LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Fra kl: 0900 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene den Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Magnar Johnsen, Trine Fagervik, Unni Mikalsen, Kay Rune Nersund, Bjørn Neppelberg, Sten Rino Bonsaksen og Rita Helen Jensen Trine Fagervik og Rita Helen Jensen Erling A. Nyland og Ivan Haugland Fra administrasjon: Administrasjonssjef Britt Jonassen, helse- og sosialsjef Kjell Olav Lund, oppvekst- og kultursjef Jan Berglund, næringssjef Øyvind Toft, ressurs- og utviklingssjef Terje Evertsen og møtesekretær Grete Nygård. I tillegg møtte rådgiver Rolf Karlsen fra Alstahaug kommune. Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med tillegg av to ekstrasaker. Behandlede saker: 127/13 138/13. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Bjørn Neppelberg Magnar Johnsen Unni Mikalsen Ordfører

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 127/13 12/1275 MØTEPLAN FOR /13 13/1067 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND 129/13 13/1097 ELDRERÅD - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER 130/13 13/1098 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMERE 131/13 13/977 GBNR 054/005 - SØKNAD OM REFUNDERING AV KOSTNADER VEDR. VANNFORSYNING 132/13 13/991 ØKONOMISAMARBEID I HALD - ENDRING I UTGIFTSFORDELING 133/13 13/1046 BETALINGSSATSER OPPVEKST- OG KULTURETATEN /13 13/1078 BETALINGSSATSER RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN 135/13 13/1109 GEBYRREGULATIV HELSE- OG SOSIALETATEN /13 13/562 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE 137/13 11/1459 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET - VIDERE DELTAKELSE /13 12/990 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD - VALG AV STYREREPRESENTANT Side 2 av 19

3 127/13 MØTEPLAN FOR 2014 Forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre 2014 godkjennes. Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre 2014 godkjennes. Side 3 av 19

4 128/13 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Side 4 av 19

5 129/13 ELDRERÅD - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene velges: Representant: Kirsti Lassen Sundlo Representant: Jarle Olsen Representant: Anton Antonsen Fra kommunestyret: Representant: Tore Jørgensen Representant: Terje Nøtland Personlig vararepr.: Olga Larsen Personlig vararepr.: Margit P. Hansen Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: Unni Mikalsen Personlig vararepr.: Ivan Haugland Rådet velger selv leder og nestleder. Saksbehandler opplyste at Margit P. Hansen er utpekt fra organisasjonene som personlig vararepresentant for Jarle Olsen. Magnar Johnsen fremmet følgende forslag: 1) Tore Jørgensen velges til fast representant med Unni Mikalsen som personlig vararepresentant. 2) Langtidsbudsjett endres til økonomiplan i reglementet Ivan Haugland fremmet følgende forslag: Terje Nøtland velges til fast representant med Ivan Haugland som personlig vararepresentant Administrasjonssjefens innstilling med Magnar Johnsens og Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene velges: Representant: Kirsti Lassen Sundlo Representant: Jarle Olsen Representant: Anton Antonsen Fra kommunestyret: Representant: Personlig vararepr.: Olga Larsen Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: Side 5 av 19

6 Representant: Personlig vararepr.: Rådet velger selv leder og nestleder. Side 6 av 19

7 130/13 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene: Representant: Nils Egil Rishaug Personlig vararepr.: Margit Hansen Representant: Elisabeth Trygvasson Personlig vararepr.: Marianne Botn Representant: Inga M. Nordahl-Salamonsen Personlig vararepr.: Oddvar Sjursen Fra kommunestyret: Representant: Magni Sandal Representant: Sten Rino Bonsaksen Personlig vararepr.: Linda Grovassbakk Personlig vararepr.: Kjell Salamonsen Til leder ble valgt Magni Sandal og som nestleder ble valgt Elisabeth Trygvasson. Magnar Johnsen fremmet følgende forslag: Magni Sandal velges til fast representant med Linda Grovassbakk som personlig vararepresentant. Ivan Haugland fremmet følgende forslag: Sten Rino Bonsaksen velges til fast representant med Kjell Salamonsen som personlig vararepresentant. Administrasjonssjefens innstilling med Magnar Johnsens og Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Magnar Johnsen fremmet deretter forslag til leder og nestleder som følger: Leder: Magni Sandal Nestleder: Elisabeth Trygvasson Enstemmig vedtak i samsvar med Magnar Johnsens forslag. Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene: Representant: Nils Egil Rishaug Personlig vararepr.: Margit Hansen Side 7 av 19

8 Representant: Elisabeth Trygvasson Personlig vararepr.: Marianne Botn Representant: Inga M. Nordahl-Salamonsen Personlig vararepr.: Oddvar Sjursen Fra kommunestyret: Representant: Representant: Personlig vararepr.: Personlig vararepr.: Kommunestyret skal også velge leder og nestleder i rådet. Side 8 av 19

9 131/13 GBNR 054/005 - SØKNAD OM REFUNDERING AV KOSTNADER VEDR. VANNFORSYNING Vedtak: Jon Tømmervik innvilges et tilskudd på inntil kr til finansiering av brønnboring etter tilfredsstillende drikkevann, for sitt bolighus i Tømmervika. Tilskuddet dekkes over kommunens næringsfond II, og utbetales på grunnlag av dokumentert utgifter Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Jon Tømmervik innvilges et tilskudd på inntil kr til finansiering av brønnboring etter tilfredsstillende drikkevann, for sitt bolighus i Tømmervika. Tilskuddet dekkes over kommunens næringsfond II, og utbetales på grunnlag av dokumentert utgifter Side 9 av 19

10 132/13 ØKONOMISAMARBEID I HALD - ENDRING I UTGIFTSFORDELING Vedtak: Saken utsettes. Politisk og administrativ ledelse i samarbeidende kommuner går gjennom dagens avtale og ser på fremtidig kostnadsfordeling. Leirfjord kommune bør i denne prosessen se på mulighet til å gå ut av eksisterende avtale. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Politisk og administrativ ledelse i samarbeidende kommuner går gjennom dagens avtale og ser på fremtidig kostnadsfordeling. Leirfjord kommune bør i denne prosessen se på mulighet til å gå ut av eksisterende avtale. Enstemmig vedtak i samsvar med Ivan Hauglands forslag. 1. Leirfjord kommune vedtar nytt punkt 6 i eksisterende avtale gjeldende for fellesenheten for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. 2. Administrasjonssjefen tydeliggjør kommunens behov for tjenester i hht avtalen, og etablerer gode samarbeidsrutiner i fht dette. Side 10 av 19

11 133/13 BETALINGSSATSER OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2014 Nye betalingssatser og utleiepriser 2014, for Oppvekst- og kulturetaten, vedtas i tråd med framlagte vedlegg. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Nye betalingssatser og utleiepriser 2014, for Oppvekst- og kulturetaten, vedtas i tråd med framlagte vedlegg. Side 11 av 19

12 134/13 BETALINGSSATSER RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN Leirfjord kommunestyre vedtar følgende gebyr og avgiftssatser for 2014: Vannavgift. Prisen på abonnementsavgift og forbruksavgift økes med 3 % for Tilkoplingsavgift for vann og avløp. Tilkoplingsavgift for vann og avløp økes med 3% for Der kommunens kostnader med fremføring av vann og avløp frem til tomtegrensen blir vesentlig større en det som dekkes av tilkoplingsavgiften, må overskytende kostnad dekkes av abonnenten. Feiing: Feieavgiften settes til kr mva. for Kloakkavgift. Prisen på kloakkavgift opprettholdes som for Renovasjonsavgift. SHMIL er et interkommunalt selskap som utfører renovasjonstjenesten for Leirfjord kommune. Selskapets representantskap vedtar hvilke priser abonnentene skal betale, men satsene må godkjennes av det enkelt kommunestyre. Med utgangspunkt i representantskapets forslag, vedtar Leirfjord kommunestyre følgende satser for Gebyrene øker med 2,9 % i forhold til satsene for 2013 Det kommunale tillegget økes fra kr. 90,- til kr for Husleie boliger som eies av kommunen. Husleien for de to leilighetene kommunen eier i Kirkelia økes fra kr ,- per måned, til kr per måned for Gebyrer på tjenester i hht. matrikkelloven. Tjenester utført i henhold til matrikkelloven økes med 3 % i forhold til prisene for For fradelinger i henhold til pkt 1.1.1, i budsjettvedtaket for 2011, settes en maks. pris per deling på kr ,-. Gebyrer på tjenester i hht. plan- og bygningsloven. Gebyrene legges på et tilnærmet likt nivå med våre nabokommune, og økes med 3 % i forhold til prisene for Kaiavgifter: For 2014 fastsettes kaiavgiften til kr. 11,- per tonn, for det volum som lastes/losses over kommunale kai. Side 12 av 19

13 Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Leirfjord kommunestyre vedtar følgende gebyr og avgiftssatser for 2014: Vannavgift. Prisen på abonnementsavgift og forbruksavgift økes med 3 % for Tilkoplingsavgift for vann og avløp. Tilkoplingsavgift for vann og avløp økes med 3% for Der kommunens kostnader med fremføring av vann og avløp frem til tomtegrensen blir vesentlig større en det som dekkes av tilkoplingsavgiften, må overskytende kostnad dekkes av abonnenten. Feiing: Feieavgiften settes til kr mva. for Kloakkavgift. Prisen på kloakkavgift opprettholdes som for Renovasjonsavgift. SHMIL er et interkommunalt selskap som utfører renovasjonstjenesten for Leirfjord kommune. Selskapets representantskap vedtar hvilke priser abonnentene skal betale, men satsene må godkjennes av det enkelt kommunestyre. Med utgangspunkt i representantskapets forslag, vedtar Leirfjord kommunestyre følgende satser for Gebyrene øker med 2,9 % i forhold til satsene for 2013 Det kommunale tillegget økes fra kr. 90,- til kr for Husleie boliger som eies av kommunen. Husleien for de to leilighetene kommunen eier i Kirkelia økes fra kr ,- per måned, til kr per måned for Gebyrer på tjenester i hht. matrikkelloven. Tjenester utført i henhold til matrikkelloven økes med 3 % i forhold til prisene for For fradelinger i henhold til pkt 1.1.1, i budsjettvedtaket for 2011, settes en maks. pris per deling på kr ,-. Gebyrer på tjenester i hht. plan- og bygningsloven. Gebyrene legges på et tilnærmet likt nivå med våre nabokommune, og økes med 3 % i forhold til prisene for Kaiavgifter: For 2014 fastsettes kaiavgiften til kr. 11,- per tonn, for det volum som lastes/losses over kommunale kai. Side 13 av 19

14 135/13 GEBYRREGULATIV HELSE- OG SOSIALETATEN 2014 Betalingssatser for hjemmehjelp(praktisk bistand), trygghetsalarm og middag endres ikke i Unntak for betalingssats for hjemmehjelp for mottakere med inntekt under 2G, der en tar høyeste tillatte sats i henhold til forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. For korttids-/dag-/nattopphold ved institusjon tar en også høyeste tillatte sats i henhold til samme forskrift. Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Betalingssatser for hjemmehjelp(praktisk bistand), trygghetsalarm og middag endres ikke i Unntak for betalingssats for hjemmehjelp for mottakere med inntekt under 2G, der en tar høyeste tillatte sats i henhold til forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. For korttids-/dag-/nattopphold ved institusjon tar en også høyeste tillatte sats i henhold til samme forskrift. Side 14 av 19

15 136/13 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med sum driftsutgifter kr ,- og sum drifts inntekter på kr ,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Rammeområde 1- Sentraladministrasjonen : ,- Rammeområde 2 oppvekst og kultur etaten : ,- Rammeområde 3 helse og sosialetaten : ,- Rammeområde 4 ressurs og utviklingsetaten: ,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter : ,- INVESTERING: 3 Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 med en total investering på ,-, finansiert med et låneopptak på ,-. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 5 Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSKATT: 6 I medhold av eiendomskatteloven 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomskatt i resterende del av kommunen. Eiendomskatt er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5. 7 I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har hostirisk verdi for Eiendomskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8 Med hjemmel i eiendomskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomskatt for Eiendomskatten skal betale si 2 terminer: og Ved taksering og utskriving av eiendomskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattetakster. Siste alminnelige taksering for verk og bruk skal gjelde frem til eiendomskattelovens 8 trer i kraft. Kay Rune Nersund fremmet følgende forslag: Side 15 av 19

16 NB: Tallmateriale til FrPs endringsforslag i drifts- og investeringsbudsjettet er lagt inn som vedlegg 3 i F-sak 136/13. Kommentarer til FrPs budsjettforslag : Budsjettet tar utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett som administrasjonen har lagt fram. Ut ifra dette budsjettet har vi valgt tiltak i Arena som gjør at vi leverer et balansert budsjett. Overskudd som fremkommer i vår budsjettversjon forutsettes fondsavsatt. Kommentarer nye tiltak FrP: Drift: Sentralkjøkken konkurranseutsetting: Det hentes inn anbud på levering av mat til sykeheimen/andre kunder fra eksterne tilbydere. Administrasjonssjefen bes lyse ut anbud så snart som mulig, og lage sak til formannskapet/kommunestyret etter endt utlysningskonkurranse. Endring lederstruktur/effektivisering: Administrasjonssjefen bes ta en gjennomgang av driften i kommunen, og komme med forslag til endring av lederstruktur/andre effektiviseringsmuligheter til formannskap/kommunestyre innen april Det er ønskelig med tiltak som kan gi en helårs effekt på ca ,-. Det kan gjerne legges frem flere alternativer til en slik effektivisering. Konkurranseutsetting uteavdeling-ru/vaktmestertjeneste: Det lages en tjenesteinstruks for arbeidsoppgavene knyttet til uteavdelingen og vaktmestertjeneste i kommunen. Med bakgrunn i denne instruksen utlyses det anbud på disse tjenestene. Administrasjonssjefen lager sak til formannskap/kommunestyret etter endt utlysningskonkurranse. Investering: Leirfjord fiber: Kommunen oppretter et selskap som heter Leirfjord fiber. Formålet med selskapet er levering av fiber/best mulig internettdekning til innbyggerne i kommunen. Selskapet gis en startbevilgning på kr ,- av Leirfjord kommune. Kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen/samferdselsdepartementet for å finansiere utbyggingen. Næringslivet og beboerne gis mulighet til å kjøpe seg inn i selskapet. Administrasjonssjefen lager sak til formannskap/kommunestyre om etablering av Leirfjord fiber. Ny barnehage bygges: Kommunen bygger en ny barnehage lokalisert i Leirosen. Barnehagen skal erstatte Tverlandet barnehage og den nedlagte Sørlandet barnehage. Barnehagen forutsettes bygget med minsts 2 avdelinger. Administrasjonssjefen forbereder kjøp av grunn i Psykiatri(sykeheim). Kjøp av minibuss: Leirfjord kommune kjøper inn en minibuss som kommunen kan bruke til ulike aktiviteter til innbyggerne. Dette kan være turer som Oasen dagsenter arrangerer, eldretreff og til bruk som distriktsmobil. Det forutsettes at kommunen tar billett for brukere av bussen til dekning av bussenes driftsutgifter. Sten Rino Bonsaksen fremmet administrasjonssjefens innstilling. Ved avstemning ble Sten Rino Bonsaksens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Kay Rune Nersunds forslag. Side 16 av 19

17 ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med sum driftsutgifter kr ,- og sum drifts inntekter på kr ,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Rammeområde 1- Sentraladministrasjonen : ,- Rammeområde 2 oppvekst og kultur etaten : ,- Rammeområde 3 helse og sosialetaten : ,- Rammeområde 4 ressurs og utviklingsetaten: ,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter : ,- INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 med en total investering på ,-, finansiert med et låneopptak på ,-. ØKONOMIPLAN. 4. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSKATT: 6. I medhold av eiendomskatteloven 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomskatt i resterende del av kommunen. Eiendomskatt er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5. 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har hostirisk verdi for Eiendomskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8. Med hjemmel i eiendomskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomskatt for Eiendomskatten skal betale si 2 terminer: og Ved taksering og utskriving av eiendomskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattetakster. Siste alminnelige taksering for verk og bruk skal gjelde frem til eiendomskattelovens 8 trer i kraft. Side 17 av 19

18 137/13 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET - VIDERE DELTAKELSE 2014 Leirfjord kommune vedtar å fortsette sin deltakelse i prosjekt «Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen i Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Leirfjord kommune vedtar å fortsette sin deltakelse i prosjekt «Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen i Side 18 av 19

19 138/13 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD - VALG AV STYREREPRESENTANT Leirfjord kommune velger følgende representanter til styret i Helgeland Friluftsråd Runa Johnsen som styremedlem.. som varamedlem til styret. Unni Mikalsen fremmet følgende forslag: Til fast representant velges Runa Johnsen Enstemmig vedtak i samsvar med Unni Mikalsens forslag. Leirfjord kommune velger følgende representanter til styret i Helgeland Friluftsråd som styremedlem.. som varamedlem til styret. Side 19 av 19

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 02.10.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1250 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2014 Fra kl: 14.00 Til kl: 14.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den 14.12.2011 Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 124/14-128/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 16:10 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Lille Haldde Møtedato: 13.11.2014 Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 17.12.2013 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: II: Varamedlemmer: II: Fra adm. (evt.

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer