Årsmøtereferat fra årsmøtet Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl Klubbhuset - Tjuvholmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen"

Transkript

1 Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning 3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter 4. Revidert regnskap og budsjett 5. Innkomne saker 6. Valg av: a) Styre etter vedtektenes 5. b) Arrangements- og uthavnskomite på 4 medlemmer for 2 år, slik at det velges 2 nye hvert år. Komiteen bør være representert med medlemmer fra begge havner. c) Valgkomite på 3 medlemmer, slik at lederen går ut, og det velges et nytt medlem hvert år. Alle valg gjelder for hele valgperioden. Innkallingen ble godkjent av samtlige tilstedeværende. Bjørn Erik Jønsberg ble valgt til møteleder, og Eyvind Harder valgt til referent. 43 stemmeberettigede var til stede ved åpningen av møtet kl Side 1 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

2 Sak 2 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetningene ble lest av Yngve Tomter Generelt: v/ formann Yngve Tomter Vi har i sesongen 2014 fortsatt arbeidet fra foregående år og holdt god kontinuitet for alle pågående aktiviteter og funksjoner samt tilrettelagt for en ny båtsesong. Vi hadde for sesongen 2014 et tilsvarende vedlikeholds behov i vårt bryggeanlegg som i I tillegg ble det det skiftet ut et betongelement og investert i 2 nye elementer for å øke antall båtplasser. Vår nye bølgebryter har beskyttet vårt anlegg meget tilfredsstillende også gjennom 2014 sesongen. Andre og mindre skader på våre brygger etter vinteren ble reparert på dugnad slik at bryggeanleggene kunne benyttes for alle til sesongstart. Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret. Vi har forbedret rutiner og informasjonsflyt og ny hjemmeside er utviklet og tatt i bruk. Også i år registrerer vi meget godt dugnadsarbeid av våre medlemmer, dette har bidratt til en god kontinuitet på alle områder. Generelt: v/ sekretær og ass. kasserer, Eyvind Harder Sekretær har en del faste oppgaver som mottak av det meste av e-post, som blir videresendt til rette vedkommende i styret. Sekretær har i tillegg henting av post i postboks og videreføre dette til rette vedkommende i styret. Sekretær tar seg også av fakturaer, som blir sjekket med ansvarlig for det som er bestilt av materiell og innkjøp, før den blir overlatt til betaling av kasserer. Utkjøring av fakturaer og pakking og utsending av disse til 800 medlemmer. I tillegg har sekretær ansvar for referat fra styremøter og utlegging av dette på vår hjemmeside. Ved utløpet av 2014 var det ca. 800 registrerte medlemmer i Hamar Båtforening. Vaktholdet v/ Vaktansvarlig Morten Vardeberg Vaktsjefen har hatt ansvaret for å administrere vaktholdet ved Brygga og Tjuvholmen. Gjennomføringen har gått greit uten store problemer. Automatisk SMSvarsling om vakttidspunkt til vaktene fungerer fint og er nok mye av årsaken til dette. Mange er flinke til å observere og rapportere. Noe av det som ble innrapportert er: Medlemmer forlatt sin vaktpost for tidlig: 1 stk. Ikke møtt opp: 10 stk. Fyllebråk: 4 stk. Båter som har tatt inn vann: 9 stk. Mangelfull fortøyning: 11 stk. Som nevnt er mange aktive på sine vakter og går mer enn 2 runder. Dessverre er enda flere ikke aktive nok. Vi har gjentatte ganger fått beskjed fra båteiere som overnatter i båtene sine at de ikke har sett at vaktene har gått sine runder. Dette Side 2 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

3 håper vi blir vesentlig forbedret for sesongen Vaktlistene som ligger i vaktbodene er ikke alltid oppdatert da endringer skjer kontinuerlig. Husk å sjekke HBF sin nettside. Utlevering / innlevering av nøkler til vaktboder skjer på Statoil i Vangsvegen og fungerer fint. HBF`s Havner v/ havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen Våre to havner, Brygga og Tjuvholmen, fremstår nå som to velpleide anlegg. Dette er bygget opp over flere år, og mange timer med dugnad. Vi ser at våre årlige dugnader er viktig å holde anleggene i orden. Vi vil takke medlemmene for god dugnadsinnsats i Hamar Båtforening søkte i 2014 Hamar Kommune om en utvidelse av bryggeanlegget på Tjuvholmen. Vi søkte om en utvidelse av brygge 4 og brygge 6. Dette skulle gi oss 12 nye båtplasser i gruppe II. Hamar kommunen ga oss et positivt svar på vår søknaden, vi gikk så til innkjøp av to nye bryggeellementer fra Småbåthavner på Skarnes. Bryggelementene ble satt på vannet og montert i anlegget av Småbåthavner i fjord høst. Utriggere monteres nå til våren og plassene gjøres klare til båtsesongen. Avtalen med Hamar Kommune om overtagelse av klubbhuset er i sluttfasen. Festekontrakten ligger for undertegnet hos kommunen og vil så bli oversendt Kartverket for registrering. Vi forventer av dette er på plass i løpet av første kvartal Hamar Båtforening vi da være eier av klubbhuset på Tjuvholmen, bygget festes på kommunens grunn, grunn Gnr. 1, Bnr. 2346, Feste nr. 2. Det skal forhandles ny avtale mellom Hamar Kommune og Hamar Båtforening om videre bruk av Tjuvholmen, dette på grunn av vår overtagelse av klubbhuset. Avtalen skal erstatte tidligere avtale fra 23. nov Vedlikehold Tjuvholmen 2014: Bytte av et skadet element på brygge nr.5 Sikring av nedgangen til brygge nr.6 Montert nye bryggeellementer til brygge nr. 4 og 6. Montert opp vannposter på bølgebryter. 3 stk fundamenter på moloen i indre havn ble støpt ned, benyttes til fortøyning av bryggene under vinteropplag. Ellers ble det gjennomført generell opprydding og vedlikehold under dugnadene. Vedlikehold Brygge 2014 Alle bryggene ble kontrollert og skader utbedret etter vinteren. Skifte av flytere på flere utriggere. Rekkverk til nedgang på brygge 7 ble utbedret etter skade. Brygge 7 ble etterjustert etter bytte av moringskjetting i Ellers ble det gjort generell opprydding og vedlikehold under dugnadene. De gamle bølgebryterelementene vi hadde liggende på moloen på Tjuvholmen er nå fjernet. Elementene ble gitt bort i samrår med Gjensidige forsikring. Side 3 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

4 For året 2014 ble det registrert 43 omsatte båtplasser. Det ble totalt leid ut 103 båtplasser, av disse plassene var 39 på Brygga og 64 på Tjuvholmen. Utfra vår dugnadskalender ble det registrert 19 gjennomførte dugnader i Vi skal fortsatt ha fokus på vedlikehold og utvikling av våre havner. Klubbhuset: v/husansvarlig Jan Olav Høgvold Det har vært mye aktiviteter knyttet til sesong Det er blitt avholdt sommershow for 4. år på rad, allsang på onsdager, båtrace, samt en større konsert med ca besøkende der Dance With a Stranger var hovedattraksjon. I forbindelse med riving av Sea Side har vi vederlagsfritt fått overta ventilasjonsaggregat, bardisk og diverse inventar. Ventilasjonsaggregat og bardisk er installert på Tjuvholmen kro, samt at det er blitt kjøpt inn nye møbler for uteserveringsområdet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra gjester på disse endringene. Vi vil fortsette å jobbe med å heve standarden for kroa og klubbhuset, allerede planlagte tiltak er: Renovering av toalettanlegg, skal være utført innen sesongstart 2015 Utskifting av serveringstelt ute, nytt telt er kjøpt inn. Vi er av den oppfatning at disse tiltak vil gjøre at vårt område blir mer attraktivt for både byens innbyggere og andre tilreisende. Drift av kroa har vært ivaretatt av Thore Petter Wang. Som en forsøksordning har kroa vært åpen for lunchservering 5 dager i uken. Dette tilbudet har falt i smak, men det er ønskelig at flere benytter seg av dette tilbudet, da det pr. i dag ikke skaper den store fortjenesten. Kombinasjonen av alle attraksjoner og det fine sommerværet sesong 2014 kunne by på, har resultert i at kroa har hatt en omsetningsøkning på 9,1% det siste året, og for andre år på rad kan vise til ett positivt driftsresultat i regnskapet. Sesong 2015 vil også by på mange aktiviteter, følgende er allerede fastsatt: Allsang på onsdager. Sommershow med Raymon og Eldar Vågan. Bandprosjekt med Ørnulf Snortheim og Erik Harstad. Konsert med Kim Larsen og Kjukken, Øvind (Elg) Elgenes, Ørnulf Snortheim band og Spinnvill Lava med Egil Eldøen Sommershow med Karoline Amb og søsken Det understrekes at det er Tjuvholmen Kro v/tore Petter Wang som har ett driftsresultat på 9,1%. Økonomi: Reidar Otterstad har vært kasserer i Generelt: Hamar Båtforening har fortsatt relativt god økonomi. Årets driftsbudsjett gjøres opp med et underskudd på kr ,91. Hamar Båtforening følger Norges Idrettsforbunds Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjoner. Disse er beskrevet lenger ned i referatet. Her heter det bl.a.: Side 4 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

5 Bokført verdi på anlegget skal ikke overstige summen av innskudd fra andelseierne pluss lån tatt opp for å finansiere tilgang av anlegg. Årets relativt store nedbetaling av lån i Toten Sparebank pluss innkjøp av nye brygger, fører til at foreningen må føre en avskrivning mot driftsregnskapet for å tilfredsstille prinsippene beskrevet over. Justert for dette viste 2014 et overskudd på kr Når det gjelder regnskapet, se nedenfor. Sen betaling Det har blitt litt bedre, men det er fortsatt mye jobb med medlemmer som betaler sent eller ikke i det hele tatt. En oppfordring er: Behandle våre fakturaer som andres; betal innen fristen. Få saker sendt Lindorff i Kasserer er spent på 2015, da det går tregt med de siste innbetalingene av dugnadsavgiftene for Bruker av Lindorff fortsetter. Regnskapet. Hamar Båtforening fører sitt regnskap ihht vanlige regnskapsprinsipper. Kostnader og inntekter føres fortløpende. Kundefordringer føres i balansen. Foreningens anlegg er, som utgangspunkt, verdsatt i balansen lik medlemmenes innskudd pluss foreningens gjeld på samme tidspunkt. Videre behandles dette som beskrevet i dette referatet. Medlemmenes innskudd føres under egenkapital. Refusjon og innbetaling av innskudd vises ikke i driftsregnskapet. Se Balanse. Ingen endringer i kontigenter og andre avgifter i Driftsregnskap for 2014: Inntekter Budsjett 2014 Note Konto Kontonavn Havneavgift ( ) ( ) ( ) 3002 Vedlikehold ( ) ( ) ( ) 3003 Innskudd Båtplass Purregebyr - - (800) 3007 Fra Hamar Kommune - gressklipping (50 000) (50 000) (32 000) 3008 Fra Hamar Kommune. Vask av toalett (25 846) (18 011) (25 000) 3009 Utleie båtplass ( ) ( ) ( ) 3014 Gebyr uteblitt vakt (6 000) (11 850) (6 000) 3015 Gebyr uteblitt dugnad ( ) ( ) ( ) Dusjautomat (4 712) - (4 000) 3618 Utleie klubbhus (45 056) (46 227) (46 000) 3020 Medlemskontigent ( ) ( ) ( ) 3101 Ekstraordinære kostnader Grasrotandel (8 208) (2 966) (8 000) 3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (92 545) (66 336) (95 000) 3601 Fakturering Hamar Seilforening (81 111) (83 918) (84 000) 3703 Diverse inntekter (19 198) (1 500) (10 000) 3900 Annen driftsrelatert inntekt (18 995) (6 395) - SUM ( ) ( ) ( ) Side 5 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

6 Noter. 1. Innskudd og refusjon av innskudd. Se noter i balansen. 2. Gebyr uteblitt dugnad. Dugnadsavgiftene for 2012, ble ført i 2013, utgjør ca kr for høye inntekter i Kostnader Konto Kontonavn Budsjett 2014 Note Refusjon innskudd Avdrag og renter på lån Nytt bryggemateriell Avskrivninger Vedlikehold Brygga båthavn Husleie Brygga Innleid vaktmannskap Betaling for vakthold Leie uthavnsområde Drift/vedlikehold uthavner Vedlikehold klubbhus Uteområdet Tyvholmen Vedlikehold havner Strøm Brygga Båthavn Strøm Tjuvholmen Vann og kloakk ute Tjuvholmen (368) Renovasjon Tjuvholmen Vann og kloakk Brygga Vann og kloakk klubbhus Leiekostnader Hamar Kommune Renhold av lokaler Honorar revisjon Kostnader m kundefordringer Styrehonorar Annonser Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Diverse utgifter Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Telefon Porto Møter/tilstelninger for medlemmer Årsmøte Reklamekostnad Medlemskontingent Forsikringspremie SUM Renteinntekt, skattefri Renteinntekter (5 714,89) (5 871,06) 5 000, Annen rentekostnad , , , Årsresultat - - Side 6 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

7 Renter , , ,00 Årsresultat ( ,48) ,91 ( ,00) 12. Noter. 1. Innskudd og refusjon av innskudd. Se noter i balansen. 3. Nytt Bryggemateriell/avskrivninger Se noter i balansen. 4. Vedlikehold Klubbhus Ventilasjon og nye møbler ute. Se redegjørelse fra Jan Olav. 5. Strøm Tjuvholmen Strømforbruket øker igjen relativt mye. 6. Vann og kloakk ute Tjuvholmen Kreditt for 2013 på kr skaper et negativt beløp. Kr fakturert for Renovasjon Tjuvholmen Renovasjonen øker fortsatt. 8. Vann og kloakk klubbhus 2/3 faktureres Kroa 9. Renhold av lokaler Viderefaktureres Hamar Kommune 10. Diverse utgifter Kr ,50 gjelder kjøp av selskapstelt til bruk på Kroa 11. Annen rentekostnad Lavere rentekost pga ekstra nedbetaling av lån i Toten Sparebank 12. Årsresultat, diff fra 2013 Resultat 2014 vs 2013 er ned med kr , der kr er reduserte inntekter og kr økte kostnader hvorav kr ,80 er avskrivninger. Balanse Note Konto Omløpsmidler 1191 Foreningens anlegg , , Kunder, debitorer , , Brukskonto SH , , Driftskonto Toten Sparebank , ,41 3. SUM EIENDELER , ,22 Konto Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Opptjent egenkapital 1.1 ( ,23) ( ,76) 2099 Årsresultat ( ,48) , Innskudd båtplasser ( ,00) ( ,00) Side 7 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

8 2051 Endring etter ( ,00) ( ,50) 4. Sum egenkapital ( ,71) ( ,35) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld - (19 233,00) 2980 Avsetning styrehonorar (10 000,00) (13 000,00) 2989 Avsetninger andre forpliktelser ( ,00) - ( ,00) (32 233,00) Langsiktig gjeld Lån på Anlegg Lån for finansiering drifts underskudd 2290 Annuitetslån Toten Sparebank ( ,66) ( ,87) SUM GJELD OG EGENKAPITAL ( ,37) ( ,22) Noter 1. Foreningens anlegg Foreningens anlegg , , , ,15 Nytt bryggemateriell ,00 Avskrivning ( ,78) A. Bokført verdi av anlegg , , , ,37 Innskudd , , , ,00 Endring innskudd etter , , , Lån for finansiering , , , ,87 anlegg B , , , ,37 A Minus B skal være 0 eller mindre. ( ,85) ( ,85) - 2. Kunder, debitorer Kr er dugnadsavgifter. Betalingsfrist satt til slutten av Januar. Kr er faktura til Hamar Kommune og Tjuvholmen Kro 3. Driftskonto Toten Sparebank Diff skyldes nedbetaling av lån med kr Endring innskuddskapital båtplasser Endring i 2014 er kr ,50 Side 8 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

9 REGLER FOR REGNSKAPSFØRING AV BRYGGEANLEGG OG ANDELSEIERNES INNSKUDDSKAPITAL I HBF KILDE: LOVDATA.no ; Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund Sitat: 3-5. Aktivering av anlegg - idrettsutøvere m.m. Idrettsanlegg skal oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Avskrivning mot resultatregnskapet skal skje så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Anleggets historiske anskaffelseskost og forsikringsbeløp skal oppgis i note til regnskapet. Aksjer eller andre eierandeler i idrettsanlegg som er organisert som selskap, skal behandles på samme måte. Idrettsanlegg, herunder aksjer eller andeler i idrettsanlegg, kan ikke oppskrives ved opptak av nye lån. All utbetaling i forbindelse med overgang av idrettsutøvere mellom organisasjonsledd skal kostnadsføres direkte. Praksis for Hamar Båtforening. I 2012 ble balanseoppstillingen omarbeidet i henhold til NIFs LOV. Tidligere var ikke bryggeanlegget og innskuddskapitalen til båtplasseierne en del av foreningens regnskap. (Se forøvrig årsrapport for 2012 og revisors beretning) Nå i 2014 er det gjort betydelig påkostninger, det er nedbetalt forholdsvis mye gjeld og det er behov for noe presiseringer. Tilgang anlegg (aktivivering av varige driftsmidler) Nye investeringer som genererer flere båtplasser føres som tilgang. Vesentlig oppgraderinger av anlegget, som skiller seg fra vanlig vedlikehold. For eksempel fornyelse av brygge. Avskrivninger Her legger vi til grunn at bokført verdi på anlegget ikke skal overstige summen av innskudd fra andelseierne + lån tatt opp for å finansiere tilgang av anlegg. Hvis så er tilfelle så skal det foretas en avskrivning. Side 9 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

10 Side 10 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

11 Budsjett 2015: Inntekter Konto Kontonavn 2014 Budsjett 2015 Note 3001 Havneavgift ( ,00) ( ,00) 3002 Vedlikehold ( ,00) ( ,00) 3003 Innskudd Båtplass Purregebyr Fra Hamar Kommune - gressklipping (50 000,00) (50 000,00) 3008 Fra Hamar Kommune. Vask av toalett (18 011,00) Utleie båtplass ( ,00) ( ,00) 3014 Gebyr uteblitt vakt (11 850,00) (10 000,00) 3015 Gebyr uteblitt dugnad ( ,00) ( ,00) 3017 Dusjautomat Utleie klubbhus (46 227,00) (46 000,00) 3020 Medlemskontigent ( ,00) ( ,00) 3101 Ekstraordinære kostnader Grasrotandel (2 965,69) (2 500,00) 3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (66 336,00) (70 000,00) 3601 Fakturering Hamar Seilforening (83 918,09) (90 000,00) 3703 Diverse inntekter (1 500,00) 3900 Annen driftsrelatert inntekt (6 395,00) SUM ( ,78) ( ,00) Kostnader Konto Kontonavn 2014 Budsjett 2015 Note Refusjon innskudd Avdrag og renter på lån Nytt bryggemateriell Bølgebryter Avskrivninger , Vedlikehold Brygga båthavn Husleie Brygga , , Innleid vaktmannskap , , Betaling for vakthold , , Leie uthavnsområde , , Drift/vedlikehold uthavner 3 000, , Vedlikehold klubbhus , , Uteområdet Tyvholmen , , Vedlikehold Havner , , Strøm Brygga Båthavn 4 252, , Strøm Tjuvholmen , , Vann og kloakk ute Tjuvholmen (368,00) 2 000, Renovasjon Tjuvholmen , , Vann og kloakk Brygga 3 384, , Vann og kloakk klubbhus , , Leiekostnader Hamar Kommune , ,00 Side 11 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

12 6360 Renhold av lokaler , , Honorar revisjon Kostnader m kundefordringer 98, Styrehonorar , , Annonser Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 3 474, , Data/EDB kostnader , , Diverse utgifter , , Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Telefon/SMS , , Porto 6 387, , Møter/tilstelninger for medlemmer , , Årsmøte 5 282, , Reklamekostnad 6 818, , Medlemskontingent 8 000, , Forsikringspremie , ,00 4. SUM , , Renteinntekt, skattefri Renteinntekter (5 871,06) (5 000,00) 8150 Annen rentekostnad , ,00 - SUM Renter , , Årsresultat ,91 (13 300,00) Noter 1. Fra Hamar Kommune. Vask av toalett HBF overtar klubbhuset og det skal ikke være noen offentlig toalett; ingen fakturering av Hamar Kommune. 2. Nytt Bryggemateriell Ikke planlagt nytt bryggemateriell utover vedlikehold. 3. Vedlikehold klubbhus Diverse kr Oppussing toaletter kr Ny el.tavle kr Forsikringspremie Forventer høyere forsikring ved overtagelse av klubbhus. Side 12 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

13 Balanse Note Konto Omløpsmidler 1191 Foreningens anlegg , , , Kunder, debitorer , , , Brukskonto SH , , , Driftskonto Toten Sparebank , , ,41 SUM EIENDELER , , ,24 Konto Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Opptjent egenkapital 1.1 ( ,23) ( ,76) ( ,85) 2001 Endring Opptjent EK 2099 Årsresultat ( ,48) ,91 (13 300,00) 2050 Innskudd båtplasser ( ,00) ( ,00) ( ,00) 2051 Endring etter ( ,00) ( ,50) ( ,50) 3. Sum egenkapital ( ,71) ( ,35) ( ,35) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld - (19 233,00) 2980 Avsetning styrehonorar (10 000,00) (13 000,00) 2989 Avsetninger andre forpliktelser ( ,00) - ( ,00) (32 233,00) Langsiktig gjeld Lån på Anlegg Lån for finansiering drifts underskudd 2290 Annuitetslån Toten Sparebank ( ,66) ( ,87) ( ,87) 4. SUM GJELD OG EGENKAPITAL ( ,37) ( ,22) ( ,22) Noter 1. Foreningens anlegg Foreningens anlegg , , , ,37 Nytt bryggemateriell ,00 Avskrivning ( ,78) Bokført verdi av anlegg , , , ,37 Side 13 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

14 Innskudd , , , ,00 Endring innskudd etter , , , ,50 Lån for finansiering anlegg , , , ,87 B , , , ,37 A Minus B skal være 0 eller mindre. ( ,85) ( ,85) ( ,00) 2. Kunder, debitorer Forutsetter samme beløp som i Endring innskuddskapital Den store endringer skyldes salg av nye plasser på brygge 4 og 6 i tillegg til normal endring. 4. Lån i Toten Sparebank Salg av nye plasser muliggjør en ny større nedbetaling av lån Tur, arrangement og uthavnskomite: v/asbjørn Holm - Erik Løken - Roald Kjeverud og Jan Atle Berntsen Det har i år vært avholdt to arrangementer i tillegg til utkjøring og innhenting av brygga som ligger ute på båtforeningens uthavn i Furnesfjorden, «Grøtodden». Det har også blitt avholdt et par dugnader på Grøtodden. Sesongens første arrangement var St.Hans feiring som ble avholdt på Grøtodden. Været var fint og det var god stemning blant de fremmøtte. Det ble avholdt et rebusløp med flotte premier som var donert av foreningens medlemmer. Det var også tilløp til allsang rundt bålet utover kvelden. Det kan opplyses om at det stort sett er plass til mange flere båter på Grøtodden, og Komiteen hadde syntes det hadde vært flott om flere hadde tatt turen og benyttet seg av den fantastiske havna vi disponerer! Sesongen ble avsluttet med «Skalldyraften» på kroa 17.oktober. Det var gledelig mange som møtte opp og fikk med seg god mat og en svingom utover kvelden. Komiteen takker for et flott 2014 og håper på en like fin sesong i Side 14 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

15 Valg i HBF Valgkomiteens innstilling: * Formann: Yngve Tomter på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Jan Olav Høgvold på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Hans Arne Karlsen på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Eyvind Harder på valg i Gjenvalg * Styremedlem: Bjørn Kristiansen på valg i 2016 * Styremedlem: Reidar Otterstad på valg i 2016 * Styremedlem: Morten Vardeberg på valg i 2016 Styremedlemmer velges for 2 år. Formann velges for 1 år. Tur, arrangement og uthavnskomite: * Erik Løken på valg i 2015 Gjenvalg * Roald Kjeverud på valg i 2015 Gjenvalg * Asbjørn Holm på valg i 2016 * Jan Atle Berntsen på valg i 2016 Arrangements- og uthavns komiteen Medlemmer velges for 2 år. Revisorer: * Willy Westeng på valg i Gjenvalg * Frode Alhaug på valg i 2016 Valgkomite: * Inge Faleide på valg i Gjenvalg * Kåre H. Hansen på valg i 2016 * Per Holland på valg i 2017 Side 15 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

16 Side 16 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

17 Side 17 av 17 Årsmøtereferat for Hamar Båtforening 1. april 2015

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer