Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger.. s. 6 og 7 Vårt engasjement i året som har gått.. s. 8 Bistand i enkeltsaker Seminarer og konferanser Institusjoner Markedsføring Samarbeid og samhandlingspartnere Media og medieomtale Idrett MOT Rus... s. 9 Viktige organisatoriske mål..... s. 9 Økonomi s. 9 Avslutning s. 9 Kontaktinformasjon..... s. 10 2

3 Forord I denne årsmeldingen innleder vi med et organisasjonskart og en kort beskrivelse av RIO, vårt formål og målsetting, samt en kort historikk. Ellers har vi lagt vekt på å beskrive noen av de aktiviteter vi har jobbet med i RIO ønsker samhandling med alle som har felles målsetting, og vi tar alltid utgangspunkt i rusmisbrukernes interesser og rettigheter. I 2004 ble det vedtatt nye vedtekter for RIO sammen med et kompendium om organisasjonen og en opplæringsplan. Dette har fungert utmerket. Vi har i 2005 hatt et år uten konflikter, men med mange nødvendige diskusjoner rundt et rusfelt i forandring RIO er i år og vil markere dette med seminaret JUBEL RUS den 11. mai, med festmiddag og underholdning på kvelden. RIO er stolte over å ha blitt 10 år. Vi startet dette arbeidet lenge før brukermedvirkning var kommet ordentlig på kartet. De siste årene har utviklingen i organisasjonen vært enorm. Alle i RIO har en kunnskap med seg inn i organisasjonen. Vi jobber aktivt for å sette egen kunnskap inn i et bredere perspektiv. Dette er også hva vi ønsker av de offentlige og private tjenestene i rusfeltet. Vi utvikler oss sammen uansett hva vi gjør av aktivitet. Alene er vi hjelpeløse. Leder Jon Storaas Nestleder Kjell Skar Styreleder Ragnar Moan 3

4 Årsmøte Landsstyre Ekstern regnskapsfører Administrasjon Delt administrasjon mellom: RIO Oslo RIO Innlandet RIO Nord Arbeidsutvalg Avdelinger og representanter RIO Ung RIO-Nord Tromsø RIO Midt-Norge Verdal/Levanger RIO Oslo RIO-Innlandet Gjøvik RIO Østfold Oslo Harstad Trondheim Buskerud Hamar Tromsø Bodø Drammen Stokmarknes RIO er landsdekkende, og jobber mye i alle landets fylker. 4

5 Historikk og beskrivelse av organisasjonen RIO ble stiftet i mai Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon. RIO er også en verdinøytral organisasjon så langt det er mulig. Alle i RIO, bortsett fra enkelte i noen styrefunksjoner, er tidligere rusmisbrukere. Vi har en fortid preget av forskjellige rusmidler, en fortid vi har kommet oss ut av på forskjellige måter. RIO er først og fremst en interesseorganisasjon for rusmisbrukere. Med rusmisbrukere mener vi alle som har, eller har hatt, problemer med rusmidler, legale som illegale. Med rusmidler mener vi alle former for narkotika, piller og alkohol. RIO vil representere alle rusmisbrukere uansett livssituasjon, det vil si at samtlige rusmisbrukere i Norge er i vår målgruppe. RIO har byttet ut ordet ettervern med integrering. Integreringsbegrepet er nå kommet på plass i offentlige dokumenter etter påtrykk fra RIO gjennom flere år. Man må som kjent integreres i noe før man kan verne om det. Dette gjelder alle mennesker. Ellers har RIO stor påvirkningskraft, men ser dessverre også at mye av dagens ruspolitikk går i gal retning. Personer uten rusbakgrunn har anledning til å bli støttemedlemmer med kr 200,- eller mer, og delta på møter. I tillegg er det mulig å støtte RIO via tekstmelding. Se Det koster ellers ingenting å være medlem i RIO, eller å få råd og hjelp fra oss. Formål og målsetting RIO ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser, samt synliggjøre denne gruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å være en høringsinstans for aktuelle saker som angår rusmisbrukere. Vi vil arbeide for en bedre tilrettelegging der samhandling mellom forskjellige hjelpetiltak står sentralt. Vi vil jobbe spesielt for den integreringsprosessen den enkelte må igjennom etter behandling, og tilretteleggingen av dette. Vi ønsker å ha oversikt over behandlingstilbud, ettervern, rehabilitering og selvhjelpsgrupper. Vi kan også bistå som et mellomledd mellom rusmisbrukere og offentlige etater. Vi er en brukerorganisasjon som søker å bli tatt med i forskjellige råd, utvalg og referansegrupper, for å få større påvirkningskraft ovenfor beslutningsorganer. 5

6 Landsstyret Styret sentralt har i 2005 bestått av følgende personer: Ragnar Moan Styreleder Tove Schei Styremedlem Bente Bjerke Styremedlem Jørgen Edvardsen Arman Vestad Styremedlem Styremedlem Eileen Jensen Styremedlem Mona Nilsen styremedlem Styret har ogs å nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to fra styret og to fra administrasjonen. Administrasjonen Administrasjonen er delt mellom avdelingene i Oslo, Gjøvik og Tromsø. Jon Storaas ble ansatt som daglig leder sommeren 2004 etter å ha jobbet frivillig siden Kjell Skar ble samtidig ansatt på deltid som nestleder / koordinator, stillingen ble utvidet til 100 % stilling fra 1.april Ragnar Moan vil gå inn i fast stilling i Vi vil hvis mulig også ansette Eric Johanssen i løpet av Ved siden av å jobbe på kontoret i Oslo er han mye ute i felten, og samhandler tett med kommunene i Akershus. Mye administrativt arbeid gjøres i arbeidsutvalget som består av Jon Storaas Leder, Kjell Skar nestleder og styreleder Ragnar Moan. I tillegg har administrasjonen en sekretær og en prosjektmedarbeider, begge på attføringsmidler. RIO vil i 2006 lønne en sekretær med utgangspunkt i en 50 % stilling. En organisasjon i god utvikling trenger flere lønnete medarbeidere viser erfaringene fra Det er stort press på administrasjonen, som trenger flere lønnete medarbeidere. Den økte aktiviteten i året som gikk gjør at vi nå mer enn før er nødt til å bedre kontorrutinene. Vi har trukket inn ekstern sekretær som ansettes i halv stilling fra mai 2006, etter å ha jobbet lenge på timebasis. Vi har også brukt ekstern hjelp i forhold til informasjonsteknologiske utfordringer. Medlemmer og avdelinger Vi var i 2005 rundt 35 personer som mer eller mindre jobbet på heltid for RIO, i tillegg til mange andre som har gjort en innsats for RIO. Pr. i dag har vi avdelinger i Oslo, Gjøvik, Tromsø, Drammen, Sarpsborg og Verdalen / Trondheim. Flere avdelinger er under etablering. RIO Hamar, RIO Harstad og RIO Ung er underavdelinger av RIO- Innlandet, RIO Nord og RIO Oslo. Av avdelingene er det bare RIO Nord som har et eget styre. RIO Oslo Er RIOs hovedkontor. Jobber over hele Norge ved siden av å samhandle tett med tiltak og tjenester i Oslo, Innlandet og i kommune i Akershus. Rusmiddeletaten, Rusmiddeletatens kompetansesenter og deres underavdelinger søker råd og samhandling med RIO. Uteseksjonen, Idèverkstedet, PUT med flere, er også gode samarbeidspartnere. Jobber mye i forhold til riks og lokalpolitikere. Departementer, direktorat, helseregioner og samtlige 6

7 kompetansesentre bruker RIO i mange sammenhenger. Underviser også på en rekke høyskoler og videreutdanninger. RIO Innlandet Er en del av administrasjonen, og fungerer som kontor for nestleder, og har derfor mye administrativt arbeid og oppdrag. I tillegg jobbes det lokalt i Hedmark og Oppland, og samarbeider med alle aktører, både enkeltpersoner, kommuner, fylke, og ikke minst, Sykehuset Innlandet. RIO Innlandet er også en del av Rusforum Innlandet, et samarbeidsorgan for alle aktører i rusfeltet i Innlandet, i regi av Østnorsk Kompetansesenter. Se ellers egen rapport på hjemmesiden RIO Nord Er en del av administrasjonen og et regionalt kontor for hele Nord-Norge. RIO Nord har hovedkontor i Tromsø med flere underavdelinger og representanter i regionen. Er plassert i mange offentlige råd, utvalg og arbeidsgrupper på kommunale, fylkeskommunale og regionalt nivå. Driver egen nettverkskafe i Tromsø. Arrangerer Hasjavvenningskurs. Startet den første ungdomsgruppen underlagt RIO. Se ellers egen rapport på hjemmesiden, RIO Buskerud Har et tett samarbeid med rustjenesten i Drammen. De har også en nettverkskafe i tett samarbeid med Kirkens bymisjon. Samhandler med Røde kors og deres prosjekt Nettverksguide. Holder foredrag om ulike temaer i Buskerud og omegn. Leder brukerrådet i Helse Sør. RIO Østfold Flyttet i 2005 fra Fredrikstad til Sarpsborg, og er allerede inne i ulike utvalg i sitt distrikt. I tillegg er de representert i brukerrådet for Sykehus Østfold Hf. Har blant annet hatt et tett samarbeid med Fylkesmannen i Østfold rundt Individuell plan. RIO er godt kjent og samhandler godt med de ulike tjenestene i Østfold RIO Midtnorge Dekker hele midtnorge. Har hovedkontor i Verdalen. Jobber tett sammen med statens pilotprosjekt nr 46 i Verdalen. Har eget kontor samme sted. I første rekke dreier det seg om å informere om RIO, og å opprette kontakt med ulike deler av rusfeltet. Sitter i en rekke utvalg, og samarbeider tett med store deler av rusfeltet. RIO Ung Ble etablert med kontor i Oslo i RIO Ung består av en gruppe unge mennesker som vil jobbe for å bedre situasjonen for unge rusmisbrukere og består av mennesker med egne ruserfaringer - gjennom personlig bruk eller gjennom familie. Vi ønsker å bidra med å påvirke og hjelpe politiske instanser til å treffe de riktige vedtakene innen rusomsorgen, da vi har erfart at tilbudene rettet mot unge misbrukere ikke treffer målgruppen. Ruspolitisk påvirkning, foredrag, undervisning /opplæring, rådgivning samarbeid, Café Nettverk, aktivitetsgrupper. RIO Ung er etablert i Oslo og Østfold og er under etablering i Tromsø. Se ellers egen rapport på hjemmesiden 7

8 Vårt engasjement i året som har gått Det har vært, og er fortsatt, et sterkt økende behov for RIOs deltagelse på rusfeltet. Vi samarbeider og samhandler med SHdir, alle helseforetak, regionale helseforetak, rusinstitusjoner, kompetansesentre, fylker, kommuner og deres tjenester. Vi er også høringsinstans for en rekke departementer som berører ruspolitiske spørsmål. Nye og gamle tiltak innen rusfeltet blir vurdert av RIO etter ønske fra de ulike utførerne av oppdragene. Flere av oss underviser på ulike høgskoler og holder foredrag på de store seminarene. Rusreformen med individuelle planer har vært høyaktuelle tema i 2005 som året før. B istand i enkeltsaker Vi har i år, som tidligere, bistått rusmisbrukere i deres rehabiliteringsprosess ved å rettlede dem gjennom de byråkratiske irrganger. Vi har ved flere anledninger vært fysisk med, og også vært med i forskjellige ansvarsgrupper. Vår tilstedeværelse har slått positivt ut for dem det gjelder. Enkelte mennesker har vi fulgt over måneder og år. Dette i hovedsak for å hjelpe den trengende, men også for å få kunnskap om hvordan hjelpeapparatet fungerer. Her har vi en god kompetanse gjennom egne og andres erfaringer. Vi får henvendelser fra alle landets kriker og kroker, både fra misbrukere, pårørende, offentlige instanser, media og politikere som vil ha våre råd eller meninger om aktuelle saker. S eminarer og konferanser RIO har i løpet av 2005 deltatt på en rekke seminarer både i Norge og i utlandet, med et stort faglig utbytte. Vi har vært på talelisten på de fleste av dem. I nstitusjoner RIO har blitt invitert (vi har også invitert oss selv) til flere institusjoner i Norge for å presentere oss, og hva vi står for. Disse besøkene har resultert i nye medarbeidere, og medført at vi har fått et bedre samarbeid med institusjonene. Nyttig for begge parter. I tillegg bruker gjerne fagfolk RIO som en informasjonskilde, og av og til som problemløser. RIO har faste temadager på flere institusjoner. M arkedsføring Vi må synliggjøre oss selv. Reisevirksomhet, presentasjoner, og brosjyrer er viktige redskaper. RIO har egen nettside, Ellers markedsfører RIO seg mest og best gjennom sitt daglige arbeid. S amarbeid og samhandlingspartnere RIO samarbeider direkte eller indirekte med alle aktører på rusfeltet i Norge i dag. Vi har et bredt sosialfaglig og helsefaglig perspektiv. M edia og medieomtale Media ønsker våre synspunkter. Vi blir ofte kontaktet av mediene for å uttale oss om forskjellige saker innen rusfeltet, og vi gir med andre ord mye informasjon i form av intervjuer i aviser, radio og TV. Den sterke interessen fra media, både riksdekkende og lokalt, er for oss enda et klart tegn på at vi blir oppfattet som seriøse aktører på rusfeltet. 8

9 Idrett MOT Rus Idrett MOT Rus er RIO`s stolthet. Dette er et idrettsarrangement for rusmisbrukere i en rusfri fase. Det går av stabelen fylkesvis en gang i året, over hele landet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom norsk idrett, Civitan Norge og RIO. Andre samarbeidspartnere, som Røde Kors, er engasjert på lokale nivå. I 2005 ble det arrangert på ti steder i landet, der alle fylkene og deres institusjoner og fengsler var invitert til å delta. Noen fylker skifter på som arrangør. Det var til sammen ca 1500 personer involvert i og rundt fjorårets arrangementer. I forlengelsen av disse arrangementene vil de lokale idrettslagene etablere treningsgrupper for de som er på institusjon i fylkene. Vi jobber også aktivt for at idrettsklubbene skal åpne opp for tilbud til gruppen som en del av en integreringsprosess. For RIO som var en av initiativtakerne til Idrett MOT Rus var det viktig å starte samarbeidet med Norges Idrettsforbund som et eksempel på hva andre mindre organisasjoner kan tilrettelegge. Dette for at flest mulig rusmisbrukere kan finne veien tilbake til det såkalte normale samfunnet. Se vår hjemmeside Viktige organisatoriske mål Vi vil utvide vår organisasjon med regionale kontorer og representanter. Dette er nødvendig for å kunne bevare og styrke vår kompetanse. Vi er avhengige av å utvide administrasjonen, som er kjernen i RIO, for å sikre kontinuitet og vekst. RIO tenker profesjonelt! Økonomi Revisorattestert regnskap for 2005 legges ved denne årsrapporten til de som skal ha det. Avslutning RIO har hatt et særdeles bra år med høyt aktivitetsnivå. I tillegg til de sakene vi allerede er engasjert i, ser vi at året som kommer byr på flere store arbeidsoppgaver. Rusreformen har generert store og alvorlige problemstillinger. Noe som bekymrer oss spesielt er nedjusteringene av kriterier og mål i forhold til medikamentassistert rehabilitering - noe som verken tjener den det gjelder eller samfunnet. Spesielt viktig for RIO er å medvirke til at Individuell Plan en dag kan fungere i praksis. RIO har som et av flere mål å få slutt på dagens stakkarsliggjøring av rusmisbrukere. De aller fleste rusmisbrukere er i utgangspunktet ressurssterke mennesker, og har de samme behovene som andre mennesker. Rehabilitering dreier seg om å få dekket helt basale menneskelige behov som sosialt nettverk og normal bolig med evt. oppfølging. Dette sammen med aktiviteter av ulikt slag er nøkkelen til et rusfritt liv. Vi takker alle samhandlingspartnere - og motstandere - for den utviklingen organisasjonen har hatt. Spesiell takk til Sosial og helsedirektoratet, helseregioner, Rusmiddeletaten i Oslo kommune, Rus og Psykiatritjenesten i Tromsø kommune, fylkeskommuner, kommuner, kompetansesenter, rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere for økonomiske, faglige og mellommenneskelige bidrag til organisasjonens utvikling. RIO takker for at det blir stilt krav til oss og at vi blir likestilt med andre viktige aktører innen rus og psykiatri. Kommende tråkk på tærne fra oss vil utvikle oss alle. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i

10 Kontaktinformasjon. NB! All informasjon om RIO finnes på RIO Oslo / Administrasjonen Daglig leder i RIO Jon Storaas Telefon: Mobil..: Faks : E-post: Postboks 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo RIO Innlandet / Admini strasjonen Nestleder i RIO Kjell Skar Telefon: Mobil...: Faks.: E-post: no Postboks Gjøvik RIO Nord / Administrasjonen Styreleder i RIO Ragnar Moan Mobil: E-post: Postboks Tromsø RIO Buskerud. Roger Amundsen Mobil: E-post: Postboks Mjøndalen RIO Østfold Line Eikenes Mobil: E-post: Bodalsvei Klavestadhaugen RIO Midtnorge Mari-Ann Green Mobil: E-post: RIO Ung Eilen Jensen Mobil: E-post: Postboks 6609, St. Olavs plass 0129 Oslo 10

11 Oslo 11. mars 2006 For Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Leder Nestlede r Styreleder Jon Storaas Kjell Skar Ragnar Moan 11

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer