Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS1/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS1/12 Tilsynsrapportetteroppfølgingstilsyn - DyrøyBarnehage 2010/121 RS2/12 Gjennomføring/oppfyllelseav pålegg 2011/150 RS3/12 Årsrapport /39 Sakertil behandling PS2/12 Opprettingav nytt verneområdekultur 2007/370 PS3/12 PS4/12 PS5/12 Godkenningav samarbeidsplan2012- bedriftshelsetjenesten Årsrapportfor 2011oververne- og miljøarbeideti Dyrøy kommune 2007/ /102 Avsatttid til hovedverneombudets arbeid 2007/370 PS6/12 Valg av lederog nestlederi AMU for /8 utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/12 Referatsaker

6 VA Arbeidstilsynet VÅR DATO VÅR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE var_saksbalandler Olpug Iren Z:P5I\156/819.(7681\,INI UNE Dyrøy kommune v/rådmann Dyrøytunet BRØSTADBOTN,, U 2 DES 2011 ^I /47cry TILSYNSRAPPORT ETTER OPPFØLGINGSTILSYN DYRØY BARNEHAGE Vi viser til tilsyn den hos Dyrøy barnehage. Til stede fra virksomheten: Ashild Chruickshank, verneombud Rosmari Forsberg, enhetsleder/styrer Til stede fra Arbeidstilsynet: Olaug Iren Fossbakk, rådgiver Tilsynet ble gjennomført som et møte i virksomhetens lokaler med de ovennevnte til stede. Hensikten med tilsynet I forbindelse med Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsning "Føre var" gjennomfører Arbeidstilsynet oppfølgingstilsyn i 2011 blant et utvalg av de virksomhetene som hadde tilsyn i Dyrøy barnehage hadde tilsyn Hensikten er å se om det fortsatt arbeides systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø og forebygge muskel- og skjelettplager. Fokus er hvordan aktiviteten er på de områdene der det ble gitt pålegg etter forrige tilsyn og oppfølging av eget HMS-arbeid. Følgende forhold var tema i tilsynet: Sikres HMS-opplæring hos leder/vo Fungerer medvirkningsarenaene, med fokus på HMS/arbeidsmiljøaktiviteter Fungerer det systematiske HMS-systemet som forutsatt Fører HMS-arbeidet til forbedringer av reelle arbeidsmiljoutfordringer Hvordan har virksomheten jobbet med forebygging av muskel og skjelettplager etter forrige tilsynsbesøk Fanges de reelle arbeidsmiljøutfordringene opp gjennom etablerte rutiner og HMS- systemer Er de etablerte rutinene/systemer bekjentgjort Hvordan fungerer samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Det ble i tillegg delt ut følgende materiell: om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager lovendringer 1.juli 2011 tidligere oppfølging av sykmeldte kontroll med risiko gir gevinst. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

7 VÅR REFERANSE / Generelt om virksomheten Dyrøy barnehage har 15 fast ansatte. Vikarer kommer i tillegg - noen av vikarene er under 25 år. Barnehagen består av to bygg, den ene har nylig gjennomgått ombygging. Barnehagen har IAavtale. Barnehagen har gjort flere tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager og sykefraværet har gått ned siden forrige tilsyn. Fortsatt har barnehagen utfordringene i forbindelse med håndtering av barn, men i handlingsplanen er det satt opp tiltak for å redusere de uheldige belastninger. Noen tiltak er avhengig av bistand fra teknisk etat. Barnehagen venter på svar når disse tiltakene kan gjennomføres. Barnehagen har også jobbet med psykososialt arbeidsmiljø. De har hatt inne bedriftshelsetjenesten til å informere om LØFT(Iøsningsfokusert tilnærming). Barnehagen informerte under tilsynet om at de ønsker å jobbe videre med det psykososiale arbeidsmiljøet. I tilsynet fremkom blant annet følgende: Enhetsleder/styrer og verneombudet har gjennomført nødvendig HMS- opplæring. Ansatte er kjent med verneombudets rolle. Verneombudet har mulighet til å sette av tid til verneombudsarbeidet. Det er etablert møter mellom daglig leder og tillitsvalgte. Barnehagen har faste arenaer for medvirkning, kommunikasjon og samarbeid. Det nevnes personalmøter, avdelingsmøter, møter mellom ledere og tillitsvalgte. Det er gjennomført kartlegging og risikovurdering relatert til muskel- og skjelettplager. Handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn av risikovurdering og det kunne i tilsynet dokumenteres at tiltak var fulgt opp. Flere tiltak legger vekt på bevisstgjøring av hvordan en arbeider. Noen tiltak er avhengig av bistand fra teknisk etat. 13arnehagen venter nå på svar når disse tiltakene kan gjennomføres. Barnehagen har rutiner for melding av avvik til nærmeste leder eller verneombud. Nærmeste leder skal undersøke årsaken til avviket og iverksette nødvendig tiltak for å hindre gjentakelse. Opplæring for å forebygge muskel- og skjelettplager er gjennomført i 2010 med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Denne opplæring må også gis til nyansatte. Barnehagen er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste Bedriftshelse Nord Det er utarbeidet periodevis plan for bedriftshelsetjenesten sin bistand i barnehagen for Det kom frem at barnehagen har i 2011 benyttet bedriftshelsetjenesten ved vernerunde med fokus på støy og informasjon om LØFT(løsningsfokusert tilnærming). Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet oppfattet at det i Dyrøy barnehage arbeides kontinuerlig med å ivareta arbeidsmiljøets mange sider. Barnehagen har slik Arbeidstilsynet oppfattet det iverksatt flere tiltak med bakgrunn i kartlegging og risikovurdering og har fokus på systematikk i arbeidet. Virksomheten har arenaer for medvirkning hvor arbeidsmiljø og HMS-arbeid er på agendaen. Anmodninger Arbeidstilsynet anmoder Dyrøy barnehage å avklare hvordan nyansatte skal få tilstrekkelig informasjon om risikofaktorer og opplæring i forebygging av muskel- og skjelettplager.

8 / A VAR REFERANSE / Arbeidstilsynet anmoder Dyrøy kommune å evaluere om samarbeidet mellom Dyrøy barnehage og teknisk etat i kommunen er godt nok eller om tiltak bør settes i verk. Konklusjon: Arbeidstilsynets hovedinntrykk etter tilsynet er at Dyrøy barnehage arbeider nokså systematisk med HMS-arbeidet og er inne i en god prosess. Det varsles således ikke noen pålegg. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/25430 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Olaug Iren Fossbakk rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: DYRØY BARNEI IAGE v/styrer hovedverneombud DYRØY BARNEHAGE v/verneombud Elveveien BRØSTADBOTN Elveveien BRØSTADBOTN

9 Arbeidstilsynet Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN VAR DATO VAR REFERANSE / /2011 DERES DATO DERES REFERANSE /150 VAR SAKSBEHANDLER Gun Saksnr: 1J4 nr.: DYRØY KOMMUNE spenr: 1 5 DES 2011 Att. May-Elin Hals i Kopi RE.: GJENNOMFØRING/OPPFYLLELSE AV PÅLE fittc. k!ide P: G i l Ark. kode S: G Vi viser til tilbakemelding fra dere datert og tidligere korrespondanse i saken. I tilbakemeldingen blir det gjort rede for tiltak som er utført for å oppfylle påleggene. På grunnlag av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet at påleggene er oppfylt. Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Hallgerd Sjøvoll tilsynsleder (sign.) Gunnar Markus Misje seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi: Hovedverneombudet i Dyrøy kommune. Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Rektor Elvetun skole, Fossmoveien 1, 9311 Brøstadbotn Verneombudet Elvetun skole, Fossmoveien I Brøstadbotn POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

10 BEDRIFTSHELS7.1)/ t NORD DYRØY KOMMUN Til medlemsbedrifter Bedriftshelse Nord og kunder av 1 2 JAN 2017 Januar 2012 Kopi: ÅRSRAPPORT 2011 ra-tte ko de Ark. kode I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som Bedriftshelse Nord har bistått deres bedrift/avdeling med når det gjelder Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i Oversikten er inndelt slik: Dette følgeskriv Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode) Oversikt over alle kontakter som har funnet sted i perioden (utskrift fra Profdoc Visjon med timeforbruk) Utskrift fra bedriftsjournalen til den respektive enhet/bedrift eller avdeling Hvert år har Bedriftshelse Nord hatt kontakt med alle våre kunder med ønske om utarbeide en samarbeidsplan. Samarbeidsplanen skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten yter. Rapporter på utført bistand/aktivitet som kartlegginger og undersøkelser sendes alltid bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter som alltid sendes virksomhetene vil også vcere bedriftens dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud, arbeidsmiljfautvalg og andre bererte som kan ha interesse av rapporten. Vi vil også minne om at også denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og forskrift 600 (ny forskrift fra ). Med hilsen baglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksodresser: Sentrolbord (Finnsnes) Finnsnes: Rådhusveien 1 Telefon (Målselv, ) e-post: Målselv: Andselv

11 BEDRIFTSHELSE t NORD SAMARBEIDSPLAN 2011 Oversikt over aktiviteter som Dyrøy kommuneskal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Øystein Rørslett, Emilia Agersborg Elin Meleng, Svein- J. Olsen, fra Bedriftshelse Nord Dato sendt bedriften: (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er gitt tilbakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Ncermere beskrivelse/konkretisering av Aktivitet/oppdrag: oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme: Utført: 1. Oppfølging av sykefravcer, Disse enhetene skal prioriteres: Leder og/eller melding av Barnehagen arbeidstaker kan I planperioden langtidssykemeldte (over 4 Sykehjemmet henvende seg til uker). Deltakelse på Bedriftshelse dialogmøte. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: Nord. Det er viktig generell veiledning/ rådgivning i forhold til at arbeidstakerne helsetilstand og arbeid er kjent med denne vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen rutinen delta i tilbakeføring til jobb utarbeidelse av IOP dialo møte 2. Timebestilling (se egen Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har De ansatte tar plakat) problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan Bedriftshelse Nord I planperioden bestilles hos lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

12 AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledningbedriften tar angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bistårkontakt med ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk ibedriftshelse Nord bedriften,ved behov Tilbud om helseundersøkelse Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse NordBedriften for nyansatte.tilbys time for helseundersøkelse.oppdaterer og sender listene til (Gjelder ansatte som hargjelder ansatte som har eller vil få en eksponering Bedriftshelse avklart risiko eller eksponeringsom tilsier undersøkelse ut fra kartlagt risiko, eller Nord, som sender som tilsier dette)kommer inn under lov/forskrift som krever dette. ut tilbud. I planperioden I planperioden Arbeidsmiljøutvalg. Bedriftshelsetjenesten deltar på AMU møter. Bedriften kaller inn Utført: BHN. I planperioden 21. april sjo 30. mai sjo LE Internundervisning for AMU AMU sin rolle BHN v/ Svein-J LE Innhold i IK-forskriften Olsen AMU-møte28 nov Varighet ca 45 min. Vernerunder Sykehjemmet BHN v/svein- J Utført: SJO Olsen tar kontakt Barnehage m/fokus på støy Sykeh jem: med enhetene og Skolen m/fokus på støy avtaler tidspunkt 21 sep. Vår Barnehage: 21. sep. Skole: 22. sep. Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

13 Psykososialt arbeidsmiljø Sykehjemmet: Enheten har satt i gang interne Leder ved tiltak slik som gruppesamling med pedagog, samt at sykehjemmet tar det skal avikles motivasjonsseminar. Enheten kontakt med ønsker oppfølging etter disse tiltakene til høsten der BHN deltar på evaluering og event. Bidrar med Bedriftehelse for videre Nord Høst forslag til videre arbeid. planlegging av oppdrag. Psykososialt arbeidsmiljø Barnehage: Enheten ønsker konkret å gjennomføre BHN v/liv Helland Utføret LØFT. Olsen tar kontakt med leder for April videre planlegging Clv oppdrag. HMS-grunnkurs HVO. Emilia Agersborg deltar på HMS- kurs BHN. sender ut info i god tid Mars Utført Evaluering av planperioden, Møte mellom representanter for de ansatte og Leder tar kontakt Innen utgangen gjennomgang av eventuelle administrasjonen i bedriften og Bedriftshelse med Bedriftshelse av januar funn og oppsett av ny plan. Nord. Nord for å avtale tidspunkt., Bedriftshelse Nord BA Side 3 av 3 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

14 DYRØY KOMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side 1 av 1 09/01/2012 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [le/le] Notat: [Ie/le] deltatt på møte i Amu den 28 november, innlegg om amus roller. 04/01/2012 Administrativt arbeid/oppdatering personallister [khv/khv] Notat: [khv/khvj Oppdatert innmeldte. 23/09/2011 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde ved Dyrøy skole iht. samarbeidsplanen. Skolen oversender handlingsplan til BHN. 21/09/2011 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: 22109/2011 [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde i barnehagen iht. samarbeidsplanen. Rosmari oversender handlingsplan til BHN. 22/09/2011 jsjo/sjol Deltatt på vernerunde ved sykehjemmet iht. samarbeidsplanen. Eli oversender handlingsplan til BHN. 16/09/2011 Administrativt arbeid [sjo/sjo] Notat: Isjo/sjo] Avtalt vernerunder med sykehjemet og barnehagen14 sep, skolen 15 sep. 31/05/2011 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: [sjo/sjo] Deltatt på amu ihht. samarbeidsplan. 19/04/2011 Administrativt arbeid/oppdatering personallister [khv/khv] 01/03/2011 Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: NjoIsjo] Utarbeidet og oversendt samarbeidsplan pr e-post til Elin A. Meleng. Plan distrubueres internt av kommunen til alle berørte parter. 21/02/2011 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: 22/02/2011 [sjo/sjo] Deltatt på AMU- møte ihht. samarbeidsplan. 17/02/2011 Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: 21/02/2011 [sjo/slo] Deltatt på møte for utarbeidelse av samarbeidsplan /01/2011 Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Notat: Isjo/sjo] Svart med epost på henvendelse fra Rosmari Forsberg vedrørende dialogmøte i barnehagen. 10/01/2011 Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Notat: 22/03/2011 Isjo/sjo] Utsendelse av kontaktinfo og kurskatalog 04/01/2011 Administrativt arbeid [khv/khv] Notat: fyhv/khvj Etterarbeid. Arkivert alle skjema som ble brukt under målrettet helseundersøkelse i oktober for brann og teknisk. 04/01/2011 Administrativt arbeid/årsrapporten [sjo/sjo] res://pvhtml.d11/htmljournal.htm

15 09/01/2012 Side 1 Bedrift : Bransje : Søkeord bedrift : Tidsrom : Avdeling : Klienttype : Totaloversikt kontaktregistrering pr. bedrift DYRØY KOMMUNE m/underavdelinger Alle Alle søkeord på bedrift 01/01/ /12/2011 Bedriftshelse Nord Bedrifts-, ansatt- og pasientkontakter BedriftKontakt Antall Timer Min DYRØY KOMMUNE DYRØY KOMMUNE Bedriftkontakter Vernerunde Samarbeidsplan Administrativt arbeid Arbeidsmiljøutvalg Årsrapporten Korrespondanse/e-post Oppdatering personallister Sum: t 10 min Sum avdeling: t 10 min DYRØY KOMMUNE/Barnehage Bedriftkontakter LØFT Sum: 2 12 t 0 min Sum avdeling: 2 12 t 0 min Sum bedriften: t 10 min Totalsum: t 10 min

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 442 Saksmappe : 2007/370 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Oppretting av nytt verneområdekultur Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Enhetslederkultur harpåmøtemedbht tatt oppuklarheteri forhold til hvilket verneområdeungdomsklubbentilhører. Administrasjonens vurdering Verneombudetfor merkantiltpersonale(kommunehusog Nordavindshagen)synesverneområdet er for stortog rekkerikke overalt. Verneombudetharvurdertå søkefritak. Rådmannenfinner at denbesteløsningener å oppretteet nytt verneområdefor kultur som omfatternordavindshagen,dyrøyseminarsenteret, biblioteket,ungdomsklubbenog nærmiljøsent ralen.verneområdekultur velgerdasitt egetverneombud. Denansattei kulturskolenomfattesav verneområdetpåskolen,davedkommendeogsåer fast deltidsansatti skolen.enhetslederkultur kanevt. deltapåvernerundeni kulturskolen. Aktivitøren som ogsåholdertil i Utleiebygg 2, erfastansatti PLO og vil fortsatthøreinn under verneområdetplo. Rådmannensforslag til vedtak: Det opprettesnytt verneområdekultur fra ,somomfatterNordavindshagen, Dyrøyseminarsenteret, biblioteket,ungdomsklubbenog nærmiljøsentralen. Verneområdekultur velgeregetverneombud. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 441 Saksmappe : 2007/39 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Godkjenning av samarbeidsplan2012- bedriftshelsetjenesten Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Samarbeidsplan2012 Saksopplysninger Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalgetvedtok å meldeinn alle lovpålagtefastansattei Bedriftshelse Nord f.o.m jf. Forskrift 501og tilhørendebransjekoder.det er inngåttenbasis+ kommuneavtalemedbedriftshelsenord. Dyrøykommunehartotalt innmeldt121arbeidstakereinnenforskole/sfo,barnehagen, ungdomsklubb,plo, teknisk(uteseksjon/renhold)og brannmannskap. DetharværtmøtemedBedriftshelseNord hvor enhetslederpersonal, hovedverneombudet, verneombudog enhetsledereharværttilstede.temafor møtetharvært samarbeidsplanmellomdyrøykommuneog BedriftshelseNord for 2012.BedriftshelseNord har påbakgrunnav møtenekommetmedet forslagtil samarbeidsplanfor 2012.(sevedlegg) Samarbeidsplanen for 2012inneholderfølgendefastepunkter: Oppfølgingavsykefravær,deltagelsepådialogmøte. Råd/veiledningi f.h.t. arbeidsrelaterteplager. AKAN (rusog avhengighetsproblematikk) Målrettahelseundersøkelsenytilsatte. DeltapåAMU møter. I tillegg inneholdersamarbeidsplanen følgendeoppgaverfor 2012: Vernerunder(sykehjemmedfokuspåinneklima, barnehage,skole, tekniskuteseksjon) Psykososialtarbeidsmiljø(sykehjemmet) Støy(skolen) Samrådsmøte for verneombud Inneklima(internundervisningfor alle renholderne)

20 Ergonomi(vedtakAMU risikovurdere/kartleggemuskelog skjelettlidelserpå kommunensarbeidsplasser) Evalueringav planperioden,gjennomgangav evt. funn og oppsettav ny plan. Administrasjonens vurdering Rådmannenforeslårat AMU godkjennerforslagtil samarbeidsplanfor Tiltakenesomer sattoppi samarbeidsplanen for 2012, skal dekkesinnenforrammenav innbetalt medlemsavgiftfor Tiltakenegjennomføresi samarbeid meddenenkelteenhetsleder. Når detgjelderpunkt9 i samarbeidsplanenergonomi, vil BHT settei gangdenneprosessenved at ergoterapeutdeltarpåamu-møte her vil detbli gitt enorienteringom arbeidsmetode.det er alleredegjennomførten kartleggingi barnehagen,og enhetsleder barnehag er invitert av BHT til detteamu-møtetfor å orientereom dereserfaring. Rådmannensforslag til vedtak: Samarbeidsplanfor 2012mellomDyrøy kommuneog BedriftshelseNord BA godkjennes. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

21 SAMARBEIDSPLAN 2012 Oversikt over aktiviteter som Dyrøy kommuneskal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Planengjelder for alle enheter i kommunen som er knyttet til Bedriftshelse Nord. Der det er aktiviteter knyt tet til enkeltenheter er dette spesifisert i planen. Utarbeidet av: Enhetsleder skole/sfo, May Elin Hals Enhetsleder kultur, Sissel S. Jørgensen Verneombud Elvetun skole, SFO, musikkskolen, Geir Skoglund Enhetsleder barnehage, Rosmari Forsberg Enhetsleder PLO, Eli Pedersen Hovedverneombud Dyrøy kommuneog verneombud PLO, Emilia Aagersborg Enhetsleder personal og servicetorg Elin Meleng Blomseth Verneingeniør Bedriftshelse Nord, Svein- J. Olsen Forfall : Enhetsleder teknisk, Geir Fjellberg Verneombud teknisk, Leif Hermod Jennsen Verneombud barnehage Åshild Chruickshank Dato sendt bedriften: 20.januar (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er gitt tilbakemelding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

22 Aktivitet/oppdrag: Nærmere beskrivelse/konkretisering av oppdrag/aktivitet: Ansvarlig: Tidsramme : Utført: 1. Oppfølging av sykefravær, melding av langtidssykemeldte (over 4 uker). Deltakelse på dialogmøte1. 2. Timebestilling (se egen plakat) Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: 1) generell veiledning/ rådgivning i forhold til helsetilstand og arbeid 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen 3) delta i tilbakeføring til jobb 4) utarbeidelse av IOP 5) dialogmøte 1 Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har problemer med å fungere i jobben, så kan man ta kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan bestilles hos lege, sykepleier eller Ergoterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Leder og/ eller arbeidstaker kan henvende seg til Bedriftshelse Nord. Det er viktig at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen I planperioden De ansatte tar kontakt med Bedriftshelse Nord I planperioden 3. AKAN Bedriftshelse Nord bidrar med råd og veiledning angående bedriftens rusmiddelpolitikk, og bi står ved eventuell rus og avhengighetsproblematikk i bedriften. Bedriften tar kontakt med Bedriftshelse ved behov Nord I planperioden 4. Tilbud om helseundersøkelse for nyansatte. (Gjelder ansatte som har avklart risiko eller eksponering som tilsier dette) Nyansatte som meldes inn i Bedriftshelse Nord tilbys ti me for helseundersøkelse. Gjelder ansatte som har eller vil få en eksponering som ti lsier undersøkelse ut fra kartlagt risiko, eller kommer inn under lov/forskrift som krever dette. Bedriften oppdaterer og sender listene til Bedriftshelse Nord, som sender ut tilbud. I planperioden 5. Arbeidsmiljøutvalg BHN deltar på Arbeidsmiljøutvalg. Bedriften kaller inn i god tid. I planperioden Bedriftshelse Nord BA Side 2 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

23 6. Psykososialt arbeidsmiljø PLO, sykehjemmet : Enheten har i 2011 gjennomført interne tiltak slik som gruppesamling med pedagog, samt at det er avviklet motivasjonsseminar. Enheten ønsker oppfølging av disse tiltakene våren 2012 der BHN deltar på evaluering og eventuell bidrar ti l videre arbeid 7. Vernerunder BHN deltar på vernerunder PLO sykehjemmet Barnehage Skolen 8. Støy Skolen: 9. Samrådsmøte for verneombud Teknisk uteseksjon m/fokus på inneklimaet Enheten ønsker en vurdering av støyforholdene ved skolen. Det gjennomføres et møte med befaring av aktuelle lokaliteter. Dette vil danne grunnlag for videre aktivitet. (målinger, etc. ) Det gjennomføres en samling for alle verneombudene i virksomheten der en ønsker å drøfte HMS tema/vernetiltak. BHN inviteres som deltager. Hovedverneombudet oversender Svein-J Olsen event. tema i forkant av samlingen. Eli Pedersen tar kontakt med Liv Helland BHN for videre planlegging av oppdraget. Enhetsledere t ar kontakt med Svein- J Olsen BHN for avtale av tidspunkt. Svein-J Olsen BHN tar kontakt med May Elin Hals for nærmere avtale. Emilia Aagersborg tar kontakt med Svein-J. Olsen BHN for avtale om tidspunkt Vår (f.o.m. 1. april) I planperioden I planperioden 1 halvår Bedriftshelse Nord BA Side 3 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

24 10. Inneklima Virksomheten ønsker internundervisning for alle renholdere. Tema: Renhold og inneklima. Geir Fjellberg tar kontakt med Svein- J. Olsen for nærmere avtale. Høst? 11. Ergonomi Etter vedtak i AMU skal virksomheten risikovurdere/kartlegge muskel og skjelettlidelser på kommunensarbeidsplasser i BHN setter i gang denne prosessen ved at ergoterapeut deltar på AMU - møte 16 feb. Bedr iften kaller inn berørte personer i god tid. Her vil det bli gitt en orientering arbeidsmetode. om Start 16. feb. Det er allerede gjennomført en kartlegging barnehagen og enhetsleder Rosmari Forsberg inviteres til dette AMU - møte for å orientere deres erfaring. om 12. Evaluering av planperioden, gjennomgang av eventuelle funn og oppsett av ny plan. Møte mellom representanter administrasjonen i bedriften Nord. for de ansatte og og Bedriftshels e Bedriften tar kontakt med Bedriftshelse for å avtale tidspunkt. Nord Innen utgangen av januar Bedriftshelse Nord BA Side 4 av 4 Telefoner: (Finnsnes) (Målselv,)

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe : 2008/102 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Årsrapport for 2011over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 4/ Vedlegg 1 Møteplanvår Oversiktoverkurs Oversiktoverkurs2 - høst2011_vår ÅrsmeldingAMU 2011 doc 5 Møteplanhøst 2011(2) 6 RapportAMU Elvetunskole2011Verne-miljøarbeid 7 Årsrapportentil AMU - uttalelsefra enhetene, Dyrøyseminarsenteret 8 Årsrapporttil AMU Vedleggårsrapportil AMU 2011 Saksopplysninger Lovhenvisning:Arbeidsmiljøloven 7-2. Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratetfor arbeidstilsynetharbesluttetåoppheveskjemaet Årsrapportoververne- og miljøarbeidet nr. 503og Særligovervåkningav arbeidsmiljøet nr. 503bmedvirkning fra Pliktentil å utarbeideårsrapporter ikke endret.utvalgeneharfortsattplikt til å utarbeideenårsrapportoversin virksomhet,jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, menbeslutningenom åtrekkeskjemaetilbakebetyr at hvertenkeltarbeidsmiljøutvalgnåharstørremulighettil å skreddersy årsrapportentil sin egenvirksomhet. Rapportenmåinneholdevisseelementer: 1. Fakta omkringutvalget Datoenfor opprettelsenav utvalget Antall stemmeberettigedemedlemmeri utvalget. Hvorvidt personalesomnevnti arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmerav utvalget. Hvilken partsomharhattformannsvervetdetsisteåret. Hvor mangemøtersomharblitt holdt. 2. Hovedpunktenei utvalgetsarbeid

26 Hvis utvalgetharutført arbeidog oppgaversomnevnti 7-2, skalrapporteninneholde opplysningerom dettesammenmedenkort beskrivelse. Rapportenskalinneholdeopplysningerom virksomhetenshandlingsprogramfor verne- og miljøarbeidetog om utvalgetsdeltakelsei dettearbeidet. Rapportensomutarbeide skalikke sendesinn, menoppbevaresi virksomheten,og skalkunne forevisesdersomarbeidstilsynetberom det. Årsrapportenmåogsågodkjennesav hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det er valgt verneombudfor perioden verneombudetskalsammenmedenhetsleder pådenenkeltearbeidsplassgåårligevernerunder.bedriftshelsetjenestendeltaretteravtalei de verneområdersom er tilsluttet bedriftshelsetjeneste. Rådmannensforslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalgetgodkjennerårsrapportfor 2011oververne- og miljøarbeideti Dyrøy kommune. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

27 Møteplanvår 2011 Fastemøter: Personalmøter: Lederteamog sekretærer hverman kl Rapportmøteralle avd Hjemmetjenesten hvermandag tirsdag kl evt måhveravdsett oppet fastkl.slett sompasserdem. Kl Rosestua 13.jan+ kjøkken mars 14.april 9.juni Nordstua 20.jan mars 28.april 16.juni Sørstua 27.jan mars 5.mai Evt 23.juni Hjemmetjenesten 3. feb mars+ kjøkken 12.mai Kjøkken 13.jan- rose 24.mars hj.tj Allmøter: Alle i PLO 15.februar mai Omsorgsteam: 18.jan HTV møter HTV 13.jan april

28 Oversiktoverkurs Karl Johan IPLOS Høst2009 Vår 2010 Høst2010 Vår 2011 Visma kurs: EPJ Vederlagsberegning Harholdt Profil kurs 17.3, (-21.4.ingen oppmøtt),5.5og rusog psykisk helsearbeid26.4 -HLR 31.5 Elisabeth amputasjoner Profil nettverkmøte lindrendebehandling -Sado22.9 -BPA sept -Dyrøyseminar Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab og innsiktog kognitiv svikt spesielt FUNNKe -DagskursLØFT og etikk instruktøropplæringi personvernog informasjonssikkerhet 12 t - Hjertestartkursi regi av brannvesenog luftambulanse -Dyrøyseminar Svelgvansker2.11 -DagskursLØFT og etikk maiStressmestringv/ AnneSælebakke 24.2Oppfriskningskursi v/farmasøytann Storm UNN 3 dagerskursi lindrende behandlingv/lin maiStressmestringv/ AnneSælebakke 31.5Nettverksmøtei Tromsøfor spl i kreft/lindrendebeh 24.2Oppfriskningskursi UNN 16.3 Ulike psykiskediagnoser vanskerog lidelser VK-forelesning/PU nettverk 12.maiStressmestringv/ AnneSælebakke Sissel Notuskurs EPJ - Samhandlings møte med psykiatrien mars førstehjelpved selvmordsfare, silsand -9.april Fagdagpsykiatri samarbeidsmøtemed NAV -Dyrøyseminar -Nettverkpsykhelse kommunikasjonog relasjoner27.9 -DagskursLØFT og etikk rusog psykisk helsearbeid Profil 26.5 diagnoserog IPLOS -HLR 31.5 Astrid EPJ HLR Dyrøyseminar 12.maiStressmestringv/ Sigfrid IPLOS EPJ IPLOSgjennomgang Nsf temakurs Arb.tidkurs AnneSælebakke 24.2Oppfriskningskursi UNN Heddi Reginesamling Sårkurs- polymem Svelgvansker2.11 -DagskursLØFT og etikk Hva er psykiskhelse ogpsykisklidelse? 13.4Oppfriskningskursi

29 Liv Inger Wenche Eli Ann Judith Borgfrid Nettverkssamling psykisk utvikl Nettverksamling psykis utvikl Sårkurs- polymem Profil 17.3 ABC Demens - Profil 26.5 Iplos - HLR 31.5 ABC Demens.. - HLR 31.5 ABC Demens (trakk seg) - HLR 31.5 ABC demens ikke alle liker bingo okt -DagskursLØFT og etikk Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab oginnsikt og kognitiv svikt spesielt.18.10(kun veiledning) ABC demens ikke alle liker bingo okt -DagskursLØFT og etikk Laila Jorid amputasjoner ABC Demens -DagskursLØFT og etikk Hjørdis amputasjoner ABC Demens May ABC Demens ABC demens ikke alle liker bingo okt Ioana Forflytningsteknikk (LØKTA) 8.12 ABC Demens - HLR 31.5 ABC demens ikke alle liker bingo okt UNN 18,5/23 6.4Samhandlingmellom spesialisthelsetj og komm.hels.tj VK-forelesning/PU nettverk 24.2Oppfriskningskursi UNN 19/23 -Medlemav motivasjonsgruppe,møter plusskursdag20.5i Tromsø/kvinneri tiden 14.1opplæringi bestilling avhjelpemidler 13.4Oppfriskningskursi UNN 21,5/23 3 dagerskursi lindrende behandlingv/lin Medlemav motivasjonsgruppe,møter plusskursdag20.5i Tromsø/kvinneri tiden 13.4Oppfriskningskursi UNN 17/23 IreneKP HLR 31.5 Grethe Profil 17.3 Undervisning/veiledning til Rehabom gen.rehab og innsiktog kognitiv svikt spesielt Svelgvansker Oppfriskningskursi UNN 16/ Ulike psykiske diagnoservanskerog lidelser VK-forelesning/PU nettverk Eva Undervisning/veiledning 24.2Oppfriskningskursi

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet yrøy kommune en lærende kommune Møteinnkalling tvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset ato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Wikstrand tlf 916 01 989 SØR-VARANGER KOMMUNE v/rådmannen Postboks 406 9915 KIRKENES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf 918 89 748 Lenvik kommune v/rådmann Rådhusveien 8 9306 Finnsnes TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dag Agnar Solbakk Per Gunnar Cruickshank SP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dag Agnar Solbakk Per Gunnar Cruickshank SP Dyrøy kommune Møteprotokoll Den lærende kommune Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer