Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS1/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS1/12 Tilsynsrapportetteroppfølgingstilsyn - DyrøyBarnehage 2010/121 RS2/12 Gjennomføring/oppfyllelseav pålegg 2011/150 RS3/12 Årsrapport /39 Sakertil behandling PS2/12 Opprettingav nytt verneområdekultur 2007/370 PS3/12 PS4/12 PS5/12 Godkenningav samarbeidsplan2012- bedriftshelsetjenesten Årsrapportfor 2011oververne- og miljøarbeideti Dyrøy kommune 2007/ /102 Avsatttid til hovedverneombudets arbeid 2007/370 PS6/12 Valg av lederog nestlederi AMU for /8 utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/12 Referatsaker

6 VA Arbeidstilsynet VÅR DATO VÅR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE var_saksbalandler Olpug Iren Z:P5I\156/819.(7681\,INI UNE Dyrøy kommune v/rådmann Dyrøytunet BRØSTADBOTN,, U 2 DES 2011 ^I /47cry TILSYNSRAPPORT ETTER OPPFØLGINGSTILSYN DYRØY BARNEHAGE Vi viser til tilsyn den hos Dyrøy barnehage. Til stede fra virksomheten: Ashild Chruickshank, verneombud Rosmari Forsberg, enhetsleder/styrer Til stede fra Arbeidstilsynet: Olaug Iren Fossbakk, rådgiver Tilsynet ble gjennomført som et møte i virksomhetens lokaler med de ovennevnte til stede. Hensikten med tilsynet I forbindelse med Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsning "Føre var" gjennomfører Arbeidstilsynet oppfølgingstilsyn i 2011 blant et utvalg av de virksomhetene som hadde tilsyn i Dyrøy barnehage hadde tilsyn Hensikten er å se om det fortsatt arbeides systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø og forebygge muskel- og skjelettplager. Fokus er hvordan aktiviteten er på de områdene der det ble gitt pålegg etter forrige tilsyn og oppfølging av eget HMS-arbeid. Følgende forhold var tema i tilsynet: Sikres HMS-opplæring hos leder/vo Fungerer medvirkningsarenaene, med fokus på HMS/arbeidsmiljøaktiviteter Fungerer det systematiske HMS-systemet som forutsatt Fører HMS-arbeidet til forbedringer av reelle arbeidsmiljoutfordringer Hvordan har virksomheten jobbet med forebygging av muskel og skjelettplager etter forrige tilsynsbesøk Fanges de reelle arbeidsmiljøutfordringene opp gjennom etablerte rutiner og HMS- systemer Er de etablerte rutinene/systemer bekjentgjort Hvordan fungerer samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Det ble i tillegg delt ut følgende materiell: om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager lovendringer 1.juli 2011 tidligere oppfølging av sykmeldte kontroll med risiko gir gevinst. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

7 VÅR REFERANSE / Generelt om virksomheten Dyrøy barnehage har 15 fast ansatte. Vikarer kommer i tillegg - noen av vikarene er under 25 år. Barnehagen består av to bygg, den ene har nylig gjennomgått ombygging. Barnehagen har IAavtale. Barnehagen har gjort flere tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager og sykefraværet har gått ned siden forrige tilsyn. Fortsatt har barnehagen utfordringene i forbindelse med håndtering av barn, men i handlingsplanen er det satt opp tiltak for å redusere de uheldige belastninger. Noen tiltak er avhengig av bistand fra teknisk etat. Barnehagen venter på svar når disse tiltakene kan gjennomføres. Barnehagen har også jobbet med psykososialt arbeidsmiljø. De har hatt inne bedriftshelsetjenesten til å informere om LØFT(Iøsningsfokusert tilnærming). Barnehagen informerte under tilsynet om at de ønsker å jobbe videre med det psykososiale arbeidsmiljøet. I tilsynet fremkom blant annet følgende: Enhetsleder/styrer og verneombudet har gjennomført nødvendig HMS- opplæring. Ansatte er kjent med verneombudets rolle. Verneombudet har mulighet til å sette av tid til verneombudsarbeidet. Det er etablert møter mellom daglig leder og tillitsvalgte. Barnehagen har faste arenaer for medvirkning, kommunikasjon og samarbeid. Det nevnes personalmøter, avdelingsmøter, møter mellom ledere og tillitsvalgte. Det er gjennomført kartlegging og risikovurdering relatert til muskel- og skjelettplager. Handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn av risikovurdering og det kunne i tilsynet dokumenteres at tiltak var fulgt opp. Flere tiltak legger vekt på bevisstgjøring av hvordan en arbeider. Noen tiltak er avhengig av bistand fra teknisk etat. 13arnehagen venter nå på svar når disse tiltakene kan gjennomføres. Barnehagen har rutiner for melding av avvik til nærmeste leder eller verneombud. Nærmeste leder skal undersøke årsaken til avviket og iverksette nødvendig tiltak for å hindre gjentakelse. Opplæring for å forebygge muskel- og skjelettplager er gjennomført i 2010 med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Denne opplæring må også gis til nyansatte. Barnehagen er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste Bedriftshelse Nord Det er utarbeidet periodevis plan for bedriftshelsetjenesten sin bistand i barnehagen for Det kom frem at barnehagen har i 2011 benyttet bedriftshelsetjenesten ved vernerunde med fokus på støy og informasjon om LØFT(løsningsfokusert tilnærming). Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet oppfattet at det i Dyrøy barnehage arbeides kontinuerlig med å ivareta arbeidsmiljøets mange sider. Barnehagen har slik Arbeidstilsynet oppfattet det iverksatt flere tiltak med bakgrunn i kartlegging og risikovurdering og har fokus på systematikk i arbeidet. Virksomheten har arenaer for medvirkning hvor arbeidsmiljø og HMS-arbeid er på agendaen. Anmodninger Arbeidstilsynet anmoder Dyrøy barnehage å avklare hvordan nyansatte skal få tilstrekkelig informasjon om risikofaktorer og opplæring i forebygging av muskel- og skjelettplager.

8 / A VAR REFERANSE / Arbeidstilsynet anmoder Dyrøy kommune å evaluere om samarbeidet mellom Dyrøy barnehage og teknisk etat i kommunen er godt nok eller om tiltak bør settes i verk. Konklusjon: Arbeidstilsynets hovedinntrykk etter tilsynet er at Dyrøy barnehage arbeider nokså systematisk med HMS-arbeidet og er inne i en god prosess. Det varsles således ikke noen pålegg. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/25430 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Olaug Iren Fossbakk rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: DYRØY BARNEI IAGE v/styrer hovedverneombud DYRØY BARNEHAGE v/verneombud Elveveien BRØSTADBOTN Elveveien BRØSTADBOTN

9 Arbeidstilsynet Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN VAR DATO VAR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE /150 VAR SAKSBEHANDLER Gun Saksnr: 1J4 nr.: DYRØY KOMMUNE spenr: 1 5 DES 2011 Att. May-Elin Hals i Kopi RE.: GJENNOMFØRING/OPPFYLLELSE AV PÅLE fittc. k!ide P: G i l Ark. kode S: G Vi viser til tilbakemelding fra dere datert og tidligere korrespondanse i saken. I tilbakemeldingen blir det gjort rede for tiltak som er utført for å oppfylle påleggene. På grunnlag av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet at påleggene er oppfylt. Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Hallgerd Sjøvoll tilsynsleder (sign.) Gunnar Markus Misje seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Hovedverneombudet i Dyrøy kommune. Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Rektor Elvetun skole, Fossmoveien 1, 9311 Brøstadbotn Verneombudet Elvetun skole, Fossmoveien I Brøstadbotn POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

10 BEDRIFTSHELS7.1)/ t NORD DYRØY KOMMUN Til medlemsbedrifter Bedriftshelse Nord og kunder av 1 2 JAN 2017 Januar 2012 Kopi: ÅRSRAPPORT 2011 ra-tte ko de Ark. kode I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som Bedriftshelse Nord har bistått deres bedrift/avdeling med når det gjelder Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i Oversikten er inndelt slik: Dette følgeskriv Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode) Oversikt over alle kontakter som har funnet sted i perioden (utskrift fra Profdoc Visjon med timeforbruk) Utskrift fra bedriftsjournalen til den respektive enhet/bedrift eller avdeling Hvert år har Bedriftshelse Nord hatt kontakt med alle våre kunder med ønske om utarbeide en samarbeidsplan. Samarbeidsplanen skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten yter. Rapporter på utført bistand/aktivitet som kartlegginger og undersøkelser sendes alltid bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter som alltid sendes virksomhetene vil også vcere bedriftens dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud, arbeidsmiljfautvalg og andre bererte som kan ha interesse av rapporten. Vi vil også minne om at også denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og forskrift 600 (ny forskrift fra ). Med hilsen baglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksodresser: Sentrolbord (Finnsnes) Finnsnes: Rådhusveien 1 Telefon (Målselv, ) e-post: Målselv: Andselv

11 BEDRIFTSHELSE t NORD SAMARBEIDSPLAN 2011 Oversikt over aktiviteter som Dyrøy kommuneskal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Øystein Rørslett, Emilia Agersborg Elin Meleng, Svein- J. Olsen, fra Bedriftshelse Nord Dato sendt bedriften: (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er gitt tilbakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Ncermere beskrivelse/konkretisering av Aktivitet/oppdrag: oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme: Utført: 1. Oppfølging av sykefravcer, Disse enhetene skal prioriteres: Leder og/eller melding av Barnehagen arbeidstaker kan I planperioden langtidssykemeldte (over 4 Sykehjemmet henvende seg til uker). Deltakelse på Bedriftshelse dialogmøte. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: Nord. Det er viktig generell veiledning/ rådgivning i forhold til at arbeidstakerne helsetilstand og arbeid er kjent med denne vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen rutinen delta i tilbakeføring til jobb utarbeidelse av IOP dialo møte 2. Timebestilling (se egen Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har De ansatte tar plakat) problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan Bedriftshelse Nord I planperioden bestilles hos lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

12 AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledningbedriften tar angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bistårkontakt med ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk ibedriftshelse Nord bedriften,ved behov Tilbud om helseundersøkelse Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse NordBedriften for nyansatte.tilbys time for helseundersøkelse.oppdaterer og sender listene til (Gjelder ansatte som hargjelder ansatte som har eller vil få en eksponering Bedriftshelse avklart risiko eller eksponeringsom tilsier undersøkelse ut fra kartlagt risiko, eller Nord, som sender som tilsier dette)kommer inn under lov/forskrift som krever dette. ut tilbud. I planperioden I planperioden Arbeidsmiljøutvalg. Bedriftshelsetjenesten deltar på AMU møter. Bedriften kaller inn Utført: BHN. I planperioden 21. april sjo 30. mai sjo LE Internundervisning for AMU AMU sin rolle BHN v/ Svein-J LE Innhold i IK-forskriften Olsen AMU-møte28 nov Varighet ca 45 min. Vernerunder Sykehjemmet BHN v/svein- J Utført: SJO Olsen tar kontakt Barnehage m/fokus på støy Sykeh jem: med enhetene og Skolen m/fokus på støy avtaler tidspunkt 21 sep. Vår Barnehage: 21. sep. Skole: 22. sep. Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

13 Psykososialt arbeidsmiljø Sykehjemmet: Enheten har satt i gang interne Leder ved tiltak slik som gruppesamling med pedagog, samt at sykehjemmet tar det skal avikles motivasjonsseminar. Enheten kontakt med ønsker oppfølging etter disse tiltakene til høsten der BHN deltar på evaluering og event. Bidrar med Bedriftehelse for videre Nord Høst forslag til videre arbeid. planlegging av oppdrag. Psykososialt arbeidsmiljø Barnehage: Enheten ønsker konkret å gjennomføre BHN v/liv Helland Utføret LØFT. Olsen tar kontakt med leder for April videre planlegging Clv oppdrag. HMS-grunnkurs HVO. Emilia Agersborg deltar på HMS- kurs BHN. sender ut info i god tid Mars Utført Evaluering av planperioden, Møte mellom representanter for de ansatte og Leder tar kontakt Innen utgangen gjennomgang av eventuelle administrasjonen i bedriften og Bedriftshelse med Bedriftshelse av januar funn og oppsett av ny plan. Nord. Nord for å avtale tidspunkt., Bedriftshelse Nord BA Side 3 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

14 DYRØY KOMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side 1 av 1 09/01/2012 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [le/le] Notat: [Ie/le] deltatt på møte i Amu den 28 november, innlegg om amus roller. 04/01/2012 Administrativt arbeid/oppdatering personallister [khv/khv] Notat: [khv/khvj Oppdatert innmeldte. 23/09/2011 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde ved Dyrøy skole iht. samarbeidsplanen. Skolen oversender handlingsplan til BHN. 21/09/2011 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: 22109/2011 [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde i barnehagen iht. samarbeidsplanen. Rosmari oversender handlingsplan til BHN. 22/09/2011 jsjo/sjol Deltatt på vernerunde ved sykehjemmet iht. samarbeidsplanen. Eli oversender handlingsplan til BHN. 16/09/2011 Administrativt arbeid [sjo/sjo] Notat: Isjo/sjo] Avtalt vernerunder med sykehjemet og barnehagen14 sep, skolen 15 sep. 31/05/2011 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: [sjo/sjo] Deltatt på amu ihht. samarbeidsplan. 19/04/2011 Administrativt arbeid/oppdatering personallister [khv/khv] 01/03/2011 Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: NjoIsjo] Utarbeidet og oversendt samarbeidsplan pr e-post til Elin A. Meleng. Plan distrubueres internt av kommunen til alle berørte parter. 21/02/2011 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: 22/02/2011 [sjo/sjo] Deltatt på AMU- møte ihht. samarbeidsplan. 17/02/2011 Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: 21/02/2011 [sjo/slo] Deltatt på møte for utarbeidelse av samarbeidsplan /01/2011 Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Notat: Isjo/sjo] Svart med epost på henvendelse fra Rosmari Forsberg vedrørende dialogmøte i barnehagen. 10/01/2011 Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Notat: 22/03/2011 Isjo/sjo] Utsendelse av kontaktinfo og kurskatalog 04/01/2011 Administrativt arbeid [khv/khv] Notat: fyhv/khvj Etterarbeid. Arkivert alle skjema som ble brukt under målrettet helseundersøkelse i oktober for brann og teknisk. 04/01/2011 Administrativt arbeid/årsrapporten [sjo/sjo] res://pvhtml.d11/htmljournal.htm

15 09/01/2012 Side 1 Bedrift : Bransje : Søkeord bedrift : Tidsrom : Avdeling : Klienttype : Totaloversikt kontaktregistrering pr. bedrift DYRØY KOMMUNE m/underavdelinger Alle Alle søkeord på bedrift 01/01/ /12/2011 Bedriftshelse Nord Bedrifts-, ansatt- og pasientkontakter BedriftKontakt Antall Timer Min DYRØY KOMMUNE DYRØY KOMMUNE Bedriftkontakter Vernerunde Samarbeidsplan Administrativt arbeid Arbeidsmiljøutvalg Årsrapporten Korrespondanse/e-post Oppdatering personallister Sum: t 10 min Sum avdeling: t 10 min DYRØY KOMMUNE/Barnehage Bedriftkontakter LØFT Sum: 2 12 t 0 min Sum avdeling: 2 12 t 0 min Sum bedriften: t 10 min Totalsum: t 10 min

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 442 Saksmappe : 2007/370 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Oppretting av nytt verneområdekultur Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Enhetslederkultur harpåmøtemedbht tatt oppuklarheteri forhold til hvilket verneområdeungdomsklubbentilhører. Administrasjonens vurdering Verneombudetfor merkantiltpersonale(kommunehusog Nordavindshagen)synesverneområdet er for stortog rekkerikke overalt. Verneombudetharvurdertå søkefritak. Rådmannenfinner at denbesteløsningener å oppretteet nytt verneområdefor kultur som omfatternordavindshagen,dyrøyseminarsenteret, biblioteket,ungdomsklubbenog nærmiljøsent ralen.verneområdekultur velgerdasitt egetverneombud. Denansattei kulturskolenomfattesav verneområdetpåskolen,davedkommendeogsåer fast deltidsansatti skolen.enhetslederkultur kanevt. deltapåvernerundeni kulturskolen. Aktivitøren som ogsåholdertil i Utleiebygg 2, erfastansatti PLO og vil fortsatthøreinn under verneområdetplo. Rådmannensforslag til vedtak: Det opprettesnytt verneområdekultur fra ,somomfatterNordavindshagen, Dyrøyseminarsenteret, biblioteket,ungdomsklubbenog nærmiljøsentralen. Verneområdekultur velgeregetverneombud. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 441 Saksmappe : 2007/39 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Godkjenning av samarbeidsplan2012- bedriftshelsetjenesten Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Samarbeidsplan2012 Saksopplysninger Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalgetvedtok å meldeinn alle lovpålagtefastansattei Bedriftshelse Nord f.o.m jf. Forskrift 501og tilhørendebransjekoder.det er inngåttenbasis+ kommuneavtalemedbedriftshelsenord. Dyrøykommunehartotalt innmeldt121arbeidstakereinnenforskole/sfo,barnehagen, ungdomsklubb,plo, teknisk(uteseksjon/renhold)og brannmannskap. DetharværtmøtemedBedriftshelseNord hvor enhetslederpersonal, hovedverneombudet, verneombudog enhetsledereharværttilstede.temafor møtetharvært samarbeidsplanmellomdyrøykommuneog BedriftshelseNord for 2012.BedriftshelseNord har påbakgrunnav møtenekommetmedet forslagtil samarbeidsplanfor 2012.(sevedlegg) Samarbeidsplanen for 2012inneholderfølgendefastepunkter: Oppfølgingavsykefravær,deltagelsepådialogmøte. Råd/veiledningi f.h.t. arbeidsrelaterteplager. AKAN (rusog avhengighetsproblematikk) Målrettahelseundersøkelsenytilsatte. DeltapåAMU møter. I tillegg inneholdersamarbeidsplanen følgendeoppgaverfor 2012: Vernerunder(sykehjemmedfokuspåinneklima, barnehage,skole, tekniskuteseksjon) Psykososialtarbeidsmiljø(sykehjemmet) Støy(skolen) Samrådsmøte for verneombud Inneklima(internundervisningfor alle renholderne)

20 Ergonomi(vedtakAMU risikovurdere/kartleggemuskelog skjelettlidelserpå kommunensarbeidsplasser) Evalueringav planperioden,gjennomgangav evt. funn og oppsettav ny plan. Administrasjonens vurdering Rådmannenforeslårat AMU godkjennerforslagtil samarbeidsplanfor Tiltakenesomer sattoppi samarbeidsplanen for 2012, skal dekkesinnenforrammenav innbetalt medlemsavgiftfor Tiltakenegjennomføresi samarbeid meddenenkelteenhetsleder. Når detgjelderpunkt9 i samarbeidsplanenergonomi, vil BHT settei gangdenneprosessenved at ergoterapeutdeltarpåamu-møte her vil detbli gitt enorienteringom arbeidsmetode.det er alleredegjennomførten kartleggingi barnehagen,og enhetsleder barnehag er invitert av BHT til detteamu-møtetfor å orientereom dereserfaring. Rådmannensforslag til vedtak: Samarbeidsplanfor 2012mellomDyrøy kommuneog BedriftshelseNord BA godkjennes. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

21 SAMARBEIDSPLAN 2012 Oversikt over aktiviteter som Dyrøy kommuneskal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Planengjelder for alle enheter i kommunen som er knyttet til Bedriftshelse Nord. Der det er aktiviteter knyt tet til enkeltenheter er dette spesifisert i planen. Utarbeidet av: Enhetsleder skole/sfo, May Elin Hals Enhetsleder kultur, Sissel S. Jørgensen Verneombud Elvetun skole, SFO, musikkskolen, Geir Skoglund Enhetsleder barnehage, Rosmari Forsberg Enhetsleder PLO, Eli Pedersen Hovedverneombud Dyrøy kommuneog verneombud PLO, Emilia Aagersborg Enhetsleder personal og servicetorg Elin Meleng Blomseth Verneingeniør Bedriftshelse Nord, Svein- J. Olsen Forfall : Enhetsleder teknisk, Geir Fjellberg Verneombud teknisk, Leif Hermod Jennsen Verneombud barnehage Åshild Chruickshank Dato sendt bedriften: 20.januar (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er gitt tilbakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

22 Aktivitet/oppdrag: Nærmere beskrivelse/konkretisering av oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme : Utført: 1. Oppfølging av sykefravær, melding av langtidssykemeldte (over 4 uker). Deltakelse på dialogmøte1. 2. Timebestilling (se egen plakat) Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: 1) generell veiledning/ rådgivning i forhold til helsetilstand og arbeid 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen 3) delta i tilbakeføring til jobb 4) utarbeidelse av IOP 5) dialogmøte 1 Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan bestilles hos lege, sykepleier eller Ergoterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Leder og/ eller arbeidstaker kan henvende seg til Bedriftshelse Nord. Det er viktig at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen I planperioden De ansatte tar kontakt med Bedriftshelse Nord I planperioden 3. AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledning angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bi står ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk i bedriften. Bedriften tar kontakt med Bedriftshelse ved behov Nord I planperioden 4. Tilbud om helseundersøkelse for nyansatte. (Gjelder ansatte som har avklart risiko eller eksponering som tilsier dette) Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse Nord tilbys ti me for helseundersøkelse. Gjelder ansatte som har eller vil få en eksponering som ti lsier undersøkelse ut fra kartlagt risiko, eller kommer inn under lov/forskrift som krever dette. Bedriften oppdaterer og sender listene til Bedriftshelse Nord, som sender ut tilbud. I planperioden 5. Arbeidsmiljøutvalg BHN deltar på Arbeidsmiljøutvalg. Bedriften kaller inn i god tid. I planperioden Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

23 6. Psykososialt arbeidsmiljø PLO, sykehjemmet : Enheten har i 2011 gjennomført interne tiltak slik som gruppesamling med pedagog, samt at det er avviklet motivasjonsseminar. Enheten ønsker oppfølging av disse tiltakene våren 2012 der BHN deltar på evaluering og eventuell bidrar ti l videre arbeid 7. Vernerunder BHN deltar på vernerunder PLO sykehjemmet Barnehage Skolen 8. Støy Skolen: 9. Samrådsmøte for verneombud Teknisk uteseksjon m/fokus på inneklimaet Enheten ønsker en vurdering av støyforholdene ved skolen. Det gjennomføres et møte med befaring av aktuelle lokaliteter. Dette vil danne grunnlag for videre aktivitet. (målinger, etc. ) Det gjennomføres en samling for alle verneombudene i virksomheten der en ønsker å drøfte HMS tema/vernetiltak. BHN inviteres som deltager. Hovedverneombudet oversender Svein-J Olsen event. tema i forkant av samlingen. Eli Pedersen tar kontakt med Liv Helland BHN for videre planlegging av oppdraget. Enhetsledere t ar kontakt med Svein- J Olsen BHN for avtale av tidspunkt. Svein-J Olsen BHN tar kontakt med May Elin Hals for nærmere avtale. Emilia Aagersborg tar kontakt med Svein-J. Olsen BHN for avtale om tidspunkt Vår (f.o.m. 1. april) I planperioden I planperioden 1 halvår Bedriftshelse Nord BA Side 3 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

24 10. Inneklima Virksomheten ønsker internundervisning for alle renholdere. Tema: Renhold og inneklima. Geir Fjellberg tar kontakt med Svein- J. Olsen for nærmere avtale. Høst? 11. Ergonomi Etter vedtak i AMU skal virksomheten risikovurdere/kartlegge muskel og skjelettlidelser på kommunensarbeidsplasser i BHN setter i gang denne prosessen ved at ergoterapeut deltar på AMU - møte 16 feb. Bedr iften kaller inn berørte personer i god tid. Her vil det bli gitt en orientering arbeidsmetode. om Start 16. feb. Det er allerede gjennomført en kartlegging barnehagen og enhetsleder Rosmari Forsberg inviteres til dette AMU - møte for å orientere deres erfaring. om 12. Evaluering av planperioden, gjennomgang av eventuelle funn og oppsett av ny plan. Møte mellom representanter administrasjonen i bedriften Nord. for de ansatte og og Bedriftshels e Bedriften tar kontakt med Bedriftshelse for å avtale tidspunkt. Nord Innen utgangen av januar Bedriftshelse Nord BA Side 4 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe : 2008/102 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Årsrapport for 2011over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 4/ Vedlegg 1 Møteplanvår Oversiktoverkurs Oversiktoverkurs2 - høst2011_vår ÅrsmeldingAMU 2011 doc 5 Møteplanhøst 2011(2) 6 RapportAMU Elvetunskole2011Verne-miljøarbeid 7 Årsrapportentil AMU - uttalelsefra enhetene, Dyrøyseminarsenteret 8 Årsrapporttil AMU Vedleggårsrapportil AMU 2011 Saksopplysninger Lovhenvisning:Arbeidsmiljøloven 7-2. Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratetfor arbeidstilsynetharbesluttetåoppheveskjemaet Årsrapportoververne- og miljøarbeidet nr. 503og Særligovervåkningav arbeidsmiljøet nr. 503bmedvirkning fra Pliktentil å utarbeideårsrapporter ikke endret.utvalgeneharfortsattplikt til å utarbeideenårsrapportoversin virksomhet,jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, menbeslutningenom åtrekkeskjemaetilbakebetyr at hvertenkeltarbeidsmiljøutvalgnåharstørremulighettil å skreddersy årsrapportentil sin egenvirksomhet. Rapportenmåinneholdevisseelementer: 1. Fakta omkringutvalget Datoenfor opprettelsenav utvalget Antall stemmeberettigedemedlemmeri utvalget. Hvorvidt personalesomnevnti arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmerav utvalget. Hvilken partsomharhattformannsvervetdetsisteåret. Hvor mangemøtersomharblitt holdt. 2. Hovedpunktenei utvalgetsarbeid

26 Hvis utvalgetharutført arbeidog oppgaversomnevnti 7-2, skalrapporteninneholde opplysningerom dettesammenmedenkort beskrivelse. Rapportenskalinneholdeopplysningerom virksomhetenshandlingsprogramfor verne- og miljøarbeidetog om utvalgetsdeltakelsei dettearbeidet. Rapportensomutarbeide skalikke sendesinn, menoppbevaresi virksomheten,og skalkunne forevisesdersomarbeidstilsynetberom det. Årsrapportenmåogsågodkjennesav hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det er valgt verneombudfor perioden verneombudetskalsammenmedenhetsleder pådenenkeltearbeidsplassgåårligevernerunder.bedriftshelsetjenestendeltaretteravtalei de verneområdersom er tilsluttet bedriftshelsetjeneste. Rådmannensforslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalgetgodkjennerårsrapportfor 2011oververne- og miljøarbeideti Dyrøy kommune. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

27 Møteplanvår 2011 Fastemøter: Personalmøter: Lederteamog sekretærer hverman kl Rapportmøteralle avd Hjemmetjenesten hvermandag tirsdag kl evt måhveravdsett oppet fastkl.slett sompasserdem. Kl Rosestua 13.jan+ kjøkken mars 14.april 9.juni Nordstua 20.jan mars 28.april 16.juni Sørstua 27.jan mars 5.mai Evt 23.juni Hjemmetjenesten 3. feb mars+ kjøkken 12.mai Kjøkken 13.jan- rose 24.mars hj.tj Allmøter: Alle i PLO 15.februar mai Omsorgsteam: 18.jan HTV møter HTV 13.jan april

28 Oversiktoverkurs Karl Johan IPLOS Høst2009 Vår 2010 Høst2010 Vår 2011 Visma kurs: EPJ Vederlagsberegning Harholdt Profil kurs 17.3, (-21.4.ingen oppmøtt),5.5og rusog psykisk helsearbeid26.4 -HLR 31.5 Elisabeth amputasjoner Profil nettverkmøte lindrendebehandling -Sado22.9 -BPA sept -Dyrøyseminar Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab og innsiktog kognitiv svikt spesielt FUNNKe -DagskursLØFT og etikk instruktøropplæringi personvernog informasjonssikkerhet 12 t - Hjertestartkursi regi av brannvesenog luftambulanse -Dyrøyseminar Svelgvansker2.11 -DagskursLØFT og etikk maiStressmestringv/ AnneSælebakke 24.2Oppfriskningskursi v/farmasøytann Storm UNN 3 dagerskursi lindrende behandlingv/lin maiStressmestringv/ AnneSælebakke 31.5Nettverksmøtei Tromsøfor spl i kreft/lindrendebeh 24.2Oppfriskningskursi UNN 16.3 Ulike psykiskediagnoser vanskerog lidelser VK-forelesning/PU nettverk 12.maiStressmestringv/ AnneSælebakke Sissel Notuskurs EPJ - Samhandlings møte med psykiatrien mars førstehjelpved selvmordsfare, silsand -9.april Fagdagpsykiatri samarbeidsmøtemed NAV -Dyrøyseminar -Nettverkpsykhelse kommunikasjonog relasjoner27.9 -DagskursLØFT og etikk rusog psykisk helsearbeid Profil 26.5 diagnoserog IPLOS -HLR 31.5 Astrid EPJ HLR Dyrøyseminar 12.maiStressmestringv/ Sigfrid IPLOS EPJ IPLOSgjennomgang Nsf temakurs Arb.tidkurs AnneSælebakke 24.2Oppfriskningskursi UNN Heddi Reginesamling Sårkurs- polymem Svelgvansker2.11 -DagskursLØFT og etikk Hva er psykiskhelse ogpsykisklidelse? 13.4Oppfriskningskursi

29 Liv Inger Wenche Eli Ann Judith Borgfrid Nettverkssamling psykisk utvikl Nettverksamling psykis utvikl Sårkurs- polymem Profil 17.3 ABC Demens - Profil 26.5 Iplos - HLR 31.5 ABC Demens.. - HLR 31.5 ABC Demens (trakk seg) - HLR 31.5 ABC demens ikke alle liker bingo okt -DagskursLØFT og etikk Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab oginnsikt og kognitiv svikt spesielt.18.10(kun veiledning) ABC demens ikke alle liker bingo okt -DagskursLØFT og etikk Laila Jorid amputasjoner ABC Demens -DagskursLØFT og etikk Hjørdis amputasjoner ABC Demens May ABC Demens ABC demens ikke alle liker bingo okt Ioana Forflytningsteknikk (LØKTA) 8.12 ABC Demens - HLR 31.5 ABC demens ikke alle liker bingo okt UNN 18,5/23 6.4Samhandlingmellom spesialisthelsetj og komm.hels.tj VK-forelesning/PU nettverk 24.2Oppfriskningskursi UNN 19/23 -Medlemav motivasjonsgruppe,møter plusskursdag20.5i Tromsø/kvinneri tiden 14.1opplæringi bestilling avhjelpemidler 13.4Oppfriskningskursi UNN 21,5/23 3 dagerskursi lindrende behandlingv/lin Medlemav motivasjonsgruppe,møter plusskursdag20.5i Tromsø/kvinneri tiden 13.4Oppfriskningskursi UNN 17/23 IreneKP HLR 31.5 Grethe Profil 17.3 Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab og innsiktog kognitiv svikt spesielt Svelgvansker Oppfriskningskursi UNN 16/ Ulike psykiske diagnoservanskerog lidelser VK-forelesning/PU nettverk Eva Undervisning/veiledning 24.2Oppfriskningskursi

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer