kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8"

Transkript

1 Styrets beretning for har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og behov. I tillegg har det vært meget god søkning til studier og kurs. Ved utgangen av 2009 har NFF medlemmer, noe som er en liten nedgang i forhold til året før. Dette er et litt mindre frafall enn forventet. Medlemsutvikling Foreningen har to æresmedlemmer. Samarbeidet med Norges Handelshøyskole omfattet i 2009 tre studier og det var høy søkning til samtlige. Det samme gjelder også NFFs Kurs i analyse og forvaltning av renteinstrumenter og Kurs i M&A oppkjøpp og fusjoner. Sekretariatet har de siste årene registrertt en økendee prisfølsomhet blant medlemmene som følge av finanskrisen og det var noe tyngre å få de børsnoterte selskapenee til å si ja til å holde presentasjoner. Dette antas å være tilfelle også i 2010 og tas med i betraktning når foreningens aktiviteter prissettes. Styrets målsetting er at medlemskap i NFF skal være attraktivt, viktig og nødvendig. Det er styrets oppfatning at det skal være lønnsomt å være medlem i foreningen ved at det er en prisdifferensiering mellom medlemmer og ikke-medlemmer på tilbud og arrangementer i foreningens regi. Styret vurderer løpende hvordan foreningen skal kunne tiltrekkee seg yngre medlemmer og å beholdee medlemmer i forbindelse med overgang til annen stilling. Denne utfordringenn søker vi å møte med varierte aktiviteter og tilbud, samt trekke yngre medlemmer inn i komitéer og oppfordre til å ta tillitsverv i foreningen. Fagligg arbeid Foreningens mange komitéer utviser stor faglig aktivitet både i egen regi eller i samarbeid med andre. De besvarer innkomne høringer, utvikler og drifter videregående studier og kurs, utarbeider publikasjoner og arrangerer selskapspresentasjoner, seminarerr og andre faglige møter. Årlig uttalelse om finansiell informasjon Foreningen kom i 2003 for første gang med en uttalelse om utvalgte emner i forbindelse med de børsnoterte selskapenes finansrapportering. Siden da har den årlige uttalelsen blitt presentert på et fagseminar i september. NFF Styrets beretning 2009 Side 1 av 8

2 I 2009 hadde uttalelsen fokus på seks hovedtemaer; - Transaksjoner med nærstående parter Fairness Opinions Nedskrivningsvurderinger Verdsettelse av investeringseiendom Fremtidige finansieringsbehov Selskapenes reelle eierforhold. I uttalelsen peker NFF på at selskapene oftest offentliggjør for lite informasjon om prosess og det analysearbeid som er utført i forbindelse med Fairness Opinions. Det ble derfor nedsatt en komité hvis målsetting er å legge frem forslag til normer for Fairness Opinions i løpet av Stockman-prisen NFF har delt ut Stockman-prisen hvert år siden Prisen er en anerkjennelse til det børsnoterte selskap som anses å ha vært best på kommunikasjon med markedet siste år. Senere er prisen utvidet til to priser (de 30 største selskapene på Oslo Børs og de mindre og mellomstore selskapene). Det deles også ut en Stockman-pris til Beste IR-team. Målsettingen med Stockman-prisen er å stimulere selskapene til kontinuerlig å forbedre rapporteringsrutinene til markedet. Faktorer som imøtekommenhet, likebehandling av analytikere, kjappe reaksjoner på uventede hendelser samt klare og konsise meldinger, teller sammen med de mer tradisjonelle elementene som fremleggelse av regnskapstall, innhold i årsberetning etc. Vinnerne i 2009 ble Norsk Hydro i "Åpen klasse" og Farstad Shipping i "Klassen for mindre og mellomstore selskap". StatoilHydro fikk prisen for "Beste IR-team". Høringer Høringer om kapitalmarkedsforhold dreier seg i økende grad om gjennomføring av EUs direktiver i norsk rett. Det er på grunn av kompliserte lovtekniske forhold ofte svært ressurskrevende å gi meningsfylte innspill. Samtidig vil de viktigste spørsmål allerede være bestemt gjennom relevante EU direktiv. Disse forhold gjør det mindre aktuelt for NFF å delta i slike høringer. I 2009 avga NFF høringssvar om "Comments - Exposure Draft of the 2010 Global Investment Performance Standards "Forslag om lovendringer vedrørende shortsalg" "Forslag til endring av forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv." "Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter" "NOU 2008:16: Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon" Publikasjoner Foreningen har ikke utgitt noen nye publikasjoner i 2009, men i samarbeid med Den Danske Finansanalytikerforeningen har vi arbeidet med å revidere og oppdatere "Recommendations & Financial Ratios 2005". Den reviderte utgaven; Recommendations & Financial Ratios 2010 forventes levert fra trykkeriet i april NFF Styrets beretning 2009 Side 2 av 8

3 Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) NFF er medlem av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) 1 - etablert i 2003 og deltok aktivt i utarbeidelsen 1 De samarbeidende av publikasjonen Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse organisasjonene er (Corporate Governance) som ble lansert i desember NFF deltar i den årlige vurderingen av om det er behov for revisjon og med en eventuell revisjon. I oktober 2009 ble det utgitt en revidert revisjon av anbefalingen og denne er sendt ut til alle NFFs medlemmer. Aksjonærforeningen, Den norske Revisorforening, Eierforum, FNH, NFF, NHO, Norske Pensjonskassers Forening, Oslo Børs og VFF NFF startet så tidlig som i 2001 med å utarbeide Corporate Governance regler for norske forhold, og i 2002 sendte foreningen et forslag på høring, det første i sitt slag i Norge. Arbeidet med en egen NFF-anbefaling ble imidlertid lagt på is, da samarbeidsutvalget ble etablert. Styret i NFF mener at den brede forankringen som et slikt samarbeid gir, er et godt grunnlag for aksept i markedet for denne type frivillig regelverk" og støtter et fortsatt samarbeid om videreutvikling av det norske Corporate Governance miljøet. Presentasjoner, møtevirksomhet og seminarer Foreningen arrangerer flere forskjellige typer møter. De fleste er åpne også for ikkemedlemmer, men de må betale der medlemmer har fri adgang, eller betale en høyere deltakeravgift enn NFFs medlemmer. Selskapspresentasjoner og frokostmøter Selskapspresentasjoner, Capital Markets Days og bransjepresentasjoner tilhører foreningens kjernevirksomhet. I løpet av 2009 er det arrangert fem Capital Markets Days, to bransjepresentasjoner og fem frokostpresentasjoner, - presentasjoner som i alt omfatter 14 selskaper. 13 analytikere har vært engasjert som utspørrere under presentasjonene. Frokostmøter er kun for medlemmer og arrangeres noe sjeldnere enn presentasjoner. Temaene kan være vidt forskjellige, fra det strengt faglige foredrag til det mer lette kåseri. I 2009 ble det arrangert seks frokostmøter; - blant annet om Bankpakke II Statens obligasjonsfond, Obama s Midtøsten: Utviklingstrekk og risiki og Hvor går oljeprisen? Seminarer Det er avholdt seks seminarer i løpet av året. Temaene varierte fra Undervurderer regnskapene konsekvensen av finanskrisen, "Private Equity og Hedgefond" til "Verdigjenvinning og restrukturering" og NFFs årlige seminar om "Finansiell Rapportering". Seminarene er åpne for alle, men medlemmer betaler lavere deltageravgift enn ikkemedlemmer. Møter med Norges Bank om Pengepolitisk Rapport Tre ganger i året legger Norges Bank frem sin Pengepolitiske Rapport (tidligere Inflasjonsrapport) på ettermiddagen. Et par timer senere samme dag arrangerer NFF et møte med en representant for Norges Bank, som redegjør for innholdet i rapporten. Meglerselskapene inviteres til å delta og i 2009 ønsket seks av dem å være med. På den måten har de mulighet til å invitere kunder, gjester og egne ansatte til møtet sammen med NFFs medlemmer. Som supplement til Norges Banks redegjørelse, er det enten et par forberedte innlegg samtidig som det er mulig å komme med innlegg fra salen, eller det inviteres til paneldebatt samt innlegg fra salen. Oppslutningen på disse møtene ligger vanligvis på like i underkant av 100 deltagere. Møtene varer opptil halvannen time. I samarbeid med Norges Bank arrangerte vi også et møte om Rapport om finansiell stabilitet 1/2009. NFF Styrets beretning 2009 Side 3 av 8

4 Oversikt over NFFs arrangementer de siste 10 årene Frokostmøter Frokostpresentasjoner Presentasjoner Pengepolitisk Rapport Seminarer Totalt Etterutdannelse og opplæring Studie- og kurstilbud En stor del av NFFs virksomhet er knyttet opp mot etterutdannelse og opplæring gjennom studie- og kurstilbud til medlemmer og andre. Det fremgår av vedtektenes 3 at blant de virkemidler som skal brukes for å nå foreningens formål er - å bidra til utdannelsestilbud og opplæring for analytikere. Det er derfor satt inn betydelige ressurser på å utvikle etterutdannelsestilbud til markedet på flere nivåer i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og i egen regi. Betegnelsen studium benyttes på studieprogrammer som er i samarbeid med NHH betegnelsen kurs er tilbud som NFF har i egen regi. AFA-studiet ble etablert i 1988 i samarbeid med NHH. 771 kandidater har hittil fullført AFAstudiet. Studiet er sterkt etterspurt, og tradisjonelt er det langt flere kvalifiserte søkere hvert år enn det er studieplasser tilgjengelig. Fra 2005 er antall studenter redusert fra 50 til 40. Dette ble gjort for å få mer interaktivitet mellom studentene og således få en bedre totalkvalitet på studiet. Det var 80 studenter i studiet fordelt på to årskull ved årsskiftet. Etter hvert er flere studie- og kursprogrammer blitt utviklet. Disse dekker store deler av det som kan kalles fordypning innen finansielle emner. I 2000 lanserte NFF kurset Avansert Porteføljeforvaltning. Dette kurset er senere lagt inn i samarbeidet med NHH som har overtatt det faglige ansvaret. Studiet heter nå Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. I 2003 ble kombinasjonen AFA-studiet og Porteføljestudiet godkjent som "MBA-studium" og NHH tildeler AFA-kandidater som også består Porteføljestudiet, graden MBA med spesialisering i finans. 19 kandidater fullførte Porteføljestudiet i Et nytt studieprogram ble lansert i 2004 Fordypningsstudium i Corporate Finance. Sammen med AFA-studiet vil også dette studiet føre til mastergrad i finans på linje med kombinasjonen AFA-studiet / Porteføljestudiet. Studiet er intensivt og opplegget er basert på en kombinasjon av forelesninger og case. 30 kandidater fullførte Corporate Finance studiet i NFF og NHH lanserte i 2004 ytterligere et fordypningsstudium Rente- og kredittforvaltning. Den gang var det for få søknader til studiet og det ble derfor ikke gjennomført. Det ble foretatt en gjennomgang av studiestrukturen i løpet av høsten 2004 og i samarbeid med NHH ble studiet lansert på nytt i Også dette fordypningsstudiet gir en mastergrad i finans i kombinasjon med AFA-studiet. Studiet er siden ikke tilbudt og det er usikkert om det vil bli satt opp igjen i sin nåværende form. NFF / NHHs erfaringer med fordypningsstudiene utover AFA, er at de dekker et behov i markedet når det gjelder tilbud på høyeste nivå innen finans i Norge. Når siviløkonomutdanning i Norge nå er erstattet av rene MBA- og Bachelor-studier, er det NFFs oppfatning at for eksisterende siviløkonomer vil behovet for disse fordypningsstudiene vedvare i overskuelig fremtid. I løpet av 2010 tas det sikte på å kunne invitere til ytterligere et fordypningsstudium; Fordypningsstudium i Verdsettelse. NFF Styrets beretning 2009 Side 4 av 8

5 NFF har i samarbeid med NHH ambisjoner om å videreutvikle det eksisterende studietilbudet, slik at AFA-universitetet blir en viktig referanse innen finans, både for arbeidsgivere og de som jobber innen finans- og kapitalmarkedet. Dette gjelder uavhengig av om man har en siviløkonomutdannelse eller en MBA, da det unike ved "AFA-universitetet" er kombinasjonen av et høyt akademisk nivå og en dagsaktuell, praktisk tilnærming til problemstillingene. NFFs kurs Analyse og forvaltning av renteinstrumenter ble arrangert på vanlig måte i 2009, - et kull var ferdig på våren og et nytt kurs ble startet opp i november. Dette kurset har vært satt opp hvert år siden oppstarten i 1995 og i 2009 fullførte 35 studenter på våren og 43 ble tatt opp ved høstens kursstart. I 2009 fullførte 125 studenter ett eller flere av studiene / kursene (Kurs i M& &A er ikke medtatt), og 29 kandidater fikk sine mastergrader. Siden 1990 har drøyt studenter fullført et av studienee eller kursene, og det er til sammen tildelt 211 mastergrader. På våren inviterte vi for annenn gang til kurset; "Praktisk transaksjonsjuss knyttet til fusjoner og oppkjøpp (M&A)". Kurset gikk over tre ettermiddager á tre timer og foreleserne kom fra BA-HR, Selmer og Thommessen. Antallet plasser var begrenset til 40 og kurset var fulltegnet i god tid før påmeldingsfristen gikk ut. Dette kurset vil også bli satt opp i Følgende studier / kurs er gjennomført i 2009: AFA-studiet, to-årig, 8 moduler (ca 260 timer) med 8 eksamener Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning, ett-årig (ca 150 timer) - To eksamener og fagoppgave Fordypningsstudium i Corporate Finance (ca 85 timer) - Ikke eksamen, men fagoppgave Kurs i timer) analyse og forvaltning av renteinstrumenter (ca To eksamener og fagoppgave Kurs i M&A Fusjoner og oppkjøp (9 timer) NFF / NHHH NFF / NHHH NFF / NHHH NFF NFF På slutten av året produserte vi en brosjyre som viser hvilke av våre studier og kurs NFFs medlemmer har fullført opp gjennom årene. Styret har en tid diskutert om NFF skal delfinansieree et professorat, en doktorgrad eller et forskningsarbeide innenfor finans eller økonomi. Det er nedsattt en komité som skal se nærmere på dette og et forslag forventes lagt frem for styret i løpet av våren Samarbeidet med Norges Handelshøyskole NFF og NHH har samarbeidet om AFA-studiet siden Samarbeidet koordineres av en styringskomité som er AFA-studiets øverste organ. De tre øvrige samarbeidsstudiene, Portefølje, Corporate Finance og Rente- det planlagte Fordypningsstudiet i Verdsettelse. Det tas sikte og Kredittforvaltning er lagt inn under AFA-studiets styringskomité. I tillegg kommer på å ha informasjon og søknadspapirer til dette studiet klart i løpet av Samarbeidet med NHH har i alle år vært meget godt og NFFs styre vil benytte anledningen til å takke NHH for engasjementet slik at finans- og kapitalmarkedet gis et enestående faglig og praktiskk studietilbud. Det er NFFs ambisjon at samarbeidet om "AFA-universitetet" skal videreutvikles og videreføres og som nevnt ovenfor, er nok et fordypningsstudium i støpeskjeen. NFF Styrets beretning 2009 Side 5 av 8

6 Internasjonalt AFA-studiet er akkreditert av EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies, og AFA-kandidater blir tildelt CEFA tittelen når de har gjennomført AFA-studiet. EFFAS har imidlertid gått over til å støtte et annet studieopplegg i samarbeid med Asia og Syd-Amerika. Dette studieprogrammet har en annen struktur, og AFA-studiet passer dårlig inn i det systemet CIIA (Certified International Investment Analyst). De fleste medlemslandene i EFFAS har valgt å tilpasse sine studieprogrammer til CIIA, men NFF har valgt å stå utenfor. Inntil videre vil EFFAS fortsatt godkjenne AFA-studiet og tildele CEFA-diplomet til AFA-kandidater. NFF vil løpende måtte vurdere eventuelle tilpasninger til det nye opplegget. En av grunnene til at NFF har valgt å stå utenfor CIIA-samarbeidet er at AFA-studiet er så godt innarbeidet i det norske markedet at det skal meget gode grunner til for å endre studiets struktur og innhold. I tillegg er det en betydelig tvil til stede om dette programmet vil ha samme gjennomslagskraft som et internasjonalt studieprogram i konkurranse med det amerikanske CFA-studiet i overskuelig fremtid. Etikk Foreningens etiske regler ble vedtatt i 1999 og sist revidert i Vedtektene bestemmer at NFF skal ha en Etisk Komité bestående av seks medlemmer som rapporterer direkte til generalforsamlingen. Komitéens oppgave er å behandle eventuelle klager på foreningens medlemmer eller på eget initiativ ta saker opp til behandling. Det er i 2009 behandlet to saker som ble besluttet tatt opp til vurdering i Etisk Komité besluttet i 2007 at vedtak skal ligge på NFFs Internettsider i en begrenset periode. På forespørsel kan sekretariatet sende ut vedtak, men de skal kun være tilgjengelig for søk på Internett i tre måneder. Samarbeid med andre organisasjoner Nasjonalt NFFs samarbeid med andre organisasjoner har tradisjonelt begrenset seg til noen få relasjoner som Norges Handelshøyskole (studieprogrammer), Norsk RegnskapsStiftelse (NFF er en av stifterne), Norges Bank (møter om Pengepolitisk Rapport - tidligere Inflasjonsrapporten og i 2009 også en Rapport om Finansiell Stabilitet) og NUES som nevnt over. For syvende året på rad, arrangerte vi et seminar om "Egenkapitalbevis" i samarbeid med Sparebankforeningen. Internasjonalt Foreningens viktigste internasjonale samarbeidspartner har tradisjonelt vært EFFAS. Foruten opplæring, som for tiden tar brorparten av EFFAS ressurser, beskjeftiger organisasjonen seg med regnskapsspørsmål, etikk og til en viss grad lobbying mot EUs ulike kommisjoner som har saker inn mot finansmarkedene. NFF er representert i Accounting Commission og i Commission on Ethics, men har for tiden ingen tillitsverv utover disse. Administrerende direktør har møtt for NFF på EFFAS møter i EFFAS har nå 25 medlemsland, og sekretariatet er lokalisert i Frankfurt med en person ansatt. NFF har et faglig samarbeid gående med CFA Institute om GIPS (Global Investment Performance Standards). Amerikanerne har eierskap til GIPS, men samarbeider globalt med 24 andre organisasjoner (GIPS-sponsorer) om vedlikehold og videreutvikling av GIPS. NFF er GIPS-sponsor i Norge. NFF har en representant i RIPS-EMEA (Regional Investment Performance Subcommittee - Europe, Middle-East, Africa), en europeisk/afrikansk NFF Styrets beretning 2009 Side 6 av 8

7 underkomité av GIPS Council som er den øverste myndighet i GIPS-sammenheng. Styret vurderer løpende om det er behov for økt kontakt med CFA Institute. Økonomi Foreningens finansielle situasjon anses som god. Regnskapsrapporteringen ble fra 2006 endret fra netto- til bruttotall og satt opp i henhold til NRS anbefaling til "God regnskapsskikk for idéelle organisasjoner". Driften viser et overskudd på kroner ,94 og etter finansinntekter gir årsresultatet et overskudd på kroner ,15. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettvisende bilde av foreningens drift og stilling pr 31. desember Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret satte i 2001 en større del av foreningens likvide midler bort til aktiv forvaltning. På vårparten 2009 valgte styret å revidere mandatet til utenlandske aksjer 20-40%, norske obligasjoner 25-45% og norsk pengemarked 15-55%. Tabellen nedenfor viser hovedtall for NFFs økonomi de siste fem årene (alle tall i hele tusen) Driftsinntekter Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Egenkapital Sekretariatet Sekretariatet holder til sentralt i Oslo, i kontorfellesskap med AksjeNorge, Aksjonærforeningen og Mediehuset Næringseiendom. Arbeidsmiljøet anses for å være godt og det har ikke vært skader eller ulykker i Foreningens drift har liten påvirkning på det ytre miljø og sykefraværet har vært ubetydelig har vært et meget aktivt år og de ansatte i sekretariatet har en hektisk hverdag med til tider mange oppgaver som skal utføres samtidig. I 2009 har sekretariatet vært supplert med en innleid medarbeider. Foreningen har for øyeblikket fire kvinnelige ansatte, hvorav en er innleid. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil menn bli foretrukket ved nyansettelse. Medarbeiderne har i 2009 utført sine oppgaver på en effektiv måte og styret vil takke sekretariatet for en meget god innsats gjennom året. Styret vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte, foredragsholdere, utspørrere og andre medlemmer som har bidratt til foreningens aktiviteter i Det aktive tillitsmannsapparatet er en vesentlig forutsetning for at NFF skal kunne tilby relevante og tidsaktuelle aktiviteter. Fremtidsutsikter Styrets ambisjon er at NFF skal ha faglig satsing på "riktig tilbud til riktig tid". Dette for å møte behovet for mer spissede, spesialiserte og dagsaktuelle temaer og således tiltrekke seg yngre medlemmer og holde på eksisterende medlemmer. Styret fortsetter linjen med et høyt aktivitetsnivå og en prismessig differensiering mellom medlem / ikke-medlem slik at det skal lønne seg å være medlem i Norske Finansanalytikeres Forening. NFF Styrets beretning 2009 Side 7 av 8

8 Styret vil fortsette å gi høy prioritet til samarbeidet med NHH for å opprettholde og videreutvikle markedets beste videreutdanningstilbud for finans- og kapitalmarkedet. Oslo, 16. februar 2010 Nils Erling Ødegaard Styreleder Vegard Finstad Peter Hermanrud Håvard Nesheim Merete Opedal Dag Erik Rasmussen Kjetil Rimstad NFF Styrets beretning 2009 Side 8 av 8

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer