Rapport frå verksemda mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå verksemda mars 2015"

Transkript

1 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt innan somatikk, samt høgare kostnad til medikament. Innan psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er også aktiviteten noko lågare enn planlagt hittil i år. Innan barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten litt høgare enn planlagt.

2 INNHALD 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Utnytting av kapasitet Mottaksklinikken Sengekapasitet Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Epikrisetid Bemanning og HMS Bemanning Sjukefråvere Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat mars Økonomisk resultat hittil i år Prognose og risiko Likviditet Investeringar Side 1

3 Dagar venta 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Ventetidene i mars er lågare enn på same tid i fjor for alle fagområda. Psykisk helsevern og rusmedisin syner ein stor reduksjon, medan det er ein mindre nedgang i gjennomsnittleg ventetid innan somatikk. Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13 månadane er vist i figur Somatikk Psyk. helsevern vaksne Psyk. helsevern barn 30 Rusmedisin Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle fagområde Somatikk mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 67 dagar. Dette er 3 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp utgjer 59 %, i fjor på same tid var det 61 %. For desse pasientane er ventetida 50 dagar, 6 dagar kortare enn i fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 91 dagar, om lag som i fjor. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 65 dagar, lik det regional målet. Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp i mars er om lag som i fjor på same tid. --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatikk Side 2

4 1.1.2 Psykisk helsevern vaksne Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid 38 dagar for dei som framleis ventar. Det er 8 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 96 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 91 %. Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 35 dagar, 4 dagar kortare enn i fjor på same tid. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 87 dagar, 30 dagar kortare enn i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 44 dagar, og innanfor det regionale målet på 45 dagar for denne gruppe pasientar. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av mars er 781, litt høgare enn i fjor på same tid. Det er vist i figuren under. --På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ved utgangen av mars var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta ved utgangen av månaden 32 dagar, 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. To pasientar har fått rett til uprioritert helsehjelp, resten har rett til prioritert helsehjelp. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 50 dagar, 10 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av mars er 306, 10 færre enn i mars På venteliste ved slutten av månaden Inn til behandling (over x-aksen) Inn til utgreiing (over x-aksen) Gjennomført - utgreiing (under x-aksen) Gjennomført - behandl. (under x-aksen) Tal henvisingar mar.14 mar.15 På venteliste Inn samla Gjennomført samla Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge. Side 3

5 1.1.4 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Ved utgangen av mars var gjennomsnittleg ventetid 19 dagar, 31 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 95 % av dei som ventar. Ventetida for desse pasientane er 19 dagar, 27 dagar kortare enn i fjor på same tid. 7 pasientar har rett til uprioritert helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 21 dagar. Tal pasientar som ventar ved utgangen av mars er 105 pasientar, ein reduksjon på 39 pasientar samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i mars, var gjennomsnitt ventetid 18 dagar, godt innanfor det regional målet om 40 dagar for desse pasientane. 1.2 Fristbrot Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette gjeld alle fagområde. For pasientar som venta ved utgangen av mars var det 32 fristbrot, noko som utgjer 0,2 % av pasientane som venta på planlagd start helsehjelp. Det er ein auke på 7 fristbrot frå månaden før, men likevel ein reduksjon på 35 frå i fjor på same tid. Utviklinga syner ein nokså eintydig trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota for ventande er ved Klinikk for hode hals (7), Ortopedisk klinikk (5) og Medisinsk avdeling (5). Desse fristbrota utgjer 50 % av alle fristbrot for ventande. Figuren syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden. 250 HELSE BERGEN HF mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2014-MAR 2014-APR 2014-MAI 2014-JUN 2014-JUL 2014-AUG 2014-SEP 2014-OKT 2014-NOV 2014-DES 2015-JAN 2015-FEB 2015-MAR Behandla Prognose behandla Ventende Behandla Ventande Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp. Side 4

6 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Mottaksklinikken I mars var det i snitt tatt i mot 99 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt 95,1 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 86 pasientar i mai til 102 pasientar i januar. Variasjonsbreidda per dag dei siste 12 månadane har vore mellom 50 og 135 pasientar. Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har vore stigande sidan august 2014, og gjer eit større sprang opp i mars. Utviklinga dei siste 12 månadane er vist i figurane under. Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Beleggsprosent Sengebelegget for måndag-fredag for kvar behandlingssektor er vist i figur 8. I dei siste 13 månadane har beleggsprosenten vore stabil for somatisk sektor, medan den for dei andre sektorane syner ein svak reduksjon. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern for vaksne er sektorane med høgast belegg. Den høge beleggsprosenten i februar for rusbehandling er knytt til at sengetalet ved AFR Askøy vart redusert, medan aktiviteten ved eininga framleis var høg. Av einingane i somatisk sektor har Medisinsk avdeling og Kreftavdelinga høgast belegg i mars. Side 5

7 Beleggsprosent mandag - fredag % Somatikk Psyk.helsevern vaksne Psyk.helsevern barn Rusmedisin Periode Beleggsprosent mandag - fredag Sektor Mars 2014 Mars 2015 Rusmedisin 92 % 90 % Psykisk helsevern voksne 90 % 81 % Somatikk 78 % 79 % Psykisk helsevern Barn og unge 81 % 70 % Figur 8. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl mandag-fredag. Ekskl. permisjonar Korridorpasientar Av liggjedøgn i somatiske avdelingar i mars, var det registrert 366 døgn med korridorpasientar (registrert i DIPS kl kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 11,8 pasientar kvar dag og utgjer 1,2% av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling og Hjerteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar. Innan akuttpsykiatri er det nytta 2 korridordøgn i mars. Dette utgjer 0,2 korridorplass per døgn, og alle er ved Avdeling for psykoselidingar. Årsaka er høgt høgt belegg i avdelinga, 108 % i mars og 105 % i februar. Utviklinga i tal korridorpasientar for somatisk sektor og psykisk helsevern er vist i figur 9. Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling for psykoselidingar som inngår i tala. Side 6

8 Døgn Figur 9. Korridorpasientar somatikk og akuttpsykiatri Utskrivingsklare pasientar I mars er kommunane fakturert for 144 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,5 % av alle liggjedøgna denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015 Side 7

9 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Aktivitet målt i opphald Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor (+935 opphald), ein auke på 3 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same tid i fjor ( kontaktar). Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald Mars 2014 Mars 2015 Plan Mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. Mars 2014 Hittil per 31. Mars 2015 Plan per 31. Mars 2015 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tallene over) Talet på døgnopphald er 4,8 % høgare enn planlagt i mars (+363). Avviket er både innan ØH-opphald og elektive opphald. For dagopphald var aktiviteten i mars 1,3% høgare enn planlagt (+38), avviket er knytt til elektive dagopphald. Den polikliniske aktiviteten er 1,5 % høgare enn planlagt i mars. Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett Registrert aktivitet. Side 8

10 3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng poeng. Av samla tal DRG-poeng utgjer biologiske legemiddel poeng, pasientar innan ordninga «raskare tilbake» med eiga finansiering 43 poeng, og 142 poeng er knytt til utanlandske pasientar som ikkje vert finansiert via ISF-ordninga. Samanlikna mot plan er tal DRG-poeng hittil i år 196 poeng lågare enn planlagt. Det er størst avvik ved Barneklinikken og Voss sjukehus. For døgnopphald er indeksen ved utgangen av mars 1,266, noko som er 0,014 lågare enn på same tid i fjor. Tal DRG- poeng i mars isolert er poeng, 4,1 % høgare enn planlagt (+497 poeng). Dette er knytt til høgare døgnaktivitet enn planlagt. Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad , splitta på døgn og dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2015 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett Alt gruppert med grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, mars 2015 Mars 2014 Mars 2015 Plan mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mars 2014 Hittil per 31. mars 2015 Plan per 31. mars 2015 Endring vs. plan Vaksenpsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Side 9

11 Innan psykisk helsevern for vaksne var talet på døgnbehandlingar 4 % høgare enn planlagt per mars. Dette er om lag på nivå med i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 1,5 % lågare enn planlagt, og noko lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 1 % lågare enn planlagt, men 10 % høgare enn i fjor på same tid. Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar om lag som i fjor på same tid, men godt over planlagt. Talet på opphaldsdøgn var 1 % lågare enn plan, og lågare enn i fjor. Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret. Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 9 % høgare enn planlagt, og høgare enn mars i fjor. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, mars 2015 Mars 2014 Mars 2015 Plan mars 2015 Endring vs. plan Hittil per 31. mars 2014 Hittil per 31. mars 2015 Plan per 31. mars 2015 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Talet på utskrivingar er 23 % høgare enn planlagt etter mars, og om lag på nivå som i fjor. Talet på opphaldsdøgn var 4 % lågare enn planlagt og noko lågare enn i fjor på same tid. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er vesentleg lågare enn planlagt. Dette er i hovudsak knytt til manglande registrering av aktivitet rundt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Side 10

12 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Epikrisetid Innan somatikk var ved utgangen av mars 88 % av alle epikrisane for pasientar som var utskrivne i mars sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 85 % av epikrisane, inkl pasientar som blir overført internt mellom klinikkane (til dømes mellom sjukehus og DPS). Innan Avdeling for rusmedisin gjaldt det 74 % av epikrisane. Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13 syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar. Figur 13. Epikrise del send innan 7 dagar etter utskriving Side 11

13 5. Bemanning og HMS 5.1 Bemanning Tal stillingar og månadsverk Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med 2% medan auken i tal månadsverk er 4 %. Det syner at total stillingsstorleik aukar. Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd. Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein auke i talet på fast tilsette og nesten uendra tal på mellombelse stillingar. På kort sikt ser ein same trend, med 228 fleire faste stillingar frå mars 2014 til mars Største auken var i gruppene offentleg godkjende sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar. Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar Overtid og meirarbeid Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid frå mars 2010 til mars 2015, målt i timar. Tala er basert på faktisk utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Den langsiktige trenden er at det totale talet på meirarbeidstimar fell medan talet overtidstimar aukar svakt. Side 12

14 Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år Helse Bergen har hatt reduksjon i meirarbeid som del av totalt arbeidde timar kvart år sidan Figur 17 syner tal for andre halvår dei siste fem åra. Del overtidstimar er ganske konstant. Figur 17. Overtid og meirarbeid som prosent av totalt arbeidde timar, andre halvår Total stillingsprosent Figur 18 syner endring i gjennomsnittleg stillingsprosent for fast tilsette samt del deltid, med måltalet om 20 % reduksjon frå 2011 som den grøne horisontale linja. Dersom ein tek omsyn til deltidstilsette som samstundes tek imot ytingar frå KLP (uførepensjon, alderspensjon mv) og tilsette med delte stillingar med universitet eller høgskule, blir tala ytterlegare betra. Som venta har del deltid stabilisert seg med bakgrunn i tilsetting av studentar i faste stillingar framfor å tilby dei tilkallingsvikaravtalar. Side 13

15 Figur 18. Overtid og meirarbeid som prosent av totalt arbeidde timar, andre halvår Timefordeling og kostnadsfordeling Figur 19 syner trendutvikling i variabel løn (i kroner) sidan Variabel lønskostnad for første kvartal er redusert kvart år sidan Reduksjon er særleg tydeleg frå Sidan bruk av meirarbeid er redusert så sterkt, er overtid auka i prosent av totale lønskostnadar i heile perioden. Figur 19. Variabel løn 1.kvartal Variabel løn er dels dyrare og vanskelegare å budsjettere og kontrollere enn fast løn. Det er då viktig å ha fokus på det relative forholdet mellom faste lønselement, variable lønselement og innleige. Figur 20 gir totaloversikt over arbeidde timar i føretaket hittil i år. Figur 20. Timar utbetalt i 2015 Side 14

16 5.2 Sjukefråvere Totalt sjukefråvere Figur 21 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt (kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til sjukefråveret for føretaket i Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuell månad målt frå Sjukefråveret har auka med vanleg sesongsvinging sidan september. Tala for februar var høgare enn gjennomsnittet for alle yrkesgruppe utanom administrative og forskingsstillingar. I februar tapte føretaket 57 fleire månadsverk enn gjennomsnittet. Figur 21. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd. Side 15

17 6. Økonomisk resultat 6.1 Oversikt Tabell 4. Økonomisk resultat mars Tal i mill. kroner. Rekneskap mars 2014 Rekneskap mars 2015 Budsjett mars Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2015 Avvik Stykkprisinntekt 224,7 253,0 248,3 4,6 662,0 713,3 726,0-12,7 Gjestepasientinntekt 31,4 31,1 22,6 8,5 76,4 74,8 65,4 9,5 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 43,3 46,9 48,4-1,5 132,2 141,5 142,7-1,2 Anna pasientinntekt 2,9 3,9 3,2 0,8 10,5 10,7 9,0 1,7 Ramme, tilskot, refusjonar 543,8 582,7 578,4 4, , , ,7 9,0 Sals-, leie- og anna inntekt 20,7 16,5 20,2-3,7 50,1 49,7 59,1-9,4 Sum driftsinntekter 866,8 934,1 921,1 13, , , ,9-3,1 Varekostnad medikament -100,1-108,6-95,7-12,9-293,5-314,7-286,1-28,5 Mat, drikke o.a. varekostnader -8,6-9,5-8,2-1,3-24,6-24,3-23,4-0,8 Lønnskostnad -555,7-630,9-627,9-3, , , ,3 8,9 Innleie av helsepersonell -3,3-1,1-0,9-0,2-10,1-4,9-2,7-2,2 Kjøp av helsetenester -19,1-31,8-24,0-7,9-59,6-71,0-71,4 0,4 Kost utstyr -17,9-15,3-11,7-3,6-42,5-39,6-35,3-4,2 Kost lokaler -22,1-25,6-23,0-2,5-61,6-78,4-73,0-5,4 Avskrivingskostnad -35,7-36,4-36,6 0,2-108,1-108,6-109,9 1,3 Annan driftskostnad -60,2-51,9-49,5-2,4-167,9-167,9-169,9 2,0 Sum driftskostnader -822,8-911,2-877,6-33, , , ,1-28,6 Driftsresultat 44,0 23,0 43,5-20,5 96,4 46,2 77,8-31,6 Netto finansresultat -2,4-1,0-1,4 0,4-5,4-4,9-4,2-0,7 Resultat 41,7 22,0 42,1-20,1 90,9 41,3 73,6-32,3 6.2 Økonomisk resultat mars Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for mars eit resultat på kr. 22 mill. Dette er kr. 20 mill dårlegare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 13,1 mill høgare enn budsjettert, og sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 33,6 mill høgare enn budsjettert. Finanspostane viser eit positivt avvik på kr. 0,4 mill. Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 13,1 mill. Aktiviteten i mars har vore høgare enn planlagt innan somatikk. Delar av avviket gjeld gjestepasientar, slik at det er eit positivt budsjettavvik på både stykkprisinntekt og gjestepasientinntekt. Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon viser eit negativt budsjettavvik på kr. 33,6 mill i mars. Avviket på Varekostnad medikament er særleg knytt til biologiske legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av tilsvarande meirinntekt. Avviket på HF-finansierte legemiddel er kr. 3,7 mill i mars. Avviket på andre medikament er kr. 3,4 mill. Utover dette er det negative budsjettavvik på laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Noko av avviket kan henge saman med høge innkjøp i forkant av påska, og då ulik periodisering av rekneskap og budsjett. Løn og innleige har eit marginalt negativt budsjettavvik i mars, etter korreksjon for pensjon. I mars har føretaket hatt svært høg kostnad på gjestepasientar. Ved gjennomgang av tala i mars syner det eit vesentleg høgare tal større inngrep utført ved Oslo Universitetssykehus enn det som er vanleg for ein månad. Det er også negative budsjettavvik på utstyr og lokalar, men det er venta at delar av dette er knytt til periodisering og bli jamna ut over året. Det er hittil i år også noko høgare kostnad til ikttenester enn budsjettert. 6.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen etter tre månader viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 32 mill, korrigert for meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er kr. 3,1 mill lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er kr. 28,6 mill høgare enn budsjettert. Side 16

18 Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 3,1 mill. Dette er knytt til litt lågare aktivitet enn planlagt hittil i år, med tilsvarande låg aktivitetsavhengig inntekt. Aktiviteten siste månad har vore høgare enn planlagt, så det er venta at dette avviket vil blir redusert framover. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 28,6 mill. etter korreksjon for meirkostnad pensjon. Nærare kr. 14 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte legemiddel og kreftlegemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt til implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleie viser eit marginalt positivt budsjettavvik etter korreksjon pensjon. Det er venta at delar av avviket på utstyr og lokalar vil blir redusert dei neste månadane. 6.4 Prognose og risiko Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt budsjettavvik. Aktiviteten var låg i januar og februar, men er over planlagt nivå i mars for mange av einingane. Lønskostnad Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er risikoen på lønnsområdet både knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år sjølv om aktiviteten har vore lågare enn budsjettert. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Medikamentbudsjettet har vore stramt i fleire år, og mange einingar melder om eit aukande negativt budsjettavvik på denne posten. Prognose Rekneskapen etter tre månader er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging av økonomi, og prognose for året er framleis i tråd med budsjettert resultat. 6.5 Likviditet Figur 22 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i Per 31.mars hadde føretaket nytta kr. 741 mill av trekkretten på kr mill, om lag kr. 17 mill mindre enn budsjettert. Helse Bergen: Likviditetsprognose og - budsjett ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling 2014 Ramme for kassakreditt Likviditetsprogn ose 2015 Likviditetsbudsje tt 2015 Figur 22. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015 Side 17

19 6.6 Investeringar Status investeringar I dei tre første månadane var det bokført kr.284,4 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr. 83,5 mill ved BUSP, kr.28,7 mill i Mottaksklinikken og kr. 62,6 mill til Sengebygg Sør. Tabell 5 viser bokførte investeringar per mars. Tabell 5. Investeringar per mars 2015 Budsjett 2015 Inntekt 2015 Rekneskap per mars 15 Prognose 2015 Avvik BUSP trinn 1 350,0 68,4 314,4 35,6 BUSP trinn 2 30,0 15,1 31,7-1,7 Sengebygg sør fase 1 130,0 62,6 178,6-48,6 Mottaksklinikk 90,0 28,7 96,2-6,2 Andre investeringar bygg 127,3 44,0 90,8 36,5 Mindre ombygging somatikk 25,0 9,9 15,8 9,2 Mindre ombygging psykiatri/rus 6,4 0,5 0,5 5,9 Sum investering bygg 758,7 0,0 229,2 728,0 30,7 Investering Med.Tekn.Utstyr 185,5 33,4 185,5 0,0 Teknisk infrastuktur 50,0 9,4 50,0 0,0 Avdelingsvise investeringar 26,0 3,7 26,0 0,0 Ambulansar KSK 7,5 0,0 7,5 0,0 Behandlingshjelpemiddel 8,8 1,2 8,8 0,0 Diverse 33,1 1,9 33,1 0,0 Sum andre investeringar 125,4 0,0 16,3 125,4 0,0 Mohn-midlar 0,0 5,5 5,5 5,5 0,0 Sum investeringar 1 069,6 5,5 284, ,4 30, Risikovurdering større investeringar Tabellen under syner ei risikovurdering med omsyn til kostnad og tid, på investeringar over kr. 50 mill. Tabell 6. Risikovurdering større investeringar Investering bygg: Total Forbruk pr Forbruk pr Estimert budsjett mars 2015 totalkostnad Prognose Avvik BUSP trinn , , BUSP trinn 2 og , , Sengebygg sør fase ,6 387, Juli 2016 Tid Kost Kommentar Tidsmessig er BUSP på kritisk linje med tanke på ferdigstilling. Førprosjektrapport blir levert som føresett. Sjå nedanfor vedr. kostnadsavvik. Ligg godt an tidsmessig. Kostnad som budsjettert, men lite reserver. Det er sannsynleg at kostnad blir kr mill høgare enn budsjettert. Sjå eigne kommentarar nedanfor. Mottaksklinikk inkl Ambulansehall ,7 310, Juni 2016 Teknisk infrastruktur ,4 50, Årleg Medisinsk teknisk utstyr ,4 185, Årleg Budsjett OK. Tid OK Som planlagt. Tiltak ikkje naudsynt Mindre avvik. Tiltak ønskeleg. Kommenterast Avvik. Tiltak naudsynt/påkrevd! Kommenterast! Avsluttast Risikoanalyse Mange delprosjekt som budsjettmessig er godt styrbare. Det er utarbeidd oppdatert prognose for Barne- og ungdomssjukehuset, der ein har inkludert løns- og prisstigning, auka byggjelånsrente som følgje av 70 % lånefinansiering, auka areal til logistikk, sterilforsyning og operasjon. Dette inneber ein auke i kostnad til om lag kr. 3,5 mrd. Dette vil påverke Side 18

20 investeringsnivået i perioden og er mogleg å handtere ved omprioritering i investeringsportefølje og nytte enno udisponert tilgjengeleg likviditet i sluttfasen av prosjektet. Mottaksklinikken har prognose på meirforbruk knytt til medisinsk utstyr og følgjekostnad i tilpassing av eksisterande infrastruktur i Sentralblokka. Dette har gitt noko høgare kostnad til rådgjevarteneste og entreprenør. Avviket vil bli handtert gjennom innarbeiding av behova i budsjett for medisinsk utstyr i 2016 og tiltak knytt til byggsida. Ein må mellom anna skyve på etablering av ambulansehall til seinare i budsjettperioden då tilkomsten i nord i Sentralblokka må stengast i Det medfører også forskyving av investeringskostnadar til Det blir også arbeidd med andre tiltak internt i prosjektet. Side 19

Rapport frå verksemda februar 2015

Rapport frå verksemda februar 2015 Rapport frå verksemda februar 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Rapport frå verksemda april 2015

Rapport frå verksemda april 2015 Rapport frå verksemda april 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter første tertial noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Rapport frå verksemda desember 2013

Rapport frå verksemda desember 2013 Rapport frå verksemda desember 2013 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga etter 12 månader er framleis betre enn budsjettert. Etter desember syner drifta eit resultat på kr.

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Rapport frå verksemda januar 2016

Rapport frå verksemda januar 2016 Rapport frå verksemda januar 2016 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga i januar er positiv, med eit marginalt positivt resultat. Aktiviteten innan somatikk, psykisk helsevern

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Rapport frå verksemda februar 2016

Rapport frå verksemda februar 2016 Rapport frå verksemda februar 2016 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader positiv, med eit marginalt positivt resultat. Innan somatisk sektor er aktiviteten

Detaljer

Rapport frå verksemda november 2015

Rapport frå verksemda november 2015 Rapport frå verksemda november 2015 Administrerande direktør si vurdering: Rekneskapen etter november er om lag som budsjettert. Prognose for året er vurdert i tråd med budsjettert resultat. Aktiviteten

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Rapport frå verksemda oktober 2015

Rapport frå verksemda oktober 2015 Rapport frå verksemda oktober 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er per oktober noko lågare enn budsjettert. Det er venta at dette vil bli korrigert dei neste månadane,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapport frå verksemda mai 2015

Rapport frå verksemda mai 2015 Rapport frå verksemda mai 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter fem månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Rapport frå verksemda AUGUST 2016

Rapport frå verksemda AUGUST 2016 Rapport frå verksemda AUGUST 2016 Administrerande direktør si vurdering Innan somatisk sektor er aktiviteten høgare enn planlagt hittil i år for Ø-hjelp døgnopphald. Elektive døgnopphald er lågare enn

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Rapport frå verksemda januar 2015

Rapport frå verksemda januar 2015 Rapport frå verksemda januar 215 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga i januar har vore noko lågare enn budsjettert. Aktiviteten innan somatikk har vore noko lågare enn budsjettert

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2016

Rapport frå verksemda mars 2016 Rapport frå verksemda mars 2016 Administrerande direktør si vurdering: Innan somatisk sektor er aktiviteten høgare enn planlagt i mars, og om lag som planlagt etter første kvartal. Ø-hjelp døgnopphald

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapport frå verksemda mai 2016

Rapport frå verksemda mai 2016 Rapport frå verksemda mai 2016 Administrerande direktør si vurdering: Innan somatisk sektor er aktiviteten noko lågare enn planlagt i mai, men høgare enn planlagt hittil i år. Ø-hjelp døgnopphald har vore

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. September 2016

RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. September 2016 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA September 2016 Administrerande direktør si vurdering Innan somatisk sektor er aktiviteten høgare enn planlagt hittil i år. Døgnopphald totalt er om lag som i fjor og som budsjettert,

Detaljer

RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. April 2017

RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. April 2017 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA April 2017 Administrerande direktør si vurdering For 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå innan somatikk. For elektiv dagbehandling er aktiviteten om lag som planlagt

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer