Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 10. juni 2015 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2015, ref.nr. 2015/ Notat følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar dekanens redegjørelse for virksomheten 1. tertial 2015 til etterretning. Forside

2 Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: UV-fakultetet Rapportert av: B. Karseth B. Kjos Periode: T Ledelsesvurdering 1. tertial Innledning Virksomheten ved UV-fakultetet i første tertial 2015 har i det alt vesentlige forløpt i henhold til årsplanen. Vi vil særlig trekke fram det arbeidet som er gjennomført med å revidere fakultetets faglige prioriteringer og arbeidet med å revidere fakultetets strategiske plan (med horisont fram til 2020). Begge disse prosessene planlegges avsluttet med vedtak i fakultetsstyremøtet 10. juni. Av faglige aktiviteter vil vi særlig peke på at fakultetet nå kan notere at det er en vesentlig styrket aktivitet knyttet til utarbeidelse av EU-søknader. Det er også utarbeidet og innsendt en søknad til Kunnskapsdepartementet om å få etablert et nasjonalt senter innen «Learning Analytics». Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er man nå godt i gang med å fremskynde tilsettingsprosesser og å utlyse postdoktorstillinger for å bygge ned det relativt store omfanget av ubrukte midler som i løpet av 2 år har bygget seg opp. 2. Vurdering av status a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer Resultater Ambisjon Avvik res.-amb. Resultatindikator Nye studiepoeng per heltidsekvivalent ,2 % 2,9 % 2,8 % 2,4 % 2,9 % -0,5 % Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter (105) (96) (92) (81) (96) (-15) Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk ,11 EU-tildeling volum (1000 kr) NFR-tildeling volum (1000 kr) i. Nye studiepoeng pr. heltidsekvivalent Fakultetet har generelt en høy studiepoengproduksjon. Dette tilskrives i hovedsak at flere av studiene er klart profesjonsrettede, noe man har erfaring for at medvirker til høy produksjon uavhengig av fagområde og studiested. Studiekvalitetsarbeidet er imidlertid også etter vår oppfatning klart medvirkende, herunder bevisstgjøring av studentene mht. yrkesrelevans. Vi vil også peke på tiltak ved semesterstart rettet mot førsteårsstudenter. Fakultetet når riktignok ikke sitt ambisiøse mål om 47 poeng pr. heltidsekvivalent i 2014, men vi mener at vi har iverksatt tiltak som vil medvirke til at vi når enda lenger på dette området de nærmeste årene. Det er blant annet lyst ut og tildelt kroner i studiekvalitetsmidler, der en stor andel vil bli brukt på å styrke studieprogrammer med forholdsvis mindre profesjonsorientering enn eksempelvis Lektorprogrammet, PPU og studietilbud innen spesialpedagogikk. Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial

3 2 ii. Studentmobilitet Tallene viser stabilitet eller en svak nedgang. På dette området er UV-fakultetet i en særegen situasjon som følge av studieporteføljens sammensetning: Lærerutdanningene utgjør en svært stor andel av fakultetets virksomhet, men PPU lar seg av formelle årsaker (krav til innhold i og oppfølging av praksisperioder) ikke kombinere med utenlandsopphold. Dette gjelder både PPU som frittstående studietilbud og PPU som profesjonskomponent i Lektorprogrammet. For lektorstudenter som reiser utenlands som en del av fagdelen av studiet, vil utenlandsopphold bli registrert på de respektive fagfakulteter og ikke på UVfakultetet somprogrameier. Fakultetet har flere internasjonale masterprogrammer med både inn- og utreisende studenter (herunder fellesgrader), men studenter på disse studietilbudene teller ikke innenfor Kunnskapsdepartementets rammeverk. Fakultetet kan likevel vise til et relativt høyt nivå av utreisende studenter innenfor bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, innenfor en egen avtale med UC Berkeley. Fakultetet forventer ingen stor endring i det totale omfanget av inn-/utreise, selv om det vil bli jobbet med å stimulere bachelor- og masterstudenter i pedagogikk ytterligere. Volumet av studenter som går på programmer uten reelle muligheter for økt internasjonalisering gjør at totaltallene neppe vil endre seg vesentlig. iii. Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk Fakultetet har gjennom snart et tiår styrket sin forskningsbasis vesentlig, og er nå på et nivå som målt et antall publikasjoner pr. vitenskapelig årsverk tilsvarer UiO-snittet. Fakultetet har i sine planer for de kommende årene lagt til grunn at innsatsen nå skal rettes mer mot styrket kvalitet enn mot økning i kvantitet, og har i den forbindelse også utarbeidet en egen tiltaksplan for publisering. Konkrete tiltak i denne planen for å styrke kvaliteten er eksempelvis at økonomisk uttelling for publikasjoner dreies fra å være basert på samlet antall publikasjonspoeng, til å basere seg på poeng som stammer fra nevnte typen kanaler på presumptivt høyere faglig nivå og med bredere internasjonalt nedslagsfelt. iv. EU-tildeling volum Fakultetet har vært inne i en periode liten eller ingen EU-forskningsaktivitet. En viktig årsak er at alle de tre instituttene har vært og til dels er inne i generasjonsskifter og omorganiseringer. Det er også relativt god tilgang til forskningsmidler fra Forskningsrådet, jfr. at fakultetet oppnår klart bedre resultater her enn ambisjonene gir uttrykk for. Myndighetene har også klare forventninger til UV-fakultetets evne og vilje til å ta på seg både oppdragsforskning og oppdragsundervisning, noe vi har valgt å respondere på. Fakultetet har i kjølvannet av denne utviklingen utarbeidet en egen handlingsplan for økt innhenting av eksterne midler, og vil i dette arbeidet også prioritere å påvirke og støtte forskere i retning av å prioritere EU-prosjekter sterkere. Fakultetet vil styrke den totale forskningsadministrative kompetansen med vekt på i EFV-virksomhet generelt og EU-

4 3 prosjekter spesielt. Fakultetet har ved utløpet av 1. tertial flere EU-søknader i prosess, både til ERC og innenfor Horisont2020. Det er allerede sendt inn 6 søknader med et samlet volum på 30 MNOK (hvorav en ERC consolidator på 16 MNOK). Fakultetet kjenner til ytterligere fire EU-søknader under utarbeidelse, hvorav en ERC advanced grant. Fakultetets ambisjon mot 2017 er å komme opp mot NOK 6 mill. v. NFR-tildeling volum Fakultetet har som nevnt under EU-midlene relativt god tilgang til NFR-midler. Dette gjenspeiler seg i tallene, som viser at fakultetet allerede har nådd det ambisjonsnivået man fastsatte i Fakultetet vil vurdere om det skal øke ambisjonsnivået ytterligere, basert på en kombinasjon av å vurdere egenkapasitet og tilgang på midler. Det som kan taler mot en slik justering, er nettopp at den vil kunne stå i fare for å ta oppmerksomhet bort fra EU-satsingen. Det er imidlertid også slik at det er midler tilgjengelig fra Forskningsrådet som er klart attraktive (f.eks. FriPro) og dessuten midler tilgjengelig på områder som er av strategisk viktighet for fakultetet, men som ikke inngår i EUs nåværende programmer. b. Status for den økonomiske situasjonen Basisøkonomien Samlet viser UV-fakultetet på basis i tabellen under et økt underforbruk/ akkumulert resultat på basis fra -28,5 mill i regnskapet for T til -42,5 mill i regnskapet for T I forhold til forbruk i 1. tertial ser vi imidlertid tegn til økt omsetning av ubrukte midler gjennom en reduksjon i ubrukte midler på 1,9 mill i T mot 0,1 mill i T Årsprognosen viser da også forventninger om økt aktivitet med en reduksjon i ubrukte midler fra -39,4 mill i budsjett til -34,9 mill ved utgangen av året i revidert prognose. På lengre sikt er nedbyggingen betydelig, med hele 11,1 mill i overforbruk i 2016 sammenlignet med prognosen for 2015, tett fulgt av store uttak i 2017 og 2018 før det gradvis lander på 2,6 mill i akkumulert overforbruk i Tabell: Basisvirksomhet 1. tertial 2015 Regnskap T Regnskap T Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning Overført fra i fjor Akkumulert resultat På instituttnivå er det kun mindre endringer på IPED. På ISP er det et noe økende underforbruk fra -7,0 mill til -8,5 mill akkumulert ved utgangen av året som resultat av et vanskelig rekrutteringsmarked. Instituttet har blant annet erfart at Atferdssenteret, heleid av UiO, er en sterk konkurrent til kompetansebehovet på en del områder. Instituttet er imidlertid

5 godt i gang med planlegging av tiltak, f.eks. tilsetting i forkant av naturlig avgang, for å bygge ned de ubrukte midlene. Instituttet har alle forutsetninger for å lykkes med forventningen om å ligge rundt 0 i ILS har omtrent samme takt i T som i 2014, men har iverksatt tiltak som forsterking av utvalgte forskningsområder gjennom tilsetting av postdoktorer og professor II og tilsetting i forkant av naturlig avgang. Instituttet forventer derfor redusert akkumulert underforbruk fra - 29,4 mill i budsjett til -27,5 mill i årsprognosen. Dette midlertidige trykket opprettholdes gjennom planperioden, da ubrukte midler forventes redusert til -4,2 mill i På fakultetet bidrar reduserte inntekter på FFS (seksjon for forskning og formidlingsstøtte) til å redusere ubrukte midler for fakultetsadministrasjonen som helhet, og fellesaktiviteten på fakultetet forutsettes å styre mot et pluss/minus nullresultat gjennom planperioden. Prosjektøkonomien Prosjektøkonomien ved UiO er som tidligere kjennetegnet ved at inntekter og utgifter ikke periodiseres etter samme prinsipp. Ettersom våre viktigste finansiører holder fast ved forskuddsvis eller planmessig overflytting av midler vil fakultetet i all hovedsak ha forskuddsinnbetalinger på en rekke prosjekter til en hver tid. Bevegelsene mellom perioder og størrelse på akkumulert resultat for eksternfinansiert virksomhet er dermed mest interessant som en indikasjon på forventninger til porteføljen av alternative inntektskilder utenfor basisvirksomheten. Tabell: Eksternfinansiert virksomhet 1. tertial 2015 Regnskap T Regnskap T Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning Overført fra i fjor Akkumulert resultat For året som helhet er det budsjettert en reduksjon i akkumulerte ubrukte midler fra -49,0 mill til -38,5 mill mens prognosen nå forutsetter en ytterligere reduksjon til -35,9 ved utgangen av I langtidsperioden forventes økt EFV-aktivitet og en vekst mot i overkant av -50 mill fra De mest vesentlige økningene kommer fra forventninger om økt nettobidrag på flere nye prosjekter på tvers av enhetene. Langtidsprognosen inneholder også en teknisk beregningsfeil og et konservativt prognoseprinsipp hos ISP som ved korrigering i 2. tertial vil medføre en økning på flere millioner både i prosjektinntekter og på nettobidrag. Det er gjennomgående ved instituttene at de forventer større tilfangst av både EU og NFRprosjekter de nærmeste årene, samtidig som ILS har et solid grep om oppdragsforskningen og mulighetene som ligger i fremtidig forvaltning av den porteføljen. 4

6 5 c. Andre vesentlige kommentarer Fakultetet møter risikoen med hensyn til de store personalutskiftningene som kommer de nærmeste årene gjennom større bruk av tilsetting i forkant av avgang. Dette bidrar til styrket kompetanseoverføring så vel som reduksjoner i ubrukte midler og vekst i kunnskapsproduksjonen. Fakultetet vil også styrke fokuset på internasjonal rekruttering av forskere med stort potensial for eksterne midler og publiseringsaktivitet. I den sammenheng er det ved fakultetet arbeidet særlig med kompetanse rundt mottak av internasjonale forskere bl.a. på grunnlag av våre erfaringer i forbindelse med oppbyggingen av enheten CEMO. Dato: Berit Karseth dekan Bård Kjos fakultetsdirektør

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 6. juni 2014 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014, ref.nr. 2014/5081 Rapport av 27. mai 2014 følger vedlagt.

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 12.06.2015 Notatdato: 29.05.2015 Saksbehandler: Terje

Detaljer

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 1. Innledning UiO har bedt fakultetene vurdere oppnådde resultater og utviklingstrekk

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

I. Innledning. II. Vurdering av økonomisk status pr 30. april Universitetet i Oslo

I. Innledning. II. Vurdering av økonomisk status pr 30. april Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 13. juni 2019 Notatdato: 5. juni 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september 2018 Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose Økonomisk status oppdatert med august tall og ny års prognose Totale inntekter

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november 2018 Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte Økonomisk status oppdatert med september tall Totale inntekter

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 34/2018 ephorte: Møtedato: 28. november 2018 Notatdato: 22. november 2018

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 6. desember 2018 Notatdato: 29. november 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 7. desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 8 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 18. september 2014 Årsplanpunkter 2015-2017 innledende diskusjon, ref.nr. 2014/10556 Notat av 10.09.2014 følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 27. september 2018 Notatdato: 17.09.2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 8. juni 2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Rapportert av: Dekanen

Rapportert av: Dekanen Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 1. Innledning Gjennom prosessen med faglige prioriteringer i 2013 vedtok fakultetsstyret

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - f) Møtedato: 10. desember 2015 Oversikt over antall kunngjøringer, nytilsettinger og fratredelser

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2015 Møtenr. 8/2015 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 02.12.2015 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

Da universitetsstyret behandlet årsplan i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå: Fakultetsnotat Orienteringssak Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 1.april 2014 Resultatmål 2014 Resultater 2008-2013 Da universitetsstyret behandlet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 19. mars 2014 Årsrapportering 2013, ref.nr. 2013/14950 Notat av 13. mars 2014 med bilag følger vedlagt.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Dekanen Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 29. september 2017 Notatdato: 21. september 2017 Saksbehandler:

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2018 Notatdato: 31.05.2018 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomirapportering

Økonomirapportering Vedlegg Rapporterende enhet: UV Rapportert av: BK/ JVT Periode: T3-2016 Økonomirapportering 02.02.17 Vurdering av økonomisk situasjon Basisvirksomhet Fakultetet har akkumulert om lag 15 millioner per år

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2016 Notatdato: 30.6.2016 Saksbehandler:

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI

2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI 1. Innledning Dette dokumentet inneholder grunnlagsmaterialet som laget i forbindelse med enhetenes budsjettmøter med dekan. Disse møtene ble avholdt før endelig innstilling ble fattet. Det betyr at grunnlagsmaterialet

Detaljer

Forslag til budsjett 2019

Forslag til budsjett 2019 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 27.11.2018 Notatdato: 21.11.2018 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2019 I disposisjonsskriv

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 13.06.2014 Notatdato: 03.06.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 31.05.2013 Notatdato: 23.05.2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2017-2018 Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 41/16 ephorte: Møtedato: 30. november 2016 Notatdato: 18. november 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Ledelsesvurdering 1. tertial 2016

Ledelsesvurdering 1. tertial 2016 Vedlegg 1 Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Periode: T1-2016 Ledelsesvurdering 1. tertial 2016 1. Innledning HF hadde ved årsslutt et stort akkumulert mindreforbruk, dette har gjennom første tertial

Detaljer

Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 1. tertial 2018

Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 1. tertial 2018 Ledelsesvurdering Rapporterende enhet: Institutt for medisinske basalfag Rapportert av: Lene Frost Andersen Linda T. Helgesen Trude Abelsen Periode: T1-2018 Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak: V-sak 2 Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Dato: 01.12.2016 Saksnr..: 2016/6501 TRONSK Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 med

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 12. mars 2015 Virksomhetsrapportering 2014, ref.nr. 2014/5510 Notat datert 5. mars 2015 med bilag følger

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2015 Behandles i universitetsstyret 23. juni 2015 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 Side 1 1.0 Innledning

Detaljer

Veiledning til utfylling av årsplan

Veiledning til utfylling av årsplan Veiledning til utfylling av årsplan 2014-2016 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan for 2013-2015. Veiledningen og tilhørende mal gjelder for UiOs årsplan og for alle enheter

Detaljer

Konsekvenser for Økonomisk institutt av forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet

Konsekvenser for Økonomisk institutt av forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet 22. mai 2018 Konsekvenser for Økonomisk institutt av forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet Dersom arbeidsutvalgets forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet gjennomføres i sin helhet,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019 økonomirapport ILN eksl. Senter for Ibsen studier og MultiLing

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019 økonomirapport ILN eksl. Senter for Ibsen studier og MultiLing Rapporterende enhet: ILN Rapportert av: grosa/onega Periode: T1 Ledelsesvurdering 1. tertial økonomirapport ILN eksl. Senter for Ibsen studier og MultiLing Det vises til vedlagte artsrapport pr 30.04.19.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 15.10.2012 SAK 4 Møtenr: 5/2012 Møtedato: 15.10.2012 Dato: 28.09.2012 J.nr: 2012/11706 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

Forslag til budsjett 2018

Forslag til budsjett 2018 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 28.11.2017 Notatdato: 14.11.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-4 Møtenr. 6/2015 Møtedato: 07-12-2015 Notatdato: 01-12-2015 Arkivsaksnr.: 2015/145

Detaljer

Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Innledning Publiseringsanalyse 2010 Det utdanningsvitenskapelige fakultet I Strategi 2020 for UiO og Strategisk plan 2010-2020 for Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det satt fokus på kvalitet i

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer