Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/ Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi"

Transkript

1 Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/ Økonomi Møtedato: Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 1 (hele 1.000) VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 04/2012 til orientering. 2. Styret ber Helgelandssykehuset HF sørge for at arbeidet med tiltak intensiveres slik at ytterligere resultatforverring unngås. Per Martin Knutsen Administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell. Vedlegg: Resultatrapport per 04/2012. STYREDOKUMENT Side 5 av 68

2 Oppsummering Resultatutvikling Resultatrapport april 2012 Helgelandssykehuset HF Resultatkravet i 2012 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet per 04/2012 viser et underskudd på 12,6 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det en forverring da det var et akkumulert underskudd på 3,2 mill.kr. Overskuddet i psykiatrien var pr. 04/2011 på 5,0 mill.kr. og er nå redusert til 0,4 mill.kr i 04/2012. Budsjettavviket per 04/2012 viser et akkumulert negativt avvik med 14,3 mill. kr. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng Styringsindikator økonomistyring Resultatkrav ( ) Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per * 900 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Resultatvurdering Inntektsavviket er positivt denne mnd og hittil i år. Positivt avvik på ISF-inntekter mens andre driftsinntekter har negativt avvik. Aktiviteten på poliklinikk og heldøgn er høy og for april på nivå med i fjor, men lavere enn mars pga redusert aktivitet pga. påsken. Kostnadsavviket er negativt på varekostnader som medisiner og kostbare legemidler. I tillegg er det overforbruk på innleie, overtid og ekstrahjelp og andre driftskostnader. Overforbruket er i hovedsak i somatikken pga. høy aktivitet og der de ikke har greid å redusere kostnadene i forbindelse med redusert ramme pga. samhandlingsreformen og endring av intern budsjettfordeling. I tillegg har psykiatrien ansatt en del personell i tidligere vakante stillinger. Prognosen opprettholdes til -20,0 mill.kr. til tross for det dårlige resultatet pr april. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. Resultatet for april og hittil i år er negativt. Underskuddet skyldes i hovedsak somatikken som ikke har greid å redusere kostnadene ihht. tildelt budsjett. Psykiatrien har ikke stort overskudd som ved tidligere år pga ansettelser i tidligere vakante stillinger. I tillegg er det overforbruk på ambulanse, pasienttransport og kostbare legemidler i forhold til samme periode i fjor. STYREDOKUMENT Side 6 av 68

3 Økonomi Resultat for april måned viser et underskudd på 4,0 mill.kr, noe som gir et negativt resultat hittil i år på 12,6 mill.kr. Dette gir et negativt budsjettavvik hittil i år på 14,3 mill.kr. Mars April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 93,8 94,5 94,5 0,0 0 % 362,8 362,8 0,0 0 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 20,5 10,8 15,3-4,5-29 % 68,3 66,6 1,8 3 % ISF kommunal medfinansiering 4,5 12,2 5,8 6,4 109 % 27,7 25,6 2,1 8 % Samlet ordinær ISF-inntekt 25,1 23,0 21,1 1,9 9 % 96,1 92,2 3,9 4 % ISF av legemidler utenfor sykehus 2,1 1,4 0,8 0,6 85 % 6,3 3,0 3,3 111 % Gjestepasientinntekter 0,3 0,4 0,3 0,0 10 % 0,9 0,8 0,1 12 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 3,5 2,5 2,7-0,3-10 % 11,2 11,7-0,6-5 % Utskrivningsklare pasienter 0,7 0,2 1,1-1,0-85 % 2,5 4,5-1,9-43 % Inntekter "raskere tilbake" 0,8 0,4 0,7-0,2-36 % 2,9 2,7 0,2 7 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,2 0,1 0,1 103 % 0,4 0,4 0,0 10 % Andre driftsinntekter 6,6 5,4 6,8-1,5-22 % 23,3 28,0-4,7-17 % Sum driftsinntekter 132,9 127,8 128,1-0,3 0 % 506,3 506,0 0,3 0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 8,8 8,6 8,6 0,0 0 % 34,8 34,4 0,4 1 % Kjøp av private helsetjenester 4,9 4,5 4,7-0,2-4 % 18,7 18,8-0,1-1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 13,9 11,0 10,0 1,0 10 % 47,6 40,0 7,6 19 % Innleid arbeidskraft 1,0 1,0 0,4 0,6 131 % 2,6 1,5 1,1 71 % Lønn til fast ansatte 56,0 59,3 60,7-1,3-2 % 229,4 234,4-5,0-2 % Vikarer 2,6 2,6 2,0 0,6 32 % 9,8 7,1 2,7 38 % Overtid og ekstrahjelp 2,9 2,7 1,9 0,8 43 % 9,9 6,7 3,2 47 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,2 12,2 12,2 0,0 0 % 48,9 48,9 0,0 0 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,3-3,5-2,4-1,1 47 % -12,3-9,5-2,8 30 % Annen lønnskostnad 5,1 4,8 5,4-0,6-12 % 19,0 21,5-2,5-12 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 64,2 66,9 68,0-1,1-2 % 258,4 261,7-3,3-1 % Avskrivninger 5,6 5,7 4,2 1,4 34 % 22,6 16,9 5,7 34 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % Andre driftskostnader 23,8 22,7 19,5 3,2 16 % 87,5 82,0 5,4 7 % Sum driftskostnader 133,5 131,6 127,3 4,3 3 % 518,5 502,9 15,6 3 % Driftsresultat -0,6-3,9 0,8-4,6-592 % -12,1 3,1-15,3-487 % Finansinntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 76 % 0,3 0,2 0,1 38 % Finanskostnader 0,1 0,2 0,4-0,2-48 % 0,8 1,7-0,9-55 % Finansresultat -0,1-0,1-0,4 0,2-65 % -0,5-1,5 1,0-67 % Ordinært resultat -0,6-4,0 0,4-4, % -12,6 1,7-14,3-857 % De kostnadsartene som har størst avvik er varekostnader, vikarer, overtid og innleie og andre driftskostnader. I tillegg er det et budsjett avvik på avskrivninger, som skyldes budsjett tilpassningsproblem er lagt hit. Underskuddet pr. april er i hovedsak på de somatiske sykehusenhetene med totalt 8,4 mill.kr, men har forverret seg også på psykiatri og fellesområdet. Overskuddet som psykiatrien hadde i 2011 på 5,0 mill.kr. er blitt redusert med 4,6 mill.kr. til 0,4 mill.kr. noe som gir en stor effekt på resultatet på HF et. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 1 (hele 1.000) Aktiviteten på somatikken har vært ganske høy, spesielt på øyeblikkelig hjelp. Dette har generert høye varekostnader og en del overtid. Hittil i år har sengeavdelingene hatt høyt belegg og en del overbelegg, i tillegg til at arbeid med dokumentasjon på utskrivningsklare pasienter gjennom samhandlingsreformen vært tidskrevende, som har ført til ekstra innleie og overtid. Inntektene ved utskrivningsklare pasienter har det vært mye diskusjon rundt og er usikre. For april måned har antall utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert. STYREDOKUMENT Side 7 av 68

4 Prosjektet økt ortopedi fra i fjor er blitt videreført inntil endelig beslutning om prosjektmidler er tatt, noe som genererer mer kostnader enn den ekstra inntekten dette gir. I tillegg har det vært en del byggevirksomhet og oppussing, noe som fører til ekstra kostnader på enkelte områder. For psykiatrien er resultatet blitt redusert fra et stort overskudd i fjor til rundt balanse i år. Enkelte områder i psykiatrien har overforbruk, mens andre områder, som har vakante stillinger har underforbruk. Fellesområdet har økt underskuddet fra i fjor med 4,5 mill.kr. og med 0,5 mill.kr fra forrige måned. Dette skyldes i hovedsak økte pasientreise kostnader, ambulanse og kostbare legemidler. For kostbare legemidler er det en økning 27 % på inntektene fra i fjor, som vil generere tilsvarende økte kostnader på legemidler. Det er knyttet kostnader til enkelt pasient, som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill.kr. I tillegg er det overforbruk på fellesområdet på lab-prøver og behandlingshjelpemidler. Ambulanseområdet har i tillegg økte kostnader både fra forrige måned og forrige år, selv om underskuddet er redusert fra 2,5 mill.kr. i fjor til 2,4 mill.kr. i april i år. Redusert underskudd på ambulanse området skyldes ekstra rammetilskudd. Resultatavvik Driftsinntekter ISF- inntektene er samlet over plan i april og hittil i år. Det er positivt avvik på dag/døgn, mens det er et negativt budsjett avvik på poliklinikk. Det negative avviket på poliklinikk, skyldes at det var vanskelig å budsjettere andelen KMF mellom dag/døgn og poliklinikk. ISF- av legemidler utenfor sykehus som er kostbare legemidler er over plan. Disse er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra analysesenteret. Men her er også kostnadene over plan. Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Kjøp av offentlige og private helsetjenester er i henhold til budsjett. Varekostnadene knyttet til aktivitet har et overforbruk hittil i år med 6,5 mill.kr. som har sammenheng med høy aktivitet og stort forbruk av kostbare legemidler, der dette spesielt er knyttet til en enkeltpasient der vi har hatt høye kostnader som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill. kr. Sum lønn og innleie ekskl. pensjon Lønnsområdet har totalt sett har et positivt budsjettavvik i april og hittil i år. Lønn til fast ansatt er litt under budsjett, samtidig som vikarer, overtid og ekstrahjelp er noe over budsjett. Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Pensjonen. Det ble i mars justert for økt aktuarberegning i pensjonskostnadene som har en prognose på 146,8 mill.kr for Avskrivning. Avviket på avskrivningene skyldes budsjettilpasnings problem for 2012, som ligger som et problem under avskrivninger. Dette er et resultat av oppbudsjettering av enkelte fellesområder som har vært underfinansiert, og som dermed gir et budsjett problem i de somatiske sykehusene som har fått mindre ramme i 2012 enn i 2011 og ikke har greid å redusere kostnadene tilsvarende. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 5,4 mill.kr. Overforbruk skyldes i hovedsak overforbruk på pasienttransport kostnader, reisekostnader og vedlikehold. STYREDOKUMENT Side 8 av 68

5 Finansposter Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 0,9 mill.kr. som er en effekt av lav rente. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk inkl lab/rtg 336,2 359,7 340,2 19,6 7,0 % Psykisk helse 58,0 62,1 67,2 (5,1) 7,0 % 197 Rusomsorg 7,0 8,2 8,9 (0,7) 17,0 % 26 Prehospitale tjenester 79,7 86,6 84,7 1,9 8,6 % 259 Personal 2,0 1,9 1,9 (0,0) -9,5 % 6 Sum driftskostnader 483,0 518,5 502,9 15,6 7,3 % R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 19,6 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader. Sum Psykisk helse: Har et underforbruk med 5,1 mill kr hittil i år, men likevel en økning i forhold til i fjor basert på krav om vekst i psykisk helsevern. Dette gjelder både VOP og BUP. Sum Rusomsorg: Har et positivt avvik hittil i år med 0,7 mill.kr. og en økning på 30% i forhold til i fjor. Dette er resultat av full drift av rusenheten for Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1,9 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes pasienttransport. Sum Personal: Personal har et forbruk i henhold til funksjonsbudsjett. Prognose Prognosen opprettholdes til -20,0 mill.kr. til tross for det dårlige resultatet pr april. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. STYREDOKUMENT Side 9 av 68

6 Gjennomføring av tiltak Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Pga oppbudsjettering av Fellesområdet til mer realistiske budsjetter, har sykehusenhetene fått lavere ramme for Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende. Foreløpig har tiltakseffekten vært lav og i henhold til budsjett, som forventer større effekt etter hvert som tiltakene settes i drift. Overheng fra 2011 er på 2,45 mill.kr og tiltaksplan for 2012 er på 33,1 mill.kr. som gir en total tiltakseffekt for 2012 på 35,5 mill.kr. Tiltaksplanen er risikovektet i henhold til Helse nord sin vekting, og gir da forventet effekt på 20,7 mill.kr. for REALISERT OMSTILLING 2012 Jan Feb Mars April Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset Realisert i % av budsjett 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2012 Jan Feb Mars April 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 Sum Helgelandssykehuset i % av budsjettert omstilling 106 % 106 % 106 % 104 % PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2012 Jan Feb Mars April Sum 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset STYREDOKUMENT Side 10 av 68

7 Nye tiltak Tiltakene er under planlegging og utfordringene inn i 2012 er store, og det er behov for enda flere tiltak og tiltaksplanen må oppdateres ytterligere. TILTAKSPLAN 2012 nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Planlagt økonomisk effekt 2012 i 1000 kr Funksjons område 17 Tannbehandling Tannbehandling i narkose 400 Aktivitet 1 Gjestepasienter Hente hjem pasienter med ulike tiltak. Styre pasientstrømmen og bedre kommunikasjon ut til kommunene og fastlegene Aktivitet Ventelister / Fristbrudd jfr. 2 Kvalitetsprosjekt Mer fokus på å få ned ventetid for å unngå fristbrudd 300 Aktivitet 3 Fristbrudd Fedme Redusere kostnader ved å unngå fristbrudd Aktivitet 4 Labprøver Øke egendekning av labprøver 500 Aktivitet 6 Legemiddelforbruk Gjennomgang av legemiddelforbruk med tanke på kostnadsreduksjon 500 Aktivitet 9 Økt overskudd "Raskere tilbake Flere pasienter Aktivitet 12 Pasientreiser Reduksjon flykostnader Aktivitet Pasientreiser Reduksjon taxikostnader Aktivitet Pasientreiser Andre tiltak pasientreiser Aktivitet 15 Særskilte legemidler 16 Ambulansebåter 5 Energiforbruk Mulighetsstudium/kvalitetsprosjekt 13 Salg av boliger 18 Oppgjør NFK Redusering av kostnader knyttet til særskilte legemidler. Bruk av ambulansebåt til skyss av helsepersonell Lurøy. Ambulansetjenester Meløy Diverse energieffektive tiltak/investeringer som kan gi en økonomisk besparelse. Samt miljøsertifisering. Salg av diverse boliger i Mo i Rana og Mosjøen Oppgjør Nordland fylkeskommune knyttet til kostnader for tannklinikk i sykehus Aktivitet Totalt Aktivitet Ambulanse Totalt Ambulanse 250 Eiendom Eiendom Eiendom Totalt Eiendom 7 Innkjøpsavtaler Gjennomgang og nye avtaler 500 Innkjøp 500 Totalt Innkjøp 8 Rekruttering Forbedring av ansettelser og språkopplæring Personell 10 Diverse tiltak Mosjøen Tiltaksliste 800 Personell 11 Reduksjon av årsverk Red. av innleie, overtid, vikarer Personell Reduksjon av faste stillinger Naturlig avgang, ledighet Personell 14 Ferie og avspassering etc Innskjerping rundt rutiner og regler for ferie og avspas etc. 600 Personell 19 Diverse Sandnessjøen Vaktplaner og utkalling ass.leger 211 Personell Totalt Personell SUM nye tiltak Totalt STYREDOKUMENT Side 11 av 68

8 Likviditet og investeringer Likviditeten er tilfredsstillende. I mars ble det byttet bankforbindelse til DNB. Ved utgangen av april var det brukt 65 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr var 102 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr etter en reduksjon av trekkrammen i desember Likviditet 2012 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap Investeringsrammen for 2012 er i hovedsak disponert til MR og overforbruk på andre investerings prosjekter. Men investeringstildelingen er lav ut ifra investeringsbehov og det vil derfor være fokus på fornuftig bruk av investeringsmidlene. Total tildeling av investeringsramme var for 2011 er på 48,2 mill.kr. Det aller meste av rammen er disponert, men ikke ennå blitt forbrukt. Budsjettert investeringsramme for Helgelandssykehuset for 2012 er 42,4 mill. kr. Ramme overført 12 Ramme 12 jan feb mar apr Investert hittil 12 Forbruk av ramme Investeringer Mo i Rana % Mosjøen % Sandnessjøen % Felles % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: 0 Rusenhet (28 mill) % MR 2011 MIR % MR 2011 SSJ % CT- MSJ % Ambulanser % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p ) % Ombygging msj , fase 2 (p ) % Sprinkling FAM/intensiv msj % Behandlingshjelpemidler (500) % Omstillingsmidler akuttmottak 0 #DIV/0! Brannsikring SSJ % Helikopterlandingsplass (800) % Ombygging kjøkken MIR % Felles inntakssenter MIR % Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd % SUM total % STYREDOKUMENT Side 12 av 68

9 Personal Foretaket har en målsetting om å redusere årsverksforbruket med 20 fra 2011 til Det vil si et gjennomsnittlig forbruk av månedsverk på I april bidro forbruket på 1397 til at foretaket så langt i 2012 har et gjennomsnittsforbruk på 1376 månedsverk. I 2011 hadde foretaket i tilsvarende periode et gjennomsnittlig forbruk på 1323 månedsverk. Det har gjennom hele året vært fokus for foretaket å avdekke og iverksette tiltak for å redusere forbruket i tråd med målsettingen. Tallene avdekker at dette er tidkrevende og utfordrende arbeid, og at det fortsatt gjenstår mye jobb før vi kan fastslå at trenden er nedadgående i riktig retning. Eksempel på tiltak som er igangsatt eller planlagt: For å forbedre oppfølging og styring av årsverksforbruket gjennomgår alle enheter GAT- rapporter for å finne hvilke årsaker som utløser overtid Det må i større grad vurdere å ta ned aktivitet dersom denne baseres på overtid og ikke er strengt nødvendig av pasienthensyn Turnuskurs for ledere under planlegging i PO. Gjennomføres 1. halvår. Målet er å øke kompetansen hos ledere slik at arbeidsplanene er bedre synkronisert med pasientbehov, legedekning mv Alle legetjenesteplaner gjennomgås med tanke på en mer effektiv drift (gruppe nedsettes) målet er årsplaner HMS-kurs for ledere gjennomført som e-læringskurs for å redusere vikarutgifter HMS-kurs for verneombud gjennomført som en kombinasjon av e-læringskurs og 1 samling på 1, maks 2, dager for å redusere vikarutgifter. Bare strengt nødvendige opplæringstiltak gjennomføres dersom det resulterer i overtid for å dekke opp Følge opp at retningslinjer for innleie og rutiner for ansvarsvakt praktiseres i alle avdelinger Evaluere om ressursbankorganiseringen har bidratt til målsetningen og i motsatt fall revurderes ordningen. Første runde av denne evalueringen er gjennomført. Andre runde er snart ferdigstilt. All variabellønn/utrykning på vakt må registreres umiddelbart for å kunne kontrolleres. Informasjonstiltak iverksettes i løpet av mai. Identifisere områder som foretaket bruker ressurser på, men som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige Det jobbes kontinuerlig med å avdekke nye mulige tiltak som kan bidra til å redusere forbruket. STYREDOKUMENT Side 13 av 68

10 Sykefravær Fraværsdata for mars viser 8,5 %, og foretaket har et gjennomsnitt hittil i år på 8,2 %. Det er samme gjennomsnitt som for tilsvarende periode i Målsettingen for 2012 er en nedgang fra fjoråret tilsvarende 1 prosentpoeng for hele 2012 vil det si et gjennomsnitt på 7,5 %. Arbeidet med å gjenskape og forsterke den positive utviklingen foretaket hadde gjennom andre og tredje kvartal i 2011 fortsetter med videreføring av igangsatte tiltak: Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter Faste møter mellom de tre sykehusenhetene og NAV sine veiledere HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system og gjennomført i mars/april Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Verneombudsdag gjennomført fredag 20. april for å styrke kompetansen hos vernetjenesten i HMSarbeidet. Deltidsansatte Pr april 2012 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser (intervall): Prosentintervall Antall ansatte 00-9, , , , , , , , , , Totalt 1419 STYREDOKUMENT Side 14 av 68

11 Aktivitet Aktivitet pr. april kommentarer April har hatt aktivitet på nivå med april 2011 men faller i forhold til mars Foretaket ligger aggregert 211 DRG-poeng foran plan. Somatikk Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og ift. plantall.. Data inkl. gjestepasienter (andre RHF er / utlandet): Heldøgn: Aktiviteten for innlagte pasienter ligger på planlagt nivå for april. Planlagt aktivitet tas ned noe i forhold til mars pga påskeavvikling. Akkumulert så langt 177 heldøgnsopphold over 2011 nivå, 144 DRG over. Aktivitetsøkningen og inntektsøkningen kommer på medisinsk avdeling på Mo i Rana. Dagopphold: For dagopphold har aktiviteten vært bra i april, den ligger over plan, april 11 og øker i forhold til mars 12. Aggregert 18 opphold bak 2011 og 89 foran plan. Dagkirurgi: Aktiviteten på dagkirurgi ligger over april 2011,og bak planlagt nivå. Aggregert 74 opphold over 2011 nivå men 150 bak plan. Pga høy aktivitet på heldøgn er det ikke prioritert tiltak på dagkirurgisk virksomhet ut over tiltak for ventetider og fristbrudd. Poliklinikk: Aktiviteten på poliklinikk har vært bra og ligger over nivå for april 2011 og konsultasjoner aggregert for året så langt. Mye av økningen kommer fra nye leger på hud og øye poliklinikkene i Mosjøen som nå er i full drift. STYREDOKUMENT Side 15 av 68

12 Psykiatri VOKSENPSYKIATRI: Endring 12/11 Endring % Plan 2012 Endring Endring 12/plan 12 % Utskrivinger døgnbeh MIR , ,1 Utskrivinger døgnbeh MSJ , ,4 Liggedøgn MIR , ,1 Liggedøgn MSJ , ,0 Dagbeh. MIR , ,0 Dagbeh. SSJ , ,7 Dagbeh. Br.sund , ,5 Konsultasj./tiltak rehab MSJ , ,9 Habilitering MSJ , ,0 Habilitering MIR , ,9 Habilitering SSJ , ,4 Kons./tiltak Nevro MSJ VOP: * Aktivitetsrapport PSYKIATRI Konsultasj./tiltak MSJ , ,8 Konsultasj./tiltak MIR , ,7 Konsultasj./tiltak SSJ , ,1 Konsultasj./tiltak BR.SUND , ,9 Sum konsultasjoner/tiltak VOP , ,5 BARNE- OG UNGDOMSPSYK.: Utskrivinger døgnbeh MSJ , ,0 Liggedøgn MSJ ** , ,3 Ant familier MSJ , ,0 Konsultasj./tiltak Nevro MSJ , ,5 -derav konsultasj. RTV , ,3 BUP: Konsultasj./tiltak MSJ , ,6 Konsultasj./tiltak MIR , ,2 Konsultasj./tiltak SSJ , ,3 Konsultasj./tiltak BR.SUND , ,5 Sum alle kons./tiltak BUP , ,7 -derav konsultasj. RTV: MSJ , ,4 MIR , ,3 SSJ , ,2 BR.SUND , ,1 Sum konsultasj. RTV BUP , ,3 * VOP kons./tiltak er korrigert for indirekte aktivitet (m.u.a. "Ikke møtt") Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan VOP (konsultasjoner / tiltak) Aktiviteten for poliklinikk faller i alle enhetene uten om i Brønnøysund som har en bra økning mot 2011 nivå. For VOP i Sandnessjøen øker aktiviteten innenfor dagbehandling som kan forklare noe av nedgangen i polikliniske konsultasjoner. BUP (konsultasjoner / tiltak) Akkumulert på nivå med 2011, noe over planlagt aktivitet. BUP i Brønnøysund ligger 380 konsultasjoner bak 2011 og 150 bak planlagt aktivitet. Noe flere liggedøgn ved BUP Mosjøen enn samme periode i STYREDOKUMENT Side 16 av 68

13 Rusomsorg 2012 Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2012 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert resultat Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg Antall liggedøgn Rusomsorg Antall dagopphold Rusomsorg 0 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 0 Rusavdelingen klarer ikke å oppnå planlagt antall utskrivninger så langt i Foretaket mottar også flere henvisninger og har nå fristbrudd innenfor Rusområdet. Utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare døgn for april er betydelig redusert fra forrige måned og lavere enn for april STYREDOKUMENT Side 17 av 68

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/2012 - Økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Brønnøysund Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for februar 2012 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan

Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016 Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu I forbindelse med Budsjettbrev 2 2013 Planpremisser 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan

Detaljer

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Styresak 9/213: Resultat- og tiltaksrapport per 1/213 Møtedato: 26.2.213 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte resultatrapport for januar 213 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi

Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi Møtedato: 28.08.12 Møtested: Sandnessjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for juli 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF

Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 1. Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2012 til Helse Nord RHF. Tertialrapport

Detaljer

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 16/213: Resultat og tiltaksrapport per 2/213 - Økonomi Møtedato: 2.3.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for februar 213 som oppsummerer

Detaljer

Regnskapsresultat (hele 1.000)

Regnskapsresultat (hele 1.000) Styresak 10/2012: Foreløpig regnskap 2011 Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Foreløpig årsresultat for 2011 viser et resultat på 17,906 mill.kr. For nærmere informasjon om resultatet vises

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg til styresak 04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrappport Januar 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. juni 2011

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. juni 2011 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 28. mai 2013

STYREDOKUMENT. Styremøte 28. mai 2013 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi

Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/2013 - Økonomi Møtedato: 26.11.13 Møtested: Telefon Innledning Resultat Resultatet for oktober er positivt og viser et overskudd på 1,4 mill.kr noe som

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010.

Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010. Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010. Møtedato: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultatet Resultatet per 02/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,056 mill. kr. Det

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne ble oversendt

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer