Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance""

Transkript

1 Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance" NFFs Egenkapitalkomité beskjeftiger seg med spørsmål som vedrører kapitalmarkedet generelt og aksjemarkedet spesielt. Komitéens mandat er enkelt, men krevende: "å utarbeide og revidere normer og anbefalinger som vedrører egenkapitalmarkedet å vurdere og besvare problemstillinger som blir sendt ut til høring av myndigheter og andre og som vedrører egenkapitalmarkedet å bidra med egne vurderinger og utredninger vedrørende aktuelle problemstillinger som har sammenheng med egenkapitalmarkedets funksjon kommunikasjon med representanter for det internasjonale verdipapirmiljø, bl.a. finansanalytikere i andre land å arbeide for faglig utvikling og informasjon gjennom å bidra til gjennomføring av seminarer, kurs og øvrig opplæringsvirksomhet Corporate Governance NFF har vært representert i arbeidsutvalget som fremla Norsk anbefaling eierskap og selskapsledelse (Corporate Governance) i desember Ludvik Sandnes har vært foreningens representant og konferert med EKK underveis i arbeidet. NFF utarbeidet allerede i 2002 et eget høringsforslag til norm for Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge, og i mars 2003 ble et fornyet forslag utarbeidet og sendt på høring. Da ideen om å etablere et samarbeidsforum for å oppnå en bredere forankring for et regelverk om Corporate Governance ble lansert, sluttet NFF seg umiddelbart til ideen og la sitt eget forslag midlertidig på is. EKKs oppfatning er at resultatet av arbeidsutvalgets arbeid er tilfredsstillende. NFF har fått gjennomslag for de fleste av sine synspunkter. Det er ni organisasjoner som står bak den norske anbefalingen, hvilket gir den en tyngde overfor de miljøer den henvender seg til. Ifølge NFFs formålsparagraf skal foreningen bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked. Det er derfor naturlig at NFF deltar i slike prosjekter. EKK vil derfor engasjere seg i videreutviklingen av Corporate Governance i Norge. Det er forventet at det i løpet av 2005 vil etableres et mer formelt organ for å koordinere dette. Finansielle nøkkeltall Recommendations & Financial Ratios Foreningens nye nøkkeltallsnorm ble lansert i desember 2004 som et resultat av et lengre samarbeid med Den Danske Finansanalytikerforeningen (DDF). Kim Evjenth har vært NFFs representant. DDFs sekretariat har vært koordinator. Publikasjonen er på engelsk (kan også skaffes på dansk), og er utarbeidet under den forutsetning at de nye internasjonale regnskapsstandardene danner basis for nøkkeltallene. Målsettingen er å få Sverige og Finland til å ta del i det videre vedlikehold av publikasjonen, slik at det kan etableres en felles nordisk nøkkeltallsnorm. Høringer EKK har utarbeidet følgende syv høringssvar i 2004: Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 1 av 6

2 Forslag til mandat og arbeidsordning for Oslo Børs disiplinærnemnd Oslo Børs NOU 2004:1 Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida Eierstyring og Selskapsledelse Arbeidsutvalget for Corporate Governance i Norge Gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning * Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Justisdepartementet * Tilleggsbrev Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Justisdepartementet * NFFs høringssvar om Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble forberedt av et ad hoc utvalg med deltakelse fra NFFs styre. Utover Eierskap og selskapsledelse vil komitéen spesielt peke på høringene om EUs Markedsmisbruksdirektiv og Etterkontroll av aksjeselskaper. EUs markedsmisbruksdirektiv NFF påpekte at det var vanskelig å navigere i det omfattende høringsdokumentet og at høringsfristen var urimelig kort. Forslag til lovtekst baserer seg i noen tilfeller på ennå ikke vedtatte EU-direktiver, eksempelvis omfanget av utsteders plikt til å føre innsiderlister, og at definisjonen av innsidehandel ikke har lagt seg på språklig sett samme linje som direktivet. Høringsforslaget går også i noen tilfeller inn for strengere bestemmelser enn hva direktivet gjør. Et annet ankepunkt er bestemmelsenes utilgjengelighet for brukerne. Det er ikke tilfredsstillende kun å gi henvisninger til kommisjonsdirektiver når det gjelder substansen i bestemmelsene ved å unnlate å ta direktivenes substans inn i norsk lovtekst. Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Som nevnt i styrets beretning avstedkom foreningens høringssvar reaksjoner fra medlemshold, hvilket medførte nødvendigheten av å sende et tilleggsbrev for å nyansere høringssvaret. Det som var kontroversielt i svarbrevet til Departementet, var uttalelsen om Verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer med hjemmel i allmennaksjelovens NFF påpeker at høringen ikke tar opp dette til drøftelse; man anser høyesterettsdommen i Norway Seafood-saken som fyllestgjørende. NFF anmoder imidlertid Departementet om å se nærmere på om ikke lovgivningen bør endres på dette området og gir en dyptgående argumentasjon for dette synspunktet i brevet. Etter at høringssvaret ble kjent, kom det inn til dels sterke reaksjoner og NFF fant det nødvendig å sende et tilleggsbrev med blant annet følgende tekst: NFFs høringsuttalelse har avstedkommet en engasjert debatt i styret og medlemsmassen om verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning hvor noen representerer det synet som fremkom i NFFs opprinnelige høringsuttalelse, mens andre deler synet som har fremkommet i Høyesteretts rettspraksis. Verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning er et spørsmål av stor prinsipiell og økonomisk betydning som engasjerer NFFs medlemmer og aktørene i finansmarkedet i betydelig grad. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 2 av 6

3 NFF vil derfor arbeide videre med dette i tiden fremover i form av en prosjektgruppe. I NFFs arbeid med tvangsinnløsning vil det også legges vekt på de prosessuelle og prosessøkonomiske sidene som berører dette temaet. EKK har på arbeidsplanen for 2005 å ta temaet opp til bred drøftelse innen foreningen og også invitere andre interessegrupper til å ta del i diskusjonen om innløsning av minoritetsaksjonærer. Kurs EKK har et kurs i porteføljen Praktisk aksjeanalyse. Kurset hadde god tilstrømning i flere år, men både i 2003 og 2004 måtte det avlyses på grunn av for dårlig påmelding. Komitéen vil på nytt gjennomgå kursplanen og vurdere om kurset skal tilbys på markedet i Obligasjonskomitéen OBK Obligasjonskomitéen er foreningens gren mot rentemarkedet og konsentrerer seg om praktiske problemstillinger vedrørende det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Komitéen arbeider også med publikasjoner, kurs, seminarer, høringsbesvarelser og annen virksomhet rettet mot denne delen av det norske kapitalmarkedet. Komitéens medlemmer består av aktører fra alle sider av markedet - investorer, utstedere, børsen, sentralbanken og meglere. Denne brede sammensetningen gjør komitéen velegnet til å utarbeide løsninger på strukturelle spørsmål. Studie- og kursvirksomhet Komitéen er foreningens ansvarlige instans for utvikling av etterutdannelsestilbud innenfor rente- og kredittmarkedet. NFFs kurs i Analyse og forvaltning av renteinstrumenter styres faglig av OBK gjennom en styringskomité. I november 2004 ble et fulltegnet kurs nr 12 igangsatt. Studiet Rente- og kredittforvaltning ble forsøkt lansert våren 2004, men manglende oppslutning medførte avlysning. Studiet re-lanseres våren For mer informasjon om kurs og studieplaner henvises til kapittelet Studier og etterutdannelse i årsberetningen. Høringer Komitéen har avgitt kun ett høringssvar i 2004 om særskilt sikre obligasjoner. NFF anbefaler ikke å innføre begrensninger på enkeltinvestorers deltakelse i utlagte lån. Dessuten pekes det på at for å sikre at markedet for særskilt sikre obligasjoner skal bli vellykket, må Folketrygdfondets rammebetingelser tilpasses. NFF påpeker også at det må bringes klarhet i reglene om konkurs, dvs at forslagene om unntak i forhold til konkurs- og dekningsloven vil stå sentralt Forslag til forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet Seminarer og møter med Norges Bank NFFs seminarserie Asset Allocation (Investeringsseminarer) løper siden Det arrangeres ett seminar pr halvår med foredragsholdere fra anerkjente internasjonale miljøer. Disse møtene samler normalt fra deltakere. I 1999 tok obligasjonskomitéen initiativ til å samle rente- og makromiljøene i verdipapirforetakene til et møte samme dag Norges Bank legger ut Inflasjonsrapporten for å diskutere innholdet i rapporten og de vurderingene som legges frem. Det er direktør Jan F. Qvigstad som vanligvis innleder møtet med å gjennomgå hovedtrekkene i rapporten, for deretter å slippe debattantene i salen løs. Disse møtene har vist seg å samle mange deltakere, og diskusjonene går høyt om pengepolitikk, Norges Banks vurderinger og om andre økonomiske faktorer som påvirker inflasjonen. Norges Bank har gitt uttrykk for at den ser positivt på disse møtene, fordi det er en god anledning til å få en dialog mellom sentralbanken og markedsaktørene. Banken har anbefalt sentralbanker i andre land å invitere til lignende møter. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 3 av 6

4 Obligasjonskomitéen har stått bak følgende arrangementer i 2004: Seminar "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 100 påmeldt "Investeringsseminar - Asset Allocation" 42 påmeldt "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 98 påmeldt "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 90 påmeldt "Investeringsseminar - Asset Allocation" 42 påmeldt Nye EU-direktiver Oslo Børs har holdt en presentasjon om hva to nye EU-direktiver vil kunne bety for det norske obligasjonsmarkedet nytt prospektdirektiv og hvilken påvirkning innføringen av IFRS-IAS reglene vil ha for rapportering. Oslo Børs lanserte samtidig tanken om å etablere to markedsplasser for obligasjoner vanlig børsnotering og en alternativ markedsplass med enklere krav til prospekt og rapportering. Komité for finansiell informasjon KFI KFI har i hovedsak arbeidet med to prosjekter i 2004 NFFs Uttalelse 2004 om børsnoterte selskapers finansielle rapportering og innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS IAS reglene fra 1. januar 2005, og hvilke konsekvenser disse reglene vil kunne få for finansanalytikere og investorer. NFFs uttalelse om finansiell informasjon NFF la for første gang frem en uttalelse om finansiell informasjon på et seminar i september Uttalelsen fikk god pressedekning og avstedkom reaksjoner fra enkelte selskaper. KFI fortsatte i 2004 dette arbeidet som ble presentert under et seminar i Oslo 9. september. Uttalelsens formål er å vurdere kvaliteten på den finansielle informasjonen selskapene gir gjennom styrets beretning og årsrapporten. NFF ønsker å vurdere om denne informasjonen gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for en forsvarlig og god verdsettelse av selskapets børsnoterte aksjer. Det er ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av de børsnoterte selskapenes årsrapporter eller kvartalsrapporter. Arbeidet er basert på innspill fra finansanalytikere i flere verdipapirforetak og komitéens medlemmer. Denne gangen konsentrerte uttalelsen seg om følgende temaer: Tilleggsinformasjon om verdiskapning Prospekter ved børsnotering Opplysninger om skattemessige forhold i årsregnskapene Opplysninger om bruk av derivater Opplysninger om IFRS Seminaret var godt besøkt, og media refererte flere av eksemplene som ble gitt. KFI ønsker å fortsette denne aktiviteten idet de mener at den bidrar til bedre finansiell rapportering. IFRS IAS (International Financial Reporting Standards International Accounting Standards) I tråd med intensjonene om å informere foreningens medlemmer om hvilke konsekvenser de nye internasjonale regnskapsstandardene IFRS og IAS vil kunne få for analytikere og investorer, har KFI gjennomført to presentasjoner (seminarer) om dette temaet. Den første presentasjonen ble gitt 9. september på samme arrangement som NFFs uttalelse ble gitt, under tittelen Innføring av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i Norge fra 1. januar 2005 Konsekvenser for analytikere og investorer, introduksjon og problemoversikt. Oppfølgeren var et dagsseminar i Oslo. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 4 av 6

5 Seminar IFRS IAS seminar om Markedsverdier Verdsettelse Nye nøkkeltall (Konsekvenser for brukerne av finansiell informasjon) 77 påmeldt Deltakerne gjennomgikk et tettpakket program som kom inn på Markedsverdier og verdsettelsesmodeller, Verdsettelse av finansielle instrumenter, Verdsettelse av biologiske eiendeler, Valuta og rentesikring, Oppkjøp og fusjoner og bransjer som energi, industri, transport, konsumvarer, telekommunikasjon og finansielle tjenester. Komitéen har planer om oppfølgningsseminarer i 2005 etter hvert som det blir mulig å se hvordan selskapene forholder seg til det nye regelverket. Porteføljeforvaltningskomitéen PFK Komitéen engasjerer seg i forhold som er rettet mot generell porteføljeforvaltning og finansiell risikostyring. Komité for avkastningsmåling (KAM) rapporterer til PFK. Komitéen har ikke avgitt høringsuttalelser i løpet av året. I løpet av 2004 har to komitémedlemmer trukket seg tilbake. NFF takker Eric Porter Heitmann og Leif Eriksrød for mange aktive år i komitéen. PFK tok på slutten av 1990-tallet initiativet til å utvikle et spesialkurs innen porteføljeforvaltning Avansert Porteføljeforvaltning. Kurset ble godt mottatt i markedet. Kurset er senere tatt inn som eget studium på Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor det samarbeid som NFF og NHH har om AFA-studiet. Kurset ble da omdøpt til Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Kombinasjonen AFA-studiet og Porteføljestudiet berettiger til mastergraden MBA i finans ved NHH. To av PKFs medlemmer representerer NFF i Fagutvalget for studiet som ledes av PFKs formann. Mer om dette i kapittelet Studier og etterutdannelse i årsberetningen. Komité for avkastningsmåling KAM (GIPS -komité) KAM rapporterer til NFFs komité for Porteføljeforvaltning og er NFFs organ i forhold relatert til investeringsresultater fra forvaltning av aktiva. KAM har i 2004 fortsatt arbeidet fra 2003 og 2002 med å informere kunder og leverandører av kapitalforvaltningstjenester om innholdet i GIPS (Global Investment Performance Standards) og generelle problemstillinger knyttet til avkastningsmåling. I januar 2004 hadde KAM et møte med Kredittilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen for å informere lokale myndigheter og bransjeorganisasjoner om hva GIPS inneholder og betyr. I tillegg ble det orientert om problemstillinger knyttet til livselskapers og pensjonskassers anvendelse og beregning av historiske investeringsresultater. NFF er Sponsor for GIPS i Norge og er med i et internasjonalt samarbeid om utvikling og vedlikehold av GIPS. Arbeidet har hittil vært ledet av et globalt sammensatt råd, IPC (Investment Performance Council), som ledes av CFA Institute (tidligere AIMR) i USA. IPC har over lang tid arbeidet med å utvikle GIPS slik at standarden kan inkludere nye aktivaklasser, nye tillegg og presiseringer og anbefalinger for hvordan GIPS skal praktiseres. Det har samtidig vært et ønske om å begrense endringer i standarden for å skåne ressursbruken i selskap som nylig har etterlevd GIPS og/eller er under implementering av standarden. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 5 av 6

6 I februar 2004 forelå utkast til ny global versjon av hele GIPS. Endringene gjelder både innhold og utforming. Komitéen avga i juli 2004 sitt høringssvar til endringer som sponsor for standarden i Norge. Den nye versjonen av standarden vil bli gjort gjeldende fra NFF fikk i september 2001, som første land i verden, godkjent en oversettelse av GIPS til norsk av IPC. Komitéen har for den nye versjonen av standarden gjort en foreløpig vurdering som tilsier at engelsk versjon er tilstrekkelig for det norske markedet. Komitéen har i 2004 publisert en artikkel om avkastningsmåling i Praktisk Økonomi og Finans. KAM avga i 2004 totalt fire ulike høringssvar til CFA Institute om GIPS Revising the GIPS Standards ( Gold GIPS ) Guidance Statement on Wrap Fee / Separately Managed Account Performance Guidance Statement on Portfolio Recordkeeping Requirements Guidance Statement on the Use of Leverage and Derivatives Komitéen har i 2004 deltatt på to møter i European Investment Performance Committee (EIPC) som er en regional underkomité til IPC. EIPC har de siste årene på selvstendig grunnlag lansert og utredet ulike utkast til anbefalinger knyttet til rapportering av avkastning og risiko og beslektede emner. Komitéen har ovenfor EIPC avgitt kommentarer på utkast som har vært lansert i løpet av KAM er representert i et EIPC-utvalg som arbeider med en anbefaling for klientrapportering, Guidance for Recipients of Investment Reporting (GRIP). Ved utgangen av 2004 var 72% av alle aktivt forvaltede midler (rapportert til Finansnæringens Hovedorganisasjon pr. 2. halvår 2004) forvaltet av selskaper som etterlever GIPS. I tilegg kommer aktiva forvaltet av Folketrygdfondet som ikke er representert på denne listen. En oversikt over selskaper som etterlever GIPS og en oversikt over kontrollører (verifiers) i Norge er lagt ut på NFFs internettside. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 6 av 6

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ÅRSBERETNING FOR perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000 fremlagt på generalforsamling 22. mars

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) Norges Handelshøyskole Bergen, høsten 2002 Utredning i fordypningsområdet: Veileder: Finansiering og finansiell økonomi Professor Thore Johnsen Global Investment Performance Standards (GIPS) Annar Schiander

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Omsetningen av unoterte aksjer ble også historisk høyt i 2006. Omsetningen ble på 21,4 mrd mot 16,5 mrd i det forrige toppåret (2005).

Omsetningen av unoterte aksjer ble også historisk høyt i 2006. Omsetningen ble på 21,4 mrd mot 16,5 mrd i det forrige toppåret (2005). 1 1 Innledning 1.1 Formannen har ordet 2006 har vært historiens beste år for våre medlemmer. Det har også vært et svært godt år for kundene, både for investorene som har oppnådd en høy kapitalavkastning

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 1 INNLEDNING...3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET...3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE...3 1.3 MEDLEMMER...3 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...4 AKSJEMARKEDET...4 2.2 OBLIGASJONS-

Detaljer

KONSENTRERT EIERSKAP I DET NORSKE AKSJEMARKEDET I ET CORPORATE GOVERNANCE PERSPEKTIV

KONSENTRERT EIERSKAP I DET NORSKE AKSJEMARKEDET I ET CORPORATE GOVERNANCE PERSPEKTIV NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2005 Utredning i fordypningsområdet: Bedriftsøkonomisk analyse Veileder: Førsteamanuensis Lasse B. Lien KONSENTRERT EIERSKAP I DET NORSKE AKSJEMARKEDET I ET CORPORATE

Detaljer

Innhold Innledning... 3 1.1 Formannen har ordet... 3 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 4 1.3 Medlemmer... 5

Innhold Innledning... 3 1.1 Formannen har ordet... 3 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 4 1.3 Medlemmer... 5 Årsberetning 2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formannen har ordet... 3 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 4 1.3 Medlemmer... 5 2 Verdipapirmarkedet i perioden... 6 2.1 Rentemarkedet... 6 2.2

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge NFF Postboks 1276 Vika 0111 Oslo nff@finansanalytiker.no Høringsforslag II Corporate Governance 17.03.2003 Side 1 av 23

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 1 INNLEDNING 3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET 3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE 3 1.3 MEDLEMMER 4 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN 4 2.1 NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI 4 2.2

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer