GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4"

Transkript

1 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke 2-3 ganger så mye som den totale økonomien frem til 2020 GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 FOTOLIA BAE-rådet hos næringsministeren s. 2 Marked/prognoser s. 3 Sosiale medier s. 8 Energimerking s. 10 Obligatorisk bedriftshelsetjeneste s. 19 BIM ruller videre s. 12

2 BAE-rådet Norsk Teknologi og BAE-rådet møtte næringsminister Trond Giske BAE-rådet møtte mandag 19. april 2010 næringsminister Trond Giske og dessuten representanter fra en rekke departementer. Tema for møtet var å diskutere næringsog innovasjonspolitikk for BAE-sektoren. Det var BAE-rådets første møte med Trond Jostein Skree Giske som næringsminister. Adm. direktør i Norsk Teknologi og leder av BAE-rådet Jostein Skree, satte med sin innledning næringens posisjon på dagsorden. BAE-næringen er landets største landbaserte næring, og det er den største og viktigste distriktsnæringen. Skree ga en oppdatert status på markedssituasjonen, som fortsatt er svært krevende. Siden aktørene i BAE-rådet representerer hele verdikjeden så treffer krisen forskjellig. Noen fikk den tidlig, allerede i 2008, mens andre nå først i 2010 er inne i det verste. Oppdaterte tall fra Prognosesenteret viser at boligbyggingen sakte er i ferd med å ta seg opp, men da fra et veldig lavt nivå. Innen yrkesbyggsektoren viser de siste tallene for igangsetting at nedgangen fortsetter i State of the Nation Adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen fra RIF presenterte hovedkonklusjonene fra rapporten State of the Nation, en rapport som beskriver status, utviklingstendens og fremtidssikring for 11 samfunnsområder; kommunale bygg, helsebygg, jernbane, riks-/fylkes- og kommunale veier, lufthavner, vann, avløp, renovasjon, energiproduksjon og energidistribusjon. Øvrige representanter fra BAE-rådet innledet til diskusjon rundt alternative finansieringsmodeller for å møte utfordringene som var skissert, samt hvordan en kan og bør arbeide med næringens produktivitetsutvikling og hvordan offentlige anskaffelser kan fremme innovasjon innen energieffektivisering, IKT-basert prosjektsamhandling og dessuten tilpasning av bygningsmassen for å møte eldrebølgen. Den påfølgende diskusjonen belyste problemstillingene ytterligere. Næringsministeren var både lyttende og aktiv i diskusjonen. Man var enige om å arbeide videre med flere av problemstillingene, og ta en avsjekk på fremdriften i neste møte. Foruten næringsminister Trond Giske og representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, deltok representanter fra Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. BAE-rådet Næringsminister Trond Giske. FOTO: HENRIK KREILISHEIM BAE-rådet (Bygge-, Anleggs- og Eiendomsrådet) ble etablert i 1998 og er et uformelt samarbeidsorgan som behandler saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene. BAE-rådet består av de tyngste bransjeorganisasjonene i hele verdikjeden i byggenæringen; Arkitektbedriftene Byggenæringens Landsforening, BNL Norges Bygg- og Eiendomsforening, NBEF Maskinentreprenørenes Forbund, MEF Norsk Teknologi Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon, TBF Ansvarlig redaktør: Tom Schjerven, E-post: telefon / Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo Postboks 7175 Majorstuen, 0307 Oslo tlf: faks: e-post: internett: org.nr: Norsk Teknologi en landsforening i NHO 2 Tom Schjerven

3 Økonomi Marked og prognoser Norsk Teknologi Utover høsten 2009 merket mange av medlemmene at ordrereservene minsket. Også fra leverandørsiden fikk vi tilbakemeldinger om et mindre volum enkelte mente nedgangen fra 2008 var på nærmere 20 % - dog fra et høyt tidigere omsetningsnivå. På vårparten i år har noen medlemmer vært nødt til å foreta permitteringer. Stor nedgang i 2009 Norsk Teknologi lager nå egen markedsrapport (som er tilgjengelig på hjemmesidene). 1. utgave for 2010 ble utgitt i mai, og er i stor grad tuftet på tall som Prognosesenteret har laget for fagene innenfor de tekniske entreprenørene. Markedsrapporten for første halvår 2010 bekrefter på mange måter den markedssituasjonen som medlemmene opplever. Det har vært relativ stor nedgang i både boligbyggemarkedet og på yrkesbyggmarkedet i løpet av Særlig har denne situasjonen vært markant for Oslo-området og en del steder på Vestlandet. Når vi samtidig vet at vår bransje kommer sent inn i byggeprosessen, er det nok også riktig å forvente at noe av denne nedgangen også fortsetter for våre bransjer utover i Oppgang i boligmarkedet Boligmarkedet har vært i nedgang siden 2006, men det er spesielt i 2009 man har antatt at bunnen er nådd. Da var produksjonen av nye boliger i Norge i underkant av boligenheter. På toppen bygget man boliger i Norge. Det er klart at en slik stor nedgang merkes i bransjen. Når man samtidig vet at det er enkelte firmaer som kun er på boligmarkedet oppleves dette som smertefullt. Det er spesielt byggingen av nye leiligheter som viser nedgang. Ser vi på vanlige eneboliger og småhus er det ikke stor endring å observere. I 2010 forventes igjen oppgang i dette markedet. Dette forårsakes delvis av oppsving i bruktmarkedet hvor man ser en oppgang i prissettingen. Med ny TEK er det også grunn til å forvente at de tekniske fagene vil ta mer av verdiskapningen i dette markedet. Fortsatt nedgang i yrkesbygg På yrkesbyggsiden er situasjonen litt annerledes. Det forventes fortsatt en nedgang i dette markedet i Prognosesenteret har regnet ut at markedet totalt sett vil gå ned med 11 prosent. Spesielt privat bygging er i nedgang. Utbyggingen på den offentlig siden vil også være i noe nedgang og vil i 2010 ikke ha tilgang til tiltakspakkene som man innførte i 2009 for å hjelpe på virkningene av finanskrisen. Dette vil føre til lavere sysselsetting og sannsynligvis også hardere konkurranse og dårligere lønnsomhet. Dette markedet har de siste årene vært eventyrlig høyt, og har ført til at enkelte prosjekter har blitt lagt i skuffen i påvente av større kapasitet i markedet. Muligens vil en del av disse prosjektene igjen bli tatt opp av skuffen. Rehab-markedet viktig Likevel er det grunn til å tro at de tekniske fagene innenfor den tradisjonelle delen av byggemarkedet ikke vil få så stor nedgang som det man ser innenfor de store entreprenørselskapene. Grunnen til dette er at man i stor grad blir reddet av rehabiliteringsmarkedet som har en tendens til å være i motkonjunktur til nybyggsmarkedet. Det interessante med disse markedene (bolig og yrkesbygg) er at de tekniske fagene også utgjør en større andel av entreprisen enn på nybyggsmarkedet. Lavere optimisme i offshore Innenfor offshoresiden er det lavere optimisme for tiden, særlig på grunn av konkurranse fra utlandet. Jobber som tidligere ble utført på norsk sokkel og ved norske verft har i større grad blitt gitt til utenlandske konkurrenter. I tillegg er viljen til investeringer noe mer avventende særlig på grunn av usikkerheten rundt effekten av finanskrisen over tid. Med norsk kostnadsnivå er det vanskelig å konkurrere på dette markedet. Usikkert for verftene Når det gjelder markedet for bygging av skip er det fremdeles aktiviteter på verftene. Det man ser er dessverre en ordretørke som fører til at fremtiden for mange av verftene i Norge igjen er usikker. Selv om man fra regjeringshold er i ferd med å prøve å bøte på denne situasjonen ved å tilby finansieringsstøtte og annen hjelp, ser det ut til at dette ikke har noen umiddelbar virkning. Fra 2011 antas det derfor at man har en situasjon mange steder hvor det skal nedbemannes. Denne gangen kan nok ikke dette tas bare av innleid arbeidskraft, men vil også gå utover de faste ansatte hvis ikke denne situasjonen endres. Optimisme Det er likevel grunn til å være optimistisk på bransjens vegne. Hittil har man ikke egentlig hatt noen arbeidsløshet i bransjen. Fra NAV får vi vite at man fremdeles regner med at ca 2,5 % ikke har arbeid. Dette betegnes som et normalt nivå selv i tider med mye å gjøre. Det er også mange forhold som bidrar til at bransjen vil få mer å gjøre på nye områder som energieffektivisering (hvor for eksempel energimerking av bygg bidrar) og bygging av omsorgsboliger (hvor det allerede er vedtatt store investeringer i årene som kommer). Jens Lysøe 3

4 Grønn verdiskaping Politikere og bransjefagfolk diskuterte energieffektivisering og grønn verdiskaping på Eliadens åpningskonferanse. Fra venstre: Bror Yngve Rahm, Norsk Indu debattleder Kristian Pladsen, Energi Norge. Grønn verdiskaping kan bli stort i Norge 4 Klimatrusselen krever en grønnere økonomi. De forretningsmulighetene som skapes i denne omstillingen kan bringe grønn verdiskaping opp på nivå med de største næringsgrenene i norsk økonomi. Dette er konklusjonen i en rapport om grønne forretningsmuligheter i Norge, utarbeidet av Econ Pöyry og THEMA Consulting Group for Elektroforum. Undersøkelsen vurderer potensialet for næringsutvikling i Norge ved å studere et utvalg verdikjeder, hovedsakelig innen energisegmentet, som bidrar til grønn verdiskaping. Rapporten ble presentert på åpningskonferansen på Eliaden % av BNP Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke 2-3 ganger så mye som den totale økonomien fram til Dette skaper muligheter også i Norge. Rapporten anslår at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av BNP. Det ville i så fall tilsvare en andel av norsk verdiskaping på samme nivå som hele bygg- og anleggsnæringen eller det dobbelte av innenlandsk transport. Rapporten fastslår samtidig at den grønne andelen kan bli enda større. Rapportens utgangspunkt er at klimakrisen er en markedssvikt som gjør det nødvendig å sette inn politiske tiltak for å forsere overgangen til et mer energieffektivt samfunn basert på CO2-frie energibærere. Åtte verdikjeder er gått nærmere etter i sømmene: Måle- og styringssystemer for energi, effektiv belysning, solenergi, vindkraft, vannkraft, svingkraft til Europa, infrastruktur for elbiler og aluminium i nye anvendelser. I sum utgjør disse næringsklyngene en vesentlig andel av grønne forretningsmuligheter i Norge, ifølge rapporten. Basert på flere kilder, anslår man et årlig markedspotensial i 2020 på over 30 milliarder kroner i disse verdikjedene. Rapporten anbefaler en rekke politiske tiltak for å utløse potensialet for grønn verdiskaping. Blant tiltakene er en balansert energi-, nærings- og klimapolitikk, klarere ambisjoner og mål, mer treffsikre og forutsigbare virkemidler, mer effektive reguleringsprosesser og økt tilgang på kapital. I tillegg påpekes det at en balansert utvikling i kraftmarkedet er en forutsetning for å utnytte mange av de beskrevne mulighetene. Offensiv helhetlig politikk Debatten om klimautfordringene har hittil dreid seg om kostnader. Nå ser vi at kravet om en mer bærekraftig økonomi også skaper grønne forretningsmuligheter ikke minst på områdene fornybar energi og energieffektivisering, sa adm. direktør Steinar Bysveen i Energi Norge, da han presenterte rapporten. Grønn verdiskaping har potensial til å bli en betydelig næring i framtidas Norge. Men vi må innse at flere enn oss ønsker å utnytte disse mulighetene. Vi trenger en offensiv, helhetlig politikk for å utløse potensialet. Det har vi ikke i dag, sier han. Norske myndigheter har ambisiøse klimamålsetninger, og har implementert gode initiativ og tiltak innen enkeltområder. Denne rapporten synliggjør imidlertid behovet for en mer helhetlig og sammenhengende politisk tenkning i både energi- og klimaspørsmål, sier

5 stri, Ketil Solvik-Olsen, FrP, Tore Tomter, Siemens, Steinar Bysveen, Energi Norge, Terje Aasland, Ap og Man anslår et årlig markedspotensial på over 30 milliarder kroner adm. direktør i Norsk Teknologi, Jostein Skree. Vi i Norsk Teknologi ønsker å bidra til å skape en mer bærekraftig økonomi, men er avhengig av en mer inkluderende politisk holdning til energieffektivisering, et område som rapporten viser har et enormt potensial for grønn næringsutvikling, sier han. Bak rapporten står stiftelsen Elektroforum og deres medlemmer; Energi Norge, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Elektroforeningen, IFEA (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) og RIF (Rådgivende ingeniørers forening). Elektroforums medlemmer organiserer til sammen over bedrifter med over ansatte. FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN Frisk debatt på Eliadens åpningskonferanse Grønn Verdiskaping, med bakgrunn i rapporten utarbeidet av Econ Pöyry og THEMA Consulting Group for Elektroforum, var tema for åpningskonferansen på Eliaden. Debattantene var Bror Yngve Rahm, Norsk Industri, Tore Strandskog, Norsk Teknologi, Steinar Bysveen, Energi Norge, Tore Tomter, Siemens, Ketil Solvik-Olsen (Frp), medlem Energi- og miljøkomiteen og Terje Aasland (Ap), leder næringskomiteen. Kristian Pladsen fra Energi Norge styrte de ivrige debattantene med sikker hånd og snert av humor. Grønn verdiskaping kan utvikles til å bli størst i norsk økonomi. Det elektrotekniske clusteret sitter på løsningene Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke 2-3 ganger så mye som den totale økonomien frem til 2020 og kompetansen. Men vi er avhengige av gode rammebetingelser basert på energi- og konkurransenøytralitet, sa Tore Strandskog i sitt åpningsinnlegg. Bror Yngve Rahm sa at industrien må evne å omstille seg. Vi må kaste oss på den grønne bølgen, men vi må ha forutsigbarhet i rammebetingelsene og refererte til biodieselsaken som et eksempel på det motsatte. Steinar Bysveen var skjønt enig i at forutsigbare rammebetingelser er helt nødvendig og sa at Norge har verdensrekord i vingling når det gjelder støtteordninger. Det ligger et stort realiserbart potensial innen grønn verdiskaping og den grønne porteføljen i Siemens er i sterk vekst og utgjør ca 30 % av omsetningen. Markedet etterspør de grønne løsningene, sa Tore Tomter i Siemens. Kompleks energipolitikk Energipolitikken i Norge er kompleks og krever kompetanse for at de riktige beslutningene tas vedrørende rammebetingelsene. Jeg har inntrykk av at en stor del av energipolitikken er et utspring av partiprogrammene. Politikerne må lytte til faktabasert kunnskap, sa Bysveen. Terje Aasland repliserte at markedet ikke fungerer og at politikerne må legge til rette for bedre støtteordninger. Enovas program er ikke helhetlig, hevdet han. Vi trenger en energi- og konkurransenøytral energipolitikk, sa Ketil Solvik-Olsen og etterlyste gunstigere avskrivningsregler for tekniske installasjoner i bygg og skattefradragsordninger. Vi har vært uten Energimelding i 12 år, det må settes rammebetingelser slik at bransjen blir mer lønnsom, sa Bror Yngve Rahm. Det er et ekstremt stort behov for kompetanseoverføring til det politiske miljøet. Når den politiske viljen setter rammebetingelser sloss bransjen mot vindmøller, sa Strandskog. Bysveen sa seg enig og etterlyste mer faktabasert energipolitikk og mer åpenhet fra regjeringen i tillegg til større samspill mellom de ulike departementene. Se på EU, der praktiseres åpenhet og samarbeid på et helt annet nivå, hevdet han. Oppsummering Tore Strandskog sa i sin oppsummering av debatten at han var glad for signaler om energi- og teknologinøytralitet fra politikerne og et mer markedsbasert støtteregime. Vi er enige om at vi trenger større grad av kompetanse i alle ledd, ikke minst hos politikerne. Vi trenger tøffere myndighetskrav, se på vårt naboland Danmark som reviderer hvert femte år. Vi må bli flinkere til å innføre de ulike EU-direktivene og unngå straffereaksjoner fra EFTA, avsluttet Strandskog. 5

6 Eliaden 2008 FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN - En stor takk til alle utstillerne som har bidratt til å lage et meget godt Eliade-arrangement, sier prosjektdirektør Nils-Erik Magnell i Eliaden Godt besøk og godt forberedte utstillere Eliaden ble en suksess. Nesten besøkende fant veien til årets messe. Vi er svært godt fornøyd med årets arrangement i sin helhet, sier prosjektdirektør Nils-Erik Magnell. Tilbakemeldingene fra utstillerne er veldig positive. Det var gledelig å observere at det var flere enn tidligere som var godt forberedt, veldig dedikerte og hadde trykk på standene sine, sier Magnell. Alle utstillerne jeg har snakket med er fornøyde. Jeg har aldri tidligere fått så entydige positive tilbakemeldinger. Sammen med andre bidragsytere, som er glade i bransjen sin og ser viktigheten av å ha et arrangement som Eliaden, har utstillerne mye av æren for det gode resultatet. Magnell mener seminarene på årets Eliade har vært et godt supplement til utstillingen. Selv om Eliaden først og fremst er en utstilling, bidrar seminarene til å gjøre arrangementet mer interessant for viktige besøksgrupper. I vår tid hvor kunnskap raskt blir foreldet, er det en utfordring å tilby korte seminarer med godt faglig påfyll. Godt samarbeid Det har også vært et godt samarbeid i de ulike bransjeområdene om å arrangere felles aktiviteter. Dette har utvilsomt trukket flere besøkende fra deres del av bransjen. Dette må vi bygge videre på. Med to interessante og godt besøkte seminarer er sikkerhetsområdet et godt eksempel. Sammen med Norsk Teknologi ble 60 innkjøpere innen omsorgsteknologi i kommunene spesielt invitert til Eliaden. Dette er et annet eksempel på hvordan vi kan samarbeide med bransjeaktører om å få inn nye besøksgrupper. I 2012 blir også elektronikkområdet med på Eliaden. Det blir et viktig supplement, som vi ser fram til å integrere i Eliaden. Selv om besøkstallet viste en liten tilbakegang i år, er ikke nedgangen i antall bedrifter som har vært representert like stor. Det tyder på at antall personer fra hver bedrift er noe redusert, men at antall potensielle kunder er forholdsvis stabilt. Mye tyder også på at besøkskvaliteten er høy, avslutter Magnell. Superren automatiseringspris Automatiseringsprisen 2010 ble på Eliadens avslutningsdag tildelt Ekro Resirk fra Porsgrunn. Ekro Resirk får prisen for sin nye hel - automatiserte og robotiserte renselinje for kapp fra superrent solcellesilisium. Artech er hovedleverandør av automatiseringsutstyret. Prisen, som deles ut av Elektroforum og Eliaden, skal promotere gode løsninger. Den deles ut til en bedrift som gjennom automatisering har oppnådd spesielt gode resultater blant annet innen produktive og energieffektive løsninger. Vi håper at prisen vil inspirere andre, sa Ragnar Stokke fra IFEA som delte ut prisen. Øvrig nominerte bedrifter var Asko og Ewos. Prosjektleder Terje Tranang (t.v.) og daglig leder Ole Grimsgaard i Ekro Resirk mottok Automatiseringsprisen Prisutdeler var nestleder Ragnar Stokke i IFEA (t.h.). FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN

7 Fellesstand for automatiseringsmiljøet Integra og Norsk Teknologi etablerte, i samarbeid med Ifea, Norsk Industri og NCE Instrumentation, en møteplass for automatiseringsbransjen i Norge med en fellesstand på Eliaden. Mange interessenter møttes for å diskutere betydningen av fagområdet automatisering for store deler av det norske samfunnet, blant annet potensialet for energieffektivisering i den Dobbelseier til YIT Etter fire tøffe konkurransedager på Eliaden ble norgesmesterne i elektriker- og telekommunikasjonsfagene kåret. Begge er fra YIT AS. Norges beste elektriker er Bernt Erlend Fridel fra YIT i Øvre Årdal. Nummer to ble Andreas Eriksen fra PK-service i Sør-Trøndelag, mens Simon Bjørkevoll fra Vik Elektro i Møre og Romsdal fikk tredjeplassen. Per Berget, Bravida AS i Oslo, Harald Haugen, Økern elektriske AS i Oslo og Rune Thingstad, Z Elektro AS i Telemark delte fjerdeplassen. Fredrik Gundersen fra YIT, Bryn FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN enkelte bedrift, forteller Erik Pilgaard, daglig leder for Integra. Andre temaer på standen var muligheten robotisering gir og hvordan få drømmejobben innenfor automatisering. Fellesstandens mål om å være en nyttig møteplass for nettverksbygging på tvers av ulike organisasjoner, enkelt bedrifter og markedssegmenter ble klart oppfylt, sier Pilgaard. Bernt Erlend Fridel (t.v.) ble norgesmester i elektrikerfaget. Fredrik Gundersen ble norgesmester i telekommunikasjonsmontørfaget. Begge er ansatt i YIT. FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN service i Oslo ble norgesmester i telekommunikasjonsfaget. På de neste plassene fulgte Thomas Løvseth fra Da-Tel i Sør-Trøndelag, Magnus Gjelsvik og Espen Ødegaard fra Vintervoll AS i Sør-Trøndelag. I begge fagene forteller hoveddommerne Ronny Hansen og Anita Wang at det var meget tett løp. Dessuten har begge merket seg at deltakerne kommer langt mer forberedt nå enn de gjorde bare for få år siden. De to vinnerne skal representere fagene og Norge på yrkeslandslaget til Yrkes-VM i London neste år. Omsorgsteknologi Omsorgsteknologi Arbeidet med å promotere smarthusløsninger i omsorgsboliger og sykehjem fortsetter. Siden begynnelsen av februar 2010 har Norsk Teknologi hatt møte med Fornyings- administrasjons- og kirkedepartemenet, Kommunal- og regionaldepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har også møtt Regjeringens nedsatte utvalg (Hagenutvalget), som ser på fremtidens eldreomsorg. Utvalget skal levere en rapport våren 2011, og temaet ble diskutert i møtet med næringsminister Trond Giske i april. Det har også vært dialog med flere kommuner, også gjennom lokalforeningene, bl.a. i Oslo, Troms, Lyngdal og på Nøtterøy. Viktig gjennombrudd Sammen med Teknologirådet har vi oppnådd et viktig gjennombrudd. Den sendte Helse- og omsorgskomitéen sin innstilling til Stortinget: Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samhandlingsreformen og om en ny velferdsreform. Under punkt 3.11 IKT i helse- og omsorgssektoren innstiller komitéen til Stortinget at samhandlingsreformen også må gjelde omsorgsteknologi i tråd med intensjonene i Teknologirådets rapport fra Komiteen mener at denne planen også må inneholde nasjonale standarder som sikrer felles, effektive IKT-løsninger. Nå gjenstår det at Stortinget vedtar innstillingen, slik at vi kan fortsette arbeidet, sier Erik Pilgaard, prosjektansvarlig i Norsk Teknologi. Miniseminar på Eliaden Sammen med Eliaden 2010 inviterte vi kommuner og sentrale beslutningstakere til et miniseminar med rundtur til utvalgte stands for demonstrasjon av smarthusløsninger rettet mot omsorg. Arrangementet ble svært vellykket, forteller Pilgaard. Innen omsorgsteknologi eller velferdsteknologi er det smarthusteknologien som er mest interessant for våre medlemsbedrifter. Dersom vi kan få kommunene til å fremsette krav om elektroteknisk infrastruktur i alle ny boliger og omsorgsinstitusjoner, vil dette bli et løft for de av våre bedrifter som velger å spesialisere seg på dette markedet, avslutter Pilgaard. Det er opprettet egen side for omsorgsteknologi på Det planlegges også en side med en oversikt over spesielle produkter og systemer tilpasset målgruppen for omsorgsteknologi (lysbrytere, vektbrytere, GPS-sporingssystemer, fallalarmer, komfyrvakter etc.). Erik Pilgaard 7

8 Arbeidstakers bruk av sosiale medier Av advokat Margrethe Husebø, Bull & Co Advokatfirma AS. Bruken av sosiale medier har de siste årene eksplodert. Facebook har for eksempel blitt den mest besøkte internettsiden i USA, og gått forbi Google. Hvordan skal arbeidsgivere og ledere forholde seg til ansattes bruk av sosiale medier? De juridiske utfordringene ved bruk av sosiale medier kan være betydelige sett fra arbeidsgivers ståsted. Mange uttaler seg ukritisk på sosiale medier uten tanke på at Facebook, Linkedin m.m. er tilgjengelig for en større krets av personer. Det er ikke uvanlig å bruke sosiale medier, som en form for dagbok. Dette er ofte mer utbredt blant yngre personer. Arbeidstakers ytringsfrihet etter Grunnlovens 100 er begrenset av lojalitetsplikten i et arbeidsforhold. En Jus arbeidstaker har plikt til å lojalt fremme arbeidsgivers interesser. Uttalelser på sosiale medier om forhold som kan skade arbeidsgivers interesser kan være i strid med lojalitetsplikten. Ytringsfrihet mot lojalitetsplikt Grensen mellom arbeidstakers ytringsfrihet på den ene siden, sett opp mot lojalitetsplikt på den andre siden, kan være vanskelig å trekke. Dette beror på en konkret helhetsvurdering. Blant momentene som vil være retningsgivende i spørsmålet om arbeidstakers lojalitetsplikt på den ene siden og retten til frie ytringer på den andre siden er blant annet: Har saken stor allmenn interesse? Dreier saken seg f eks om straffbare forhold eller om interne samarbeidsproblemer? Margrethe Husebø Ytringsfriheten er mer begrenset i saker hvor man ytrer seg om interne samarbeidsproblemer uten allmenn interesse. Er det brudd på interne taushetspliktsregler vil det normalt være brudd på lojalitetsplikten. Er arbeidstaker i aktsom god tro om det hun/han ytrer seg om? Hvis arbeidstaker ytrer seg mot bedre vitende, vil det normalt være i strid med lojalitetsplikten og ikke være vernet av ytringsfriheten. Er arbeidstaker i en ledende stilling, er det en strengere lojalitetsplikt og mindre rom for ytringsfriheten. Det vil også være av stor betydning om arbeidstaker har prøvd å varsle internt først eller gått til offentlig instans før man for Grensen mellom arbeidstakers ytringsfrihet på den ene siden, sett opp mot lojalitetsplikt på den andre siden, kan være vanskelig å trekke. 8

9 Lønnsoppgjøret eksempel twitrer eller blogger om en sak. Dersom man følger interne prosedyrer for hvordan man skal varsle om en sak, vil dette ikke være i strid med lojalitetsplikten. Er motivet å skade arbeidsgiver? I et slikt tilfelle vil det normalt være i strid med lojalitetsplikten til arbeidstaker. Arbeidsgiver kan ved å ha retningslinjer for bruk av sosiale medier skjerpe aktsomheten til arbeidstaker. Brudd på slike interne retningslinjer vil også være relevant i en eventuell senere tvist omkring spørsmålet om arbeidstaker har brutt sin lojalitetsplikt. I tillegg vil retningslinjer synliggjøre lojalitetsplikten og minske risikoen for uheldig omtale og omdømmetap for en virksomhet. Ved utarbeidelse av retningslinjer for sosiale medier er det viktig at de tilpasses den spesielle virksomheten det gjelder. Er det en virksomhet som bruker sosiale medier som en del av arbeidsverktøyet sitt, (for eksempel i typiske kreative bransjer), bør det f eks ikke settes begrensninger på bruken. Annerledes vil dette kanskje være i en virksomhet hvor det ikke er en del av arbeidshverdagen å bruke nettet. Kort noen generelle råd ved utarbeidelse av retningslinjer: Hvem skal representere virksomheten i sosiale medier, personalsjef, kommunikasjonsdirektør eller andre? Arbeidstaker må opptre med fullt navn hvis man skal si noe om arbeidsgiver, og det fremgå at man uttaler seg som privatperson. Dersom en ansatt får en henvendelse via nettet som er jobbrelatert hvem skal svare? Bør det fremgå noe om konsekvensen av å gi uriktig, villedende eller skadelig informasjon om arbeidsgiver på sosiale medier? Hva dersom den ansatte ved bruk av sosiale medier oppdager kommentarer m.m. omkring virksomheten? Varsling om kritikkverdige forhold bør først gjøres internt. Arbeidstaker bør gjøres oppmerksom på ytringsfrihetens grenser og forholdet til lojalitetsplikten. Skal arbeidstaker kunne bruke e-postadressen til arbeidsgiver? Vi er behjelpelig med å utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier til en fast pris Kontaktperson: Margrethe Husebø Leder for Arbeidslivsavdelingen Anbefalt meklingsforslag i årets lønnsoppgjør Meklingen i årets tariffoppgjør på Landsoverenskomsten for elektrofag er nettopp avsluttet. I et oppgjør som både var krevende og vanskelig, ble partene enige om en løsning syv timer på overtid. Hovedtrekkene i oppgjøret er et generelt tillegg på kr 1,50. I tillegg ble fagarbeidertillegget hevet med kr 1,- på hvert trinn og gjort om til prosentsats. Det er videre foretatt en overføring på kr 12,- fra de bedriftsinterne tilleggene ( 3 E) til fastlønnssatsen ( 3 A). Dette innebærer en ny fagarbeidersats på kr 172,64. Arbeidstaker uten fagbrev får ny sats på kr 148,57. Det var en forutsetning for denne innretningen at økningen av fastlønnssatsen skulle gjenspeiles som reduksjon i de bedriftsinterne tilleggene, samt at det ikke skulle innebære noen kostnad i oppgjørets totale økonomiske ramme. Offshorelønnen er i år tilleggsregulert. Nivåøkningen skal tas over dette og neste tariffoppgjør. Dette gjøres ved at man øker beregningsgrunnlaget for offshorelønnen med kr 4,- i hvert av disse oppgjørene. Det er også gjort en økning i beregningsgrunnlaget i satsene for lærlinger. Spørsmål om arbeidstidsordninger ved de store anleggene og offshore fant ikke sin løsning og skal drøftes videre i utvalg i tariffperioden. Det kan også nevnes at partene også kom til enighet om en ny tekst knyttet til personlig integritet et krav EL & IT Forbundet har reist i flere av årets tariffoppgjør, og som har vært et sentralt krav i disse oppgjørene. Den nye teksten innebærer at det skal foretas drøftinger ved innføring av elektroniske systemer som samler og lagrer data om den enkelte arbeidstaker. Det skal også drøftes hvem som skal ha innsyn i de samlede data, hva de skal brukes til, hvordan de skal oppbevares og hvor lenge de skal oppbevares. EL & IT Forbundet har anbefalt forslaget og sendt det ut til uravstemning. Frist for melding til meklingsmannen for begge parter er 1. juli. Erik Markussen 9

10 Energimerking Høring om energimerking av bygninger 10 NVE vedtok i desember i fjor forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010 med pliktig energimerking fra 1. juli i år. OED har ønsket å foreta noen endringer i utforming av energimerket, og endringsforslaget er sendt ut på høring med frist 10. juni. Norsk Teknologi har sendt høringssvar til NVE. Bevare to merker NVE foreslår å kombinere dagens energimerke og oppvarmingsmerke til et integrert energimerke. Norsk Teknologi mener at dette forslaget mangler faglig forankring og politisk begrunnelse, samtidig som det vil bidra til usikkerhet, feiltolkninger og misforståelser blant aktører i eiendomsmarkedet. Likevel er vi positive til at NVE beholder nåværende valg av systemgrense for beregning av bokstavkarakter, ettersom denne gir et godt underlag for privatøkonomiske beslutningsprosesser. Manglende forankring i energilovens forarbeider Norsk Teknologi er av den oppfatning at forslaget til nytt energimerke er i strid med de forutsetninger som ligger til grunn i energilovens forarbeider, Ot.prp. nr. 24 ( ). Proposisjonen er tydelig på at en energiattest skal inneholde et separat energimerke og oppvarmingsmerke, der karakterene baseres på separate indikatorer. Blant annet sier proposisjonen følgende: Energimerket vil premiere oppvarmingssystemer som er energieffektive, men ikke nødvendigvis basert på fornybare energikilder. Det vil derfor også bli utviklet en egen indikator for oppvarmingsløsningen et såkalt oppvarmingsmerke. Dette merket skal gi en visuell fremstilling av hvor stor del av bygningens oppvarmingsbehov og varmtvannsbehov som kan dekkes med fornybare energikilder. I komiteens merknader Innst. O. nr. 52 ( ) presiseres at energimerket skal suppleres med et oppvarmingsmerke med indikator for hvor mye av varmebehovet og varmtvanns-behovet som kan dekkes med fornybar energi og lave klimagassutslipp. Norsk Teknologi mener at OED og NVE går utover sitt mandat gitt av Stortinget i forslaget til å integrere de to merkene i et samlet energimerke. Manglende begrunnelse av endringsforslaget Det gis ingen faglig eller politisk begrunnelse av forslaget til nytt energimerke, verken i NVEs oversendelsesbrev, høringsnotatet eller i brev fra OED til NVE datert 3. mai Tradisjonelt sett har det politiske ønsket om omlegging bort fra elektrisitet og fossile brensler vært motivert ut ifra klima- og forsyningsmessige hensyn. Denne tenkningen er det grunn til å stille spørsmålstegn ved, noe vi registrerer at NVE også gjør i sin høringsuttalelse til forskriftskrav til energiforsyning i bygg, datert 13. oktober 2009: Et strengt krav om fleksible energisystemer, eller mer presist vannbåren varme, kan være rasjonelt om en forutsetter at CO2-hensyn og forsyningssikkerhet for kraft tilsier reduksjon av el til oppvarming. Denne forutsetningen bør imidlertid vurderes på ny i en situasjon der økte kraftuttak neppe gir økte CO2-utslipp og der det kan ligge an til betydelig norsk eksport av fornybar kraft. CO2-utslipp i EU/EØS avhenger av avtaleforhold og kvoteordninger, ikke av utslipp fra kraftproduksjonen isolert. Kritisk Norsk Teknologi er kritisk til utformingen av dagens oppvarmingsmerke, særlig med tanke på at andel elektrisitet/fossile brensler ikke er en representativ indikator for å vurdere i hvilken grad oppvarmingen