LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Fra kl: Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene og andre den Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader: Behandlede saker: Magnar Johnsen, Trine Fagervik, Unni Mikalsen, Kay Rune Nersund, Bjørn Neppelberg, Sten Rino Bonsaksen og Liv Eli Dahlberg Sten Rino Bonsaksen Ivan Haugland Administrasjonssjef Britt Jonassen, møtesekretær Grete Nygård, helse- og sosialsjef Kjell Olav Lund, oppvekst- og kultursjef Jan Berglund og ressurs- og utviklingssjef Terje Evertsen Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med tillegg av tre tilleggssaker. 13/14 23/14. Sak 22/14 ble behandlet først. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Bjørn Neppelberg Magnar Johnsen Trine Fagervik ordfører

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 13/14 14/180 NY ARBEIDSAVTALE FOR LÆRERE - TARIFFORHANDLINGER /14 14/166 RESERVASJONSRETT FOR LEGER - ABORT 15/14 11/575 HELGELAND HAVN IKS - VALG AV REPRESENTANT TIL HAVNERÅD 16/14 14/240 KOMMUNAL FYSIOTERAPEUT - 100% STILLING 17/14 13/167 REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 18/14 14/250 EVALUERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET 19/14 14/165 BARNEHAGEPLAN /14 11/1410 FERISTER - VEDLIKEHOLD 21/14 13/968 OPPNEVNING AV BARNE- OG UNGDOMSRÅD /14 12/746 SALG AV FERGELEIET OG KOMMUNAL GRUNN PÅ LEINESODDEN TIL UTBYGGINGSFORMÅL 23/14 14/313 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN Side 2 av 13

3 13/14 NY ARBEIDSAVTALE FOR LÆRERE - TARIFFORHANDLINGER 2014 Uttalelse fra Leirfjord kommunstyre: Leirfjord kommunestyre mener at vi trenger motiverte lærere, som er til stede når elevene trenger det, som har tid til for- og etterarbeid gjennom skoleåret, og som samarbeider om faglige og pedagogiske utviklingsoppgaver. Leirfjord kommune vil derfor be partene i vårens forhandlinger om å søke å komme til enighet om ordninger som sikrer god utnyttelse av lærerkreftene, som ivaretar elevers rett til god opplæring og bidrar til stimulerende og gode arbeidsvilkår for lærerne. Det er viktig å ha en god dialog med ansattes organisasjoner for å finne gode løsninger. Kommunestyret ber derfor KS om å vurdere om den valgte strategien og måten kravene er formulert på, er egnete til å finne gode samarbeidsløsninger med organisasjonene. Unni Mikalsen fremmet følgende forslag til uttalelse: Leirfjord kommunestyre mener at vi trenger motiverte lærere, som er til stede når elevene trenger det, som har tid til for- og etterarbeid gjennom skoleåret, og som samarbeider om faglige og pedagogiske utviklingsoppgaver. Leirfjord kommune vil derfor be partene i vårens forhandlinger om å søke å komme til enighet om ordninger som sikrer god utnyttelse av lærerkreftene, som ivaretar elevers rett til god opplæring og bidrar til stimulerende og gode arbeidsvilkår for lærerne. Det er viktig å ha en god dialog med ansattes organisasjoner for å finne gode løsninger. Kommunestyret ber derfor KS om å vurdere om den valgte strategien og måten kravene er formulert på, er egnete til å finne gode samarbeidsløsninger med organisasjonene. Enstemmig vedtak i samsvar med Unni Mikalsens forslag. Side 3 av 13

4 14/14 RESERVASJONSRETT FOR LEGER - ABORT Uttalelse fra Leirfjord kommunestyre: Leirfjord kommunestyre har vurdert forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Leirfjord kommunestyre er imot at det gis åpning for å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleder som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Leirfjord kommunestyre er av den oppfatning at en slik reservasjonsmulighet kan skape presedens overfor andre arbeidstakergrupper, som kan ha liknende utfordringer i forbindelse med sin yrkesutøvelse. Leirfjord kommunestyre mener hensynet til kvinner/jenter i en sårbar situasjon veier langt tyngre enn legers eventuelle samvittighetskvaler. Leirfjord kommunestyre vil ikke tillate kontrakter med fastleger som åpner for reservasjon mot henvisning til abort. Unni Mikalsen fremmet følgende forslag til uttalelse fra Leirfjord kommunestyre: Leirfjord kommunestyre har vurdert forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Leirfjord kommunestyre er imot at det gis åpning for å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleder som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Leirfjord kommunestyre er av den oppfatning at en slik reservasjonsmulighet kan skape presedens overfor andre arbeidstakergrupper, som kan ha liknende utfordringer i forbindelse med sin yrkesutøvelse. Leirfjord kommunestyre mener hensynet til kvinner/jenter i en sårbar situasjon veier langt tyngre enn legers eventuelle samvittighetskvaler. Leirfjord kommunestyre vil ikke tillate kontrakter med fastleger som åpner for reservasjon mot henvisning til abort. Kay Rune Nersund fremmet følgende forslag til uttalelse fra Leirfjord kommunestyre: Leirfjord kommune er positiv til en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven som sikrer mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Leirfjord kommune foreslår at det utarbeides statlige retningslinjer som sikrer fastleger den samme muligheten over hele landet. Ved votering ble Unni Mikalsens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Kay Rune Nersunds forslag. Saken legges fram uten innstilling. Side 4 av 13

5 15/14 HELGELAND HAVN IKS - VALG AV REPRESENTANT TIL HAVNERÅD For Leirfjord kommune velges, i hht. selskapsavtalen 3, for inneværende kommunevalgperiode ordfører Magnar Johnsen som representant med personlig vararepresentant varaordfører Kay Rune Nersund til Helgeland havn IKS, Havnerådet. Trine Fagervik foreslo ordfører Magnar Johnsen til fast representant med varaordfører Kay Rune Nersund som personlig vararepresentant. Trine Fagerviks forslag ble enstemmig vedtatt. For Leirfjord kommune velges, i hht. selskapsavtalen 3, for inneværende kommunevalgperiode.. som representant med personlig vararepresentant til Helgeland havn IKS, Havnerådet. Side 5 av 13

6 16/14 KOMMUNAL FYSIOTERAPEUT - 100% STILLING Leirfjord kommunestyre vedtar å øke ut stilling som kommunal fysioterapeut til 100 %. Det vedtas også økning av driftstilskudd med 20 %. (Alternativ 1 som beskrevet i saksutredningen). Økningen gjelder fra Økonomiplanen reguleres i tråd med det vedtatte. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonsutvalgets innstilling. Leirfjord kommunestyre vedtar å øke ut stilling som kommunal fysioterapeut til 100 %. Det vedtas også økning av driftstilskudd med 20 %. (Alternativ 1 som beskrevet i saksutredningen). Økningen gjelder fra Økonomiplanen reguleres i tråd med det vedtatte. Side 6 av 13

7 17/14 REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Leirfjord kommune deltar i prosjektet «Regional boligpolitisk plan». Kommunens planrepresentant til prosjektgruppen er arealplanlegger Oddrun Bårdgård. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Leirfjord kommune deltar i prosjektet «Regional boligpolitisk plan». Kommunens planrepresentant til prosjektgruppen er arealplanlegger Oddrun Bårdgård. Side 7 av 13

8 18/14 EVALUERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET 1. Leirfjord kommune fortsetter ordningen med kjøp av grunnskoleopplæring i Alstahaug kommune også fra høsten Administrasjonssjefen legger fram et forslag/plan for gjennomføring av norskopplæring for flyktninger i Leirfjord (VO) for kr ,- pr år. 3. Avtalen med VOA avsluttes samtidig med at denne tjenesten blir opprettet/igangsatt i Leirfjord. 4. Plan for opplæring utarbeides i samarbeid med flyktningetjenesten og VO i Leirfjord 5. Ordningen med dagens «introgruppe» på Leland fortsetter i tillegg til det som foreslås i punkt 2. Magnar Johnsen fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Leirfjord kommune fortsetter ordningen med kjøp av grunnskoleopplæring i Alstahaug kommune også fra høsten Administrasjonssjefen legger fram et forslag/plan for gjennomføring av norskopplæring for flyktninger i Leirfjord (VO) for kr ,- pr år. 3. Avtalen med VOA avsluttes samtidig med at denne tjenesten blir opprettet/igangsatt i Leirfjord. 4. Plan for opplæring utarbeides i samarbeid med flyktningetjenesten og VO i Leirfjord 5. Ordningen med dagens «introgruppe» på Leland fortsetter i tillegg til det som foreslås i punkt 2. Magnar Johnsens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Leirfjord kommune fortsetter ordningen med kjøp av grunnskoleopplæring i Alstahaug kommune også fra høsten Leirfjord kommune fortsetter ordningen med kjøp av norskopplæring for bosatte flyktninger. 3. Administrasjonssjefen,eller den hun bemyndiger, gis myndighet til å forhandle avtaler, og til enhver tid vurdere hva som er beste løsning i forhold til økonomi og pedagogisk tilbud. 4. Leirfjord kommune fortsetter ordningen med «intro-gruppe» på Leland. Administrasjonssjefen, eller den hun bemyndiger, avgjør hvem som kan få dette tilbudet. Side 8 av 13

9 19/14 BARNEHAGEPLAN Vedtak: Saken utsettes. Uttalelse fra Leland barnehage ble utdelt i møte. Magnar Johnsen fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Magnar Johnsen forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Barnehageplan for med endringer, vedtas. 2. Framtidig satsing på barnehagetilbud skjer langs aksen Leinesodden -Leira. 3. Når barnetallet i Tverlandet barnehage går under 5 barn/5 plasser legges denne ned. 4. Dersom det blir behov for kortsiktig opprettelse av nye avdelinger, skal det skje i tilknytning til Leland barnehage. 5. Ulvang barnehage drives som en-avdelings barnehage fra 2015, og så lenge det er grunnlag for drift. Side 9 av 13

10 20/14 FERISTER - VEDLIKEHOLD Vedtak: Det innleveres krav om sak for jordskifteretten vedrørende ferister langs Fv. 212 Fagervikveien. Jordbruksdriften i området har endret seg siden feristene ble satt ned, og Leirfjord kommune mener derfor at behovet for åtte ferister langs Fv. 212 ikke er til stede. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Det innleveres krav om sak for jordskifteretten vedrørende ferister langs Fv. 212 Fagervikveien. Jordbruksdriften i området har endret seg siden feristene ble satt ned, og Leirfjord kommune mener derfor at behovet for åtte ferister langs Fv. 212 ikke er til stede. Side 10 av 13

11 21/14 OPPNEVNING AV BARNE- OG UNGDOMSRÅD Jenny Olaisen gis fritak fra vervet som fast medlem av leirfjord barne- og ungdomsråd for resten av perioden. 2. Kommunestyret oppnevner Benedicte Mortensen som nytt fast medlem 3. Det oppnevnes ingen ny varalisten. 4. Det gis ikke innstilling i personvalg. Trine Fagervik fremmet følgende forslag til vedtak i punkt 2: Benedicte Mortensen velges til fast representant. Enstemmig vedtak i samsvar med Trine Fagerviks forslag. Rådmannens innstilling: 1. Jenny Olaisen gis fritak fra vervet som fast medlem av leirfjord barne- og ungdomsråd for resten av perioden. 2. Kommunestyret oppnevner nytt fast medlem blant varamedlemmene. 3. Det oppnevnes ingen ny varalisten. 4. Det gis ikke innstilling i personvalg. Side 11 av 13

12 22/14 SALG AV FERGELEIET OG KOMMUNAL GRUNN PÅ LEINESODDEN TIL UTBYGGINGSFORMÅL Leirfjord kommune selger 113/10 ca kvm for kr 100 kvm og 50/ kvm for kr 87 kvm tidligere til Per Jægtvik, Robert Tønne og Bjørn Johansen. Salgssum dekker Leirfjord kommune utgifter til Nordland fylkeskommune. Eventuelt overskytende inntekter overføres til fond for infrastruktur Leines industriområde. 1. Overnevnte kjøpere dekker Leirfjord kommunes utgifter ved salget. Herunder oppmåling og eventuelle juridisk bistand. 2. Leirfjord kommune har rett til å kjøpe tilbake område tilbake til likelydende pris. Hvis ikke følgende forutsetninger er fulgt: Oppstart av regulering innen juni 2015.Bygging og etablering av maritim servicebase innen 3 år fra overtakelse dato. Forutsetningene skal tinglyses. Per Jæktvik og Bjørn Johansen orienterte om planene for Leinesodden og maritimt servicesenter. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Leirfjord kommune selger 113/10 ca kvm for kr 100 kvm og 50/ kvm for kr 87 kvm tidligere til Per Jægtvik, Robert Tønne og Bjørn Johansen. Salgssum dekker Leirfjord kommune utgifter til Nordland fylkeskommune. Eventuelt overskytende inntekter overføres til fond for infrastruktur Leines industriområde. 1. Overnevnte kjøpere dekker Leirfjord kommunes utgifter ved salget. Herunder oppmåling og eventuelle juridisk bistand. 2. Leirfjord kommune har rett til å kjøpe tilbake område tilbake til likelydende pris. Hvis ikke følgende forutsetninger er fulgt: Oppstart av regulering innen juni 2015.Bygging og etablering av maritim servicebase innen 3 år fra overtakelse dato. Forutsetningene skal tinglyses. Side 12 av 13

13 23/14 OPPTAK AV KASSAKREDITTLÅN Vedtak: Ved bruk av kommunelovens 13 tar Leirfjord kommune opp et kredittlån i Sparebanken 1Nord-Norge på kr Kredittiden er begrenset til Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Ved bruk av kommunelovens 13 tar Leirfjord kommune opp et kredittlån i Sparebanken 1Nord-Norge på kr Kredittiden er begrenset til Side 13 av 13