Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr. 238 bnr. 18 ved Småvatnan i Breivik, Evelyn og Terje Midtgard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr. 238 bnr. 18 ved Småvatnan i Breivik, Evelyn og Terje Midtgard"

Transkript

1 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /18 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/92 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/163 Planutvalget /4 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/22 Planutvalget Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr. 238 bnr. 18 ved Småvatnan i Breivik, Evelyn og Terje Midtgard 1. Klagen Klagen er fremsatt i rett tid. 2. Saksopplysninger Byggeplass: Småvatnan 8103 Breivik IBreivik Eiendom: 238/18 Øvre 8103 Breivik i Salten Tiltakshaver: Evelyn og Terje Midtgard Bygningsnr: Tiltakstype: Fritidsbygg(hytter, sommerhus) Tiltaksart: Nye bygg og anlegg - frittliggende Klager: Evelyn og Terje MidtgardEvelyn og Terje Midtgard Klagen datert: Klage på administrativt vedtak av Søknad er datert og mottatt Søknaden gjelder søknad om dispensasjon for oppføring av hytte. Det forelå ikke protest til søknaden. Søknaden ble avslått i medhold av pbl. 20-6, jf. Kommuneplans arealdel, Skjerstad vedtatt Bygningssjefen fant ikke at vilkårene i av plan- og bygningsloven (pbl.) 7 var til stede for å innvilge dispensasjon. Side 38

2 Avslaget ble påklaget av Evelyn og Terje Midtgard den Planutvalget vedtok under sak PS 07/163 i møte den : Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket av Fylkesmannen i Nordland vedtok den å oppheve vedtaket av , og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Byggesakskontoret behandlet saken på nytt, og avslo den søknaden. Avslaget ble påklaget av Evelyn og Terje Midtgard den I forbindelse med klagebehandlingen ble saken sendt på høring til Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Sametinget og Reindriftsforvaltningen. Landbrukskontoret i kommunen ble forelagt saken for å uttale seg om det er anlagt traktorvei i området. 3. Forholdet til plan/lover 3.1 Areal- og ressursdisponering Eiendommen omfattes av Kommuneplanens arealdel, Skjerstad, vedtatt Området er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde (Sone A LNF-område). I området er det nedlagt forbud mot spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse, men det kan gjøres unntak der det er tilsvarende bebyggelse eller andre inngrep i området fra før. Bestemmelsene til sone A LNF-område: Unntak kan gjøres der det er tilsvarende bebyggelse eller andre inngrep i området fra før, byggeskikken må tilpasses. 3.3 Vilkår for å dispensere Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift., jf. pbl. 7 første ledd, første punktum. Det kan settes vilkår for dispensasjonen., jf. 7 første ledd, siste punktum. Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis., jf. pbl. 7 tredje ledd i.f. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn som plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. Særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn, for eksempel at vurderingen av arealbruken er endret etter at planen ble utarbeidet. Behandlingen av den enkelte søknad om dispensasjon må foretas ut fra en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold, og de hensyn som ligger til grunn for den aktuelle planen eller den aktuelle bestemmelsen må vurderes opp mot de hensyn som anføres i dispensasjonssakene. Side 39

3 4. Uttalelser Landbrukskontoret har ikke innvendinger mot oppføring av hytte. Den vil etter kontorets oppfatning ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket eller skogbruket i området. Skogbrukssjefen bekrefter at vegen innover Breivikdalen er opprustet til skogbilveg/traktorveg , og er til stor nytte for landbruket (skogbruk og beiting), jakt og fiske, reindrifts, atkomst til fritidsbebyggelse og til allmenn fritidsbruk. Vedlikehold av vegen skjer med bompengeordning. Kulturkontoret er av den oppfatning den omsøkte hytten vil ligge så langt fra andre hytter i området at del vil ha betydning for friluftslivets utfoldelse i området. Kontoret anbefaler at søknaden ses i sammenheng med pågående kommuneplanarbeid. Skjerstad lokalutvalg ønsker å utsette behandlingen av denne sak inntil ny arealdel til kommuneplanen er utarbeidet. Utvalget kan derfor ikke tilråde dispensasjon fra gjeldende plan. Nordland Fylkeskommune uttaler på et planfaglig grunnlag at søknaden bør sees i sammenheng med den foreslåtte reviderte arealplan, og det vil være riktig å vurdere krav om utarbeiding av detaljplan, da det i området er gitt flere dispensasjoner som bør ses i sammenheng med interessene i området. Det er ikke gjennomført arkeologiske registreringer i det aktuelle området. Fylkeskommunen viser til tiltakshaver aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep skulle støte på fornminner. Fylkesmannen i Nordland uttaler at innenfor planområdet er det kun tillatt med bygging som er direkte tilknyttet stedbunden næring. Parsellen ligger i et større område som i DNs naturbase er registrert som Breivikdalen friluftsområde med bruksområde tradisjonelle friluftsaktiviteter, herunder jakt. I den overordnete arealplanen er det avsatt tre byggeområder for fritidsbebyggelse i en radius på to kilometer fra angjeldende lokalitet. Det er foretatt vurderinger i kommuneplanens arealdel som tilsier at det ikke bør åpnes for fritidsbebyggelse utenfor disse områdene. Det bør først og fremst satses på å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger innenfor framtidige avklarte byggeområder, samt satse på en eventuell fortetting av eksisterende hytteområde ved Storvatnet. Sametinget I størst mulig grad ønsker Sametinget at det utarbeides reguleringsplaner for ulike arter virksomhet i LNF-soner er vanligvis ikke systematisk befart med tanke på kulturminner og kulturmljø, og en praksis med mange enkeltsøknader fører derfor til en forlenget og fordyrende saksgang idet vi da ofte må melde befaring på den enkelte dispensasjonssak. Reindriftsforvaltningen i Nordland har hørt saken hos berørte reinbeitedistrikt, Saltfjellet, som uttaler at området rundt Småvatnan er viktige vår og vinterbeiter. Området er i dag lite utbygd, og det er ikke ønskelig med flere hytter der. Saltfjellet reinbeitedistrikt går derfor i mot søknaden. Reindriftsforvaltingen uttaler at området i dag er relativt uforstyrret av hytter og er viktige vår og vinterbeiter for distriktet. Dispensasjon gir forvaltningen og reindriftsnæringen en uforutsigbar arealplanlegging, og skal kun forekomme dersom det foreligger særlige grunner. Myndigheten kan ikke finne at vilkåret er til stede i foreliggende sak, og dispensasjon bør ikke gis. Disse har også uttalt seg om dette området under den pågående revideringen av kommunplanens arealdel. Kommunen bør derfor vente til arbeidet med kommuplanens arealdel er avsluttet, og forholde seg til resultatet av den når det gjelder framtidig hyttebygging i området. 5. Søknad om dispensasjon Klager begrunner søknaden for dispensasjon at det allerede er spredt hyttebebyggelse i området. Side 40

4 6. Klagen Klager anfører at foreslått sone for fritidsbebyggelse fra Husvatnet til og med Storvantet skal utgjøre ca. 4,2 km. Området hvor det søkes oppført en hytte ved Småvatnan vil være avsatt til LNFformål, en parsell som skal utgjøre ca. 350 meter. Følgen skal være at området ved Småvatnan vil være en smal stripe hvor arealet ikke er avsatt til hytteområde. I området for utmarksteigen til landbrukseiendommen eid av tiltakshaver er benevnt tidligere som Storskjytteng. Her skal det ha stått høyløer og området skal ha vært utnyttet til utslått. Det skal finnes rester av dreneringsgrøfter, altså et gammelt kulturlandskap. Klager fremmer at søknad skal gjelde oppføring av skogsbu. Angående områdets kvaliteter som friluftsområde, skal området ved Småvatnan i stor grad være i ferd med å gro igjen av siv og annen vegetasjon. Området betegnes av klager som sumpområde, og aktiviteter som stangfiske fra land skal være bortimot umulig. For øvrig skal tiltakshaver omtale et myrområde mot fjellet, nordvest for omsøkte plassering av fritidsboligen, for Gorrmyra. Klager mener at området er lite brukt som friluftsområde. Friluftslivet skal foregå i sin helhet ved de etablerte hyttefelter rundt Husvatn/Storvatn og videre innover mot fjellet. De 2 fritidsboligen ved Småvatnan skal være i avstand fra omsøkte plassering av hytta, ca. 110 meter og ca. 250 meter. Klager mener at i avslaget er det lagt til grunn at avstanden er ca. 1 km. Hyttene ved Husvatn skal ligge ca. 300 meter fra hverandre. Fra omsøkte plassering av hytta til nærmeste bygning i hyttefeltet ved Husvatnet skal avstanden være anslagsvis 450 meter i luftlinje. For øvrig skal avstanden til området som foreslås avsatt til fritidsbebyggelse ligge ca 27 meter fra omsøkte plassering. Klager anfører at på strekningen Husvatn- Storvatn ligger ganske mange hytter på oversiden av veien. På motsatt side av veien skal ikke være mulig å plassere fritidsboligen, da området består av myr og våtmarksområde. Klager imøtekommer at tiltaket kan ha innvirkning på det biologiske mangfoldet i området. Til slutt anfører klager at saken ikke er godt nok opplyst. Det viser for øvrig til klagen. 7. Bygningssjefens vurderinger 7.1 Innledning Bygningssjefen forstår klagen slik at fritidsboligen også tenkes brukt til skogsbu under utøvelse av skogs- og landbruksdriften. Anførselen tas ikke til følge om at avslaget er bygd på uriktige avstander til andre hytter. I avslaget er det lagt til grunn at avstanden til de 2 andre hyttene ved Småvatnan er som klager fremfører, henholdsvis ca. 110 meter og 250 meter. I begrunnelsen er det lagt til grunn at avstanden fra omsøkte plassering av fritidsboligen til hytteområde ved Storvatnet er ca. 1 kilometer. Side 41

5 Bygningssjefen vil bemerke at bestemmelsene til sone A LNF-område, om at unntak kan gjøres der det er tilsvarende bebyggelse eller andre inngrep i området fra før, er moment for når arealbruken er endret etter at planen ble utarbeidet. 7.2 Avviksvurdering Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn som plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved slutningen om det foreligger særlige grunner. Reindriftsforvaltningen redegjør for at området rundt Småvatnan er viktige vår og vinterbeiter for reindriften. Disse viser til viktigheten å unngå utbygging ved dispensasjoner, at området må reguleres og arealdisponeringen må følge av overordnet plan, noe som fremheves av Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget, Skjerstad lokalutvalg og Kulturkontoret. Kulturkontoret er av den oppfatning at omsøkte plassering av hytte ligger så langt fra de andre hytter i området, at tiltaket vil ha betydning for friluftslivets utfoldelse i området. Landbrukskontoret uttaler at tiltaket ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene i området. Reindriftsinteressene, natur og friluftsinteressene er hensyn som tiltaket kommer i konflikt med. Bygningssjefen vil bemerke at uttalelsene fra reindriftsforvaltningen må tillegges stor vekt. Disse har fremmet innsigelse på forslaget til arealdelen om et område nord for Storvatnet avsatt til fritidsbebyggelse. Dette området er ikke foreslått som byggeområde, og på den bakgrunn ikke vurdert i plansammenheng. Reindriftsnæringen en arealkrevende næring, hvor området i Skjerstad og i Øvre Breivik er et viktig reinbeiteområde, må spredt inngrep i arealene til bruk for fritidsformål unngås. For å sikre en bærekraftig utvikling for reindriftsnæringen, bør areal i dette området som søkes avsatt til fritidsbolig, behandles gjennom en planprosess, hvor ulike interesser høres og ulike hensyn veies. I og rundt områdene mellom Husvatnet og Storvatnet er det et økt press for å utnytte arealene til fritidsformål. Det kan være tålig bruk at deler av området nyttes til rekreasjonsområde for befolkningen. Klager anfører at i området er det spor fra fortiden og at tiltaket kan ha betydning for det biologiske mangfoldet, bør arealdisponeringen behandles bredere, der hensynet til næring, kultur- og kulturminner og natur blir avveid i forhold til andre inngrep, fritidsbolig. Bygningssjefen legger vekt på at hensynet til reindriftsnæringen og allmennhetens ferdsel tilsier at inngrepet ikke kan tillates. På den bakgrunn finner bygningssjefen at de offentlige hensyn som arealplanen skal ivaretar har slik vekt, at begrunnelsen i søknaden for å fravike disse hensynene ikke fører frem. Følgen er at det for omsøkte tiltak foreligger det ikke særlige grunner for å dispensere fra planen. Klager har ikke ført frem, og bygningssjefen anbefaler at avslaget opprettholdes. Det viser for øvrig til vedtaket av Side 42

6 8. Forslag til vedtak Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket av Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Tor Åseng Bygningssjef Saksbehandler: Kjell-Arne Mathisen Trykte vedlegg: Klage Situasjonskart Side 43

7 Side 44

8 Side 45

9 Side 46

10 Side 47

11 Side 48

12 Side 49

13 Side 50

14 Side 51

15 Side 52

16 Side 53

17 Side 54

18 Side 55

19 Side 56

20 Side 57

21 Side 58

22 Side 59

23 Side 60

24 Side 61

25 Side 62

26 Side 63

27 Side 64

28 Side 65

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 Arkivsaksnr.:14/1467 SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl. 16.30.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl. 16.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 101 107/2008 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 2.3/2003 FORVALTNINGSREVISJON Tinnbuen, Levanger Behandlet i kontrollutvalget i sak

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer