Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan"

Transkript

1 Å

2 Forside: Hilde Nicolaisen Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

3 Innhold: Forord Tilskuddsgivere og bidragsytere Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige Ressursen Kart Medlemmer Aktiviteter Avdelinger og prosjekter Rapporter fra noen av RIOs avdelinger og prosjekter Idrett MOT Rus Årsregnskap: Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Delregnskap Årsberetning Revisjonsberetning s. 2 s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s s. 18 s

4 Forord RIO er 14 år og allerede ute av puberteten. Vi takker med- og motstandere for den utviklingen RIO har medvirket til på systemnivå, og ikke minst den utviklingen våre kjære medarbeidere og frivillige har hatt i året som gikk. RIO = Kompetanse. RIO er skapt for å skape utvikling. Vi har 10 ansatte og 70 frivillige som jobber aktivt i organisasjonen i tillegg alle de andre brukerne rundt disse igjen. De utvikler seg selv og er med på andres utvikling hver eneste dag. RIO skal påvirke og utvikle tjenestene ut fra en organisert brukerkunnskap. Vi er med i prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud på sikt. Vi tør å være tydelige og direkte og møtes stort sett med respekt av de fleste innen rusomsorgen. RIO er likevel bekymret for den utviklingen vi ser i rusfeltet. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et svevende begrep som i praksis betyr at det sosialfaglige får mindre og mindre plass. Samtalen i en poliklinisk setting med psykolog eller annen behandler ved siden av økt fokus på medisiner ser ut til å være fremtiden. Hvor blir det av det mellommenneskelige perspektivet? RIO er opptatt av alles mulighet for utvikling og er derfor veldig fornøyd med at Strategiutvalget for fremtidens psykiatri og rusomsorg legger seg flate og ser på egen atferdsendring som en nødvendighet. Forarbeidet til dette endringsarbeidet der brukermedvirkning på individnivå skal løftes har tatt lang tid. Kanskje vi lykkes. Løsningen er ikke mer poliklinisk behandling på bekostning av døgnbehandling. Løsningen er heller ikke en samhandlingsreform der vi flytter penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten hvor midlene så forsvinner i det store kommunale gapet på sikt. Kommunenes selvråderett betyr mindre satsing på rus. I tillegg til øremerking av midler ligger løsningen i å myndiggjøre de som jobber nærmest pasienten innenfor smidige men ryddige rammer slik at tjeneste blir mer pasientvennlige. RIO mener at ambulerende team bør være en del av helheten, ved siden av et enormt løft i en boligsituasjon for rusavhenge - uansett ståsted - som et ledd i oppfølging før og etter behandling. RIO krever at man gjør de nødvendige tiltakene for at individuell plan blir hjernen i alle pasientforløp. Vi har undervist over hele Norge der individuell plan har vært en sentral del - uansett tema for dagen. Tilbakemeldinger vi får fra hele Norge tyder på at fagfolk hindres i å samhandle - av sine ledere. RIO mener og har alltid ment at aktivitet er nøkkelen til suksess for alle mennesker uansett ståsted. Hvorfor rusfeltet ikke klarer å gjøre noe med det som koster minst og er mest effektivt er en gåte for oss. Hovedfokus bør være å tilrettelegge for aktivitet i praksis der alle får utløp for egne interesser og ressurser. Frivillig sektor må på banen. De som legger til rette for aktivitet må også legge til rette for mer stigmatiserte aktivitetstilbud med mål og mening, legge til rette for aktivitet sammen med et mangfold av vanlige folk. RIO i seg selv er en mestringsarena som har utviklet mange mennesker gjennom mange år. RIO sloss hver dag for rusavhengiges rettigheter og vil aldri slutte med det. Vi som er en del av RIO setter stor pris på å være en likeverdig del av rusfeltet og takker alle bidragsytere for at vi kan fortsette det gode arbeidet vi gjør. La oss sammen løfte rusfeltet! Jon Storaas, daglig leder RIO 2

5 RIO ble i 2009 støttet av: Helsedirektoratet Nord-Odal kommune Husbanken Oslo kommune, Rusmiddeletaten KoRus - Øst Rakkestad kommune NAV Finnmark Re kommune Regionalt kompetansesenter/dd Rendalen kommune Østnorsk kompetansesenter Råde kommune Sametinget Saltdal kommune Sarpsborg kommune Helse Midt-Norge Sortland kommune Helse Nord Suldal kommune Helse Sør - Øst Tromsø kommune Helse Vest Vestre Toten kommune Våler kommune i Solør Fylkesmannen i Møre og Romsdal Våler kommune i Østfold Fylkesmannen i Finnmark Øksnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Nordland Buktafestivalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bygden Stjørdal Sanitetsforening Fylkesmannen i Oppland Fagforbundet Tromsø kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag J. M. Hansen AS Fylkesmannen i Troms Kræmer AS Fylkesmannen i Vestfold Loge nr. 71 Moria Fylkesmannen i Østfold Rebeccaloge nr. 83 Rebekkaloge nr. 11 Concordia Alta kommune Skatval Sanitetslag Bardu kommune Sparebanken Nord-Norge Bergen kommune Spl.gruppa "Vi over 60" Bodø kommune Stjørdal lag av LHL Drammen kommune Tromsø Blåkors forening Eidsberg kommune Tromsø Provincialloge Fredrikstad kommune Tromsø Skotøymagasin AS Frosta kommune Tromsøya arbeiderlag Halden kommune Vacumkjempen Nord Norge Hamar kommune Karlsøy kommune Lørenskog kommune Løten kommune Namdalseid kommune 3

6 Mange representanter fra hele landet møttes til internt seminar i november (Foto: Hilde Nicolaisen) Styreleder Ragnar Moan og daglig leder Jon Storaas konstaterer at seminaret var vellykket.(foto: Hilde Nicolaisen) 4

7 Årsmøtet og landsstyret RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 12. februar Årsmøtet valgte følgende styre: Leder: Ragnar Moan (for 2 år) Styremedlemmer: Heidi Hansen (for 2 år Pål Berger (for 2 år) Line Eikenes (ikke på valg) Linn Sagen (ikke på valg) Varamedlemmer: Eric Johanssen (for 1 år) Bente Bjerke-Skar (for 1 år) Det ble holdt 3 ordinære og ett ekstraordinært styremøte i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget for RIO settes sammen av daglig leder etter behov. Det har vært hyppige møter gjennom hele året. Administrasjonen RIOs administrasjon fungerer på en utradisjonell måte i og med at de fleste ansatte hele tiden jobber ute i felten, holder foredrag, sitter i styrings- og arbeidsgrupper, referansegrupper, og sitter i en mengde brukerråd i tillegg til å lede og være medarbeidere i egne og andres prosjekter. Mye administrasjon gjøres derfor utenom vanlig arbeidstid, en god del på frivillig basis. Randi Solheim er sherif en når det gjelder økonomi og de administrative rutinene i RIO, og uten hennes innsats kunne ikke alle vi andre frigjort så mye tid til å jobbe ute i felten. Hun holder orden på alle formaliteter og sørger for at revisor er fornøyd. (Foto: Hilde Nicolaisen) Ansatte / frivillige RIO hadde i ansatte, inkludert ansatte i våre prosjekter. I tillegg kommer rundt 10 personer i forskjellige tiltak gjennom NAV. All annen innsats gjøres av frivillige. 5

8 Ressursen Ressursen er RIOs egen avis som kommer ut flere ganger i året med aktuelle saker. Alle utgivelsene finnes på 6

9 Kart RIO har mange større og mindre avdelinger. Det blir flere og flere representanter, spredt over hele landet. Våre representanter jobber i alle landets fylker, på kryss og tvers. 7

10 Medlemmer RIO velger å ikke registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange tidligere rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. Mange aktive rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber for å ivareta rettighetene til disse også, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for deres rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke medlemmer, men bruker RIO daglig. Aktiviteter RIO får svært mange henvendelser fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene. RIO møter årlig flere tusen brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner, møter med enkeltpersoner og annen kontakt. RIO har i 2009 som vanlig vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styringsgrupper og utvalg på alle nivåer, i flere rusforum og ruspolitiske råd, vi både underviser på høgskoler og er sensor i forbindelse med enkelte rusutdanninger. Fra tid til annen følger vi opp enkeltbrukere og vi sitter i flere ansvarsgrupper i forbindelse med individuell plan. I enkelte av disse gruppene har noen av oss også hatt rollen som koordinator. Avdelinger og prosjekter RIO vokser stadig og får flere og flere avdelinger og representanter. Vi skal i utgangspunktet ikke drive egne prosjekter, men vi har av og til så gode ideer og så stort engasjement at vi ikke klarer å la være. Samtidig har vi stor nytte av de erfaringene slikt arbeid gir oss. På de neste sidene følger noen korte rapporter fra noen avdelinger og status for noen prosjekter - gode eksempler på RIOs arbeid over hele landet 8

11 RIO i Oslo og Akershus RIO har i 2009 øket aktiviteten sin i Oslo og Akershus. Vi har samhandlet mer med Rusmiddeletaten i Oslo. I tillegg har vi hatt tett samarbeid med ulike bydeler i Oslo og sittet i ulike NAV utvalg. Vi jobber mest opp mot Asker, Bærum og Romerike i Akershus, men jobber også med andre kommuner i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også benyttet RIO sin kompetanse ved flere anledninger. Vi samhandler også tett med Helse Sør - Øst og deres sykehusforetak ved blant annet å sitte i en rekke brukerutvalg. RIO er organisert slik at representanter fra distriktene også jobber i Oslo spesielt i forhold til nasjonale utvalg og arbeidsgrupper og i møter med storting, departementer og ministere. Vi holder en rekke foredrag blant annet for Helse og velferdsetaten, Blå kors, Confex og mange andre i hele Norge. Vi underviser på høgskoler og lager også egne kurs for NAV, kommuner med mer. Vi har også i år vært mye brukt av media. Jon Storaas RIO Nord RIO Nord har sitt utgangspunkt i Tromsø, med Nordland, Troms og Finnmark som sitt område. RIO er godt etablert og kjent i regionen gjennom sitt arbeid de siste årene. Det siste året har vi hatt økt fokus på Nordland og særlig Finnmark, med flere nye medarbeidere å støtte oss til. Disse har i løpet av året blant annet deltatt som RIOrepresentanter i et arbeidsutvalg i Helse-Finnmark om DPS'ene i fylket, i NAV sitt RuPsprosjekt, i møter med "Forebyggende enhet" i Porsanger kommune og i Fylkesmannens arbeidsutvalg ift. Rusforum Finnmark. RIO arrangerte også et eget seminar om interkommunalt russamarbeid i ÁVJOVÁRRE URFOLKSREGION. Vi var 4 stykker på besøk til en stor del av kommunene og institusjonene i fylket sommeren Koordinerende Tillitsperson, det nasjonale forsøket med rundt 30 deltagerkommuner, er RIO fremdeles strekt involvert i både lokalt og nasjonalt. I Nord-Norge er vi med i styringsgruppene i Tromsø og Øksnes. Vårt prosjekt Cannabisprosjektet ble avsluttet i 2009 etter stor suksess. Tiltaket videreføres fast med base i RIO som landsdekkende organisasjon. Alle våre representanter i regionen har deltatt i enormt mange arbeids- og styringsgrupper, brukerutvalg med mer. Vi har løpende kontakt med rusfeltet, pårørende og brukere og vi føler at vi virkelig gjør en forskjell. Med stadig større etterspørsel etter oss brukermedvirkere må vi i 2010 øke fokuset på å tilknytte oss enda flere representanter. Ragnar Moan 9

12 Fra en rundreise til kommuner, tiltak og institusjoner i Finnmark sommeren (Foto: Hilde Nicolaisen) RIO besøkte det brukerstyrte tiltaket Blåmandag i Lakselv. Jon Storaas i samtale med Stein Hasse Hestnes. (Foto: Hilde Nicolaisen) 10

13 RIO Østfold 2009 har hatt noen hovedpunkter: det kommunale brukerrådet i Rus og Psykiatri i Halden, opplæring av NAV ansatte i IP sammen med KORUS Øst, IP foredrag for Rusmiddeletaten og andre, pasientrettigheter og selvhjelpsarbeid, som vi har jobbet mye med. Ved siden av disse hovedpunktene har det vært mye annet arbeid; ansvarsgrupper, nettverksbygging, regionale rusfora, kunnskapsoverføring innad i RIO, politisk påvirkning, diverse konferanser, møter, forelesninger på høgskolen og annet. Noe av fokuset i 2009 var å få mer brukerbasert kunnskap inn i systemene til hjelpeapparatet. Dette gjorde RIO, Fylkesmannen i Østfold og KORUS Øst sammen. RIO har vært med på lunsjmøter ved 6 NAV kontorer i Østfold hvor IP har vært innfallsvinkelen. Det har kommet mye godt ut av dette, blant annet ser vi på muligheten for å lage et forebyggingsprogram som vil starte i barneskolen eller barnehagen og gå hele grunnskolen igjennom. Likemannsprosjektet til RIO kommer nå til Østfold. Vi har brukt tid på å få likemannstanken over til noe konkret. Vi tar nå skrittet videre, skifter fokus og konsentrer oss om selvhjelpsgrupper. RIO har inngått et samarbeid med Selvhjelp Norge, og ved hjelp ifra sentrale samarbeidspartnere (FMØ, KORUS, Kommuner, NAV, SiØHF og andre) skal vi sammen etablere selvhjelpsgrupper kommende år. Vi har startet arbeidet i 4 kommuner i Østfold. IP har vært sentral i mye av arbeidet i Det har vært foredrag, fordypning og praktisk arbeid rundt dette. Takk for alt samarbeid i 2009, og et godt 2010 til oss alle sammen. Jim Melby RIO Sør-Trøndelag RIO Sør - Trøndelag har hatt ett stabilt men travelt 2009, Vi er inne i brukerutvalget til KoRus Midt - Norge med 2 personer, og den tredje blir valgt inn i løpet av våren. Cato ble valgt inn som leder av brukerutvalget. Trondheim kommune ønsker vår kompetanse i enkeltsaker, men er ikke villige til å bidra økonomisk for at RIO skal utvikle seg i fylket. Vi er invitert på små og store konferanser, det er flere aktører som ønsker et samarbeid med oss, både organisasjoner og fagfeltet. Vi har jobbet tett sammen med fylkesmannen for å heve kompetansen av ansatte i kommunene. Vi er med på å arrangere seminarer, sitter i prosjektgrupper, som Trondheimsklinikken og Jarleveien hybelhus dette er det store som skjer på feltet rus og boligsosialt arbeid i regionen vår. Vi er fortsatt de samme 3 som er aktive i RIO Sør - Trøndelag, og alle har fullt opp med arbeid. Planer for 2010 er å fortsette arbeidet som vi begynte med på slutten av 2009, prosjektgruppen til Trondhjemsklinikken varer til oktober, Jarleveien skal starte opp byggearbeidet av boligen. Vi jobber med å komme i dialog med NAV vedr. brukerråd der. Batteriet hjelper oss med dette. Vi er invitert av Batteriet om arrangementer vedr. Fattigdomsåret 2010, og vi ønsker å prøve å få til noe aktivitet som kommer brukerne til gode. Selvsagt håper vi flere kommer til for bringe RIO Sør - Trøndelag til nye høyder. Erik Holm 11

14 RIO Hedmark, Oppland og Likemannsprosjektet Representanter i RIO på innlandet sitter i en rekke brukermedvirkningsfora. Dette gjelder både kommunale/nav og innenfor spesialisthelsetjenesten. Blant annet Hamar kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Brukerutvalg Nav Hamar, Brukerutvalg Nav Stange, Brukerutvalg Nav Oppland, Brukerutvalg Nav Hedmark, Kvalitetsutvalg DPS Gjøvik, Kvalitetsutvalg DPS Hamar og diverse andre brukerforum og styringsgrupper i Sykehuset Innlandet. RIO Innlandet er for øvrig med og deler sine erfaringer på seminarer og konferanser over hele landet. Er med i forbindelse med etterutdanning rus og psykiatri flere steder, og underviser fast på flere skoler i distriktet. Samhandler mye med Kompetansesenter Rus avd. øst, Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose(rkdd) og Fylkesmennene i begge fylker. En RIO - representant har hatt en 20% stilling i Implementeringsprosjektet til RKDD de siste 3 måneder av året. Likemannsprosjektet har vært på en rekke besøk på flere institusjoner det siste året hvor det ble informert om likemanns og selvhjelpsarbeid, RIO som organisasjon og forskjellige temaer som for eksempel går på hvordan man skal holde seg rusfri, boligproblematikk, hvordan forhindre tilbakefall, endringsprosesser og sosial inkludering. Prosjektet har endret seg mot mer fokus på selvhjelpsgrupper og igangsetting av selvhjelpsarenaer i året som gikk. Vi har også lagt til rette for et samarbeid med Nasjonalt Knutepunkt for Selvhjelp og Fylkesmannen i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i forhold til fokus på selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Morten Brodahl Morten Brodahl forklarer og Asbjørn Larsen noterer. (Foto: Hilde Nicolaisen) 12

15 Kort rapport fra Valdres Det er moro å være RIO sin representant i Valdres! Rusfeltet her har stor respekt for organisasjonen og vi blir hørt, selv om jeg skulle ønske det kunne følge penger med fra kommunene. RIO har en plass i styringsgruppa for Rusforum Valdres. Rusforum Valdres er et meget velfungerende forum, som avholder møter 4 ganger pr år. Et tema framover vil bli en felles ruspolitisk handlingsplan for regionen. Jeg sitter som brukerrepresentant i ei ressursgruppe for rusomsorg i Nord-Aurdal kommune. Gruppa har fått veiledning fra KoRus Øst og har jobbet med innspill til boligsosial handlingsplan. Det har vært gjort en brukerundersøkelse på hvordan rusavhengige bor og hva de ønsker seg. I tillegg er jeg med i to prosjektgrupper i Valdres. En som skal jobbe med nettverksmøter og relasjonsbygging (på kryss og tvers) og en som skal jobbe med dobbeltdiagnoser. Den siste er gjennom DPS i Aurdal. I alle disse gruppene føler jeg meg veldig velkommen og at vi blir tatt på alvor. I NAV Valdres sitt brukerråd derimot er det noe annet. Delvis fordi de som er i ledelsen i NAV Valdres ikke helt har forstått hva de skal bruke dette rådet til. Jeg er også med i en referansegruppe på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. De har et evalueringsoppdrag fra Helsedirektoratet ang. bruk av tvangsparagrafene i Lov om sosiale tjenester. Rapporten blir fullført i løpet av våren og kommer helt sikkert til å medføre mye diskusjon rundt temaet tvang. Tone Meisdalen Valdres - kjent for sin natur og det gode RIO arbeidet! (Foto: Fra Wikipedia) 13

16 RIO i Buskerud Vi er for tiden to medlemmer i Buskerud. Det er Monica Amlie, og undertegnede. Monica er ikke aktiv ut mot eventuelle samarbeidspartnere ennå, men har deltatt på flere av Rio sine konferanser og opplæringsmøter. Vi blir stadig invitert til små og store konferanser, og det er flere aktører som ønsker å samarbeide med oss, både fra andre organisasjoner og fagfeltet på flere nivå. Vi har startet et samarbeid med Fylkesmannen for å være hans brukerrådgivere innen rus og psykiatrifeltet. Vi har en representant i klinikk for psykisk helse og rus i brukerutvalget for Vestre Viken HF. Vi har også en representant i brukerrådet for Sykehuset Buskerud, samt brukerrådet i Telemark Sykehus og Kongsberg Sykehus. I Notodden er vi representert som brukermedvirkere i deres utforming av en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell mellom Sykehuset Telemark og Notodden Kommune. På Kongsberg Sykehus er vi inne som foredragsholdere i SEPREP utdanningen av fagfeltet og har skolert ansatte ved ulike HF og avdelinger innen fagfeltet. I Drammen samarbeider vi med Drammen Kommune og er representert i et frivillighetsforum. Roger Amundsen Line Eikenes, styremedlem og svært aktiv i RIO med hovedfokus på boligsosialt arbeid. (Foto: Hilde Nicolaisen) 14

17 Boligsosialt Brukerfokus Boligsosialt Brukerfokus startet opp som et prosjekt etter midler fra Husbanken i juli Fra og med 2008 ble prosjektet videreført etter samarbeidsavtale med Husbanken. Samarbeidsavtalen gjelder inntil videre ut Det overordnede målet med prosjektet har vært å tilføre relevant brukerkompetanse inn i det boligsosiale fagfeltet startet dessverre med at prosjektleder for Boligsosialt Brukerfokus ble langtidssykemeldt fram til mai måned. Hun har deretter fungert til og fra i aktiv sykemelding og gradert sykemelding resten av året, slik at aktiviteten i prosjektet har blitt tilsvarende nedsatt. Det har vært en målsetning at Boligsosialt Brukerfokus skal kunne opprettholde deltakelse i andre prosjekter, grupper og tiltak også under prosjektleders sykemelding vi skal ikke være avhengig av nøkkelpersoner for å kunne bidra med brukererfaring inn i det boligsosiale feltet. Andre RIO- representanter har derfor gått inn i pågående samarbeid der prosjektleder har hatt en sentral rolle og ikke har hatt mulighet til å følge opp. RIO Rusfri Bolig. RIO Rusfri Bolig er et pilotprosjekt som RIO Boligsosialt Brukerfokus i sin tid fikk i oppdrag av KRD å være initiativtakere og pådrivere til. Sarpsborg kommune er den første prosjektkommune i piloten, og RIO har også gjennom 2009 samarbeidet tett med boligseksjonen i kommunen i forhold til opprettelsen av den første RIO Rusfri Bolig Etter at den juridiske utredningen rundt bruken av en klausulert leiekontrakt var på plass søkte Sarpsborg kommune midler til prosjektledelse og oppfølging i boligen. Prosjektlederne ble ansatt i august, og RIO har vært med på deler av ansettelsesprosessen - dog ikke intervjuer og avgjørelsen om hvem som skulle få stillingen. RIO har vært pådrivere i forhold til å likestille den erfaringsbaserte kunnskapen med den formelle- og det ble dermed ansatt en med relevant brukererfaring og en med formell fagkunnskap i delt stilling 60/40. Den første beboeren i RIO Rusfri Bolig flytter inn i februar Det har vært avholdt ukentlige arbeidsmøter med boligseksjonen, prosjektlederne og RIO. Vi har også vært på studietur til Tromsø og besøkt Kafé X og MARBORG angående Brukerbasen samt Gode Naboer prosjektet til Kirkens Sosialtjeneste. Prosjektleder har inngått samarbeid med Øksnes Kommune angående neste bolig i piloten her står vi fortsatt i startgropen og arbeidet videreføres i Fra midlertidig til varig bolig RIO har sittet i referansegruppen til det statlige prosjektet Fra midlertidig til varig bolig som NDU har vært ansvarlig for. I løpet av 2009 har vi deltatt på nettverkssamlinger, der vi har vært på drivere for gjennomføringen av egne samlinger for brukerrepresentanter i de forskjellige prosjektkommunene. Vi har møtt i referansegruppen og har kommet med skriftlige innspill til evaluering av prosjektet. Generelt arbeid Boligsosialt Brukerfokus har via prosjektleder deltatt / holdt innlegg på diverse seminarer og konferanser, hun har undervist ved diverse videreutdanninger innenfor rus og boligsosialt arbeid, deltatt i utvalg og arbeids-, prosjekt,- og referansegrupper i det Boligsosiale feltet. Og hun har vært aktiv i forhold til media. Hun har deltatt i flere IP-grupper/ansvarsgrupper, skrevet klager og ellers vært pådriver og rådgiver i forhold til den enkelte brukers rettigheter og ikke minst den enkelte brukers behov for egnet bolig. 15

18 Rapport fra Boligsosialt Brukerfokus En mer utfyllende rapport fra Boligsosialt Brukerfokus 2009 vil foreligge i slutten av februar og vil bli å finne på RIOs hjemmesider og i Husbankens Bibliotek. Line Eikenes Cannabisprosjektet ble til et fast tiltak i Hilde Nicolaisen foreleser om skadevirkninger og behandling. (Foto: Ragnar Moan) 16

19 Kafé X - nettverkskafe i Tromsø. Kafé X hadde 5 års jubileum i 2009! Ustabile eller manglende sosiale nettverks og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å få en positiv rehabilitering. Kafé X er et tilbud under RIO som er drevet i samarbeid med MARBORG, og Tromsø kommune Formålet ved Kafé X er å kunne gi rusmisbrukere på vei tilbake til et rusfritt liv et bedre utgangspunkt til å få et liv der rusen ikke har noen sentral plass. Dette gjør vi ved hjelp av fellesskapet og de rammene vi kan tilby våre brukere. Kafé X tilbyr tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer - og mannen i gata - et møtested der man kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, bygge/ skape rusfrie nettverk og arrangere sosiale aktiviteter. Kafeen hadde i 2009 et snitt på ca 400 besøk pr mnd. Kafeen er blitt et vesentlig bidrag til rehabiliteringstilbudet i Tromsø kommune. Kafé X har i 2009 bygd videre på samarbeidet vi har med Kriminalomsorgen - noe som har medført at vi har hatt 10 stk har avtjent sin straff ved kafeen, gjennom samfunnsstraff, fotlenke eller som har vært på åpen soning. For de fleste av disse har dette vært en stor årsak til at de ikke har havnet tilbake i rusen etter avtjent straff. Vi har en positiv samhandling med rusinstitusjonene i og rundt Tromsø, noe som har medført at pasienter derfra har jobbet som frivillige ved kafeen og har i stor grad benyttet seg av de sosiale tilbud vi kan tilby. Kafé X har i løpet av 2009 blitt en tiltaksarrangør for NAV, noe som har gjort at vi har hatt frivillige som har fått vurdert arbeidsevne, og / eller har brukt kafeen som et delmål på sin vei tilbake til skole eller jobb. Vi har et delprosjekt ift. barn av tidligere rusmisbrukere i rehabilitering, og har i løpet av 2009 hatt flere tilstelninger rettet mot denne gruppen. Det har vært arrangert juleverksted med besøk på bondegård og overnatting på kafeen etterpå, pizza, kino m.m. Disse arrangementer har blitt gjennomført med stort hell, og vi vil videreføre dette i Det legges ned ca 200 timer med frivillig arbeid ved kafeen hver uke, og dette er av mennesker som har hatt rusproblemer/ psykiske problemer, mennesker som har søkt kriminalomsorgen om å få være ved kafeen, pårørende, studenter, innvandrere og mennesker som ikke har hatt noen relasjoner til rus. Dette gjør at miljøet ved kafeen er blitt meget allsidig og støttende. Dette har vært en medvirkende årsak til at kafeen har blitt en viktig del av bybildet i Tromsø, og har medført at vi har fått mange gode samarbeids partnere fra næringslivet og ellers i Tromsø. Derfor har vi i løpet av 2009 kunne gi bort fribilletter til alt av kulturelle og sportsarrangementer i Tromsø - for over ,- kr. Kafé X har i 2009 hatt flere store arrangementer som har vært åpen for hele Tromsøs befolkning. Prosjekt perioden fra SHDIR ble avsluttet i 2009, og Tromsø kommune skal i 2010 overta deres rolle som bidragsyter. Asbjørn Larsen 17

20 Idrett Mot Rus IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert for 10. gang i september Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, Civitan, lokal idrett, ulike institusjoner og andre. Enkelte steder er det vinterarrangement også. Dag Sæter, leder ved Huset i Tromsø på vei opp i skibakken Kirkens Sosialtjeneste i farta! Huset er et høyterskel ettervernstilbud og en viktig samarbeidspartner i Idrett MOT Rus. (Foto: Ragnar Moan) Tromsø engsel hadde den mest profesjonelle lagoppstillingen! (Foto: Hilde Nicolaisen) Ingenting å si på innsatsen! (Foto: Hilde Nicolaisen) 18

21 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Delregnskap Årsberetning Revisjonsberetning 19

22 Resultatregnskap RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Driftsinntekter og driftskostnader note Statlig tilskudd Tilskudd fra fylkesmenn Kommunale tilskudd Andre tilskudd Gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader 2/ Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt bank Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsresultat

23 Balanse RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Eiendeler: note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum varige driftsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Opptjent egenkapital Egenkapital Overskudd Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum korsiktig gjeld Sum egenkaptal og gjeld

24 Noteopplysninger RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og andre inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Pensjonskostnader Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Organisasjonen er en skattefri organisasjon. Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.m Lønn og godtgjørelser til ansatte og frivillige Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum Antall årsverk sysselsatt 10 9 Godtgjørelser til daglig leder 2009 Lønn Innskuddspensjon (OTP) Fri bil Annen godtgjørelse Sum Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre. 22

25 Revisor 2008 Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør Andre tjenester Mvakompensasjon Sum Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 4 - Bundne midler Pr hadde organisasjonen bundne midler med kr Skyldig skattetrekk utgjorde kr Note 5 - Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 6 - Driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang 0 Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningsplan 5 år lineært 23

26 Resultatregnskap Kafe X Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Kommunale tilskudd Gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

27 Resultatregnskap Cannabisprosjektet Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Kommunale tilskudd Andre inntekter 120 Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

28 Resultatregnskap Prosjekt "Interkommunalt russamarbeid" i Avjovarre urfolksregion Driftsinntekter og driftskostnader 2009 Tilskudd Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat 0 26

29 Resultatregnskap Likemannsprosjektet Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Tilskudd fra fylkesmenn Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

30 Resultatregnskap Selvhjelp Østfold Driftsinntekter og driftskostnader 2009 Tilskudd fra fylkesmenn Sum driftsinntekter Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat 0 28

31 Resultatregnskap Prosjekt "Boligsosialt brukerfokus" Driftsinntekter og driftskostnader Statlig tilskudd Sum driftsinntekter Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Årsresultat

32 Årsberetning RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Virksomhetens art og lokalisering RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en frivillig politisk nøytral organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til alle som har eller har hatt problemer på grunn av eget eller pårørendes rusmisbruk. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker organisasjonen ut over hva som er vanlig for en organisasjon i denne bransjen. Det er ikke foretatt spesielle strategiske endringer i 2009 med tanke på satsningsområder. Det er heller ikke foretatt vesentlige strukturelle endringer i Driftsinntektene økte fra kr i 2008 til kr i Årsresultatet var kr 176 i 2008 og kr 190 i Organisasjonen har i samsvar med økningen i inntektene også hatt økning i lønns- og personalkostnader, tilsvarende kr 160. Dette skyldes at vi har økt antall årsverk med en person og at vi fra september har hatt en midlertidig ansettelse på 50%. (Tallene er oppgitt i hele tusen.) Organisasjonen har ikke hatt kostnader til forskning og utvikling i Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 308 dager som utgjør omtrent 12 % av total arbeidstid i året. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom Kvinner og menn. Av organisasjonens 10 ansatte er 3 kvinner. Organisasjonens styre består av 2 menn og 3 kvinner. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 30

33

34

35 Foto bakside: Ragnar Moan

36 FEIL FOKUS! RIO ser med bekymring på at mye av fokuset i 2009 både fra medias og myndighetenes side var konsentrert omkring legaliseringsspørsmål og gratis heroin. Vi etterlyser en mer nyansert og ansvarlig debatt i tiden som kommer. For de 5000 rusavhengige som kontinuerlig står i kø for behandling hjelper det lite om hundreogfemti mennesker i Oslo bytter ut medisinen sin med statlig heroin eller at det blir lov å røyke hasj! Alle kontaktopplysninger for RIO finnes på

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 9. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 3. november 2014 Sknad om konomisk sttte til brukermedvirkning i 2015.. SLIK Q1 vl SAMMENKAN å,5 *7 UIWKLE oe. i Pnvuzxem

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer