MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015"

Transkript

1 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter og 1. vararepresentant på hver valgliste. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Valg av protokollunderskrivere Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN /15 15/90 BOSETTING AV FLYKTNINGER / VOKSENOPPLÆRING 10/15 15/193 OMBYGGING AV ULVANG OPPVEKSTSENTER - FINANSIERING Leirfjord, Magnar Johnsen ordfører

2 Sak 8/15 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/15 Formannskapet Innstilling: Framdriftsplan for involvering av innbyggerne i fht kommunestrukturprosjektet tas til orientering. Saksutredning: Styringsgruppa for kommunestrukturprosjektet har behandlet framdriftsplan for prosjektet i 2015., inkl involvering av innbyggere. Opprinnelig var tanken å ha en felles møterekke for alle de 5 kommunene som er med i prosjektet HALD + Vefsn. Dette er man nå gått bort fra, og hver kommune legger sin egen plan for dette. Styringsgruppa har fortsatt en intensjon om å ha vedtak i kommunestyrene om evt ny struktur innen For Leirfjord kommune legges det opp til 3 folke-/informasjonsmøter på følgende steder Bardal Kviting Leland Møtene tenkes avholdt i uke 20/21 : Det arbeides nå med å få på plass aktuelle innledere til disse møtene, både fra politisk og fag/administrativt hold. I hht kommunestyrets tidligere vedtak, så skal det avholdes rådgivende folkeavstemming i Leirfjord kommune. Dette vil foregå samtidig som kommune- og fylkestingsvalget i september. Til formannskaps/kommunestyrets møter i april, vil det bli lagt frem sak til behandling, bl a med en intensjonsplan for det videre arbeid med prosjektet, der kommunestyret kan gi sine føringer for det videre arbeid Vedlegg: Side 2 av 10

3 BOSETTING AV FLYKTNINGER / VOKSENOPPLÆRING Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/90-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar at all norskopplæring skal foregå ved voksenopplæringen i Leirfjord. Dette gjelder fra Avtalen med Alstahaug kommune sies opp med virkning fra samme dato. Budsjettet reguleres i tråd med beskrivelse under punkt 4 i saksutredningen. Saksutredning: Bakgrunnen for saken er en politisk beslutning om utredning av voksenopplæringstilbudet i Leirfjord kommune. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at beslutningsgrunnlaget bør være bredest mulig i saken, og en legger derfor fram en utredning om hele tilbudet til flyktninger som bosettes i Leirfjord. Arbeidet er gjort av en arbeidsgruppe bestående av Jan Berglund, OK-sjef, Øystein Nilsen, avd.leder VO, Heidi Bonsaksen, flyktningkonsulent, Brith K. Lund, flyktningkonsulent, Iren Albrigtsen, flyktningkonsulent, Marit Myrvik, NAV-leder og Kjell Olav Lund, kommunalsjef. 1. Bakgrunnsinformasjon Fra 2003 fram til har Leirfjord kommune bosatt 121 flyktninger. Opphavsland: Side 3 av 10

4 Av disse er det 22 barn under 6 år. Åtte av barna har ikke barnehageplass. Det er 29 barn/ungdommer i alderen mellom 6 18 år. Vi mottar pr. i dag (desember 2014) tilskudd for totalt 94 personer. Fra 2009 til 2014 flyttet 49 av de bosatte flyktningene ut av kommunen. Av disse flyttet 16 på grunn av at de fikk seg arbeid annet sted i landet, 16 flyttet på grunn av skolegang og 27 flyttet av andre årsaker. Boliger Kommunen har et nært og godt samarbeid med boligstiftelsen. Flyktningetjenesten disponerer ca. 40 hus/leiligheter på Leland. I de siste årene er det bygd mange nye boliger gjennom Leirfjord boligstiftelse. Noen få boliger er leid hos private. Det dreier seg om 6 leiligheter. Små leiligheter som passer til enslige er mangelvare. Når vi bosetter enslige er det ofte i bofellesskap i større leiligheter. Behovet for små to-roms leiligheter er voksende. Husleiekontraktene ble fra høsten 2013 utformet slik at de bosatte er sikret leie 5 år frem i tid. Dette for å signalisere at kommunen skal yte hjelp i denne 5 års perioden. I husleiekontrakten er det nå også tatt med at kommunen forbeholder seg retten til å flytte leietakerne over i andre boliger/leiligheter hvis behovet oppstår. 2. Introduksjonsloven Lovens formål: Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Bosatte flyktninger har både rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogram: Gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått a) Asyl b) Oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktninger Side 4 av 10

5 c) Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens 38 d) Oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer nevnt i bokstav a), b) og c) e) Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens 53 Pr. i dag (desember 2014) har vi 26 personer på introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram til bosatte flyktninger: Så snart som mulig og innen 3 måneder. Programmet skal være helårig og på full tid (37,5 timer per uke 5 uker ferie) Programmet skal inneholde: -norskopplæring -samfunnskunnskap -tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til næringsliv Programmet varer i 2 år. Kan utvides til 3 år Deltagerne har rett til introduksjonsstønad Det skal lages en kvalifiseringsplan på hver enkelt deltager Det er i dag utfordrende å fylle lovens krav om 37,5 timer godkjent aktivitet per uke. Veien videre etter introduksjonsprogrammet: Hver deltager kartlegges før oppstart på introduksjonsprogram. Kartleggingen/kvalifiseringsplanen inneholder: Hvilken skolegang de har før de kom til Norge Hvilken arbeidspraksis de har før de kom til Norge Deltagerens ønsker om utdanning/arbeid Realistiske planer om hva som er mulig å få til, og hvordan/hva som må til for å nå målet Planene evalueres av flyktningetjenesten og deltager hvert halvår. I tillegg til norskopplæring ved VO har deltagerne språkpraksis eller arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Det er svært viktig med et nært samarbeid med voksenopplæringene i Leirfjord og Alstahaug. Vi har i dag jevnlige møter med begge. 3. Voksenopplæring Introduksjonsloven sier at kommunen skal tilby gratis norskopplæring 550 timer og samfunnskunnskap 50 timer til bosatte flyktninger og deres familiegjenforente og familiegjenforente fra land utenfor EØS. Kommunen skal tilby gratis opplæring utover 600 timer til de som har behov for det. Kommunen skal også tilby opplæring mot betaling for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS. Kommunen skal sørge for tilbudet i egen regi eller i regi av andre institusjoner som kommunen godkjenner. Jfr. Introduksjonsloven 17 og 18. Leirfjord VO tilbyr undervisning i 24t/uke (18 klokketimer) med en gruppe som i utgangspunktet skal telle 5-7 elever. I realiteten har vi hatt mellom 6-10 elever. Gjennomsnittet de siste 21mndr er 7,7 elever. Unntatt er en periode april til juni hvor vi har hatt 2 grupper, og leide inn ekstra lærer. Det har periodevis vist seg vanskelig å få overført elever til AVO så raskt som vi ønsker. Årsaker har blant annet vært: Plassmangel ved Alstahaug VO, elever med særskilte vansker, elever med lang og kronglete reise. Noen har i perioder fått tilbud om bare 3 timer per dag (15 timer i uka) ved Alstahaug VO. Det er uheldig at nylig Side 5 av 10

6 bosatte blir gående uten fulltidsaktivitet i mange måneder. Per i dag får alle tilbud om opplæring med det samme de kommer. En fordel med å ha få timer pr. dag/uke er at perioden med undervisning vil bli lengre. Det tar lenger tid å gjennomføre «grunnpakken». Utfordringa er å gi tilbud i de resterende timene. Samtidig vil det jo være mer tid til disposisjon til andre aktiviteter med få undervisningstimer, og dermed lettere å utnytte tida mer målrettet. Her skal en være oppmerksom på at 24 timer i uka tilsvarer 18 klokketimer aktivitet, og 15 timer tilsvarer 11 klokketimer. Det er dermed et udekket behov for aktivitet på 19,5 timer/26,5 timer per uke igjen etter opplæringa, da loven forholder seg til klokketimer, mens undervisningen telles i skoletimer. VO I Leirfjord får gjennomsnittlig én ny elev inn i klassen hver 3. uke. Dette kan bidra til å vanskeliggjøre en individuell tilpasning av undervisningen. Det at det til en hver tid er bare én lærer i klassen gjør at man kan bli lite fleksibel. To klasser og flere lærere kunne bidratt til mer tilpasset undervisning. På den andre siden bør gruppa for de elevene med mest behov for oppfølging være relativt lita, 5 7 deltakere. Hvis alle skal få sin norskopplæring i Leirfjord vil antallet fort bli slik at en enten har to store grupper, eller en må ha tre grupper. Dette vil i så fall enten gi for dårlig oppfølging av den enkelte, eller medføre at en trenger flere lærere. Ideelt sett bør en gruppe være sammensatt av elever med tilnærmet likt ferdighetsnivå. Det vil da være enklere å gi tilpasset undervisning til hele gruppa. Med bare to grupper vil det kunne være vanskelig å få en slik sammensetning. Ved Alstahaug VO er det flere elever, og det å sette sammen grupper med tilnærmet likt ferdighetsnivå er betydelig lettere. I og med at det er få ansatte ved Leirfjord VO, er det rimelig å anta at det kan være begrenset hva miljøet kan gi av faglig utvikling sammenliknet med et større fagmiljø. Selv om det gjennom avtale er gitt anledning til både planlegging og kurs sammen med Alstahaug, blir det nok i en hektisk hverdag lite tid til dette. Ved en overføring av all norskopplæring til Leirfjord vil vi ha behov for å disponere hele andre etasje i Kulturhuset. En vil da ha tilstrekkelig rom for undervisning samt nødvendige kontorfasiliteter. Kontor som VO har benyttet (i trappa), kan disponeres til f.eks. lager for musikkorps/kulturskolen. Gruppeinndeling vil kunne være: 1. Begynner-/Alfagruppe 24t/u 2. Spor 1 20t/u 3. Spor 2 20t/u Erfaringsmessig vil det ikke være en alfagruppe til en hver tid. Det er også mer sjelden at en bosetter analfabeter og elevene vil dermed jevnt over tidlig få grunnleggende norskferdigheter. Denne klassen er satt opp med 24 timer per uke, så det blir en nokså intensiv begynneropplæring. Elevene vil så gradvis bli sluset inn på spor 1 ved at vi slår sammen klassene gradvis i flere timer etter hvert. Et eventuelt spor 3 må vurderes om det er praktisk og økonomisk mulig å gjennomføre i Leirfjord eller om vi skal kjøpe denne tjenesten hos AVO. Det vil jo sannsynligvis bli et lite antall elever som trenger dette tilbudet. En vet ikke om Alstahaug er villig til å selge Leirfjord et mindre antall plasser for de mest viderekommende elevene, men en har fått signaler om at prisen per elev vil bli betydelig høyere enn dagens pris. Opplegget vil allikevel kunne by på problemer med å få satt sammen mest mulig homogene grupper hva angår ferdighetsnivå. Ved Leirfjord VO er det en nokså romslig praksis når det gjelder opplæring utover 600 timer. Stort sett har elevene blitt gitt anledning til fortsatt opplæring til elevene enten har begynt på grunnskole eller er kommet i jobb eller andre tiltak i regi av NAV. Dette bør struktureres bedre i fremtiden. For noen elever vil det være naturlig å fortsette opplæring til A2-nivå, skriftlig og Side 6 av 10

7 muntlig, er nådd,og avsluttende norskprøve er bestått. På den andre siden bør en skille ut de som heller bør sikte seg inn på å komme i praksis og jobb tidligere i opplæringsløpet. Det begrensede antall praksisplasser en har, bør prioriteres til denne gruppen. Det bør også gis mer behovsprøvd opplæring til de elevene som sikter mot videregående opplæring. For å sette elevene bedre i stand til å ta disse valgene må en gjøre dem mer bevist på egen læring. VO vil delta i prosjektet «Vurdering for læring». Vi håper dette vil føre til at elevene får et mer aktivt forhold til individuell opplæringsplan og dermed hvor mange timer de har til disposisjon, som igjen vil føre til større egeninnsats. Mye av dette både opplæring ut over 600 timer, veiledning av elever i forhold til valg de bør ta og deltakelse i «Vurdering for læring» gjøres også ved Alstahaug VO. 4. Økonomiske forhold Tabellen viser regnskapstall fra siste 5 år. Tilskuddet kommunen får beregnes med et grunntilskudd og et persontilskudd. For 2014 var dette ,- i grunntilskudd og persontilskudd år 1: ,-, år 2: ,- og år 3: ,-. Tilskuddet kommunen får vil derfor variere fra år til år utfra sammensetningen og antallet flyktninger som deltar i norskopplæringen, og i forhold til hvor langt de er kommet. En gjør oppmerksom på at tilskudd bare gis til opplæring i norsk og samfunnsfag, ikke til grunnskoleopplæring. I denne saken er det bare norskopplæringen, og utgifter knyttet til denne, som vurderes. En kan se av tabellen at de siste fire årene har antallet plasser Leirfjord kommune har kjøpt i Alstahaug vært relativt stabilt. Dette gir dermed et godt grunnlag for å vurdere kostnader framover. Tilskudd Alstahaug Norsk/samf.fag Alstahaug Grunnskole Avsetning fond Bruk av fond Vedtak fattet i kommunestyret i sak 63/14: Fra 2015 starter en gradvis utvidelse av undervisningstilbudet ved Leirfjord VO. Nye elever som kommer etter (begynner) og fullfører utdannings-programmet ved Leirfjord VO. Elever som allerede går ved Alstahaug VO, kan fullføre sitt utdanningsløp der. Utvidelsen av voksenopplæringstilbudet i Leirfjord gjøres (i første halvår) ved stillingsutvidelse, fleksibel timetalls- og gruppedeling, samt engasjement av ekstra lærer ved behov. Fra forutsettes det en mer permanent dimensjonering av bemanning, timetall og gruppestørrelser ved Leirfjord VO. En forutsetter at Leirfjord kommune fortsetter å kjøpe grunnskoleundervisning fra Alstahaug som før. I fortsettelsen kan det vurderes om det også er hensiktsmessig å kjøpe 2-4 elevplasser for undervisning på «høyere nivå» fra Alstahaug. En eventuell merkostnad med omleggingen, tas ved en budsjettregulering i Side 7 av 10

8 I tråd med ovenstående vedtak er følgende beregning gjort i forhold til kostnader for 2015 og påfølgende år: 2015: Økte driftsutgifter ca ,-. Reduserte utgifter vil være til skyss (ca ,-) og redusert betaling til Alstahaug for plasser. Forutsetninger er at en øker ut bemanningen ved voksenopplæring i Leirfjord med ca 2 årsverk. Det er fra økt med 0,5 årsverk, og ytterligere 1,5 årsverk kommer i tillegg fra Noe økte utgifter til øvrig drift er også inntatt, men de er veldig små. Det er budsjettert med kjøp av tjenester fra Alstahaug til norskopplæring i 2015 med kr ,-. En vet ikke hvor mye av dette det vil være bruk for i 2015, før faktura for 1. halvår foreligger, og hva netto økning i utgift vil bli er derfor vanskelig å fastslå. En foreslår derfor at budsjettet ikke reguleres før til høsten. De økte utgiftene dekkes inn ved noe mindre overføring til flyktningetjenesten (skyssutgifter til norskopplæring utgiftsføres her) og ved bruk av disposisjonsfond og videre: Økte utgifter for et fullt driftsår vil ligge mellom og Hvis en forutsetter at all kjøp av norskopplæring i Alstahaug er avsluttet (og med utgangspunkt i budsjettert beløp for 2015), vil netto økning ligge rundt ,-. Begge voksenopplæringene gjør en god jobb med deltagerne, og evaluering av de to ordningene er gjort på bakgrunn av praktiske ting rundt ordningene. Alstahaug voksenopplæring: Færre undervisningstimer enn det som blir gitt i Leirfjord. Få bussavganger som gjør at deltagerne må vente på buss i mange timer. Endring av rutene nylig, gjør at deltagerne ikke når oss i åpningstiden vår. Vanskeligere å kombinere med språkpraksis Når deltagerne har time til lege/helsesøster/tannlege/nav, blir det stort fravær fra skolen Vi får annenhånds informasjon om deltagerne, gjennom rektor og sekretær Utfordrende i forhold til deltagere med små unger. Kommer seg ikke raskt hjem ved f.eks. barns sykdom Ekstra kostnad med busskort Informasjon til deltagerne må gis ved hjemmebesøk eller timeavtale på Nav Følger skoleruta, så Leirfjord voksenopplæring tar all undervisning i skoleferier for alle deltagere Leirfjord voksenopplæring: 24 undervisningstimer i uka Deltagerne har gåavstand til skolen Lettere å kombinere skole og språkpraksis. Avdelingsleder får kontinuerlig og direkte dialog med deltagerne om utplassering Timeavtaler kan gjøres uten stort fravær fra skolen Vi har direkte kontakt til lærerne, son gir oss førstehånds informasjon om elevene Deltagere med små barn kommer seg raskt til barnehage, skole, dagmamma ved barns sykdom eller om de skal følge barn til timeavtaler Hvis alle deltagere i programmet hadde gått i Leirfjord kunne vi gitt felles informasjon og beskjeder mens elevene er på skolen. Vi kunne hatt jevnlig informasjon om temaer som: Side 8 av 10

9 - Generell bo-veiledning - Søppelhåndtering - Vask/rundvask - Arbeidsrelatert informasjon - Støtteordninger i Nav o.l. 5. Integreringstiltak i kommunen Barn med i idrettslag og andre foreninger. Bistå med utstyr/klær slik at de kan være med på skoleturer, aktiviteter etc. Inkludere, ikke ekskludere. Prosjekt: - «Line dance» (midler gjennom fylkesmannen) - «Jentebølgen HOT» med strikkekafe - Flerkulturell aften (ikke i 2014) - Felles turer/aktiviteter (Trones, Moheia badeland) - Fjelltrim (midler gjennom fylkesmannen) - Strikkekurs etc. (midler gjennom fylkesmannen) - Skikurs kommer (midler gjennom fylkesmannen) Støtte til treningskort 6 mnd. x 2 Støtte til lån av hall en gang pr. uke. Menn/gutter over 16 år Svømming for damer/jenter hver 14. dag Ut fra en generell vurdering kan det sies at det er utfordrende for flyktningetjenesten å oppfylle bestemmelsene i introduksjonsordningen. Dette vil nok være lettere hvis norskopplæringen foregår i Leirfjord, all den tid deltakerne da vil være «tilgjengelig» for flyktningetjenesten. Tid, som i løpet av dagen ikke brukes til norskopplæring, vil da kunne brukes til annen undervisning/andre tiltak. Utfordringene med å skaffe plasser til språkpraksis vil være de samme, og her bør man uansett se på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bedre tilgangen på plasser. Kommunen selv bør nok ta et større ansvar her. Videre er det klart at å kjøpe norskopplæring i Alstahaug,isolert sett, nok er billigere enn å drive all opplæring i Leirfjord. Det vil i Alstahaug kunne gis en mer differensiert undervisning, der den enkelte lettere får opplæring tilpasset sitt nivå. Samtidig bruker deltakerne tid på reise til og fra skolen, tid som kunne vært brukt til andre tiltak innen introduksjonsordningen. Det er også et poeng at det vil lettere for flyktningene å kontakte flyktningetjenesten/nav når de trenger det, hvis de befinner seg i Leirfjord. Vedtaket fra sier at de som ønsker å fullføre sitt opplæringsløp ved VO Alstahaug skal gis mulighet til dette. Det er på nåværende tidspunkt uavklart om Alstahaug ønsker å tilby dette for deltakere fra Leirfjord, hvis avtalen sies opp. Vedlegg: Side 9 av 10

10 Sak 10/15 OMBYGGING AV ULVANG OPPVEKSTSENTER - FINANSIERING Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 250 A2 Arkivsaksnr.: 15/193-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i kommunelovens 13 fatter formannskapet vedtak om at nødvendig utbygging ved Ulvang oppvekstsenter restfinansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å regulere aktuelle budsjettposter. Saksutredning: Det er behov for tilrettelegging av lokaler til en elev ved Ulvang oppvekstsenter. I budsjett 2015 er det lagt inn kr ,- til dette formålet, og en hadde forhåpninger om at det var mulig å benytte eksisterende arealer. Etter en vurdering foretatt av virksomhet for teknikk og kultur er det konkludert med at en bør bygge et nytt bygg, da dette faktisk blir en billigere (og bedre) løsning. Dette er kostnadsberegnet til ,-. Tiltaket foreslås restfinansiert ved bruk av ubundet investeringsfond på konto , som i dag er på ,-. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens 13, da det haster med å komme i gang med tiltaket. Neste ordinære møte i kommunestyret er ikke før Vedlegg: Tegninger Side 10 av 10

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer