Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige"

Transkript

1 Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt filmprosjekt 4 Ung i Telemark 5 Fra politiet til KoRus - Sør 5 Branet og Rusen Kompetansesenter rus - region sør arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus - Sør har intervjuet nærmere 60 fagfolk fra hele regionen. De er overaskende samstemte i hva som er de største lokale utfordringene i det rusrelaterte arbeidet for tiden. Det er ungdom i drift og det er slitne eldre rusmisbrukere som ikke får et godt nok tilbud. Det er forsker Karin Gustavsen og spesial- konsulent Reidar Pettersen Vibeto som har gjennomført dialogmøter med til sammen 58 fagfolk fra Midt Telemark, Larvik, Drammen, Kristiansand, Birkenes og Lillesand kommuner. - Vi opplever at fagfolkene har et drivende engasjement for arbeidet sitt og at det er knyttet et betydelig alvor til de utfordringer de melder om. De var også overaskende samstemte, enten de kommer fra store bykommuner eller små landkommuner, i utfordringene de trakk fram, sier Gustavsen og Vibeto. Målgrupper fagfolkene mener det er knyttet bekymring til er: Ungdom, og deres bruk av rusmidler som hasj og kjemiske stoffer. Det ble brukt begrep som «de usynlige ungdommene», som en ikke finner i bybildet, men «som dukker opp» med et etablert rusproblem i 25 års alderen. Hvorfor er ikke disse fanget opp på noe vis tidligere, spør fagfolkene i kommunene. Flere uttrykte også bekymring for ungdom i aktiv rus, som mangler boliger, og som ofte har det informantene kaller «veldige dårlige kår». En informant er opptatt av unge jenter som bor i nødboliger, og som hun frykter tyr til prostitusjon for å få stoff. I alle kommunegruppene ble det uttrykt uro for de meste slitne blant rusmisbrukerne. Mange av dem er i LAR, men har et betydelig rusmisbruk og generell dårlig helsetilstand. De trenger tettere oppfølging enn det kommunene makter å gi, de har store omsorgsbehov, sa fagfolkene i intervjuene. Redaksjon: Kommunikasjonsrådgiver Hilde E. Holm Informasjonssjef Jørn Klem Fortsettes side 2 Tlf: Side 1

2 Fortsatt fra side 1 Gustavsen og Vibeto reiste også spørsmål i intervjuene knyttet til rusproblematikk hos etniske minoritetsgrupper. Ingen av kommunegruppene trakk fram denne tematikken, men det ble viktige dialoger da teamet ble etterspurt. Karin Gustavsen og Reidar Vibeto vil bruke kunnskapen fra dialogene til utvikling av tiltak fra kompetansesenteret knyttet til ROP- retningslinjen og lokalt rusarbeid. I sin oppsummering anbefaler Gustavsen og Vibeto videre at det satses på å bygge opp implementeringskunnskap i kommunene og at KoRus bidrar med å videreutvikle samhandlingskompetanse og styrke det praktiske arbeidet i kommunene. Det satses på kurs og opplæring, denne våren inviteres det blant annet til kurs med tema «Recovery» og tema «Taushetsplikt og samhandling». Våre kurs i 2015 I årets kurs og prosjektkatalog presenterer vi kurs/seminarer og andre opplæringstilbud med tema blant annet om motiverende intervju, kognitiv terapi, cannabis, recovery, taushetsplikten og jentegrupper. Som ett av sju regionale kompetansesentre på rusfeltet i Norge er vårt oppdrag å ivareta, bygge opp og formidle rusfaglig kompetanse. Vi jobber i tråd med oppdraget fra Helsedirektoratet på disse tre hovedområdene: Rusmiddelforebygging/folkehelse Tidlig intervensjon Rusbehandling Som kompetansesenter tilknyttet Borgestadklinikken Blå Kors er vi opptatt av rusrelaterte vansker i et familie- og generasjonsperspektiv. I kurskatalogen kan du lese mer om høstens store konferansesatsing Barnet og Rusen og om kurset Barndommen starter i mammas mage som vi arrangerer i mai. Målgruppe for våre opplæringstilbud er både fagfolk i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Send også gjerne en e.post på og få katalogen tilsendt, eller følg med på nettsidene: Kurs som er tjenestestyrt Nytt i år er tilbud om såkalte flexikurs, som er tjenestestyrt kompetanse. Her legger vi til rette for at du som bruker av våre kurstjenester selv bestiller innhold og tema, og at dette forgår på en egen nettressurs. Når vi har mange nok bestillinger på «ditt» tema, setter vi opp kurset! Les mer og legg inn din bestilling på : Tlf: Side 2

3 Kurs i Kristiansand og Drammen: Taushetspliktens utfordringer og muligheter Alle som jobber med barn og unge skriver under på et taushetspliktskjema. Men hva betyr det å ha taushetsplikt når et barn har det vanskelig og det kreves samarbeid på tvers av tjenester? Dette og lignende dilemmaer skal vi belyse på kursdagen «Den utfordrende taushetsplikten». KoRus Sør samarbeider med RVTS Sør (regionalt senter for vold og traumatisk stress) og RBUP Øst og Sør (regionsenter for barn og unges psykiske helse) om kurset som arrangeres i Kristiansand og i Drammen i mai. - Vi vet av erfaring at taushetsplikten kan bli en barriere for samarbeid og vi vet at mange fagfolk ønsker mer kunnskap om taushetsplikt, opplysningsplikt og andre plikter og rettigheter som følger i arbeidet med barn og sårbare familier. Vi ønsker med kurset å bidra til tryggere fagfolk og bedre samhandling, sier de tre arrangørene; Inger Hodne (R-bup), Ragnhild Leite ( RVTS) og Hilde Jeanette Løberg ( KoRus). Det er advokat Kurt O. Bjørnnes som er foredragsholder. Han er en meget engasjerende og dyktig formidler av det som kan oppleves som «tørr juss», og har en praktisk tilnærming til fagstoffet. Inger Hodne (R-bup), Hilde Jeanette Løberg (KoRus) og Ragnhild Leite ( RVTS) Tema som blir tatt opp er: Dilemma mellom personvern og effektivitet Når hjelpen ikke er ønsket, hva gjør vi da Hva betyr det å ha taushetsplikt, opplysningsplikt, taushetsrett og opplysningsrett Hvordan få til et godt samarbeid Hvordan og når benytte samtykke Når skal det meldes til barnevernet Målgruppe er fagfolk fra barnehager, skoler, SFO, helsestasjon, barnevern, PPT, NAV, familievern og andre som har tverrfaglig samarbeid. Kurset foregår i Kristiansand 19. mai og i Drammen 20. mai. Les mer og meld deg på via våre nettsider. Tlf: Side 3

4 Konferanse om Recovery Recovery - som i vår sammenheng ofte oversettes med «å komme seg» eller «tilfriskning», er tema for en dagskonferanse vi inviterer til 4. mai i Grimstad. Hør blant andre professor Marit Borg belyse tema. Jobber du med rus/psykiatri i kommune eller spesialisthelsetjeneste bør du få med deg denne dagen. Recoverybegrepet i rus og psykiatrifeltet er en måte å tenke og handle på som er rettet mot pasientens ressurser og har som mål å bidra til håp og mestringsstrategier hos den enkelte. Recovery er en personlig bedringsprosess som kan endre holdninger, verdier, følelser og ferdigheter. Målet er å gi håp og muligheter til å bidra på tross av de begrensninger som er knyttet til rusproblemer/psykisk helse problemer. Professor Marit Borg er sentral foredragsholder på konferansen «Recovery i teori og praksis» som vi inviterer til i Grimstad 4. mai. Hun er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, senter for psykisk helse og rus. Hun har både klinisk erfaring og har drevet praksisnær forskning på temaet. Tema gjennom dagen er videre blant annet «Recovery som erfaringsbasert praksis», det blir presentasjon av recoveryverksteder, og det blir fokus på erfaringer i recoverybasert arbeid med rusmisbrukere fra en av bydelene i Oslo. Les mer og meld deg på vår nettside. Nytt filmprosjekt fra KoRus Barn i rusfamilier-programmet er i gang med et nytt spennende filmprosjekt. Denne gang er målet å bidra til at fagfolk i barnehager og skoler våger å snakke med barn om det som er vanskelig. Det er filmskaper Torgeir Kalvehagen som er hyret inn for oppdraget. Han er erfaren filmskaper, og har tidligere produsert flere filmer som er vist blant annet i Nrk. Han er spesielt opptatt av å synliggjøre barn og unge som har det vanskelig av ulike grunner. Filmen skal være en del av undervisningen for deltakerne i Barn i rusfamilier programmet. Målgruppe er fagfolk i kommunene som jobber med barn, for eksempel barnehage, skole og SFO. - Vi erfarer at mange vegrer seg for å snakke med barn Torgeir Kalvehagen, Hilde Jeanette Løberg og Øyvind Aschjem som de tenker har det vanskelig. De voksne er redde for å si noe feil, og for å ikke kunne romme det barnet bærer på. For barna kan de voksnes vegring innebære at de ikke får hjelp og at de ikke får de avlastende samtalene de har behov for. Derfor har vi hyret inn Øyvind Aschjem til å være faglig bidragsyter i filmen. Han har lang erfaring med å snakke med barn som har det vanskelig fra sitt arbeid i Alternativ til Vold. Disse erfaringene kan overføres til barn som har det vanskelig pga rus i hjemmet, psykisk syke foreldre eller andre belastninger, sier Hilde Jeanette Løberg som er ansvarlig for Barn i rusfamilier. En ung gutt som selv har hatt en vanskelig barndom skal være med i filmen og Aschjem skal også møte barn i barnehage og i skole som gir råd til voksne om hvordan de kan snakke med barna. Vi regner med at filmen er ferdig til sommeren/tidlig høst. Tlf: Side 4

5 Ung i Telemark 2015 er i gang Ung i Telemark 2015 er en levekårsundersøkelse som vil gi en oversikt over oppvekstsituasjonen blant ungdommer i fylket. Alle ungdomskoler og 13 videregående skoler deltar. Det betyr at rundt elever vil få tilbud om å svare på undersøkelsen som foregår i uke Spørsmålene dekker temaer som skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse, nettverk og selvbilde, rusmiddelbruk med mer. Undersøkelsen er et samarbeid mellom KoRus - Sør, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og kommunene i Telemark. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i en fylkesrapport. Rapporten lanseres på en to-dagers erfaringskonferanse i oktober. Asle Bentsen (KoRus - Sør), Kjersti Nordgård Aase og Mona Kluck fra Telemark Fylkes-kommune og Rosanne Kristiansen (KoRus - Sør) Fra politiet til KoRus - Sør Helge Fredriksen er ansatt i ett to-årig engasjement ved kompetansesenteret. Han kommer fra mangeårig jobb i politiet. Nå skal han ha ansvar for Ansvarlig Alkoholhåndtering. Helge Fredriksen har også tidligere jobbet med å få et mest mulig trygt uteliv i kommunen, gjennom satsingen «God kveld Grenland». Da var han SLT- koordinator i Skien. Fredriksen er politiutdannet og har jobbet flere steder i etaten. Han har også hatt utenlandstjeneste i Afganistan og på Hebron i Palestina. Nå er han i KoRus - Sør, og skal ha ansvaret for Ansvarlig Alkoholhåndtering. Det er en nasjonal satsing overfor kommunene hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å redusere overskjenking, unngå skjenking til mindreårige samt minske rusrelatert vold og ordensforstyrrelser knyttet til utelivet. Tlf: Side 5

6 Følg våre nettsider for mer informasjon. Påmelding og konferanseprogram er klar over påske! Tlf: Side 6

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen Nr: 2 / 2014 Nyhetsbrev Innhold Side 1: Barnet og Rusen 2014 Side 2: Kompetansekartlegging i regionen Kunngjøring om stimuleringsmidler Side 3: Tilskudd til kommunalt rusarbeid Horten har fokus på eldre

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer