Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan"

Transkript

1 Å

2 Forside: Hilde Nicolaisen Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

3 Innhold: Forord Tilskuddsgivere og bidragsytere Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige Ressursen Kart Medlemmer Aktiviteter Avdelinger og prosjekter Rapporter fra noen av RIOs avdelinger og prosjekter Idrett MOT Rus Årsregnskap: Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Delregnskap Årsberetning Revisjonsberetning s. 2 s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s s. 18 s

4 Forord RIO er 14 år og allerede ute av puberteten. Vi takker med- og motstandere for den utviklingen RIO har medvirket til på systemnivå, og ikke minst den utviklingen våre kjære medarbeidere og frivillige har hatt i året som gikk. RIO = Kompetanse. RIO er skapt for å skape utvikling. Vi har 10 ansatte og 70 frivillige som jobber aktivt i organisasjonen i tillegg alle de andre brukerne rundt disse igjen. De utvikler seg selv og er med på andres utvikling hver eneste dag. RIO skal påvirke og utvikle tjenestene ut fra en organisert brukerkunnskap. Vi er med i prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud på sikt. Vi tør å være tydelige og direkte og møtes stort sett med respekt av de fleste innen rusomsorgen. RIO er likevel bekymret for den utviklingen vi ser i rusfeltet. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et svevende begrep som i praksis betyr at det sosialfaglige får mindre og mindre plass. Samtalen i en poliklinisk setting med psykolog eller annen behandler ved siden av økt fokus på medisiner ser ut til å være fremtiden. Hvor blir det av det mellommenneskelige perspektivet? RIO er opptatt av alles mulighet for utvikling og er derfor veldig fornøyd med at Strategiutvalget for fremtidens psykiatri og rusomsorg legger seg flate og ser på egen atferdsendring som en nødvendighet. Forarbeidet til dette endringsarbeidet der brukermedvirkning på individnivå skal løftes har tatt lang tid. Kanskje vi lykkes. Løsningen er ikke mer poliklinisk behandling på bekostning av døgnbehandling. Løsningen er heller ikke en samhandlingsreform der vi flytter penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten hvor midlene så forsvinner i det store kommunale gapet på sikt. Kommunenes selvråderett betyr mindre satsing på rus. I tillegg til øremerking av midler ligger løsningen i å myndiggjøre de som jobber nærmest pasienten innenfor smidige men ryddige rammer slik at tjeneste blir mer pasientvennlige. RIO mener at ambulerende team bør være en del av helheten, ved siden av et enormt løft i en boligsituasjon for rusavhenge - uansett ståsted - som et ledd i oppfølging før og etter behandling. RIO krever at man gjør de nødvendige tiltakene for at individuell plan blir hjernen i alle pasientforløp. Vi har undervist over hele Norge der individuell plan har vært en sentral del - uansett tema for dagen. Tilbakemeldinger vi får fra hele Norge tyder på at fagfolk hindres i å samhandle - av sine ledere. RIO mener og har alltid ment at aktivitet er nøkkelen til suksess for alle mennesker uansett ståsted. Hvorfor rusfeltet ikke klarer å gjøre noe med det som koster minst og er mest effektivt er en gåte for oss. Hovedfokus bør være å tilrettelegge for aktivitet i praksis der alle får utløp for egne interesser og ressurser. Frivillig sektor må på banen. De som legger til rette for aktivitet må også legge til rette for mer stigmatiserte aktivitetstilbud med mål og mening, legge til rette for aktivitet sammen med et mangfold av vanlige folk. RIO i seg selv er en mestringsarena som har utviklet mange mennesker gjennom mange år. RIO sloss hver dag for rusavhengiges rettigheter og vil aldri slutte med det. Vi som er en del av RIO setter stor pris på å være en likeverdig del av rusfeltet og takker alle bidragsytere for at vi kan fortsette det gode arbeidet vi gjør. La oss sammen løfte rusfeltet! Jon Storaas, daglig leder RIO 2

5 RIO ble i 2009 støttet av: Helsedirektoratet Nord-Odal kommune Husbanken Oslo kommune, Rusmiddeletaten KoRus - Øst Rakkestad kommune NAV Finnmark Re kommune Regionalt kompetansesenter/dd Rendalen kommune Østnorsk kompetansesenter Råde kommune Sametinget Saltdal kommune Sarpsborg kommune Helse Midt-Norge Sortland kommune Helse Nord Suldal kommune Helse Sør - Øst Tromsø kommune Helse Vest Vestre Toten kommune Våler kommune i Solør Fylkesmannen i Møre og Romsdal Våler kommune i Østfold Fylkesmannen i Finnmark Øksnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Nordland Buktafestivalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bygden Stjørdal Sanitetsforening Fylkesmannen i Oppland Fagforbundet Tromsø kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag J. M. Hansen AS Fylkesmannen i Troms Kræmer AS Fylkesmannen i Vestfold Loge nr. 71 Moria Fylkesmannen i Østfold Rebeccaloge nr. 83 Rebekkaloge nr. 11 Concordia Alta kommune Skatval Sanitetslag Bardu kommune Sparebanken Nord-Norge Bergen kommune Spl.gruppa "Vi over 60" Bodø kommune Stjørdal lag av LHL Drammen kommune Tromsø Blåkors forening Eidsberg kommune Tromsø Provincialloge Fredrikstad kommune Tromsø Skotøymagasin AS Frosta kommune Tromsøya arbeiderlag Halden kommune Vacumkjempen Nord Norge Hamar kommune Karlsøy kommune Lørenskog kommune Løten kommune Namdalseid kommune 3

6 Mange representanter fra hele landet møttes til internt seminar i november (Foto: Hilde Nicolaisen) Styreleder Ragnar Moan og daglig leder Jon Storaas konstaterer at seminaret var vellykket.(foto: Hilde Nicolaisen) 4

7 Årsmøtet og landsstyret RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 12. februar Årsmøtet valgte følgende styre: Leder: Ragnar Moan (for 2 år) Styremedlemmer: Heidi Hansen (for 2 år Pål Berger (for 2 år) Line Eikenes (ikke på valg) Linn Sagen (ikke på valg) Varamedlemmer: Eric Johanssen (for 1 år) Bente Bjerke-Skar (for 1 år) Det ble holdt 3 ordinære og ett ekstraordinært styremøte i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget for RIO settes sammen av daglig leder etter behov. Det har vært hyppige møter gjennom hele året. Administrasjonen RIOs administrasjon fungerer på en utradisjonell måte i og med at de fleste ansatte hele tiden jobber ute i felten, holder foredrag, sitter i styrings- og arbeidsgrupper, referansegrupper, og sitter i en mengde brukerråd i tillegg til å lede og være medarbeidere i egne og andres prosjekter. Mye administrasjon gjøres derfor utenom vanlig arbeidstid, en god del på frivillig basis. Randi Solheim er sherif en når det gjelder økonomi og de administrative rutinene i RIO, og uten hennes innsats kunne ikke alle vi andre frigjort så mye tid til å jobbe ute i felten. Hun holder orden på alle formaliteter og sørger for at revisor er fornøyd. (Foto: Hilde Nicolaisen) Ansatte / frivillige RIO hadde i ansatte, inkludert ansatte i våre prosjekter. I tillegg kommer rundt 10 personer i forskjellige tiltak gjennom NAV. All annen innsats gjøres av frivillige. 5

8 Ressursen Ressursen er RIOs egen avis som kommer ut flere ganger i året med aktuelle saker. Alle utgivelsene finnes på 6

9 Kart RIO har mange større og mindre avdelinger. Det blir flere og flere representanter, spredt over hele landet. Våre representanter jobber i alle landets fylker, på kryss og tvers. 7

10 Medlemmer RIO velger å ikke registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange tidligere rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. Mange aktive rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber for å ivareta rettighetene til disse også, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for deres rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke medlemmer, men bruker RIO daglig. Aktiviteter RIO får svært mange henvendelser fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene. RIO møter årlig flere tusen brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner, møter med enkeltpersoner og annen kontakt. RIO har i 2009 som vanlig vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styringsgrupper og utvalg på alle nivåer, i flere rusforum og ruspolitiske råd, vi både underviser på høgskoler og er sensor i forbindelse med enkelte rusutdanninger. Fra tid til annen følger vi opp enkeltbrukere og vi sitter i flere ansvarsgrupper i forbindelse med individuell plan. I enkelte av disse gruppene har noen av oss også hatt rollen som koordinator. Avdelinger og prosjekter RIO vokser stadig og får flere og flere avdelinger og representanter. Vi skal i utgangspunktet ikke drive egne prosjekter, men vi har av og til så gode ideer og så stort engasjement at vi ikke klarer å la være. Samtidig har vi stor nytte av de erfaringene slikt arbeid gir oss. På de neste sidene følger noen korte rapporter fra noen avdelinger og status for noen prosjekter - gode eksempler på RIOs arbeid over hele landet 8

11 RIO i Oslo og Akershus RIO har i 2009 øket aktiviteten sin i Oslo og Akershus. Vi har samhandlet mer med Rusmiddeletaten i Oslo. I tillegg har vi hatt tett samarbeid med ulike bydeler i Oslo og sittet i ulike NAV utvalg. Vi jobber mest opp mot Asker, Bærum og Romerike i Akershus, men jobber også med andre kommuner i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også benyttet RIO sin kompetanse ved flere anledninger. Vi samhandler også tett med Helse Sør - Øst og deres sykehusforetak ved blant annet å sitte i en rekke brukerutvalg. RIO er organisert slik at representanter fra distriktene også jobber i Oslo spesielt i forhold til nasjonale utvalg og arbeidsgrupper og i møter med storting, departementer og ministere. Vi holder en rekke foredrag blant annet for Helse og velferdsetaten, Blå kors, Confex og mange andre i hele Norge. Vi underviser på høgskoler og lager også egne kurs for NAV, kommuner med mer. Vi har også i år vært mye brukt av media. Jon Storaas RIO Nord RIO Nord har sitt utgangspunkt i Tromsø, med Nordland, Troms og Finnmark som sitt område. RIO er godt etablert og kjent i regionen gjennom sitt arbeid de siste årene. Det siste året har vi hatt økt fokus på Nordland og særlig Finnmark, med flere nye medarbeidere å støtte oss til. Disse har i løpet av året blant annet deltatt som RIOrepresentanter i et arbeidsutvalg i Helse-Finnmark om DPS'ene i fylket, i NAV sitt RuPsprosjekt, i møter med "Forebyggende enhet" i Porsanger kommune og i Fylkesmannens arbeidsutvalg ift. Rusforum Finnmark. RIO arrangerte også et eget seminar om interkommunalt russamarbeid i ÁVJOVÁRRE URFOLKSREGION. Vi var 4 stykker på besøk til en stor del av kommunene og institusjonene i fylket sommeren Koordinerende Tillitsperson, det nasjonale forsøket med rundt 30 deltagerkommuner, er RIO fremdeles strekt involvert i både lokalt og nasjonalt. I Nord-Norge er vi med i styringsgruppene i Tromsø og Øksnes. Vårt prosjekt Cannabisprosjektet ble avsluttet i 2009 etter stor suksess. Tiltaket videreføres fast med base i RIO som landsdekkende organisasjon. Alle våre representanter i regionen har deltatt i enormt mange arbeids- og styringsgrupper, brukerutvalg med mer. Vi har løpende kontakt med rusfeltet, pårørende og brukere og vi føler at vi virkelig gjør en forskjell. Med stadig større etterspørsel etter oss brukermedvirkere må vi i 2010 øke fokuset på å tilknytte oss enda flere representanter. Ragnar Moan 9

12 Fra en rundreise til kommuner, tiltak og institusjoner i Finnmark sommeren (Foto: Hilde Nicolaisen) RIO besøkte det brukerstyrte tiltaket Blåmandag i Lakselv. Jon Storaas i samtale med Stein Hasse Hestnes. (Foto: Hilde Nicolaisen) 10

13 RIO Østfold 2009 har hatt noen hovedpunkter: det kommunale brukerrådet i Rus og Psykiatri i Halden, opplæring av NAV ansatte i IP sammen med KORUS Øst, IP foredrag for Rusmiddeletaten og andre, pasientrettigheter og selvhjelpsarbeid, som vi har jobbet mye med. Ved siden av disse hovedpunktene har det vært mye annet arbeid; ansvarsgrupper, nettverksbygging, regionale rusfora, kunnskapsoverføring innad i RIO, politisk påvirkning, diverse konferanser, møter, forelesninger på høgskolen og annet. Noe av fokuset i 2009 var å få mer brukerbasert kunnskap inn i systemene til hjelpeapparatet. Dette gjorde RIO, Fylkesmannen i Østfold og KORUS Øst sammen. RIO har vært med på lunsjmøter ved 6 NAV kontorer i Østfold hvor IP har vært innfallsvinkelen. Det har kommet mye godt ut av dette, blant annet ser vi på muligheten for å lage et forebyggingsprogram som vil starte i barneskolen eller barnehagen og gå hele grunnskolen igjennom. Likemannsprosjektet til RIO kommer nå til Østfold. Vi har brukt tid på å få likemannstanken over til noe konkret. Vi tar nå skrittet videre, skifter fokus og konsentrer oss om selvhjelpsgrupper. RIO har inngått et samarbeid med Selvhjelp Norge, og ved hjelp ifra sentrale samarbeidspartnere (FMØ, KORUS, Kommuner, NAV, SiØHF og andre) skal vi sammen etablere selvhjelpsgrupper kommende år. Vi har startet arbeidet i 4 kommuner i Østfold. IP har vært sentral i mye av arbeidet i Det har vært foredrag, fordypning og praktisk arbeid rundt dette. Takk for alt samarbeid i 2009, og et godt 2010 til oss alle sammen. Jim Melby RIO Sør-Trøndelag RIO Sør - Trøndelag har hatt ett stabilt men travelt 2009, Vi er inne i brukerutvalget til KoRus Midt - Norge med 2 personer, og den tredje blir valgt inn i løpet av våren. Cato ble valgt inn som leder av brukerutvalget. Trondheim kommune ønsker vår kompetanse i enkeltsaker, men er ikke villige til å bidra økonomisk for at RIO skal utvikle seg i fylket. Vi er invitert på små og store konferanser, det er flere aktører som ønsker et samarbeid med oss, både organisasjoner og fagfeltet. Vi har jobbet tett sammen med fylkesmannen for å heve kompetansen av ansatte i kommunene. Vi er med på å arrangere seminarer, sitter i prosjektgrupper, som Trondheimsklinikken og Jarleveien hybelhus dette er det store som skjer på feltet rus og boligsosialt arbeid i regionen vår. Vi er fortsatt de samme 3 som er aktive i RIO Sør - Trøndelag, og alle har fullt opp med arbeid. Planer for 2010 er å fortsette arbeidet som vi begynte med på slutten av 2009, prosjektgruppen til Trondhjemsklinikken varer til oktober, Jarleveien skal starte opp byggearbeidet av boligen. Vi jobber med å komme i dialog med NAV vedr. brukerråd der. Batteriet hjelper oss med dette. Vi er invitert av Batteriet om arrangementer vedr. Fattigdomsåret 2010, og vi ønsker å prøve å få til noe aktivitet som kommer brukerne til gode. Selvsagt håper vi flere kommer til for bringe RIO Sør - Trøndelag til nye høyder. Erik Holm 11

14 RIO Hedmark, Oppland og Likemannsprosjektet Representanter i RIO på innlandet sitter i en rekke brukermedvirkningsfora. Dette gjelder både kommunale/nav og innenfor spesialisthelsetjenesten. Blant annet Hamar kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Brukerutvalg Nav Hamar, Brukerutvalg Nav Stange, Brukerutvalg Nav Oppland, Brukerutvalg Nav Hedmark, Kvalitetsutvalg DPS Gjøvik, Kvalitetsutvalg DPS Hamar og diverse andre brukerforum og styringsgrupper i Sykehuset Innlandet. RIO Innlandet er for øvrig med og deler sine erfaringer på seminarer og konferanser over hele landet. Er med i forbindelse med etterutdanning rus og psykiatri flere steder, og underviser fast på flere skoler i distriktet. Samhandler mye med Kompetansesenter Rus avd. øst, Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose(rkdd) og Fylkesmennene i begge fylker. En RIO - representant har hatt en 20% stilling i Implementeringsprosjektet til RKDD de siste 3 måneder av året. Likemannsprosjektet har vært på en rekke besøk på flere institusjoner det siste året hvor det ble informert om likemanns og selvhjelpsarbeid, RIO som organisasjon og forskjellige temaer som for eksempel går på hvordan man skal holde seg rusfri, boligproblematikk, hvordan forhindre tilbakefall, endringsprosesser og sosial inkludering. Prosjektet har endret seg mot mer fokus på selvhjelpsgrupper og igangsetting av selvhjelpsarenaer i året som gikk. Vi har også lagt til rette for et samarbeid med Nasjonalt Knutepunkt for Selvhjelp og Fylkesmannen i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i forhold til fokus på selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Morten Brodahl Morten Brodahl forklarer og Asbjørn Larsen noterer. (Foto: Hilde Nicolaisen) 12

15 Kort rapport fra Valdres Det er moro å være RIO sin representant i Valdres! Rusfeltet her har stor respekt for organisasjonen og vi blir hørt, selv om jeg skulle ønske det kunne følge penger med fra kommunene. RIO har en plass i styringsgruppa for Rusforum Valdres. Rusforum Valdres er et meget velfungerende forum, som avholder møter 4 ganger pr år. Et tema framover vil bli en felles ruspolitisk handlingsplan for regionen. Jeg sitter som brukerrepresentant i ei ressursgruppe for rusomsorg i Nord-Aurdal kommune. Gruppa har fått veiledning fra KoRus Øst og har jobbet med innspill til boligsosial handlingsplan. Det har vært gjort en brukerundersøkelse på hvordan rusavhengige bor og hva de ønsker seg. I tillegg er jeg med i to prosjektgrupper i Valdres. En som skal jobbe med nettverksmøter og relasjonsbygging (på kryss og tvers) og en som skal jobbe med dobbeltdiagnoser. Den siste er gjennom DPS i Aurdal. I alle disse gruppene føler jeg meg veldig velkommen og at vi blir tatt på alvor. I NAV Valdres sitt brukerråd derimot er det noe annet. Delvis fordi de som er i ledelsen i NAV Valdres ikke helt har forstått hva de skal bruke dette rådet til. Jeg er også med i en referansegruppe på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. De har et evalueringsoppdrag fra Helsedirektoratet ang. bruk av tvangsparagrafene i Lov om sosiale tjenester. Rapporten blir fullført i løpet av våren og kommer helt sikkert til å medføre mye diskusjon rundt temaet tvang. Tone Meisdalen Valdres - kjent for sin natur og det gode RIO arbeidet! (Foto: Fra Wikipedia) 13

16 RIO i Buskerud Vi er for tiden to medlemmer i Buskerud. Det er Monica Amlie, og undertegnede. Monica er ikke aktiv ut mot eventuelle samarbeidspartnere ennå, men har deltatt på flere av Rio sine konferanser og opplæringsmøter. Vi blir stadig invitert til små og store konferanser, og det er flere aktører som ønsker å samarbeide med oss, både fra andre organisasjoner og fagfeltet på flere nivå. Vi har startet et samarbeid med Fylkesmannen for å være hans brukerrådgivere innen rus og psykiatrifeltet. Vi har en representant i klinikk for psykisk helse og rus i brukerutvalget for Vestre Viken HF. Vi har også en representant i brukerrådet for Sykehuset Buskerud, samt brukerrådet i Telemark Sykehus og Kongsberg Sykehus. I Notodden er vi representert som brukermedvirkere i deres utforming av en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell mellom Sykehuset Telemark og Notodden Kommune. På Kongsberg Sykehus er vi inne som foredragsholdere i SEPREP utdanningen av fagfeltet og har skolert ansatte ved ulike HF og avdelinger innen fagfeltet. I Drammen samarbeider vi med Drammen Kommune og er representert i et frivillighetsforum. Roger Amundsen Line Eikenes, styremedlem og svært aktiv i RIO med hovedfokus på boligsosialt arbeid. (Foto: Hilde Nicolaisen) 14

17 Boligsosialt Brukerfokus Boligsosialt Brukerfokus startet opp som et prosjekt etter midler fra Husbanken i juli Fra og med 2008 ble prosjektet videreført etter samarbeidsavtale med Husbanken. Samarbeidsavtalen gjelder inntil videre ut Det overordnede målet med prosjektet har vært å tilføre relevant brukerkompetanse inn i det boligsosiale fagfeltet startet dessverre med at prosjektleder for Boligsosialt Brukerfokus ble langtidssykemeldt fram til mai måned. Hun har deretter fungert til og fra i aktiv sykemelding og gradert sykemelding resten av året, slik at aktiviteten i prosjektet har blitt tilsvarende nedsatt. Det har vært en målsetning at Boligsosialt Brukerfokus skal kunne opprettholde deltakelse i andre prosjekter, grupper og tiltak også under prosjektleders sykemelding vi skal ikke være avhengig av nøkkelpersoner for å kunne bidra med brukererfaring inn i det boligsosiale feltet. Andre RIO- representanter har derfor gått inn i pågående samarbeid der prosjektleder har hatt en sentral rolle og ikke har hatt mulighet til å følge opp. RIO Rusfri Bolig. RIO Rusfri Bolig er et pilotprosjekt som RIO Boligsosialt Brukerfokus i sin tid fikk i oppdrag av KRD å være initiativtakere og pådrivere til. Sarpsborg kommune er den første prosjektkommune i piloten, og RIO har også gjennom 2009 samarbeidet tett med boligseksjonen i kommunen i forhold til opprettelsen av den første RIO Rusfri Bolig Etter at den juridiske utredningen rundt bruken av en klausulert leiekontrakt var på plass søkte Sarpsborg kommune midler til prosjektledelse og oppfølging i boligen. Prosjektlederne ble ansatt i august, og RIO har vært med på deler av ansettelsesprosessen - dog ikke intervjuer og avgjørelsen om hvem som skulle få stillingen. RIO har vært pådrivere i forhold til å likestille den erfaringsbaserte kunnskapen med den formelle- og det ble dermed ansatt en med relevant brukererfaring og en med formell fagkunnskap i delt stilling 60/40. Den første beboeren i RIO Rusfri Bolig flytter inn i februar Det har vært avholdt ukentlige arbeidsmøter med boligseksjonen, prosjektlederne og RIO. Vi har også vært på studietur til Tromsø og besøkt Kafé X og MARBORG angående Brukerbasen samt Gode Naboer prosjektet til Kirkens Sosialtjeneste. Prosjektleder har inngått samarbeid med Øksnes Kommune angående neste bolig i piloten her står vi fortsatt i startgropen og arbeidet videreføres i Fra midlertidig til varig bolig RIO har sittet i referansegruppen til det statlige prosjektet Fra midlertidig til varig bolig som NDU har vært ansvarlig for. I løpet av 2009 har vi deltatt på nettverkssamlinger, der vi har vært på drivere for gjennomføringen av egne samlinger for brukerrepresentanter i de forskjellige prosjektkommunene. Vi har møtt i referansegruppen og har kommet med skriftlige innspill til evaluering av prosjektet. Generelt arbeid Boligsosialt Brukerfokus har via prosjektleder deltatt / holdt innlegg på diverse seminarer og konferanser, hun har undervist ved diverse videreutdanninger innenfor rus og boligsosialt arbeid, deltatt i utvalg og arbeids-, prosjekt,- og referansegrupper i det Boligsosiale feltet. Og hun har vært aktiv i forhold til media. Hun har deltatt i flere IP-grupper/ansvarsgrupper, skrevet klager og ellers vært pådriver og rådgiver i forhold til den enkelte brukers rettigheter og ikke minst den enkelte brukers behov for egnet bolig. 15

18 Rapport fra Boligsosialt Brukerfokus En mer utfyllende rapport fra Boligsosialt Brukerfokus 2009 vil foreligge i slutten av februar og vil bli å finne på RIOs hjemmesider og i Husbankens Bibliotek. Line Eikenes Cannabisprosjektet ble til et fast tiltak i Hilde Nicolaisen foreleser om skadevirkninger og behandling. (Foto: Ragnar Moan) 16

19 Kafé X - nettverkskafe i Tromsø. Kafé X hadde 5 års jubileum i 2009! Ustabile eller manglende sosiale nettverks og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å få en positiv rehabilitering. Kafé X er et tilbud under RIO som er drevet i samarbeid med MARBORG, og Tromsø kommune Formålet ved Kafé X er å kunne gi rusmisbrukere på vei tilbake til et rusfritt liv et bedre utgangspunkt til å få et liv der rusen ikke har noen sentral plass. Dette gjør vi ved hjelp av fellesskapet og de rammene vi kan tilby våre brukere. Kafé X tilbyr tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer - og mannen i gata - et møtested der man kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, bygge/ skape rusfrie nettverk og arrangere sosiale aktiviteter. Kafeen hadde i 2009 et snitt på ca 400 besøk pr mnd. Kafeen er blitt et vesentlig bidrag til rehabiliteringstilbudet i Tromsø kommune. Kafé X har i 2009 bygd videre på samarbeidet vi har med Kriminalomsorgen - noe som har medført at vi har hatt 10 stk har avtjent sin straff ved kafeen, gjennom samfunnsstraff, fotlenke eller som har vært på åpen soning. For de fleste av disse har dette vært en stor årsak til at de ikke har havnet tilbake i rusen etter avtjent straff. Vi har en positiv samhandling med rusinstitusjonene i og rundt Tromsø, noe som har medført at pasienter derfra har jobbet som frivillige ved kafeen og har i stor grad benyttet seg av de sosiale tilbud vi kan tilby. Kafé X har i løpet av 2009 blitt en tiltaksarrangør for NAV, noe som har gjort at vi har hatt frivillige som har fått vurdert arbeidsevne, og / eller har brukt kafeen som et delmål på sin vei tilbake til skole eller jobb. Vi har et delprosjekt ift. barn av tidligere rusmisbrukere i rehabilitering, og har i løpet av 2009 hatt flere tilstelninger rettet mot denne gruppen. Det har vært arrangert juleverksted med besøk på bondegård og overnatting på kafeen etterpå, pizza, kino m.m. Disse arrangementer har blitt gjennomført med stort hell, og vi vil videreføre dette i Det legges ned ca 200 timer med frivillig arbeid ved kafeen hver uke, og dette er av mennesker som har hatt rusproblemer/ psykiske problemer, mennesker som har søkt kriminalomsorgen om å få være ved kafeen, pårørende, studenter, innvandrere og mennesker som ikke har hatt noen relasjoner til rus. Dette gjør at miljøet ved kafeen er blitt meget allsidig og støttende. Dette har vært en medvirkende årsak til at kafeen har blitt en viktig del av bybildet i Tromsø, og har medført at vi har fått mange gode samarbeids partnere fra næringslivet og ellers i Tromsø. Derfor har vi i løpet av 2009 kunne gi bort fribilletter til alt av kulturelle og sportsarrangementer i Tromsø - for over ,- kr. Kafé X har i 2009 hatt flere store arrangementer som har vært åpen for hele Tromsøs befolkning. Prosjekt perioden fra SHDIR ble avsluttet i 2009, og Tromsø kommune skal i 2010 overta deres rolle som bidragsyter. Asbjørn Larsen 17

20 Idrett Mot Rus IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert for 10. gang i september Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, Civitan, lokal idrett, ulike institusjoner og andre. Enkelte steder er det vinterarrangement også. Dag Sæter, leder ved Huset i Tromsø på vei opp i skibakken Kirkens Sosialtjeneste i farta! Huset er et høyterskel ettervernstilbud og en viktig samarbeidspartner i Idrett MOT Rus. (Foto: Ragnar Moan) Tromsø engsel hadde den mest profesjonelle lagoppstillingen! (Foto: Hilde Nicolaisen) Ingenting å si på innsatsen! (Foto: Hilde Nicolaisen) 18

21 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Delregnskap Årsberetning Revisjonsberetning 19

22 Resultatregnskap RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Driftsinntekter og driftskostnader note Statlig tilskudd Tilskudd fra fylkesmenn Kommunale tilskudd Andre tilskudd Gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader 2/ Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt bank Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat

23 Balanse RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Eiendeler: note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum varige driftsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Opptjent egenkapital Egenkapital Overskudd Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum korsiktig gjeld Sum egenkaptal og gjeld

24 Noteopplysninger RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og andre inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Pensjonskostnader Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Organisasjonen er en skattefri organisasjon. Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.m Lønn og godtgjørelser til ansatte og frivillige Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum Antall årsverk sysselsatt 10 9 Godtgjørelser til daglig leder 2009 Lønn Innskuddspensjon (OTP) Fri bil Annen godtgjørelse Sum Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre. 22

25 Revisor 2008 Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør Andre tjenester Mvakompensasjon Sum Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 4 - Bundne midler Pr hadde organisasjonen bundne midler med kr Skyldig skattetrekk utgjorde kr Note 5 - Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 6 - Driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang 0 Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningsplan 5 år lineært 23

26 Resultatregnskap Kafe X Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Kommunale tilskudd Gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

27 Resultatregnskap Cannabisprosjektet Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Kommunale tilskudd Andre inntekter 120 Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

28 Resultatregnskap Prosjekt "Interkommunalt russamarbeid" i Avjovarre urfolksregion Driftsinntekter og driftskostnader 2009 Tilskudd Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat 0 26

29 Resultatregnskap Likemannsprosjektet Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Tilskudd fra fylkesmenn Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

30 Resultatregnskap Selvhjelp Østfold Driftsinntekter og driftskostnader 2009 Tilskudd fra fylkesmenn Sum driftsinntekter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat 0 28

31 Resultatregnskap Prosjekt "Boligsosialt brukerfokus" Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

32 Årsberetning RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Virksomhetens art og lokalisering RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en frivillig politisk nøytral organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til alle som har eller har hatt problemer på grunn av eget eller pårørendes rusmisbruk. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker organisasjonen ut over hva som er vanlig for en organisasjon i denne bransjen. Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 2009 med tanke på satsningsområder. Det er heller ikke foretatt vesentlige strukturelle endringer i Driftsinntektene økte fra kr i 2008 til kr i Årsresultatet var kr 176 i 2008 og kr 190 i Organisasjonen har i samsvar med økningen i inntektene også hatt økning i lønns- og personalkostnader, tilsvarende kr 160. Dette skyldes at vi har økt antall årsverk med en person og at vi fra september har hatt en midlertidig ansettelse på 50%. (Tallene er oppgitt i hele tusen.) Organisasjonen har ikke hatt kostnader til forskning og utvikling i Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 308 dager som utgjør omtrent 12 % av total arbeidstid i året. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom Kvinner og menn. Av organisasjonens 10 ansatte er 3 kvinner. Organisasjonens styre består av 2 menn og 3 kvinner. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 30

33

34

35 Foto bakside: Ragnar Moan

36 FEIL FOKUS! RIO ser med bekymring på at mye av fokuset i 2009 både fra medias og myndighetenes side var konsentrert omkring legaliseringsspørsmål og gratis heroin. Vi etterlyser en mer nyansert og ansvarlig debatt i tiden som kommer. For de 5000 rusavhengige som kontinuerlig står i kø for behandling hjelper det lite om hundreogfemti mennesker i Oslo bytter ut medisinen sin med statlig heroin eller at det blir lov å røyke hasj! Alle kontaktopplysninger for RIO finnes på

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Årsrapport 2010 Foto: River Albu, shutterstock.com innhold side 3 Tilskuddsgivere og bidragsytere side 4 Forord side 6-8 RIO i 2010 // Årsmøtet og landsstyret // Administrasjonen

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010

Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Årsrapport 2009 Til årsmøtet i representantskapet 29. april 2010 Innhold Ut for å engasjere og påvirke... 3 Lokalt psykisk helsearbeid... 5 Kommunepatrulje... 5 Psykisk helsesenter... 6 Barn og unge...

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRET 2011 2 - Forside/ bilder side 1-2 Innhold side 3 Om prolar side 4-5 Takk for støtte side 6 Styret og ansatte side 7-8 Økonomi side 9 Organisasjonens vedtekter

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer