Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: Tidspunkt: Kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksnr PS 13/10 Innhold Klage på avslag - søknad om dispensasjon for deling til fritidsformål fra eiendom gnr. 110 bnr. 3 på Valnes, Karen-Anna Karlsen PS 13/11 Klage på tilknytningsavgift for vann og avløp, Storbrækka IV - gnr/bnr 42/770 PS 13/12 PS 13/13 Klage på rammetillatelse - oppføring av 15 meter høy antennemast med utstyrshytte på Bratten, eiendom gnr. 143 bnr. 4, Telenor Norge AS Klage på innstilling til 100% driftsavtalehjemmel ved Sjøgata fysioterapisenter AS Unnt.off etter offl 13, jfr.fvl 13 Mona Lillehaug (H) Leder Linda Storjord Formannskapssekretær Side2

3 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /3 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/1 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 13/10 Klagenemnda Klage på avslag - søknad om dispensasjon for deling til fritidsformål fra eiendom gnr. 110 bnr. 3 på Valnes, Karen- Anna Karlsen 1. Klagen Klagen er fremsatt i rett tid. 2. Saksopplysninger Byggeplass: Valnes, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 110/3 Søker: Karen-Anna Karlsen Tiltakstype: Dispensasjon - fritidsformål Tiltaksart: Klager: Karen-Anna Karlsen Klagen datert: Klage på administrativt vedtak den Søknaden er avslått i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) 19-2, jfr kommuneplanens arealdel og 3.2.1, pbl 1-8 forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Søknaden, datert , mottatt , gjelder søknad om dispensasjon for fremtidig deling og bygging til fritidsformål. Det foreligger ikke naboprotester. Klagenemnda behandlet klagen i møte den under sak PS 12/40: Forslag til vedtak: Klagenemda finner ikke å ta klagen til følge, og opprettholder avslaget av Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget fra H, FRP og KRF ble sistnevnte forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer (2AP). Side3

4 Vedtak: «Klagenemnda vurderer å innvilge dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 for deling og bygging av fritidsbolig som omsøkt. Søknaden avviker fra formålet i Kommuneplanens arealdel vedtatt og pbl. 1-8 forbudet mot tiltak mv. langs sjøen, og sendes på regional og statlig høring. Klagenemnda finner at området er utbygd til fritidsbebyggelse og at området kan ytterligere fortettes. Hensynet til allmenn ferdsel ansees ikke å vesentlig endres, all den tid det er bebygd fritidseiendommer inntil omsøkte plassering av hytte. I området i øst er det ikke bebygd, og dette området vil være viktig å bevare ubebygd. Klagenemnda finner at fritidseiendommen ikke vil forringe kvaliteten på strandsonen i dette området. Tiltaket ansees ikke å gi endret virkning for naturmiljøet eller kunne være til vesentlig skade på naturmangfoldet. I naturbasen er det på angitte plassering ingen registrerte artsforekomster, friluftslivsområder eller kulturlandskapsområder tiltaket kan være i konflikt med. I reinkartet er området markert som sommerbeite- og vinterbeiteområde for tamrein.» Klagenemnda behandlet klagen på nytt i møte den under sak PS 13/01: Forslag til vedtak: «Klagenemda finner etter å ha opplyst saken ytterligere, å ikke ta klagen til følge. Klagenemnda opprettholder avslaget av » Vedtak: «Saken utsettes.» 3. Forholdet til plan/lover 3.1 Plangrunnlag Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Området er avsatt til LNF-1 område. «LNF-1 er områder der det i hovedsak er vesentlige frilufts- og/eller naturverdier.», jf. bestemmelsene 3.2 første punktum. «Innenfor LNF-1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten.», jf. bestemmelsene Rettslig grunnlag Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Side4

5 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker., jf. pbl Sivilombudsmannen uttaler den under sak 2011/2812 at begrunnelsen for et dispensasjonsvedtak etter pbl at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingen munner ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi dispensasjon, og heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl annet ledd annet punktum er oppfylt. Vilkårene i 19-2 annet ledd første og annet punktum må være oppfylt at det er rettslig adgang til å gi dispensasjon. 4. Uttalelser Byplankontoret uttaler at området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF 1 og omsøkte parsell ligger i 100 m beltet langs sjøen. Følgende bestemmelser tilknyttet kommuneplanens arealdel er særlig aktuelle i denne saken: 1.8 Strandsone og vassdrag. Oppføring av ny bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til disse formål tillates ikke innenfor 100m-beltet langs sjøen, og en sone på 50 m langs vann og vassdrag LNF - 1 Landbruks-, natur- og friluftsområder med særlig viktige frilufts- og/eller naturområder. Innenfor LNF 1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten. Byplankontoret kan ikke anbefale at det gis dispensasjon fra de nevnte bestemmelser. Kulturkontoret uttaler at disse fraråder fradeling/bygging nedenfor og langs den kommunale veien mot sjøen. Området er et viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Imidlertid er fradeling av tomt/tomter mot det etablerte hyttefeltet, i østlig retning, akseptabelt. Landbrukskontoret uttaler at disse har ingen merknader til søknaden. Omsøkte parsell vil ikke være til hinder eller føre til driftsmessige ulemper av større grad for landbruket i området, eller i forhold til fremtidig drift. Parsellen ligger tett opptil areal avsatt til hyttefelt i kommuneplanens arealdel, Hyttefelt H 48. I forhold til DNs Naturbase er det ikke registrert naturtyper, konflikter eller forhold som skulle tilsi negativ uttalelse i forhold til naturmangfold eller verneinteresser. Fylkesmannen i Nordland uttaler at Kobbosen har en attraktiv sandstrand, og strandsonen langs osen har i hovedsak god tilgjengelighet. En eventuell realisering av omsøkte tiltak vil medføre at bebyggelsen kommer vesentlig nærmere strandlinjen enn hva tilfellet er i dag, noe som vil føre til ytterligere privatisering av strandsonen og strandområdet. Det er Fylkesmannens vurdering at fradeling og utbygging her vil være klart uheldig for allmennhetens mulighet for opphold og ferdsel og langs sjøen i dette området. Videre vil det dessuten i seg selv være uheldig å foreta et slikt inngrep i et strandlandskap der det er et ønske at opprinnelig landskap beholdes mest mulig naturlig. Fylkesmannen mener at i betraktning at det er avsatt til dels store områder for fritidsbebyggelse i denne delen av kommunen, skal det svært mye til for å oppnå dispensasjon for etablering av fritidsboliger utenfor disse avsatte byggeområdene. Det faktum at det er avsatt byggeområder på angjeldende eiendom vil også trekke i skjerpende retning. Vi finner derfor klagenemndas foreløpige vurdering om at det ut fra hensynet til fortetting skal kunne innvilges dispensasjon som noe uheldig. Dette ut fra at kommunen gjennom arealdelen til kommuneplanen har foretatt en vurdering om hvor det skal kunne forekommefortetting av fritidsboligbebyggelse og Side5

6 hvor LNF-interessene skal ha forrang. I denne forbindelse har man kommet fram til at strandsonen i det aktuelle området skal holdes fri for bebyggelse, mens det kan tillates utbygging nærmere veien. Fylkesmannen kan ikke se at det er framsatt tungtveiende grunner for at man i denne sak skal kunne fravike gjeldende arealdisponering. Fylkesmannen ber om å bli holdt orientert om utfallet av saken. Nordland fylkeskommune uttaler at friluftsinteressene er fremtredende og området er viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Økt utbygging i strandsonen vil forringe kvalitetene for friluftsliv og fri ferdsel og omsøkte plassering vil kunne medføre til en økt privatisering av det omsøkte området. Fylkeskommunen ønsker ikke en uplanlagt nedbygging av strandsonen, jf. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer 6.3.8, og fraråder derfor at dispensasjonssøknaden innvilges. En videre fortetting av området bør skje gjennom en planprosess. Dette for å oppnå en mest mulig forsvarlig utbygging, hvor plasseringen blir i minst mulig konklift med andre interesser. I forhold til kulturminnefaglig vurdering har ikke fylkeskommunen merknader. Sametinget har ingen merknader. Reindriftsforvaltningen uttaler at i området kan det påtreffes rein hele året. Disse har utover det ingen merknader. 5. Dispensasjon Landbrukseiendommen skal ikke ha vært i selvstendig drift siden begynnelsen av 70-tallet, og er for liten enhet til å drive etter dagens standard og gården mangler driftsbygninger. Eiendommens dyrka mark er leid ut, men landbruksdriften i området er i nedgang, og skogen utnyttes til eget forbruk. Omsøkte eiendom som søkes fradelt er vest for gårdens bebyggelse, på uproduktiv mark og ligger mellom sjøen og den kommunale veg. Tiltaket skal derfor ikke være i konflikt med produktivt areal på eiendommen. Tomta grenser i vest til eksisterende fritidsbebyggelse og mot øst til våtmark, noe som skal begrense ferdsel over området. I nord består av åskammer med markert høyde som skal medføre at bygningen vil bli lite synlig fra sjøen. Det er ingen stier eller turløyper i området. Heller ikke registrert rødlistearter av verken fyler eller planter. Omsøkte fritidseiendom vil benytte samme avkjørsel som gnr. 100 bnr. 43. Eiendommen i vest skal ha egne avkjørsler eller parkeringsplasser. På grunn av vegetasjon vil ny bygning bli lite synlig fra de andre fritidsboligene. 6. Klagen I området Kobbosen, Gjælen skal det ligge hytter langs hele veien etter fjorden, denne hytta vil være den siste i rekken. I forhold til friluftsinteressene vil ikke hytta bli til hinder for allmennheten og tiltaket vil ikke bli i konflikt med landbruksinteressene. Den nye hytta vil være i nærheten til en eksisterende hytte. Klagerne anfører at tomta ikke skal omsettes, overdras til datteren. Saksbehandleren ved kulturkontoret har hytte på naboeiendommen, og klager mener det må føre til inhabilitet. Det viser for øvrig til klagen. Side6

7 7. Bygningssjefens vurderinger Tiltaket er i strid med formålet i plan og forbudet mot deling innen for 100-meters beltet til sjø. Det foreligger ikke et plankrav, all tid området ikke er avsatt til utbyggingsområde. For å dispensere i medhold av pbl er vilkåret at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Vilkårene i 19-2 annet ledd første og annet punktum må være oppfylt at det er rettslig adgang til å gi dispensasjon. I vurderingen om dispensasjon kan innvilges foretas en interesseavveining, der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Først og fremst er det de formål som planen skal ivareta som må vurderes opp mot det tiltak det søkes igangsatt. Begrunnelse som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn, for eksempel at vurderingen av arealbruken er endret etter at planen ble utarbeidet. Behandlingen av den enkelte søknad om dispensasjon må foretas ut fra en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold, og de hensyn som ligger til grunn for den aktuelle planen eller den aktuelle bestemmelsen må vurderes opp mot de hensyn som anføres i dispensasjonssakene. Hensynet om å ivareta planens intensjon, tilsier at det ikke skal være kurant å dispensere i enkelt saker. Fagmyndighetens uttalelser skal tillegges stor vekt ved avgjørelsen. Fylkesmannen uttaler at fortetting bør vurderes i en plansammenheng. Hensynet til allmennhetens mulighet for opphold og ferdsel og langs sjøen i dette området, hensynet til landskapet, områdets egenverdi der Kobbosen har en attraktiv sandstrand, og strandsonen langs osen har i hovedsak god tilgjengelighet og faren for at strandlinjen privatiseres, tilsier at planen ikke fravikes. Fylkeskommunen har et sammenfallende syn som fylkesmannen, og legger vekt på friluftsinteressene er fremtredende og området er viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Økt utbygging i strandsonen vil forringe kvalitetene for friluftsliv og fri ferdsel og omsøkte plassering vil kunne medføre til en økt privatisering av det omsøkte området. I denne saken er hensynet til friluftsinteressene fremtredende. For øvrig finner bygningssjefen at hensynet til å holde strandsonen ubebygd, at det i området er kvaliteter for friluftsliv, fri ferdsel, tilsier å være varsom med å dispensere i enkeltsaker. Den omsøkte plassering vil kunne medføre at et større område i strandsonen vil fremstå som privatisert, all tid den private sfære vil måtte respekteres rundt fritidsbolig. Det tillegges ikke vekt i vurderingen at eiendommen ikke skal omsettes. Klager gis ikke medhold om at tiltaket ikke tilsidesetter eller fortrenger hensynet til landbruksinteressene, all tid det er andre interesser som er fremtredende i dette området. Bygningssjefen tar til følge at området er utbygd med fritidseiendommer. Fylkesmannen uttaler at dette bør tale for å ikke tillate fortetting utenom en planprosess. For å kunne oppnå en forsvarlig utbygging, hvor plasseringene av bygningene blir minst mulig i konflikt med andre interesser taler dette for å regulere området. Side7

8 På den bakgrunn finner bygningssjefen at tiltaket vesentlig tilsidesetter de hensyn som plan fremmer. De anførte begrunnelser for å dispensere tillegges mindre vekt, og fremstår ikke som klare fordeler i forhold til mulige ulemper ved å fradele i dette området. Fylkesmannen uttaler at kommunens vurdering om at området er utbygd ikke kan begrunne en ytterligere fortetning. Klager anfører at o området Kobbosen, Gjælen skal det ligge hytter langs hele veien etter fjorden, denne hytta vil være den siste i rekken. Den nye hytta vil være i nærheten til en eksisterende hytte. Bygningssjefen finner at på bakgrunn at området er utbygd slik det fremstår i dag, tilsier at avsatte område bør holdes ubebygd. Klagers gis heller ikke medhold for anførselen om at hytta ikke vil være til hinder for friluftsinteressene eller allmennheten, da plasseringen vil medføre privatisering av strandsonen og være til større hinder for tilgangen til stranden og strandsonen. Det rettslige grunnlaget for kravet til habilitet følger av forvaltningsloven (fvl.) 6. For det første kommer ikke fvl. 6 komme til anvendelse, da det er byggesakskontoret i kommunen som har truffet avgjørelsen i saken. For det andre vil ikke habiliteten til kulturkontoret blitt rammet, da det er habiliteten til kultursjefen som må være til stede når kontoret treffer en avgjørelse. I denne sak er kultursjefen habil og behandlingen av saken hos kulturkontoret medfører ikke inhabilitet ved at saksbehandler er nabo til tiltaket, jf. tredje ledd. Inhabilitet kan inntre når «andre særegne forhold» enn de som er nevnt i første ledd «er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Saksbehandleren ved kulturkontoret eier en fritidseiendom i området, og på den bakgrunn burde ha overlatt behandlingen til andre medarbeidere på kontoret. Kulturkontoret har etter en faglig vurdering vurdert tiltaket. Til vurderingen er det lagt til grunn blant annet friluftslivskartlegging og bestemmelser som styrer anbefalinger hvor kommunen skal disponere til friluftsinteresser. Dette vil medføre at uttalelsen kan etterprøves, og for kommunen er det kvalitetsmessig naturlig at fagkontoret foretar denne vurderingen. Bygningssjefen finner at fylkesmannen og fylkeskommunen ikke har henvist til kulturkontorets uttalelse. Disse vurderer imidlertid at tiltaket er i konflikt med andre hensyn som tillegges større vekt. Vurderingen fremstår som selvstendig uttalelser. På den bakgrunn er det ikke grunn til å legge til grunn at kulturkontorets uttalelse skal ha hatt innvirkning på behandlingen av klagen. Bygningssjefen finner å legge til grunn uttalelsene fra statlige og regionale myndigheter og tillegger som redegjort for ovenfor større vekt enn fordelene ved å innvilge dispensasjon. Utfra det anser bygningssjefen ikke at uttalelsen kan svekke tilliten til upartiskhet til kulturkontoret eller mistillit til den faglige vurdering som er utført. På den bakgrunn finner ikke bygningssjefen at vedtaket lider av habilitetsmangler. Klagerne har ikke fått medhold i sine anførsler, og klagenemnda anbefales ikke å ta klagen til følge. Side8

9 Det viser for øvrig til vedtaket av Forslag til vedtak Klagenemda finner etter å ha opplyst saken ytterligere, ikke å ta klagen til følge. Klagenemnda opprettholder avslaget av Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Tor Åseng Bygningssjef Saksbehandler: Kjell-Arne Mathisen/Grete Bach Mortensen Trykte vedlegg: 1 Klagen 2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland 3 Uttalelse fra Nordland fylkeskommune 4 Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen 5 Uttalelse fra Sametinget 6 Uttalelse fra Kulturkontoret 7 Uttalelse fra Byplankontoret 8 Uttalelse fra Landbrukskontoret 9 Situasjonskart 10 Oversiktskart 11 Utsnitt av arealdelen 12 Reguleringsplan og kart Hans Nordhus bolig og omsøte tomt 13 Bilder 14 Avslaget 15 Søknad om dispensasjon Side9

10 Side10

11 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Ole Christian Skogstad, / Deres dato Deres referanse /5268 Bodø kommune Postboks Bodø Frarådning av dispensasjon for fradeling av fritidsboligparsell - 110/3 - Bodø Fylkesmannen viser til oversendelse datert angående høring av dispensasjon for fradeling av fritidsboligparsell fra gnr/bnr 110/3. Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel kommuneplanens arealdel av avsatt som LNF-område hvor frilufts- og/eller naturverdier er retningsgivende hensyn. Innenfor dette området er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som inngår direkte som ledd i stedbunden næring. Byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjøen er hjemlet i pbl. 1-8, jf Oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn hundre meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Pbl. 1-8 gjelder derfor i tillegg til planbestemmelsenes begrensninger. Ettersom fritidsboligen er søkt lokalisert ca. 20 meter fra strandlinjen, vil fradelingen betinge dispensasjon fra byggeforbudet i hundremetersbeltet så vel som kommuneplanens arealdel. Begrunnelsen bak strandsonebestemmelsen i 1-8 er at det skal tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. bestemmelsens første ledd. Kobbosen har en attraktiv sandstrand, og strandsonen langs osen har i hovedsak god tilgjengelighet. En eventuell realisering av omsøkte tiltak vil medføre at bebyggelsen kommer vesentlig nærmere strandlinjen enn hva tilfellet er i dag, noe som vil føre til ytterligere privatisering av strandsonen og strandområdet. Det er Fylkesmannens vurdering at fradeling og utbygging her vil være klart uheldig for allmennhetens mulighet for opphold og ferdsel og langs sjøen i dette området. Videre vil det dessuten i seg selv være uheldig å foreta et slikt inngrep i et strandlandskap der det er et ønske at opprinnelig landskap beholdes mest mulig naturlig. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. Kommuneplanens areadel har blitt til gjennom omfattende prosesser, hvor berørte myndigheter og offentligheten har medvirket. Ut fra dette, og for å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planer ved dispensasjon. Nå er det selvfølgelig slik at det kan oppstå eller forekomme ekstraordinære forhold i den forstand at disse ikke har vært tatt hensyn til i den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Statens hus Miljøvernavdelinga E-post Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Internett Telefaks: Telefaks: Side11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

12 Side 2 av 2 Det er imidlertid grunn til å understreke at slike forhold ikke medfører automatisk innvilgelse av dispensasjon. Slike ekstraordinære forhold synes imidlertid å være fraværende i foreliggende sak. Tar man i betraktning at det er avsatt til dels store områder for fritidsbebyggelse i denne delen av kommunen, skal det svært mye til for å oppnå dispensasjon for etablering av fritidsboliger utenfor disse avsatte byggeområdene. Det faktum at det er avsatt byggeområder på angjeldende eiendom vil også trekke i skjerpende retning. Vi finner derfor klagenemndas foreløpige vurdering om at det ut fra hensynet til fortetting skal kunne innvilges dispensasjon som noe uheldig. Dette ut fra at kommunen gjennom arealdelen til kommuneplanen har foretatt en vurdering om hvor det skal kunne forekomme fortetting av fritidsboligbebyggelse og hvor LNF-interessene skal ha forrang. I denne forbindelse har man kommet fram til at strandsonen i det aktuelle området skal holdes fri for bebyggelse, mens det kan tillates utbygging nærmere veien. Fylkesmannen kan ikke se at det er framsatt tungtveiende grunner for at man i denne sak skal kunne fravike gjeldende arealdisponering. Ved behandling av dispensasjonssaker må det stilles spørsmål om hvilke interesser bestemmelsene som skal fravikes er ment å ivareta. Arealformålet og strandsonevernet vil i denne sammenheng stå svært sentralt. I tillegg til arealformålet generelt og det generelle forbudet i pbl. 1-8, må det tas hensyn til tiltakets konsekvenser for de hensyn som bestemmelsen skal ivareta. Hensynet bak pbl. 1-8 når det gjelder friluftslivet, herunder allmennhetens rett til fri ferdsel, og landskap vil etter Fylkesmannens oppfatning bli vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon gis. Dispensasjon kan da i henhold til pbl annet ledd første punktum ikke gis. Fylkesmannen kan for øvrig heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf annet ledd annet punktum. Fylkesmannen viser i denne sammenheng til følgende uttalelse fra Miljøverndepartementet: Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metesbeltet vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene bak byggeforbudet. Forannevnte forhold trekker i klar retning av at hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanen og pbl. 1-8 hva gjelder allmennhetens tilgjengelighet og landskap blir vesentlig tilsidesatt. Fylkesmannen vil med dette fraråde innvilgelse av dispensasjon i foreliggende sak, og vi ber om å bli underrettet om vedtak. Med hilsen Roar Høgsæt (e.f.) fylkesmiljøvernsjef Ole Christian Skogstad rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Seder svar via e-post: Fradeling til fritidsformål, Kobbosen, Karlsen. Vi fraråder fradeling/bygging nedenfor og langs den kommunale veien mot sjøen. Området er et viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Imidlertid er fradeling av tomt/tomter mot det etablerte hyttefeltet, i østlig retning, akseptabelt. Vh Hans-Henrik Nordhus rådgiver Bodø kommune kulturkontoret

18 Notat til oppfølging Byggesakskontoret Grete Bach Mortensen Byggesakskontoret Dato: Saksbehandler:...David Losvik Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /5268 Arkivkode:...110/3 Svar på anmodning om uttalelse - byplankontoret Saken gjelder dispensasjon fra formål LNF1 og fra forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag for fradeling av parsell til fritidsformål. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF 1 og omsøkte parsell ligger i 100 m beltet langs sjøen. Følgende bestemmelser tilknyttet kommuneplanens arealdel er særlig aktuelle i denne saken: 1.8 Strandsone og vassdrag. Oppføring av ny bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til disse formål tillates ikke innenfor 100m-beltet langs sjøen, og en sone på 50 m langs vann og vassdrag LNF - 1 Landbruks-, natur- og friluftsområder med særlig viktige frilufts- og/eller naturområder. Innenfor LNF 1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten. Byplankontoret kan ikke anbefale at det gis dispensasjon fra de nevnte bestemmelser. Med hilsen Annelise Bolland byplansjef Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift David Losvik saksbehandler Side18

19 Notat til orientering Landbrukskontoret Grete Bach Mortensen Byggesakskontoret Dato: Saksbehandler:... Knut Valberg Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /5268 Arkivkode:...110/3 Anmodning om uttalelse Viser til forespørsel ang. dispensasjon for fremtidig deling og bygging til fritidsformål. I forhold til dispensasjon fra LNF område, har vi ingen merknader. Omsøkte parsell vil ikke være til hinder eller føre til driftsmessige ulemper av større grad for landbruket i området, eller i forhold til fremtidig drift. Parsellen ligger tett opptil areal avsatt til hyttefelt i kommuneplanens arealdel, Hyttefelt H 48. I forhold til DNs Naturbase er det ikke registrert naturtyper, konflikter eller forhold som skulle tilsi negativ uttalelse i forhold til naturmangfold eller verneinteresser. Med hilsen Knut Valberg Jordbrukssjef Side19

20 Side20

21 SITUASJONSKART OVER ADRESSE: Gnr/ Bnr: Valnes 110/3 Målestokk: 1:10000 Dato: Sign: Kartinnholdet er ikke kontrollert. Tiltakshaver plikter å utføre nødvendig kontroll. Ved utskrift fra PDF- fil kan målestokken bli unøyaktig Tegnforklaring AVLØP FELLES OVERVANNSLEDNING SPILLVANN VANNLEDNING SIGNALKABEL Kartreferanse: EUREF89 UTM-sone 33 Høyderef.: NN1954 X X Y Side21 Y

22 SITUASJONSKART OVER ADRESSE: Gnr/ Bnr: Valnes 110/3 Målestokk: 1:5000 Dato: Sign: Kartinnholdet er ikke kontrollert. Tiltakshaver plikter å utføre nødvendig kontroll. Ved utskrift fra PDF- fil kan målestokken bli unøyaktig Tegnforklaring AVLØP FELLES OVERVANNSLEDNING SPILLVANN VANNLEDNING SIGNALKABEL Kartreferanse: EUREF89 UTM-sone 33 Høyderef.: NN1954 X X Y Side22 Y

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Byggesakskontoret Karen-Anna Karlsen Kobbosen 8056 SALTSTRAUMEN Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /5268 Arkivkode:...110/3 Avslag Byggeplass: Valnes, 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 110/3 Tiltakshaver: Bygningsnr: Søker: Karen-Anna Karlsen Tiltakstype: Dispensasjon - fritidsformål Tiltaksart: Søknaden gjelder søknad om dispensasjon for fremtidig deling og bygging til fritidsformål. Søknaden avslås i medhold av pbl 19-2, jfr kommuneplanens arealdel og 3.2.1, pbl 1-8 forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det foreligger/foreligger ikke naboprotester. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket. Saken behandles i medhold av delegert myndighet. Dette avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av protesterende naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresser. Søknaden: Søknaden, datert 03/ , mottatt 10/ , gjelder søknad om dispensasjon for fremtidig deling og bygging til fritidsformål. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Området er avsatt til LNF-1 område. Uttalelser/vedtak/samtykke fra annen myndighet: Byplankontoret; Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF 1 og omsøkte parsell ligger i 100 m beltet langs sjøen. Følgende bestemmelser tilknyttet kommuneplanens arealdel er særlig aktuelle i denne saken: 1.8 Strandsone og vassdrag. Oppføring av ny bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til disse formål tillates ikke innenfor 100m-beltet langs sjøen, og en sone på 50 m langs vann og vassdrag. Byggesakskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Telefax: Side27

28 3. 2 LNF - 1 Landbruks-, natur- og friluftsområder med særlig viktige frilufts- og/eller naturområder. Innenfor LNF 1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten. Byplankontoret kan ikke anbefale at det gis dispensasjon fra de nevnte bestemmelser. Kulturkontoret; Vi fraråder fradeling/bygging nedenfor og langs den kommunale veien mot sjøen. Området er et viktig frilufts- og rekreasjonsområde. Imidlertid er fradeling av tomt/tomter mot det etablerte hyttefeltet, i østlig retning, akseptabelt. Landbrukskontoret; Viser til forespørsel ang. dispensasjon for fremtidig deling og bygging til fritidsformål. I forhold til dispensasjon fra LNF område, har vi ingen merknader. Omsøkte parsell vil ikke være til hinder eller føre til driftsmessige ulemper av større grad for landbruket i området, eller i forhold til fremtidig drift. Parsellen ligger tett opptil areal avsatt til hyttefelt i kommuneplanens arealdel, Hyttefelt H 48. I forhold til DNs Naturbase er det ikke registrert naturtyper, konflikter eller forhold som skulle tilsi negativ uttalelse i forhold til naturmangfold eller verneinteresser. Dispensasjoner: Det foreligger begrunnet søknad om dispensasjon. Kort referert; Eiendommens dyrka mark er utleid. Landbruksdriften i området er i nedgang. Parsellen ligger på uproduktiv mark mellom sjø og kommunal vei. Grenser mot eksisterende fritidsbebyggelse og våtområde som begrenser ferdsel i området. Ønsker å benytte samme avkjørsel som gnr 110/43. Strandsonen består av gjell. Fremtidig bygning vil være lite synlig fra sjøen. Området har ingen stier eller turløyper og det er ikke registrert rødlistearter. Bygningssjefens vurdering: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf pbl 19-2 annet ledd. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, er ikke vilkårene for å dispensere tilstede. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved slutningen om vilkårene for dispensasjon foreligger. Bygningssjefen vil bemerke at enhver søknad vurderes konkret og individuelt. Avslag 2 av 4 Side28

29 Byplankontoret og kulturkontoret har innsigelser til at dispensasjon gis. Omsøkte tiltak er i strid med plan. En tillatelse forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål LNF-1, plankrav og tiltak i 100 metersbeltet. Omsøkte søknad er søknad om dispensasjon for ovennevnte forhold. Innenfor LNF-1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg eller fradeling til slike formål. Unntak er bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten. Landbrukskontoret har stilt i utsikt at de kan gi samtykke til deling jfr jordloven og at tiltaket ikke vil føre til merulempe for landbruksdrift eller i forhold til naturmangfoldloven. I den øvrige dispensasjonsvurderingen legges uttalelsene fra byplankontoret og kulturkontoret til grunn i forhold til de faglige vurderingene og disse gjentas ikke. Omsøkte dispensasjon vil ikke være i tråd med den arealdisponeringen som kommuneplanens arealdel skal ivareta. I tillegg vil fremtidig deling og tiltak være i strid med intensjonene i pbl 1-8 om forbud mot tiltak i strandsonen. Ønsket fradeling ligger tett inntil område som er avsatt til fritidsformål i kommuneplanens arealdel. Samtidig skal det føre en strengere holdning til tiltak i LNF-1 områder. Ut fra en totalvurdering vil hensynene til det som det skal dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. I området som er avsatt til fritidsbebyggelse foreligger det også et plankrav. Dette er også gjeldende for denne eiendommen/parsellen. Oppsummert foreligger det tre dispensasjoner, fra formål, plankrav og tiltak i strandsonen. Under henvisning til det som er anført ovenfor gir bygningssjefen avslag på omsøkte dispensasjoner i hht pbl 19-2 da vilkårene for å dispensere ikke er tilstede. Eventuell revidert søknad: Vi anbefaler at dere kontakter byplankontoret for å få laget en reguleringsplan innspill til revidert kommuneplan for eventuelt utvidelse av det området som er avsatt til fritidsbebyggelse. Gebyrberegning: Gebyr er beregnet etter gjeldende betalingsregulativ. Klageadgang: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Bodø kommune v/byggesakskontoret. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven 29. Det vises for øvrig til vedlagte orientering samt utdrag fra forvaltningsloven. Avslag 3 av 4 Side29

30 Klageretten gjelder også de som får kopi av dette brev. Med hilsen Tor Åseng bygningssjef Grete Bach Mortensen saksbehandler Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Vedlegg: Orientering om klageadgang Avslag 4 av 4 Side30

31 Side31

32 Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/11 Klagenemnda Klage på tilknytningsavgift for vann og avløp, Storbrækka IV - gnr/bnr 42/770 Sammendrag Faktura for tilknytningsavgift for vann og avløp, Storbrækka IV gnr/bnr 42/770 ble tilsendt MG Prosjekt AS i august Fakturaen var pålydende kr ,- inkl mva og var utstedt med grunnlag i oppføring av fire eneboliger i Gamle Kongsvei 66, 68, 70 og 72. MG Prosjekt AS henvendte seg til daværende Kommunalteknisk kontor nå Byteknikk med spørsmål om utstedte faktura var korrekt. MG Prosjekt AS mener at byggeprosjektet faller inn under utbyggingsavtale for Storbrækka av I henhold til denne utbyggingsavtalen er tilknytningsavgiftssatsen kr 2,- pr m² bruksareal eks mva. Byteknikk foretok ny vurdering av saken, og kom til at faktura var korrekt utstedt. Området hvor de fire eneboligene føres opp, var tidligere regulert til barnehagetomt. Tomten ble omregulert i egen reguleringsplan i 2007, og det foreligger ingen ny utbyggingsavtale som regulerer og hjemler redusert sats for tilknytningsavgift. Byteknikk opprettholdt kommunens krav i vedtak av Vedtaket ble påklaget av MG Prosjekt AS i brev av Byteknikk har gjennomgått saken, og vi finner ikke grunnlag for omgjøring av vedtaket. Saken skal etter dette behandles i klagenemnda. Saksopplysninger I henhold til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, skal eier av fast eiendom som har tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, betale vann- og avløpsgebyr til kommunen. I følge 4, er gebyrene engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyr. Kommunen fastsetter størrelsen på gebyrene i forskrift, jf 5. Ny, lokal vann- og avløpsforskrift trådte i kraft Når det gjelder gnr/bnr 42/770, ble igangsettingstillatelse gitt for to av boligene og for de to siste boligene. I følge ny, lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer 8 (1) skal engangsgebyr for tilknytning betales når/dersom bygget blir tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. I henhold til 15 (3) forfaller engangsgebyr for tilknytning til betaling ved innvilget igangsettingstillatelse. Med denne bakgrunn ble faktura for tilknytningsavgift tilsendt. Gebyret er kr 5000,- eks mva pr bygg for henholdsvis vann og avløp. I tråd med regelverket, har Byteknikk i overgangsperioden mellom tidligere og gjeldende lokal vann- og avløpsforskrift, sett hen til dato for igangsettingstillatelse når det gjelder fakturering av Side32

33 tilknytningsgebyr. Dersom igangsettingstillatelse er gitt før , er tidligere forskrift gjeldende. Dersom igangsettingstillatelse er gitt etter , er ny forskrift gjeldende. Dette har imidlertid blitt praktisert slik at for de tilfeller hvor igangsettingstillatelse er gitt etter , men hvor det foreligger en utbyggingsavtale som hjemler redusert sats for tilknytning så har utbyggingsavtalen vært gjeldende. Dette for å unngå at ny forskrift har tilbakevirkende kraft til ugunst for eier/utbygger. Vurderinger I forhold til gjeldende sak, framgår følgende i utbyggingsavtale for Storbrækka mellom Bodø kommune og Gunvald Johansen AS & Systemhus Prosjekt AS (nå MG Prosjekt AS): «Avtalen gjelder utbygging av Storbrækka med tilknyttende anlegg på grunnlag av reguleringsplan for Hunstad Sør K.sak 37/87 og bebyggelsesplan for Brækkahaugen del II vedtatt » I pkt 1.1 er det blant annet fastsatt at utbygger har ansvaret for utbygging av offentlig tomt til barnehage. Av pkt 4.1 bokstav f framgår at tilknytningsavgiften for vann og avløp skal være kr 2,- eks mva pr m² bruksareal i bygningene. Vi ser at det av MG Prosjekt AS kan oppfattes som urimelig at det ikke gis redusert sats for tilknytningsavgift, da de knytter seg til et anlegg de har bekostet. Opprinnelig tomt til barnehage, hvor de fire eneboligene skal føres opp, ble imidlertid omregulert i egen reguleringsplan vedtatt av bystyret I henhold til forurensningsforskriften 16-5 (1) kan det fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vannog/eller avløpsanlegg. Regler om differensierte satser må fastsettes i kommunens forskrift. Dette innebærer at redusert sats for tilknytningsavgift må ha hjemmel i lokal vann- og avløpsforskrift. Redusert sats på kr 2,- eks mva pr m² bruksareal kan tas med i utbyggingsavtale, jf tidligere lokal forskrift. Etter omreguleringen, foreligger det imidlertid ingen ny utbyggingsavtale som regulerer og hjemler redusert sats for tilknytningsavgift for det aktuelle området. En utbyggingsavtale baserer seg nettopp på en reguleringsplan og de bestemmelsene som framgår av denne. Konklusjon og anbefaling Byteknikk har ikke funnet grunn til å endre standpunkt i saken. Det anbefales at krav på tilknytningsavgift til fire eneboliger på gnr/bnr 42/770 opprettholdes. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Klagenemnda vedtar at krav på tilknytningsavgift for vann og avløp til gnr/bnr 42/770 opprettholdes. Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Side33

34 Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Henvendelse fra MG Prosjekt AS Svar fra Kommunalteknisk kontor Klage på tilknytningsavgift Utrykte vedlegg: Ingen Side34

35 Side35

36 Kommunalteknisk kontor MG Prosjekt AS Att. Kari Kilskar Terminalveien Bodø Dato: Saksbehandler:... Maria Tessem Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /7215 Arkivkode: Tilknytningsavgift for vann og avløp, Storbækka IV - Svar Viser til deres brev av , samt tidligere korrespondanse i saken. Forholdet gjelder faktura for tilknytningsavgift til fire eneboliger i Gamle Kongsvei 66, 68, 70 og 72 gnr/bnr 42/770. MG Prosjekt AS mener utbyggingsavtalen fra 2002 fortsatt er gjeldene for Storbrækka IV, og ber om en skriftlig redegjørelse og begrunnelse for vårt krav på tilknytningsavgift. Igangsettingstillatelse ble gitt for to av boligene og for de to siste boligene. I henhold til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, 4 og 5 - samt ny, lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr 8 jf 15 (3), ble faktura for tilknytningsavgift for vann og avløp tilsendt. Utbyggingsavtalen for Storbrækka av ble utarbeidet på grunnlag av reguleringsplan som nevnt i avtalens innledning. Som påpekt i vår e-post av , ble opprinnelig tomt til barnehage omregulert i egen reguleringsplan i Viser til tidligere tilsendte vedlegg i denne forbindelse. For å gi redusert tilknytningsavgift, må hjemmel foreligge. Området som tidligere var regulert som barnehage tomt ble omregulert, og det foreligger ingen ny utbyggingsavtale som regulerer og hjemler redusert sats for tilknytningsavgift. Derav skal det faktureres tilknytningsavgift etter satser i henhold til ovennevnte, gjeldende regelverk. Konklusjonen blir etter dette at utstedte faktura for tilknytningsavgift er korrekt og skal betales. I henhold til forvaltningsloven er dette et enkeltvedtak som kan påklages til den kommunale klagenemnda. Eventuell klage skal angi det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket ble mottatt. Eventuell klage sendes Bodø kommune, Kommunalteknisk kontor, Postboks 319, 8001 Bodø. Ta kontakt dersom det foreligger spørsmål omkring saken. Med hilsen Marvin Johansen Kommunalteknisk sjef Frank Movik Seksjonsleder Forvaltning Kommunalteknisk kontor Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side36

37 Kopi til: Aud Jenny Klette Elin Berg Tilknytningsavgift for vann og avløp, Storbækka IV - Svar 2 av 2 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /4 Byggesakskontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 13/12 Klagenemnda Klage på rammetillatelse - oppføring av 15 meter høy antennemast med utstyrshytte på Bratten, eiendom gnr. 143 bnr. 4, Telenor Norge AS 1. Klagen Klagen er fremsatt i rett tid. 2. Saksopplysninger Byggeplass: Skivika, 8014 BODØ Eiendom: 143/4 Tiltakshaver: Telenor Norge AS v/kjell Rygge Søker: Telenor Norge AS v/pro Invenia AS Tiltakstype: Antennemast med tilhørende anlegg Tiltaksart: Nytt anlegg Klager: Roar Strand Klagen datert: Klage på administrativt vedtak den I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav a) godkjennes søknaden. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 er dispensasjon innvilget fra formålet i planen. Søknaden, datert , mottatt komplett , gjelder oppføring av 15 meter høy antennemast med tilhørende utstyrshytte. Bruksareal (BRA) for tiltaket er 3,3 m 2. Det foreligger naboprotester. Protester/bemerkninger: Bodø Hang og Paragliderklubb: Fredag 1 juni var representanter fra Bodø Hang og Paragliderklubb på befaring sammen med entrepenør for bygging av mobilmast på Bratten i Bodø. Anvist sted for bygging for bygging av masta var særdeles utilfredstillende ift utøvelse Paragliding og vil i tillegg gjøre området for Nødlanding ubrukelig. Side51

52 BHPGK anbefaler at planene for å bygge denne mobilmasten på angitt sted skrinlegges, og at det ikke legges videre planer for bygging av master i dette området i det hele tatt. BHPGK anbefaler videre at skal det bygges master i området så vil det beste være å plassere denne minst 800m Nordøstover slik at den kommer helt ut av området for utøvelse av paragliding. Roar Strand, gnr/bnr 32/41, Storvika 19: Den planlagte lokalisering er kun ca.30m. fra store områder for boligformål. Eksperter over hele verden strides fortsatt og er uenige om strålefaren fra basestasjoner for mobilt samband. Et svar på den virkelige faren får vi sannsynligvis ikke før om mange år når vi kan se langtidsvirkningene av denne type stråling. Det er derfor viktig å utvise et føre-var-prinsipp for denne type stråling. Den planlagte plassering av denne basestasjon tett opp til boligområder vil derfor skape stor bekymring. Stasjonens plassering kun 2-3meter fra en gang og sykkelsti er også svært betenkelig ut ifra et strålemessig synspunkt. Området er ikke beregnet for denne type installasjoner. Det kreves derfor også dispensasjon for å få lov til å plassere den her. Lovligheten av den dispensasjon som Telenor har fått av Statens Vegvesen til å bygge basestasjonen på et område som ikke er regulert til dette formål tett opptil boligområder og bare 2-3 meter fra en gang og sykkelsti bestrider vi også. Det er mulig at det er billig for Telenor å bygge en basestasjon på den foreslåtte eiendom. Dette vil imidlertid gå på bekostning av eierne av de tilstøtende boligområder. Boligområdene tett inntil den planlagte basestasjon er attraktive og sentrumsnære områder med fantastisk utsikt. Verdien av disse vil sterkt forringes av at Telenor bygger en basestasjon her. Vi har selv betalt store summer for vår eiendom her. Hvis Telenor gjennomfører sine planer om en basestasjon her så vil vi komme tilbake med et stort erstatningskrav for vår eiendom. Vi vet at det har vært forsøkt å plassere denne stasjonen lenger ned i boligområdet i Storvika. Noe som ikke ble godtatt av beboerne. Når Telenor nå skal lokalisere den en annen plass er det uakseptabelt å flytte problemet lenger opp i boligområdet. Telenor har løst tilsvarende problemer andre plasser på en fornuftig måte, det bør de gjøre også her. Like inntil den planlagte lokalisering av basestasjonen finnes det store arealer som ikke kan brukes til boligformål men som egner seg utmerket til en basestasjon. Dette er områder som ikke skaper de samme bekymringer for fremtidige stråleskader. Når alternativene finnes, og usikkerhetene rundt stråling er så stor, er det helt uforståelig at Telenor i 2011 bestemmer seg for å bygge en ny basestasjon i konflikt med lokalbefolkningen. Telenor skriver i sin dispensasjonssøknad at tiltaket ved at det etableres blant eksisterende infrastruktur ikke vil oppfattes som et fremmedelement i naturen. Telenor kan ikke være lenger unna sannheten! Veien over Bratten og ned mot Skivika er en naturperle i vakker utsikt og en stor turistattraksjon og en attraksjon for hele Bodøs befolkning. Her ser man fantastiske Landegode, skjærgården ut mot Kjerringøy, Lofoten og natterstid om sommeren en fantastisk midnattsol. En basestasjon på den planlagte plass vil være et stort fremmedelement som vil ødelegge denne perle. Hvis Telenor fortsetter med sine nåværende planer vil vi trekke inn hele lokalbefolkningen, kommune, vel, aviser osv. for å stoppe dette. Vi kommer ikke under noen omstendighet til godta den plassering som det her er planlagt fra Telenor sin side. Vi anbefaler derfor Telenor på det sterkeste å se på en ny lokalisering lenger vekk fra boligområdene. En plassering på Bratten området burde være et av flere utmerkede alternativ. Side52

53 Ansvarlig søkers kommentarer til protester: Til BHPGK: Telenor har vurdert tilbakemeldingen fra dere. For å oppnå ønsket dekning for området har vi valgt å fortsette etableringsprosessen. Etter noen mindre justeringer av plasseringen av basestasjonen har vi nå fått dispensasjon fra Statens vegvesen til etablering på plassen ved fv.834. Vi kommer derfor til å be kommunen fortsette behandlingen av byggesøknaden. Det er rapportert om flere brudd i mobildekningen når man kjører langs fylkesvegen og derfor er det viktig for Telenor å få etablert seg på stedet. Til Roar Strand: Det vises til dine e-poster, datert og , med uttalelse mot oppføring av basestasjon for Telenor på gnr. 143 bnr. 4 i Bodø kommune. Angående din protest mot at det i nabovarselet er satt 14 dagers merknadsfrist. Denne fristen på 14 dager er satt i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, som Telenor forholder seg til. Det er likevel alltid slik at for sent innkommende klager blir besvart og at både klage og besvarelse blir ettersendt til kommunen. Kommunen vektlegger stort sett slike klager like sterkt som klager som har kommet inn under 14 dagers fristen. Bakgrunnen for søknaden om å bygge basestasjon, ligger i behovet for å bedre mobildekningen langs fylkesveien. I tillegg vil beboerne i Skivika få vesentlig bedre dekning til bruk av både tale- og datakommunikasjon. Tilgang til elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et av regjeringens sentrale mål. Godt utbygd elektronisk kommunikasjon er et viktig virkemiddel for økt innovasjon og verdiskapning i næringslivet og er avgjørende for innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett i alle deler av landet. Telenor er i sin konsesjon forpliktet til å gi god dekning alle steder der mennesker bor og oppholder seg. God dekning og høy kapasitet på nettverket er også viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv. For å kunne forbedre dekningen i området, er det helt nødvendig å utvide det eksisterende nettverket med en ny basestasjon. I protesten henvises det til strålingsproblematikken knyttet til telekommunikasjon. Nåværende dekning i området er dårlig, noe som medfører at mobiltelefoner (og annen elektronikk som benytter seg av mobilt bredbånd) stråler mer for å klare å motta signaler. Slik stråling vil bli vesentlig mindre av at ny basestasjon kommer på plass i nærheten. Bekymring for stråling fra basestasjoner er vanlig og dette er noe Statens strålevern også har tatt på alvor. Vedlagt ligger en offisiell rapport fra Statens strålevern, samt en informasjonsbrosjyre om temaet som Telenor har laget i samarbeid med Netcom og Mobile Norway. Vedrørende basestasjonens plassering, så har Telenor søkt om dispensasjon fra vegloven, samt at det søkes om dispensasjon fra arealformålet til kommunen. Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggeforbudssonen langs fylkesveien, og dispensasjonssøknaden til kommunen blir behandlet parallelt med byggesøknaden. I protesten tas det opp at tiltaket vil gå på bekostning av boligområdet, som vil oppleve en strek verdiforringelse. Det er forståelig at oppføring av en telekommunikasjonsmast kan oppleves som et negativ visuelt element for naboer. En telekommunikasjonsmast er derimot å regne som vanlig og nødvendig infrastruktur av samfunnsnyttig karakter. En mobilmast kan lett virke som et fremmedelement, men den galvaniserte stålkonstruksjonen gir lite gjenskinn. Den vil heller ikke bli bygd høyere enn 15 meter. Basestasjonen blir plassert på enden av boligfeltet den skal dekke, og de fleste boligene ligger lavere enn punktet der stasjonen ønskes plassert. Den vil derfor i liten grad påvirke utsikten fra boligene. Side53

54 Når Telenor vurderer alternative plasseringer for en ny basestasjon, overveies alltid negative konsekvenser av oppføringen i forhold til radioplanleggerens anbefalinger. Det er da spesielt natur, miljø og estetikk det tas hensyn til. I denne saken har Telenor blant annet vurdert å plassere masten nærmere sjøen. Den ville da stått lavere i terrenget noe som igjen ville resultert i at Telenor måtte ha bygd en høyere og kraftigere mast for å oppnå samme dekning. En større mast lenger unna eksisterende infrastruktur, ville ha ført til større terrenginngrep ved etablering av infrastruktur til masten. I tillegg ville den blitt mer synlig i terrenget. Det er derfor vurdert slik at den nå omsøkte plasseringen, er den som er best ivaretar miljø- og naturhensynene i tillegg til dekningsbehovet. Når det gjelder forslaget om å plassere basestasjonen på Bratten, er det foretatt teoretisk dekningsberegning (UMTS / 3G) med dette som alternativ. Vedlagte dekningskart viser langt dårligere dekning enn om basestasjonen blir bygd der den er planlagt. Kartet viser at flere av husstandene Telenor ønsker å nå med den planlagte basestasjonen ikke vil få bedre dekning ved plassering på Bratten. Et slikt alternativ vil være teknisk vanskelig å gjennomføre og føre til mye større naturinngrep. Dette er derfor et alternativ som Telenor ikke ser på som gunstig. Bygningssjefens kommentarer til protester: Rapport fra Statens Strålevern, Informasjonsbrosjyre fra Telenor og dekningskart anses som kjent for Roar Strand gjennom brev fra Telenor, og kommenteres ikke her. I protest fra BHPGK er ikke stråling tatt opp som tema. Omsøkte tiltak anses i liten grad å påvirke bruken av området, med unntak av det rent visuelle. Det er sannsynliggjort ovenfor byggesakskontoret at den omsøkte lokaliteten er eneste egnede plassering og at kravene til Statens strålevern er ivaretatt. Tiltaket vurderes som et samfunnsmessig viktig bidrag til å forbedre kapasiteten på nettverket i tettbygd strøk ut fra et rent sikkerhetsperspektiv og at dette må gjelde foran utøvelse av en fritidsaktivitet. 3. Forholdet til plan/lover 3.1 Plangrunnlag Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bratten og Storvik, plan nr 3013, vedtatt Området er regulert til trafikkformål. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel vedtatt Tiltaket omfatter ikke forhold som berører utnyttelsesgrad eller parkeringsdekning. 3.2 Rettslig grunnlag Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Side54

55 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker., jf. pbl Sivilombudsmannen uttaler den under sak 2011/2812 at begrunnelsen for et dispensasjonsvedtak etter pbl at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingen munner ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi dispensasjon, og heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl annet ledd annet punktum er oppfylt. Vilkårene i 19-2 annet ledd første og annet punktum må være oppfylt at det er rettslig adgang til å gi dispensasjon. 4. Uttalelser Geodatakontoret uttaler at tilgangen til fastmerke, presisjonshøydebolten blir ikke ødelagt med denne plasseringen. Masten skal lengst mulig fra høydebolten, men innenfor det som vegkontoret godkjenner. Geodatakontoret må stikke ut plasseringen av mastefundamentene. Statens vegvesen viser til at i henhold til veglovens 30, jf 29, gis tillatelse på vilkår til oppføring av basestasjon i avstand 23 meter fra midtlinjen av fv. 834 på eiendommen gnr 143 bnr 4 i Bodø kommune. Byplankontoret uttaler at området som ligger innenfor reguleringsplan/endring for Bratten og Storvik er avsatt til trafikkområde. Nordland fylkeskommune/statens vegvesen er grunneiere. Byplankontoret har ingen planfaglige merknader til tiltaket. Nordland fylkeskommune har ingen merknader til søknaden. 5. Dispensasjon Landbrukseiendommen skal ikke ha vært i selvstendig drift siden begynnelsen av 70-tallet, og er for liten enhet til å drive etter dagens standard og gården mangler driftsbygninger. Eiendommens dyrka mark er leid ut, men landbruksdriften i området er i nedgang, og skogen utnyttes til eget forbruk. Omsøkte eiendom som søkes fradelt er vest for gårdens bebyggelse, på uproduktiv mark og ligger mellom sjøen og den kommunale veg. Tiltaket skal derfor ikke være i konflikt med produktivt areal på eiendommen. Tomta grenser i vest til eksisterende fritidsbebyggelse og mot øst til våtmark, noe som skal begrense ferdsel over området. I nord består av åskammer med markert høyde som skal medføre at bygningen vil bli lite synlig fra sjøen. Det er ingen stier eller turløyper i området. Heller ikke registrert rødlistearter av verken fyler eller planter. Omsøkte fritidseiendom vil benytte samme avkjørsel som gnr. 100 bnr. 43. Eiendommen i vest skal ha egne avkjørsler eller parkeringsplasser. På grunn av vegetasjon vil ny bygning bli lite synlig fra de andre fritidsboligene. Side55

56 6. Klagen Klager anfører at antenna plasseres i et boligområde, og at denne representerer en strålefare. Tiltakshaver skal ha hensyntatt natur, miljø og estetikk. Klager mener at veien over Bratten og ned mot Skivika er en naturperle, med utsikt mot Landegode, Skjærgården ut mot Kjerringøy, Lofoten og se midnattsola. Masta plassering skal virke skjemmende. Plasseringen tett opp til boligområde, gang- og sykkelvei skal være ødeleggende for miljøet, med risiko for stråling, hvor barn leker. Den visuelle utformingen av tiltaket vil også være et fremmedelement og virke skjemmende. Klager mener at nærmeste eiendommer vil få en verdiforringelse av at masta plasseres slik som omsøkt. Ved alternativ plassering skal tiltakshaver ha redegjort for at dette vil føre til større naturinngrep og dårligere dekningsgrad. Klager mener at det er alternativ plassering uten store inngrep og etablert atkomst på Bratten, som etter klagers mening gir like god eller bedre dekningsgrad. Det viser for øvrig til klagen. 7. Bygningssjefens vurderinger Tiltaket er i strid med formålet i plan. For å dispensere i medhold av pbl er vilkåret at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Vilkårene i 19-2 annet ledd første og annet punktum må være oppfylt at det er rettslig adgang til å gi dispensasjon. I vurderingen om dispensasjon kan innvilges foretas en interesseavveining, der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Først og fremst er det de formål som planen skal ivareta som må vurderes opp mot det tiltak det søkes igangsatt. Begrunnelse som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn, for eksempel at vurderingen av arealbruken er endret etter at planen ble utarbeidet. Behandlingen av den enkelte søknad om dispensasjon må foretas ut fra en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold, og de hensyn som ligger til grunn for den aktuelle planen eller den aktuelle bestemmelsen må vurderes opp mot de hensyn som anføres i dispensasjonssakene. Hensynet om å ivareta planens intensjon, tilsier at det ikke skal være kurant å dispensere i enkelt saker. Fagmyndighetens uttalelser skal tillegges stor vekt ved avgjørelsen. I dag er området avsatt til trafikkområde, og avsatt som et utbyggingsområde. Byplankontoret har ingen merknader til anlegg av masta. Bygningssjefen vil bemerke at behovet for mastene til mobilnettet vil endre seg over tid, og plasseringen beror på hvordan dekningsområdet er i det aktuelle området. På den bakgrunn finner kommunen at det ikke kan fastsettes et krav til Side56

57 reguleringsplan for etablering av en mast med funksjon som link mellom mobilnettet. Blant annet er det anlegg for mobilnett på bygningen til sykehuset, en etablering som ikke har fastsatt i plan. Selv om master er 15 meter, er tiltaket å anse som et mindre tiltak som ikke utløser krav til reguleringsplan, eller endring av reguleringsplan. Området er regulert til utbyggingsområde, trafikkområde, der det er anlagt interveier, gang- og sykkelveg. Søknaden gjelder mobilmast, og er et påregnelig tiltak i et større boligområde som Storvika og Skivika utgjør. Fagkontoret i kommunen finner at tiltaket ikke medfører hindringer for videre planlegging av området. Bygningssjefen finner at tiltaket ikke vesentlig setter til side hensynene til planen. Klager anfører at tiltaket vil påføre en ulempe overfor hans eiendom som ligger inntil tiltaket. Utgangspunktet er at eier av eiendommen kan utnytte sin tomt, all tid tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Plassering av bygningen skal følge tiltakshavers ønske. En plassering av et tiltak er også et anliggende for nabo, der tiltaket kan være til ulempe for vedkommende. Denne ulempen har ikke naboen vern mot. Derimot kan det tenkes at terskelen for ulempen overstiger en påregnelig ulempe, at tiltaket medfører en vesentlig ulempe for nabo. Denne ulempe er nabo vernet mot, og tiltakshaver må da vurdere alternativ plassering av bygningen på eiendommen. Tiltakshaver viser til at sender og mottaker for mobilnett er godkjent til bruk, og at Statens Stålevern har vurdert anlegget. Stråling skal være størst fra mobiltelefoner ved dårlig dekning, og at bedre dekning medfører mindre stråling fra mobiltelefoner. Det er for øvrig ingen påvist strålefare fra anlegget som tilsier å legge masten utenfor bebyggelse. Anførselen tas ikke til følge, om at stråling fra anlegget skal medføre en vesentlig ulempe for nabo eller beboere i området. Hvorvidt plasseringen av tiltaket skal medføre en verdiforringelse av naboeiendommen tillegges ikke vekt i saken. I dette bynære områder og i nærheten av et større boligområde er det påregnelig at infrastruktur for mobilnett blir etablert. Telenors faglige vurdering om at masten skal tjene dekning blant annet etter fylkesvegen tilsier at masten plassering er egnet til formålet. Klager mener at masten har dårlige visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene. Anførselen tillegges normalt vekt, men omsøkte tiltak gjelder infrastruktur som er viktig for samfunnet og må etableres i randsonene til dekningsområdet for mobilnett. Det betinger at anlegget er sikker og utforming av masta vil følgelig være utformet slik at den kan tjene sin funksjon. Omsøkte mast er ikke atypisk øvrige master som føres opp, og vurderes ikke som kvalifisert stygg at den må forbys. Bygningssjefen finner at anlegget visuelle utforming i seg selv og i forhold til omgivelsene kan godkjennes. Bygningssjefen finner ikke at hele området på nordsiden forringes eller ødelegges ved at masta plasseres på omsøkte plass. Natur, utsikten mot havet og solnedgang vil kunne betraktes også etter at masta blir ført opp. På den bakgrunn finner ikke bygningssjefen at tiltaket vil medføre vesentlige ulemper overfor naboeiendommen og kan godkjennes med plassering som omsøkt. Følgelig kan ikke kommunen kreve en annen plassering av tiltaket, enn omsøkt. Tiltaket er av samfunnsmessig interesse og en vital del av infrastrukturen, og fordelene med å tillate omsøkte plassering er klart større enn de anførte ulemper i saken. Side57

58 Klagerne har ikke fått medhold i sine anførsler, og Klagenemnda anbefales ikke å ta klagen til følge. Det viser for øvrig til vedtaket av Forslag til vedtak Klagenemda finner etter å ha opplyst saken ytterligere, ikke å ta klagen til følge. Klagenemnda opprettholder vedtaket av Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Tor Åseng Bygningssjef Saksbehandler: Kjell-Arne Mathisen/Geir Andreassen Trykte vedlegg: 1 Klagen 2 Uttalelse fra Nordland fylkeskommune 3 Rammetillatelsen 4 Fotomontasje 5 Situasjonskart 6 Oversiktskart 7 Søknad om dispensasjon Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 NorclLtul FYLKESKOMMUNE 4 DFS2012 Vår dato: Vår referanse: 12/40745 Deres dato: Deres referanse: 2011/8684 Org.nr: Bodø kommune Postboks BODØ Uttalelse om kulturminner til søknad om oppføring av antennemast med tilhørende anlegg - Bodø kommune - gnr 143 bnr 4 Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturmiimer i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. Med lig hilsen Eg urud kulturvernsjef Martinus Hauglid arkeolog Kopi til: Sametinget Avjovårgeaidnu KARASJOK Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Martinus Hauglid Fylkeshuset Tlf.: Avdeling: Kultur og miljø 8048 Bodø Faks: Enhet: Kultunninner i Nordland Besøksadresse Prinsens gt. 100 E-post: Side62

63 Byggesakskontoret Telenor Norge AS v/pro Invenia AS Att. Silje Thoresen Postboks TRONDHEIM Dato: Saksbehandler:... Geir Andreassen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2012 Saksnr./vår ref.: /8684 Arkivkode:...143/4 Rammetillatelse Byggeplass: Skivika, 8014 BODØ Eiendom: 143/4 Tiltakshaver: Telenor Norge AS Søker: Telenor Norge AS v/pro Invenia AS Tiltakstype: Antennemast med tilhørende anlegg Tiltaksart: Nytt anlegg Søknaden gjelder oppføring av 15 meter høy antennemast med tilhørende utstyrshytte. I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav a) godkjennes søknaden. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra formålet i planen. Det foreligger naboprotester. Forskrift om tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 nr. 489 (TEK10) er lagt til grunn i søknaden. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Saken behandles i medhold av delegert myndighet. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av protesterende naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse. Protesterende parter er dags dato underrettet om tillatelsen med kopi av dette vedtak. Søknaden: Søknaden, datert , mottatt komplett , gjelder oppføring av 15 meter høy antennemast med tilhørende utstyrshytte. Bruksareal (BRA) for tiltaket er 3,3 m 2. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bratten og Storvik, plan nr 3013, vedtatt Området er regulert til trafikkformål. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel vedtatt Tiltaket omfatter ikke forhold som berører utnyttelsesgrad eller parkeringsdekning. Byggesakskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Telefax: Side63

64 Estetikk: Bygningssjefen har ikke noe å bemerke når det gjelder tiltakets utforming og visuelle kvaliteter, jf. plan- og bygningsloven 29-1 og Plassering: Tiltaket plassering i plan og høyde er vist på situasjonsplanen. Tiltaket skal plasseres i plan og høyde, i henhold til godkjent situasjonsplan, av Bodø kommune, geodatakontoret. Protester/bemerkninger: Bodø Hang og Paragliderklubb: Fredag 1 juni var representanter fra Bodø Hang og Paragliderklubb på befaring sammen med entrepenør for bygging av mobilmast på Bratten i Bodø. Anvist sted for bygging for bygging av masta var særdeles utilfredstillende ift utøvelse Paragliding og vil i tillegg gjøre området for Nødlanding ubrukelig. BHPGK anbefaler at planene for å bygge denne mobilmasten på angitt sted skrinlegges, og at det ikke legges videre planer for bygging av master i dette området i det hele tatt. BHPGK anbefaler videre at skal det bygges master i området så vil det beste være å plassere denne minst 800m Nordøstover slik at den kommer helt ut av området for utøvelse av paragliding. Roar Strand, gnr/bnr 32/41, Storvika 19: Den planlagte lokalisering er kun ca.30m. fra store områder for boligformål. Eksperter over hele verden strides fortsatt og er uenige om strålefaren fra basestasjoner for mobilt samband. Et svar på den virkelige faren får vi sansynligvis ikke før om mange år når vi kan se langtidsvirkningene av denne type stråling. Det er derfor viktig å utvise et føre-var-prinsipp for denne type stråling. Den planlagte plassering av denne basestasjon tett opp til boligområder vil derfor skape stor bekymring. Stasjonens plassering kun 2-3meter fra en gang og sykkelsti er også svært betenkelig ut ifra et strålemessig synspunkt. Området er ikke beregnet for denne type installasjoner. Det kreves derfor også dispensasjon for å få lov til å plassere den her. Lovligheten av den dispensasjon som Telenor har fått av Statens Vegvesen til å bygge basestasjonen på et område som ikke er regulert til dette formål tett opptil boligområder og bare 2-3 meter fra en gang og sykkelsti bestrider vi også. Det er mulig at det er billig for Telenor å bygge en basestasjon på den foreslåtte eiendom. Dette vil imidlertid gå på bekostning av eierne av de tilstøtende boligområder. Boligområdene tett inntil den planlagte basestasjon er atraktive og sentrumsnære områder med fantastisk utsikt. Verdien av disse vil sterkt forringes av at Telenor bygger en basestasjon her. Vi har selv betalt store summer for vår eiendom her. Hvis Telenor gjennomfører sine planer om en basestasjon her så vil vi komme tilbake med et stort erstatningskrav for vår eiendom. Vi vet at det har vært forsøkt å plassere denne stasjonen lenger ned i boligområdet i Storvika. Noe som ikke ble godtatt av beboerne. Når Telenor nå skal lokalisere den en annen plass er det uakseptabelt å flytte problemet lenger opp i boligområdet. Telenor har løst tilsvarende problemer andre plasser på en fornuftig måte, det bør de gjøre også her. Like inntil den planlagte lokalisering av basestasjonen finnes det store arealer som ikke kan brukes til boligformål men som egner seg utmerket til en basestasjon. Dette er områder som ikke skaper de samme bekymringer for fremtidige stråleskader. Rammetillatelse 2 av 6 Side64

65 Når alternativene finnes, og usikkerhetene rundt stråling er så stor, er det helt uforståelig at Telenor i 2011 bestemmer seg for å bygge en ny basestasjon i konflikt med lokalbefolkningen. Telenor skriver i sin dispensasjonsøknad at tiltaket ved at det etableres blant eksisterende infrastruktur ikke vil oppfattes som et fremmedelement i naturen. Telenor kan ikke være lenger unna sannheten! Veien over Bratten og ned mot Skivika er en naturperle i vakker utsikt og en stor turistatraksjon og en atraksjon for hele Bodøs befolkning. Her ser man fantastiske Landegode, skjærgården ut mot Kjerringøy, Lofoten og natterstid om sommeren en fantastisk midnattsol. En basestasjon på den planlagte plass vil være et stort fremmedelement som vil ødelegge denne perle. Hvis Telenor fortsetter med sine nåværende planer vil vi trekke inn hele lokalbefolkningen, kommune, vel, aviser osv. for å stoppe dette. Vi kommer ikke under noen omstendighet til godta den plassering som det her er planlagt fra Telenor sin side. Vi anbefaler derfor Telenor på det sterkeste å se på en ny lokalisering lenger vekk fra boligområdene. En plassering på Bratten området burde være et av flere utmerkede alternativ. Ansvarlig søkers kommentarer til protester: Til BHPGK: Telenor har vurdert tilbakemeldingen fra dere. For å oppnå ønsket dekning for området har vi valgt å fortsette etableringsprosessen. Etter noen mindre justeringer av plasseringen av basestasjonen har vi nå fått dispensasjon fra Statens vegvesen til etablering på plassen ved fv.834. Vi kommer derfor til å be kommunen fortsette behandlingen av byggesøknaden. Det er rapportert om flere brudd i mobildekningen når man kjører langs fylkesvegen og derfor er det viktig for Telenor å få etablert seg på stedet. Til Roar Strand: Det vises til dine e-poster, datert og , med uttalelse mot oppføring av basestasjon for Telenor på gnr. 143 bnr. 4 i Bodø kommune. Angående din protest mot at det i nabovarselet er satt 14 dagers merknadsfrist. Denne fristen på 14 dager er satt i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, som Telenor forholder seg til. Det er likevel alltid slik at for sent innkommende klager blir besvart og at både klage og besvarelse blir ettersendt til kommunen. Kommunen vektlegger stort sett slike klager like sterkt som klager som har kommet inn under 14 dagers fristen. Bakgrunnen for søknaden om å bygge basestasjon, ligger i behovet for å bedre mobildekningen langs fylkesveien. I tillegg vil beboerne i Skivika få vesentlig bedre dekning til bruk av både tale- og datakommunikasjon. Tilgang til elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et av regjeringens sentrale mål. Godt utbygd elektronisk kommunikasjon er et viktig virkemiddel for økt innovasjon og verdiskapning i næringslivet og er avgjørende for innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett i alle deler av landet. Telenor er i sin konsesjon forpliktet til å gi god dekning alle steder der mennesker bor og oppholder seg. God dekning og høy kapasitet på nettverket er også viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv. For å kunne forbedre dekningen i området, er det helt nødvendig å utvide det eksisterende nettverket med en ny basestasjon. I protesten henvises det til strålingsproblematikken knyttet til telekommunikasjon. Nåværende dekning i området er dårlig, noe som medfører at mobiltelefoner (og annen elektronikk som benytter seg av mobilt bredbånd) stråler mer for å klare å motta signaler. Slik stråling vil bli vesentlig mindre av at ny basestasjon kommer på plass i nærheten. Rammetillatelse 3 av 6 Side65

66 Bekymring for stråling fra basestasjoner er vanlig og dette er noe Statens strålevern også har tatt på alvor. Vedlagt ligger en offisiell rapport fra Statens strålevern, samt en informasjonsbrosjyre om temaet som Telenor har laget i samarbeid med Netcom og Mobile Norway. Vedrørende basestasjonens plassering, så har Telenor søkt om dispensasjon fra vegloven, samt at det søkes om dispensasjon fra arealformålet til kommunen. Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggeforbudssonen langs fylkesveien, og dispensasjonssøknaden til kommunen blir behandlet parallelt med byggesøknaden. I protesten tas det opp at tiltaket vil gå på bekostning av boligområdet, som vil oppleve en strek verdiforringelse. Det er forståelig at oppføring av en telekommunikasjonsmast kan oppleves som et negativ visuelt element for naboer. En telekommunikasjonsmast er derimot å regne som vanlig og nødvendig infrastruktur av samfunnsnyttig karakter. En mobilmast kan lett virke som et fremmedelement, men den galvaniserte stålkonstruksjonen gir lite gjenskinn. Den vil heller ikke bli bygd høyere enn 15 meter. Basestasjonen blir plassert på enden av boligfeltet den skal dekke, og de fleste boligene ligger lavere enn punktet der stasjonen ønskes plassert. Den vil derfor i liten grad påvirke utsikten fra boligene. Når Telenor vurderer alternative plasseringer for en ny basestasjon, overveies alltid negative konsekvenser av oppføringen i forhold til radioplanleggerens anbefalinger. Det er da spesielt natur, miljø og estetikk det tas hensyn til. I denne saken har Telenor blant annet vurdert å plassere masten nærmere sjøen. Den ville da stått lavere i terrenget noe som igjen ville resultert i at Telenor måtte ha bygd en høyere og kraftigere mast for å oppnå samme dekning. En større mast lenger unna eksisterende infrastruktur, ville ha ført til større terrenginngrep ved etablering av infrastruktur til masten. I tillegg ville den blitt mer synlig i terrenget. Det er derfor vurdert slik at den nå omsøkte plasseringen, er den som er best ivaretar miljø- og naturhensynene i tillegg til dekningsbehovet. Når det gjelder forslaget om å plassere basestasjonen på Bratten, er det foretatt teoretisk dekningsberegning (UMTS / 3G) med dette som alternativ. Vedlagte dekningskart viser langt dårligere dekning enn om basestasjonen blir bygd der den er planlagt. Kartet viser at flere av husstandene Telenor ønsker å nå med den planlagte basestasjonen ikke vil få bedre dekning ved plassering på Bratten. Et slikt alternativ vil være teknisk vanskelig å gjennomføre og føre til mye større naturinngrep. Dette er derfor et alternativ som Telenor ikke ser på som gunstig. Uttalelser/vedtak/samtykke fra annen myndighet: Geodatakontoret: Tilgangen til fastmerke, presisjonshøydebolten blir ikke ødelagt med denne plasseringen. Masten skal lengst mulig fra høydebolten, men innenfor det som vegkontoret godkjenner. Geodatakontoret må plassere mastefundamentene. Statens vegvesen: I henhold til veglovens 30, jf 29, gis tillatelse på vilkår til oppføring av basestasjon i avstand 23 meter fra midtlinjen av fv. 834 på eiendommen gnr 143 bnr 4 i Bodø kommune. Byplankontoret: Søknaden gjelder etablering av antennemast og utstyrshytte for mobilkommunikasjon. Området som ligger innenfor reguleringsplan/endring for Bratten og Storvik er avsatt til trafikkområde. Nordland fylkeskommune/statens vegvesen er grunneiere. Byplankontoret har ingen planfaglige merknader til tiltaket. Rammetillatelse 4 av 6 Side66

67 Bygningssjefens kommentarer til protester: Rapport fra Statens Strålevern, Informasjonsbrosjyre fra Telenor og dekningskart anses som kjent for Roar Strand gjennom brev fra Telenor, og kommenteres ikke her. I protest fra BHPGK er ikke stråling tatt opp som tema. Omsøkte tiltak anses i liten grad å påvirke bruken av området, med unntak av det rent visuelle. Det er sannsynliggjort ovenfor byggesakskontoret at den omsøkte lokaliteten er eneste egnede plassering og at kravene til Statens strålevern er ivaretatt. Tiltaket vurderes som et samfunnsmessig viktig bidrag til å forbedre kapasiteten på nettverket i tettbygd strøk ut fra et rent sikkerhetsperspektiv og at dette må gjelde foran utøvelse av en fritidsaktivitet. Ansvar: Ansvarlig foretak har fått godkjenning i samsvar med søknad om ansvarsrett. Kontroll: Egenkontroll er ikke eget ansvarsområde, men skal inngå i tiltakets kvalitetssikring. Dispensasjoner: Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for Bratten og Storvik. Begrunnelse for dispensasjon: Telenor Norge AS ønsker å bedre dekningen og kapasiteten i nettet for mobiltelefoner langs fv Vi ønsker derfor å etablere en basestasjon for mobilkommunikasjon på gnr./bnr. 143/4. Basestasjonen vil bestå av en 15 meter høy selvbærende mast, med en tilhørende utstyrshytte for radioutstyr på bakken ved siden av masten. Hytta har en grunnflate på ca 3,6 m 2 og masta vil bli utstyrt med klatrehinder. Området der basestasjonen ønskes plassert er i reguleringsplanen Bratten og Storvika (id:3013), regulert til offentlig trafikkområde: kjøreveg. Tiltaket vil stride mot arealformålet, men det vil liten grad komme i konflikt med det. Basestasjonen vil oppta et lite totalareal og plasseres på et restareal mellom selve veien og gangveien. At tiltaket etableres blant eksisterende infrastruktur innebærer at det hverken vil medføre naturinngrep eller oppfattes som et fremmedelement i naturen. Etter byggeperioden vil stasjonen bli besøkt for nødvendig tilsyn et par ganger i året. Ut fra et sikkerhetsperspektiv er det viktig at det er god mobildekning der folk bor og ferdes. Grunneier, Statens vegvesen, har godkjent plassering og gitt dispensasjon fra vegloven 29. Stasjonen vil ikke være i konflikt med selve veien. Det vurderes derfor slik at fordelene er større enn ulempene og at det ikke vesentlig tilsidesetter arealformålet i planen. Bygningssjefens vurdering: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Plasseringen opptar ikke viktig areal og er ikke til hinder for trafikk eller annen ferdsel. Den samfunnsmessige verdien for nettsikkerhet må vurderes som høy i en relativt tett befolket bydel. Bygningssjefen finner at hensynet bak bestemmelsene i reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt og etter en samlet overveielse vil kommunen vurdere fordelene ved å gi dispensasjon som større enn ulempene. Under henvisning til det som er anført ovenfor finner bygningssjefen at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede, og at søknaden for øvrig er i samsvar med den samlete plan- og bygningslovgivningen og kan godkjennes. Rammetillatelse 5 av 6 Side67

68 Gebyrberegning: Gebyr er beregnet etter gjeldende betalingsregulativ. Klageadgang: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Bodø kommune v/byggesakskontoret. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven 29. Det vises for øvrig til vedlagte orientering samt utdrag fra forvaltningsloven. Klageretten gjelder også de som får kopi av dette brev. Med hilsen Tor Åseng bygningssjef Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift Geir Andreassen saksbehandler Kopi til: Roar Strand Re. de La Mer bât. B, av Antibes Juan les Pins, France Robert Soleau Telenor Norge AS v/kjell Rygge Snarøyveien FORNEBU Bodø Hang- og Paragliderklubb Postboks BODØ Vedlegg: Orientering om klageadgang Rammetillatelse 6 av 6 Side68

69 Tegningen er ikke i målestokk SKIVIKA, Masteskisse 15m 2stk _02T 2stk _02T Roman Kachanovskiy Telenor Norge _02T (80 O ) _02T (80 O ) _02T (265 O ) _02T (265 O ) Side69

70 Side70

71 Side71

72 Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bodø Gnr. 143 Bnr. 4 Adresse 8014 BODØ Tiltakets art Søknadstype Rammetillatelse Tiltakstype Antennesystem med høyde over 5m Tiltakshaver Navn TELENOR NORGE AS e-postadresse Adresse Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU Organisasjonsnummer Telefon Ansvarlig søker Navn PRO INVENIA AS Organisasjonsnummer Adresse Telenor Norge v/pro Invenia AS, Silje Thoresen, Pb 2345, 7004 TRONDHEIM Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere Antall 1 Kontaktperson Silje Thoresen Telefon Søkers vurdering av merknader Det er kommet inn to merknader fra samme nabo. Det kom først en protest på kort frist, deretter en lengre merknad. Merknadene er blitt besvart og behandlet under ett og begge er vedlagt søknaden. Den lengste merknaden kom inn etter utløpet av fristen på 14 dager. Hovedtyngden i merknaden ligger i bekymring for stråling og valg av plassering. Nåværende dekning i området er dårlig, noe som medfører at mobiltelefoner (og annen elektronikk som benytter seg av mobilt bredbånd) stråler mer for å klare å motta signaler. Slik stråling vil bli vesentlig mindre av at ny basestasjon kommer på plass i nærheten. Bekymring for stråling fra basestasjoner er vanlig og dette er noe Statens strålevern også har tatt på alvor. Telenor setter aldri opp basestasjoner uten at de er innenfor kravene Statens strålevern setter. Grenseverdiene kan allikevel bli overskredet nærmere antennene enn fem meter i senderetningen. I dette tilfellet skal antennene monteres i meters høyde så det vil ikke være mulig å komme så nær at man blir utsatt for stråling over grenseverdiene. Med en avstand på meter i senderetningen vil strålenivået utendørs ligge i størrelsesorden 0,03 watt pr. kvadratmeter (W/m2), noe som tilsvarer 0,3 % av grenseverdiene for 3G og 4G som Statens strålevern har pålagt teleoperatørene å følge. For boligene som ikke ligger i senderetningene og/eller som har en større avstand til de planlagte antennene, vil strålenivået være lavere. I tillegg regner man at kun 50 % av intensiteten kommer gjennom veggen på bygninger av tre. Sammen med svaret på merknadene ble det lagt med en offisiell rapport fra Statens strålevern, samt en informasjonsbrosjyre om temaet som Telenor har laget i samarbeid med Netcom og Mobile Norway. Disse er også vedlagt søknaden. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 4 Side72

73 Søknad om rammetillatelse Når Telenor vurderer alternative plasseringer for en ny basestasjon, vurderes alltid negative konsekvenser opp mot dekning og kapasitet. Det er da spesielt natur, miljø og estetikk det tas hensyn til. I denne saken har Telenor blant annet vurdert å plassere masten nærmere sjøen. Den ville da stått lavere i terrenget noe som igjen ville resultert i at Telenor måtte ha bygd en høyere og kraftigere mast for å oppnå samme dekning. En større mast lenger unna eksisterende infrastruktur, ville ha ført til større terrenginngrep ved etablering av infrastruktur til masten. I tillegg ville den blitt mer synlig i terrenget. Det er derfor vurdert slik at den nå omsøkte plasseringen, er den som best ivaretar miljø- og naturhensynene i tillegg til dekningsbehovet. I svaret til nabomerknaden er det også gjort rede for hvorfor foreslått plassering ikke egner seg. Bakgrunnen for søknaden om ny basestasjon, ligger i behovet for bedre dekning i området. Det er blant annet rapportert om brudd i dekningen når man kjører langs fylkesveien på stedet. Behovet er også knyttet til den stadig økende bruken av smarttelefoner, nettbrett og lignende. Denne bruken av nettverket opptar kapasitet, i en slik grad at det også går ut over mulighetene til å benytte nettverket til samtaler. Dersom kapasiteten ikke blir utbedret vil flere og flere brukere i økende grad oppleve dekningssvikt. Tilgang til elektronisk kommunikasjon med høy kapasitet er et av regjeringens sentrale mål. Det er en rikspolitisk målsetting å ha dekning både for tale og for mobilt bredbånd overalt. Godt utbygd elektronisk kommunikasjon er avgjørende for innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett i alle deler av landet. Ikke minst er god dekning og høy kapasitet på nettverket er viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dersom noe skjer er det viktig at nettverket har kapasitet nok til at mange kan bruke det samtidig. Det er mobiloperatørens ansvar å sikre samfunnet med god dekning, noe som medfører at det også må bygge nye basestasjoner der kapasitet og dekning ikke er god nok. Med samfunnets stadig økende bruk av alle former for mobile tjenester, vil dette behovet tilta med tiden. Det er heller ikke vitenskapelige holdepunkter for at basestasjoner forårsaker skadelige helseeffekter så lenge fastsatte grenseverdier ikke overskrides. Målinger som er foretatt viser at eksponering av radiobølger der folk oppholder seg i praksis er langt under internasjonale og norske grenseverdier. Vi mener derfor at fordelene ved tiltaket i høy grad er større enn ulempene det vil medføre. Nabomerknader er besvart skriftlig og sendt både pr. post og e-post. Merknadene er vurdert, men har ikke medført endringer av tiltaket. Følgebrev Søknaden gjelder oppføring av en basestasjon for Telenor i Bodø kommune. Basestasjonen vil bestå av en 15 meter høy selvbærende mast med en tilhørende utstyrshytte av tre. Hytta har en grunnflate på ca 3,6 m2. I masta vil det bli montert antenner for å gi bedre tale og datatrafikk (2G og 3G). I tillegg vil den bli klargjort for LTE (4G). Etableringen av basestasjonen kommer som et resultat av at Telenor ønsker å bedre dekningen og kapasiteten langs fv Basestasjonen vil bli plassert på en åpen plass nord for veien i Skivika mellom fylkesveien og gangveien. Det vil være behov for fremføring av kraft og sambandslinjer til stasjonen. Den aktuelle plasseringen ligger innenfor en avstand på 5 km fra Bodø Lufthavn. Det er derfor sendt forespørsel om uttalelse fra Lufthavnen. Dispensasjonsøknad Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner, Vegloven Begrunnelse for dispensasjon: Telenor Norge AS ønsker å bedre dekningen og kapasiteten i nettet for mobiltelefoner langs fv Vi ønsker derfor å etablere en basestasjon for mobilkommunikasjon på gnr./bnr. 143/4. Basestasjonen vil bestå av en 15 meter høy selvbærende mast, med en tilhørende utstyrshytte for radioutstyr på bakken ved siden av masten. Hytta har en grunnflate på ca 3,6 m2 og masta vil bli utstyrt med klatrehinder. Området der basestasjonen ønskes plassert er i reguleringsplanen Bratten og Storvika (id:3013), regulert til offentlig trafikkområde: kjøreveg. Tiltaket vil stride mot arealformålet, men det vil liten grad komme i konflikt med det. Basestasjonen vil oppta et lite totalreal og plasseres på et restareal mellom selve veien og gangveien. At tiltaket etableres blant eksisterende infrastruktur innebærer at det hverken vil medføre naturinngrep eller oppfattes som et fremmedelement i naturen. Etter byggeperioden vil stasjonen bli besøkt for nødvendig tilsyn et par ganger i året. Ut fra et sikkerhetsperspektiv er det viktig at det er god mobildekning der folk bor og ferdes. Grunneier, Statens vegvesen, har godkjent plassering og gitt dispensasjon fra vegloven 29. Stasjonen vil ligge ca. 32 meter fra midtlinje vei og vil således ikke være i konflikt med selve veien. Det vurderes derfor slik at fordelene er større enn ulempene og at det ikke vesentlig tilsidesetter arealformålet i planen. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4 Side73

74 Søknad om rammetillatelse Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Navn på plan Bratten og Storvika, id:3013 Reguleringsformål Offentlig trafikkområde, kjøreveg Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Nabomerknader C Første merknad fra Roar Strand Vedlagt søknaden Nabomerknader C Andre merknad fra Roar Strand Vedlagt søknaden Kommentarer til nabomerknader C Svar til Roar Strand Vedlagt søknaden Kommentarer til nabomerknader C Vedlegg til svar: Rapport fra Statens strålevern (2011) Vedlagt søknaden Kommentarer til nabomerknader C Vedlegg til svar: Informasjonsbrosjyre fra Telenor Vedlagt søknaden Kommentarer til nabomerknader C Vedlegg til svar: Dekningskart foreslått plassering Vedlagt søknaden Gjenpart av nabovarsel C Gjenpart av nabovarsel Vedlagt søknaden Kart D Situasjonskart 1:5000 Vedlagt søknaden Kart D Situasjonskart 1:500 Vedlagt søknaden Kart D Situasjonskart 1:5000 med koordinater Vedlagt søknaden Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4 Side74

75 Søknad om rammetillatelse Kart D Situasjonskart 1:500 med koordinater Vedlagt søknaden Kart D Kart med avstand til flyplass Vedlagt søknaden Tegning ny fasade E Tegning av mast og hytte 1:125 Vedlagt søknaden Uttalelse fra offentlig myndighet I Dispensasjon fra Statens vegvesen Vedlagt søknaden Foto J Fotomontasje av mast og hytte, ikke i målestokk. Vedlagt søknaden Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på en kopi av søknaden kan dokumenteres. Dato Signatur Søknaden er elektronisk signert. PRO INVENIA AS Dato Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4 Side75

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer