Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport Oppdragsnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300"

Transkript

1 Hvaler kommune Hvaler ungdomsskole Tilstandsrapport Oppdragsnr.:

2 D Til godkjenning hos oppdragsgiver DaJSa Wium SaKlo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opp havsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppd ragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gj øres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Trøgstadveien 4B, NO Askim Side 2 av 14

3 Innhold Hvaler ungdomsskole 1 1 Oppdrag og bakgrunn Generelt Befaring Dokumentasjon grunnlag Vedlegg 6 2 Registreringer og vurderinger Overordnet Lokasjon Generelt Bygg A-D Bygg E 10 3 Kategorisering og tilpasningsdyktighet Kategorisering Tilstandsgrad Tilpasningsdyktighet Utførelse og krav til TEK Kostnadsanslag Kostnadsoverslag Side 3 av 14

4 Sammendrag Denne rapporten vurderer nødvendig omfang av rehabi litering for å ivareta lovpålagte krav. Denne rapporten er av overordnet karakter, og er ikke en komplett tilstandsanalyse etter NS3424:2012. Bygg A-D med byggeår 1987 var i utgangspunktet en 1-10 skole, men ble i 2006 en ungdomsskole. Bygg A ble i 1997 utvidet med et bibl iotek og et auditorium. Alle byggene ble utvidet med et teknisk rom for nytt ventilasjonsanl egg i Bæresystemet og klimaskallet er i tilfredsstillende stand, men tilfredsstiller ikke T EK10. Overflater bærer preg av slitasje og gir uttr ykk for byggets alder. Øvrig VVS og elkraft er i hoveds ak fra byggeår med unntak av sporadiske oppgraderinger. Byggene vil kreve en middels oppgradering for å til fredsstille dagens krav. Bygg E ble bygget i 1987 og var i utgangspunktet en gymsal med undervisningsrom. I 2001 ble bygget utvidet til en større hall og fikk deretter navnet "Hvalerhallen" (kun bygg E blir benyttet som referanse i denne rapporten). Bæresystemet i den "e ldre" delen består av stort sett plasstøpt betong, i den nye delen er det benyttet stål. Fasad ene bærer preg av slitasje, det anbefales å skifte ut slitasjepregede fasader med mer bestandige mater ialer. Fuktskader enkelte steder på bygget som kan komme av svikt i klimaskall og byggefeil. F eil må kartlegges for å unngå sopp og råteproblematikk (noe denne rapporten ikke vil gå n ærmere inn på). Bygningen bærer preg av slitasje men er i tilfredsstillende stand. Bygget vil kreve en lett ombygging for å tilfredsst ille dagens krav Bygning Byggeår/endringer Areal BTA TG TD Kategori A 1987/1997/ Middels ombygging B 1987/ Middels ombygging C 1987/ Middels ombygging D 1987/ Middels ombygging E 1987/ Lett ombygging Tabell 1: Oversikt over bygningsmassen og kategorise ringen Areal BTA er basert på tegningsunderlaget TG = Overordnet tilstandsgrad for skolebyggene. TD = Tilpasningsdyktighet for skolebyggene. Kostnadsoverslag Grovt kostnadsoverslag for rehabilitering og oppgra dering av bygningsmassen til dagens lovkrav: Ca. 51 MNOK eks. MVA Side 4 av 14

5 1 Oppdrag og bakgrunn 1.1 GENERELT Norconsult har fått i oppdrag å bistå Hvaler kommun e med å følge opp kommunens vedtatte Skoleog barnehageutredning fra Det videre utrednin gsarbeidet skal vurdere to framtidige modeller/alternativer for hvordan de kommunale grun nskoletjenestene kan organiseres i fremtiden slik: Alternativ 1: modernisering og fortsatt drift av de tre skolene Alternativ 2: En felles 1-10 skole for hele kommune n på tomt Rød/Asmaløy Alternativene skal konsekvensvurderes med hensyn ti l investeringsbehov og driftsøkonomi (prissatte konsekvenser), samt konsekvensene for næ rmiljøene Hauge og Skjærhalden med vurdering av eventuell etterbruk av barneskolene i alternativene (ikke-prissatte konsekvenser). Denne tilstandsrapporten utarbeides for barneskolen e som grunnlag for rehabiliterings- og ombyggingsbehovet. Investeringene i alternativ 1 vi ser hva det vil koste å oppgradere skoleanleggene til dagens nivå / TEK 10. Denne rapporten oppsummerer observasjonene fra den tekniske gjennomgangen. Den vurderer nødvendige tiltak og omfang av rehabilitering som s kal til for å ivareta bygningsmassen i et langsiktig perspektiv og ivareta lovpålagte krav. R apporten vurderer også hvilket teknisk potensial og kvaliteter byggene har med hensyn til tilpasning sdyktighet til endrede funksjonskrav for dagens skoledrift. Rapporten vurderer en komplett oppdatering av hele skolen til TEK 10. Rapporten er en teknisk gjennomgang av overordnet k arakter, og kan ikke ses på som en komplett tilstandsanalyse etter NS3424:2012. Denne rapporten kategoriserer om byggene har behov for: 1. Enklere tekniske utbedringer. 2. Lett ombygging. 3. Middels ombygging. 4. Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes. 5. Anbefales revet/sanert Side 5 av 14

6 1.2 BEFARING Det ble holdt befaring på Hvaler ungdomsskole manda g den Tilstede var: Hvaler kommune o Jon Edgar Johansen o Tone Gunnersen Norconsult (RI B): o Daniel Sandli o Eivind Wium Bygget er ikke befart av RIE eller RIV 1.3 DOKUMENTASJON GRUNNLAG 1.4 VEDLEGG Plantegninger mottatt fra Jon Edgar Johan sen Renholdsplaner mottatt fra Jon Edgar Joha nsen Bruksarealer mottatt fra Jon Edgar Johans en Delutredninger 2013 mottatt fra Astrid T Engblad Spørsmålskjema utfylt av Jon Edgar Johansen mottat t Vedlegg 1 Fotovedlegg: Hvaler ungdomsskole Vedlegg 2 Metodikk for Restverdi Side 6 av 14

7 2 Registreringer og vurderinger 2.1 OVERORDNET Ved befaringene ble det utført visuelle registrerin ger i et utvalg av rom. Videre er det gjennomført visuelle registrering av fasadene. Alle utvendige r egistreringer er utført fra bakkenivå, eller vindusnivå i høyere etasjer. Takflatene og takkonst ruksjon er kun delvis inspisert ved befaringene. Registreringene er basert på mottatt dokumentasjon, noe dokumentasjon fra skolens arkiv, samt egne observasjoner Det vil være størst fokus på byg ningsdeler med dårlig tilstand i vurderingene, dermed vil bygningsdeler som er i tilfredsstillende tilstand få mindre fokus. 2.2 LOKASJON Figur 1: Flyfoto hentet fra finn.no Figur 2: Oversikt over bygninger i anlegget Side 7 av 14

8 2.3 GENERELT Hvaler ungdomsskole ble bygget i 1987, den het tidl igere Asmaløy skole og var en 1-10 skole frem til 2006 hvor skolen ble gjort om til en ungdomssko le. Skolen ligger på en sentral stor tomt i Hvaler kommune med umiddelbar tilgang til natur- og idrett s områder. Skolen i helhet fremstår som et bygg fra 1987 og de t er ikke gjort større rehabiliteringer siden. I 2012 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i b ygg A-D, anleggene ble plassert i uisolerte tilbygg inntil de eldre skolebygningene. Dette anses som en meget praktisk og god løsning. Bygning Byggeår/endringer BTA (m²) Etasjer* A 1987/1997/ B 1987/ C 1987/ D 1987/ E 1987/ *I etasjer er kjeller inkludert 2+ mesanin for teknisk rom Bilde 1: Bygg B og C sett fra skolegård Side 8 av 14

9 2.4 BYGG A-D Her omtales bygg A-D da disse er like i form, konst ruksjon og løsning. Bygg A-D inneholder administrasjon, kontorer/arbeid srom, klasserom/grupperom, bibliotek og et auditorium. Bygg A-C var i utgangspunktet identiske før et tilbygg på bygg A i 1997 som inneholder auditoriumet og biblioteket. Byggene er nærmere 30 år gammelt og deler av bygnin gsmassen bærer preg av slitasje. Etasje Typisk mål (m) 1. etasje 2,7 2,9 Tabell 2: Typisk netto etasjehøyder bygg Bygning Grunn og fundament Bygninger er fundamenter med ringmur direkte på fje ll Bæresystem Bæresystem av treverk Yttervegger Byggene er kledd med teglstein og trepanel Innervegger Overflater fra byggeår, overflater bærer preg av sl itasje og lav kvalitet Dekker Overflater renovert i senere tid, tilfredsstillende tilstand. Akustikkplater ble montert i taket samti dig som ventilasjonsarbeider i 2012, tilfredsstillende tilstand Yttertak Yttertak ikke grundig befart. Tekking av betongtaks tein, middels tilstand VVS-installasjoner Bunnledning og VVS fra byggeår. Nytt ventilasjonsan legg i Ingen sprinkler i bygget men det er installert brannalarm i Elkraftinstallasjoner Kun oppvarming med elkraft. Elkraft i tilfredsstill ende tilstand, men bærer preg av slitasje Side 9 av 14

10 2.5 BYGG E Bygg E besto opprinnelig av en plasstøpt betongkons truksjon med undervisningsarealer og en gymsal bygd i 1987, men ble i 2001 utvidet sørover fra den opprinnelige gymsalen. Den nye delen danner da en større gymsal med fritidsklubb i kjell eren og en café i sørenden. Etasje Typisk mål (m) U-etasje 2,5 1. etasje 2,8-6 Tabell 3: Typisk netto etasjehøyder bygg Bygning Grunn og fundament Bygning fundamentert på fjell, antatt dels ringmur og punktfundamenter som fundamentering Bæresystem Hovedsakelig bæresystem i stål, dels murvegger med bæring i den eldre delen. Det er ikke registrert noen skjevstillinger ved vår visuelle be faring, men mindre riss i dekke og vegg i overgangen mellom eldre og nyere del av bygget, tro lig er små setninger årsaken Yttervegger Fasade i tegl og stålplater. Stålplater og teglstei n bærer preg av slitasje og fukt enkelte steder. De t er gjort forsøk på utbedring men årsaken er fortsat t ikke klarlagt Innervegger Varierende overflater, hovedsakelig eksponert malt mur og tapetsert gips. Overflater bærer preg av slitasje Dekker Overflater i stor grad fra byggeår. Tilfredsstillen de tilstand men bærer preg av slitasje Yttertak Ikke befart. Lekkasje fra glasstak sør i bygget, de tte må undersøkes nærmere VVS-installasjoner Bunnledning og VVS hovedsakelig fra 2001, noe oppva rming gjennom vannbåren varme. Ventilasjon fra 1987 og 2001 ihht byggeår for bygni ngsdelen Elkraftinstallasjoner Hovedsakelig oppvarming gjennom olje- og elkjel. El kraft i stor grad fra byggeår, bærer preg av slitasje Side 10 av 14

11 3 Kategorisering og tilpasningsdyktighet 3.1 KATEGORISERING Den tekniske gjennomgangen beskriver nødvendig tilt ak for å ivareta bygget i et langsiktig perspektiv. Det er følgende muligheter: 1. Enklere tekniske utbedringer. 2. Lett ombygging. 3. Middels ombygging. 4. Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes. 5. Anbefales revet/sanert TILSTANDSGRAD For skolene oppgis det en overordnet tilstandsgrad. Tabellen nedunder angir referansenivået som er lagt til grunn når man angir tilstandsgraden ett er NS3424:2012 : Tilstandsgrad Referansenivå Enkel oppsummering: TG 0: Ingen avvik Ingen mangler. Meget god teknisk tilstand. Stort sett nye anlegg uten feil. TG 1: Mindre eller moderate avvik Noen feil eller mangler. Tilfredsstillende tilstand. TG 2: Vesentlig avvik Middels store feil eller mangler. Utilfredsstillend e tilstand TG 3: Stort eller alvorlig avvik Store feil eller mangler. Dårlig tilstand Tabell 4: Tilstandsgrad og referansenivå Side 11 av 14

12 3.3 TILPASNINGSDYKTIGHET Med bygningsmessig tilpasningsdyktighet menes egens kaper skolebygningene har til å endre planløsning, endre bruk til annen funksjon eller mu lighet til utvidelse. Vi klassifiserer tilpasningsdyktighet på følgende måte: Vurderingskriterie Lastkapasitet Spennvidder og bærende vegger Dekkehøyder (netto) Tilpasning tekniske installasjoner Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Lastkapasitet ikke kontrollert. Antatt bygget etter TEK 97 eller TEK 10. Mest trolig små muligheter for økt belastning. Åpne arealer og store spennvidder. Redusert bruk av indre bærevegger. 3,5 m eller mer. God plass for føringer. Lett tilgjengelig og mulighet for utskiftning/tilpasni ng og føringsveier Lastkapasitet ikke kontrollert. Antatt bygget etter TEK 97 eller TEK 10. Mest trolig små muligheter for økt belastning. Dels åpne arealer. Deler av bygget med store spennvidder med integrerte søyler. Redusert bruk av indre bærevegger. 3,5 m eller mer. God plass for føringer. Delvis tilgjengelig og mulighet for utskiftning/ tilpasning og føringsveier Lastkapasitet ikke kontrollert, vanskelig å vurdere. Mest trolig små muligheter for økt belastning, forsterkninger må utføres. Mindre åpne flater. Små spennvidder og sekundær bæring. Bruk av bærende innervegger Mindre enn 3,5 m. Redusert plass for føringer. Nedsenkede områder må benyttes Vanskelig med utskiftning/ tilpasning og føringsveier uten store inngrep Lastkapasitet ikke kontrollert, vanskelig å vurdere. Mest trolig ingen muligheter for økt belastning. Små spennvidder. Tett mellom bærende elementer. Stor bruk av bærende innervegger, små rom. Mindre enn 3,0 m. Liten plass for føringer. Nedsenkede områder må benyttes Umulig eller svært vanskelig med utskiftning/ tilpasning uten store inngrep. Typiske bygg Bygg fra tallet Bygg fra tallet Bygg fra Bygg fra tallet Bygg fra Bygg fra tallet. Tabell 5: Kriterier for tilpasningsdyktighet Side 12 av 14

13 3.4 UTFØRELSE OG KRAV TIL TEK 10 Det er pr. i dag Plan- og bygningsloven av 2010, he runder teknisk forskrift av 2010 (TEK 10) som stiller krav til nye bygg og arbeider i eksisterend e bygg. For eksisterende bygg kan det være vanskelig og ikke økonomisk forsvarlig å innfri kra vene til TEK 10. I et langsiktig perspektiv vil skoleanlegget/bygnin gene oppgraderes til, eller måtte tilnærme seg fremtidige forskrifter. Krav TEK 10 Helse - og miljøfarlige TEK10, 9-2 stoffer Oppgradering og vesentlige kvalitet generelt ved bygningsmassen Ikke vurdert Konstruksjonssikkerh e t TEK10, 10-2 (Dimensjonerings- og laststandard NS-EN-1990 og 1991) Sikkerhet ved brann TEK10, 11 (ref. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn-fobtot) Krav om universell utforming TEK10, 12-1 Tilfredsstillende tilstand Tilfredsstillende tilstand Tilfredsstiller ikke TEK10 eller NS :2009 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning TEK10, 13-3 Tilfredsstillende tilstand Radon TEK10, 13-5 Lydisolasjon og romakustikk TEK10, 13-7 og 8 Det er registrert enkelt verdier opp mot 320 Bq, me n med en årsmiddel på 120 Bq er dette tilfredsstillen de. Målingene ble utført i 2008 før det ble satt inn ny tt ventilasjonsanlegg. Tilfredsstillende tilstand, utført oppgraderinger p å tallet Energieffektivitet TEK10, 14-2 til 5 U-verdi tilfredsstiller ikke TEK10 Tabell 6: Bygningsmassen og krav til TEK Side 13 av 14

14 4 Kostnadsanslag 4.1 KOSTNADSOVERSLAG Vedlagt grovt kostnadsoverslag forutsetter endringe r i bruk av areal, også i 1-alternativet. Kostnadene for gjennomføring av tiltakene vil være avhengig av mange, ulike faktorer. Tabellen angir et grovt anslag på sannsynlig huskostnad/m2 B TA (NS 3453 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», konto 1-6; prosjektkostnad ekskl. u tomhusarbeider og ekskl. generelle og spesielle kostnader). I oppstillingen er det heller ikke tatt med kostnader for løst inventar eller kostnader knyttet til behovet for midlertidige lokaler mens e n eventuell rehabilitering pågår. Kostnader er basert på erfaringstall og Norsk prisbok 2013, alle priser er oppgitt eks. mva. Bygg TG TD Kategori Areal Huskostnad NS3453 eks. MVA BTA Fra kr/m² Til kr/m² Sum kostnader A 1 2 Middels ombygging 502 kr kr kr B 1 2 Middels ombygging 354 kr kr kr C 1 2 Middels ombygging 354 kr kr kr D 1 2 Middels ombygging 454 kr kr kr E 2 1 Lett ombygging 3484 kr kr kr SUM KOSTNADER, EKS MVA kr Tabell 7: Grovt kostnadsoverslag. TG = Overordnet tilstandsgrad for skolebyggene. TD = Tilpasningsdyktighet for skolebyggene Side 14 av 14

15 NOTAT Hvaler Kommune, Hvaler ungdomskole Side: 1 av 4 Vedlegg 1 fotovedlegg BYGG A-D Bilde 1: Bygg A-D Typisk fasade Bilde 2: Bygg A-Dtakutstikk Bilde 3: Bygg A-D overflate innvendig Bilde 4: Bygg A-D et av fire ventilasjonsanlegg montert i 2012 Bilde 5: Bygg A-D Ny ventilasjon himling Bilde 6: Bygg A-D teknisk rom X:\nor\oppdrag\Bergen\514\23\ \5 Arbeidsdokum enter\53 Tilstandsrapport\Hvaler Ungdomskole\Vedleg g 1 Fotovedlegg.docx

16 NOTAT Hvaler Kommune, Hvaler ungdomskole Side: 2 av 4 Vedlegg 1 fotovedlegg Bilde 7: Bygg A-D Gang Bilde 8: Bygg A-D Dør Bilde 9: Bygg A-D Teknisk Bilde 10: Bygg A-D God og praktisk plassering av ventilasjonsanlegg inntil eksisterende bygning X:\nor\oppdrag\Bergen\514\23\ \5 Arbeidsdokum enter\53 Tilstandsrapport\Hvaler Ungdomskole\Vedleg g 1 Fotovedlegg.docx

17 NOTAT Hvaler Kommune, Hvaler ungdomskole Side: 3 av 4 Vedlegg 1 fotovedlegg BYGG E Bilde 11: Bygg E Fasade Bilde 12: Bygg E inngangsparti glass, slitt. Bilde 13: Bygg E fasade plater slitt Bilde 14: Bygg E Forsøk på utbedring av fuktproblem Bilde 15: Bygg E Problemområde fukt eksteriør. Bilde 16: Bygg E Problemområde fukt interiør X:\nor\oppdrag\Bergen\514\23\ \5 Arbeidsdokum enter\53 Tilstandsrapport\Hvaler Ungdomskole\Vedleg g 1 Fotovedlegg.docx

18 NOTAT Hvaler Kommune, Hvaler ungdomskole Side: 4 av 4 Vedlegg 1 fotovedlegg Bilde 17: Bygg E overgang mellom ulike byggetrinn Bilde 18: Bygg E overgang mellom ulike byggetrinn, riss Bilde 19: Bygg Fukt Bilde 20: Bygg E opprinnelige gymsal X:\nor\oppdrag\Bergen\514\23\ \5 Arbeidsdokum enter\53 Tilstandsrapport\Hvaler Ungdomskole\Vedleg g 1 Fotovedlegg.docx

19

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer