Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen"

Transkript

1 Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen Gry Buhaug, enhetskoordinator / spes.sykepleier i palliasjon

2 Ressurssykepleiernettverk - historie ROLS 1985 Rådgivende organ for omsorg ved livets slutt nettverk på sykehuset i Drammen, samt kontaktpersoner i kommuner. Avviklet des Palliativ enhet overtar rollen. Kontaktsykepleiernettverk i regi av Kreftforeningen Godt forankret med samarbeidsavtaler med alle kommuner og sykehus i Buskerud, siste fra Omsorgsrådet i Buskerud Regionale konferanser i Drammen, Kongsberg, Ringerike Årlig fagseminar

3 Ressurssykepleiernettverk - historie Palliativ enhet opprettet i Drammen i 2007 Ansvar for kompetansenettverk i Buskerud formalisering og drift, nettverksliste, årlig fagdag, Seminar januar 2007 på Strømsgodset menighetssenter Gruppearbeid; formalisering og forankring nettverk Dannet en arbeidsgruppe med ressurser fra de 3 sykehusene, 1. linjetjenesten, Kreftforeningen og KSLB Arbeidsgruppen møttes ca 2 ganger årlig for fremdrift av formalisering, samt arrangering av fagdag

4 Ressurssykepleiernettverk - bakgrunn Standard for Palliasjon (2004) NFPM NOU 2005:3 har fokus på en sammenhengende helsetjeneste. Anbefaler å bygge nettverk for å styrke samhandlingskompetanse St.meld.nr 47 (2009). Rett behandling på rett sted til rett tid Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorg (2010) gir også anbefalinger om nettverksarbeid

5 Ressurssykepleiernettverk innen palliasjon og kreftomsorg Melding St. 29. Morgendagens omsorg kap De regionale sentre for palliasjon i spesialisthelsetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse i lindrende behandling i regionen. Sammen med de palliative sentrene på sykehus i regionen har de også ansvar for tverrfaglige kompetansenettverk innenfor lindrende behandling i sitt opptaksområde, og skal ivareta kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til palliative pasienter og spre kompetanse i kommunene.

6 Samhandling Regionalt palliativt senter 3. linje Forskning og klinisk aktivitet Sykehusets avd. Palliativt senter i sykehus 2. linje palliativt team + poliklinikk palliativ enhet Kompetansenettverk av ressurssykepleiere+ kreftkoordinatorer Kommunene i foretaksområdet 1. linje Fastlegen og Sykehjem hjemmetjenestene Palliativ enhet i sykehjem

7 Palliative tiltak i Vestre Viken Palliativt team, Bærum sykehus Palliativ enhet, Drammen sykehus Palliativ enhet, Kongsberg sykehus Palliativt team, Ringerike sykehus Lindrende enheter i; Asker, Bærum, Drammen, Lier, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Kongsberg og Ringerike Ressurssykepleiernettverk

8 Ressurssykepleiernettverket dekker: Sykehus; mange diagnosegrupper kreft, hjerte, lunge, nevrologi + + Hjemmetjenesten + boliger for eldre, demente, psyk.utviklingshemmede Sykehjem lindrende enheter, langtids / geriatri, demens Kreftkoordinatorer kreft; forebyggende kurasjon palliasjon

9 Ressurssykepleiernettverk Reetablering formalisering 2010 Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH); Ål bu- og behandlingssenter + Palliative enhet DS fikk prosjektmidler 2009/2010 Formalisering av nettverk, og medikamentskrin Prosjektlederstilling 30 % + 20 % fra palliativ Opprettet styringsgruppe Opprettet driftsgruppe Etter modell fra Helse Vest Vestre Viken ble opprettet, inkluderte Asker og Bærum

10 NETTVERKSKART Styringsgruppe Driftsgruppen Kongsberg regionen Palliativ enhet, Kongsberg sykehus Drammen regionen Palliativ enhet, Drammen sykehus Ringerike/ Hallingdal reg. Palliativ enhet, Ringerike sykehus Asker og Bærum regionen Palliativ enhet, Bærum sykehus Kongsberg Nore og Uvdal Rollag Flesberg Sigdal Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sande Svelvik Øvre Eiker Hallingdal sjukestugu Ringerike Modum Hole Krødsherad Flå, Nes Gol, Ål Hol, Hemsedal Asker Bærum Jevnaker (Sør Aurdal)

11 Styringsgruppen 4 kommuner: Pleie og omsorgssjefer Liten kommune m/utviklinssenter for sykehjem, Ål kommune Middels kommune - Øvre Eiker Stor kommune - Drammen Fra Akershus - Asker HIBU, høyskolen i Buskerud Fylkesmannen Kompetansesenteret, HSØ - Ullevål Kreftforeningen Samhandlingssjef i Vestre Viken, Drammen sykehus Leder i driftsgruppen Ledelsesforankring, avtaler, oppfølging driftsgruppe, planarbeid møtes x 2 pr år Evaluert: ønsker å forsette

12 Driftsgruppen 4 sykehus; representant fra 4 palliativt team 4 kommuner; representant fra hver lokalregion, hjemmetjeneste og lindrende enhet Kreftforeningen Gjennomfører kurs Felles retningslinjer Styrker fellesskap i hele helseforetaket Møtes ca 6 x pr år

13 Reetablering formalisering 2010 Viktige dokumenter godkjent av styringsgruppen Dokumentmaler fra HSØ (basert på Telemark) tilpasset lokal bruk Intensjonsavtale Funksjonsbeskrivelse for ressurssykepleierne Kompetanseplan og introduksjonskurs

14 Skulle sendes til 26 kommuner Intensjonsavtalen Drahjelp fra Vestregionen kommunehelsesamarbeid Sendt til alle rådmenn Undertegnet av alle 26 kommuner og helseforetaksdirektør for de 4 sykehusene Nye prosesser i flere kommuner Ledelsesforankret, under samhandling

15 Intensjonsavtalen sier noe om: Formål Ressurssykepleier Ansvar og myndighet Forpliktelser Intensjonsavtalen Forpliktelser ressurssykepleier: Fungere som ressurs, jmf Funksjonsbeskrivelse Delta på samlinger for ressurssykepleierne Planlegge arbeidet i samråd med nærmeste leder

16 Funksjonsbeskrivelsen Definerer funksjon til ressurssykepleier Jevnlige møter med leder Utvikle kompetansen innen palliasjon og kreftomsorg Organisering av tjenestetilbudet Veileder og rådgiver for kollegaer, formidler nyheter Koordinator - IP Innfører felles rutiner for samhandling Holde internundervisning Informasjonsperm - eller nettsted

17 Funksjon Modig Utfordrer seg selv Klinisk, veilede, undervise, stå opp for rolle Tydelig Hvilken rolle har du, mandat Hvem er du, hva vil du, hva skal til, struktur Forventninger? Gir ansvar; eget være, vær konkret, hva er viktig for meg, hva kan jeg bidra med, oppnå? Rammene ligger der.

18 Funksjon Stolt Jeg kan Klinisk, veilede, undervise, være spesialist Balansere asymmetrisk forhold Ta mye - liten plass? Vær raus Aksept av forskjellighet Kultur - endringer begynner med oss selv Kunnskaper, holdninger etikk, rollemodell

19 Kompetanseplan Sier noe om: Introduksjonskurs, 3 dager, ved flere enn 10 nye Felles samlinger med ledere ½ - 1 dag Lokale nettverksamlinger x 2 pr år Åpen tverrfaglig samling x 1 pr år Hospitering Kompetansenivå B nivå. Anbefalt litteratur Definerte tema gjennomgått innen 3 år

20 Introduksjonskurs Dag 1: Historikk Palliasjon Funksjon Samhandling planer IP LCP ESAS Smerte Kvalme Forstoppelse Angst uro - delir

21 Introduksjonskurs Dag 2: Møte med pårørende Den gode / vanskelig samtalen Åndelige og eksistensielle utfordringer Barn og unge pårørende Økonomi og rettigheter Symptomlindring ved livets slutt - medikamentskrin

22 Introduksjonskurs Dag 3: Kombinert med åpen fagdag Ernæringsvansker og tiltak ved alvorlig sykdom og hos eldre Kakeksi Parenteral ernæring og væskebehandling palliasjon Seksualitet og alvorlig sykdom Bivirkninger ved kreftbehandling stråling, cellegift Munntørrhet og andre plager i munnhule

23 Ressurssykepleiersamlinger dager - oppstart nettverk - introduksjonskurs; for alle 1 dag - dag 3 av introduksjonskurset; for alle dager - Dag 1: medikamentskrin m/leger + ledere - Dag 2: formidlingskunst - hvordan formidle.. - lokale nettverkskonferanser, tema: Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, nye ESAS-r, LCP, medikamentskrin, 1 dag - livslyst, fatigue, medikamentskrin, humor dager intro.kurs, derav 1 åpen samlingsdag 2 dager - inkludert leger!? og ledere

24 Ressurssykepleiernettverk Felles nettside: Nyhetsbrev Prosjekter; Medikamentskrin Visjon: Felles brosjyre? Felles logo? Refleksjonsgrupper?

25 Sammenhengende behandlingskjede? Ressurssykepleier / kreftsykepleier / kreftkontakt / kreftkoordinator Frigitt tid / stilling for noen Kontaktrollen Nyttig med tidlig kontakt sikkerhetsnett for pas./pårørende Kontakt mellom nivåene Nettverksliste er et verktøy Bruke hverandre til å drøfte problemstilinger Mer enn kreftomsorg. Palliasjon er uavhengig av diagnose!

26 Implementering av Medikamentskrin Et prosjektarbeid ved Ål kommune, USH og Palliativ enhet, Drammen sykehus, VV v/ Gry Buhaug og Liss Mette Johnsrud, palliativ spesialsykepleiere Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken

27 Prosjekt; Ål USS + Palliativ enhet, Drammen Formalisering av nettverk Medikamentskrin: Utvikling av retningslinjer for bruk av Medikamentskrin i Vestre Viken Basert på Helse Vest sitt Medikamentskrin Involvert: Drammen ger.kompetansesenter - Lindrende Praksiskonsulenter (fastleger) Styringsgruppe og driftsgruppe nettverk Palliativt team Bærum KSLB-HSØ Revidert juni 2012

28 2012 Godkjent for satsning Samling for ressurssykepleiere, ledere og fastleger på Sundvolden mai tilstede ( spl) Ronny Dalane og Eva Markset Lia fra Telemark Symptomlindring ved livets slutt

29 2012 Ål kommune har fått tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Prosjektet er en videreføring av Medikamentsskrin Implementering i kommunene 2 sykepleiere i 2 x 20 % okt. jan. 2013

30 Hovedmål Styrke kvaliteten på symptomlindringen til den palliative pasient i kommunehelsetjenesten i Buskerud (21 kommuner). Delmål 1. Implementering av Medikamentskrinet som et redskap i symptomlindringen. 2. Spre kunnskap og heve kompetansen innen symptomlindring.

31 Metode Ressurssykepleier plasserer ut Medikamentskrin / boks døgntilgjengelig i kommunen Informerer ledere, fastleger / kommuneoverleger Spørreskjema til ressurssykepleiere i hj.spl. - hva trenger de av støtte videre - hvor langt er de kommet - svarprosent: 15 av 64 ress.spl. i hj.tj. Lokale nettverksamlinger; Kongsbergregionen, Ringeriksregionen / Hallingdal og Asker / Bærum. Drammensregionen i februar 2013

32 Metode Undervisning i enkelte kommuner i Drammensregionen; Røyken, Hurum, Drammen, Nedre Eiker, Lier, Asker. Informasjon til fastleger: Invitasjon til seminar ut til alle kommuneoverleger, til videresending til fastleger PKO nytt + Praksisnytt Undervisningsprogram om symptomlindring til bruk i kommunene, klart snart nå

33 Metode Juni 2012

34 Metode Jan Emne: INFORMASJON OM: Medikamentskrin til symptomlindring av hjemmeboende døende pasienter Viser til artikkel i PKO-nytt nr (se arkiv over PKO nytt.) Medikamentskrin er nå på plass i alle kommuner i Vestre Viken. Kontaktpersoner er resurssykepleiere i kommunen. Se oversikt: Fastlegen er sentral som rekvirent av følgende 4 aktuelle medisiner: Hvordan gjør fastlegene dette rent praktisk? Se: Hvis spørsmål kontakt Magnar Kvitberg, Palliativ enhet, kreftseksjonen Drammen sykehus Direkte telefonnummer /

35 Medikamentskrin For pasienter som skal dø hjemme Et skrin (plastikkboks) er klargjort med sprøyter, opptrekkskanyler, propper, injeksjonstørk, NaCl,Sub-q og plastfilm. Oppbevares der det er god praktisk tilgjengelighet (utstyrslager, medisinrom, sentralt sykehjem) Perm med «Retningslinjer for bruk av medikamentskrin» Medikamenter legges først i når fastlegen har rekvirert de til den enkelte pasient

36 Retningslinjene Retningslinjer for bruk av medikamentskrin for symptomlindring av døende pasienter A) Veileder for rekvisisjon og bruk av medikamentskrin B) Liste over innholdet i Medikamentskrinet C) Vurderinger før bruk av Medikamentskrin D) Ordinasjonsskjema for Medikamentskrin E) Dokumentasjonsskjema for utleverte doser F) Evalueringsskjema etter bruk av Medikamentskrin VEDLEGG De fire viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase med behandlingsalgoritmer / flytskjema for: Smerter, kvalme/oppkast, dyspné (tung pust), surkling i øvre luftveier, terminal uro/angst. Eksempler på utfylte resepter: A-blankett og blå resept. Konverteringstabell for opioider, fra Håndbok i lindrende behandling (Helse Nord, 2012). Veiledning til anleggelse av fastliggende subkutan kanyle. ( Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest). Eksempel på retningslinjer for bruk av Midazolam (Dormicum) innen palliasjon. Utarbeidet av Drammen kommune, Lindrende enhet, 2010, revidert 2012.

37 Medikamentskrin For har rekvirert de til den enkelte pasient 1 mg til gamle/skrøplige, ellers start med 2-2,5 mg inntil x 1 / 30 min (titrering) Glycopyrrolate (glykopyrrolat, antikolinergikum 1,8 mg

38 A Veiledning for rekvisisjon og bruk av Medikamentskrin for symptomlindring til døende pasienter Medikamentskrinet er primært tenkt for pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Før Medikamentskrinet tas i bruk, møtes pasienten, pårørende, behandlingsansvarlig lege og ansvarlig sykepleier for å avklare forventninger og legge en plan for videre forløp. Lege eller ansvarlig sykepleier tar initiativ til møtet og gjør en felles vurdering der pasientens ønsker og behov er retningsgivende for behandlingen som gis (Se: Vurdering før bruk (C). Pasientens fastlege står ansvarlig for ordinasjon og rekvirering av de fire sentrale medikamentene som skal følge med Medikamentskrinet. Legen skriver resepter, fakser eller får de levert til nærmeste apotek (se Vedlegg 2) og avtaler nærmere hvem som henter medikamentene på apoteket, eventuell leveringsmåte.

39 Veiledning for rekvisisjon og bruk av Medikamentskrin for symptomlindring til døende pasienter Ordinasjonsskjema (D) med underskrift skal foreligge fra lege i form av et skriftlig dokument før Medikamentskrinet tas i bruk. Hjemmesykepleien henter Medikamentskrinet der det er utplassert i kommunen og tar det med til pasientens hjem, sammen med aktuelle medikamenter. Ressurssykepleier / sykepleier i kommunen skal ha rollen som koordinator. Sykepleier administrerer medikamentene, etter ordinasjon fra legen. Ved forventet hjemmedød kan fastlege kontakte Palliativt team ved nærmeste sykehus som vil være tilgjengelig for konsultasjon. Dersom kommunen har en lindrende enhet ved et sykehjem er det en fordel at enheten kjenner pasienten, for eventuelt konsultasjon.

40 Veiledning for rekvisisjon og bruk av Medikamentskrin for symptomlindring til døende pasienter Etter bruk leveres Medikamentskrinet tilbake der det er utlånt fra. Dersom det er medikamenter igjen som ikke er benyttet, anbefales det at hjemmesykepleien tar ansvar for å destruere disse. Skrinet klargjøres for ny bruk av enheten som har ansvaret for oppbevaring og utlån av skrinet. På sykehjem kan behandlingsanbefalingene benyttes, men tilsynslegen har behandlingsansvar. Medikamentene bør finnes på sykehjemmets medisinlager. Evalueringsskjema er et viktig ledd i kvalitetssikringen av tilbudet og fylles ut av behandlende lege og sykepleier. Kopi av evalueringsskjema sendes: Palliativ enhet, Drammen sykehus. Ordningen evalueres etter et år.

41 C Vurderinger før bruk av medikamentskrin For å ivareta de behovene som den døende pasienten har, er det viktig å diagnostisere at pasienten er døende: Beskriv behov for tiltak/endring/observasjon: Er pasienten døende? Pasientens fastlege, navn og tlf.nr:. Er pasientens fastlege tilgjengelig for hjembesøk? Kan fastlegen ringes utover kontortid?.. Evt. annen lege tilgjengelig.. Har pasienten Åpen retur?... Til hvilken avdeling?... Er pasienten henvist Palliativ enhet ved behandlende sykehus? Er pasienten kjent ved kommunens Lindrende enhet? Er det et ønske fra pasienten å avslutte livet i hjemmet? Er pasienten informert om sin situasjon? Er nære pårørende informert og inneforstått med situasjonen? Er ressurssykepleier i sonen / enheten kontaktet?

42 Vurderinger før bruk av medikamentskrin Er det avklart og lagt til rette for at hjemmesykepleien har ansvarlig sykepleier i hjemmet for administrering og oppfølging av medikamentbehandling fra Medikamentskrinet? (Vedlegg 3) Har de fått opplæring/ hvordan planlegges opplæringen? Åndelig / eksistensielle behov: Er det gitt anledning til å snakke om eksistensielle/åndelige behov? Er det behov for samtale med prest eller annen åndelig leder?

43 Vurderinger før bruk av medikamentskrin Avslutt eller still spørsmål ved alle tiltak som ikke bidrar til økt livskvalitet. Hva gir god lindring for denne pasienten? Får pasienten livsforlengende behandling? Hvis ja: Er det drøftet om det skal avsluttes? Er det medikamenter som kan seponeres? Er nytten av antibiotika, væske, ernæring, O2 o.a drøftet? Symptomlindring: Har pasienten smerter? Er pasienten kvalm/kaster opp/brekninger? Er det fare for blødninger? Har pasienten dyspnoe (tung pust)? Munntørrhet? Har pasienten surkling i øvre luftveier? Er det fare for lungeødem? Har pasienten terminal uro/angst? Urinretensjon? Kateter v/behov

44 Vurderinger før bruk av medikamentskrin Ved akutte symptomatiske endringer ved avslutningen av livet, ligger utfordringene i å være forberedt og i forkant av forventede hendelser: God planlegging rundt pasienten God organisering Godt samarbeid Tverrfaglighet Signatur: Behandlende lege Hjemmesykepleien

45 Evalueringsskjema 13. Kommentarer vedrørende medikamentskrin / utstyr / samarbeid. Beskriv: 1) Samarbeid med fastlege og hj.spl. var ikke optimalt 2) Det har fungert veldig bra 3) Fungerte godt med Morfin/Skopolamin. Fastlege var trygg på det, og ville bruke det. 4) Det fungerte godt, og det opplevdes bra å være ute i god tid og ha mulighet til å gi god lindring hjemme. 5) Alt fungerte bra og pasient var godt lindret og fornøyd. 6) Samarbeid med ressurssykepleier og fastlege fungerte dårlig. Fastlege hadde ikke hørt om dette og var veldig skeptisk, selv etter flere runder med informasjon. Pårørende var veldig godt fornøyde med skrinet. Det gir en ekstra trygghet og vi vet hva som kan tilbys pas. Det er lettere å etterkomme ønske om å dø hjemme. 7) Alt foregikk rolig og både personell og pårørende spesielt var glade for at medikamenter i backup ved behov. Samarbeid med fastlege fungerte godt.

46 Videre utfordringer Ressurssykepleiere gjennomfører årlig et undervisningsopplegg for andre helsepersonell Samhandling i nettverket for økt kunnskap og opprettholdelse av fokus Nytt spørreskjema høsten evaluering

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER Lindrende enhet, DGKS og Palliativ enhet, Drammen sykehus. Desember 2010. Revidert juni 2012, gyldig til juni 2013. BAKGRUNN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER Lindrende enhet, DGKS og Palliativ enhet, Drammen sykehus. Revidert okt 2014, gyldig til okt 2015. BAKGRUNN FOR BRUK AV

Detaljer

Kartleggingsverktøy og medikamentskrin. v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier

Kartleggingsverktøy og medikamentskrin. v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier Kartleggingsverktøy og medikamentskrin v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken 14.05. 2014 Skjematisk? Vurderingskompetanse Hvordan har du det?

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus

Implementering av medikamentskrin. Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Implementering av medikamentskrin Et prosjektarbeid mellom Ål kommune og Palliativ enhet ved Drammen sykehus Bakgrunn Ål kommune har fått 150.000,- kr i tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

NETTVERK AV RESSURSSYKEPLEIERE INNEN PALLIASJON OG KREFTOMSORG

NETTVERK AV RESSURSSYKEPLEIERE INNEN PALLIASJON OG KREFTOMSORG NETTVERK AV RESSURSSYKEPLEIERE INNEN PALLIASJON OG KREFTOMSORG INNHOLDSFORTEGNELSE side 1.0 INNLEDNING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Nettverksarbeid i Buskerud 1 2.0 PALLIASJON OG KREFTOMSORG 3 2.1 Palliativ enhet,

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem Trysil 22 november 2009- Kreftsykepleier Eva Markset Lia 1 St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes

Detaljer

KOMPETANSEPLAN for. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde

KOMPETANSEPLAN for. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde KOMPETANSEPLAN for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Vestre Viken helseområde Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

KOMPETANSEPLAN. for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde 2014-2016

KOMPETANSEPLAN. for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg. Vestre Viken helseområde 2014-2016 KOMPETANSEPLAN for Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Vestre Viken helseområde 2014-2016 Overordnet målsetting: Å bidra til at ressurssykepleier har en plattform av kunnskaper,

Detaljer

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket.

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål ÅRSRAPPORT 2016 Formål med nettverket: Bidra til kompetanseheving og bedre samhandling

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

FORLENGER VI LIVET, ELLER FORLENGER VI DØDSPROSESSEN?

FORLENGER VI LIVET, ELLER FORLENGER VI DØDSPROSESSEN? FORLENGER VI LIVET, ELLER FORLENGER VI DØDSPROSESSEN? ALZHEIMERDAGEN OPPLAND 2017 21. september Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Hensikten med forberedende samtale Fremme pasientens medvirkning

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev mars 2016 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase 02.12.16. Jan Henrik Rosland Seksjonsoverlege HDS / prof II UiB Hvorfor er dette et viktig fokus? WHO: pas skal få lindring av smerter og andre plagsomme

Detaljer

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk)

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) 10. mai 2012 - Rådmann Osmund Kaldheim Disposisjon: Fakta om Drammen

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Hvorfor er dette et viktig fokus? Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Hvor ønsker pasientene å dø?

Hvorfor er dette et viktig fokus? Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Hvor ønsker pasientene å dø? Hvorfor er dette et viktig fokus? Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase 01.06.17. Jan Henrik Rosland Seksjonsoverlege HDS / prof II UiB WHO: pas skal få lindring av smerter og andre plagsomme

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

2.time Den døende pasienten. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

2.time Den døende pasienten. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 2.time Den døende pasienten November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Når er pasienten døende? Vi arbeider i grupper med temaet: Hver gruppe skriver ned tanker rundt: Hva er tegn på at

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Bakgrunn 27.03.2012. Ifølge Standard for palliasjon skal følgende gjelde for terminal pleie:

Bakgrunn 27.03.2012. Ifølge Standard for palliasjon skal følgende gjelde for terminal pleie: Medikament skrin Just in Case Katrin Sigurdardottir overlege Sunniva Klinikk/KLB Ifølge Standard for palliasjon skal følgende gjelde for terminal pleie: Man bør tilstrebe at pasienten kan få dø der hun/han

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Lindrende skrin. Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase

Lindrende skrin. Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase 1 Lindrende skrin Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase 2 Informasjon om Lindrende skrin Lindrende skrin er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Barn: Kompetansesenter

Detaljer

Hvilke medikamenter anbefales? Hvordan virker de forskjellige medikamenter. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 aart.huurnink@stavanger.kommune.

Hvilke medikamenter anbefales? Hvordan virker de forskjellige medikamenter. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 aart.huurnink@stavanger.kommune. Hvilke medikamenter anbefales? Hvordan virker de forskjellige medikamenter Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 aart.huurnink@stavanger.kommune.no Terminal uro/angst 1. Midazolam ordineres som behovsmedikasjon.

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Hva er «Livets siste dager» 20.11.2015

Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Hva er «Livets siste dager» 20.11.2015 Hva er «Livets siste dager» Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? Borte bra, men hjemme best? Hjemmetid hjemmedød Wenche Krohn Tetlie Lindrende team SSK 07.11.17 Palliativ care = lindrende behandling, pleie og omsorg. Kan og bør iverksettes for alle diagnosegrupper i

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I NETTVERK, KREFTOMSORG OG LINDRANDE BEHANDLING Mål : Gi ressurssjukepleiaren grunnleggande kunnskapar, ferdigheiter og haldningar innan kreftomsorg og palliasjon.

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg ÅRSRAPPORT 2016 Palliative nettverk i Oslo Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Historisk forankring I 2001 tok Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB), Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim

Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim Nettverkssamling for sjukeheimsmedisin 090914 Smertebehandling og symptomlindring på sjukeheim Jan Henrik Rosland Seksjonsoverlege/fagsjef HDS Professor II UiB Disposisjon Pasienteksempler Definisjoner

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose Vær vennlig å gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

RESSURSGRUPPE FOR INNFØRING AV PALLIATIV PLAN I MØRE OG ROMSDAL KREFTKOORDINATOR/PROSJEKTLEIAR TANJA ALME

RESSURSGRUPPE FOR INNFØRING AV PALLIATIV PLAN I MØRE OG ROMSDAL KREFTKOORDINATOR/PROSJEKTLEIAR TANJA ALME RESSURSGRUPPE FOR INNFØRING AV PALLIATIV PLAN I MØRE OG ROMSDAL KREFTKOORDINATOR/PROSJEKTLEIAR TANJA ALME PALLIASJON Samhandlingsreforma har ført til endra ansvar og oppgåvefordeling mellom kommune og

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid

Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid Lindrende Skrin, Å ha en plan, samhandling og samarbeid Åshild Fossmark, oktober 2015 Målgruppa vår er kreftpasienten i Lege, sykepleiere Har faste møter med med prest, sosionom,fysioterapeut og kreftspl.

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Palliasjon i sykehjem Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Kongsbergmodellen i palliasjon Kommunen har de siste årene jobbet systematisk for å sikre en helhetlig behandlingskjede for alvorlig syke og døende. 2002

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon November-11 Hvilke kommuner? Oktober-11 Tverrfaglig interkommunalt nettverk September-10 Hva er palliasjon? WHO definisjon Palliasjon er en tilnærming

Detaljer

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014

Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning. UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling - omsorg ved livets slutt Innledning UNN Tromsø 2014 Lindrende behandling omsorg for døende Mer fokus på lindrende behandling Hvordan vi ivaretar mennesker som er alvorlig syk og døende

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende v/ Lillian Karlsen Kreftsykepleier 16.04.13 Kristiansund

Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende v/ Lillian Karlsen Kreftsykepleier 16.04.13 Kristiansund Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende v/ Lillian Karlsen Kreftsykepleier 16.04.13 Kristiansund } Hva er LCP; bakgrunn for og gjennomgang av } Bidrar innføring av LCP til bedre ivaretakelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

En forutsetning for god palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. LCP Erfaringskonferanse 12.11.2015

En forutsetning for god palliasjon. Grunnleggende palliasjon. Grunnleggende palliasjon. LCP Erfaringskonferanse 12.11.2015 LCP Erfaringskonferanse Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min død

Detaljer

MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner

MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner Sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter MODELL BYDELSKOORDINATOR i bydeler/kommuner Samarbeid Oslo kommune og Kreftforeningen Utarbeidet av følgende bydeler i Oslo; Alna, Bjerke, Grorud, Stovner,

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

Avklarende samtaler Eva Markset Lia Kreftsykepleier Ronny Dalene Lege Familie og pårørende Etikk ØKT behandlingstilbud i sykehjem.øker behovet for kommunikasjon med pasient og pårørende Å VELGE å behandle

Detaljer

DEN DØENDE PASIENTEN. Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem

DEN DØENDE PASIENTEN. Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem DEN DØENDE PASIENTEN Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem Pasienten er døende. Er pasienten døende? En viktig og ofte vanskelig klinisk vurdering. PASIENT KAN VEKSLE MELLOM BEDRING

Detaljer

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

ÅRSRAPPORT Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg ÅRSRAPPORT 2015 Palliative nettverk i Oslo Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Lovisenberg, Diakonhjemmet og OUS sektor Historisk forankring I 2001 tok Kompetansesenter for lindrende

Detaljer

«Lindrende skrin» Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase

«Lindrende skrin» Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase 1 «Lindrende skrin» Medikamentskrin for voksne i livets sluttfase 2 Informasjon om Lindrende skrin Lindrende skrin er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Barn: Kompetansesenter

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/3935-4 Dato: 03.03.16 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET - FORSLAG TIL VEDTEKTER

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Spesialsykepleier Cathrine Gjeitsund, Hjerteavdelingen, HUS Hvordan blir den siste tiden? Palliativ eller lindrende behandling er aktiv,

Detaljer

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2 Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon ( kommunene i Stavanger HF) 5.0 FRAMDRIFTSPLAN Delmål 1 Alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et koordinert og

Detaljer

Lindrende behandling

Lindrende behandling Lindrende behandling Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Marc Ahmed Geriatrisk avdeling marahm@ous-hf.no 26.04.12 Dødssted 2008 -SSB- 60 50 40 30 20 10 Sykehus Omsorgsinstitut Hjemme 0 Alle

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013

Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013 Implementering af Liverpool Care Pathway i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2013 Bakgrunn for LCP Å få den palliative tankegangen inn i avdelinger hvor fokuset er et annet enn

Detaljer

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase Prosjektpresentasjon Vest-Agder 2013-2015 Hovedmål for prosjektet DEN DØENDE BRUKER OG DENS PÅRØRENDE SKAL FÅ LIK OG KVALITETSSIKRET BEHANDLING

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft Disposisjon Kreftomsorg og lindrende behandling: Hva kjennetegner fagfeltet og hva kjennetegner den palliative pasienten? Dagny Faksvåg Haugen Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Kreftomsorg

Detaljer

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 Erfaringer med bruk i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 NYHET LCP er En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende kan brukes ved alle forventede dødsfall Bakgrunn

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Rapportering fra ressurspersoner og ledere 2017 Årlig fagdag og jubileumssamling 30. november 2017 Dagny Faksvåg Haugen GRATULERER!

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Jevnaker-Sigdal-Ringerike- Krødsherad-Hole og Modum

Jevnaker-Sigdal-Ringerike- Krødsherad-Hole og Modum Jevnaker-Sigdal-Ringerike- Krødsherad-Hole og Modum USHT, 28.04.2017 Utvikling gjennom kunnskap. USHT Kunnskap er mat for sjelen. Platon Fakta om de seks kommunene Kommune Innbyggere 2017 (SSB) Jevnaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

ÅRSRAPPORT 2013. Palliative nettverk i Oslo. Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg ÅRSRAPPORT 2013 Palliative nettverk i Oslo Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Lovisenberg, Diakonhjemmet og OUS sektor Historisk forankring I 2001 tok Kompetansesenter for lindrende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet. Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder

SAKSFRAMLEGG. Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet. Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder SAKSFRAMLEGG Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder Administrativ styringsgruppe Saksnr.: 1/2013 Møtedato: 11. februar 2013

Detaljer