LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene og andre den 3. desember 2013 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader: Ivan Haugland, Rita Helen Jensen, Terje Nøtland, Ottar Haldorsen, Kjell Salamonsen, Sten Rino Bonsaksen, Roy-Åge Edvardsen, Sigvald Meisfjord, Unni Mikalsen, Martin Jøsevold, Magnar Johnsen, Hans Løvmo, Linda Grovassbakk, Erling Rune Tømmervik, Trine Fagervik, Tore Jørgensen, Kay Rune Nersund, Bjørn Neppelberg og Erling Alfred Nyland Ottar Haldorsen, Martin Jøsevold, Bjørn Neppelberg og Erling Alfred Nyland. Liv Eli Dahlberg, Magni Sandal, Karstein Breivik og Roger Steinrud. Roger Steinrud tiltrådte møtet kl 1115 under behandling av sak 46/13. Rådmann Britt Jonassen, oppvekst- og kultursjef Jan Berglund, helseog sosialsjef Kjell Olav Lund, næringssjef Øyvind Toft, avdelingsleder Asle Skog, rådgiver i Alstahaug kommune Rolf Karlsen og møtesekretær Grete Nygård Det var ingen merknader til innkalling og saksliste Behandlede saker: 41/13 58/13. Sak 42/13 ble behandlet etter sak 58/13. Under lunchen var det tildeling av gullur og KS-hedersmerke til ansatte. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Sigvald Meisfjord Magnar Johnsen Liv Eli Dahlberg Ordfører

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 41/13 12/1275 MØTEPLAN FOR /13 12/990 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD - VALG AV STYREREPRESENTANT 43/13 13/1097 ELDRERÅD - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER 44/13 13/1098 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMERE 45/13 13/1163 PREMIEAVVIK PENSJON 46/13 13/337 BUDSJETTREGULERING 4/ /13 13/932 GODKJENNING AV FORHANDLINGSPROTOKOLLER- LOKALE FORHANDLINGER KAP /13 11/1459 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET - VIDERE DELTAKELSE /13 13/588 ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN 50/13 13/327 REVIDERING AV VEDTEKTER - KOMMUNALE BARNEHAGER 51/13 13/328 REVIDERING AV VEDTEKTER - KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER 52/13 13/1067 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND 53/13 13/1099 RULLERING KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER - ANLEGGSDELEN 54/13 11/552 Side 2 av 34

3 RNR OMREGULERING AV LELAND HAVN 55/13 13/1046 BETALINGSSATSER OPPVEKST- OG KULTURETATEN /13 13/1078 BETALINGSSATSER RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN 57/13 13/1109 GEBYRREGULATIV HELSE- OG SOSIALETATEN /13 13/562 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE Side 3 av 34

4 41/13 MØTEPLAN FOR 2014 Vedtak: Forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre 2014 godkjennes. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Forslag til møteplan for formannskap, plan- og næringsutvalg og kommunestyre 2014 godkjennes. Side 4 av 34

5 42/13 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD - VALG AV STYREREPRESENTANT Vedtak: Leirfjord kommune velger følgende representanter til styret i Helgeland Friluftsråd Runa Johnsen som styremedlem Arne Breivik som varamedlem til styret. Behandling: Ivan Haugland fremmet formannskapets innstilling med følgende tillegg: Arne Breivik velges til varamedlem i styret. Ivan Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune velger følgende representanter til styret i Helgeland Friluftsråd. som styremedlem.. som varamedlem til styret. Side 5 av 34

6 43/13 ELDRERÅD - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER Vedtak: Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene velges: Representant: Kirsti Lassen Sundlo Representant: Jarle Olsen Representant: Anton Antonsen Fra kommunestyret: Representant: Tore Jørgensen Representant: Terje Nøtland Personlig vararepr.: Olga Larsen Personlig vararepr.: Margit P. Hansen Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: Unni Mikalsen Personlig vararepr.: Ivan Haugland Rådet velger selv leder og nestleder. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene velges: Representant: Kirsti Lassen Sundlo Representant: Jarle Olsen Representant: Anton Antonsen Fra kommunestyret: Representant: Representant: Personlig vararepr.: Olga Larsen Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: NN Personlig vararepr.: Personlig vararepr.: Rådet velger selv leder og nestleder. Side 6 av 34

7 44/13 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - REGLEMENT OG VALG AV MEDLEMMER Vedtak: Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene: Representant: Nils Egil Rishaug Personlig vararepr.: Margit Hansen Representant: Elisabeth Trygvasson Personlig vararepr.: Marianne Botn Representant: Inga M. Nordahl-Salamonsen Personlig vararepr.: Oddvar Sjursen Fra kommunestyret: Representant: Magni Sandal Representant: Sten Rino Bonsaksen Personlig vararepr.: Linda Grovassbakk Personlig vararepr.: Kjell Salamonsen Til leder ble valgt Magni Sandal og som nestleder ble valgt Elisabeth Trygvasson. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Vedlagte forslag til reglement vedtas. Valg av representanter: Fra organisasjonene: Representant: Nils Egil Rishaug Personlig vararepr.: Margit Hansen Representant: Elisabeth Trygvasson Personlig vararepr.: Marianne Botn Representant: Inga M. Nordahl-Salamonsen Personlig vararepr.: Oddvar Sjursen Fra kommunestyret: Representant: Representant: Personlig vararepr.: Personlig vararepr.: Kommunestyret skal også velge leder og nestleder i rådet. Side 7 av 34

8 45/13 PREMIEAVVIK - PENSJON Vedtak: Leirfjord kommunestyret vedtar følgende uttalelse som oversendes KS: Leirfjord kommunestyre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie- og omsorg. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommunestyret vedtar følgende uttalelse som oversendes KS: Leirfjord kommunestyre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie- og omsorg. Side 8 av 34

9 46/13 BUDSJETTREGULERING 4/2013 Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende endringer i : 1. Driftsbudsjett Konto Navn på konto Godtgjøring ordfører økes Kr Pensjonsinnskudd KLP økes Kr Lønn i faste stillinger økes Kr Pensjon økes Kr Reserverte bevilgninger reduseres -kr Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinnelig budsjett Næringskontor 1650 Leirjord sokn Regulering/opparbeidelse Bruk av lån Nytt budsjett Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Ombygging Leland barnehage Bygningsmessige arbeider Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån konsulenttjenester Salg av eksisterende bygning kultur Cross bane Overføringer andre Tilskudd fra fylket Bruk av lån kulturhus Vedlikehold uteområder Bruk av lån Side 9 av 34

10 2752 hall/ Treningsrom Bygningsmessige arbeider Innredninger utstyr Bruk av lån fysioterapi Medisinske instrumenter Leirfjord sykehjem Bruk av lån Sykeheim Momskomp Bruk av investeringsfond gulv Sentralkjøkken 3320 eldresenter Kjøp av eks bygg Salg av eks bygg Bruk av lån adm bygg Renovering kommunehus uteavd Kjøp av transportmidler bruk av lån 4500 vannverk Nyanlegg vann Tilknytningsavgift vann avløp/slam Tilknytningsavgift komm veier Sentrumsplan Ekstraordinært vedlikehold Bruk av lån grunnkjøp Kjøp av grunn Opparb/regulering boligtomter Regulering opparbeidelse Byggelånskostnader Avsetning til fond Salg av tomter Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av fond komm bygg Bygg og anleggskostnad forvaltningslån Salg av bygg Bruk av lån Etableringslån Bruk av lån Avdrag Overføring fra driftsregnskap Side 10 av 34

11 3. Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr ,- Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende endringer i : 1. Driftsbudsjett Konto Navn på konto Godtgjøring ordfører økes Kr Pensjonsinnskudd KLP økes Kr Lønn i faste stillinger økes Kr Pensjon økes Kr Reserverte bevilgninger reduseres -kr Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinnelig budsjett Næringskontor 1650 Leirjord sokn Regulering/opparbeidelse Bruk av lån Nytt budsjett Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Ombygging Leland barnehage Bygningsmessige arbeider Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån konsulenttjenester Side 11 av 34

12 36701 Salg av eksisterende bygning kultur Cross bane Overføringer andre Tilskudd fra fylket Bruk av lån kulturhus Vedlikehold uteområder hall/ Treningsrom Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Innredninger utstyr Bruk av lån fysioterapi Medisinske instrumenter Leirfjord sykehjem Bruk av lån Sykeheim Momskomp Bruk av investeringsfond gulv Sentralkjøkken 3320 eldresenter Kjøp av eks bygg Salg av eks bygg Bruk av lån adm bygg Renovering kommunehus uteavd Kjøp av transportmidler bruk av lån 4500 vannverk Nyanlegg vann Tilknytningsavgift vann avløp/slam Tilknytningsavgift komm veier Sentrumsplan Ekstraordinært vedlikehold Bruk av lån grunnkjøp Kjøp av grunn Opparb/regulering boligtomter Regulering opparbeidelse Byggelånskostnader Avsetning til fond Salg av tomter Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av fond komm bygg Bygg og anleggskostnad Side 12 av 34

13 8500 forvaltningslån Salg av bygg Bruk av lån Etableringslån Bruk av lån Avdrag Overføring fra driftsregnskap Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne- og ungdomskole, stort kr ,-. Side 13 av 34

14 47/13 GODKJENNING AV FORHANDLINGSPROTOKOLLER-LOKALE FORHANDLINGER KAP Vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoller fra forhandlingene 2013, gjeldende for helse- og sosialsjef, oppvekst- og kultursjef og ressurs-og utviklingssjef. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med forhandlingsutvalgets innstilling. Forhandlingsutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner protokoller fra forhandlingene 2013, gjeldende for helse- og sosialsjef, oppvekst- og kultursjef og ressurs- og utviklingssjef. Side 14 av 34

15 48/13 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET - VIDERE DELTAKELSE 2014 Vedtak: Leirfjord kommune vedtar å fortsette sin deltakelse i prosjekt «Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen i Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune vedtar å fortsette sin deltakelse i prosjekt «Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen i Side 15 av 34

16 49/13 ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Vedtak: 1. Leirfjord kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. 2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende interimsstyre: 1. Styreleder Salten kommunerevisjon IKS 2. Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon 3. Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon 4. Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper 3. Mandat for interimsstyret: Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland Revisjon. Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og bearbeidelse. Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyrets behandling. Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt. 4. Leirfjord Kommunestyre forutsetter at nåværende geografiske revisjonsstruktur opprettholdes. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Leirfjord kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. 2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende interimsstyre: 1. Styreleder Salten kommunerevisjon IKS 2. Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon 3. Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon 4. Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper 3. Mandat for interimsstyret: Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. Side 16 av 34

17 Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland Revisjon. Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og bearbeidelse. Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyrets behandling. Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt. 4. Leirfjord Kommunestyre forutsetter at nåværende geografiske revisjonsstruktur opprettholdes. Side 17 av 34

18 50/13 REVIDERING AV VEDTEKTER - KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtak: Reviderte vedtekter for Leirfjords kommunale barnehager vedtas med virkning fra vedtaksdato med følgende endringer: 15 OPPTAKSKRITERIER 1. Barn med funksjonshemninger dersom de kan ha nytte av opphold i vanlig barnehage. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. Foresatte avgjør endelig om barnet har nytte av plassen. 2. Barn med behov for barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester. Vedtak fra faginstans må følge saken. 3. Barn fra hjem hvor det er sykdom eller sosiale forhold som tilsier at barnet kan ha særskilt nytte av oppholdet. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. 4. Barn som søker økning fra redusert til full plass. 5. Barn som har søsken i barnehagen. 6. Barn der begge foreldrene er minoritetsspråklige og barna trenger støtte til integrering. 7. Interne søkere som ønsker overflytting til annen barnehage I kommunen. 8. Barn av enslige forsørgere og barn fra hjem hvor forsørgerne er fraværende over lang tid grunnet sykdom eller arbeidsforhold. 9. Eldre barn prioriteres fremfor yngre. 10. Barn med lengst reisevei, der to eller flere barn stiller likt etter at øvrige prioriteter er vurdert. 11. Inntil 2 plasser øremerkes til barn av foresatte som tilhører yrkesgrupper som kommunestyret har vedtatt spesielle rekrutterings- / stimuleringsordninger for. Dersom det ikke er behov for slike plasser fordeles de etter vanlige kriterier. 12. Øvrige søkere fra kommunen, uten prioritet. 13. Søkere utenom Leirfjord kommune stiller sist ved opptak, og må søke om plass for hvert år. 20 Ferie Der barnehagene er åpne hele året skal barna ha 4 uker ferie. Barnehagens fem planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet 15. Juni 20. August. Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer. Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov. Behandling: Side 18 av 34

19 Trine Fagervik fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endringer i 15 og 20, jfr uttalelse fra oppvekst- og kulturutvalget i møte : 15 OPPTAKSKRITERIER 1. Barn med funksjonshemninger dersom de kan ha nytte av opphold i vanlig barnehage. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. Foresatte avgjør endelig om barnet har nytte av plassen. 2. Barn med behov for barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester. Vedtak fra faginstans må følge saken. 3. Barn fra hjem hvor det er sykdom eller sosiale forhold som tilsier at barnet kan ha særskilt nytte av oppholdet. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. 4. Barn som søker økning fra redusert til full plass. 5. Barn som har søsken i barnehagen. 6. Barn der begge foreldrene er minoritetsspråklige og barna trenger støtte til integrering. 7. Interne søkere som ønsker overflytting til annen barnehage I kommunen. 8. Barn av enslige forsørgere og barn fra hjem hvor forsørgerne er fraværende over lang tid grunnet sykdom eller arbeidsforhold. 9. Eldre barn prioriteres fremfor yngre. 10. Barn med lengst reisevei, der to eller flere barn stiller likt etter at øvrige prioriteter er vurdert. 11. Inntil 2 plasser øremerkes til barn av foresatte som tilhører yrkesgrupper som kommunestyret har vedtatt spesielle rekrutterings- / stimuleringsordninger for. Dersom det ikke er behov for slike plasser fordeles de etter vanlige kriterier. 12. Øvrige søkere fra kommunen, uten prioritet. 13. Søkere utenom Leirfjord kommune stiller sist ved opptak, og må søke om plass for hvert år. 20 Ferie Der barnehagene er åpne hele året skal barna ha 4 uker ferie. Barnehagens fem planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet 15. Juni 20. August. Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer. Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov. Sigvald Meisfjord fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endringer i 15 og 20, jfr også uttalelse fra oppvekst- og kulturutvalget i møte : 15 OPPTAKSKRITERIER 1. Barn med funksjonshemninger dersom de kan ha nytte av opphold i vanlig barnehage. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. Foresatte avgjør endelig om barnet har nytte av plassen. 2. Barn med behov for barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester. Vedtak fra faginstans må følge saken. 3. Barn fra hjem hvor det er sykdom eller sosiale forhold som tilsier at barnet kan ha Side 19 av 34

20 særskilt nytte av oppholdet. Uttalelse fra faginstans skal følge saken. 4. Barn der begge foreldrene er minoritetsspråklige og barna trenger støtte til integrering. 5. Barn som søker økning fra redusert til full plass. 6. Barn som har søsken i barnehagen. 7. Interne søkere som ønsker overflytting til annen barnehage I kommunen. 8. Barn av enslige forsørgere og barn fra hjem hvor forsørgerne er fraværende over lang tid grunnet sykdom eller arbeidsforhold. 9. Eldre barn prioriteres fremfor yngre. 10. Barn med lengst reisevei, der to eller flere barn stiller likt etter at øvrige prioriteter er vurdert. 11. Inntil 2 plasser øremerkes til barn av foresatte som tilhører yrkesgrupper som kommunestyret har vedtatt spesielle rekrutterings- / stimuleringsordninger for. Dersom det ikke er behov for slike plasser fordeles de etter vanlige kriterier. 12. Øvrige søkere fra kommunen, uten prioritet. 13. Søkere utenom Leirfjord kommune stiller sist ved opptak, og må søke om plass for hvert år. 20 Ferie Der barnehagene er åpne hele året skal barna ha 4 uker ferie. Barnehagens fem planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet 15. Juni 20. August. Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer. Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov. Ved avstemning ble Trine Fagerviks forslag vedtatt med 14 mot 5 stemmer. Mindretallet stemte for Sigvald Meisfjords forslag. Administrasjonssjefens innstilling: Reviderte vedtekter for Leirfjords kommunale barnehager vedtas med virkning fra vedtaksdato. Side 20 av 34

21 51/13 REVIDERING AV VEDTEKTER - KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtak: Reviderte vedtekter for Leirfjords kommunale skolefritidsordninger vedtas med virkning fra vedtaksdato med følgende endring i 12-Åpningstider: ( ) Skolefritidsordningene følger skolens og barnehagens planleggingsdager. Der SFO er åpen hele året skal barna ha 4 uker ferie. Skolens fem planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet ca 20. Juni 20. August. (skolerutas sommerferie) Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer/rektor. Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov. Behandling: Trine Fagervik fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endring i 12- Åpningstider, jfr uttalelse fra oppvekst- og kulturutvalget : ( ) Skolefritidsordningene følger skolens og barnehagens planleggingsdager. Der SFO er åpen hele året skal barna ha 4 uker ferie. Skolens fem planleggingsdager kan regnes som barnas fjerde ferieuke. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet ca 20. Juni 20. August. (skolerutas sommerferie) Ferie som ikke meldes inn innen fristen tildeles av styrer/rektor. Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov. Enstemmig vedtak i samsvar med Trine Fagerviks forslag. Administrasjonssjefens innstilling: Reviderte vedtekter for Leirfjords kommunale skolefritidsordninger vedtas med virkning fra vedtaksdato. Side 21 av 34

22 52/13 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om studiesenter RKK Ytre Helgeland for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Side 22 av 34

23 53/13 RULLERING KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER - ANLEGGSDELEN Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til rullering av anleggsdelen i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til rullering av anleggsdelen i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Side 23 av 34

24 54/13 RNR OMREGULERING AV LELAND HAVN Vedtak I henhold til plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan Leland Havn, med endring av området AV2 som reguleres som annen veigrunn, og ikke øremerkes for parkering. Reguleringen erstatter deler av gjeldende detaljregulering for reguleringsplanene Leland Øst og Leland Havneområde. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf 1-9 i plan- og bygningsloven. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: I henhold til plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan Leland Havn, med endring av området AV2 som reguleres som annen veigrunn, og ikke øremerkes for parkering. Reguleringen erstatter deler av gjeldende detaljregulering for reguleringsplanene Leland Øst og Leland Havneområde. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf 1-9 i plan- og bygningsloven. Side 24 av 34

25 55/13 BETALINGSSATSER OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2014 Vedtak: Nye betalingssatser og utleiepriser 2014, for Oppvekst- og kulturetaten, vedtas i tråd med framlagte vedlegg. Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Nye betalingssatser og utleiepriser 2014, for Oppvekst- og kulturetaten, vedtas i tråd med framlagte vedlegg. Side 25 av 34

26 56/13 BETALINGSSATSER RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN Vedtak: Leirfjord kommunestyre vedtar følgende gebyr og avgiftssatser for 2014: Vannavgift. Prisen på abonnementsavgift og forbruksavgift økes med 3 % for Tilkoplingsavgift for vann og avløp. Tilkoplingsavgift for vann og avløp økes med 3% for Der kommunens kostnader med fremføring av vann og avløp frem til tomtegrensen blir vesentlig større en det som dekkes av tilkoplingsavgiften, må overskytende kostnad dekkes av abonnenten. Feiing: Feieavgiften settes til kr mva. for Kloakkavgift. Prisen på kloakkavgift opprettholdes som for Renovasjonsavgift. SHMIL er et interkommunalt selskap som utfører renovasjonstjenesten for Leirfjord kommune. Selskapets representantskap vedtar hvilke priser abonnentene skal betale, men satsene må godkjennes av det enkelt kommunestyre. Med utgangspunkt i representantskapets forslag, vedtar Leirfjord kommunestyre følgende satser for Gebyrene øker med 2,9 % i forhold til satsene for 2013 Det kommunale tillegget økes fra kr. 90,- til kr for Husleie boliger som eies av kommunen. Husleien for de to leilighetene kommunen eier i Kirkelia økes fra kr ,- per måned, til kr per måned for Gebyrer på tjenester i hht. matrikkelloven. Tjenester utført i henhold til matrikkelloven økes med 3 % i forhold til prisene for For fradelinger i henhold til pkt 1.1.1, i budsjettvedtaket for 2011, settes en maks. pris per deling på kr ,-. Gebyrer på tjenester i hht. plan- og bygningsloven. Gebyrene legges på et tilnærmet likt nivå med våre nabokommune, og økes med 3 % i forhold til prisene for Kaiavgifter: For 2014 fastsettes kaiavgiften til kr. 11,- per tonn, for det volum som lastes/losses over kommunale kai. Side 26 av 34

27 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommunestyre vedtar følgende gebyr og avgiftssatser for 2014: Vannavgift. Prisen på abonnementsavgift og forbruksavgift økes med 3 % for Tilkoplingsavgift for vann og avløp. Tilkoplingsavgift for vann og avløp økes med 3% for Der kommunens kostnader med fremføring av vann og avløp frem til tomtegrensen blir vesentlig større en det som dekkes av tilkoplingsavgiften, må overskytende kostnad dekkes av abonnenten. Feiing: Feieavgiften settes til kr mva. for Kloakkavgift. Prisen på kloakkavgift opprettholdes som for Renovasjonsavgift. SHMIL er et interkommunalt selskap som utfører renovasjonstjenesten for Leirfjord kommune. Selskapets representantskap vedtar hvilke priser abonnentene skal betale, men satsene må godkjennes av det enkelt kommunestyre. Med utgangspunkt i representantskapets forslag, vedtar Leirfjord kommunestyre følgende satser for Gebyrene øker med 2,9 % i forhold til satsene for 2013 Det kommunale tillegget økes fra kr. 90,- til kr for Husleie boliger som eies av kommunen. Husleien for de to leilighetene kommunen eier i Kirkelia økes fra kr ,- per måned, til kr per måned for Gebyrer på tjenester i hht. matrikkelloven. Tjenester utført i henhold til matrikkelloven økes med 3 % i forhold til prisene for For fradelinger i henhold til pkt 1.1.1, i budsjettvedtaket for 2011, settes en maks. pris per deling på kr ,-. Gebyrer på tjenester i hht. plan- og bygningsloven. Gebyrene legges på et tilnærmet likt nivå med våre nabokommune, og økes med 3 % i forhold til prisene for Kaiavgifter: For 2014 fastsettes kaiavgiften til kr. 11,- per tonn, for det volum som lastes/losses over kommunale kai. Side 27 av 34

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den 14.12.2011 Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer