RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

2 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO

3 Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte og frivillige side 4 Ressursen side 5 Kart side 6 Medlemmer Aktiviteter side 7 Fra noen av våre avdelinger: RIO Nord-Trøndelag RIO i Oslo og Akershus side 8 RIO i Halden RIO Vest side 9 RIO Nord RIO i Finnmark side 10 RIO Sør-Trøndelag RIO Innlandet side 11 Fra våre prosjekter: Cannabisprosjektet side 12 Boligsosialt brukerfokus Kafé X side 13 Likemannsprosjektet side 14 Studietur side 15 Idrett MOT Rus Side 16 Mediestatistikk side 17 Konferanser / seminar side 18 Regnskap, årsberetning, revisjonsberetning side 18 Til slutt siste side 1

4 Forord RIO ble stiftet i mai 1996 av tidligere rusavhengige, rusavhengige i rehabilitering og andre støttespillere. RIO takker alle som har bidratt i året som har gått. Vi har i år som andre år utviklet oss i egen organisasjon, vi har utviklet andre og andre har utviklet oss. Dette er også kjernen i alt vi gjør. Rusbehandling dreier seg om å legge til rette for utvikling. Oppfølging etter behandling dreier seg om å tilrettelegge for utvikling. Skadereduksjon handler også om å tilrettelegge for utvikling gjennom å legge til rette for aktivitet i kombinasjon med andre tiltak. Alle utvikler seg i møter med andre mennesker på godt og vondt. Vi må alle gjøre mesteparten av jobben selv, men er avhengig av andre for å få det til. RIO har kjempet mange kamper det siste året og vunnet frem. Vi setter pris på alle som vil dele kunnskap med oss, også når vi må sloss oss frem til dialog. God kommunikasjon handler om å være tydelig og direkte. Å snakke rundt grøten skaper liten utvikling. RIO er en organisasjon bestående av tidligere rusavhengige som er til for rusavhengige uansett ståsted. Vi representer et mangfold gjennom mange ulike veier ut av et rusmisbruk. RIO sitter i dag på en kompetanse få andre har. Fremdeles litt skremmende for noen, men mer og mer akseptert av majoriteten. Vi er ikke som organisasjon lenger offer for stakkarsliggjøring. Fagfolk, byråkrater og politikere tør å ta igjen med oss. Fortsett med det, da utvikler vi oss alle også i fremtiden. RIO fokuserer alltid på ressursene i de menneskene vi møter og omtaler. Når man snakker om ressurser hos den enkelte er det også viktig å belyse begrensninger vi alle har. Vi er utstyrt med ulike typer ressurser og interesser, ellers er vi ganske så like når det gjelder helt basale menneskelige behov. RIO ser rusavhengige som ressurssterke mennesker med ulike typer angst og dårlig selvbilde. Vi vet at det nytter å komme videre slik at angsten slipper taket og selvbildet bedres. Alle kan bli rusfrie, alle blir ikke rusfrie, men vi vet ikke hvem som blir hva. RIO har gjennom 13 år hatt fokus på samhandling mellom alle systemer som angår rusavhengige og oppfølging etter behandling. Vi er dessverre nødt til å ha fokus på dette i fremtiden også tross kommende samhandlingsreform. At Individuell Plan blir ignorert og lite brukt som det geniale verktøyet det er kan vi ikke akseptere. Vår kunnskap forteller oss at årsaken er umyndiggjorte tjenesteutøvere, mer byråkrati en før, kontrollsystemer som nå kalles kvalitetsstrategier og for små ører når vi ønsker å dele kunnskap. RIO utvikler seg som sagt i møter med brukere uansett ståsted, fagfolk, byråkrater, politikere og andre vi deler livene våre med. Vi er optimistiske og tror som utgangspunkt på alle. Vi tror på et kjempeløft for rusfeltet i mange år fremover? Jon Storaas, daglig leder 2

5 RIO ble i 2008 støttet økonomisk av: Akershus fylkeskommune Alvdal kommune Aremark kommune Bardu kommune Berg kommune Bergen kommune Drammen kommune Elverum kommune Fet kommune Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Østfold Halden kommune Hamar kommune Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Helsedirektoratet Husbanken Ilux AS Loge nr. 71 Moria Logene Thule og Moria, Odd Fellow Lødingen kommune Maksinentr. Stig Kristiansen Marker kommune Namdalseid kommune NAV/Finnmark Rakkestad kommune Rebekkaloge nr. 11 Concordia Regionalt kompetansesenter Ringebu kommune Rusmiddeletaten Røde Kors Bridgeklubb Sarpsborg kommune Sortland kommune Sparebank 1 - Trygt samfunn Stjørdal kommune Tromsø Idrettslag Tromsø kommune Tromsø Provincialloge Trond Lind AS Tynset kommune Vacumkjempen Nord-Norge Vestre Toten kommune Vital Forsikring Våler kommune i Solør Øksnes ASVO Øksnes kommune Østnorsk kompetansesenter 3

6 Innledning RIO har aldri før vært så store, med så mange aktive medarbeidere og så mange arbeidsoppgaver som i Vårt hovedmål er at alle som sliter med rusproblemer skal møte et hjelpeapparat med nok kapasitet og nok kompetanse til å tilby fullverdig individuell hjelp til hver enkelt i rett tid. Dette er det offentliges ansvar. Det er dessverre enda langt igjen til tilbudet matcher etterspørselen. Aldri før har vel så mange ventet så lenge på å få behandling i spesialisthelsetjenesten som nå, samtidig som kommunene ikke har kapasitet til å følge opp sine brukere godt nok. RIO vil etter beste evne jobbe for at dette skal endre seg. Denne årsrapporten gir en innsikt i noen av våre aktiviteter, arbeidsmetoder, prosjekter og økonomi. Ragnar Moan, Styreleder Årsmøtet og landsstyret RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 29. februar Årsmøtet valgte følgende styre: Leder: Ragnar Moan (ikke på valg dette året) Styremedlemmer: Eric Johanssen (ikke på valg dette året) Bente Bjerke-Skar (ikke på valg dette året) Line Eikenes (for 2 år) Linn Sagen (for 2 år) Varamedlemmer: Roger Amundsen (for 1 år) Tone Meisdalen (for 1 år) Det ble holdt 3 styremøter i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget for RIO settes sammen av daglig leder etter behov. Det har vært hyppige møter gjennom hele året. Administrasjonen RIOs administrasjon fungerer på en utradisjonell måte i og med at de fleste ansatte hele tiden jobber ute i felten, holder foredrag, sitter i styrings- og arbeidsgrupper, referansegrupper, og sitter i en mengde brukerråd i tillegg til å lede og være medarbeidere i egne og andres prosjekter. Ansatte / frivillige RIO hadde i ansatte, pluss 4 som er ansatt i våre prosjekter. I tillegg kommer rundt 10 personer i forskjellige tiltak gjennom NAV. Alt annet arbeid gjøres av frivillige. De fleste jobber andre steder til daglig, går på skole eller er trygdet på en eller annen måte 4

7 Ressursen Ressursen er RIOs egen avis som kommer ut flere ganger i året med aktuelle saker. Alle utgivelsene finnes på 5

8 Kart RIO har mange større og mindre avdelinger. Det er representanter spredt over hele landet. RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO 6

9 Medlemmer RIO avstår fra å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange tidligere rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. Mange aktive rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber for å ivareta rettighetene til disse også, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for deres rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke medlemmer, men bruker RIO daglig. Aktiviteter RIO får svært mange henvendelser fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene. RIO møter årlig flere tusen brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner, møter med enkelte og annen kontakt. RIO har i 2008 som vanlig vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styringsgrupper og utvalg på alle nivåer, i flere rusforum og ruspolitiske råd, vi både underviser på høgskoler og er sensor i forbindelse med enkelte rusutdanninger. Fra tid til annen følger vi opp enkeltbrukere og vi sitter i flere ansvarsgrupper i forbindelse med Individuell Plan. I enkelte av disse gruppene har noen av oss også rollen som koordinator. RIO flytter mange grenser, men denne måtte vi la stå. Fra en tur til grensen mot Russland i forbindelse med en konferanse med Allmenlegeforeningen. 7

10 Avdelinger RIO vokser stadig. Det siste året har nye avdelinger og representanter flere steder i landet satt seg og etablert seg godt. Her følger noen ord fra enkelte avdelinger og representanter: RIO Nord-Trøndelag 2008 er vårt første hele kalenderår som lokalavdeling. Året har vært et lærings- og utviklingsår for oss og vi har gradvis blitt bedre og mer profesjonelle på driftsrutiner. Undertegnede fungerer som lokal leder på attføringsprosjekt. Vi startet året i privateide lokaler. Det viste seg fort at den høye leien her ble et problem. Mye energi og tid gikk med til å forhandle med Stjørdal kommune om en annen ordning. Dette lyktes ikke før i oktober, men fra da har vi hatt kontor og samlingslokale i samme bygg som oppfølgingstjenesten i Stjørdal kommune. Her dekker kommunen alle utgifter, og vi er dermed i stand til å fungere godt i nært samarbeid med fagfolk som sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Dette er med på å gi oss økt innsikt i omfanget av de lokale rusproblemene og hva som gjøres for den enkelte rusavhengige. Etter at vi nå har blitt mer etablert og kjent i fylket, håper vi på betydelig mer økonomisk støtte fra alle 24 kommuner i Nord-Trøndelag for Vi er representert i en styringsgruppe for opprettelse av lavterskel helsetilbud i kommunen, i brukerutvalg for NAV-etablering, og vi er med i ansvarsgrupper for enkeltklienter. I nært samarbeid med Mental Helse deltar vi i prosjektet Bruker spør bruker som tar sikte på å få bedre innsyn i problematikken rundt dobbeldiagnose. Alt dette gir opp til flere møter pr. uke, så vi håper å trekke til oss stadig flere folk som kan representere oss. 3-5 personer er innom kontoret daglig. I tillegg har et stort antall personer sporadisk kontakt med oss. Oppfølgingstjenesten anbefaler ofte sine klienter til å ta en prat med oss. Ca. halvparten av telefoniske henvendelser kommer fra pårørende. Her skal vi bli bedre til å bruke et anonymisert loggsystem for å dokumentere henvendelser. Vi har deltatt med minst en representant på 3 regionale ruskonferanser (mars, mai og november). På et todagers kurs om Individuell plan og Sampro var vi 2 deltagere (juli). Undertegnede ser lyst på framtiden for lokalavdelingen. Vi opplever at vi blir ønsket velkommen i kommunen og ser klart at det er behov for oss. Vårt hovedmål i 2009 er å gjøre brukermedvirkning enda mer synlig og virksom. Øystein Lorentzen RIO i Oslo og Akershus RIO jobber opp mot Oslo kommune, Oslo kommune sine politikere og Rusmiddeletaten i Oslo. Vi jobber også opp mot Helse Sør-Øst på regionsnivå og har en person i det regionale brukerutvalget og en som sitter i brukerutvalget på Aker. Vi inviteres ofte inn på stortinget av ulike politiske partier og av representanter fra flere komiteer. RIO er involvert i en rekke prosser i 5 departementer som angår rusavhengige og psykisk syke. Andre med tilholdssted utenfor Oslo og Akershus jobber også mye i forhold til nevnte instanser. Jon Storaas 8

11 RIO i Halden RIOs representant i Halden er en del av RIO Østfold. RIO har ikke eksistert lenge i Halden, så mye av 2008 har gått med til å gjøre RIO kjent i det offentlige hjelpeapparatet. RIO Halden har også vært i kontakt med politikere lokalt og regionalt. På brukersiden har RIO Halden arrangert brukerdialogkonferanser i Rakkestad. RIO Halden har vært med når RIO Østfold har arrangert brukerdialogkonferanser i Sarpsborg og Fredrikstad. Disse dagene har lokale brukere kommet med innspill til hvordan rustjenestene skal se ut i fremtiden, og brukerne har kommet med mange innspill til rusmiddelpolitiske handlingsplaner. RIO Halden har undervist i bruk av IP til Eidsberg kommune, og til Rusmiddeletaten i Oslo. RIO Halden sitter i Halden Brukerråd. I november arrangerte RIO Halden en heldags konferanse for fagfolk i Halden. Dette var en god dag, med stort oppmøte både i fra kommunalt hjelpeapparat, statlig hjelpeapparat og politikere. RIO Halden har i det siste prøvd å påvirke politikere på stortinget og i regjering. Jim Melby RIO Vest Egen avdeling i Stavanger ble igangsatt 1. mars 2008 og består i utgangspunktet av undertegnede. Jeg er i tillegg ansatt av Sandnes kommune som prosjektleder i prosjektet sammen om, som skal presenteres 11. mars. Prosjektet er en kvalitativ undersøkelse hvor 15 personer i rusmiljø er blitt intervjuet om deres tilfredshet med hjelpeapparatet i Sandnes kommune. I tillegg er det blitt foretatt fokusgruppeintervjuer med lavterskeltilbud, sosialkontoret, ruskonsulenter og LAR utdeling / akuttmottak i kommunen. Jeg sitter i styringsgruppen for KORFOR, (regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest), brukerutvalg i Rogaland A Senter, Brukerutvalg i NAV Helse og Velferdsdepartementet sentralt, Prosjektgruppene Fra Midlertidig til Varig Bolig i Stavanger og Sandnes og deltar sporadisk i andre rusrelaterte prosjektgrupper. Høsten 2008 har jeg vært foreleser på NAV sine dialogkonferanser i Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. Til sammen ca 1600 deltagere. I tillegg har jeg vært foreleser på en rekke konferanser og deltatt på en rekke møter i området Stavanger til Bergen. Det er mottatt ca 40 telefoner primært fra pårørende som har barn som sliter med rus, og lurer på hvordan de skal finne hjelp. Det er svært sjelden enkeltsaker blir fulgt opp, grunnet manglende resurser, men det er gjort unntak i to caser som var ekstrem. En arbeides det med nå. I løpet av 2009 vil vi jobbe aktivt med å engasjere flere mennesker med ruserfaring inn mot prosjektjobber og lignende, men dette tar tid da det er relativt få mennesker med rushistorikk som ønsker å stå frem med denne bakgrunnen. Pål Berger 9

12 RIO Nord RIO Nord har sitt utgangspunkt i Tromsø, med Nordland, Troms og Finnmark som sitt område. RIO er godt etablert og kjent i regionen gjennom sitt arbeid de siste årene. Det siste året er det kommet til nye avdelinger / medarbeidere i Bodø / Fauske, Vesterålen og Finnmark. Hvis jeg skal nevne én ting fra det siste året som har et spesielt stort og spennende potensial så er det vårt samarbeid med både Tromsø kommune og Øksnes ASVO / Øksnes kommune om prosjektene Koordinerende Tillitsperson som er et nasjonalt forsøk med opp til 30 deltagerkommuner, organisert gjennom Helsedirektoratet og Fylkesmennene. Her deltar også brukerorganisasjonen MARBORG (Tromsø og Øksnes) og Mental Helse (Øksnes). Det er i skrivende stund ansatt til sammen 4 tillitspersoner i begge kommunene, og halvparten av disse har egen brukererfaring. Ragnar Moan Her følger noen ord fra en av våre representanter i Finnmark: RIO i Finnmark RIO i Finnmark ble så smått dannet i løpet av høsten 2007 av undertegnede; Svein-Roger Johansen, og Torvald Tretteskog. Vi var begge nylig kommet ut av vårt rusmisbruk, og pleide å treffes på Torget i Lakselv for å prate og være sosial. Begge var uten arbeid da. Vi var blitt kjent med hverandre gjennom felles innsats for å etablere en AA-gruppe i Lakselv. Gjennom dette engasjementet kom vi også i kontakt med kommunens hjelpeapparat, og var på en del åpne møter angående rusproblematikken i kommunen. Leder for psykiatrisk fagenhet tipset oss om RIO. Det første møtet med rusfeltet var da vi ble invitert til Fylkesmannens rusforum i Alta i november På dette rusforumet fikk vi hilse på Tyra Mannsverk, i dag rusrådgiver v/fylkesmannen i Finnmark. Samtidig ble vi kjent med mange andre mennesker fra forskjellige organisasjoner og etater. Samtidig som dette skjedde hadde Porsanger kommune lyst ut en stilling som Prosjektleder rus i kommunen. Vi bestemte soss for å søke i lag, 50% hver. Vi fikk jobben og tiltrådte i stillingen i februar Prosjektet gikk ut på å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunen, og hadde en varighet på 6 måneder. Det gikk veldig bra, og planen er nå vedtatt politisk. Som medlemmer i RIO og som Prosjektleder rus i kommunen ble vi invitert til en mengde kurs, seminarer og møter. Vi var også med i et arbeidsutvalg i Helse Finnmark for å lage et forslag til en desentralisert plan for rus og psykiatri. Vi hadde dobbelbillett til forskjellige kurs og seminarer, både som brukerrepresentanter og som prosjektledere. Gjennom dette fikk vi utvidet vår kompetanse på rus, som et tillegg til de personlige erfaringene vi har som tidligere misbrukere. På slutten av 2008 ble undertegnede ansatt som prosjektleder i et nytt prosjekt i Porsanger kommune; De glemte alkoholikerne. Dette prosjektet er ment å gå over 3 år, med opsjon om ett års forlengelse. Prosjektet er en del av det nasjonale forsøket Koordinerende tillitsperson. Vi har i 2008 jobbet med å få midler til RIO i Finnmark. 10

13 Fylkesmannen i Finnmark har lenge støttet RIO økonomisk og bidrar i 2009 med en betydelig sum for å sikre videre engasjement i fylket, samtidig som NAV Finnmark også har gått inn med midler. Porsanger kommune, ved helse- og omsorgssjef Helge Nicolaisen, leder for psykiatrisk fagenhet Lene Gregersen og prosjektleder for forebyggende enhet Vera Meyer, har alle vært svært positive. De har bidratt med faglig kunnskap, moralsk støtte og vært gode drivkrefter og hjelpere underveis. De har også med glød forsvart kommunens ansettelse av to tidligere rusmisbrukere til å lage en rusplan. Vi er takknemlig for det. Svein-Roger Johansen RIO Sør-Trøndelag RIO Sør-Trøndelag har hatt en formidabel vekst i 2008, vi sitter i brukerutvalg i helse midt Norge, Apotekerforbundet og Stavne gård. Vi har vært invitert til Trondheim kommune for å holde innlegg i forbindelse med ruspolitisk handlingsplan, og skal nå skrive en høringsuttalelse om planen. Vi er invitert på små og store konferanser, det er flere aktører som ønsker et samarbeid med oss, både organisasjoner og fagfeltet. Fylkesmannen i regi av opptrappingsplanen har invitert oss med på kompetansehevingstiltak i kommunene. Det har til tider vært så stor pågang at vi har sett oss nødt til å takke nei til flere, og det er da spesielt på den boligsosiale biten henvendelsen er størst. Vi gikk fra å være 2 til 3 på slutten av året, og flere står på tur og ønsker å være med, dette er kanskje det mest positive, da tiden ikke har vært på vår side dette året. Vi hadde ett budsjett på drøyt , og håper på å doble dette i Erik Holm RIO Innlandet Representanter i RIO Innlandet sitter i en rekke brukermedvirkningsfora. Dette gjelder både kommunale / Nav og innenfor spesialisthelsetjenesten. Blant annet, Hamar kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg Nav Hamar, brukerutvalg Nav Stange, brukerutvalg Nav Oppland, brukerutvalg Nav Vestre Toten, brukerutvalg Nav Gausdal, Brukerrepresentant i prosjekt X(Hamar kommune), 5 forskjelllige kvalitetsråd, diverse brukerforum og styringsgrupper. RIO Innlandet er for øvrig med og deler sine erfaringer på seminarer og konferanser over hele landet. Er med i forbindelse med etterutdanning rus og psykiatri flere steder, og underviser fast på flere skoler i distriktet. Samhandler mye med Øst-Norsk kompetansesenter, Regionalt kompetansesenter for DD, Fylkesmennene i begge fylker, sitter i egne rusforum, både regionalt, fylkesvis, og interkommunalt. I samarbeid med Likemannsprosjektet har det vært 20 besøk på 15 institusjoner det siste året. Her blir det informert om likemannsarbeid, RIO som organisasjon og forskjellige temaer som for eksempel går på hvordan man skal holde seg rusfri, boligproblematikk og sosial inkludering. Kjell Skar / Morten Brodahl 11

14 Prosjekter RIO skulle i utgangspunktet ikke drive egne prosjekter, men vi har av og til så gode ideer og så stort engasjement at vi ikke klarer å la være. Samtidig har vi stor nytte av de erfaringene slikt arbeid gir oss. Det var i 2008 fire prosjekter organisert under RIO. Her følger status for hvert av disse: Cannabisprosjektet med behandling, oppfølging og rådgivning. Egen rapport er offentliggjort på Kontaktperson: Hilde Nicolaisen Status RIO Nord i Tromsø har siden 2006 tilbudt behandling for cannabisavhengighet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og er et samarbeid mellom Tromsø kommune og RIO. Prosjektleder er ansatt i RIO, er utdannet sykepleier med lang praksis og har toårig videreutdanning i rusproblematikk ved Høgskolen i Tromsø, i tillegg til sin hovedkompetanse som tidligere rusmisbruker. Cannabisprosjektet har lykkes med å sette fokus på problematikken rundt bruk av cannabis. Faktakunnskaper om hasj og presentasjon av behandlingsmodellen har vært etterspurt i fagfeltet de to siste årene. Vi kan konstantere at det er et stort behov for slik kunnskap også blant de som jobber med rusproblematikk rundt omkring i landet. Etterspørselen har vært stor og flere kommuner som ønsker besøk og undervisning står på venteliste. At det finnes et tilbud spesielt rettet mot cannabismisbruk har ført til at brukere som ellers ikke har eller har hatt kontakt med hjelpeapparatet har henvendt seg til prosjektet for å få hjelp. Det har også bevisstgjort tjenesteyterne på at denne problematikken må tas på alvor. Over 60% av deltagerne har blitt rusfrie i dette prosjektet! Hilde Nicolaisen 12

15 Boligsosialt Brukerfokus i tett samarbeid med Husbanken. Egne rapporter er offentliggjort. Kontaktperson: Line Eikenes / Status Boligsosialt Brukerfokus ble opprettet som et prosjekt i juli 2006, da som et prosjekt med kompetansemidler fra Husbanken. Prosjektet var en del av den nasjonale strategien På vei til egen bolig og målsetningen var å bidra med reell brukererfaring inn i det boligsosiale feltet på et landsdekkende nivå. I januar 2008 inngikk RIO en samarbeidsavtale med Husbanken som innebærer at Boligsosialt Brukerfokus i første omgang vil videreføres ut Strategien på vei til egen bolig ble avsluttet i 2007, men regjeringen ga klare signaler om at det boligsosiale feltet fortsatt er et satsningsområde. I løpet av 2008 har RIO via Boligsosialt Brukerfokus vært engasjert i arbeidet rundt problemstillingen fra midlertidig til varig bolig og da med spesielt fokus på innhold og tjenester i midlertidige botiltak. RIOs representant har hospitert ved midlertidige tiltak, samt sittet som brukerrepresentant i Arbeids og Velferdsdirektoratets store prosjektsatsning Fra midlertidig til varig bolig. Prosjektleder har også deltatt i diverse referanse og arbeidsgrupper, blant annet i forhold til kartleggingen av bostedløse, evalueringen av strategien, startlån prosjekt med mere. RIO representerte brukerne i juryen for Statens tiltakspris for bostedløse og har generelt sett vært engasjert som foredragsholder og deltaker ved en mengde seminarer, konferanser og utdanningsinstitusjoner. Prosjektleder har gjennom året også vært rådgiver i forhold til enkeltkommuner og enkelttiltak med vekt på boligsosiale problemstillinger, her med spesielt fokus på et samarbeid rundt et rusfritt boligprosjekt der RIO har vært pådrivere over flere år. Prosjektleder bistår også brukere i forhold til rettigheter, klage / bekymringsmeldinger, Individuell plan og ansvarsgrupper, fristbrudd, boligsøking og annet. For at prosjektleder skal kunne beholde en helhetlig innfallsvinkel til arbeidet har det også vært lagt vekt på deltakelse i annet generelt RIO arbeid. Det blir utarbeidet en årlig rapport kalt Boligsosialt Brukerfokus som er å finne på RIOs hjemmeside samt i Husbankens nettbibliotek. Line Eikenes Kafé X, nettverkskafe i Tromsø. Egen rapport er offentliggjort. Kontaktperson: Asbjørn Larsen / Status Formålet ved Kafé X er å tilby en fast møteplass hvor tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer og andre kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler og for å utveksle erfaringer. Kaféen skal være et utgangspunkt for å skape og opprettholde rusfrie nettverk og arrangere sosiale aktiviteter. Kaféen hadde i 2008 et snitt på 300 besøk pr. mnd. Det er muligheter for å skrive søknader og lignende på datamaskin, samt benytte internett til div praktiske behov. I tillegg er det mulig å få praktisk hjelp og rådgiving. Alle som er eller har vært i opplegg under rustiltak, institusjoner, LAR eller ruspoliklinikker, løslatte etter soning og mennesker med psykiske problemer er i målgruppen. I tillegg ønsker vi alle andre vanlige mennensker som kan være med på bidra til stabile sosiale nettverk velkommen. 13

16 2008 har for Kafé X vært et år der vi har kommet i mål med de store linjene rundt de målsetningene vi satt oss under oppstarten av prosjektet, så mye av jobben i 2009 vil gå på å trygge rammene rundt kafeen enda bedre. Prosjektet er vedtatt videreført som et fast tilbud finansiert av Tromsø kommune fra og med Et viktig fokus i 2009 blir å videreutvikle et tilbud om betalt arbeidstrening ved kafeen. Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli rehabilitert / habilitert. Dette tilbudet har vist seg som et effektivt tiltak for å bedre på dette. Prosjektet er et samarbeid mellom RIO, brukerorganisasjonen MARBORG og Tromsø kommune. Asbjørn Larsen Likemannsprosjektet i Hamar startet i Kontaktperson: Morten A. Brodahl / Status Med likemannsarbeid menes overføring av personlig erfaring fra en person med et avhengighetsproblem til en annen med noe av det samme problemet. Likemannsarbeid kan også foregå mellom pårørende av rusmiddelmisbrukere. Det er altså en organisert samhandling som har følgende mål: Hjelp, støtte og veiledning partene imellom. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan dreie seg om hvordan det er å leve rusfri, hva som kan gjøre hverdagen enklere i vanskelige perioder og lignende. Prosjektets første periode er over. Prosjektleder utarbeider i denne stund en rapport. Denne rapporten skal vise hvor langt vi er kommet i planlegging og gjennomføring så langt i prosjektet, og vil offentliggjøres på Evalueringa vil vise at det tar lang tid å konkretisere likemannsarbeidet, noe som blant annet skyldtes at selve likemannsbegrepet lett kan bli oppfattet som noe vagt og utydelig. Dette er en utfordring. I forhold til likemannsarbeid innen funksjonshemmedes foreninger som i mange tilfeller er godt og velfungerende, vil likemannsarbeid ovenfor rusavhengige ofte by på andre problemer. Dette spesielt med tanke på den psykiske helsen til både brukeren og likemannen. Mange rusavhengige mennesker vil i sin etablering/integrering tilbake til samfunnet slite med forskjellige utfordringer når det gjelder psykiske problemer av varierende art. Dette gjør ofte at mange vegrer seg for å ta på seg for store oppgaver. Det å ta på seg å være likemann kan fort bli for mye for noen. Det er viktig at dette blir tatt høyde for i og med at tanken med likemannsarbeidet er at den som har en mer bearbeidet erfaring har noe å gi andre. Det er en forutsetning at den som skal være likemann har fått en viss følelsesmessig avstand til egne opplevelser. Det er derfor spesielt viktig at man ikke haster noen i denne prosessen. 14

17 Det å etablere et godt og velfungerende likemannsarbeid er en lang og møysommelig prosess. Det å selge likemanns - tanken er en av de viktigste oppgavene i prosjektet på det nåværende tidspunkt. Rio har derfor satt inn et støt i forhold til det å besøke institusjoner i Hedmark og Oppland de siste månedene. Vi har vært på over 25 besøk på 15 forskjellige institusjoner i første prosjektperiode. Og flere skal besøkes. Det å få tjenesteapparatet til å benytte seg av likemannsarbeid samt informasjon om likemannsarbeid på konferanser og seminarer vil også bli en utfordring videre. Morten Brodahl Studietur USA En studietur til USA i april 2008 ble bestemt gjennomført etter direkte invitasjon til besøk på Lincoln Recovery Center (LRC) i New York med påfølgende deltagelse på internasjonal konferanse i Dallas. En av deltagerne på reisen var prosjektleder for RIOs Cannabisprosjekt, som er spesialist på og daglig bruker av deler av metoder og teknikker utviklet på LRC. De samme metoder og teknikker var hovedtema på konferansen. De tre andre deltagerne var daglig leder, økonomiansvarlig og styreleder. Dermed ble reisen en kombinasjon av viktige studier, faglig påfyll og en anledning til å utføre nødvendig arbeid for organisasjonen. Reisen ble i tillegg til invitasjonen utvidet med studie av bostedsløssituasjonen i New Orléans og besøk ved et offentlig bostedløstiltak der. Hele reisen gikk etter planen og resulterte i mye nyttig lærdom, samtidig som det ble utført mye grunnleggende arbeid for RIO med tanke på videre utvikling. Hele rapporten er tilgjengelig på under Studieturer. Fra veggen inne på LRC i New York. 15

18 Idrett Mot Rus IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert for 9. gang i september Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, Civitan, lokal idrett, ulike institusjoner og andre. Idrett MOT Rus arrangeres over hele landet i samarbeid med Civitan, Norsk idrett og mange andre. (Bilder: Hilde Nicolaisen / RIO) 16

19 Mediestatistikk RIO er ofte i media, og hyppigheten øker. Følgende utvalg av statistikker viser RIO i media fordelt på geografi, og økningen i mediesaker fra 2007 til Dataene fremskaffet i denne analysen er basert på resultater hentet fra digitale norske medier i gitte perioder. Kildegrunnlagget spenner seg over 1621 nyhetskilder, fem registreringskilder og to abonnementskilder. Analysen ibefatter 425 nyhetsartikler hentet fra totalt 86 ulike nasjonale kilder og er utarbeidet av Meltwater News. Regional fordeling av nyhetssaker i Norge betyr at kilden ikke kan spesifiseres geografisk (gjelder f.eks. nasjonal TV og Radio). Økning i totalt antall nyhetssaker fra 2007 til

20 Konferanser / seminarer Hvert år arrangerer RIO seminarer og / eller konferanser. I 2008 ble det to: I samarbeid med Lar-Nett Norge, MARBORG og DetNytter arrangerte vi konferansen Sammen for en meningsfylt hverdag. Tidligere rusavhengige og fagpersoner møttes i to dager der fokuset var at aktivitet er nøkkelen til suksess. Vi ønsket å gjøre en innsats for å bidra til at tidligere rusmisbrukere kunne ta med seg hjem ideer til en mer innholdsrik hverdag. Konferansen ble en suksess. RIO Østfold / Halden arrangerte i samarbeid med Halden kommune, Fylkesmannen i Østfold, Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien (LPP) og ØstNorsk kompetansesenter (ØKS) seminaret Brukermedvirkning erfaring og fag på samme lag. Også denne med stor suksess. 18