Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance""

Transkript

1 Egenkapitalkomitéen EKK med "Corporate Governance" NFFs Egenkapitalkomité beskjeftiger seg med spørsmål som vedrører kapitalmarkedet generelt og aksjemarkedet spesielt. Komitéens mandat er enkelt, men krevende: "å utarbeide og revidere normer og anbefalinger som vedrører egenkapitalmarkedet å vurdere og besvare problemstillinger som blir sendt ut til høring av myndigheter og andre og som vedrører egenkapitalmarkedet å bidra med egne vurderinger og utredninger vedrørende aktuelle problemstillinger som har sammenheng med egenkapitalmarkedets funksjon kommunikasjon med representanter for det internasjonale verdipapirmiljø, bl.a. finansanalytikere i andre land å arbeide for faglig utvikling og informasjon gjennom å bidra til gjennomføring av seminarer, kurs og øvrig opplæringsvirksomhet Corporate Governance NFF har vært representert i arbeidsutvalget som fremla Norsk anbefaling eierskap og selskapsledelse (Corporate Governance) i desember Ludvik Sandnes har vært foreningens representant og konferert med EKK underveis i arbeidet. NFF utarbeidet allerede i 2002 et eget høringsforslag til norm for Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge, og i mars 2003 ble et fornyet forslag utarbeidet og sendt på høring. Da ideen om å etablere et samarbeidsforum for å oppnå en bredere forankring for et regelverk om Corporate Governance ble lansert, sluttet NFF seg umiddelbart til ideen og la sitt eget forslag midlertidig på is. EKKs oppfatning er at resultatet av arbeidsutvalgets arbeid er tilfredsstillende. NFF har fått gjennomslag for de fleste av sine synspunkter. Det er ni organisasjoner som står bak den norske anbefalingen, hvilket gir den en tyngde overfor de miljøer den henvender seg til. Ifølge NFFs formålsparagraf skal foreningen bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked. Det er derfor naturlig at NFF deltar i slike prosjekter. EKK vil derfor engasjere seg i videreutviklingen av Corporate Governance i Norge. Det er forventet at det i løpet av 2005 vil etableres et mer formelt organ for å koordinere dette. Finansielle nøkkeltall Recommendations & Financial Ratios Foreningens nye nøkkeltallsnorm ble lansert i desember 2004 som et resultat av et lengre samarbeid med Den Danske Finansanalytikerforeningen (DDF). Kim Evjenth har vært NFFs representant. DDFs sekretariat har vært koordinator. Publikasjonen er på engelsk (kan også skaffes på dansk), og er utarbeidet under den forutsetning at de nye internasjonale regnskapsstandardene danner basis for nøkkeltallene. Målsettingen er å få Sverige og Finland til å ta del i det videre vedlikehold av publikasjonen, slik at det kan etableres en felles nordisk nøkkeltallsnorm. Høringer EKK har utarbeidet følgende syv høringssvar i 2004: Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 1 av 6

2 Forslag til mandat og arbeidsordning for Oslo Børs disiplinærnemnd Oslo Børs NOU 2004:1 Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida Eierstyring og Selskapsledelse Arbeidsutvalget for Corporate Governance i Norge Gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning * Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Justisdepartementet * Tilleggsbrev Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Justisdepartementet * NFFs høringssvar om Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble forberedt av et ad hoc utvalg med deltakelse fra NFFs styre. Utover Eierskap og selskapsledelse vil komitéen spesielt peke på høringene om EUs Markedsmisbruksdirektiv og Etterkontroll av aksjeselskaper. EUs markedsmisbruksdirektiv NFF påpekte at det var vanskelig å navigere i det omfattende høringsdokumentet og at høringsfristen var urimelig kort. Forslag til lovtekst baserer seg i noen tilfeller på ennå ikke vedtatte EU-direktiver, eksempelvis omfanget av utsteders plikt til å føre innsiderlister, og at definisjonen av innsidehandel ikke har lagt seg på språklig sett samme linje som direktivet. Høringsforslaget går også i noen tilfeller inn for strengere bestemmelser enn hva direktivet gjør. Et annet ankepunkt er bestemmelsenes utilgjengelighet for brukerne. Det er ikke tilfredsstillende kun å gi henvisninger til kommisjonsdirektiver når det gjelder substansen i bestemmelsene ved å unnlate å ta direktivenes substans inn i norsk lovtekst. Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper Som nevnt i styrets beretning avstedkom foreningens høringssvar reaksjoner fra medlemshold, hvilket medførte nødvendigheten av å sende et tilleggsbrev for å nyansere høringssvaret. Det som var kontroversielt i svarbrevet til Departementet, var uttalelsen om Verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer med hjemmel i allmennaksjelovens NFF påpeker at høringen ikke tar opp dette til drøftelse; man anser høyesterettsdommen i Norway Seafood-saken som fyllestgjørende. NFF anmoder imidlertid Departementet om å se nærmere på om ikke lovgivningen bør endres på dette området og gir en dyptgående argumentasjon for dette synspunktet i brevet. Etter at høringssvaret ble kjent, kom det inn til dels sterke reaksjoner og NFF fant det nødvendig å sende et tilleggsbrev med blant annet følgende tekst: NFFs høringsuttalelse har avstedkommet en engasjert debatt i styret og medlemsmassen om verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning hvor noen representerer det synet som fremkom i NFFs opprinnelige høringsuttalelse, mens andre deler synet som har fremkommet i Høyesteretts rettspraksis. Verdsettelsesprinsipp ved tvangsinnløsning er et spørsmål av stor prinsipiell og økonomisk betydning som engasjerer NFFs medlemmer og aktørene i finansmarkedet i betydelig grad. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 2 av 6

3 NFF vil derfor arbeide videre med dette i tiden fremover i form av en prosjektgruppe. I NFFs arbeid med tvangsinnløsning vil det også legges vekt på de prosessuelle og prosessøkonomiske sidene som berører dette temaet. EKK har på arbeidsplanen for 2005 å ta temaet opp til bred drøftelse innen foreningen og også invitere andre interessegrupper til å ta del i diskusjonen om innløsning av minoritetsaksjonærer. Kurs EKK har et kurs i porteføljen Praktisk aksjeanalyse. Kurset hadde god tilstrømning i flere år, men både i 2003 og 2004 måtte det avlyses på grunn av for dårlig påmelding. Komitéen vil på nytt gjennomgå kursplanen og vurdere om kurset skal tilbys på markedet i Obligasjonskomitéen OBK Obligasjonskomitéen er foreningens gren mot rentemarkedet og konsentrerer seg om praktiske problemstillinger vedrørende det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Komitéen arbeider også med publikasjoner, kurs, seminarer, høringsbesvarelser og annen virksomhet rettet mot denne delen av det norske kapitalmarkedet. Komitéens medlemmer består av aktører fra alle sider av markedet - investorer, utstedere, børsen, sentralbanken og meglere. Denne brede sammensetningen gjør komitéen velegnet til å utarbeide løsninger på strukturelle spørsmål. Studie- og kursvirksomhet Komitéen er foreningens ansvarlige instans for utvikling av etterutdannelsestilbud innenfor rente- og kredittmarkedet. NFFs kurs i Analyse og forvaltning av renteinstrumenter styres faglig av OBK gjennom en styringskomité. I november 2004 ble et fulltegnet kurs nr 12 igangsatt. Studiet Rente- og kredittforvaltning ble forsøkt lansert våren 2004, men manglende oppslutning medførte avlysning. Studiet re-lanseres våren For mer informasjon om kurs og studieplaner henvises til kapittelet Studier og etterutdannelse i årsberetningen. Høringer Komitéen har avgitt kun ett høringssvar i 2004 om særskilt sikre obligasjoner. NFF anbefaler ikke å innføre begrensninger på enkeltinvestorers deltakelse i utlagte lån. Dessuten pekes det på at for å sikre at markedet for særskilt sikre obligasjoner skal bli vellykket, må Folketrygdfondets rammebetingelser tilpasses. NFF påpeker også at det må bringes klarhet i reglene om konkurs, dvs at forslagene om unntak i forhold til konkurs- og dekningsloven vil stå sentralt Forslag til forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet Seminarer og møter med Norges Bank NFFs seminarserie Asset Allocation (Investeringsseminarer) løper siden Det arrangeres ett seminar pr halvår med foredragsholdere fra anerkjente internasjonale miljøer. Disse møtene samler normalt fra deltakere. I 1999 tok obligasjonskomitéen initiativ til å samle rente- og makromiljøene i verdipapirforetakene til et møte samme dag Norges Bank legger ut Inflasjonsrapporten for å diskutere innholdet i rapporten og de vurderingene som legges frem. Det er direktør Jan F. Qvigstad som vanligvis innleder møtet med å gjennomgå hovedtrekkene i rapporten, for deretter å slippe debattantene i salen løs. Disse møtene har vist seg å samle mange deltakere, og diskusjonene går høyt om pengepolitikk, Norges Banks vurderinger og om andre økonomiske faktorer som påvirker inflasjonen. Norges Bank har gitt uttrykk for at den ser positivt på disse møtene, fordi det er en god anledning til å få en dialog mellom sentralbanken og markedsaktørene. Banken har anbefalt sentralbanker i andre land å invitere til lignende møter. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 3 av 6

4 Obligasjonskomitéen har stått bak følgende arrangementer i 2004: Seminar "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 100 påmeldt "Investeringsseminar - Asset Allocation" 42 påmeldt "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 98 påmeldt "Inflasjonsrapporten" - Norges Bank 90 påmeldt "Investeringsseminar - Asset Allocation" 42 påmeldt Nye EU-direktiver Oslo Børs har holdt en presentasjon om hva to nye EU-direktiver vil kunne bety for det norske obligasjonsmarkedet nytt prospektdirektiv og hvilken påvirkning innføringen av IFRS-IAS reglene vil ha for rapportering. Oslo Børs lanserte samtidig tanken om å etablere to markedsplasser for obligasjoner vanlig børsnotering og en alternativ markedsplass med enklere krav til prospekt og rapportering. Komité for finansiell informasjon KFI KFI har i hovedsak arbeidet med to prosjekter i 2004 NFFs Uttalelse 2004 om børsnoterte selskapers finansielle rapportering og innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS IAS reglene fra 1. januar 2005, og hvilke konsekvenser disse reglene vil kunne få for finansanalytikere og investorer. NFFs uttalelse om finansiell informasjon NFF la for første gang frem en uttalelse om finansiell informasjon på et seminar i september Uttalelsen fikk god pressedekning og avstedkom reaksjoner fra enkelte selskaper. KFI fortsatte i 2004 dette arbeidet som ble presentert under et seminar i Oslo 9. september. Uttalelsens formål er å vurdere kvaliteten på den finansielle informasjonen selskapene gir gjennom styrets beretning og årsrapporten. NFF ønsker å vurdere om denne informasjonen gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for en forsvarlig og god verdsettelse av selskapets børsnoterte aksjer. Det er ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av de børsnoterte selskapenes årsrapporter eller kvartalsrapporter. Arbeidet er basert på innspill fra finansanalytikere i flere verdipapirforetak og komitéens medlemmer. Denne gangen konsentrerte uttalelsen seg om følgende temaer: Tilleggsinformasjon om verdiskapning Prospekter ved børsnotering Opplysninger om skattemessige forhold i årsregnskapene Opplysninger om bruk av derivater Opplysninger om IFRS Seminaret var godt besøkt, og media refererte flere av eksemplene som ble gitt. KFI ønsker å fortsette denne aktiviteten idet de mener at den bidrar til bedre finansiell rapportering. IFRS IAS (International Financial Reporting Standards International Accounting Standards) I tråd med intensjonene om å informere foreningens medlemmer om hvilke konsekvenser de nye internasjonale regnskapsstandardene IFRS og IAS vil kunne få for analytikere og investorer, har KFI gjennomført to presentasjoner (seminarer) om dette temaet. Den første presentasjonen ble gitt 9. september på samme arrangement som NFFs uttalelse ble gitt, under tittelen Innføring av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i Norge fra 1. januar 2005 Konsekvenser for analytikere og investorer, introduksjon og problemoversikt. Oppfølgeren var et dagsseminar i Oslo. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 4 av 6

5 Seminar IFRS IAS seminar om Markedsverdier Verdsettelse Nye nøkkeltall (Konsekvenser for brukerne av finansiell informasjon) 77 påmeldt Deltakerne gjennomgikk et tettpakket program som kom inn på Markedsverdier og verdsettelsesmodeller, Verdsettelse av finansielle instrumenter, Verdsettelse av biologiske eiendeler, Valuta og rentesikring, Oppkjøp og fusjoner og bransjer som energi, industri, transport, konsumvarer, telekommunikasjon og finansielle tjenester. Komitéen har planer om oppfølgningsseminarer i 2005 etter hvert som det blir mulig å se hvordan selskapene forholder seg til det nye regelverket. Porteføljeforvaltningskomitéen PFK Komitéen engasjerer seg i forhold som er rettet mot generell porteføljeforvaltning og finansiell risikostyring. Komité for avkastningsmåling (KAM) rapporterer til PFK. Komitéen har ikke avgitt høringsuttalelser i løpet av året. I løpet av 2004 har to komitémedlemmer trukket seg tilbake. NFF takker Eric Porter Heitmann og Leif Eriksrød for mange aktive år i komitéen. PFK tok på slutten av 1990-tallet initiativet til å utvikle et spesialkurs innen porteføljeforvaltning Avansert Porteføljeforvaltning. Kurset ble godt mottatt i markedet. Kurset er senere tatt inn som eget studium på Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor det samarbeid som NFF og NHH har om AFA-studiet. Kurset ble da omdøpt til Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Kombinasjonen AFA-studiet og Porteføljestudiet berettiger til mastergraden MBA i finans ved NHH. To av PKFs medlemmer representerer NFF i Fagutvalget for studiet som ledes av PFKs formann. Mer om dette i kapittelet Studier og etterutdannelse i årsberetningen. Komité for avkastningsmåling KAM (GIPS -komité) KAM rapporterer til NFFs komité for Porteføljeforvaltning og er NFFs organ i forhold relatert til investeringsresultater fra forvaltning av aktiva. KAM har i 2004 fortsatt arbeidet fra 2003 og 2002 med å informere kunder og leverandører av kapitalforvaltningstjenester om innholdet i GIPS (Global Investment Performance Standards) og generelle problemstillinger knyttet til avkastningsmåling. I januar 2004 hadde KAM et møte med Kredittilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen for å informere lokale myndigheter og bransjeorganisasjoner om hva GIPS inneholder og betyr. I tillegg ble det orientert om problemstillinger knyttet til livselskapers og pensjonskassers anvendelse og beregning av historiske investeringsresultater. NFF er Sponsor for GIPS i Norge og er med i et internasjonalt samarbeid om utvikling og vedlikehold av GIPS. Arbeidet har hittil vært ledet av et globalt sammensatt råd, IPC (Investment Performance Council), som ledes av CFA Institute (tidligere AIMR) i USA. IPC har over lang tid arbeidet med å utvikle GIPS slik at standarden kan inkludere nye aktivaklasser, nye tillegg og presiseringer og anbefalinger for hvordan GIPS skal praktiseres. Det har samtidig vært et ønske om å begrense endringer i standarden for å skåne ressursbruken i selskap som nylig har etterlevd GIPS og/eller er under implementering av standarden. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 5 av 6

6 I februar 2004 forelå utkast til ny global versjon av hele GIPS. Endringene gjelder både innhold og utforming. Komitéen avga i juli 2004 sitt høringssvar til endringer som sponsor for standarden i Norge. Den nye versjonen av standarden vil bli gjort gjeldende fra NFF fikk i september 2001, som første land i verden, godkjent en oversettelse av GIPS til norsk av IPC. Komitéen har for den nye versjonen av standarden gjort en foreløpig vurdering som tilsier at engelsk versjon er tilstrekkelig for det norske markedet. Komitéen har i 2004 publisert en artikkel om avkastningsmåling i Praktisk Økonomi og Finans. KAM avga i 2004 totalt fire ulike høringssvar til CFA Institute om GIPS Revising the GIPS Standards ( Gold GIPS ) Guidance Statement on Wrap Fee / Separately Managed Account Performance Guidance Statement on Portfolio Recordkeeping Requirements Guidance Statement on the Use of Leverage and Derivatives Komitéen har i 2004 deltatt på to møter i European Investment Performance Committee (EIPC) som er en regional underkomité til IPC. EIPC har de siste årene på selvstendig grunnlag lansert og utredet ulike utkast til anbefalinger knyttet til rapportering av avkastning og risiko og beslektede emner. Komitéen har ovenfor EIPC avgitt kommentarer på utkast som har vært lansert i løpet av KAM er representert i et EIPC-utvalg som arbeider med en anbefaling for klientrapportering, Guidance for Recipients of Investment Reporting (GRIP). Ved utgangen av 2004 var 72% av alle aktivt forvaltede midler (rapportert til Finansnæringens Hovedorganisasjon pr. 2. halvår 2004) forvaltet av selskaper som etterlever GIPS. I tilegg kommer aktiva forvaltet av Folketrygdfondet som ikke er representert på denne listen. En oversikt over selskaper som etterlever GIPS og en oversikt over kontrollører (verifiers) i Norge er lagt ut på NFFs internettside. NFF EKK / OBK / KFI / PFK / KAM 2004 Side 6 av 6

NFF Medlemsutvikling 1988 2002. Pr 31.12.2002 har NFF 1.395 medlemmer - en netto avgang på 38 medlemmer

NFF Medlemsutvikling 1988 2002. Pr 31.12.2002 har NFF 1.395 medlemmer - en netto avgang på 38 medlemmer Styrets beretning 2002 ble preget av dystre hendelser på det internasjonale kapitalmarkedet, ledet an av finansskandalene i USA. Børsene verden over falt, og pessimismen hersket. Det norske markedet har

Detaljer

Styrets beretning. Medlemsutviklingen de siste 15 årene

Styrets beretning. Medlemsutviklingen de siste 15 årene Styrets beretning Tradisjonen tro har NFF arrangert selskapspresentasjoner, Capital Markets Days, frokostmøter og seminarer, utarbeidet publikasjoner, invitert til deltakelse på etterutdannelsestilbud,

Detaljer

Styrets beretning for 2008

Styrets beretning for 2008 Styrets beretning for 2008 2008 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det har vært stor aktivitet og kun tre ganger tidligere har det vært holdt flere medlemsarrangementer i løpet

Detaljer

Styrets beretning for 2005

Styrets beretning for 2005 Styrets beretning for 2005 Året 2005 har vært et meget godt år for det norske aksjemarkedet. Indeksen OSEAX steg fra 247,57 ved årets begynnelse til 376,78 ved årets slutt. Det sterke markedet skyldes

Detaljer

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 Styrets beretning for 2012 2012 har vært nok et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening med meget høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 2014 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening, med høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 2013 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening, med høy aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse

Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse Norges Bank Pb. 1179 Sentrum 0107 OSLO Oslo, 22. juni 2005 Forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) er ikke oppført

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF Seminar Torsdag 28. november 2002 Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFFs retningslinjer for slik rapportering Glen Rødland Styremedlem i NFF og formann i komitéen Agenda

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Uttalelse om finansiell informasjon

Uttalelse om finansiell informasjon Uttalelse om finansiell informasjon Oslo, september 2004 Norske Finansanalytikeres Forening P.O.Box 1276 Vika N-0111 Oslo +47 2212 9210 Fax +47 2212 9211 nff@finansanalytiker.no www.finansanalytiker.no

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført fire arrangementer i 2014. En selskapspresentasjon er et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2012 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2013 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Tilleggsinformasjon om verdiskapning Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF, 28. november 2002 Harald Espedal SKAGEN Fondene Grunnlaget for verdiskapningen Organisasjonens/realkapitalens innsats Bedriftens prestasjoner Eksterne rammebetingelser

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2011 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy Regnskap - Norsk GAAP Status IFRS tilpassing og nyheter i 2013 Høstkonferansen 2013 Sissel Krossøy Agenda Status forslaget om IFRS tilpassing Nytt forslag om å implementere IAS 19 fra 1. januar 2014 Nye

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE FOR SPAREBANKER

CORPORATE GOVERNANCE FOR SPAREBANKER Sparebankforeningen Vedlegg til sirkulære 65-2005 CORPORATE GOVERNANCE FOR SPAREBANKER 1. Mandat 2. Beskrivelse av prosjektet 3. Kontakt med bankene og andre 4. Annet arbeide 5. Hva er corporate governance

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.2000 til 31.12.2010 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk

6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6 Regnskapsloven og god regnskapsskikk 6.1 Regnskapsloven (17. juli 1998 nr. 56) Finansdepartementet Det administrative ansvaret for regnskapsloven er tillagt Finansdepartementet. Det vil si at departementet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

NOU 1985:33. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel

NOU 1985:33. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Lov om verdipapirbørs (børslov) Smith Lucy Departementet for handel og skipsfart 2.1 GENERELT Utvalget fremlegger forslag til

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer