeverdet Kravet om forsvarlighet Kravet om samtykke Innledning Krav om samtykke og unntak fra dette i norsk lovgivning Sasrlige unntak fra samtykkekravet i smittevernloven Samtykkekrav i Oviedokonvensjonen, tilleggsprotokoll for biomedisinsk forskning og internasjonale profesjonsnormer Om samtykke i kliniske nodsituasjoner Om beskyttelse av personer som ikke har samtykkekompetanse Taushetsplikt Personvern- og personopplysningsrett Oversikt 81

4 14.2 Personverninteresser Helseregisterloven Saklig virkeomràde mv Helseopplysningsbegrepet Rettslig grunnlag for à behandle helseopplysninger Angivelse av formai for databehandling av helseopplysninger Informasjonssikkerhet, opplysningskvalitet og internkontroll Sammenstilling og utlevering av helseopplysninger Retting og sletting av helseopplysninger Innsyn og informasjon Konsesjons- og meldeplikt Sa-Tregulering av visse helseregistre Avsluttende bemerkninger Andsretten m.m Innledning Patentloven Àndsverksloven Arbeidstakeroppfinnelsesloven og kommersialisering av forskningsresultater Erstatningsrett Alminnelig erstatningsrett Pasientskadeloven Produktansvarsloven Ansvarsforsikring Strafferett Veiledning, forhàndsvurdering og tilsyn Innledning Offentlige myndighetsorganer Helse- og omsorgsdepartementet Sosial-og helsedirektoratet Statens legemiddelverk DataUlsynet Statens helsetilsyn Domstolskontroll Ràdet for taushetsplikt og forskning Bioteknologinemnda Personvernnemnda Myndighetsnai're organer De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) Uredelighetsutvalg Frie aktorer Personvernombud for forskning - s&'rlig om Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Forskningsutvalg og andre frie aktorer Reguleringen i Danmark og Sverige Innledning Oversikt over likhetstrekk mellom Norge, Sverige og Danmark Danmark Lovregulering av medisinsk og helsefaglig forskning S&'rlig om komitésystemet Sverze Lovregulering av medisinsk og helsefaglig forskning Saerlig om komitésystemet Oppsummering - utvalgets vurdering av gjeldende reguleringer Innledning Vurdering av KJeklende atferdsreguleringer Vurdering ;iv kontroll- og tilsynssystemet Generelt Forhàndskontroll Lopende tilsyn o«kontroll Etterhàndskontroll Konklusjon 121 Del IV Mài, midler og alminneligc prinsipper Mài: Fremine god og etisk forsvarlig forskning Innledning Verdisyn Utvalgets màlselting Interesscavveininnen Generelt Forskningsdeltakeres interesser Samfunnets interesser Forskningens interesser Forskernes interesser Kommersielle interesser Interesseaweiningen - behov for reguleringer Alminnelige prinsipper Generelt Menneskeverdprinsippct Selvbestemmelsesprinsippet Metodeprinsippet 132

5 22.5 Risiko-nytteprinsippet Forskningsfrihetsprinsippet Forsvarlighets- og ansvarsprinsippet Faglighetsprinsippet Fellesskapsprinsippet Àpenhetsprinsippet Forhàndsgodkjenningsprinsippet Hvordan sikre en hensiktsmessig regulering? Innledning Allmenne sporsmàl vedrerende regulering Regulering som virkemidler/ styringsverktey Hvem disponerer virkemidlene? Sparsmàlet om reguleringsintensitet Regulering av formelle og/eller materielle forhold Utvalgets strategi Regelverket ma saneres Myndighetsstrukturen ma forenkles Teknologiske og pedagogiske virkemidler 137 DelV Utvalgets vurderinger Innledende bestemmelser Innledning Formàletmedloven Generelt Utvalgets vurdering Hva loven gjelder for (saklig virkeomràde) Generelt Mennesker Humant biologisk materiale Helseopplysninger Hvor loven gjelder Organiseringen av medisinsk og helsefaglig forskning Problemstilling Gjeldende rett Forsvarlighetskrav Organisatoriske krav Faglige krav til forskerne Forskningsprotokoll Utvalgets vurderinger Lovfesting av forsvarlighetskravet Hovedkrav til organisering av forskning Forskningsansvarlig Ansvarlig prosjektleder Forskningsprotokoll Saerlig om eiendomsrett og disposisjonsrett Rettsgrunnlag, forhàndsgodkjenning og meldeplikt Problemstilling Krav om rettsgrunnlag og forhàndsgodkjenning Selvbestemmelsesrett og samtykke Innledning Samtykkekravets generelle begrunnelse Ulike typer forskning og samtykkekravets begrunnelse Forhold av saerlig betydning for et samtykkes gyldighet og kvalitet Oppsummering og vurdering av samtykkereglene Eksempler Gjenbruk av data i registerforskning: narkotikadadsfall blant spr0ytenarkomane Eksponeringsrelatert forekomst av kreft og lungesykdommer blant ansatte i norsk silisiumkarbidindustri Utvalgets anbefalinger Noen hovedsynspunkter Adgang til à bruke et bredt samtykke Skjerpet informasjonsplikt ved bredt samtykke Fornyelse av samtykke ved endret eller nybruk Retten til a trekkesitt samtykke tilbake Samtykkekompetanse Unntak fra kravet om samtykke Unntak fra krav om samtykke for humant biologisk materiale og helseopplysninger innsamlet av helsetjenesten Forskning i kliniske nodsituasjoner Forskning som involverer mennesker Generelt Utfordringer Menneskeverdprinsippet Metodeprinsippet 177

6 28.5 Risiko-nytteprinsippet Stansing av prosjektet Forskning kombinert med sykdomsbehandling Proving mot etablert praksis Meldeplikt ved uonskede medisinsk hendelser Informasjonsplikt til deltaker ved skader og lignende Kommersiell utnyttelse Problemstilling Dagens situasjon Utvalgets vurderinger Saerlig om ikke-diskriminering og kjenns- og aldersperspektivet Forskning som involverer humant biologisk materiale - forskningsbiobanker Innledning Gjeldende rett - biobankloven Innarbeiding av biobankloven i dennelov Forskning som involverer helseopplysninger Forholdet til annen lovgivning om personopplysninger Plassering av regler om behandling av helseopplysninger i lovforslaget Om forholdet mellom bruk av helseopplysninger og bruk av humant biologisk materiale Àpenhet og innsyn i forskningen Innledning Àpenhet og formidling av forskningsresultater Dagens situasjon Utvalgets vurderinger Utvalgets anbefaling Deltakernes rett til innsyn Allmennhetens rett til innsyn Utvalgets vurderinger Utvalgets vurderinger Offentlig fortegnelse over forskningsprosjekter og forskningsbiobanker Utsatt offentlighet Veiledning, forhàndsgodkjenning og tilsyn Innledning Dagens situasjon Utvalgets vurderinger Sanksjoner med mer Innledning Erstatning Innledning Uaktsomhetsansvaret Objektivt ansvar? Forholdet til pasientskadeloven Produktansvarsloven og legemiddelansvaret Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd Pàlegg om à stanse et forskningsprosjekt Straff Forholdet til andre lover Generelt Forholdet til internasjonale rettsregler Forholdet til biobankloven Forholdet til pasientskadeloven, produktansvarsloven og erstatningsretten Forholdet til legemiddeloven Forholdet til personopplysningsloven og helseregisterloven Forholdet til bioteknologiloven Konsekvensutredning Sammendrag Lovforslaget (atferdsreglene) Myndighetsstrukturen Informasjon, opplaering og debatt Del VI Lov om medisinsk og helsefaglig forskning med kommentarer Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 223 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 223 Kapittel 2 Krav til organiseringen av forskning 223 Kapittel 3 Rettslig grunnlag, forhàndsgodkjenning og meldeplikt 224 Kapittel 4 Selvbestemmelsesrett og samtykke 225 Kapittel 5 Forskning som involverer mennesker 227

7 Kapittel 6 Forskning som involverer humant biologisk materiale, forskningsbiobanker 228 Kapittel 7 Forskning som involverer helseopplysninger 228 Kapittel 8 Àpenhet og innsyn i forskningen. 229 Kapittel 9 Veiledning, forhàndsgodkjenning ogtilsyn 230 Kapittel 10 Sanksjoner mm 231 Kapittel 11 Endringer i andre lover - overgangsbestemmelser Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Innledning Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Alternative forslag og saeruttalelser 247 Iitteraturliste 252

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene er tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd: NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Kunnskapsdepartementet Forskningsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.3.2011 Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Bakgrunnen for dette innspillet er Bioteknologinemndas

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer.

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer. Disclaimer Husordensregler Karl Heinrik Melle Ikke jurist men en lovinteressert psykiater som er uenig med sentrale helsemyndigheters fortolkning av menneskerettigheter Konsekvensen av sentrale helsemyndigheters

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK

BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK BEDRE FORVALTNINGSPRAKSIS FOR BRUK OG BESTILLING AV TOLK Forslag til tiltak fra tverretatlig arbeidsgruppe TEGNING: ØRJAN JENSEN Rapport sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer