kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8"

Transkript

1 Styrets beretning for har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og behov. I tillegg har det vært meget god søkning til studier og kurs. Ved utgangen av 2009 har NFF medlemmer, noe som er en liten nedgang i forhold til året før. Dette er et litt mindre frafall enn forventet. Medlemsutvikling Foreningen har to æresmedlemmer. Samarbeidet med Norges Handelshøyskole omfattet i 2009 tre studier og det var høy søkning til samtlige. Det samme gjelder også NFFs Kurs i analyse og forvaltning av renteinstrumenter og Kurs i M&A oppkjøpp og fusjoner. Sekretariatet har de siste årene registrertt en økendee prisfølsomhet blant medlemmene som følge av finanskrisen og det var noe tyngre å få de børsnoterte selskapenee til å si ja til å holde presentasjoner. Dette antas å være tilfelle også i 2010 og tas med i betraktning når foreningens aktiviteter prissettes. Styrets målsetting er at medlemskap i NFF skal være attraktivt, viktig og nødvendig. Det er styrets oppfatning at det skal være lønnsomt å være medlem i foreningen ved at det er en prisdifferensiering mellom medlemmer og ikke-medlemmer på tilbud og arrangementer i foreningens regi. Styret vurderer løpende hvordan foreningen skal kunne tiltrekkee seg yngre medlemmer og å beholdee medlemmer i forbindelse med overgang til annen stilling. Denne utfordringenn søker vi å møte med varierte aktiviteter og tilbud, samt trekke yngre medlemmer inn i komitéer og oppfordre til å ta tillitsverv i foreningen. Fagligg arbeid Foreningens mange komitéer utviser stor faglig aktivitet både i egen regi eller i samarbeid med andre. De besvarer innkomne høringer, utvikler og drifter videregående studier og kurs, utarbeider publikasjoner og arrangerer selskapspresentasjoner, seminarerr og andre faglige møter. Årlig uttalelse om finansiell informasjon Foreningen kom i 2003 for første gang med en uttalelse om utvalgte emner i forbindelse med de børsnoterte selskapenes finansrapportering. Siden da har den årlige uttalelsen blitt presentert på et fagseminar i september. NFF Styrets beretning 2009 Side 1 av 8

2 I 2009 hadde uttalelsen fokus på seks hovedtemaer; - Transaksjoner med nærstående parter Fairness Opinions Nedskrivningsvurderinger Verdsettelse av investeringseiendom Fremtidige finansieringsbehov Selskapenes reelle eierforhold. I uttalelsen peker NFF på at selskapene oftest offentliggjør for lite informasjon om prosess og det analysearbeid som er utført i forbindelse med Fairness Opinions. Det ble derfor nedsatt en komité hvis målsetting er å legge frem forslag til normer for Fairness Opinions i løpet av Stockman-prisen NFF har delt ut Stockman-prisen hvert år siden Prisen er en anerkjennelse til det børsnoterte selskap som anses å ha vært best på kommunikasjon med markedet siste år. Senere er prisen utvidet til to priser (de 30 største selskapene på Oslo Børs og de mindre og mellomstore selskapene). Det deles også ut en Stockman-pris til Beste IR-team. Målsettingen med Stockman-prisen er å stimulere selskapene til kontinuerlig å forbedre rapporteringsrutinene til markedet. Faktorer som imøtekommenhet, likebehandling av analytikere, kjappe reaksjoner på uventede hendelser samt klare og konsise meldinger, teller sammen med de mer tradisjonelle elementene som fremleggelse av regnskapstall, innhold i årsberetning etc. Vinnerne i 2009 ble Norsk Hydro i "Åpen klasse" og Farstad Shipping i "Klassen for mindre og mellomstore selskap". StatoilHydro fikk prisen for "Beste IR-team". Høringer Høringer om kapitalmarkedsforhold dreier seg i økende grad om gjennomføring av EUs direktiver i norsk rett. Det er på grunn av kompliserte lovtekniske forhold ofte svært ressurskrevende å gi meningsfylte innspill. Samtidig vil de viktigste spørsmål allerede være bestemt gjennom relevante EU direktiv. Disse forhold gjør det mindre aktuelt for NFF å delta i slike høringer. I 2009 avga NFF høringssvar om "Comments - Exposure Draft of the 2010 Global Investment Performance Standards "Forslag om lovendringer vedrørende shortsalg" "Forslag til endring av forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv." "Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter" "NOU 2008:16: Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon" Publikasjoner Foreningen har ikke utgitt noen nye publikasjoner i 2009, men i samarbeid med Den Danske Finansanalytikerforeningen har vi arbeidet med å revidere og oppdatere "Recommendations & Financial Ratios 2005". Den reviderte utgaven; Recommendations & Financial Ratios 2010 forventes levert fra trykkeriet i april NFF Styrets beretning 2009 Side 2 av 8

3 Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) NFF er medlem av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) 1 - etablert i 2003 og deltok aktivt i utarbeidelsen 1 De samarbeidende av publikasjonen Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse organisasjonene er (Corporate Governance) som ble lansert i desember NFF deltar i den årlige vurderingen av om det er behov for revisjon og med en eventuell revisjon. I oktober 2009 ble det utgitt en revidert revisjon av anbefalingen og denne er sendt ut til alle NFFs medlemmer. Aksjonærforeningen, Den norske Revisorforening, Eierforum, FNH, NFF, NHO, Norske Pensjonskassers Forening, Oslo Børs og VFF NFF startet så tidlig som i 2001 med å utarbeide Corporate Governance regler for norske forhold, og i 2002 sendte foreningen et forslag på høring, det første i sitt slag i Norge. Arbeidet med en egen NFF-anbefaling ble imidlertid lagt på is, da samarbeidsutvalget ble etablert. Styret i NFF mener at den brede forankringen som et slikt samarbeid gir, er et godt grunnlag for aksept i markedet for denne type frivillig regelverk" og støtter et fortsatt samarbeid om videreutvikling av det norske Corporate Governance miljøet. Presentasjoner, møtevirksomhet og seminarer Foreningen arrangerer flere forskjellige typer møter. De fleste er åpne også for ikkemedlemmer, men de må betale der medlemmer har fri adgang, eller betale en høyere deltakeravgift enn NFFs medlemmer. Selskapspresentasjoner og frokostmøter Selskapspresentasjoner, Capital Markets Days og bransjepresentasjoner tilhører foreningens kjernevirksomhet. I løpet av 2009 er det arrangert fem Capital Markets Days, to bransjepresentasjoner og fem frokostpresentasjoner, - presentasjoner som i alt omfatter 14 selskaper. 13 analytikere har vært engasjert som utspørrere under presentasjonene. Frokostmøter er kun for medlemmer og arrangeres noe sjeldnere enn presentasjoner. Temaene kan være vidt forskjellige, fra det strengt faglige foredrag til det mer lette kåseri. I 2009 ble det arrangert seks frokostmøter; - blant annet om Bankpakke II Statens obligasjonsfond, Obama s Midtøsten: Utviklingstrekk og risiki og Hvor går oljeprisen? Seminarer Det er avholdt seks seminarer i løpet av året. Temaene varierte fra Undervurderer regnskapene konsekvensen av finanskrisen, "Private Equity og Hedgefond" til "Verdigjenvinning og restrukturering" og NFFs årlige seminar om "Finansiell Rapportering". Seminarene er åpne for alle, men medlemmer betaler lavere deltageravgift enn ikkemedlemmer. Møter med Norges Bank om Pengepolitisk Rapport Tre ganger i året legger Norges Bank frem sin Pengepolitiske Rapport (tidligere Inflasjonsrapport) på ettermiddagen. Et par timer senere samme dag arrangerer NFF et møte med en representant for Norges Bank, som redegjør for innholdet i rapporten. Meglerselskapene inviteres til å delta og i 2009 ønsket seks av dem å være med. På den måten har de mulighet til å invitere kunder, gjester og egne ansatte til møtet sammen med NFFs medlemmer. Som supplement til Norges Banks redegjørelse, er det enten et par forberedte innlegg samtidig som det er mulig å komme med innlegg fra salen, eller det inviteres til paneldebatt samt innlegg fra salen. Oppslutningen på disse møtene ligger vanligvis på like i underkant av 100 deltagere. Møtene varer opptil halvannen time. I samarbeid med Norges Bank arrangerte vi også et møte om Rapport om finansiell stabilitet 1/2009. NFF Styrets beretning 2009 Side 3 av 8

4 Oversikt over NFFs arrangementer de siste 10 årene Frokostmøter Frokostpresentasjoner Presentasjoner Pengepolitisk Rapport Seminarer Totalt Etterutdannelse og opplæring Studie- og kurstilbud En stor del av NFFs virksomhet er knyttet opp mot etterutdannelse og opplæring gjennom studie- og kurstilbud til medlemmer og andre. Det fremgår av vedtektenes 3 at blant de virkemidler som skal brukes for å nå foreningens formål er - å bidra til utdannelsestilbud og opplæring for analytikere. Det er derfor satt inn betydelige ressurser på å utvikle etterutdannelsestilbud til markedet på flere nivåer i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og i egen regi. Betegnelsen studium benyttes på studieprogrammer som er i samarbeid med NHH betegnelsen kurs er tilbud som NFF har i egen regi. AFA-studiet ble etablert i 1988 i samarbeid med NHH. 771 kandidater har hittil fullført AFAstudiet. Studiet er sterkt etterspurt, og tradisjonelt er det langt flere kvalifiserte søkere hvert år enn det er studieplasser tilgjengelig. Fra 2005 er antall studenter redusert fra 50 til 40. Dette ble gjort for å få mer interaktivitet mellom studentene og således få en bedre totalkvalitet på studiet. Det var 80 studenter i studiet fordelt på to årskull ved årsskiftet. Etter hvert er flere studie- og kursprogrammer blitt utviklet. Disse dekker store deler av det som kan kalles fordypning innen finansielle emner. I 2000 lanserte NFF kurset Avansert Porteføljeforvaltning. Dette kurset er senere lagt inn i samarbeidet med NHH som har overtatt det faglige ansvaret. Studiet heter nå Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. I 2003 ble kombinasjonen AFA-studiet og Porteføljestudiet godkjent som "MBA-studium" og NHH tildeler AFA-kandidater som også består Porteføljestudiet, graden MBA med spesialisering i finans. 19 kandidater fullførte Porteføljestudiet i Et nytt studieprogram ble lansert i 2004 Fordypningsstudium i Corporate Finance. Sammen med AFA-studiet vil også dette studiet føre til mastergrad i finans på linje med kombinasjonen AFA-studiet / Porteføljestudiet. Studiet er intensivt og opplegget er basert på en kombinasjon av forelesninger og case. 30 kandidater fullførte Corporate Finance studiet i NFF og NHH lanserte i 2004 ytterligere et fordypningsstudium Rente- og kredittforvaltning. Den gang var det for få søknader til studiet og det ble derfor ikke gjennomført. Det ble foretatt en gjennomgang av studiestrukturen i løpet av høsten 2004 og i samarbeid med NHH ble studiet lansert på nytt i Også dette fordypningsstudiet gir en mastergrad i finans i kombinasjon med AFA-studiet. Studiet er siden ikke tilbudt og det er usikkert om det vil bli satt opp igjen i sin nåværende form. NFF / NHHs erfaringer med fordypningsstudiene utover AFA, er at de dekker et behov i markedet når det gjelder tilbud på høyeste nivå innen finans i Norge. Når siviløkonomutdanning i Norge nå er erstattet av rene MBA- og Bachelor-studier, er det NFFs oppfatning at for eksisterende siviløkonomer vil behovet for disse fordypningsstudiene vedvare i overskuelig fremtid. I løpet av 2010 tas det sikte på å kunne invitere til ytterligere et fordypningsstudium; Fordypningsstudium i Verdsettelse. NFF Styrets beretning 2009 Side 4 av 8

5 NFF har i samarbeid med NHH ambisjoner om å videreutvikle det eksisterende studietilbudet, slik at AFA-universitetet blir en viktig referanse innen finans, både for arbeidsgivere og de som jobber innen finans- og kapitalmarkedet. Dette gjelder uavhengig av om man har en siviløkonomutdannelse eller en MBA, da det unike ved "AFA-universitetet" er kombinasjonen av et høyt akademisk nivå og en dagsaktuell, praktisk tilnærming til problemstillingene. NFFs kurs Analyse og forvaltning av renteinstrumenter ble arrangert på vanlig måte i 2009, - et kull var ferdig på våren og et nytt kurs ble startet opp i november. Dette kurset har vært satt opp hvert år siden oppstarten i 1995 og i 2009 fullførte 35 studenter på våren og 43 ble tatt opp ved høstens kursstart. I 2009 fullførte 125 studenter ett eller flere av studiene / kursene (Kurs i M& &A er ikke medtatt), og 29 kandidater fikk sine mastergrader. Siden 1990 har drøyt studenter fullført et av studienee eller kursene, og det er til sammen tildelt 211 mastergrader. På våren inviterte vi for annenn gang til kurset; "Praktisk transaksjonsjuss knyttet til fusjoner og oppkjøpp (M&A)". Kurset gikk over tre ettermiddager á tre timer og foreleserne kom fra BA-HR, Selmer og Thommessen. Antallet plasser var begrenset til 40 og kurset var fulltegnet i god tid før påmeldingsfristen gikk ut. Dette kurset vil også bli satt opp i Følgende studier / kurs er gjennomført i 2009: AFA-studiet, to-årig, 8 moduler (ca 260 timer) med 8 eksamener Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning, ett-årig (ca 150 timer) - To eksamener og fagoppgave Fordypningsstudium i Corporate Finance (ca 85 timer) - Ikke eksamen, men fagoppgave Kurs i timer) analyse og forvaltning av renteinstrumenter (ca To eksamener og fagoppgave Kurs i M&A Fusjoner og oppkjøp (9 timer) NFF / NHHH NFF / NHHH NFF / NHHH NFF NFF På slutten av året produserte vi en brosjyre som viser hvilke av våre studier og kurs NFFs medlemmer har fullført opp gjennom årene. Styret har en tid diskutert om NFF skal delfinansieree et professorat, en doktorgrad eller et forskningsarbeide innenfor finans eller økonomi. Det er nedsattt en komité som skal se nærmere på dette og et forslag forventes lagt frem for styret i løpet av våren Samarbeidet med Norges Handelshøyskole NFF og NHH har samarbeidet om AFA-studiet siden Samarbeidet koordineres av en styringskomité som er AFA-studiets øverste organ. De tre øvrige samarbeidsstudiene, Portefølje, Corporate Finance og Rente- det planlagte Fordypningsstudiet i Verdsettelse. Det tas sikte og Kredittforvaltning er lagt inn under AFA-studiets styringskomité. I tillegg kommer på å ha informasjon og søknadspapirer til dette studiet klart i løpet av Samarbeidet med NHH har i alle år vært meget godt og NFFs styre vil benytte anledningen til å takke NHH for engasjementet slik at finans- og kapitalmarkedet gis et enestående faglig og praktiskk studietilbud. Det er NFFs ambisjon at samarbeidet om "AFA-universitetet" skal videreutvikles og videreføres og som nevnt ovenfor, er nok et fordypningsstudium i støpeskjeen. NFF Styrets beretning 2009 Side 5 av 8

6 Internasjonalt AFA-studiet er akkreditert av EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies, og AFA-kandidater blir tildelt CEFA tittelen når de har gjennomført AFA-studiet. EFFAS har imidlertid gått over til å støtte et annet studieopplegg i samarbeid med Asia og Syd-Amerika. Dette studieprogrammet har en annen struktur, og AFA-studiet passer dårlig inn i det systemet CIIA (Certified International Investment Analyst). De fleste medlemslandene i EFFAS har valgt å tilpasse sine studieprogrammer til CIIA, men NFF har valgt å stå utenfor. Inntil videre vil EFFAS fortsatt godkjenne AFA-studiet og tildele CEFA-diplomet til AFA-kandidater. NFF vil løpende måtte vurdere eventuelle tilpasninger til det nye opplegget. En av grunnene til at NFF har valgt å stå utenfor CIIA-samarbeidet er at AFA-studiet er så godt innarbeidet i det norske markedet at det skal meget gode grunner til for å endre studiets struktur og innhold. I tillegg er det en betydelig tvil til stede om dette programmet vil ha samme gjennomslagskraft som et internasjonalt studieprogram i konkurranse med det amerikanske CFA-studiet i overskuelig fremtid. Etikk Foreningens etiske regler ble vedtatt i 1999 og sist revidert i Vedtektene bestemmer at NFF skal ha en Etisk Komité bestående av seks medlemmer som rapporterer direkte til generalforsamlingen. Komitéens oppgave er å behandle eventuelle klager på foreningens medlemmer eller på eget initiativ ta saker opp til behandling. Det er i 2009 behandlet to saker som ble besluttet tatt opp til vurdering i Etisk Komité besluttet i 2007 at vedtak skal ligge på NFFs Internettsider i en begrenset periode. På forespørsel kan sekretariatet sende ut vedtak, men de skal kun være tilgjengelig for søk på Internett i tre måneder. Samarbeid med andre organisasjoner Nasjonalt NFFs samarbeid med andre organisasjoner har tradisjonelt begrenset seg til noen få relasjoner som Norges Handelshøyskole (studieprogrammer), Norsk RegnskapsStiftelse (NFF er en av stifterne), Norges Bank (møter om Pengepolitisk Rapport - tidligere Inflasjonsrapporten og i 2009 også en Rapport om Finansiell Stabilitet) og NUES som nevnt over. For syvende året på rad, arrangerte vi et seminar om "Egenkapitalbevis" i samarbeid med Sparebankforeningen. Internasjonalt Foreningens viktigste internasjonale samarbeidspartner har tradisjonelt vært EFFAS. Foruten opplæring, som for tiden tar brorparten av EFFAS ressurser, beskjeftiger organisasjonen seg med regnskapsspørsmål, etikk og til en viss grad lobbying mot EUs ulike kommisjoner som har saker inn mot finansmarkedene. NFF er representert i Accounting Commission og i Commission on Ethics, men har for tiden ingen tillitsverv utover disse. Administrerende direktør har møtt for NFF på EFFAS møter i EFFAS har nå 25 medlemsland, og sekretariatet er lokalisert i Frankfurt med en person ansatt. NFF har et faglig samarbeid gående med CFA Institute om GIPS (Global Investment Performance Standards). Amerikanerne har eierskap til GIPS, men samarbeider globalt med 24 andre organisasjoner (GIPS-sponsorer) om vedlikehold og videreutvikling av GIPS. NFF er GIPS-sponsor i Norge. NFF har en representant i RIPS-EMEA (Regional Investment Performance Subcommittee - Europe, Middle-East, Africa), en europeisk/afrikansk NFF Styrets beretning 2009 Side 6 av 8

7 underkomité av GIPS Council som er den øverste myndighet i GIPS-sammenheng. Styret vurderer løpende om det er behov for økt kontakt med CFA Institute. Økonomi Foreningens finansielle situasjon anses som god. Regnskapsrapporteringen ble fra 2006 endret fra netto- til bruttotall og satt opp i henhold til NRS anbefaling til "God regnskapsskikk for idéelle organisasjoner". Driften viser et overskudd på kroner ,94 og etter finansinntekter gir årsresultatet et overskudd på kroner ,15. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettvisende bilde av foreningens drift og stilling pr 31. desember Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret satte i 2001 en større del av foreningens likvide midler bort til aktiv forvaltning. På vårparten 2009 valgte styret å revidere mandatet til utenlandske aksjer 20-40%, norske obligasjoner 25-45% og norsk pengemarked 15-55%. Tabellen nedenfor viser hovedtall for NFFs økonomi de siste fem årene (alle tall i hele tusen) Driftsinntekter Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Egenkapital Sekretariatet Sekretariatet holder til sentralt i Oslo, i kontorfellesskap med AksjeNorge, Aksjonærforeningen og Mediehuset Næringseiendom. Arbeidsmiljøet anses for å være godt og det har ikke vært skader eller ulykker i Foreningens drift har liten påvirkning på det ytre miljø og sykefraværet har vært ubetydelig har vært et meget aktivt år og de ansatte i sekretariatet har en hektisk hverdag med til tider mange oppgaver som skal utføres samtidig. I 2009 har sekretariatet vært supplert med en innleid medarbeider. Foreningen har for øyeblikket fire kvinnelige ansatte, hvorav en er innleid. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil menn bli foretrukket ved nyansettelse. Medarbeiderne har i 2009 utført sine oppgaver på en effektiv måte og styret vil takke sekretariatet for en meget god innsats gjennom året. Styret vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte, foredragsholdere, utspørrere og andre medlemmer som har bidratt til foreningens aktiviteter i Det aktive tillitsmannsapparatet er en vesentlig forutsetning for at NFF skal kunne tilby relevante og tidsaktuelle aktiviteter. Fremtidsutsikter Styrets ambisjon er at NFF skal ha faglig satsing på "riktig tilbud til riktig tid". Dette for å møte behovet for mer spissede, spesialiserte og dagsaktuelle temaer og således tiltrekke seg yngre medlemmer og holde på eksisterende medlemmer. Styret fortsetter linjen med et høyt aktivitetsnivå og en prismessig differensiering mellom medlem / ikke-medlem slik at det skal lønne seg å være medlem i Norske Finansanalytikeres Forening. NFF Styrets beretning 2009 Side 7 av 8

8 Styret vil fortsette å gi høy prioritet til samarbeidet med NHH for å opprettholde og videreutvikle markedets beste videreutdanningstilbud for finans- og kapitalmarkedet. Oslo, 16. februar 2010 Nils Erling Ødegaard Styreleder Vegard Finstad Peter Hermanrud Håvard Nesheim Merete Opedal Dag Erik Rasmussen Kjetil Rimstad NFF Styrets beretning 2009 Side 8 av 8

Styrets beretning for 2008

Styrets beretning for 2008 Styrets beretning for 2008 2008 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det har vært stor aktivitet og kun tre ganger tidligere har det vært holdt flere medlemsarrangementer i løpet

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 Styrets beretning for 2012 2012 har vært nok et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening med meget høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 2014 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening, med høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 2013 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening, med høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Styrets beretning for 2005

Styrets beretning for 2005 Styrets beretning for 2005 Året 2005 har vært et meget godt år for det norske aksjemarkedet. Indeksen OSEAX steg fra 247,57 ved årets begynnelse til 376,78 ved årets slutt. Det sterke markedet skyldes

Detaljer

NFF Medlemsutvikling 1988 2002. Pr 31.12.2002 har NFF 1.395 medlemmer - en netto avgang på 38 medlemmer

NFF Medlemsutvikling 1988 2002. Pr 31.12.2002 har NFF 1.395 medlemmer - en netto avgang på 38 medlemmer Styrets beretning 2002 ble preget av dystre hendelser på det internasjonale kapitalmarkedet, ledet an av finansskandalene i USA. Børsene verden over falt, og pessimismen hersket. Det norske markedet har

Detaljer

Styrets beretning. Medlemsutviklingen de siste 15 årene

Styrets beretning. Medlemsutviklingen de siste 15 årene Styrets beretning Tradisjonen tro har NFF arrangert selskapspresentasjoner, Capital Markets Days, frokostmøter og seminarer, utarbeidet publikasjoner, invitert til deltakelse på etterutdannelsestilbud,

Detaljer

Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance"

Egenkapitalkomitéen EKK med Corporate Governance Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance" NFFs Egenkapitalkomité beskjeftiger seg med spørsmål som vedrører kapitalmarkedet generelt og aksjemarkedet spesielt. Komitéens mandat er enkelt, men

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 11 arrangementer i 2011. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 12 arrangementer i 2009, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført fire arrangementer i 2014. En selskapspresentasjon er et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Fordypningsstudium i Corporate Finance

Fordypningsstudium i Corporate Finance Fordypningsstudium i Corporate Finance AUGUST NOVEMBER 2004 SØKNADSFRIST 4. JUNI 2004 Fordypningsstudium i Corporate Finance Det har lenge vært et behov for å utvikle et førsteklasses norsk executive program

Detaljer

Studier og etterutdannelse

Studier og etterutdannelse Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

Studier og etterutdannelse

Studier og etterutdannelse Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført ni arrangementer i 2012 En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Kandidater uteksaminert fra AFA-studiet i 2010

Kandidater uteksaminert fra AFA-studiet i 2010 Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS AFA Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2014 - JUNI 2016 Søknadsfrist 14. mars

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Fordypningsstudium i Corporate Finance

Fordypningsstudium i Corporate Finance Fordypningsstudium i Corporate Finance AUGUST NOVEMBER 2013 SØKNADSFRIST 15. mars 2013 Fordypningsstudium i Corporate Finance Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har

Detaljer

Studier og etterutdannelse

Studier og etterutdannelse Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

Studier og etterutdannelse

Studier og etterutdannelse Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 19 arrangementer i 2006, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2014/2015 Norges

Detaljer

Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Fordypningsstudium i Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Fordypningsstudium i Verdsettelse 2013/2014 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2009 - JUNI 2011 SØKNADSFRIST 20. mars 2009 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2009 - JUNI 2011 SØKNADSFRIST 20. MARS 2009 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Fordypningsstudium i. Verdsettelse

Fordypningsstudium i. Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse 2012 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har gleden av å invitere til et nytt intensivt 8-dagers

Detaljer

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS AFA Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 18 arrangementer i 2008, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF Seminar Torsdag 28. november 2002 Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFFs retningslinjer for slik rapportering Glen Rødland Styremedlem i NFF og formann i komitéen Agenda

Detaljer

Studier og etterutdannelse

Studier og etterutdannelse Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Også sendt på e-post til ostmottak fin.de no Deres

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

NHHs internasjonale virksomhet

NHHs internasjonale virksomhet NHHs internasjonale virksomhet Jan I. Haaland 28. mai 2008 Internasjonalisering på NHH noen suksess-faktorer Langsiktig satsing fra midten av 1980-tallet God forankring i ledelsen Vektlagt i NHHs strategi

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport 2016 til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Årsrapporten skal

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 21 arrangementer i 2007, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer

Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Utvikling i norsk regnskapslovgivning - vedtatte og forventede endringer Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Ny regnskapslov:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling Styrets beretning 2013 Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-,

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Onsdag den 13. mai 2015,

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

Styrets beretning 2013. Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

Renteanalytikerkurset

Renteanalytikerkurset Renteanalytikerkurset Analyse og forvaltning av renteinstrumenter NFF kurs i analyse og forvaltning av renteinstrumenter NFF har for 24. gang gleden av å invitere til Renteanalytikerkurset - analyse og

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2017 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Desember 2015. Risikopremien i det norske markedet 2015

Desember 2015. Risikopremien i det norske markedet 2015 Desember 2015 Risikopremien i det norske markedet 2015 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer