Alternativt Oslo budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt Oslo budsjett"

Transkript

1 FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett

2 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom... 4 Ren og pen by... 5 Sikre en bedre balanse i budsjettet... 5 Eldreomsorg... 6 Sykehjem... 7 Hjemmetjenester... 8 Eldresenter... 9 Geriatrisk ressurssenter... 9 Omsorg Aktivitet for eldre Tilskudd innen eldreomsorgen TT-reiser Legevakten Rusomsorg Barnevern Sosialhjelp Integrering Forebygging mot radikalisering Andre prioriteringer innen helse og sosial Bedre styring med bydelene Barnehage Styrket språkopplæring Private driver bedre og billigere Utdanning og skole Haukåsen skole Uranienborg skole Skøyen skole Ugyldig fravær i skolen

3 Trygghet for liv og eiendom Lokalpoliti for bedre trygghet Bedre belysning Ren og pen by Kultur Avklaring av investeringsbudsjett for nye bygg for Munch og Deichmann Oslo Nye Teater AS Tilskudd til kunst og kultur Popsenter /øvingshotell på Schous Ta vare på det vi har Oslo OL 2022 og folkeavstemming Samferdsel og miljø Kollektivtrafikken Vei Parkering Brann og redningsetaten Beredskapsetaten Smestad gjenbruksstasjon Selvfinansierende etater Idrett Cricket Byutvikling Leilighetsnorm Effektiviseringer Næringspolitikk Ikke nytt næringsselskap Visit Oslo Salg av Hafslund ASA Børsnotering av E-CO Energi AS og salg av inntil 25 % av aksjene Salg av eiendom Eiendommer innenfor kulturetaten Effektivisering av driften og øvrige påplussinger og salderinger Oslo kommunes pensjonsordning Byrådets budsjett

4 Innledning Vårt alternative Oslo-budsjett bygger på Oslo FrPs prinsipp- og handlingsprogram for , hvor hovedmålet vårt er å sikre et solid og variert tjenestetilbud til innbyggerne, og skattebetalernes midler skal benyttes effektivt for å oppnå best mulig kommunale tjenester. Dette ligger til grunn for våre prioriteringer. Fremskrittspartiet har tro på enkeltmennesket. Hver enkelt skal i større grad få muligheten til å fatte beslutninger som vedrører egne liv. Respekten for det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi, er grunnleggende verdier for Fremskrittspartiet. Den beste måten å ivareta menneskers ulike behov på er ved å la dem få valgfrihet til å avgjøre hvem som skal yte tjenester de får innvilget. Da må flere leverandører konkurrere slik at det blir et mangfold av tilbud. Flere tilbud er også med å sikre bedre kvalitet til en bedre pris. Oslo Kommune eier flere selskaper og bedriver en betydelig egenproduksjon på flere områder hvor det eksisterer alternative private løsninger og tilbydere. Vårt alternative budsjettforslag inneholder derfor flere forslag om å selge virksomheter kommunen ikke behøver å drive selv eller med. Overføring av tjenesteproduksjon til det ordinære private næringsliv og ideelle organisasjoner er derfor en viktig overordnet holdning i budsjettalternativet. Vårt alternative Oslo-budsjett gir retningen for hvordan vi ønsker at kommunen skal styres i året som kommer. Gjennom omprioriteringer på kommunebudsjettet for neste år, vises hvilke endringer vi vil gjøre i byrådets forslag til budsjett for Det er ikke mulig å vise alle endringer som er nødvendig på alle tjenesteområdene. Til det er detaljeringsgraden i byrådets fremlagte Oslo-budsjett i dag alt for dårlig. Et av kravene våre er derfor at byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2014 skal synliggjøre byrådets prioriteringer. Oslo, 13. november 2012 Carl I. Hagen Gruppeleder 3

5 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer Det viktigste først De siste befolkningsfremskrivninger tyder på at Oslos befolkning vil vokse fra dagens innbyggere til i overkant av innbyggere i Dette fordrer en stadig raskere etablering av nye skoler og barnehager. I de neste fire årene har byrådet foreslått å investere for nærmere 30 milliarder kroner, hvorav over 40 prosent er investeringer i skoler. Samtidig er det stadig flere eldre som trenger hjelp fra kommunen, og det er behov for flere sykehjem og flere omsorg + plasser for å sikre at alle som trenger det, skal få et tilbud om hjelp. For å sikre prioritering av de viktigste oppgavene, mener FrP det er nødvendig å begrense kommunens nyinvesteringer. Kommunen behøver ikke å eie for å være en god tjenesteleverandør. FrP vil i større grad satse på OPS-prosjekter og innleie av nødvendige bygninger til kommunale formål. Der det ikke er behov for kommunalt eie og drift, vil FrP sørge for å selge virksomhetene til private virksomheter. FrP er opptatt av å investere tilstrekkelig i skole og kunnskap, og at alle barn skal ha tilfredsstillende norskkunnskaper ved skolestart. Vi mener at dette er avgjørende for det enkelte barns fremtid, og avgjørende for å lykkes videre med integreringsarbeidet. FrP har gjennom mange år bidratt til at forholdene for breddeidretten er blitt bedre i Oslo. Enkelte bydeler er allikevel fremdeles sterkt underrepresentert hva gjelder flerbrukshaller, og FrP ønsker flere anlegg, spesielt for barn og unge. Eldre mennesker som har bidratt til samfunnet gjennom et langt liv skal ha en trygg og verdig alderdom. For at bystyret skal kunne prioritere eldreomsorgen, ønsker FrP at finansieringen av sykehjemsplasser og hjemmetjenestene skal øremerkes. Terskelen for å få sykehjemsplass må senkes og innen 2015 må antallet sykehjemsplasser økes med 1000 plasser for å kunne gi alle eldre med stort bistandsbehov et trygt liv. Kvaliteten på innholdet i sykehjemmene må også styrkes og FrP vil derfor fortsette satsingen vår for en bedre ernæring for sykehjemsbeboere. FrP ønsker å konkurranseutsette flere sykehjem de neste årene og videreføre det frie brukervalget i hjemmetjenesten for å la de eldre bestemme mer over tjenestene de mottar. Trygghet for liv og eiendom Å skape trygghet for liv og eiendom, er den viktigste oppgaven til politiet. I Oslo har ikke politiet ressurser nok til å bekjempe alvorlig kriminalitet og hverdagskriminaliteten som mange innbyggere i byen vår utsettes for. Alt for mange politisaker blir henlagt, og i saker som omfatter innbrudd og overgrep mangler politiet ofte kapasitet til å følge opp. FrP mener Oslos befolkning vil være tjent med at det opprettes et eget lokalpoliti, som skal bidra til å innføre nulltoleranse mot hverdagskriminalitet og øke politiets tilstedeværelse i det offentlige rom. FrP ønsker derfor å søke staten om en prøveordning for å etablere lokalpoliti i Oslo. Den nye enheten må få ansvaret for politiposter i bydelene, ha ansvar for lokalt begrensede saker, og yte rask og effektiv service til lokalbefolkningen. Samarbeidet mellom politi, skole og barnevern må styrkes, og lokalpolitiet må få ansvar for forebyggende arbeid og utvise nulltoleranse for vold og uorden på offentlig sted. FrP styrker også Natteravnene som et viktig forebyggende tiltak i byen. 4

6 Ren og pen by Oslo skal være en ren hovedstad. Både private og offentlige eiere må ta ansvar for sine egne eiendommer. All kommunal produksjon av renholdstjenester av gater og veier bør utføres av private leverandører basert på konkurranse. Kommunen kjøper slike tjenester der de er best og billigst. Dette gir mest renhold for pengene. FrP vil fremheve den viktige innsatsen sysselsettingstiltak som Bydelsrusken, Jobben og Lønn som fortjent gjør for å holde orden i det offentlige byrom. Jevnlig vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten vil bidra til å gjøre byrommene hyggelige og attraktive. Sterkere håndhevelse med bøter for de som forsøpler forsøkes fremfor kun avstraffelse av gårdeiere blant annet med høyere prioritering av dette arbeidet for trafikkbetjenter. Sikre en bedre balanse i budsjettet Fra en gjeld på 9 milliarder kroner i 2006, har Oslo kommune nå en gjeld på 23 milliarder kroner og er av byrådet planlagt å stige til 37 milliarder kroner i Gjeldsgraden vil da være på hele 80 prosent. Oslo kommune er i dag i den situasjon at en stor del av investeringene (62 prosent) foreslås lånefinansiert. Renter og avdrag må finansieres over driftsbudsjettet og dette legger igjen beslag på en stadig større andel av kommunens frie inntekter. Pensjonskostnadene øker mer enn tidligere forventet, og samlede lønnskostnader inklusive pensjon og arbeidsgiveravgift utgjør nå over halvparten av de samlede driftsutgifter. For å sikre prioritering av de viktigste oppgavene mener FrP det er nødvendig å begrense kommunens nyinvesteringer slik at gjelden ikke øker så mye som planlagt av byrådet. FrP vil i større grad satse på OPS-prosjekter og alminnelig innleie av nødvendige bygninger for kommunale formål. I en tid hvor behovet for kommunens primærtjenester innenfor skole og eldreomsorg øker, er tiden kommet for å prioritere bort ekstravagante investeringer i andre formål, for eksempel innenfor kulturområdet. For å sikre en bedre forvaltning av innbyggernes verdier, vil FrP sette fokus på effektivisering og omorganisering av følgende saksfelt: - Salg av kommunalt eide virksomheter og eiendom som ikke er en del av det primære kommunale tjenestetilbudet. Kirkeristen er en av eiendommene FrP vil selge. - Stoppe tilskuddet til Oslo Nye Teater AS og selge eiendommen Rosenkrantzgate 10 AS. - Overlate til private å eie og drive barnehager. FrP vil derfor selge barnehager og kommunale tomter regulert til barnehager til private. - Selge skoler og sykehjem og tilbakeleie på langsiktige kontrakter. - Selge kommunens aksjer i Hafslund ASA og børsnotere E-CO Energi AS ved salg av inntil 25 % av aksjene. - Ytterligere intensivere bruk av privat og ideell tjenesteproduksjon, fordi konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester, kostnadsreduksjon og effektivisering. 5

7 Eldreomsorg Eldreomsorg er en kommunal kjerneoppgave. Eldre mennesker som har bidratt til samfunnet gjennom et langt liv skal ha en trygg og verdig alderdom. FrP ønsker å tilføre mer midler til eldreomsorgen for å sikre 1000 nye sykehjemsplasser innen 2015 og øke antallet timer i hjemmetjenesten. FrP kan ikke akseptere noen nedskjæringer i tilbudet til pleietrengende eldre, det være seg i hjemmebaserte tjenester, Omsorg+ eller i sykehjemstilbudet. En reduksjon i eldresentertilbudet er heller ikke akseptabelt. Problemet er imidlertid at utgiftene til alle disse tjenester ligger under bydelsutvalgenes budsjettansvar, noe som medfører at bystyret ikke har mulighet å sikre at midler til eldreomsorgen i bydelene ikke blir brukt på andre områder. En kan redusere prisen på sykehjemsplassene for å få en økt bruk av disse, men det sikrer ikke hjemmetjenesten. FrP mener det er systemsvikt når bystyret ikke gis mulighet til å skjerme eldreomsorgen for budsjettkutt i bydelene. For å styrke eldreomsorgen ønsker FrP at eldreomsorgen skal bli enda mer mangfoldig, med større innslag av kommersielle og ideelle aktører. Flere kommunale sykehjem skal derfor konkurranseutsettes og nye sykehjem skal etableres og driftes av andre aktører enn kommunen. Erfaringer viser at kommersielle aktører drifter sykehjem mer effektivt til like god kvalitet som kommunen og ved mer bruk av konkurranseutsetting vil en kunne tilby flere sykehjemsplasser til lavere pris. FrP ønsker å gjennomføre en omfattende reform slik at styringen av og det økonomiske ansvaret for eldreomsorgstjenestene overføres fra bydelsutvalgenes budsjettbehandling til bystyrets budsjettbehandling. Styringen legges til byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester slik at ansvar og styring legges til samme organisasjonsledd. Bydelsadministrasjonene forutsettes å beholde sitt produksjons- og styringsansvar, men da under instruksjonsmyndighet fra byrådet. En slik reform vil sikre likebehandling for alle byens innbyggere på tildeling av eldreomsorgstjenester. Innen denne reformen er gjennomført, ønsker FrP å instruere bydelsutvalgene om å ikke kutte i eldreomsorgen. Skjermingen av eldreomsorgen for kutt sikres ved å tilføre bydelene mer midler ved øremerking til eldresentrene, hjemmetjenesten og lavere sykehjemspriser. FrPs satsing på disse områdene er nok til å øke kommunens tilbud til eldreomsorgen. FrP vil styrke rettighetene den enkelte har dersom en klager inn vedtak som en ikke er fornøyd med. Det må være klare regler for når søknader om tjenester fra kommunen blir registrert og hvor lang tid kommunen kan bruke på å behandle søknaden. Det må nedsettes regler for hvor lang tid kommunen skal bruke på å behandle klagesaker. Styringen av og det økonomiske ansvaret for eldreomsorgstjenestene overføres fra bydelsutvalgenes budsjettbehandling til bystyrets budsjettbehandling. Bydelsutvalgene instrueres til å budsjettere minst samme utgiftsnivå for eldresentrene, hjemmetjenesten og kjøp av sykehjemsplasser i 2013 som for i

8 Sykehjem Satsningsområde Sikre at dagsatsen til mat pr. sykehjemsbeboer forblir 100 kroner Investeringer uteområder: Kingosgate, Akerselva, Tåsen, Rødtvedt, Lambertseter Majorstutunet, Kantarellen, Silurveien, Solvang Øke bemanningen på sykehjemmene Investering velferdsteknologi sykehjemmene Investering teknisk utstyr sykehjemmene Sikre at flere får plass på sykehjem ved å redusere sykehjemsprisene Rehabilitering Stovner sykehjem Antallet eldre over 80 år i Oslo vil synke frem til 2020, og deretter øke kraftig. På tross av at Oslo kommune har en høyere andel eldre på sykehjem enn landsgjennomsnittet, er terskelen for å få sykehjemsplass for høy. Det må derfor etableres minst 1000 nye sykehjemsplasser frem til Hvis den økte sykehjemskapasiteten skulle medføre at det blir for mange plasser, vil en kunne fase ut noen av de sykehjemmene som ikke har moderne standard. FrP vil med denne satsingen sikre at ingen skal måtte bo på dobbeltrom mot sin vilje. FrP ønsker en fri etablering av eldreinstitusjoner og vil likestille kommunens egne institusjoner med private når det gjelder betaling for tjenester. Kommunen vil da kunne tilby flere alternative plasser. Plassene skal kjøpes inn i et fritt marked der både kommunen selv, ideelle og kommersielle driftere utgjør et mangfold til de eldre og deres pårørendes beste. FrP vil satse på bruk av ny teknologi for å møte utfordringene når det blir flere eldre med pleiebehov og øke kvaliteten på tjenestene som gis. Bruk av nye teknologiske løsninger vil også hjelpe de ansatte i deres arbeid. Vårt mål er at Oslo kommune skal være ledende i landet på bruk av smarthusløsninger i sykehjem og omsorgsboliger. I byrådets budsjettforslag er det ikke lagt inn midler til bruk en satsing på velferdsteknologi. FrP setter derfor av midler til blant annet et forsøk med touchterminaler på to sykehjem. Touchterminalene skal kunne benyttes til tv, internett, bildetelefon som kan brukes til å holde kontakt med pårørende og til fagsystemet Gerica for å kunne gi en effektiv og sikker oppfølging av beboerne. FrP ønsker å videreføre vår satsing på økt ernæring og bedre kvalitet på måltidene for de eldre på sykehjemmene. Mange sykehjemsbeboere får ikke i seg nok næring og det medfører raskere funksjonsnedsettelser og lavere livskvalitet. Det skal være et høyt fokus på god ernæring og mathygge i både sykehjemmene, eldresentrene og i hjemmetjenesten. FrP er bekymret over bemanningsnivået på sykehjemmene. I år ble bemanningen kuttet på sykehjemmene for første gang siden Sykehjemsetaten ble opprettet, og byrådets budsjettforslag innebærer ytterligere kutt i pleien som tilbys på byens sykehjem. Dette medfører både dårligere pleie til beboerne og økt belastning på de ansatte på sykehjemmene som allerede har en slitsom arbeidshverdag. FrP ønsker at en istedenfor å kutte i bemanningen, øker pleienivået som beboere på sykehjem tilbys. For å ha et godt liv på sykehjemmene må beboere ha mulighet til å komme seg ut jevnlig og dette er også noe som er sikret i velferdsgarantien. FrP ønsker en satsing på uteområdene til sykehjemmene i Oslo, slik at flere sykehjem har uteområder som er tilrettelagt for bevegelshemmede og sansehager som er til stor glede for demente sykehjemsbeboere. 7

9 En stor andel av de ansatte på byens sykehjem har utenlandsk opprinnelse. Den store andelen fremmedspråklige ansatte på sykehjemmene medfører utfordringer fordi noen av disse ikke behersker godt nok norsk. En må derfor stille krav om norskferdigheter til nyansatte, kartlegger språkferdighetene til ansatte og tilbyr norskkurs til de som ikke behersker godt nok norsk. Byrådets budsjettforslag ligger ikke til rette for at det skal bli bygget nye sykehjemsplasser, kun at nåværende antallet plasser skal opprettholdes med en høyere standard. FrP ønsker derfor å øke midlene som skal gå til investeringer på sykehjem for å øke antallet sykehjemsplasser de neste årene. FrP ønsker at alle sykehjemmene som skal etableres eller bli totalrehabilitert skal utføres som OPSavtaler(Offentlig-Privat-Samarbeid) med langsiktige avtaler, slik at kommunen er sikret at byggene benyttes til sykehjem. Det vil medføre større kontroll på byggekostnadene og mer profesjonelt vedlikehold. Slike avtaler bør også benyttes for vår eksisterende sykehjem som er i kommunal eie ved å selge dem til kommersielle eiendomsforvaltere og leie dem tilbake på langsiktige avtaler. FrP ser ikke noen grunn til at kommunen skal være en eiendomsforvalter når private kan gjøre den samme jobben bedre og mer effektivt. Stovner sykehjem er foreslått solgt i byrådets budsjettforslag, mens realiteten er at Oslo trenger flere sykehjem. Det er også behov for avlastningssykehjem når flere sykehjem skal rehabiliteres de neste årene. FrP ønsker derfor å rehabilitere Stovner sykehjem til en enkel sykehjems standard, slik at det kan benyttes som avlastningssykehjem og frigjøre kapasitet på andre sykehjem. Dert vil medføre at kapasiteten på Ellingsrud sykehjem som er planlagt som avlastningssykehjem frigjøres og kan benyttes som nye plasser. I følge Omsorgsbygg er alle planene for en rehabilitering av Stovner sykehjem klare og sykehjemmet kan være ferdig rehabilitert Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal utføres som OPS-avtaler. Byrådet bes forberede salg av kommunale sykehjemsbygg til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler, og legge dette frem i forbindelse med budsjett for Hjemmetjenester Satsingsområde Hjemmetjenesten Det er viktig at eldre som ønsker å bo hjemme får muligheten til det selv om de har behov for pleieog omsorgstjenester. FrP ønsker å videreføre det frie brukervalget innen hjemmetjenesten. Brukervalget har ført til at flere brukere er fornøyd og konkurransen har bidratt til økt brukerfokus. FrP ønsker å organisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene innen det frie brukervalget. Det vil sikre reell konkurranse og bidra til økt fokus på brukerne. FrP vil arbeide for at den kommunale hjemmehjelpen tilbyr faste hjemmehjelpere i så stor grad det er mulig. FrP vil innføre en garanti for brukere i hjemmetjenestene der en gis mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. Organisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene 8

10 Innføre garanti for at brukere i hjemmetjenestene skal ha mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. Eldresenter Satsingsområde Styrke eldresentrene Nasjonalforeningen for folkehelsen Kirkens Bymisjon Forum for menn Eldresentrene er et viktig tilbud som bidrar til å aktivisere og engasjere eldre i bydelene. De har i tillegg en forebyggende effekt. Frivillige eldre gjør en stor innsats for driften av sentrene, og bidrar ofte til at behovet for mer ressurskrevende innsats og institusjonsbehandling forhindres eller utsettes. De fleste eldresentre drives i dag av frivillige organisasjoner. FrP vil skape langsiktighet og økonomiskforutsigbarhet for eldresentrene, og vil overføre finansiering, utbygging og avtaler fra bydelene for alle eldresentrene til Helseetaten. Overføre finansiering, utbygging og avtaler fra bydelene for alle eldresentrene til Helseetaten. Geriatrisk ressurssenter Satsingsområde Styrke Geriatrisk ressurssenter Geriatrisk ressurssenter på Aker er en viktig ny tjeneste for å styrke eldreomsorgen i Oslo. Den rommer også GERIA - kommunens ressurssenter for demens/ alderspsykiatri og Almas hus som er et nyopprettet velferdsteknologisk senter. Almas hus er utformet som en leilighet og er en ny tjeneste i Oslo. Denne satsingen viktig for å spre kunnskap og informasjon om felles utfordringer i eldreomsorgen, samt å legge til rette for bruk av ny teknologi i eldreomsorgen. FrP vil øke midlene til senteret for å nå ambisjonene en har for senteret. Det er viktig å øke fokuset på bruk av ny teknologi eldreomsorgen og særlig hjelpemidler til hjemmeboende eldre. Erfaringene fra ressurssenteret og nyttige hjelpemidler en kan benytte til bevegelshemmede eller demente er det viktig at eldre og deres pårørende blir informert om. Hjemmetjenesten må også opparbeide seg kunnskap om hjelpemidler til eldre slik at de kan gi råd til eldre og deres pårørende om hvilke hjelpemidler de bør anskaffe for å få en bedre hverdag. Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. Omsorg + En del eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme og mange leiligheter i Oslo er ikke tilpasset eldre som har et lavt funksjonsnivå. FrP var derfor initiativtakeren til å opprette Omsorg+ som er botilbud til eldre som ikke kan bo hjemme, men som er for friske til å bo på sykehjem. 9

11 Omsorg+ er døgnbemannet og tilbyr tjenester i fellesarealer som også kan benyttes av eldre i nærmiljøet. Det tilbys matservering daglig til beboere og besøkende. FrP støtter byrådets planer om å etablere 1000 Omsorg+ leiligheter innen 2015 og at alle bydeler skal kunne tilby Omsorg+ tilbud. FrP vil at kommersielle og ideelle aktører skal stå for etablering og drift av Omsorg+. Nå er det bydelene som er ansvarlig for finansiering og i drift av de kommunale Omsorg+ og i stor grad finansiering av Omsorg+ som er driftet av ideelle aktører. Det er fornuftig i en oppstartsfase. Men når en har fått etablert Omsorg+ over hele Oslo, må det vurderes å sentralisere driften av de kommunale Omsorg+ og ha en lik finansiering som en har for sykehjemsplasser. Dette vil medføre at bydeler med Omsorg+ ikke må ta den økonomiske risikoen for ledige leiligheter. Aktivitet for eldre Satsingsområde Seniorprosjektet Aktiv på Dagtid For å forhindre sykdom og bidra til økt livskvalitet er det viktig at kommunen bidrar til å legge forholdene til rette for eldre kan holde seg i aktivitet. Det er også en av oppgavene som kommunen har blitt pålagt å prioritere høyere i samhandlingsreformen. Oslo kommune har et godt samarbeid med Oslo Idrettskrets(OIK) om aktivitetstilbudet 60pluss som er et aktivitetstilbud til eldre over 60 år. FrP ønsker å utvide dette tilbudet, slik at kvaliteten på tilbudet blir bedre og kan utvides til å nå flere eldre. Samarbeidet med eldresenter og andre tilbud kan med denne satsingen utvides betraktelig. Det må også legges til rette for at eldre i større grad kan benytte det mangfoldige tilbudet OIK tilbyr i Aktiv på dagtid som er et tilbud for personer som står utenfor arbeidslivet. Tilskudd innen eldreomsorgen Satsingsområde Fransiskushjelpen Pleietjenesten Fransiskushjelpen Besøkstjenesten Fransiskushjelpen Sorgtjenesten Frelsesarmeen "Vi over 60" gruppene TT-reiser Satsingsområde Øke antallet TT-reiser med 20 for de over 67 år Redusere prisøkning egenandeler TT med 50 % En del eldre i Oslo er avhengig TT-reiser for å kunne utføre gjøremål og ha et sosialt liv. Det er derfor urimelig at brukere over 67 år kun har 50 fritidsreiser i året, mens brukere under 67 år har 150 fritidsreiser. FrP ønsker derfor å øke antallet fritidsreiser med 20 i året for brukere over 67 og antallet reiser bør trappes opp de neste årene for å utjevne forskjellen til de brukere under 67 år. 10

12 Legevakten Satsinger 3 årsverk til å styrke betjeningen av innkomne samtaler til legevaktsentralen Allmennlegevakten Oppstartsmidler legevaktbasen Aker Legevakten i Oslo helsetilbud er et viktig tilbud til byens innbyggere. Det er derfor avgjørende at Legevakten har nok ressurser til å yte øyeblikkelig hjelp til dem som har behov for det. Det er bekymringsverdig at Legevakten melder om lengre ventetider på allmennlegevakten og innkomne telefonsamtaler. Det er ikke holdbart at prosent av innkomne samtaler ikke blir besvart. Som en del av samhandlingsarena Aker skal legevaktbasene på Ryen og Linderud flyttes til Aker i november FrP ønsker å øke tilskuddet til den nye legevaktbasen til Groruddalens befolkning for å øke aktiviteten. 11

13 Rusomsorg Satsinger Frelsesarmeen Jobben Jobben ny båt SKBO Lønn som fortjent Investering verksted Lønn som fortjent Sykepleie på hjul Blå Kors Kontaktsenter Retretten Stiftelsen P22 Motivasjonsavdelingen Frelsesarmeen Fyrlyskorps Driftsmidler røykerom sprøyterommet(1/2 år) Investering røykerom sprøyterommet Norsk Folkehjelp Bekkelagstunet Brannsikring Bekkelagstunet Ikke nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter, Josefines hus og ikke kutt i brukerrettede tiltak i Velferdsetaten Oslo står overfor store utfordringer innen rusomsorg. Rusmiddelavhengige trenger ulike behandlingstilbud tilpasset hver enkelt sin livssituasjon. Motivasjon for behandling er avgjørende, det samme er at hver enkelt person tar ansvar for å forbedre sin livssituasjon og selv jobbe aktivt for å bli rusfri. FrP mener at de fleste rusmiddelmisbrukere har et rehabiliteringspotensial. Rusomsorgen i Oslo skal derfor ha fokus på tiltak som bidrar til endring til en rusfri tilværelse. Omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom har negative konsekvenser både for rusmiddelmisbrukerne og for byens innbyggere, skaper utrygghet for de som ferdes og de som driver næringsvirksomhet i sentrum. Det er derfor viktig at politiet opprettholder fokuset på nulltoleranse mot bruk og omsetning av illegale rusmidler i det offentlige rom og ikke kutter i ressursene på oppfølging av dette som en har gjort tidligere. FrP ser viktigheten av sysselsettingstiltak for de som står utenfor arbeidslivet, blant annet gjennom tiltak som kan bidra til å holde orden i det offentlige byrom. FrP vil derfor videreføre og styrke prosjekter som Bydelsrusken, Jobben og Lønn som fortjent. FrP er opptatt av innsatsen som ideelle og frivillige organisasjoner gjør innen rusfeltet som er med på å bidra til et mangfoldig tilbud og vil styrke deres bidrag til rusomsorgen. Kommunen og de ideelle organisasjonene må samarbeide tett om hjelpetilbudet, slik at en får brukt ressursene innen rusomsorgen mest mulig effektivt. Det må legges til rette for at flere injiserende rusmisbrukere røyker rusmiddelet fordi det reduserer faren for overdose. Det bidrar i tillegg til at det blir lettere å komme seg ut av rusproblemene. FrP ønsker derfor å legge til rette for at en skal ha mulighet for å røyke på sprøyterommet til Oslo kommune. Byrådet har foreslått et stort kutt i Velferdsetaten budsjett, noe som vil medføre at flere institusjoner for rusavhengige må legges ned. Det er ikke aktuelt for FrP at noen av de svakeste i samfunnet blir rammet så hardt. Vi legger derfor inn nok midler til å opprettholde driften på nedleggingstruede institusjoner og ønsker at den brukerrettede delen av etaten skjermes i størst mulig grad når resten av kuttet skal tas. 12

14 Barnevern Satsinger Robust Kirkens Bymisjon FrP mener det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barna sine en trygg og god oppvekst. Samtidig er det samfunnets ansvar å ha en god barnevernstjeneste for å bistå i tilfeller av omsorgssvikt. Foreldre har det samme ansvaret uavhengig av etnisk opprinnelse, kultur og religion. FrP mener at løsninger og tilbud om tiltak innenfor familien alltid skal vurderes før fosterhjem eller institusjon anbefales. Omsorgen for barn skal fortrinnsvis foregå i barnas nærmiljø. Det er viktig å lytte på brukere av tjenester for å ha et fokus forbedringer. Derfor gjennomfører kommunen brukerundersøkelser innen en rekke tjenesteområder, men ikke innen barnevernet. FrP ønsker derfor at en gjennomfører en årlig brukerundersøkelse blant ungdom over 13 år som har tiltak fra barnevernet. Private barnevernsinstitusjoner har gjennom mange år medvirket både til kompetanse og mangfold i tilbudet innen barnevernet. Dette samarbeidet bør utvides, men både kommunale og private tilbud må ha et velfungerende kontroll- og kvalitetsoppfølgingssystem. Gjennomføre en brukerundersøkelse blant ungdom over 13 år som har tiltak fra barnevernet. 13

15 Sosialhjelp Effektivisering Lavere sosialhjelpsutbetaling på grunn av strengere vilkår(5 prosent) FrP vil at fellesskapet skal bistå dem som har kommet i en vanskelig livssituasjon og har behov for sosialhjelp. Samtidig vil FrP understreke at all sosialhjelp må være hjelp til selvhjelp, som kun skal gis når alle andre muligheter er forsøkt. Å stille krav er å ta mennesker på alvor, og kan bidra til at flere klarer å stå på egne ben. Det betyr at sosialhjelp skal være midlertidig virkemiddel for å gjenvinne varig selvhjelp. FrP vil i større grad stille krav til den enkelte sosialhjelpsmottaker, for eksempel om deltakelse på kvalifiseringsprogrammet, oppmøteplikt ved aktivitetssentre og deltakelse på kurs i jobbsøking. Det samlede stønadsnivået til en enkeltperson eller familie skal ikke overstige et nivå som gjør det mer attraktivt å være passiv stønadsmottaker enn å arbeide. FrP vil derfor videreføre 3-barnsregelen, der det ytes barnetillegg for hvert barn t.o.m. familiens tredje, mens barnefamilier med fire barn eller flere får samme beløp. 14

16 Integrering Satsinger Oslo Røde Kors Flyktningguiden Effektivisering Motta 0 flyktninger FrP baserer sin integreringspolitikk på frihetsverdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet, individuell frihet og religiøs frihet. FrP utgangspunkt i et individbasert og ikke et kollektivistisk menneskesyn. Det er derfor av avgjørende betydning at det ikke forekommer forskjellsbehandling basert på religion eller etnisk opprinnelse. Innvandrere og flyktninger med lovlig opphold skal integreres og bli selvhjulpne, med de samme rettigheter og plikter som påhviler alle byens borgere. Med integrering forstås lik behandling av enkeltindivider i samfunnet og i arbeidslivet, for dermed å få alle muligheter til selvhjulpenhet på like premisser. Dette gjelder for hele befolkningen på tvers av aldersmessige, helsemessige, religiøse, kjønnsbaserte, kulturelle, etniske og geografiske skillelinjer. Et eksempel på dette er at alle barn skal få delta på svømmeundervisning, gymnastikk og fritidsaktiviteter. FrP vil videreføre at skolen skal være en sekulær møteplass for barn og unge, og er derfor i mot egne bønnerom som bidrar til segregering og religiøst press på ungdom med bakgrunn fra muslimske land. Språkkunnskaper, forståelse for norsk kultur og for de rettigheter og plikter som gjelder er avgjørende for en vellykket integrering. Språket er den mest grunnleggende ferdigheten innvandrere må tilegne seg for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det er blitt avdekket at en av de viktigste årsakene til svake språkkunnskaper blant fireåringer med minoritetsbakgrunn, er at de ofte har mødre som ikke kan gjøre seg forstått på norsk. For å løse dette problemet er det derfor nødvendig med en obligatorisk språktest for alle fireåringer og en bedre integrering. Staten må ta større ansvar for utviklingen i landets hovedstad, fordi det er staten som har virkemidlene. Regjeringen må øke ressursene til Oslo slik at utfordringene i årene fremover kan møtes på en tilfredsstillende og bærekraftig måte. Det må bli en slutt på at statlige asylmottak drives eller etableres i Oslo. FrP vil at den nåværende Enhet for mangfold og integrering skal utvikles til en kommunal integreringsetat. En slik etat skal i større grad koordinere og utvikle det omfattende integreringsarbeidet som i dag blir gjort i bydelene. FrP vil legge frem et privat forslag om en slik omdannelse til en integreringsetat neste år. Oslo har allerede tatt i mot en uforholdsmessig stor andel av alle flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som har kommet til Norge. Dette har medført utfordringer med integrering, skole, arbeid og kriminalitet. For å kunne bruke kommunens ressurser på de som ikke er godt integrert, vil ikke FrP ta i mot noen flyktninger i Byrådet har ikke besvart de økonomiske konsekvensene av å motta 0 flyktninger i Derfor har FrP satt besparelsen på å ikke motta flyktninger i 2013 til 20 millioner kroner, noe som medfører ca kr. pr. flyktning. Det baserer seg på beregningsutvalget kartlegging som viser at kommunenes utgifter til bosetting av flyktninger er høyere enn integreringstilskuddet, samt at prisnivået i Oslo er høyere enn landsgjennomsnittet som beregningsutvalget tar utgangspunkt i. Det er et problem med at en stor andel av barnerike innvandrerfamilier er fattige og at innvandrerbarn er sterkt overrepresentert blant fattige barn i Oslo. I kartleggingen av sentrale 15

17 forhold rundt barnefattigdom utført av Helse og velferdsetaten i Oslo i 2011 kommer det frem at tre av fire(78 prosent) fattige barn i Oslo har ikke-vestlig bakgrunn. Den viser at det er en klar sammenheng mellom antall barn og fattigdom. I familier med to voksne er andelen fattige familier med fire eller flere barn 53,8 prosent og for enslige forsørgere med minst fire barn er andelen fattige hele 72,5 prosent. FrP mener en må iverksette tiltak for unngå at familier blir fattige ved å få flere barn enn en har økonomi til. Det må sette iverksettes en rekke tiltak for å bidra til å bevisstgjøre særlig innvandrerkvinner om denne problemstillingen. Kommunen må bidra med informasjon om familieplanlegging og prevensjon til dem som lever på offentlig ytelser, og en må informere om det samme under introduksjonsprogrammet og andre aktivitetsordninger. En må også utfordre minoritetsmiljøer til å sette dette på dagsorden og informere om familieplanlegging og prevensjon. I følge fattigdomsmeldingen som ble lagt frem i år fra byrådet sender noen familier penger til sitt opprinnelsesland selv om familiene har stønad som inntektskilde. Dette medfører at barna i familiene som lever av denne stønaden blir skadelidende. FrP mener derfor at en skal sette som vilkår til barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp at en ikke får sende ut penger ut av landet og at brudd på dette vilkåret får økonomiske konsekvenser for familien. Det gjennomføres en kartlegging av kostnadene kommunen har for å bosette flyktninger under integreringsperioden på fem og kartlegge hvor mange av flyktningene som fem år etter de har blitt bosatt i kommunen har hovedinntekten fra lønnet arbeid. Bystyret ber Stortinget å vedta at flyktninger som blir bosatt i andre kommuner ikke skal ha mulighet til å flytte til Oslo under integreringsperioden på fem år når staten betaler integreringstilskudd til bostedskommunen. Flyktninger og deres familier som har hovedinntekten fra lønnet arbeid skal ikke berøres av forbudet. Oslo kommune tar i mot 0 flyktninger i Innføre vilkår for barnefamilier som har sosialstønad at en ikke får sende penger til sitt opprinnelsesland. Iverksette at mottakere av sosialstønad som har flere barn må få informasjon om familieplanlegging og bruk av prevensjon fra sosialtjenesten. Øke fokuset på familieplanlegging og bruk av prevensjon i introduksjonsprogrammet og andre aktivitetsordninger for personer utenfor arbeidslivet. Byrådet bes sikre at tilskudd som går til integrering og mangfold ikke skal tildeles etniske organisasjoner, men organisasjoner som er åpne for alle, og som fremmer reell integrering. Forebygging mot radikalisering Satsinger Oslo Røde Kors Gatemegling Ungdom mot vold Kontaktsenteret Groruddalen - Røde Kors Sub Church / Sub Scene Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Riverside Ungdomshus Forebygging radikalisering

18 I Oslo ser en fremveksten av radikale muslimske miljøer, som i stor grad består av unge menn født og oppvokst i Norge. For å unngå at flere unge blir tiltrukket av disse miljøene, må en satse på tilbud til ungdom som for eksempel har droppet ut av videregående skole. Denne satsingen må rette sin innsats mot de stedene der en vet det er mange unge som står i fare for å havne i disse miljøer og til tilbud som har god erfaring med å arbeide med målgruppen. I Danmark har en satt i gang en rekke forebyggende tiltak mot radikalisering som tidligere har virket mot kriminalitet. De baseres seg på generell forebygging, spesifikk forebygging og individorientert forebygging. Den generelle forebyggingen rettes mot alle barn og unge gjennom skoler og organisasjoner. Tanken er at når alle løfter alle, løfter man noen ut av risikogruppene. Den spesifikke forebyggingen er en målrettet innsats mot ekstremisme, rettet mot bestemte grupper av unge med risikoatferd. Det må også rettes en individorient innsats mot unge personer som har en risikoatferd som kan være hjelp til utdanning og tilrettelegging av tilbud. FrP vil at SaLTo-sekretariatet skal ha ansvaret for å bidra til at disse tiltakene blir iverksatt, med blant annet kursing om radikal islam / ekstremisme for kommunens ansatte. Kursingen må i stor grad rettes inn mot lærere fra skoler i områder der en har økt radikalisering slik at disse blir bedre kvalifisert til både å oppdage og bekjempe slik radikalisering. Læreren må pålegges varslingsplikt ved berettiget mistanke om en uønsket adferd fra en eller flere elever til SaLTo. Det er i tillegg viktig at Oslo-politiet prioriterer arbeidet mot de radikale muslimske miljøene og andre estremistmiljøer i nært samarbeid med kommunen og andre aktuelle organisasjoner. Andre prioriteringer innen helse og sosial Satsinger Prosjekt Familiehjelperen DIXI-Ressurssenteret for voldtatte Nettverk for besøkstjenesten v/ Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors - Besøkstjenesten Fontenehuset i Oslo Effektivisering Nettverksstedet om frivillighet Omfordeling Opprette barnehagetilbud Oslo Krisesenter Fjerne støtte barnehageplasser for Oslo Krisesenter i Bydel St. Hanshaugen Oslo Krisesenter er et viktig tilbud til personer som har behov for beskyttelse. Mange av disse har barn med seg til senteret og da må barna ha et barnehagetilbud. Nå mottar bydel St. Hanshaugen kroner for å tilby seks barnehageplasser til krisesenteret, men de benyttes ikke fordi det ikke er trygt for barna å benytte ordinære barnehageplasser. Disse midlene må derfor overføres til Oslo Krisesenter, slik at de kan etablere sitt eget barnehagetilbud på senteret. 17

19 Bedre styring med bydelene Bydelene står for en stor del av kommunens tjenesteproduksjon. FrP vil opprettholde bydelsadministrasjonene for å gi tjenester til befolkningen, men ønsker å redusere antallet bydeler fra femten til ti. Bydelsforvaltningene er de beste til å organisere kommunale tjenester overfor den enkelte innbygger. Dette gjelder tiltak for barn og unge, eldre, utviklingshemmede, helsetjenester, barnevern, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, sosialhjelp og barnevern. Bydelene må fortsatt få sine midler og oppgaver basert på kriterier. FrP mener det ikke må være til hinder for at alle Osloinnbyggere fritt må kunne velge offentlige og private tjenester på tvers av bydelsgrensene. Dagens ordning med femten bydelsutvalg har som konsekvens at byrådet ikke kan stilles direkte til ansvar for hva som skjer i bydelene. Det ulike politiske flertallet mellom bystyret og en rekke bydelsutvalg, har medført forskjeller i tjenestetilbudet. FrP ønsker at alle innbyggere skal ha samme tilgang på offentlige tjenester når en har behov for det og aksepterer derfor ikke at det er stor forskjell hjelpen som tilbys mellom bydelene. Bydelsutvalgene bør derfor avvikles, slik at bystyret får det direkte ansvaret for bydelene. Bydelene bør underlegges byrådet på lik linje med alle andre kommunale etater og virksomheter. Dermed vil bystyret få det totale ansvar for politiske prioriteringer og budsjetter. Byrådet bes å sørge for å iverksette avvikling av bydelsutvalgene fra neste kommunestyreperiode. Gjennomføre en forvaltningsreform som reduserer antall bydeler til ti fra og med

20 Barnehage Satsingsområde Norskopplæring barnehageansatte Effektivisering Redusere kommunal utbygging av barnehager Inventar og utstyr reduseres tilsvarende Redusere avsetning til rehabilitering Konkurranseutsetting av 17 barnehager Salg av barnehager virksomhetsoverdragelse Styrket språkopplæring Gjennom flere år har man vært opptatt av at minoritetsspråklige barn måtte gå i barnehagen for å lære seg norsk til skolestart. Nå viser det seg dessverre at hele 70 % av barna med minoritetsspråklig bakgrunn ikke har tilstrekkelig norskkunnskaper til å kunne følge ordinær opplæring når de begynner på skolen, selv om 75 % av disse barna er født og oppvokst i Norge og 70 % har gått i barnehage. Dersom barnehagen skal være en arena for integrering og språkutvikling, må man sørge for at det faktisk snakkes norsk i barnehagene. Notat 63/2012 fra byrådet viser at 259 ansatte trenger norskkurs, fra grunnleggende norsk til ansatte som tar norskprøve 3. I forbindelse med budsjettet for 2012 fikk FrP gjennomslag overfor byrådspartiene at det skal stilles krav om norskkunnskaper for de som skal ansettes i de kommunale barnehager, og byrådet stiller nå krav til at nyansatte må ha norskkunnskaper minimum norskprøve 3. I forbindelse med revidert budsjett i år fikk FrP gjennomslag for å sette av midler til norskopplæring til de barnehageansatte som ikke snakker tilstrekkelig godt norsk, og i følge byrådet er nå 40 ansatte i ferd med å gjennomføre norskprøve 3. Det er grunnleggende viktig for barna at de lærer seg norsk. FrP vil i arbeidet med byrådets nylig avgitte bystyremelding om kvalitet i barnehagen, vurdere om det er nødvendig å etablere egne byomfattende barnehager med spesielt utdannet personell for de norske barna som ikke snakker norsk ved fylte tre år. Byrådet foreslår at alle barn i barnehagene skal kartlegges for språkferdigheter når de er tre år. FrP vil i saken ta stilling til om kartleggingen fremdeles bør foregå på helsestasjon eller som foreslått nå i barnehage, og om en slik kartlegging skal omfatte alle barn. Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse. Det er et foreldreansvar at norske barn snakker norsk når de begynner på skolen. FrP mener det må være omsorgssvikt etter barnelovgivningen hvis norske statsborgere ikke sørger for at barna opplæres til at norsk er språket i hjemlandet og innretter og styrer sine liv og barnas oppvekstvilkår slik at de kan norsk når de begynner på skolen. FrP mener at det er behov for en mye mer aktiv integreringspolitikk hvor foreldres ansvar fremheves, og at det gjennomføres nødvendige oppfølgingstiltak og kontrolltiltak overfor alle norske foreldre slik at det blir en snarlig slutt på at norske barn ikke kan norsk når de begynner på skolen. FrP vil fremme forslag om dette når bystyremeldingen skal behandles i bystyret. 19

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer