SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13 Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1): - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak)

2 Side 2 av 10 Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling. Utvalg: Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Møtedato: Sak: PS 41/13 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1): - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1

3 Side 3 av 10 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak) Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 17/13 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Behandlingen fra Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon.

4 Side 4 av 10 Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1): - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak) Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling.

5 Side 5 av 10 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 35/13 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1): - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak) Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei

6 Side 6 av 10 Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling. SAKSUTREDNING: Sammendrag: I Kommunestyrets møte fremmet venstre en interpellasjon vedr. gebyrer for planog byggesaksbehandling for tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner. Saken her legges fram i h.h.t. ordførers svar på interpellasjonen. Rådmannen anbefaler at forslag til retningslinjer for refusjon av gebyrer fra ideelle organisasjoner vedtas. Retningslinjene vil gjelde fra og utgifter til slik refusjon innarbeides i HP Det er ikke avsatt midler i HP Evt. søknader i 2013 vil derfor fremmes for politisk behandling. Bakgrunn for saken: Venstres representant Erik Lundeby fremmet en interpellasjon til Kommunestyrets møte angående kommunale gebyrer for prosjekter fremmet av frivillige organisasjoner (vedlegg 1). Det ble stilt spørsmål til om kommunen kan vise romslighet i saker som handler om lite penger og stor dugnadsinnsats. Venstre mente kommunen burde være en partner for frivilligheten i Frogn, og at kommunen på denne måten kan få svært mye igjen sammenliknet med å produsere tiltakene selv. Det ble videre stilt spørsmål til om ordføreren ville ta initiativ til at Hovedutvalg for Miljø, Plan og Byggesak får en sak om å frafalle krav om gebyrer for saksbehandling i et konkret prosjekt referert i interpellasjonen. Ordfører besvarte forespørselen på følgende måte; «Ved behandling av byggesaker og dispensasjonssøknader gis det gebyr i hht gebyrregulativ vedtatt av Kommunestyret. I hht regulativet er det anledning til å søke om reduksjon av gebyret dersom det åpenbart er urimelig. Dette ble særskilt opplyst om i brev til Sneis, ved oversendelse av informasjon om saksgang for godkjenning av ridevei langs Storegrava og etablering av ridesti/vei i Odalen. Slikt reduksjon i gebyr skal imidlertid være begrunnet i at gebyret ikke står i forhold til arbeidsmengden ved behandling av saken og ikke i type tiltak eller søker. I denne aktuelle saken oversendte administrasjonen også kart som grunnlag for søknad slik at det ikke var behov for bestilling av situasjonskart, som ville medført en ytterligere utgift til prosjektet. Det ble i møte også opplyst om at andre ideelle organisasjoner i enkelte tilfeller har søkt om og fått fritak for/ refundert gebyr for plan- og byggesaker, uten at administrasjonen kunne forskuttere hvordan en slik søknad ville behandles nå. Kommunestyret har vedtatt at behandling av plan- og byggesaker skal finansieres gjennom selvkost. Dette ligger til grunn for gebyrregulativ for 2013, som behandles i Kommunestyret På denne bakgrunn vil rådmannen ikke anbefale at det gis fritak fra gebyr for

7 Side 7 av 10 frivillige organisasjoner, selvsagt med mindre saksmengden er liten slik at det kan søkes reduksjon ihht gebyrregulativet. Å refundere gebyrer kan imidlertid være en form for støtte fra kommunen til frivillige lag og foreninger. Jeg vil anbefale at slik støtte eventuelt og bare gis etter forutgående søknad. Størrelsen på gebyr kan strekke seg fra få tusen for et enkelt byggetiltak til mange hundre tusen for eksempel for større idrettsanlegg. Overordna målsettinger om å legge til rette for uorganisert aktivitet og gjennomføre tiltak som fremmer folkehelse, jfr Kommuneplanen, bør etter min vurdering legges til grunn for hvilke type tiltak som unntas fra gebyr/ får gebyr refundert. Det bør videre angis hvilket budsjett slik støtte skal dekkes over og på hvilke måte slik støtte skal rapporteres. Det bør også avklares hvilke type organisasjoner og til hvilke type tiltak slik støtte bør gis. Med denne bakgrunn har jeg bedt rådmannen om en politisk sak i første halvdel 2013 slik at relevante konsekvenser kan tas inn i neste Handlingsingsprogram.» På dette grunnlag legges det nå fram sak om gebyrer og frivillighet. Det finnes mange ulike gebyrer som kan være aktuelle ved gjennomføring av ulike tiltak. Vedlagt følger gjeldende gebyrregulativ for kart, oppmåling og seksjonering samt plan-, bygge- og delingssaker, vedtatt av Kommunestyret Saken her tar stilling til gebyrer knyttet til disse to regulativene. Alternativer: 1. Som innstillingen. 2. Som innstillingen, men med justering av vilkår for refusjon som angitt av utvalget/formannskapet/kommunestyret. 3. Som innstillingen, men retningslinjene skal også gjelde for Nødvendige midler til refusjon av gebyrer innarbeides i handlingsprogrammet ved første tertial. 4. Det gis ikke refusjon for gebyrer til ideelle organisasjoner i Frogn. Miljømessige konsekvenser: Vurdering av konsekvenser konkrete tiltak har for miljøet gjøres ved behandling av den enkelte søknad om regulering, dispensasjon, byggesak, utslippstillatelse el. og danner grunnlag for om søknaden om tiltaket kan godkjennes gjennomført eller ikke, evt. med vilkår om avbøtende tiltak for å ivareta miljøet på tilstrekkelig måte. Hvem som står som søker har ingen betydning for denne vurderingen. Det er en kjensgjerning at kommunens målsettinger mht. tilrettelegging for friluftsliv, idrett og kultur ikke kan nås uten frivillig engasjement og innsats. Kommunen har stort fokus på å legge til rette for grupper som bidrar til slik aktivitet. Økonomiske konsekvenser: Som nevnt i ordførers svar på interpellasjonen har Kommunestyret vedtatt at behandling av plan-, og byggesaker skal finansieres gjennom selvkost. Dette ligger til grunn for kommunens gebyrregulativ. Det samme gjelder behandling av for kart-, oppmålings- og seksjoneringssaker.

8 Side 8 av 10 Selvkostprinsippet innebærer at samlede utgifter til saksbehandling av de sakstyper regulativene omfatter skal dekkes av gebyrinntektene. Gebyrnivået fastsettes i forhold til dette og utgjør et gjennomsnitt av hva det faktisk koster kommunen å behandle den enkelte saken. Regulativene er bygd opp slik at det er ulike gebyrsatser for ulike type saker og ulike gebyrsatser for ulikt omfang av de ulike sakstypene. I dagens regulativ finnes det en unntaksbestemmelse. Dersom gebyret er åpenbart urimelig kan det søkes om redusert gebyr eller kommunen kan selv fastsette redusert gebyr. Vilkår for å få redusert gebyr er at kommunens utgifter knyttet til den enkelte saken er vesentlig lavere enn den «gjennomsnittssaken» som er lagt til grunn for fastsettelse av gebyr. Hvem som søker eller økonomisk situasjon for den som søker er altså ikke grunnlag for å gi redusert gebyr ut fra dagens vedtatte regulativ. Dersom noen typer søkere skulle slippe å betale gebyr vil det i praksis bety at gebyrsatsene må økes for å oppnå selvkost og at andre søkere betaler for behandlingen av denne gruppens saker. Dette er en løsning rådmannen ikke kan anbefale. Å refundere gebyrer kan som ordfører nevner være en form for støtte fra kommunen til frivillige lag og foreninger. Størrelsen på gebyr er som nevnt knyttet til type og størrelse på tiltak, og vil kunne variere sterkt. Eksempelvis vil gebyr for oppføring av informasjonsskilt (turkart), slik Frognmarkas venner har ønsket refusjon for gebyr for, beløpe seg til kr Gebyr for tiltak langs ridesti i Odalen, som ble omtalt i interpellasjonen var kr og ridesti langs Storegrava kr Gebyr for større tiltak som etablering av ballbinge i tråd med plan eller en badebrygge i strid med plan vil kunne være henholdsvis kr eller Samlet gebyr for etablering av kunstgress-banen beløp seg til kr Rådmannen mener derfor det må defineres tydelig hvilke type gebyrer som kan refunderes og at gebyr kun refunderes etter forutgående søknad. Selv om type tiltak/gebyrer defineres vil det være vanskelig å anslå konkret hvor store utgifter kommunen forplikter seg til ved å vedta slike retningslinjer. Rådmannen har ikke skaffet oversikt over hvor mye ideelle organisasjoner har betalt i kart-, plan-, og byggesaksgebyrer de siste årene. Dette vil også kunne variere svært mye mellom år avhengig av aktivitetsnivå og hvilke typer tiltak som ønskes gjennomført. Rådmannen anbefaler at det avsettes en konkret sum for slik refusjon i handlingsprogrammet fra og med 2014 og at rådmannen får myndighet til å refundere gebyr for konkret angitte tiltak innenfor budsjettrammen. For større tiltak enn de som defineres i retningslinjene vil legges fram for politisk behandling. Rapportering av refusjon av gebyr til ideelle organisasjoner vil da skje som en del av ordinær rapportering. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling, men vurderes i henhold til retningslinjene. Dette vil også kunne gi en pekepinn for størrelsen på beløpet som bør avsettes for Alternativt kan det avsettes midler for 2013 ved behandling av første tertialrapport.

9 Side 9 av 10 Vurdering: Det er en målsetting i gjeldende kommuneplan at kommunen skal samarbeide med og legge til rette for en robust og aktiv frivillig sektor. Dette er ytterligere forsterket i forslag til ny kommuneplan. I 2009 ble det utarbeidet et notat om frivillig sektor. Fokus i notatet var hvordan kommunen evt. kunne gjennomføre innsparinger i ikke-lovpålagte tjenester. Notatet gav også en oversikt over ressursbruk rettet mot frivillig sektor og drøfter situasjonen innen frivillighetsarbeidet i Frogn, med vurdering av muligheter for å stimulere til økt frivillighetsarbeid og samarbeid mellom kommunen og frivillige - som også kan gi økonomiske positive effekter på lengre sikt. Notatet synliggjorde at enkelte grupper innen frivillig sektor mottar støtte fra kommunen i større grad enn andre. Organisert aktivitet har hittil hatt større nytte av kommunale bidrag, direkte og indirekte, enn uorganisert. Refusjon av gebyrer for tiltak knyttet til søknader fra ideelle organisasjoner kan være en måte å gi mer støtte til uorganisert aktivitet, eksempelvis til friluftslivstiltak. Enkle friluftstiltak, slik som etablering av ridesti, skilting, merking og opparbeiding av stier og turveier osv. er ofte lite kostbare, kan for en stor grad gjennomføres på dugnad, og vil heller ikke gi de store utgiftene å refundere gebyrer for. Rådmannen mener at refusjon av slike tiltak vil være gunstig. Rådmannen har på dette grunnlag utarbeidet et forslag til retningslinjer for hvilke tiltak rådmannen kan gi refusjon for gebyr for direkte. Her inngår mindre tiltak slik som informasjonsskilt, etablering av sti og turvei, evt. med tilhørende terrenginngrep. Etablering av balløkke og parkeringsplass for inntil 4 biler, samt mindre veianlegg i tiltaksklasse 1, er også forslått tatt med som tiltak frivillige organisasjoner kan få refundert gebyrene for. Enkle tekniske installasjoner i foreningsbygg el. er også foreslått tatt med, slik som VVS-tiltak, og tiltak knyttet til ildsteder, samt andre mindre tiltak på bebygd eiendom. Dette er selvsagt også tiltak som kan komme foreninger som driver med organisert aktivitet til gode. Større byggetiltak og tiltak der kommunen selv står som søker mener rådmannen ikke automatisk bør få refusjon for gebyrer. Evt. søknader om refusjon til slike tiltak bør legges fram for politisk behandling og vurderes enkeltvis som i dag. Gebyr som ofte kan følge med enkle tiltak forslår rådmannen også at kan refunderes, eksempelvis situasjonskart, påvisning av usikre grenser, tinglysing av vilkår / rettigheter relevant for allmenheten, samt ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som omfattes av ordningen. Påvisning av usikre grenser for større eiendommer eller tiltak som berører mange eiendommer kan være en stor jobb. Rådmannen anbefaler derfor at det settes et tak for refusjon av gebyr for påvisning av eiendomsgrenser på forslagsvis kr Det tilsvarer oppmåling av en gjennomsnittlig eiendom med usikre grenser. Rådmannen foreslår også at gebyr for behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei, og behandling av mindre endring av plan for å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak, kan refunderes. Ved evt. endring av plan må tiltakshaver selv stå for utarbeidelse av forslag til endret plan. Det er også en forutsetning at tiltakshaver selv sørger for at evt.

10 Side 10 av 10 dispensasjonssaker er tilfredsstillende begrunnet og at byggesaker er komplette slik at de kan tas opp til behandling. Ordningen er tenkt å bidra til å støtte frivillig sektor. Sammen med søknad om refusjon av gebyr må det dermed også følge dokumentasjon på søker er en ideell organisasjon. Med ideell organisasjon menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Det er også en forutsetning at tiltakene som omsøkes er ideelle. Med det menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. I tvilstilfeller vil evt. søknad måtte legges fram for politisk behandling. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at foreslåtte retningslinjer for refusjon av gebyr ilagt ideelle organisasjoner vedtas som grunnlag for politisk behandling av søknader i 2013 og som grunnlag for administrativ behandling av søknader i 2014, etter at det er avsatt midler til formålet i HP Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: Ingen Følgende dokumenter ligger på saken: 1. E-post med oversendelse av interpellasjon fra Erik Lundeby, Venstre https://www.frogn.kommune.no/politikk/info/sak/?sakid=67182&moteid=65656&utvid = Gebyrregulativ for Frogn kommune 2013 a) Plan-, bygge- og delingssaker https://www.frogn.kommune.no/kommunen/informasjon/gebyrregulativ-for-planbygge-delings-og-utslippssaker/ b) Kart,, oppmåling og seksjonering https://www.frogn.kommune.no/kommunen/informasjon/gebyrregulativ-for-kartoppmaling-og-seksjonering/ Drøbak, den 24. april Guro Merlid Personal, organisasjon og politiske tjenester