ÅRSRAPPORT Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1

2 Innhold 1. Nasjonale føringer Organisering... 3 Styringsgruppen... 4 Prosjektgruppen... 4 Styringsrådet Samarbeid Regionalt nettverk Politiske saker Prosjekt... 7 Implementering av individuell plan i Sampro... 7 Innsatsteam... 8 Kreft og lindring Kroniske lungesykdommer Internundervisning Finansiering Utfordringer i Det kan bemerkes at en i årsrapporten veksler mellom benevnelsen undervisningssykehjem / undervisningshjemmetjenesten og utviklingssenter. Fra er det sistnevnte benevnelse som gjelder, altså Utviklingssenter for hjemmetjenester/ sykehjem. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 2

3 Styringsrådet (samarbeidsaktører 14) 1. Nasjonale føringer Etablering av Utviklingssentre for hjemmetjenester er en relativ ny og omfattende satsing innen helse- og omsorgssektoren hvor det gis tilskuddsmidler over statsbudsjettet til særskilte utviklingstiltak. Tiltaket har som formål å stimulere til fagutvikling, praksisnær forskning, utvikling av gode læringsmiljøer og økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling. Gjennomføring av tiltakene skal gi styrket faglig kompetanse og bidra til god kvalitet i hjemmetjenesten. Samtidig legges vekt på styrking av brukermedvirkning og ny kunnskap om organisering og bemanning av tjenestene. Utviklingssentre for sykehjem ble etablert fra 1999, ett i hver helseregion. I Midt-Norge var Søbstad Helsehus i Trondheim først ute. Utviklingssenter for sykehjem (tidl. kalt undervisningssykehjem) i Nord-Trøndelag ble tildelt Verdal bo- og helsetun i 2007, et sykehjem med 73 plasser, etablert i februar I Møre- og Romsdal har Rokilde sykehjem i Kristiansund denne funksjonen. Utviklingssentre for hjemmetjenester, ett i hvert fylke (tidl. kalt undervisningshjemmetjenester) ble utpekt sommeren Etableringen ble sett på som et viktig tiltak for videre utvikling av helse- og omsorgstjenesten i tråd med føringene i Omsorgsplan I Midt- Norge har Ålesund kommune i Møre og Romsdal og Åfjord kommune i Sør-Trøndelag samme status som Stjørdal kommune, med hvert sitt Utviklingssenter for hjemmetjenester. 2. Organisering Høsten 2009 gikk delvis med til å gjøre prosjektet om undervisningshjemmetjenesten kjent i kommunen og med våre samarbeidspartnere. Vi fant ut at det var viktig å få etablert en organisasjon som kunne stå for utviklingen av undervisningshjemmetjenesten i vår kommune. I samråd med etatssjef omsorg ble det besluttet å etablere 3 nivå i prosjektorganisasjonen: Styringsgruppe Prosjektgruppe Styringsråd Dette er forsøkt skissert som satt opp på bildet nedenfor. Prosjektet med utviklingssenter er forankret politisk hos kommunestyret og vår daværende fagkomité, komité omsorg. Likedan er det forankret administrativt på toppnivå hos rådmannen og hos vår etatssjef omsorg med sine enhetsledere. Kommunestyret / Komité omsorg Styringsgruppen (ledergruppa i etat omsorg 20) Prosjektleder Prosjektgruppen (5 enhetsledere, HTV, leder) Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt ? 6? Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 3 Samarbeidsmøte sykehus - kommuner - Levanger 25.mai

4 Styringsgruppen Styringsgruppen består av enhetslederne i etat omsorg med etatssjefen i spissen. Møter i styringsgruppen har vært holdt som en del av enhetsledermøtene. Enhetsledermøtene holdes a.h.onsdag formiddag. Det skrives referat fra møtene. Styringsgruppen består av 16 ledere og 4 i stab, til sammen 20 personer. Møtene ledes av etatssjefen. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av 5 enhetsledere, 1 hovedtillitsvalgt som representerer organisasjonene, og rådgiver ved etatssjefens stab som prosjektleder, til sammen 7 personer. Møtene har vært holdt månedlig, til sammen 12 møter i Det ble sett på som viktig at de ulike tjenesteområdene i etat omsorg skulle være representert i prosjektgruppa. Det var viktig at prosjektet ikke bare arbeidet med den tradisjonelle eldreomsorgen. Dette førte til at også tjenesteområdene innen miljørarbeidertjenesten/tjenester til psykisk utviklingshemmede, rus, psykiske lidelser, demens, institusjonstjenesten ble representert. Dette er prosjektgruppa: 1. Ann Helen Børstad - Enhetsleder Halsen sone (hjemmetjeneste/bosenter) 2. Ann Sissel Helgesen - Enhetsleder ved Værnesregionen Distriktsmedisinsk senter (VR DMS) 3. Rune Hyldmo - Enhetsleder ved Oppfølgingstjenesten (psykisk utviklingsh./ rus/ psykiske lidelser) 4. Geir Almli - Enhetsleder Fosslia Bosenter (demente) ut august 2011 Liv Heidi Valla - Enhetsleder Fosslia Bosenter (demente) fra september Åse Slind - Enhetsleder Miljøarbeidertjenesten (psykisk utviklingsh.) 6. Mai-Lis Skrede - Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) 7. Arne E. Tveit - Rådgiver ved Etat omsorg - prosjektleder Styringsrådet Vi hadde ønske om et bredt sammensatt styringsråd, med representanter fra utdannings- og forskningsmiljø og fra viktige samarbeidsaktører. Etter en del henvendelser fikk vi samlet en meget kompetent gruppe av fagfolk til styringsråd for utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag: 1. Ann Inger Leirtrø - Enhetsleder ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 2. Aud Evensen - Høgskolelektor ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Nord- Trøndelag 3. Einar Holand - Rådgiver ved Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 4. Grete Skjøstad - Ergoterapeut ved fysio-/ergoterapitjenesten Stjørdal kommune 5. Inge Falstad - Prosjektleder for Værnesregionen 6. Jarle Holan - Leder for Stjørdal eldreråd, brukerrepresentant for Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. Karin Bostad - Rådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge 8. Karin Torvik - Forsker ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 4

5 9. Nina Vesterdal - Leder for Mental Helse Stjørdal, brukerrepresentant 10. Svanhild Jenssen - Rådgiver ved Helse Midt-Norge 11. Riina Kiik - Førsteamanuensis ved NTNU 12. Paul Andre Andersson Rådgiver ved Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 13. Une Lyngsaunet Hallem - Prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag, Verdal kommune 14. Wenche Dalen - Høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Det gjennomføres møter med styringsrådet hvert halvår. Prosjektgruppen deltar i styringsrådsmøtene. Disse møtene har vært holdt: Tema: Presentasjon av prosjektene så langt: Kroniske lungesykdommer, Kreft og lindring, Tverrfaglig innsatsteam. Årsrapport Planlegging av regional samling for utviklingssentra i Midt-Norge Tema: Prosjektavslutninger. Forventninger til utviklingssentra fra sykehus og kommuner i fylket. Velferdsteknologi. 3. Samarbeid Samarbeid er et stikkord i konseptet med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Samhandlingsreformen fokuserer på det samme, samarbeid innad i kommunen, mellom kommuner og mellom forvaltningsnivå. Utviklingssentrene er aktive deltakere på flere samhandlingsarenaer. Disse vil også kunne bidra til at vi når våre mål og hjelp til å holde stø kurs i prosjektene våre. Her er skissert noen av samhandlingsarenaene våre: 1. Helsedirektoratet inviterer til nasjonale konferanser med 40 aktuelle kommuner som har utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester oktober 2011 var kommunene samlet i Oslo. Tema var bl.a.: Pasientsikkerhet, Innovasjon i omsorg, Implementering, Skriving på nett, Samarbeid mellom Utviklingssentra og Omsorgsforskningssentra. 2. Utviklingssentra for hjemmetjenester i Møre og Romsdal (Ålesund), Sør-Trøndelag (Åfjord) og Nord-Trøndelag (Stjørdal) ble høsten 2009 invitert med inn i regionalt nettverk sammen med utviklingssentra for sykehjem, fra Kristiansund, Trondheim og Verdal kommune. Nettverket har samlinger 2 ganger pr. år. 3. Utviklingssenteret i Stjørdal har fra starten av hatt en strategi om å benytte ressurspersoner fra styringsrådet i de ulike prosjekta som igangsettes. Det gjelder eksempelvis Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning, RO, Høgskolen i Nord-Trøndelag m.fl. 4. En viktig målsetting for utviklingssentra er å spre erfaring og kunnskap til andre kommuner i fylket. Det er tatt initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 5

6 utviklingssentra i Verdal og Stjørdal om å slippe til med informasjon og erfaringsspredning i de mange ulike fora som samler fagfolk i nettverk og ledere i hele Nord-Trøndelag jevnlig. 5. Samarbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt er helt i tråd med intensjonen for Samhandlingsreformen. Utviklingssenteret lokalt har allerede stimulert til samarbeid på flere nivå. Her nevnes særlig samarbeidet mellom fylkene i Midt-Norge, mellom sentrale aktører som Fylkesmannen, utdannings- og forskningsmiljøene, og Værnesregionen. Strategiplanen for Utviklingssentra gjennomsyres også av nasjonale føringer fra ulikt arbeid på myndighetsnivå, som St. melding nr.25 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer, St. melding nr. 47 Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted til rett tid og Omsorgsplan Regionalt nettverk I noen år før utviklingssentra for hjemmetjenestene ble etablert har det eksistert et regionalt nettverk i Midt-Norge for de 3 sentra for sykehjem i Kristiansund, Trondheim og Verdal. Høsten 2009 ble de nye utviklingssentra for hjemmetjenester invitert med, Ålesund, Åfjord og Stjørdal. Det gjennomføres nettverkssamling hvert halvår, etter tur i de 6 kommunene med utviklingssentre. I 2011 ble samlinger arrangert i Ålesund og Stjørdal. Samlingene har vært 2- delt. Vertsskapskommunen har hatt ansvaret for dag 1, mens på dag 2 har Senter for omsorgsforskning Midt-Norge hatt regien i Ålesund: På våren 2011 var den regionale samlingen i Ålesund, med tema som: Strategidokumentet, Dialog mellom utviklingssentra i hvert av de 3 fylkene i regionen, Samarbeidsavtale for det regionale nettverket. På dag 2 fra Omsorgsforskningssenteret var tema: Omsorg og behandling av sykehjemspasienter i livets sluttfase, Smertekartleggingsverktøy, Vandreralarm i sykehjem, Dialog-kafe i Stjørdal Høstens samling var 1.-2.november i Stjørdal. Dagene var lokalisert til Ersgard Sør. På dag 1 var tema: Spredningsstrategier i de 6 kommunene, Oppfølging fra Oslo-samlingen i oktober, Utviklingssentra sin rolle i forbindelse med Samhandlingsreformen. Flere kultur-innslag med både sang, musikk og revy satte en fin ramme rundt arrangementet i Stjørdal. På dag 2 fra Omsorgsforskningssentret var tema: Implementeringsstrategier i Utviklingssentra, Etiske utfordringer i forhold til prosjekt og forskning, Publisering/rapportering. 5. Politiske saker Vi har lagt vekt på at prosjektet med undervisningshjemmetjenesten skulle være forankret i administrativ og politisk ledelse. Politisk miljø har fått seg forelagt saksframlegg underveis. I sak til kommunestyret februar 2011 ble det fattet vedtak om videreføring av utviklingssenteret med dets igangsatte prosjekt. Her følger vedtakene fra de politiske sakene: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 6

7 Sak 15/09 i Komité omsorg (møtedato ) Undervisningshjemmetjenester Søknad om etablering Vedtak: 1. Komité omsorg tar saken til orientering. 2. Komité omsorg stiller seg positiv til premissene i saken, bl.a. at tverrfaglig samhandling og brukermedvirkning er ivaretatt. 3. Komité omsorg ønsker at en representant fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sammen med en representant fra brukergrupper innen det psykiske helsearbeidet deltar i prosjektet for å sikre brukermedvirkning. Sak 71/09 i Kommunestyret (møtedato ) Undervisningshjemmetjenester Oppstart prosjekt Vedtak: 1. Kommunestyret tar saken om oppstart av prosjektet Undervisningshjemmetjenester til orientering. 2. Kommunestyret bevilger kr ,- av kommunale midler til oppstart av prosjektet høsten 2009, og kr ,- til videreføring av prosjektet i (Anmerkning: Bevilgning for høsten 2009 ble ikke iverksatt) Sak 3/11 i Kommunestyret (møtedato ) Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag, Stjørdal kommune. 2. Prosjektene vil danne grunnlag for å videreutvikle helse- og sosialtjenesten i kommunen. 3. Etatsjef i enhet Omsorg legger fram rapport om prosjektframgang og måloppnåelse for Kommunestyret èn gang i året. 6. Prosjekt I 2011 ble 4 ulike prosjekt sluttført ved utviklingssenteret vårt. Implementering av individuell plan i Sampro Hensikten med prosjektet har vært å bidra til at flere hjelpemottakere får utarbeidet individuell plan, og at disse planene blir implementert i det elektroniske verktøyet SamPro. Finansiering: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag har dekket lønnskostnader til prosjektkoordinator i 40 % stilling, og noe driftskostnader. Mål: Formålet med å utarbeide en IP var å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal inneholde en oversikt over de tiltak og tjenester vedkommende trenger for å leve et så aktivt liv som mulig. Dette kan inkludere helsetjenester, sosialtjenester, trygdeytelser, utdanning, attføring og arbeid. En IP skal inneholde en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester, samt de tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for tjenestemottaker. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 7

8 Delmål Alle enheter i etat omsorg skal ha kunnskap om Sampro Utvalgte/aktuelle enheter skal ta i bruk systemet før utgang av Alle samarbeidspartnere/plandeltakere og aktuelle planeiere skal ha kjennskap til Sampro Overføre eksisterende IP fra Profil til Sampro. Tiltak Få en oversikt over hvor mange som har IP registrert i Profil. Oppdatere de rutiner som finnes internt som omhandler IP. Innhente informasjon fra andre kommuner som har erfaring med SamPro, bla. Trondheim, Verdal, Levanger, Meråker, Selbu, Helseforetaket. Informasjonsformidling til deltakerne i opplæring av SamPro. Internundervisning i etat omsorg om IP. Bistå koordinatorene for IP på de ulike enhetene. Kontakt med NAV, kommuneoverlegen, Senter for omsorgsforskning, IT-representanter, brukerrepresentanter, rusforetak, RIO m.fl. Opplæring av aktuelle samarbeidspartnere innen helsestasjon, skole, PPT, distriktspsykiatrisk senter, andre kommuner. Spredning Spre informasjon og kunnskap om systemet til de som ikke er blitt inkludert i opplæringen så langt. Det er ønskelig å spre erfaringer/resultater via hjemmesiden/intranettsiden vår. Gjennomføre workshop, som bl.a. Verdal/Levanger har god erfaring med. Bistå koordinatorer/tjenesteytere der det er behov for det. Delta i nettverkssamlinger om SamPro i Værnesregionen og kommuner i Nord-Trøndelag. Fortsette innhentingen av erfaringer som andre kommuner har omkring SamPro. Prosjektkoordinator har vært Sissel Risberg, ansatt ved Barne- og avlastningstjenesten i Stjørdal kommune. Prosjektets varighet var fra januar 2010 til desember Innsatsteam Prosjektet ville prøve ut effekten av tverrfaglig innsatsteam. Effekten ble prøvd ut på funksjonsnivå etter brudd eller protesekirurgi i underekstremiteter. Finansiering Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag dekket lønnskostnader til prosjektleder i 20 % av hennes 40 % stilling. Resten dekkes av prosjektmidler fra Værnesregionen. Værnesregionen har bekostet i tillegg 50 % stilling på hver av 3 prosjektmedarbeidere, en sykepleier, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Samarbeidspartnere Pilotprosjektet gjennomføres i Stjørdal kommune og er lokalt et samarbeid mellom Fysio- og ergoterapitjenesten, DMS, hjemmesykepleien, Brukerkontor og Sykehuset Levanger. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 8

9 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for studien er en kombinasjon av nasjonale, regionale og kommunale helsepolitiske føringer og strategier, samt konkrete utfordringer i rehabiliteringsarbeidet i Værnesregionen. En reduksjon i antall rehabiliteringsplasser skaper nye utfordringer. Pasienter som tidligere fikk opptrening i institusjon blir nå sendt direkte hjem etter opphold ved sykehus/dms. Samtidig legger St. melding 47/Samhandlingsreformen større ansvar på kommunene for rehabilitering. De siste årene har flere kommuner opprettet innsatsteam. Så vidt vi vet er det gjort få studier i Norge som ser på effekten et innsatsteam har på funksjonsnivået til deltagerne, men resultat fra studier i andre land tyder på at hjemmebasert rehabilitering kan være like bra, eller bedre, enn institusjonsbasert. Mål Fremme et prosjekt i form av en pilotstudie som omhandlet bruk av innsatsteam. Prøve ut et tverrfaglig innsatsteam som arbeider ut fra definerte, avgrensede behandlingsperioder mot konkrete mål. I første omgang prøve ut et tverrfaglig innsatsteam til ortopediske pasienter operert etter fraktur eller operert med innsetting av protese i underekstremitet. Dersom intervensjonen har god effekt ser en at også andre pasientgrupper kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud. Vurdere om arbeidsmetoden har effekt på pasientenes funksjonsnivå, samt vurdere om en ivaretar samhandlingen rundt pasienten. Dersom tiltakene viser seg å være effektivt, er målet videre å implementere tverrfaglige innsatsteam i hele Værnesregionen. Tiltak Planlegge studien, utarbeide forskningsprotokoll og søke Regional Etisk Komité Midt-Norge om tillatelse for studien. Lese og studere tidligere forskning og litteratur på området. Knytte til prosjektet nødvendige kontakter i form av samarbeidspartnere og legeressurs. Sertifisering på lisensbelagte tester, innlæring av tester, hospitering hos etablerte innsatsteam, ytterligere konkretisering av de enkeltes rolle i teamet. Forme arbeidsområdene til den enkelte yrkesgruppe og sette i gang med praktisk pasientrettet arbeid. Etablere gode relasjoner og informasjonslinjer til våre samarbeidspartnere. Inkludere Tverrfaglig innsatsteam i et større prosjekt i Værnesregionen: Interkommunalt samarbeid og samhandling med helseforetakene om rehabilitering/habilitering. Spredning Gjennom studien å vise at et tverrfaglig innsatsteam har effekt og kan være ett godt og effektivt rehabiliteringstilbud for pasienter som enten har beinbrudd eller fått innsatt protese i underekstremiteter. Publisere en fagartikkel. Hvis tiltaket viser seg effektivt ser en for seg at tverrfaglige innsatsteam kan bli etablert også i de øvrige kommunene i Værnesregionen. Vi mener også at resultatene fra denne studien kan ha overføringsverdi til andre pasientgrupper. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 9

10 Prosjektleder var Selma Lund. Innsatsteamet besto av: sykepleier Anders Heggem, ansatt ved DMS, ergoterapeut Jorunn Lyngen og fysioterapeut Kari Margrethe Lundgren ved enhet Helse, Fysio- og ergoterapitjenesten i Stjørdal kommune. Prosjektets varighet var oktober 2010 til mai 2011 Kreft og lindring Hensikten med prosjektet har vært kompetanseheving innen kreft- og lindringsomsorg og utvikling av oppslagsperm, samhandling og andre tiltak for å heve ansattes kompetanse. Finansiering Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag dekker lønnskostnader til 2 prosjektkoordinatorer i 20 % stilling hver, og noe driftskostnader. Mål Kompetanseheving i forhold til lindring blant helsepersonell i Værnesregionen. Det lages en oppslagsperm med opplysninger om: symptomer og symptombehandling, psykisk, sosial og åndelig omsorg ved lindrende behandling, barn som pårørende, hjemmedød, tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon, ettersamtale, div. brosjyrer fra kreftforening, anbefalte nettsider. Oppslagspermen skal være lett tilgjengelig og lett å bruke for alt helsepersonell. Å utvikle en best mulig samhandling om felles utfordringer ved lindrende behandling. Arbeide for at alle med behov for lindring skal få et individuelt og helhetlig tilbud. Det er et uttrykt mål at pasienten skal få være lengst mulig i hjemmet, evt nærmest mulig hjemmet. Opprettholde og øke kompetansen gjennom ressurspersoner som er medlemmer av Lindrendegruppa oppnevnt av lederne ved sonene, bosentrene, sykehjemmet og DMS. Det skal opprettes en utvidet tverrkommunal lindrendegruppe bestående av 2-3 ressurspersoner fra hver kommune i Værnesregionen. Tiltak Samle og redigere innhold til oppslagsperm for lindrende behandling. Delta på stands i forbindelse med Rehabiliteringsuka 2010, med informasjon om prosjektet. Jobbe med å opprette nettverk for lindring i Værnesregionen. Besøke onkologisk poliklinikk i Rissa for inspirasjon og idesanking før oppstart med prosjektet. Besøke Den Norske Kreftforeningen i Trondheim for nettverksbygging og informasjon om vårt prosjekt. Øke samarbeid med kreftforeningen, blant annet gjennom Livslystprosjektet som representant for Kreftforeningen kommer og informerer om på nettverkssamling i Værnesregionen. Jobbe aktivt med å fronte og inkludere prosjektet og dets innhold på våre respektive arbeidsplasser, og fått det ut til de enkelte soner gjennom Lindrende-gruppa. Ferdigstilling av oppslagspermene. Spredning Distribuering av permene på de respektive soner og institusjoner i kommunen og Værnesregionen. Permene må tilpasses den enkelte kommune etter behov. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 10

11 Knytte oss opp mot Nettverk for ressurspersoner i kreftomsorg i Nord-Trøndelag. Lage hjemmeside om Lindregruppene både den kommunale og den i Værnesregionen. Ønske om etablering av et møtested/poliklinikk for pasienter og pårørende innen kreft og lindring driftet av kreftsykepleier. Åpent 1 dag per uke. Prosjektmedarbeidere: Karin Storflor, Rigmor Wostryck, ansatt i Halsen sone og Irene Pettersen, ansatt ved DMS. Alle er kreftsykepleiere ansatt i Stjørdal kommune. Prosjektets varighet var fra juni 2010 til desember Kroniske lungesykdommer KOLS har i løpet av de siste tiårene blitt en folkesykdom. Sannsynligvis har godt og vel nordmenn KOLS, og antallet er økende. Nærmere 1400 mennesker dør årlig av sykdommen (Nasjonalt KOLS-råd). KOLS er en alvorlig kronisk sykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Det er en lidelse med betydelig grad av sykelighet, uførhet og tidlig død. (Nasjonal strategi for KOLS-området ) Økt forekomst sammen med det faktum at samhandlingsreformen pålegger kommunene et større ansvar, vil føre til flere KOLSpasienter i kommunehelsetjenesten. Det medfører behov for kompetanseheving i tjenesten, for å møte disse utfordringene. «Å leve med KOLS», er et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Oppslagsverket er resultat av et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag , som hadde som formål å heve kompetansen blant helsepersonell i Værnesregionen. Dokumentet omhandler tema som sykdomslære, behandling, inhalasjonsmedisinering, oksygen, ernæring og fysisk aktivitet. Det er lagt opp som et oppslagsverk, med innholdsfortegnelse med lenker direkte til hvert kapittel. Dokumentet er videre skrevet i et lettfattelig språk, og noen sider kan brukes i pasientopplæring. Hensikten med prosjektet er å forbedre tilbud, basert på standardisert pasientforløp, gjennom økt kompetanse og bedre samhandling i helsetjenesten. Finansiering Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag dekker lønnskostnader til 2 prosjektkoordinatorer i 20 % stilling hver, og noe driftskostnader. Mål Skape en kunnskapsbase på helsetjenester til kronisk lungesyke. Vi tenker oss at ressursgruppa vil bli utgangspunktet for et lungenettverk som videreføres i tiden etter Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 11

12 prosjektet. Gruppa skal fungere som kunnskapsbase for helsetjenesten i Værnesregionen, og medlemmene i gruppa er tenkt å være ressurspersoner i sine respektive kommuner og enheter. Lage en perm som skal fungere som oppslagsverk på sykdomslære, medisinering, behandling osv. Denne er tenkt distribuert til vaktrom i Værnesregionen. Lungenettverket får det videre ansvaret for å holde denne oppdatert. Lage et kortfattet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning på arbeidsplassene. Det er målsettingen at alle i ressursgruppa vil kunne gjennomføre dette undervisningsopplegget på sin arbeidsplass/hjemkommune, evt at man har hver sine særområder og overlapper hverandre. Tiltak Danne ei ressursgruppe med sykepleiere fra Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker kommune. Gruppa blir informert om plan for prosjektet. Ressurser og ønsker fra de forskjellige kommunene ble etterspurt. Skriftlig materiale sendes ut på "høring" i gruppa etter hvert. Holde kontakten per mail. Gjennomføre to til tre møter neste år. Produsere materiale til permen. Fokus har vært at det skal være lett å finne fram til det man leter etter, og forstå innholdet. Produsere og distribuere permen. Igangsette hospitering på lunge poliklinikk. Lage et kortfattet undervisningsopplegg til bruk i internundervisning på arbeidsplassene. Dette skal også gjøres i samarbeid med ressursgruppa. Spredning Permen skal distribueres til alle vaktrom i Værnesregionen og i fylket. Undervisningsopplegget skal ut til alle enheter og kommuner, ved at medlemmene i ressursgruppa skal settes i stand til å drive dette lokalt. Skrive en artikkel om prosjektet, og legge ut permen/undervisningsopplegget elektronisk. Prosjektmedarbeidere: Tone Skjervold Sæther, hjemmesykepleien Stjørdal kommune og Heidi Hjelsvold Bjørgvik ansatt ved DMS. Prosjektets varighet var fra juni 2010 til desember Internundervisning Det har vært gjennomført internundervisning innen fagfelt og om prosjekt. Undervisningen har vært gjennomført i hovedsak første tirsdag i måneden med 1 ½ timers undervisning, med oppstart i mars Det har vært varierende oppmøte. I 2011 har tema bl.a. vært: Etisk refleksjon, Ønsketurnus, Demenskartlegging, Fleksible arbeidstidsordninger, Makt og tvang, Sårbehandling, God ernæringspraksis. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 12

13 8. Finansiering I forbindelse med opprettelse av utviklingssentre for hjemmetjenester lovet Helsedirektoratet tilskudd. I 2009 og 2010 fikk vi kr ,- pr.år., i 2011 kr ,-. Ubrukte midler overføres til neste år, fra 2010 til 2011 kr ,-. Sammen med nytt tilskudd hadde vi i 2011 disponibelt til sammen kr ,-. Dette satte oss i stand til å gjennomføre prosjektene våre med avlønning av medarbeidere/koordinatorer. Ved utgangen av 2011 ble overført ledige midler kr ,- til bruk i Finansieringen ser slik ut i : År År År År Overført fra foregående år , , ,- Tilskudd fra kommunen ,- 0 0 Tilskudd fra Helsedirektoratet , , , ,- Disponibelt , , , ,- Forbruk , , ,- Overføres neste år , , ,- 9. Utfordringer i 2012 I 2012 vil disse utfordringene stå sentralt i arbeidet med utviklingssenteret: 1. Prosjektrapporter Rapporter må skrives, og det må legges til rette for erfaringsspredning primært til kommunene i Nord-Trøndelag. Det gies veiledning av Senter for omsorgsforskning. Rapportene om Kreft/ Lindring, og Kroniske lungesykdommer vil bli fagfellevurdert. 2. Erfaringsspredning Et viktig fokus med utviklingssentrene er erfaringsspredning. Det gjelder å legge til rette for å spre kunnskap til inspirasjon for andre. Det gjelder å utvikle nettverk for å spre kunnskap om arbeidet som gjøres, til ulike fag- og ledernettverk, og innad i egen kommune og enhetene. 3. Nettside Etter at Stjørdal fikk ny hjemmeside og nytt intranett tidlig i 2011 har ikke nettsiden for utvilingssentret fungert. Ny nettside vil bli et prioritert område fra våren Prosjektledelse Fra oppstart har det meste av tilgjengelige økonomiske midler blitt benyttet til prosjektene. Frremover må en del ressurser også brukes til ledelse av utviklingssenteret. 5. Nye utviklingsprosjekt Prosjektgruppa i utviklingssenteret har tanker og ønsker om igangsetting av nye prosjekt. Det gjelder prosjekt om velferdsteknologi. En annen prosjekt kan være innen kultur og helse, muligens i samarbeid med den kulturelle spaserstokken. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2011/131-7 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Utviklingssenter for hjemmetjenester Stjørdal kommune ble i 2009 utnevnt til utviklingssenter for hjemmetjenester, Nord Trøndelag Det ble tilført midler fra

Detaljer

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam Prosjektrapport Tverrfaglig innsatsteam Prosjektgruppe Selma Lund (prosjektleder) Anders Heggem (sykepleier) Jorunn Lyngen (ergoterapeut) Kari Margrethe Lundgren (fysioterapeut) Ann-Sissel Helgesen (leder

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ leder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale føringer...

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09

NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09 NETTVERKSMØTE USH Verdal 18. 19.11.09 Tilstede: Åfjord: Laila Refsnes, Rigmor T. Hosen, Liv Kirsti Hårstad, Erna Berdal Ålesund: Reidun Korsnes, Lena Hoff, Brit Krøvel, Turid Gilde Kristiansund: Inger

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-3 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.01.2010 Tid: 09:00 - ca kl 12:00

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET

DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET DET MIDTNORSKE TEKNOLOGIPROSJEKTET Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi Det var en gang... Fylkesmennene ville løfte regionen (2012) Fylkesmennene tok grep og satte seg i førersetet Kommuner

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord Undervisningsheimetenesta i TROMS Elisabet Sausjord 17.03.10 ES 2010 Etablering av undervisningsheimetenester er ei ny omfattande satsing innan helse- og omsorgstenesta der det vert gitt tilskotsmidlar

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket.

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål ÅRSRAPPORT 2016 Formål med nettverket: Bidra til kompetanseheving og bedre samhandling

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K

Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K Midt-Norge F R A P R O S J E K T T I L N E T T V E R K 2 0 1 2 - Innhold Bakgrunn Mål Prosjektene Første erkjennelse Resultatene Fra prosjekt til tjeneste Fra prosjekt til nettverk Trondheim kommune Hvem

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Utredningsprosjekt. Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune

Utredningsprosjekt. Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune Utredningsprosjekt Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune Målgruppe: Pasienter og brukere med behov for tverrfaglige helse- og omsorgstjenester Den

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

HELHETLIGE PASIENTFORLØP - ET SAMARBEIDSPROSJEKT

HELHETLIGE PASIENTFORLØP - ET SAMARBEIDSPROSJEKT HELHETLIGE PASIENTFORLØP - ET SAMARBEIDSPROSJEKT HVEM ER VI? Vi er en tverrkommunale arbeidsgruppe som jobber aktivt med erfaringsutveksling fra lokale HPH-prosesser. Vårt mandat er skissert i prosjektplanen

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Målet for folkehelsepolitikken er å skape muligheter for å mestre og utnytte egne evner NYE INNSATSOMRÅDER I FOLKEHELSEPOLITIKKEN Psykisk helse i folkehelsearbeidet

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer