DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET"

Transkript

1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen ved Terje Hegge Sakstittel: Økonomirapport for 3. tertial I. Innledning Fakultetet har styrket sitt akkumulerte resultat og handlingsrom i. Planene om å bygge ned overskuddet på de enkelte enheter er ikke fullt ut oppnådd inneværende år. Det er satt i gang ytterligere tiltak i langtidsperioden frem mot 2019 som skal medføre høyere aktivitet innen forskning og undervisning. Det er etter det fakultetsledelsen er kjent med ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. II. Vurdering av økonomisk status Akkumulert resultat for endte på 34,3 mill. kr i overskudd og viser at fakultetet er i en god økonomisk situasjon. For basisvirksomheten alene endte isolert resultat for på 11,8 mill. kr i overskudd. Totale ubrukte midler går ned med ca. 6 mill. kr sammenlignet med 2013 og medfører overføring til 2015 på totalt 70,5 mill. kr. inkludert prosjektvirksomheten. 1

2 Forklaring til tabeller: Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn. Inntekter + Kostnader er lik resultat. Tabell 1 og 2 er ment å gi et bilde av totalvirksomheten ved fakultetet. Kostnadene både for basisvirksomhet og prosjektvirksomhet er med og reflekterer den totale aktiviteten. Inntektene for prosjektene er periodisert lik påløpte kostnader koblet til prosjekter. Tabell 5 viser de ubrukte midlene også for prosjekter. Tabell 1. Artsrapport totalvirksomheten 2013 Totalvirksomhet Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjettendring Overført fra i fjor Inntekter Basis NFR EU Andre prosjekter Inntekter totalt Kostnader Personalkostnader Investeringer Andre driftskostnader Internhusleie Kostnader totalt Resultat inkl. overførte midler Isolert resultat Tabell 2. Ubrukte midler Ubrukte midler UBRUKTE MIDLER: 2013 Basisbevilgning Oppdragsprosjekter Bidragsprosjekter Totale ubrukte midler: A. Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Resultatregnskapet for fakultetets basisvirksomhet viser ved utgangen av et positivt akkumulert resultat på 34,3 mill. kroner. Sammenlignet med opprinnelig budsjett for innebærer resultatet et avvik på 20,6 mill. kr. I teksten under refereres det til tabell 3. Inntektene endte på ca. 11,6 mill. kr. over budsjett. For basisbevilgning er det avvik på 9,1 mill. kr. versus budsjett som er basert på foreløpig disponeringsskriv. I endelig disponeringsskriv bevilges 2,3 mill. kr. til studieplasser og 1,5 mill. kr. til Demokratiprogrammet. SV har i løpet av mottatt ytterligere bevilgninger med 2

3 tildeling til Fellesløftet med 1,9 mill. kr, ekstra tildeling utdanning på 0,7 mill. kr., ekstra tildeling forskning på 1,0 mill kr. samt at SAI fikk 1,2 mill. kr fra HF til finansiering av en stipendiat. Prosjektvirksomheten bidrar med ca. 2 mill. kr mer i netto inntekter enn budsjettert sett egenandel og overheadinntekter under ett. Andre inntekter, også i stor grad er knyttet til prosjekter ligger over med ca. 1 mill. kr. Personalkostnader har et mindreforbruk versus budsjett på ca. 14. mill kr. Det er i hovedsak tre drivere for dette. Vakanser samt forsinkelser i oppstart i nye stillinger medfører en innsparing på ca. 3 mill. kr. for. Vi har mottatt ca 4,7 mill. kr mer i refusjoner fra NAV enn budsjettert. Videre er frikjøp knyttet til prosjekter ca. 6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis omdisponering av driftsmidler til personal, men også oppstart av prosjekter i som ikke var opprettet da budsjettet ble lagt. Andre driftskostnader har et merforbruk på ca. 7 mill. kr. PSI har betalt 5,5 mill. kr for en MRskanner som ble budsjettert på investeringer og PSI skulle betale halvparten i 2013 og den andre halvparten i. Hele beløpet betalt som en driftskostnad i (midlene ble finansiert sentralt hvorav halvparten av inntektene ble bokført i 2013). PSI inngikk også en avtale med USIT i om bistand til e-journalsystemet som har kostet 1 mill. kr. I tillegg har enhetene et overforbruk på generelle kostnader til investeringer og andre driftskostnader. PSI har gjort flere investeringer i kontor- og labutstyr i tråd med ønsket om å bygge ned overskuddet. ISV har også et overforbruk på ca. 1 mill. kr. som skyldes diverse innkjøp, hovedsakelig knyttet til møbler og oppussing av kontorer. Avsluttede prosjekter: Flere eksternt finansierte prosjekter er regnskapsmessig avsluttet med gjenstående saldoer. En del prosjekter er avsluttet for tidlig og vil videreføres under nye prosjekter, mens andre er avsluttet på korrekt tid, men likevel med en saldo. Saldo fra 2013 er gått ned med ca. 3 mill. kr og medfører kun 0,8 mill. kr i. Resultat og handlingsrommet på de ulike enhetene varierer. TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur), Arena (Senter for europaforskning), Sosialantropologisk institutt, samt fakultetets administrasjon viser alle negative akkumulerte resultater. På den ander siden har vi de store enhetene med Psykologisk Insitutt, Insitutt for statsvitenskap, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Økonomisk institutt som alle har positive resultater for. Det er iverksatt tiltak for å styrke enheter med negativ utvikling samt redusere mindreforbruket på de enheter dette gjelder. Dette er vektlagt i langtidsprognosen hvor vi kan se en total reduksjon i akkumulert resultat og mindreforbruk for fakultetet på ca. 25 mill. kr. Gitt disse tiltakene vil enhetene i større grad enn tidligere være i balanse ved utgangen av perioden

4 Tabell 3. Artsrapport basisvirksomheten Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) 2013 Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjettendring Overført fra i fjor Inntekter Basisbevilgning Egenandel Overheadinntekter Andre inntekter Inntekter Total Kostnader Personalkostnader Investeringer Internhusleie Andre driftskostnader Avsluttede prosjekter Kostnader Total Resultat inkl. overførte midler Isolert resultat Fakultetsadministrasjonen Isolert for året ble det for fakultets administrasjon 0,4 mill. kr i negativt resultat. Mot budsjett er det et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Akkumulert vil det bli overført et negativt resultat på 6,3 mill. kr til Årsakene til mindreforbruk er i hovedsak innsparing på personal og investeringer. For personal samlet er det et mindreforbruk på ca. 0,6 mill. kr. Rene lønnskostnader ligger over budsjett med ca. 0,8 mill. kr, men sett i sammenheng med frikjøp, dvs at andre avdelinger bruker og betaler for ansatte ved fakultetet, så er det en innsparing her på ca. 0,5 mill. kr. Videre har fakultetet fått ca kr mer i refusjoner fra NAV enn budsjettert. Budsjett for investeringer var 2,5 mill. kr for. Av dette var 1,0 mill. kr satt av til oppussing av foaje, men dette er utsatt til Reelt resultat er derfor et merforbruk på investeringer på ca kr, knyttet til mange små poster. 4

5 Tabell 4. Artsrapport basisvirksomheten fakultetsadministrasjonen Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjettendring Overført fra i fjor Inntekter Basisbevilgning Egenandel Overheadinntekter Andre inntekter Inntekter Total Kostnader Personalkostnader Investeringer Internhusleie Andre driftskostnader Avsluttede prosjekter Kostnader Total Resultat inkl. overførte midler Isolert resultat Det vises i tillegg til spesifisert regnskapsoversikt pr enhet (vedlegg 1), samt ledelseskommentarer til regnskapet (vedlegg 3). B. Eksternfinansiert virksomhet Porteføljen av eksterne prosjekter fortsetter å øke. Ved utgangen av var det 166 aktive prosjekter. Det ble i løpet av året opprettet 56 nye prosjekter, mens 43 ble avsluttet. Totale inntekter knyttet til prosjektporteføljen var ca 128 mill. kr i. Av dette er ca 102 mill. kr ekstern finansiert. NFR er klart største eksterne bidragsyter med 64% av den samlede eksternfinansierte aktiviteten. et viser at både inntekter og utgifter er langt større enn budsjettert. Dette skyldes nye prosjekter som har kommet til i løpet av året. Akkumulert resultat er 36 mill. kr som overføres til 2015, men som i sin helhet er knyttet til aktiviteter på prosjekter og er bundne midler. Dette innebærer en reduksjon i ubrukte midler for prosjekter fra 2013 på ca 17 mill. kr. 5

6 Tabell 5. Artsrapport eksternfinansiert virksomhet 2013 Eksternfinansiert virksomhet Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjettendring Overført fra i fjor Inntekter Basisbevilgning Egenandel NFR EU Andre prosjekter Inntekter Total Kostnader Personalkostnader Investeringer Internhusleie Andre driftskostnader Overheadkostnader Avsluttede prosjekter Kostnader Total Resultat inkl. overførte midler Isolert resultat Det vises i tillegg til spesifisert regnskapsoversikt pr enhet (vedlegg 2). Vedtaksforslag: Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten pr 3. tertial til etterretning. Vedlegg: 1. soversikt pr enhet (Basisvirksomhet) 2. soversikt pr enhet (Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet) 3. Ledelseskommentar til regnskapet 6

7 Vedlegg 1, resultatoversikt per enhet med kommentarer, Basisvirksomhet 2013 Institutt Budsjett Prognose Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsviten Sommerskole i komparative metoder Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Kulturell kompleksistet i det nye Norge Sum Childwatch International Research Network, basis resultat med 0,6 mill. Kr. tatt ut fra ARENA Senteret har ikke løst sine økonomiske problemer i og underskuddet øker med ytterligere 2 mill. kr. ARENA fikk ikke tilslag på noen større prosjekter i og dette har forverret resultatet. I langtidsprognosen for har Arena lagt opp til å gå i balanse, sett bort ifra underskuddet som ble overført fra ARENA har redusert kostnadene sine i langtidsprognosen. Stillinger har ikke blitt videreført (midlertidige vitenskapelige) og driftskostnader er redusert. Men det er et behov for betydelig tilslag på eksterne prosjekter fremover. Psykologisk institutt Psykologisk institutt har et godt økonomiske handlingsrom. Instituttets plan om å bygge ned overskuddet i har vært utfordrende og overskuddet er økt med 6 mill. kr. Det er tatt større grep i budsjettet for 2015 og langtidsprognosen. PSI vil øke antall stipendiater og postdoctorer over måltallet, øke antall vitenskapelige ansatte, øke forskningsmidlene til vitenskapelige ansatte og det er satt av midler til større engangsinvesteringer. Dette arbeidet er allerede iverksatt. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Akkumulert har institutt for sosiologi og samfunnsgeografi et positivt resultat ved utgangen av på 10,4 mill. kr, noe som er 1,5 mill. kr mer enn ved avslutning av Bakgrunnen for resultatet er blant annet økte bidrag fra eksternfinansiert virksomhet, men også noe lavere personalkostnader som følge av forsinkelser i tilsettingsprosesser og høyere refusjoner fra NAV enn budsjettert. Instituttet vil bruket det økte handlingsrommet til å ansette flere i vitenskapelige stillinger og planlegger å bygge ned overskuddet i langtidsperioden frem til Sosialantropologisk institutt Sosialantropologisk instituttet sitt akkumulerte underskudd reduseres fra kr 2,9 mill. ved inngangen av til kr 1,4 mill. ved utgangen av. I prognosen var det forventet at SAI skulle gå med et lite overskudd. Dette viste seg å være litt for optimistisk. SAIs 50-årsjubileum kostet mer enn budsjettert. Dette sammen med økt vikarbruk førte til at underskuddet kun ble redusert med 1,5 mill. kr. 7

8 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) TIK sitt budsjett og regnskap for er i balanse. Avvikene er hovedsakelig av regnskapsteknisk art og relatert til forholdet mellom basis- og prosjektøkonomi. På prosjektsiden har TIK hatt en veldig god utvikling i med tilslag på flere prosjekter, bl. a. et større ERC-prosjekt. Institutt for statsvitenskap Institutt for statsvitenskap økte sitt akkumulerte resultat fra 2013 med 0,6 mill. kr og endte på ca 9,7 mill. kr akkumulert for. Driver for mindreforbruk i er i stor grad forsinkelser i oppstart av flere budsjetterte stillinger, som ved utgangen av utgjør ca 2,6 mill. kr. Det er også noe høyere refusjoner fra NAV enn budsjettert. Instituttet planlegger å bruke handlingsrommet til å styrke utdanning og forskning og vil bygge ned overskuddet i langtidsperioden frem til Økonomisk institutt ØI har styrket sin økonomiske situasjon sammenlignet med 2013 hvor det var et negativt resultat på 2,6 mill. kr isolert for året. Isolert for har instituttet et overskudd på 3,7 mill. kr og et akkumulert overskudd på 9,6 mill kr som overføres til Instituttet har et solid handlingsrom som blant annet vil benyttes til å ekstra kostnader som tilkommer instituttet når ESOP avsluttes i utgangen av Fakultetsstyret(styrepotten) Det ble utbetalt 1 mill. kr i til instituttene i støtte til prof. II stillinger. Fakultetsadministrasjonen Se eget avsnitt side 3. Vedlegg 2, resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet 2013 Institutt Budsjett Prognose Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsviten Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Centre for the study of Equality, Sosial Organizatio Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Kulturell kompleksistet i det nye Norge Sum

9 Vedlegg 3 Ledelsesvurdering 3. tertial [Se de generelle retningslinjene for virksomhetsrapporteringen for veiledning til ledelsesvurderingen] 1. Innledning Resultatet for endte på 70,5 mill. kr. Dette er en nedgang fra 2013 på 5,8 mill. kr og viser at igangsatte tiltak for å redusere mindreforbruket har effekt. Handlingsrommet er godt og fakultetet anser at det er rom for styrking av undervisning og forskning. Dette innebærer en videre reduksjon i mindreforbruket i prognosen for perioden Budsjett 2015 og prognosen for perioden er konservativ og utarbeidet fra bunnen og opp i tett dialog med instituttene og sentrene. Det er etter det fakultetsledelsen kjenner til ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet eller prognosen for tiden fremover. 2. Vurdering av status a. Studiekvalitet Potensiell studiekapasitetsøkning for fakultetene [Vi ber om at fakultetet angir potensiell studiekapasitetsøkning for fakultetet. Kunnskapsdepartementet ønsker oversikt over antall studieplasser, som institusjonene kan øke kapasiteten sin med på kort sikt (høsten 2015) I vurderingen skal det legges til grunn en 60/40 prosent finansiering av nye studieplasser i tråd med gjeldende finansieringssystem, samt gjeldende budsjettnivå og infrastruktur] For følgende studieprogram er en studiekapasitetsøkning mulig for høsten I tilfelle økning så snart, ber fakultetet om å få endelig beskjed om dette så snart som mulig, slik at TIK kan ta høyde for ekstra seminargrupper, veiledning osv. med tanke på neste semesterets undervisningsplanlegging. Fakultetet forutsetter at finansieringen er varig for de nye studieplassene. Tabell 1 Studieprogram Dagens ramme Økning i studieplasser Total Masterprogram TIK/ESST Hvor mange studieprogrammer (både BA og MA) har ikke lagt til rette for et semesters utveksling i graden? [Som en oppfølging av dialogen med Studentparlamentet har universitetsledelsen behov for en kortfattet status for arbeidet med tilrettelegging for internasjonale komponenter i studieprogrammene. Dette ble sist behandlet i virksomhetsrapporteringen i andre tertial 2012, hvor fakultetene ble spurt særskilt om en oversikt over internasjonale komponenter i hvert studieprogram. Kan fakultetet angi hvor mange studieprogrammer (både BA og MA) som ikke har lagt til rette for et semesters utveksling i graden? Med lagt til rette menes at det at det finnes et organisert tilbud med klare anbefalinger for når utveksling bør finne sted og hvilke emner/universitet studenten bør velge dersom utvekslingen ikke tas som frie emner. Dette kan eksempelvis omfatte emner som inngår i 120/90/80-gruppa og 40-gruppa i bachelorgraden. Fakultetet har pr i dag 5 studieprogrammer som fremstår som dårlig tilrettelagt for et semesters utveksling i graden: Femårig master i samfunnsøkonomi tilbyr kun 10 sp frie emner. Studentene anbefales å bruke de valgfrie emnene i samfunnsøkonomi/valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi på utveksling, men det gis ikke anbefalinger hvor de bør reise for å ta emner som kan godkjennes. 9

10 Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi tilbyr kun 10 sp frie emner. Programmet har ingen konkrete anbefalinger til steder eller emner som kan godkjennes som "Valgfrie ECON " Bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og ledelse tilbyr utveksling i 5. semester. Utfordringen er imidlertid at for å kvalifisere til master, må studentene bruke de 40 frie studiepoengene til å avlegge spesifikke emner innen disiplinene. Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier tilbyr 20 sp frie emner avhengig av disiplinfordypning. Programmet har noen konkrete anbefalinger til utvekslingsavtaler og godkjenning innenfor samfunnsgeografi og sosialantropologi (SGO og SOSANT), men ikke statsvitenskap (STV). For studenter som velger fordypning innen samfunnsøkonomi (ECON), er det vanskelig med utveksling i graden. Bachelorprogrammet i sosialantropologi har hittil kun hatt 20 sp frie emner og ingen konkrete anbefalinger til avtaler eller muligheter for godkjenning av SOSANT 2****-emner på utveksling. Sosialantropologisk institutt har imidlertid foretatt en stor revisjon av bachelorprogrammet i, og vil tilby et studieløp for nye studenter høsten 2015, som legger opp til utveksling i 5. semester. b. Status for den økonomiske situasjonen Resultat for fakultetet endte på 70,5 mill. kr. Totalt har fakultetet bygget ned mindreforbruket med ca 5,8 mill. kr sammenlignet med For basisøkonomien har fakultetet et akkumulert overskudd på 34,3 mill. kr. Dette er i tråd med innleverte årsprognose for tertial 3. på 33,1 mill. kr i akkumulert overskudd. Sett i forhold til budsjett innebærer resultatet et avvik på 21,1 mill. kr. Handlingsrommet på de ulike enhetene varierer. TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur), Arena (Senter for europaforskning), Sosialantropologisk institutt, samt fakultetets administrasjon viser alle negative akkumulerte resultater. På den ander siden har vi de store enhetene med Pyskologisk Insitutt, Insitutt for statsvistenskap, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Økonomisk institutt som alle har positive resultater. Det er iverksatt tiltak for å styrke enheter med negativ utvikling samt redusere mindreforbruket på de enheter dette gjelder. Dette er vektlagt i langtidsprognosen hvor vi kan se en total reduksjon i akkumulert resultat og mindreforbruk for fakultetet på ca 25 mill. kr. Gitt disse tiltakene vil enhetene i større grad enn tidligere være i balanse ved utgangen av perioden Totalt sett anses handlingsrommet til fakultetet å være godt og en har midler til å gjennomføre ønskede aktiviteter og planer. Prosjektøkonomien viser et akkumulert resultat på ca 36 mill. kr for fakultetet. I årsprognosen ble det estimert et akkumulert resultat på 47,8 mill kr, noe som gir et avvik på ca 11,8 mill. kr. Til tross for avviket så anser vi at aktiviteten i prosjektene i stor grad går som planlagt. Det er enkelte forsinkelser, men hovedforklaringen til avviket er at innbetalinger fra samarbeidspartene som NFR og EU i enkelte tilfeller er forsinket eller ikke alltid følger aktiviteten (spesielt EU prosjekter). [Det må fremgå tydelig når det kommenteres på henholdsvis basis- og prosjektøkonomien. Det kommenteres særskilt dersom det er endringer i forutsetninger og økonomisk risiko etter levering av 5-årig prognose ] c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Budsjettet er utarbeidet nedenfra og opp, er godt forankret og prognosen er konservativ med hensyn til bevilgninger og inntektsestimater. Prognosen for langtidsperioden viser en reduksjon i resultatet på ca 25 mill. kr for basisøkonomien. Således reduseres handlingsrommet. Dette et uttrykk for en bevisst satsning for å redusere underforbruk og benytte tilgjengelige midler til økte aktiviteter innenfor forskning og undervisning ved fakultetet. I stor grad dreier satsningene og tiltakene seg om økninger innenfor vitenskapelige stillinger. Budsjettet for 2015 og langtidsprognosen for perioden er utarbeidet i tett dialog med de enkelte enhetene ved fakultetet. Således reduseres risiko og usikkerhetsmomenter. Det er også i stor grad handlingsrom for å gjøre endringer i planlagte forpliktelser ifm ansettelser om det skulle bli nødvendig og dermed har en rimelig god kontroll over resultat utviklingen. Det er knyttet noe risiko og usikkerhet vedrørende nivå på ekstern inntekter i forbindelse med prosjekter. Spesielt inntekter fra EU kan være en usikkerhetsfaktor. Budsjettene og prognosen er lagt med handlingsrom for å håndtere eventuelle utfordringer med ekstern finansiering og dermed redusere eventuell risiko. 10

11 Dato: dekan fakultetsdirektør 11

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 8. juni 2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 21. mars 2013 Notatdato: 12. mars 2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 12.06.2015 Notatdato: 29.05.2015 Saksbehandler: Terje

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 13.06.2014 Notatdato: 03.06.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Dekanen Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 29. september 2017 Notatdato: 21. september 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 27.september 2012 Notatdato: 20. september 2012

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 31.05.2013 Notatdato: 23.05.2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 2 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 29. september 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 28. mai 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2016 Notatdato: 30.6.2016 Saksbehandler:

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Orienteringssak Ephorte: Saksnr: 2/2016 Møtedato: 13. januar 2016 Notatdato: 6. januar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06. Notatdato: 07.06. Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 1. tertial Per 1. tertial har SAI

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo

Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: 7.desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 3 Journalnr.: 13/1029 Møtedato: 23. mai 2013 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon ØKONOMIRAPPORT Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Rapporterende enhets leder: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Jøran Moen Versjon 3-2013 Page 1 of 8 18.09.2013 2. TERTIAL

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 20/17 Møtedato: 19. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter /2 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/2 22-7, -6, -6666-5, -4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3534-3722 -334-258 54 25-458 9 26-8 924

Detaljer

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 1. Innledning UiO har bedt fakultetene vurdere oppnådde resultater og utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 24/16 Møtedato: Sirkulasjonssak, frist for tilbakemelding 30.6.2016 Notatdato: 24.6.2016

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-8, -7, -6, -68 716-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35648-37122 -51257-78

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/14 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 213 5 MED og underliggende enheter 211 5 MED per desember 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 1, -52754 1, -52754-5628 -5628-37122 -38 9 2, 3, 4,

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 1. tertial 2015

Regnskapsrapport for SAI 1. tertial 2015 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Instituttstyret Orientering Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 19.05.2015 Notatdato: 08.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Olsbu/Nina Rundgren srapport for SAI 1. tertial 2015 Basisvirksomhet

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-7, -6, -65442-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35457-37122 -4176-78 63

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 a) J.nr.: 21/ Møtenr: 4/21 Møtedato: 25.1.21 Notatdato: 13.1.21 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: pr 31.8.21 Tidligere

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak: V-sak 2 Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Dato: 01.12.2016 Saksnr..: 2016/6501 TRONSK Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 med

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer