Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03."

Transkript

1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

2 Rapport frå verksemda, februar 2014

3 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat desember Økonomisk resultat januar Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

4 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat desember 2013 Resultatet for desember månad syner eit overskot på 5,870 millionar kroner mot budsjettert overskot på 2,835 millionar kroner. Akkumulert vil årsresultat med dette bli på 34,567 millionar kroner mot eit budsjett på 34,0 millionar kroner. Inntekter Inntektene totalt for desember månad syner eit positivt avvik på 1,116 millionar kroner. Aktivitetsbaserte inntekter var på nivå med budsjett. Basisramma er 2,336 millionar lågare enn budsjettet og hovudårsaka er lågare pensjonskostnad som gav trekk i ramma. Andre inntekter har eit positivt avvik på 3,456 millionar kroner. Dette positive avviket skyldast tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar og refusjonar frå HELFO som gjeld pasientreiser. Kostnadar Varekostnader Kostnadane til medisinske varer og tenester syner totalt eit rekneskaps messig positivt avvik for desember månad på 4,492 millionar kronar. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla positivt budsjettavvik på 3,733 millionar kroner for månaden. Tilsvarande som for november viser ein oppdatert prognose over forventa gjestepasientkostnadar til Helse Bergen, at aktiviteten er lågare enn budsjettert. Dette gjer at ein får eit positivt avvik på 4,476 millionar kroner for somatikk på kjøp av helsetenester. Psykisk helsevern har i perioden eit negativt avvik på 0,743 millionar kroner. Akkumulert samla for somatikk og psykisk helsevern, er det eit positivt avvik på 20,873 millionar kroner. Varekostnadane knytt til føretakets eigenaktivitet syner eit positivt avvik for desember månad på 0,759 millionar kroner. Hovudårsaka til avviket er høgare kostnader til biologiske legemidlar. Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personell frå byrå syner for desember månad eit rekneskapsmessig positivt avvik på 0,673 millionar kroner. Korreksjonar mot pensjon og ramma er hovudårsaka til det positive avviket på personalkostnader i perioden. Kostnadar med innleige og overtid har eit negativt avvik på 1,006 millionar kroner og 2,991 millionar kroner. Andre driftskostnader Andre driftsutgifter syner for desember eit samla negativt avvik på 4,116 millionar kroner. Reparasjon og vedlikehald var 3,790 millionar kroner høgare enn budsjett. Hovudsakleg nødvendige reparasjonar på medisinsk teknisk utstyr. Pasientreiser viser same trend som tidligare med ein kostnad på 2,260 millionar kroner høgare enn budsjett. Tap på fordringar og kontraktar syner i perioden eit negativt budsjettavvik på 2,472 millionar. Dette kjem av generelt høgare tap på fordringar, avsetninga for rettstvist og avslutning av leieforhold av kirurgisk poliklinikk i Sauda. I positiv retning 3

5 dreg kostnadene med renovasjon, vann og avløp med eit positivt budsjettavvik på 1,981 millionar kroner og eksterne tenester har 1,565 lågare kostnader enn budsjettert. 4

6 Økonomisk resultat januar 2014

7 1.2 Økonomisk resultat januar 2014 I januar har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,023 millionar kroner. Rekneskapet for januar syner eit positivt resultat på 2,810 millionar kroner, mot budsjett på 2,833 millionar kroner. Prognose for året Med dette resultatet har ein lagt eit grunnlag for å nå årets budsjettmål på 34 millionar kroner og prognosen blir derfor ei vidareføring av budsjettet. 1.3 Inntekter Inntektene syner eit samla positivt avvik mot budsjett på 2,694 millionar kroner for januar. Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF og poliklinikk) gir eit samla positivt budsjettavvik på 2,152 millionar kroner i januar. Det positive avviket kjem av noko høgare aktivitet på alle klinikkane. Inntekter frå poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern ligger 0,214 millionar kroner over budsjettet i januar. Andre inntekter gir eit samla positivt budsjettavvik på 0,542 millionar kroner for januar. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,124 millionar kroner. Utskrivingsklare pasientar har eit positivt budsjettavvik på 0,186 millionar kroner i januar. Andre øyremerka tilskot og andre inntekter synar eit positivt budsjettavvik på 0,480 millionar kroner for januar. Dette kjem av forskingsprosjekter og andre prosjekter Helse Fonna deltek i. 1.4 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i januar månad eit negativt budsjettavvik på 1,690 millionar kroner. For januar var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,762 millionar kroner. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Varekostnadar Rekneskapen for januar syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 1,431 millionar kroner.

8 Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,536 millionar kroner for månad. I den endelege rapporteringa over gjestepasientkostnadar til Helse Stavanger for 2013, er aktiviteten noko høgare enn avsetninga som blei gjort i 2013 rekneskapen. Dette gjer at ein får eit negativt avvik på 0,5 millionar kroner for somatikk på kjøp av helse tenester. For psykisk helse vern ligg kjøp av helsetenester på nivå med budsjett. Varekostnadar knyta til eigenaktiviteten syner eit negativt avvik på 0,895 millionar kroner denne månaden. Hovudårsaka til avviket er høgare kostnader til biologiske legemidlar. Det har kome billigare medikament på markanden og ein venter at desse blir tatt i bruk. Varekostnad vil dermed gå ned etter kvart som dei nye medikamenta blir nytta. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,027 millionar kroner for januar månad. For januar månad syner rekneskapen eit positivt budsjettavvik i forhold til avskrivingar på 0,273 millionar kroner. Elles er det bare mindre avvik i forhold til budsjett. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,377 millionar kroner for januar månad. 1.5 Investeringar Per januar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar på totalt 101,562 millionar kroner. Dette gjeld dei investeringane som ble budsjettert og planlagt gjennomført i Det utgjer 83,9 % av samla budsjett som var på kr 121 millionar for året Beløpet inkluderer prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket. Tabell 1 synar den økonomiske statusen for prosjekta, som alle var planlagt gjennomført og ferdigstilt i 2013, men som følgje av manglande framdrift ikkje ferdigstillast før primo Nokre av prosjekta som ble påbyrja i 2013 skal vidareførast i 2014 og det er avsett midlar til desse i budsjettet for Tabell 2 synar den økonomiske statusen for dei nye prosjekta som er budsjettert i 2014 samt dei prosjekta som skal vidareførast frå 2013 til Investeringar i bygg 1 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny austfløy Haugesund sjukehus Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektets kostnadar ble noko høgare enn opprinneleg estimert. Dette skuldast bla meirkostnadar knytt til etablering av sputumrom som ein del av prosjektets omfang, samt kjøp av naudsynt teknisk utstyr. 7

9 2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus Arbeidet med å brannsikre Valen sjukehus som omfattar Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda) ble ferdigstilt innan årsskiftet. Det er avsett økonomiske midlar i investeringsbudsjettet for 2014 til og vidareføre prosjektet. 3 Prosjekt brannsikring Odda sjukehus Arbeidet med brannsikring ved Odda sjukehus ble påbyrja i 2013 og vi fortsette i Det er avsett økonomiske midlar i investeringsbudsjettet for 2014 til føremålet. 4 Prosjekt utviding av ambulansestasjon Odda Leverandøren påbyrja arbeidet med å utvida ambulansestasjonen i Odda noko seinare enn planlagt. Målsetjinga er likevel at ein skal ferdigstilla prosjektet i følgje opphavleg plan. Som følgje av forsinka oppstart er prosjektets kostnadspådrag per januar 2014 lågare enn planlagt. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å byggje om eksisterande røntgenlab for å få installert eit nytt røntgenapparat ved Haugesund sjukehus blir først ferdigstilt primo februar Arbeidet ble i hovudsak gjennomført før årsskiftet, med ferdigstilling av ombyggingsarbeidet februar Ombyggingsarbeidet vert meir omfattande og krevjande enn opphavleg forutsett. 5 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak Alle planlagde HMS tiltak ble gjennomført og ferdigstilt i Mindre ombyggingar Nokre prosjekt er utsatt i tid som følgje av omprioriteringar føretatt i det reviderte investeringsbudsjettet. Det ble i 2013 bestemt at prosjekt BUP Haugesund (skjermingseining) skulle utsettast til I 2013 ble prosjektering gjennomført med ferdigstilling av konkurransegrunnlag. Tilbod på gjennomføring av prosjektet ble motteke i januar 2014 og målsetjinga er at kontraktar inngås i februar/mars 2014 med gjennomføring sommaren Det ble i 2013 sett i verk eit prosjekt som gjeld ombygging av hovudinngangen samt tetting av områda utanfor hovudinngangen ved Haugesund sjukehus. Det har vore naudsynt til å grava opp områda utanfor slik at ein unngår å få lekkasjar til dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld el tavler. Prosjektet er noko forsinka i forhold til opphavleg plan. Dette som følgje av større kompleksitet og omfang, og førar til høgare kostnad enn opphavleg budsjett. 8

10 Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet fekk ein noko høgare kostnad enn planlagt i Målsetjinga er at prosjektets kostnad i 2014 vil bli noko lågare enn planlagt som følgje av at ein fekk gjennomført meir arbeid i 2013 enn planlagt. Prosjektleiar slutta i føretaket ultimo 2013, og ein har av den grunn vore nøydt til å nytta ekstern rådgjevar elektro meir enn opphavleg planlagt. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjektets målsetjing var å ferdigstilla rehabilitering av både KA 2 og KA 6 aggregatet innan årsskiftet. Diverre lot det seg ikkje gjere å ta igjen den forseinking som oppstod i starten av prosjektet. Prosjektet ble i hovudsak gjennomført i 2013, men sluttføring i januar Leverandøren har gjennomført oppdraget på ein mykje tilfredsstillande måte, og prosjektet vurderas som vellukka. 3 - Teknisk infrastruktur Dei prosjekta som det er avsett investeringsmidlar til gjennom revidert budsjett er i hovudsak i tråd med gjeldande framdriftsplan. Prosjekt isvatn som fell inn under kategorien teknisk infrastruktur ble ikkje ferdigstilt innan årsskiftet, men ferdigstilt i januar Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett fekk ikkje gjennomført ein så stor andel av oppdraget før årsskiftet som opphavleg planlagt. Det er for øvrig god framdrift i prosjektet og målsetjinga er å ferdigstilla ombyggingsarbeida innan den tidsfrist som er sett. Det ble i tillegg bestilt avfallshåndteringsutstyr (komprimator) som skulle ha vore levert før årsskifte, men som følgje av forseinking blir ikkje utstyret levert før primo februar Investeringar som er påbyrja i 2012, men som avsluttast i 2013 Prosjekt påbyrja i 2012 er ferdigstilt i Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Alle ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy som vert bestilt ble levert og sett i drift innan årsskiftet Gjennom omprioriteringar ble det anskaffe noko fleire administrative kjøretøy enn opphavleg forutsett (sett inn i ambulant verksemd i klinikk for psykisk helsevern). 2 IKT og infrastruktur Anskaffingane ble i all hovudsak gjennomført i følgje til opphavleg plan med leveranse og betaling innan årsskiftet

11 Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus skulle ha vore ferdigstilt før årsskiftet, men som følgje av forseinking blir prosjektet ikkje ferdigstilt før februar Anna utstyr Anskaffingane ble i all hovudsak gjennomført i henhold til opphavleg plan med leveranse og betaling innan årsskiftet Prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Hgsd Arbeidet med rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Hgsd pågår. Dei midlertidige lokalar for sjukehusapoteket er ferdigstilt og godkjent. Som følgje av forsinka godkjenning av dei midlertidige lokala, vil ferdigstillinga av prosjektet bli noko forsinka. I følgje gjeldande framdriftsplan vil prosjektet bli ferdigstilt medio juni Tabell 1 Budsjett 2013 med prosjekt og MTU leveransar som skulle ha vore avslutta pr 31. des Investeringer 2013 Prosjekter Avvik ramme vs Ramme 2013 Bygg 2013 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy - Haugesund sjukehus Brannoppgradering Valen og Odda Utvidelse av ambulansestasjon Odda Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhet - ombyggingstiltak Mindre ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk - KA 2 ved Haugesund sjukehus Teknisk infrastruktur Investeringar påbyrja i 2012, som avsluttast i Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2012 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer

12 Investeringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Utvidelse av ambulansestasjon Odda Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming Helikopterlandingsplass ved Hgsd Sjukehus Reinvestering i Bygningar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhetstiltak Mindre bygningsmessige ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Reinvestering i tekniske anlegg Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer Likviditet Likviditetsoversikta for januar syner ein positiv likviditet på 203,351 millionar kroner. Dette er ein positiv endring frå førre rapport på 293,448 millionar kroner. I hovudsak kjem endringa av tilført kapital frå Helse Vest med 219 millionar kroner. Prognosen for 2014 viser ein gjennomsnittlig positiv saldo for kassakreditten på 244,070 millionar kroner. Dette er 327,348 millionar kroner meir likviditet enn gjennomsnitt i Styret i Helse Vest har fatta vedtak i sak 132/13 B at driftskredittramma skal reduseras frå 294 millionar kroner til 55 millionar kroner frå , 219 millionar kroner på grunn av kapitaltilføresel og 20 millionar på grunn av lågare pensjonspremie. 11

13 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk 2.1 Aktivitet Aktiviteten i månaden var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng. For polikliniske konsultasjonar var talet om lag som plan men noko lågare i høve til i fjor. Målt i talet på sjukehusopphald var aktiviteten omlag som plan og i høve til same månad i fjor. DRG-poeng Somatikk 12

14 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13

15 Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 64 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 58 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 79 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig ar rettighetstatus var 76 dagar. For ventande pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 49 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 114 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 65 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 59 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 80 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 78 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 50 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 115 dagar. 14

16 Ventetid for behandla Somatikk Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 114 pasientar, det vil seie 6 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Det vil bli gjeve ei orientering i styremøtet om kva for område som har flest fristbrot, og kva for tiltak som er planlagd for å redusere talet på fristbrot. Fristbrot Somatikk 15

17 2.2.3 Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 130 i månaden, og 1,7 prosent av liggedøgna. Korridorpasientar Somatikk Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 81 prosent for somatikken. Epikrisetid somatikk 16

18 Kirurgisk klinikk 17

19 18

20 19

21 Medisinsk klinikk 20

22 21

23 22

24 Somatikk Stord 23

25 24

26 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og færre i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske konsultasjonar i høve til i fjor men færre enn plan. Det var færre innleggelsar enn i fjor, og i høve til plan. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 25

27 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 26

28 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 46 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 59 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 53 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 41 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 99 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan rusfeltet (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 68 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 66 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 104 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 54 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 109 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 51 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 139 dagar. 27

29 Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 40 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 38 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 97 dagar. Ventetid behandla pasientar Vaksenpsykiatri (VOP) Ventetid for behandla pasientar RUS 28

30 Ventetid for behandla pasientar Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Psykisk helsevern for vaksne hadde 9 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 11 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. 29

31 Fristbrot Vaksenpsykiatri Fristbrot Rus 30

32 Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 87 % i perioden. Epikrisetid psykisk helsevern 31

33 Epikrisetid Klinikk for psykisk helsevern 2014 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Spesialisert behandling Haugesund sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Spesialisert behandling Valen sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 32

34 Epikrisetid Folgefonn DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Haugaland/Karmøy DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid VOP/BUP Stord 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 33

35 Epikrisetid BUP Haugesund 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Utskrivingsklare pasientar Det var 32 pasientar som stod registrerte som utskrivingsklare med meir enn eitt døgn i januar månad. Det totale talet på liggjedøgn for desse var 68 dagar. Dei utskrivingsklare pasientane kom frå åtte ulike kommunar, mens dei resterande 11 kommunane i Helse Fonna ikkje hadde utskrivingsklare pasientar innlagde i sjukehusa i januar. Utskrivningsklare pasienter 34

36 4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Tal frå styringsportalen per 11. februar Månadsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse Fonna i 2013 og til og med januar Brutto månadsverk er frå desember 2013 til januar 2014 redusert med 48 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 28 månadsverk. Månadsverk Brutto- og netto månedsverk Helse Fonna Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk Netto månadsverk Overtid og meirarbeid Figuren syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid og utrykking er frå desember 2013 til januar 2014 auka med 370 timar, timar for meirarbeid er for same periode redusert med 6412 timar. 35

37 Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 4.2 Sjukefråvær Figuren syner utviklinga i sjukefråværet 2013 og til og med januar I tillegg syner figuren måltala for det samla sjukefråværet i Helse Vest RHF på 5,5 prosent og måltal sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 prosent. I januar 2014 var det totale sjukefråværet 6,1 prosent, som er lågare enn desember ,2 prosent, og lågare enn januar ,3 prosent. Sjukemeldt fråvær i januar 2014 var 4,9 prosent, som er lågare enn desember ,1 prosent, og lågare enn januar ,6 prosent. Det gjennomsnittlege sjukefråværet i Helse Fonna i 2013 var 6,4 prosent, og det gjennomsnittlege sjukemeldte fråværet i 2013 var 5,3 prosent. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna ,1 4,9 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Klinikk somatikk Stord vart etablert pr. januar Tal for sjukefråvær januar 2013 er korrigert i forhold til oppretting av klinikk. 36

38 2014 (januar) 2013 (januar) Korttid Langtid Korttid Sjukefråvær Sjukefråvær Langtid (1-16 (17 dg (1-16 % % (17 dg +) dg) +) dg) Helse Fonna HF 6,1 2,9 3,2 7,3 3,9 3,7 Føretaksleiinga 6,7 4,0 2,7 6,9 2,4 4,5 Økonomi område 5,7 0,6 5,1 5,1 2,7 2,4 HR område 3,6 3,1 0,5 5,7 3,6 2,1 Medisinsk klinikk 6,4 2,8 3,6 6,9 3,3 3,6 Kirurgisk klinikk 5,1 2,8 2,3 5,8 3,3 2,5 Klinikk for psykisk helsevern 5,7 3,2 2,5 8,2 4,5 3,7 Klinikk somatikk Stord 6,8 2,9 3,9 6,7 3,4 3,3 Medisinsk service klinikk 5,8 2,5 3,3 5,6 3,2 2,4 Intern service område 9,2 3,0 6,2 13,0 6,8 6,2 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med minimum 20 prosent Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå januar 2012 til januar Det er eit kontinuerleg fokus knytt til reduksjon av deltid i verksemda. Den juridisk gjennomsnittlege stillingsprosenten pr. januar 2014 var 84,09 prosent, som er noko lågare enn desember ,22 prosent. Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent pr. januar 2014 var 87,58 prosent, som er noko lågare enn desember ,84 prosent. Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars 2013, men er pr. januar 2014 under måltalet. Måltal på 20 prosent reduksjon er ikkje nådd. 37

39 Prosent 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% Juridisk og korrigert stillingsprosent ,58% 84,09% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 38

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Januar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09. 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 55/15 A 1 vedlegg Styremøte 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg Rapportering frå verksemda per september 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer