Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse Sist endret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse Sist endret Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon Navn Formål Parlamentsforsamlingens oppgaver Mandat for Arbeidsutvalget Øvrige ansvarsområder i studentdemokratiet: Definisjoner... 4 Kapittel B. Studentorganenes sammensetning og verv Sammensetning av parlamentsforsamlingen Kapittel C. Valg Generelt om valg... 5 Kapittel D. Vedtak og vedtektsendringer Vedtak Vedtektsendringer... 6 Kapittel E. Møter i parlamentet og studentrådene Generelt om møter Møteplan Møteinnkalling

2 14 Møtereferat og protokoll Konstitusjonsmøte Møteplikt Årsmøte Ekstraordinære møter i studentorganene... 8 Kapittel F. Habilitet og taushetsplikt Habilitet Taushetsplikt... 9 Kapittel G. Forpliktelser og lojalitet Forpliktelser... 9 Kapittel H. Sanksjonsformer Sanksjoner... 9 Kapittel I. Mistillitsforslag Mistillit Kapittel J. Generelt Administrasjon av Studentparlamentet Økonomi Redaksjonelle endringer Redaksjonelle endringer

3 Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon 1. Navn (1.1) Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold, forkortet SBV. (1.2) Arbeidsutvalget for parlamentet, forkortet AU (1.3) Studentrådsstyrene ved fakultetene: - Drammen studentrådstyret for helsevitenskap, forkortet SRHE, Drammen - Kongsberg studentrådsstyret for helsevitenskap, forkortet SROpto, Kongsberg - Vestfold studentrådsstyret for helsevitenskap, forkortet SRHE, Vestfold - Kongsberg studentrådsstyret for teknologi og maritime fag, forkortet SRTekno, Kongsberg - Vestfold studentrådsstyret for teknologi og maritime fag, forkortet SRTekMar, Vestfold - Drammen studentrådsstyret for humaniora og utdanningsvitenskap, forkortet SRHUT, Drammen - Vestfold studentrådsstyret for humaniora og utdanningsvitenskap, forkortet SRHUT, Vestfold - Ringerike studentrådsstyret for Handelshøyskolen og fakultet for Samfunnsvitenskap, forkortet SRHS, Ringerike - Drammen studentrådsstyret for Handelshøyskolen og fakultet for Samfunnsvitenskap, forkortet SRHS, Drammen - Kongsberg studentrådsstyret for Handelshøyskolen og fakultet for Samfunnsvitenskap, forkortet SRHS, Kongsberg - Vestfold studentrådsstyret for Handelshøyskolen og fakultet for Samfunnsvitenskap, forkortet SRHS, Vestfold (1.4) Parlamentskomiteer: - Fagkomité. - Velferdskomité. - Internasjonal komité. - Markedsføringsskomité. - Nestlederkomité. - Lederkomité. - Informasjons- og kommunikasjonskomité 2 Formål (2.1) Parlamentsforsamlingen er studentenes høyeste politiske organ ved HBV, samt Høgskolen i Telemark (HiT) på campus Drammen frem til utgangen av vårsemesteret 2015, jfr. Lov om universiteter og høgskoler 4-1. (2.2) Parlamentsforsamlingen og studentorganene i studentdemokratiet skal ivareta og fremme studentenes politiske, velferdsmessige og akademiske interesser og rettigheter, og opptre som et partipolitisk uavhengig organ. (2.3) Parlamentsforsamlingen er studentens stemme og har rett til å fatte vedtak som blir gjeldende for alle studentorganer/-grupper opprettet ved HBV. (2.4) SBV er en non-profitt organisasjon. 3 Parlamentsforsamlingens oppgaver (3.1) Parlamentsforsamlingen vedtar strategiske planer, årsplaner, fastlegger organets politikk og prinsipper for arbeidet. 3

4 (3.2) Parlamentsforsamlingen forvalter studentenes felles interesser og rettigheter, saker som omhandler læringsmiljøet ved HBV på tvers av fakulteter, saker som er felles for institusjonen og nasjonale saker. (3.3) Parlamentsforsamlingen er valgorgan til styremedlemmer i Samskipnaden tilknyttet HBV. (3.4) Parlamentsforsamlingen fastsetter Aus arbeidsoppgaver gjennom stillingsbeskrivelser. 4 Mandat for Arbeidsutvalget (4.1) AU skal føre referater fra sine møter som skal forelegges parlamentet. (4.2) AU kan ta avgjørelser i saker med mindre prinsipiell viktighet. (4.3) AU står for oppnevninger til ad hoc grupper, råd og utvalg ved HBV. (4.4) AU kan behandle og gjøre vedtak i saker etter eget skjønn, som det ut i fra et arbeidshensyn ikke er naturlig å belaste parlamentsforsamlingen. (4.5) AU skal forelegge parlamentsforsamlingen saker av særlig prinsipielle og strategisk karakter. (4.6) AU står for den daglige driften i SBV, og innstiller på saker til parlamentsforsamlingen. (4.7) AU skal til enhver tid orientere parlamentsforsamlingen om sin behandling og sine vedtak i saker som ikke sendes til parlamentsforsamlingen for behandling. (4.8) AU står til ansvar ovenfor parlamentsforsamlingen. (4.9) AU forvalter parlamentets politikk og administrerer organisasjonene iht. styringsdokumenter vedtatt av parlamentsforsamlingen. 5 Øvrige ansvarsområder i studentdemokratiet: (5.1) Studentrådsstyrene har ansvar for studentene ved sitt fakultet/institutt og møter fakultets faglige ledelse. (5.2) Lederkomiteen har ansvar for representasjon i skikkethetsnemnden, samt kontakt med nærmeste administrative og faglige ledelse. Komiteen ledes av Studentleder. (5.3) Nestlederkomiteen har ansvar for representasjon i LMU. Komiteen ledes av nestleder i AU. (5.4) Fagkomiteen har ansvar for det fagpolitiske plattformdokumentet, samt overordnet ansvar for oppfølging av kvalitetssikringssystemet ved HBV. Komiteen ledes av Faglig ansvarlig i AU. (5.5) Velferdskomiteen er ansvarlig for den overordnede velferdspolitikken til Studentparlamentet. Komitéene ledes av velferdsansvarlig i AU. (5.6) Internasjonal komite er ansvarlig for den overordnede internasjonale politikken til Studentparlamentet. Komiteen ledes av Internasjonalt ansvarlig i AU. (5.7) Markedsføring komiteen er ansvarlig for koordinering av Studentparlamentets markedsføring. Komiteen ledes av Markedsføringsansvarlig i AU. (5.8) Komiteene er rådgivende organer for AU. (5.9) Studentparlamentets organisasjonskonsulenter har ansvar for SBVs økonomiforvaltning, kommunikasjonsplattformer, protokoller og kontinuitet i samråd med studentlederne i AU. 6 Definisjoner (6.1) Simpelt flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. (6.2) Alminnelig flertall er oppnådd når over 50 % av de stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. (6.3) Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 4

5 (6.4) Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (gruppe). Kapittel B. Studentorganenes sammensetning og verv 7 Sammensetning av parlamentsforsamlingen. (7.1) Parlamentsforsamlingen er studentdemokratiets øverste organ. Den består av 1 representant fra hvert studentrådsstyre, samt 4 utjevningsmandater fra Campus Vestfold. (7.2) Utjevningsmandatene blir gitt på bakgrunn av studentantall, og kan endres av parlamentsforsamling vis en ser behov for det. (7.3) I 2014 vil dette utgjøre 15 av setene i parlamentsforsamlingen: - Vestfold = 4 ordinære mandater + 4 utjevningsmandater. - Drammen = 3 ordinære mandater. - Ringerike = 1 ordinære mandat + 1 utjevningsmandat. - Kongsberg = 3 ordinære mandater. (7.4) En campus skal minimum være representert med 2 mandater i parlamentsforsamling. (7.5) En campus kan ikke ha flertall i parlamentsforsamlingen. (7.5) AU består av: % frikjøpt studentleder, ansatt av HBV % frikjøpt nestleder, ansatt av HBV. - Faglig ansvarlig 20% godtgjørelse for verv. - Velferdsansvarlig 20% godtgjørelse for verv. - Internasjonalt ansvarlig 20% godtgjørelse for verv. - Markedsføringsansvarlig 20% godtgjørelse for verv. Kapittel C. Valg 8 Generelt om valg (8.1) Retningslinjer vedrørende valg er regulert i valgreglementet for studentorganene ved HBV, forkortet til valgreglementet. (8.2) Avtroppende parlamentsforsamling oppnevner valgkomité for kommende studieår i løpet av vårsemesteret. (8.3) Valg til AU og verv i Studentrådene skal gjennomføres etter valgreglementet. (8.4) Studentrepresentanter til Høgskolestyret velges etter valgreglementet for HBV. (8.5) Studentrepresentanter til Studentsamskipnadsstyret(ene) velges av parlamentsforsamlingen etter valgreglementet innen frister gitt av Studentsamskipnaden(e). Funksjonstiden følger samskipnadens vedtekter. (8.6) Representanter til NSO velges etter valgreglementet og følger studieåret. (8.7) Utlysning av verv. - Alle verv i studentorganene skal utlyses på nettsidene, på campusene og informeres om i parlamentsmøter og studentrådsmøter. - Alle verv skal utlyses 4 uker i forveien, med unntak av ledervervet som skal utlyses 6 uker før valgdato. 5

6 Kapittel D. Vedtak og vedtektsendringer 9 Vedtak (9.1) Parlamentsforsamlingen og studentrådene er vedtaksdyktig ved 2/3 fremmøtte av de stemmeberettigede studentrepresentantene. Vedtak gjøres i møte med alminnelig flertall. (9.2) AU og studentrådsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt iht. punkt 15. Vedtak gjøres i møtet med simpelt flertall, ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. (9.3) Avstemning skal holdes skriftlig dersom en av de stemmeberettigede krever det. (9.4) Vedtak skal være entydige, fullstendige og kunne forstås av utenforstående. (9.5) Enkeltvedtak skal begrunnes. (9.6) Elektroniske vedtak kan benyttes i mindre prinsipielle saker og der dette er hensiktsmessig. Ved bruk av elektronisk vedtak skal de samme regler for stemmegivning gjelde for vedtak foretatt på møter. Nedfelt i kap. D punkt Vedtektsendringer (10.1) Parlamentsforsamlingen forplikter seg til enhver tid å holde vedtektene oppdatert. (10.2) Vedtekter må endres dersom dette kreves ved endring av struktur ved HBV, eller endringer i andre lover og regler som berører parlamentets virksomhet. (10.3) Forslag til vedtektsendringer skal sendes AU senest 4 uker før ordinært årsmøte. (10.4) AU skal innstille på forslag til vedtektsendringer, og sende disse senest 2 uker før ordinært årsmøte. (10.5) Forslagsstilleren skal ha mulighet til å opprettholde sitt opprinnelige forslag på årsmøtet. (10.6) Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall. Kapittel E. Møter i parlamentet og studentrådene 11 Generelt om møter (11.1) Møtene til studentorganene er åpne, men kan lukkes i de saker hvor en eller flere av studentrepresentantene med stemmerett finner dette nødvendig. (11.2) Tilhørere til møter i studentorganene har ikke talerett, men studentorganene står fritt til å vedta å gi tale- og forslagsrett dersom man finner dette hensiktsmessig. Dette avgjøres ved simpelt flertall. 12 Møteplan (12.1) Studentrådsstyrene foreslår møteplanen for påfølgende semester innen utgangen av inneværende semester. Forslaget sendes AU før semesterets slutt. (12.2) AU innstiller på felles møteplan for alle studentorganene. (12.3) Møteplaner fastsettes for et semester om gangen. Alle møteplaner vedtas av Parlamentsforsamlingen på første møte i semesteret. (12.4) Studentleder og ledere av studentrådene sørger for at det holdes møter iht. til møteplan, minimum to ganger per semester. 13 Møteinnkalling (13.1) Innkalling med sakspapirer sendes parlamentsforsamlingens medlemmer pr. e-post en uke før møtet. 6

7 Møteinnkalling skal opplyse om dato, tid og sted for møtet, hvem som er innkalt og hvilke saker som skal behandles, samt sakspapirer til møtet. Sakslisten skal i tillegg til diskusjons- og vedtakssaker, inneholde følgende faste poster: Studentleders orienteringer Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat Informasjon fra AU Informasjon fra Studentsamskipnadene (vedlegges) Informasjon fra studentrådene Informasjon fra høgskolestyret (vedlegges) Informasjon fra Norsk studentorganisasjon (NSO) (vedlegges) Eventuelt 14 Møtereferat og protokoll (14.1) Det skal føres møtereferat fra alle møter i parlamentsforsamlingen og studentrådene. (14.2) Organisasjonskonsulentene og informasjon- og kommunikasjonsansvarlig i studentrådene skriver referat og/eller protokoll. (14.3) Dersom en av medlemmene ikke kan stå innenfor vedtak gjort i parlamentsforsamlingen eller studentrådene, har vedkommende rett til å sin mening utrykt gjennom protokolltilførsel, dersom vedkommende leverer denne skriftlig med signatur før møtets slutt. (14.4) Om flere har samme protokolltilførsel til møtet kan vedkommende tilføre eksisterende protokolltilførsel sin signatur. (14.5) Annet om innholdet og forvaltningen av protokoller og referatene er nedfelt i notat om arbeidsrutinene til organisasjonskonsulentene og stillingsbeskrivelser for informasjons- og kommunikasjonsansvarlig. 15 Konstitusjonsmøte Konstitusjonsmøter i studentorganene er første møte etter nytt valg, samt suppleringsvalg. 16 Møteplikt (16.1) Medlemmene har plikt til å møte dersom de ikke har gyldig forfall. AU eller studentrådsstyrene avgjør hva som kan regnes som gyldig forfall for hhv parlamentsforsamlingens medlemmer og studentrådenes medlemmer. (16.2) Det kreves 3/4 oppmøte på møtene tilknyttet vervet for å få bekreftelse/ attest på utført verv. Møter der det foreligger gyldig forfall regnes ikke som grunnlag for ikke å gi ut bekreftelse/attest. (16.3) Hvert studentråd må velge 3 vararepresentanter for de faste parlamentsmedlemmene. Disse representantene velges blant studentrådsstyret som henholdsvis 1., 2. og 3. vara. (16.4) Ved fraværende parlamentsmedlem trer første ledige vara inn. Det faste medlemmet må selv raskest mulig melde fra til leder eller organisasjonskonsulent om forfall og kalle inn vara, samt sende over sakspapirer. 17 Årsmøte (17.1) Årsmøtet arrangeres av AU. 7

8 (17.2) Alle studentrådsstyrer har møteplikt med tale- og forslagsrett samt stemmerett til årsmøte. (17.3) AU skal innkalle til årsmøte minimum 4 uker før årsmøte og sakspapirer skal sendes minimum 2 uker før møtet. (17.4) Forslagstiller til årsmøte har tale- og forslagsrett (17.5) Årsmøtet skal avholdes i månedsskiftet januar/februar. (17.6) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Vedtekter Samarbeidsavtale med HBV Strategi Politiske plattformer Budsjett og regnskap Valgreglement Revidere vervbeskrivelse Stillingsinstruks for organisasjonskonsulent Årsrapport for Studentparlamentet og studentrådstyrene Årsplan for arbeidsutvalget Innkomne saker Eventuelt (17.7) Årsmøtet kan vedta prinsipprogram og politiske plattformer med flere års varighet. 18 Ekstraordinære møter i studentorganene (18.1) Ledere eller ¼ av stemmeberettigede medlemmer av parlamentsforsamlingen eller studentrådsstyrene kan innkalle til ekstraordinært møter i parlamentsforsamlingen eller studentrådsstyrene. (18.2) AU kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. (18.3) Kun den eller de saker som gjør det nødvendig med et ekstraordinært møte skal behandles på det ekstraordinære møtet. Kapittel F. Habilitet og taushetsplikt 19 Habilitet (19.1) Det enkelte medlem har ansvar for å vurdere egen habilitet, og skal straks melde fra om forhold som fører til inhabilitet. (19.2) Inhabilitet vil si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at en person er upartisk. (19.3) Dersom medlemmer er i tvil om sin habilitet, kan vedkommende legge spørsmålet frem for AU til avgjørelse. Medlemmer forlater møtet når AU skal behandle sak om vedkommende habilitet. (19.4) Når et medlem er inhabilt, forlater hun eller han møtet ved behandlingen av saken. Så sant det er mulig innkalles vararepresentant. (19.5) Søknader om økonomisk støtte til arrangementer medfører ikke inhabilitet, med mindre det kan sette spørsmål om personlig vinning. 8

9 20 Taushetsplikt (20.1) Medlemmene av SBV og observatører i parlamentsforsamlingens eller studentrådsstyrenes møter har taushetsplikt dersom dette fremmes ved møtestart. (20.2) Ved taushetsbelagte saker, er den aktuelle del av møte lukket. (20.3) B-saker gir automatisk taushetsplikt. (20.4) For representantene kan fortrolige opplysninger eller referat fra interne diskusjoner fra et slikt møte føre til irettesetting. (20.5) Det er ikke tillatt for medlemmene å kopiere dokumenter med taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter skal samles inn av administrasjonen ved møtets slutt. (20.6) Brudd på taushetsplikt gir rom for bruk av sanksjoner. Se punkt H. (20.7) Brudd på taushetsplikt meldes til nærmeste overordnede og, eller studentleder. Kapittel G. Forpliktelser og lojalitet 21 Forpliktelser (21.1) Studenter som har stilt til valg og blitt valgt forplikter å ta imot og fungere i vervet. (21.2) Representanter i studentorganene forplikter seg snarest mulig etter at de har blitt valgt til å sette seg inn i hva som forventes og kreves i forbindelse med det vervet en har påtatt seg, deriblant å sette seg inn i og følge de lover, vedtekter og regler som til enhver tid er gjeldende og som regulerer den studentdemokratiske virksomheten. (21.3) Det sittende AU skal sørge for å legge til rette for hjelp og opplæring på områder der representanter mangler forkunnskaper. (21.4) Dersom representanter i en kortere eller lengre periode ikke klarer å utføre sine vervs pålagte oppgaver, skal vedkommende melde ifra om dette til sitte styret. Gjøres ikke dette, gis grunnlag for sanksjoner. (21.5) Representanter som over en lengre periode ikke utfører vervet sitt på en tilfredsstillende måte, eller ved direkte handling bryter vedtektene, må forvente sanksjoner. (21.6) Alle studentrepresentanter i SBV forplikter seg til å følge de vedtak som fattes. (21.7) Alle representanter valgt av SBV forplikter seg til å følge de vedtak som fattes. (21.8) En representant kan sitte maksimalt tre år i det samme vervet. (21.9) Studenter i styrer underlagt SBV eller studentrådsstyrer skal følge de til enhver tid gjeldende stillingsbeskrivelser for sitt verv Kapittel H. Sanksjonsformer 22 Sanksjoner (22.1) - Begrensninger av handlefrihet innenfor sitt verv - Omplassering av verv - Ekskludering fra vervet - Karantene fra studentpolitiske verv - Økonomisk erstatningsansvar der man har påført SBV eller studentrådene økonomiske utlegg. - Politianmeldelse og rettslig forfølgelse 9

10 (22.2) Under saksbehandlingen av sanksjoneringen er saken fortrolig. Der utfallet er en eller flere sanksjonsformer, skal dette i fortrolig brev rapporteres til høgskolens ledelse. Kapittel I. Mistillitsforslag 23 Mistillit (23.1) Hver enkelt representant kan fremme mistillitsforslag mot andre representanter i SBV, samt representanter valgt av parlamentsforsamlingen. (23.2) Forslaget kan fremmes på et møte, og tidligst voteres over på kommende møte. (23.3) Et av disse møtene må være ordinært, og det må gå minimum fjorten dager fra mistillitsforslaget er skriftlig fremmet i et møte til endelig votering over forslaget finner sted. (23.4) Vedkommende som har fått et mistillitsforslag mot seg, skal ha en reel mulighet til å forklare seg. (23.5) Saken er av fortrolig art under hele behandlingen. (23.6) Behandlingen av slike saker bør av hensyn til de involverte parter ikke ta mer enn det tidsrommet som to ordinære møter dekker. (23.7) Vedtak om mistillit skal gjøres med ¾ flertall (23.8) Ved vedtak om mistillit skal vedkommende studentrepresentant tre ut av sitt verv umiddelbart. Kapittel J. Generelt 24 Administrasjon av Studentparlamentet a) SBV har fast ansatt 2 organisasjonskonsulenter i 100 prosent stilling. Organisasjonskonsulentene er formelt ansatt av HBV, men jobber for SBV. Stillingen reguleres av organisasjonskonsulentens arbeidsinstruks som utarbeides av parlamentsforsamlingen. Studentleder er arbeidsleder for organisasjonskonsulent. b) Samarbeidsavtalen mellom studentorganene og HBV regulerer administrative ressurser og samarbeid mellom studentorganene og HBV. 25 Økonomi (25.1) SBV disponerer sine ressurser i tråd med HBV sitt økonomireglement, og er en del av HBV sin økonomiforvaltning. (25.2) Se egen avtale om økonomi, inngått av Studentleder og økonomidirektør. 26 Redaksjonelle endringer (26.1) Organisasjonskonsulentene kan foreta redaksjonelle endringer i vedtektene og valgreglementet. 27 Redaksjonelle endringer (27.1) Vedtatt av Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA (Følgende er hentet fra http://blogg.hioa.no/bibinarkiv/vedtektene-til-studentradetfor-bibliotek-og-informasjonsvitenskap-og-arkiv-og-dokumentbehandling/ mandag 11.11.13 og deretter slettet fra siden).

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse Vedtekter for SOT Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Studentparlamentet (SP)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 3 Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer