Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Frafall: Nestleder Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Sekretær Porsgrunn brann- og feiervesen, Herøya Svein Tore Uldal Ivar Moen Inger Nilsen Svein Tore Uldal Thorild Walstrøm Edvard Garmo Ingrid Brubakken Anne Britt Mathisen Øystein Bergh Oppdragsrevisor Kommunalsjef Brannsjef Personal- og organisasjonssjef Lisbet Fines Morten Næss Nicolay Underthun (sak 40/2012) Hildegunn Sørbø (sak 42/2012) Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 39 47/12. Porsgrunn, Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 39/12 12/383 GODKJENNING AV PROTOKOLL /12 12/384 PORSGRUNN BRANN- OG FEIERVESEN 41/12 12/269 FURUKOLLEN 42/12 12/385 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING 43/12 12/391 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR /12 12/389 BUDSJETT 2013 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG 45/12 12/388 KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM 46/12 12/382 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER /12 12/387 Unntatt offentlighet, off.l ORIENTERING FRA REVISOR Side 2 av 11

3 Sak nr. 39/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra Leder presenterte protokollen. Vedtaket var enstemmig. Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra Sak nr. 40/12 PORSGRUNN BRANN- OG FEIERVESEN Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Porsgrunn brann- og feiervesen til orientering. Brannsjef Nicolay Underthun presenterte organisasjonen. Brann- og feievesenet har netto driftsutgifter på ca 24 mill. Brannvesenet disponerer 26 heltidsstillinger og 24 deltidsstillinger. Først orienterte brannsjefen om brannvern og kom inn på følgende temaer: Antall omkomne i branner i Norge Hva koster brannene og hvor starter de De fleste branner skyldes menneskelig svikt Røykvarslere og bruken av de Hva er brann og hvordan er en brannutvikling Flammebrann versus ulmebrann Flammebrann med og uten sprinkler Brannrøyk og slokking av brann Slokkemidler Manuelt slokkeutstyr: Husbrannslanger og håndslokkeapparater (vann, pulver, CO2, skum) Brannslanger/-poster og brannteppe/ullteppe Automatisk slokkeutstyr og stasjonære slokkeanlegg: Side 3 av 11

4 Sprinkleranlegg (våt, tørr, preaction, deluge) og vanntåkeanlegg Slokkegassanlegg (CO2, halon, inergen etc.) Skumanlegg, pulveranlegg og vannkanoner Brannslokningsapparater, brannslanger og automatiske slokkeanlegg og sprinkleranlegg Brannsjefen presenterte og orienterte om Porsgrunn brann- og feiervesen. De er lokalisert til Herøya, Brevik og Sandøya. Følgende temaer ble tatt opp: Organisert i 2 avdelinger: Forebyggende avdeling Utrykningsavdeling Lovpålagte oppgaver forebyggende og beredskap Andre oppgaver Vertsbrannvesen ved akutt forurensning Foredrag og brannvernopplæring Arrangere kurs, øvelser eventuelt observasjon/deltagelse i øvelser for skoler, barnehager, aldershjem, sykehjem, sykehus, hoteller, overnattingssteder, industribedrifter og salgslokaler og andre Utleie av redningsvester i Brevik Tjenester for pleie og omsorgstjenesten Andre akutte servicetjenester Hjelpetjeneste Trygghetsalarm Heisalarm Innbruddsalarm kommunale bygg Ambulanseoppdrag skjærgården Vannlensing Annen assistanse Bemanningen ved Gruppe utrykning er det: Utrykningsleder og 3 brannkonstabler Bilbrann, pipebrann, liten skogbrann, båtbrann, automatisk brannalarm i bygg og liten trafikkulykke Ved ubekreftede meldinger i Brevik kjører den kasernerte i Brevik og Porsgrunn samtidig Bemanning og utstyr ved Full utrykning og total utrykning Statistikken viser følgende oppdrag pr år 17 branner i bygning 33 pipebranner 5 falske 312 unødige 41 bilulykker 419 trygghetsalarm 6 akutt forurensning 3 ambulanseoppdrag 12 bilbrann 4 båtbrann 8 brann i gras/kratt 40 brannhindrende tiltak 7 vannskade/oversvømmelse 275 annen assistanse + Ass. VIB og Skien Side 4 av 11

5 Tidsperspektiv når alarmen går, informasjon undervegs, ved ankomst og på brannstedet Maks innsatstider ved brann Sykehus og sykehjem 10 min Tettsteder med fare for rask brannspredning 10 min Tettsted med konsentrert og omfattende næringsdrift 10 min Tettsteder 20 min Utenfor tettsteder 30 min Ved kompenserende tiltak kan innsatstidene økes Porsgrunn brann- og feiervesen disponerer følgende utstyr: 1 personbil for vakthavende sjef 1 manskapsbil 1 redningsbil/mannskapsbil (HIP) 1 tankbil (8000 l) 1 lift (32 m) 1 lift (37 m, stasjonert i Skien) 1 røykdykkerbil 1 bil mot akutt forurensning 1 bybrannbil (Brevik) 1 skogbrannbil (Sandøya) 1 båt 6 småbiler VIB-beredskapen 1 personbil for vakthavende leder 1 vanntank/skumbil 1 pulver/co2-bil 1 pick-up 1 ambulanse 1 båt HMS/arbeidsmiljø Ca 4 VAMU møter årlig, flere ved behov Brannsjefens time med utrykningstjenesten hver mandag Sykefraværsmål er på 6%, Hittil i år er sykefraværet 8,3 %. God oppfølging av sykemeldte, samtaler, møter og tilrettelegging Bra HMS system Utfordringer Flate kutt / effektiviseringstiltak i budsjettet lovpålagte krav om bemanning, øvelser mv. Deltidsmannsreformen er arbeidskrevende og kostbar Samarbeid med industrien, eventuelt ny brannstasjon Nytt nødnett Flere av service-tjenestene til brannvesenet er ikke synliggjort i regnskapet. Tjenestene ytes til andre men belastes brannvesenets konti. Kommunalsjef Morten Næss orienterte om brannberedskapen i Porsgrunn. Porsgrunn sin samarbeidspartner, Hydro, har sagt opp samarbeidsavtalen fra Porsgrunn kommune er nå inne i en utredningsfase for hvordan dette skal håndteres framover. Kommunen er opptatt av å få et fremtidig robust brannvesen. På kort sikt må kommunen finne midlertidige løsninger. Side 5 av 11

6 Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Porsgrunn brann- og feiervesen til orientering. Sak nr. 41/12 FURUKOLLEN Etter å ha fått utførlig svar fra administrasjonen ved Morten Ness vedrørende saksgangen i søknad om bruk av gang- og sykkelveg som adkomstveg til Furukollen 15, ber Kontrollutvalget om at saken blir tatt opp til ny behandling i plan- og kommunalteknikk. Kontrollutvalget ber spesielt administrasjonen å vurdere det juridiske grunnlaget for vedtaket i plan og kommunalteknikk den sett i lys av gjeldende reguleringsplan og Fylkesmannens tidligere avgjørelse. En ber også om at de nye opplysningene i saken, at det er opparbeidet 2 parkeringsplasser til Furukollen 15 på kommunal grunn ved/på lekeplassen, blir sett på i denne sammenhengen. Det har heller ikke kommet frem i tidligere saksfremstillinger at eier av Furukollen 11 i sin tid gav bort grunn til gang/ sykkelveien med det for øyet at denne vegen ikke skulle brukes til annet enn adkomst til lekeplassen. Leder presenterte saken. Saken har utviklet seg over tid og leder mener dette ikke er i tråd med den opprinnelige intensjon og Porsgrunnsverdiene. Grunn ble gitt gratis til kommunen for å anlegge adkomst til lekeområdet. I dag har den fått en annen bruk. Leder mener at slik saken har utviklet seg burde den ha vært håndtert som ny reguleringsplan. Leder satte fram følgende innstilling: Etter å ha fått utførlig svar fra administrasjonen ved Morten Ness vedrørende saksgangen i søknad om bruk av gang- og sykkelveg som adkomstveg til Furukollen 15, ber Kontrollutvalget om at saken blir tatt opp til ny behandling i plan- og kommunalteknikk. Kontrollutvalget ber spesielt administrasjonen å vurdere det juridiske grunnlaget for vedtaket i plan og kommunalteknikk den sett i lys av gjeldende reguleringsplan og Fylkesmannens tidligere avgjørelse. En ber også om at de nye opplysningene i saken, at det er opparbeidet 2 parkeringsplasser til Furukollen 15 på kommunal grunn ved/på lekeplassen, blir sett på i denne sammenhengen. Det har heller ikke kommet frem i tidligere saksfremstillinger at eier av Furukollen 11 i sin tid gav bort grunn til gang/ sykkelveien med det for øyet at denne vegen ikke skulle brukes til annet enn adkomst til lekeplassen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 6 av 11

7 Uten innstilling. Sak nr. 42/12 PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Personal- og organisasjonsutvikling til orientering. Personal- og organisasjonsutvikling, Hildegunn Sørbø, presenterte virksomheten. Noen forventninger og føringer i OU-2010 Utvikle robuste fagmiljøer Behov for å samle personalpolitiske virkemidler Personalutviklingsfokus Organisasjonsutviklingsfokus Strategi og IKT-kompetanse Samarbeid på tvers Personal- og organisasjonsutvikling, overordnet mål: Vi ønsker å være et godt støtteapparat som har god kompetanse på personal- og organisasjonsutvikling og skal stå i spissen for dette arbeidet. Visjon: «Sammen med folk i utvikling» Fellesarena Støttefunksjoner og utvikling 1. Sterkere personalfokus 2. Sterkere organisasjonsutviklingsfokus 3. Økt fokus på strategi 4. Samarbeid på tvers i organisasjonen Utviklingsprogram for støttefunksjoner og utvikling Prosjekter i 2011/12 Overordnet kompetanseplan Helhetlig kvalitetsstrategi Nytt lønns- og personalsystem «Sammen om en bedre kommune» Kommunikasjonsstrategi IKT-strategi Lokal oppfølging av interkommunalt prosjekt Sak- og arkivsystem Digitale folkevalgte Side 7 av 11

8 8 faggrupper med hver sin gruppeleder innenfor følgende områder: HMS, Ansatt/søknad, Fravær/pensjon, Forhandlinger, Kvalitetsarbeid, Medie, Lærlinger og Capitech. Til ettertanke: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen Peter Senge Oppgavene er fordelt som følger: Ledelse HMS Personal-adm. Arbeidstids-programmet Capitech Pensjon Kompetanse-utvikling Kvalitetsarbeid- KSS Utredningsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning Lærling-ordningen Sektorfaglig støtte Vedtaket var enstemmig. Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Personal- og organisasjonsutvikling til orientering. Sak nr. 43/12 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr til orientering. Leder presenterte saken. Vedtaket var enstemmig. Side 8 av 11

9 Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr til orientering. Sak nr. 44/12 BUDSJETT 2013 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget legger med dette fram sitt budsjettforslag for området kontroll og tilsyn for Kontrollutvalgets innstilling for 2013 er: Ansvar 1701 Kommunerevisjon kr Ansvar 1705 Kontrollutvalget kr Leder presenterte saken. Utvalget diskuterte postene. Posten opplæring er økt. Utvalget ser det positive i å møtes utenom møterommet og ønsker å kombinere det med konferanser som er arrangert for kontrollutvalgene. På denne måten holder kontrollutvalget seg oppdatert, får inspirasjon fra andre utvalg og får fram teambuildingen i utvalget. Kontrollutvalget legger med dette fram sitt budsjettforslag for området kontroll og tilsyn for Kontrollutvalgets innstilling for 2013 er: Ansvar 1701 Kommunerevisjon kr Ansvar 1705 Kontrollutvalget kr Sak nr. 45/12 KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM Saken utsatt. Saken ble utsatt siden 2 av de faste medlemmene ikke var til stede. Uten innstilling. Side 9 av 11

10 Sak nr. 46/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Leder tok opp følgende saker: 1. Leder er blitt kontaktet av foreldrene til et multihandicappet barn. Foreldrene var ikke fornøyd med behandlingen de får i kommunen. De mener de har et meget krevende barn og opplegget fra kommunen krever mye arbeid i forhold til vedtak og frister. Leder følger opp saken videre og kommer tilbake til kontrollutvalget med mer informasjon. Saken er ingen formell henvendelse til kontrollutvalget så langt. 2. Leder har invitert de andre lederne i kontrollutvalgene i Grenland til felles møte tirsdag Her vil de diskutere saker av felles interesse. Bl. a. selskapskontroll av felles selskaper og erfaringer med kontrollutvalgsarbeidet. Edvard Garmo tok opp sak fra Varden om asfaltering i sentrum av Porsgrunn. Det har vært mye omlegginger og asfaltering med vekslende hell. Kommunalsjef Morten Næss orienterte om planene for sentrums-området. Inntil videre gjør kommunen det beste ut av det. Dette vil halte og gå inntil Skomvær-kvartalet er utbygd. Kontrollutvalget følger ikke opp saken. Uten innstilling. Sak nr. 47/12 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Revisor orienterte om status i revisjonsarbeidet. Planleggingen for kommende år er ikke ferdig ennå. Revisor kommer tilbake i neste møte og informerer mere om opplegget for Side 10 av 11

11 Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Side 11 av 11

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer